Penna. BEKENDMAKING UPS' SAFE-INRICHTING DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. r iBDHMEMEHTSPRUS rom. PRIJS DER ADVERTERTlEü EERSTE BLAD. Ambtenarij- MAISON „L'HIRONQELLE". KOUSEN Vlasakkerweci 52d Telefoon 169 Electriciteitop alle gebied Repareert alle machines Opgericht 1906 Laagste prijzen gevestigd FOTOGRAFISCH ATELIER LANGE BEEKSTRAAT 37 is OPGEHEVEN. Met ingang van heden Is de afdeeling FOTOARTIKE' EN, LUSTEN voor PLATEN en FOTO'S enz. opgenomen in onzen winkel LANGESTRAAT 39 Vergrootingen naar ieder portret blijven wij uitvoeren Aanbevelend: B. NIEWEG l ANGESTRAAT 39 TEL. 462 IMGRICHT No. 4. TEIEPHOOH h 304 Deposito-ReraSe: fien jaar vast zes maanden opzepgiag een dag 20e Jaargang No. 216 per 3 musdcm voer Amen» toert f 2.10, klem lanac pcet f 5.-. per week (met pratta wenekermt cogelakkcn) f 007», «trotylrrlgke i AMERSFOORTSCH DAGBLAD Zaterdag 11 Maart 1922 DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAI. TEl. INT 611 -4 «egeU/ L0ta net inbegrip van ccb bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. dtenstaanbia dingen en Lleldadigheids-adveiientieD voor de beift der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan reet woordeelige bepalingen voor het adverteeren. Ecoe circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. r Op ambtenaar in Nederland heeft nfet te «tof- Bl op waardeering, die men voor hem en «oor zijn arbeid koestert De waardeering van Ie zijde van het publiek staat ver beneden het ïiespunt; als een ambtenaar goed werk ver- Idrt, an zwijgt men over hem- Doet hij iets det goed «aer den zin van het publiek, dan nvoalt men op de ambtenarij. De waard^ering ■wn de overheid voor den ambtenaar is iets pooier. De overheid houdt hem de hand boven »et hoofd, als het publiek hem ten onrechte rnnvalt; nu en dan krijgt de een of andere amb- «naar zelfs een pliimpje in het publiek. Maar te belooning van den ambtenaar en dat is het duidelijkste middel om van waardeering te doen pl ijken is altijd veel te schraal geweest in ons Ueve landje. Toen na X9I7 het geld in waarde gedaald, is men eindelijk de salarissen der ambtenaren gaan herzien, op een oogenblik, Waarop zeer vele ambtenaren hunne spaarpot jes hadden opgegeten en hunne glimmende jas sen en gésleten schoeisel afdoende bewezen, dat iet zóó niet langer ging. Die herziening bracht v- uit slecht begrepen democratie bij vele over heidspersonen voor de lagere ambtenaren v/el een menschwaardig bestaan, maar voor de hoogeren voortzetting van de hongerkuur, die onverbrekelijk verbonden is met het bestaan /van den ambtenaar. De dwaze nivoHeeringszucht maakte, dat de beambten met f 1200 inkomen öp f 2800 werd gebracht, de ambtenaren met 6000 op 9000. De lagere arbeidskracht kreeg 180 verhooging, de onmisbare intel lectueel 50 Men vergat, dat de logica een percentisch even sterke verhooging van alle sa larissen eischte, waar schier alle levensmidde len en benoodigdheden op gel'jke wijze in prijs •tegen. •De ambtenaren hebben zich in den nieuwen foestand geschikt. Zij kunnen niet anders. Zij moeten in het gareel blijven loopen, omdat zij, hoe ouder ze zijn in_£es te sterker mate, minder geschikt zijn geworden voor een functie In de vrije maatschappij. Maar in vele ambte naarsgezinnen heerscht werkelijke armoede; in de gezinnen der hoogere ambtenaren moet men zich tal van genietingen ontzeggen, die in dit nilieu feitelijk onontbeerlijk zijn, om althans ^enigermate toonbaar in het publiek te kunnen verschijnen, om de kinderen te kunnen opvoe den, zooals de standing van deze ambtenaren dit nu eenmaal verlangt. Het gummi-boordje Van menig hoofd-amhtenaar dat geen wasch- geld kost is een symbool van de situ- fttie van deze groep van staatsburgers. Thans spreekt men van bezuiniging door Rijk, Provincie en Gemeente. En de ambtenaar •al het eerste slachtoffer zijn. De loonen in de Vrije maatschappij dalen en de salarissen, die ide gemeenschap betaalt, behooren snel te vol den. (Tusschen haakjes: die snelheid is bij de stijging der loonen geenszins betracht.) En wat verluidt nu? Men wil d^ salarissen procentisch irerlagenl Weet men, wat dat befekent? Laten we tot Eet zooveel geciteerd voorbeeld teruggaan en aannemen, dat in de komende jaren de salaris verlaging ?C zal bedragen. De lagere ambte naar zal dan nog f 2240 salaris hebben, de jhooge ambtenaar f 7200. Vergeleken bij de sa larissen van 1914 zal de lagere ambtenaar dan ruim 80 meer inkomen hebben behouden, de Eoogere ambtenaar 20 ïs de levensstandaard 60 hooger dan vroe ger, dan is de lagere ambtenaar ten slotte in gunstige conditie gekomen, de hoogere ambte naar lijdt letterlijk d:epe armoede Men bedenke zich wel, alvcens tot zulk een maatregel over te gaan. Is inderdaad bezuini ging op de salarissen noodig, dan beginne men tnt.t geen nieuwe ambtenaren te benoemen. Er Is elk jaar een verloop van 10 ongeveer en na een paar jaar is dan 20 bezuiniging ver kregen. Meer zelfs. Went de ambtenaren, die heengaan, zijn de oudste, dus de best betaal- iden. Is die wijze van doen niet voldoende, wil men meer bezuiiniging, dan ga men eerst na, welke rubrieken van ambtenaren men gevoegelijk hee- 'lemaal zou kunnen missen. Bij goeden wil zijn er wel eenige aan te wijzen. Willen we er eenige noemen? De Kamers van Arbeid kunnen zonder el te groote schade voor de gemeenschap wor den opgei u'md en de daaraan verbonden secre tarissen kunnen worden ontslagen. Voorts kun nen, althans in de groote gemeenten, die eigen gezondheidsdiensten hebben, de gezondheids commissies worden afgeschaft. Vereenvoudi ging van de rechtspraak op overtredingen, ver- Men doe ook thans incidenteel geen rare din gen, zooal9 de Eerste Kamer deed, toen zij de pensioenwetten voor burgerlijke ambtenoren verwierp, eene gedraging, die de Tweede Ka mer eerstdaags wel ongedaan zal maken. Want bij alle geschimp op de ambtenarij en daarvoor ie inderdaad wel eens reden ver- gete men niet, dat de gemeenschap niet zonder een staf ambtenaren kan bestaan, dat de be kwaamheid en de integriteit van onze ambtena ren eerste voorwaarde is voor recht en orde. Politiek Overzicht. De Entente heeft de Centrale Rijken, die als overwonnenen uit den oorlog te voorschijn zijn gekomen, met haar commissies overstroomd. De Entente acht deze commissies noodig voor een punctueele uitvoering van de vredesverdragen; het spreekt dan ook vanzelf, dat zij er over 't algemeen niet aan denkt de onderhoudskosten dezer commissies zelf te betalen; de kosten ko men den overwonnenen volkomen ten laste, de zelfde overwonnennen, die gebukt gaan onder de in de millioenen loopende schadeloosstel lingsbedragen. Er gaat nagenoeg geen enkele dag voorbij, dat niet van vooral Duitsche zijde een inkrimping wordt bepleit van die ein- delooze reeks uiterst-dure commissies. Maar ook in de Ententelanden zelf verneemt men nu en dan stemmen, die op het ongewenschte wij zen van dien commissies-overvloed. Zoo ves tigde nog eergisteren in het Engelsche Hooger- huis lord Newton de aandacht op de uitermate hooge uitgave in verband met de talrijke inter- geallieerde commissies in Midden-Europa en de invloed daarvan op het economisch herstel der vroegere vijandelijke staten alsmede op hun vermogen om de schadeloosstellingsbedragen te betalen. Hij merkte op, dat na het eindigen der vijandelijkheden een groot aantal commissies door de Entente naar alle deelen van Europa was gezonden: militaire-, marine-, luchtvaart-, financieele, levensmiddelen-, spoorwegcommis sies, enz. Een reusachtig aantal ambtenaren, mannelijke en vrouwelijke, hadden zich in het 44 LANGESTRAiT AMERSFOORT ID ZIJDE, WOL, FLOR-ZIJDE CASHEMIRE EN KATOEN in prUzen van 2 90, 1.45,0 50 p.pr twee of drie bedienden heeft in den loop van een maand in Hongarije voor bureau- en meu- bileerings-doeleinden vele millioenen uitgege ven; haar uitgaven op 't oogenblik worden op niet minder dan 100 millioen kronen per maand geschat. Bulg'arije, dat evenals Hongarije met een enorm deficit heeft te worstelen, heeft ook zijn deel der commissies gekregen. De militaire commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van alle groote mogendheden en er is heele- maal niets te doen. Zij leefden op de duurste wijze. Een typewriter, die tot deze commissie behoort, ontvangt 2maal zooveel als een Bulgaarsch minister. De commissie van herstel, die in Maart 1921 in Bulgarije is aangekomen en uit ongeveer 40 personen bestaat, behalve voorjaar van 1920 naar Weenen begeven om de Bulgoarsche geëmployeerden, maakt voor te onderzoeken, welke schadeloosstelling kon'rich aanspraak op de beste woningen. Voor worden betaald. Een jaar lang zijn zij in Wee- meubileeringsdoeleinden werd een groot bedrag nen gebleven en de kosten hadden 7*4 millioen besteed. Een der delegaties in Bulgarije ge- kronen bedragen. Van deze som werd door de lukkig niet de Engelsche, merkt lord Newton Oostenrijksche regeering 2y, millioen kronen be- op heeft op kosten der Bulgaarschc regee- taald; de overige 5 millioen kronen hadden de geallieerden uit eigen zak moeten betalen. In Duitschland bestonden op 't oogenblik tol van ring een groote piano uit Weenen loten komen en in -een hotel te Sofia een plaats gegeven. Het hoofd der delegatie heeft oan de Bulgaar- Afschaffing der Duitsche monarchistische waar- digheidstitcls. B e r lij n, 10 Maart. (W. B.). Het rijkska binet heeft de dienstorder goedgekeuin om voortaan in dienststukken geen monarchistische waordigheidstitels meer te vermelden. Ook wordt het voorstel in overweging genomen alle schilderijen uit den tijd van het oude regime en daarop betrekking hebbend uit de regoerings- localiteiten te verwijderen. Het Belgisch vorstenpaar naar Italië. Brussel, 10 Maart. (B. T. A.). De 26ste Maart is vastgesteld als de dag, waarop de koning en de koningin van België een bezoek zullen brengen aan het Italiaansche vorstelijko paar. LLOYD GEORGE. Londen, 10 Maart. (N. T. ADraad loos). Lloyd George heeft hedenochtend Londen verlaten om zijn vacantie in Noord-Wales te ne men. DE UITSLUITING IN ENGELAND. Londen, TO Monrt. (R.) De onderhande lingen tusschen patroons en arbeiders in het machine-bedrijf zijn mislukt*. De uitsluiting, waarbij een half millioen arbeiders zijn betrok ken, wordt morgen van kracht. Uit het Engelsche transportbedrijf. Londen, 9 Maart. (R.) De conferentie van de federatie van transportarbeiders heeft met nagenoeg olgemeene stemmen het voorstel der havenautoriteiten aangenomen om de loonen met twaalf shilling per dag voor de groote ha vens en met elf voor de kleine havens te ver minderen. DE VESUVIUS WERKT. De bevolking vlucht B e r 1 ij n, 10 Maart. (W. B.). Uit Napels wordt hptirhi, dat dnnr gevreesd wordt voor een groote uitbarsting von den Vesuvius. Men verwacht, dat een breede lavastroom over den rand van den krater zal loopen. Uit de dorpen in de onmiddellijke omgeving van den vulkaan zijn vele vluchtelingen naar Napcis getrokken, maar ook dnor wordt de bevolking door aard schokken verontrust De verkiezingen in Roemenië. Boekarest, 10 Maart. (B. T. A.) De ver kiezingen zijn vrijwel geëindigde De regeering I heeft in de Kamer een overweldigende meerder- Kameroverzicht Eerste Kamer. Vergadering von Vrijdag- 10 Maart. Geopend 11.20 uur. Voorzitter: J. G. baron van Voorst tot Voorst* Verschillende wetsontwerpen. Z. h. s. worden aangenomen de wetsont* werpen tot: Wijziging en verhooging vnn het Vlle hoofd* stuk B der Staotsbegiooting voor 1921 (derd4 uitkeering oan gemeenten uit do opbrengst do© oorlogswinstbclasting wijziging cn verhooging van het Vlfc hoofde stuk B der Stnatsbcgrooting voor 1920 aanvulling van het Vllïste hoofdstuk den Stoatsbegrooting voor 1921 (kosten Nederland* scho militairen in Albanië in 1914) begrooting vnn het Staatsbedrijf der Alge* meene Landsdrukkerij voor 1922 wijziging von de begrooting vnn uitgaven tent behoeve van de voltooiing von het vestingstel* sol, dienst 1920 overneming in beheer cn onderhoud bij het Rijk van een vak van het bij de gemeente Zwijn* drecht in beheer en onderhoud zijnde gcdcelt® van den Rijksweg von Rottcrdom nnor Zwijn- drecht overbrenging vnn twee Rijksbruggen in be* heer en onderhoud bij het waterschap Wester kwartier enz. bekrachtiging vnn den algemeencn maatregel van bestuur, houdende een regeling der premie betaling door middel van dagzcgels en tot wijzigingen nadere verhooging der be* grooting van Curasao voor 1921. Do Voo rzi 11 or deelt mode dot hot in zijn voornemen lirrt de Knmer opnieuw hijeen te roe. pen tetren Dinsdnrr 21 Maart, dos nvonds te half negen. Hierna wordt de openbare vergadering geslo< ten en gaat de Kamer in comité-generaal* Tweede Kamer zitting van Vrijdag 10 Maart. Begrooting vnn Onderwijs, Kunsten cn Wetenschappen. Do motie-Otto betreffende vergoeding voor buitengewone schoollessen wordt verworpen met 39 tegen 30 stemmen. De heer Z ij 1 s t r a verzet zich tegen verhoo- heid gekregen. Cndergeteekend* bericht htormede dat zijn vasr deze artikelen dnt nlttlnitend verkrijgbaar zullen zijn* p.S. Alle in bestelling: zijnde toto's en eventneele nabestelling ra zullen nog worden afgewerkt/ commissies. De commissie van herstel, die uit 171 personen bestaat, kost elke maand 32 mil lioen mark en de contróle-commissie, die in verband met de ontwapening in Duitschland aanwezig is, bestaat uit 1569 personen en kost niettninder dan 23millioen mark per maand. Er bleef naar lord Newton opmerkte nau welijks nog iets voor de contrólecommissie te doen over, maar desniettemin was men in geen enkel opzicht tot personeelsvermindering over gegaan. Het personeel bleef volkomen gehand haafd, omdat van tijd tot tijd in Duitschland verborgens wapens ontdekt werden. Newton verklaarde, dat volgens zijn inlichtingen de periodiek opduikende verhaaltjes werden opge blazen en de mededeelingen omtrent medeplich tigheid der Duitsche regeering dikwijls ongemoti- ZuZ u Z Ar, r veerd waren' De berichten waren veelal terug te vanging van den kantonrechter door den poli- j j c t tierechter, zou een enorme besparing leveren 1t0t van de Engelsche en nan en nnnïer 7nn f. er £eer Fransche sensatiepers. Zoolang deze bleef agee- can ambtenaren en papier. Zoo is er meer. Eerst als al die bezuinigingen nog niet het ge- avenschte resultaat opleveren, zou men de sa larissen der ambtenaren moeten verlagen. Maar Sdan op reëele wijze. Niet door een percentage Jaf te trekken van de genivelleerde salarissen van thans, maar door terug te gaan tot de salaris sen van 1914 en hierop 60 verhooging toe te kennen. De salarissen van 1914 waren veel te 'laag; maar ze waren vrij wel procentueel gelijk jkelijk lager dan de salarissen in handel en be- Odrijf. Ze waren billijker in onderlinge verhou ding en k zijn daarom beter maatstaf voor een nieuwe regeling dan de tractementen, die op vrijwel onbekookte wijze in 1917-1919 zijn ge regeld. iPlbHQMM!» 5«« 4lla "/o S.Va nlo Of, ren bestond er geen kans, dat do commissies van dezen aard verminderd werden. Het perso neel van deze commissies leefde, in vergelijking met de gewone bevolking, in luxe. De totale kosten dezer commissies in Duitschland, met in begrip van de kosten der troepen in Silezië, bedroegen niet minder dan 18002000 mil lioen mark per jaar. Telde men hierbij nog het bedrog der uitgaven voor het bezettingsleger op, dan was het heel makkelijk in te zien, dat de taak om Duitschland te laten betalen moei lijker en ingewikkelder is don de menschen in Engeland wel dachten. De financieele toestand van Hongarije was ten eenen male wanhopig. Maar naar dit land waren in precies denzelfden omvang commissies gezonden. De maritieme snerkte van Hongarije bestond uit vier meer of minder verouderde patrouillevaartuigen op de Donau; desniette genstaande was het voornemen opgevat een marinecommissie naar Hongarije te zenden, die uit vier admiraals bestond, om Hongarije te ontwapenen. Het militaire gedeelte der commis sie bestaat uit 250300 personen en kost meer dan het geheele Hongaarsche leger van 35.000 man. Gedurende de eerste zes maanden heeft deze militaire controlecommissie 250 millioen kronen gekost en de maandelijksche kosten van deze commissie worden thans op circa 30 mil lioen kronen geschat. Een Britsch gemeen sol daat, die tot deze commissie behoort, ontvangt in een maand aan salaris en toelagen evenveel als de Hongaarsche eerste minister in een jaar. De geheele commissie kost 10 millioen kronen. sche regeering zelfs 'n rekening voor 't stemmen van de piano gezonden. Bulgarije heeft voor deze commissies met de kosten voor de En tentetroepen niet minder dan 721 millioen fran ken uitgegeven. De aanblik dezer commissies, wien het naar den vleeze gaat, terwijl het volk bankroet wordt, noemt lord Newton een der weerzinwekkendste tooneelen, die men zich kan voorstellen. Er werd gezegd, dat Engeland mee moest doen, omdat de andere geallieerden het ook deden. In deze bizondere gevallen zou New ton er zich over verheugen, wanneer Engeland er niet aan meedeed. Lord Phillimore heeft dan ook in 't Hoogerhtris de hoop uitgesproken, dat de rede van lord Newton de regeering er toe zou brengen dit vraagstuk in overweging te ne> DE NOOD IN RUSLAND. Frankrijk's hulp. P a r ij s, 10 Maart. (B. T. A.). De bladen te Marseille zeggen, dat de Fransche regeering zal beginnen de maatregelen ter hulpverleening aan Rusland ten uitvoer te brengen, waartoe zij heeft'besloten. Verscheidene schepen hebben opdracht gelaegen Roemecnsch graan naar Odessa te brengen. Heden zal het eerste schip 4500 ton laden. Bolsjewisten en sociaal-revolutionairen. P a r ij s, 10 Maart (B. T. A.) Het Journal verneemt uit Reval, dat te Moskou 65 revolu- tionnaire socialisten op bevel der bolsjewisten Berichte*. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het Amcrikaansche standpunt. men: het zou den vrede der wereld zeer ten werden gearresteerd en voor de revolutionnaire goede komen, wanneer de zaken dezer commis- rechtbank gebracht, zulks door verraad van den sies werden geliquideerd en wanneer zij zoo vroegeren anti-bolsjewistischen agent Semene spoedig mogelijk teruggetrokken werden. Wessiloda, die naar den dienst der Tsjeka is I overgegaan. B e r 1 ij n, 1 Maart. (W. B.). De te Berlijn verschijnende Russische sociaal-revolutionnaire Golos Rossij publiceert een oproep van de bui- Ëc r lijn, 10 Maart. (N. T. A. Draadloos), tenlandsche delegatie van de partij aan de so- Volgens de Chicago Tribune moet de politiek cialistische partijen van alle landen, waarin van de Ver. Staten tegenover de conferentie van wordt verlangd, dat zij de bolsjewistische re- Genua niet worden beschouwd als een isolee-i geering zullen beletten de in de sovjet-gevan- ring. Men meent, dat de regeering der Ver. St.genissen opgesloten sociaal-revolutionnairen ter wel een officieusen vertegenwoordiger als „toe- dood te brengen. schouwer' noor Genua zal zenden. g Dj: STAKING IN ZUID-AFRIKA. Dr. Hermes tot mimster van financien j pretorio, I0 ,J,.r,( (R.) De s.aa. van Berlijn, 10 Ma Ir t (W. B.) De rijkspresi-bclo£ is offjelcondigd. dent heeft den minister voor de volksvoeding Johannesburg, 0 Maart. (R.) De toe- dr. Hennes benoemd tot rijksminister van finan- stand is op het oogenblik rustiger, maar de ge- ciën, hem tevens ontslaande van zijn functie als wapende stakers beheerschen ongeveer alle minister voor de volksvoeding. J straten. Dc wet op dc kapitaalexodus uit Duitschland.Durban, 10 Maart. (R.). De plaatselijke Berlijn, T0 Maart. (W. B.) De'rijfedafi federatie van vakverenigingen heeft de alge- heeft heden in tweede en derde lezing het wets- rricene staking afgekondig te eginnen in ren ontwerp over de verlengde toepassing van do avond van 10 Maart. Onder de inheemsche be- wet op de ltapitaalvlucht aangenomen. De ter- volking van Natal neemt de opwinding toe in mijn van verlenging loopt tot 31 Dcc. 1922. verband met dc gebeurtenissen aan den Raad. Tn de toekomst zal een bedrag van 20.000 mark naar het buitenland mogen worden mede genomen, in plaats van 3000 mark, als tot nog toe was toegestaan. Verspreide Berichten. Bmadlooze telefoon. Reuter's bizondere dienst meldt uit Melbourne Voorts werden de besprekingen over het wets ontwerp betreffende het brandewijn-monopolie dr.t draadlooze telefonische berichien, die uit geopend. Tot tweemaal toe moest de zitting Melbourne 4 va ren verzonden, duidelijk veretaan- - -- -worden afgebroken, omdat het voor do stem- baajr in Auckland (Nieuw-Zeeland) ziin opgevan* van herstel met een secretaris en .«tjng_ygreischte. aantal leden niet aanwezig was. een. ging van den post voor opvoeding van do schoolvrij© jeugd, welke verhooging door de heeren van Wijnbergen en Minister wordt ver dedigd. De heer Z ij 1 s t r a dient een amendement in om de verhooging niet toe te staan. Dit wordt verworpen met 50 tegen 12 stem men. De heer Deckers dringt oan op verhoo ging van het subsidie voor het Doofstommen- instituut te Sint Michielsgestel. De heer Van Beresteijn dringt erop aon, den steun der wcridoozokunstenaars niet te beperken tot ouden von dagen en vraagt maat regelen tegen het dooddrukken van de kunst door fiscale maatregelen. Do heer Kloerekoper klaagt er over dat nieuwe posten voor steun oan de kunst op do begrooting ontbreken. De heer Van Rovosteijn protesteert tegen de belastingen op do kunst, tegen de tooncel- censuur door de burgemeesters, en tegen do sluiting musea op Zondag. De Minister is van mecning, dot kunst ook in het belang van de verheffing van het geeste lijk en zedelijk peil van het volk, door den Staat moet worden gesteund. Do financieele toestond Iaat echter niet toe, meer te doen. Over de be lastingen op de publieke vermakelijkheden, wordt door den Minister van BinnenL Zek^n thans geraadpleegd met zijn ambtgenoot von Onderwijs. De heer Visser van IJ zendoorn ver zet zich tegen den post van f 3000 voor de in stelling van een Museunvraad. De heer Kleerekooper merkt op, dat do instelling von een Museumraad niets praejudi- cieert op de plannen ten aanzien van het mu seumwezen, waarvoor de heer Visser van IJzen- doorn beducht is. De heer Van Beresteijn sluit zich daarbij aan. De heer Gerretson meent dat de Museum- commissie vooral van beteekenis zal zijn als een college van advies van den Minister. De heer Van Ravesteijn is het met den heer Kleerekoper eens, evenals met den heer Van Rijckevorsel. De Minister betoogt, dat het College van Advies niet meer kan worden gemist. Zulks is geheel afgescheiden van dc toekomstplannen. Hij verandert in verband met dit laatste den noam in „College von Advies. Berichte*. De Stoascourant van 10 Maart bevat o.a. de volgende kon. besluiten benoemd tot ridder in den Nederlandschen Leeuw mr. L. J. Dijkstra, lid van den Raad van Ned.-Indië; op verzoek eervol ontslagen jhr. S. P. F* Meijer, als burgemeester van Diepenheim; bevorderd tot officier von gezondheid 1ste klasse bij de zeemacht die der 2c klasse P. J. Hilly; benoemd tot adjunct-inspecteur van <lcn ar beid G. Bi anderhorst, officier-machinist 2e klas se bij de marine te Helder cn hij werkzaam! gesteld te Rotterdam; mr. H. A. Hartogh, aftredend lid van den Raad von Toezicht op de Rijkspostspaarbank, op ver zoek eervol ontheven met dank; idem mr. J. G* Scholvinck als voorzitter van den raad en is be noemd lot lid-voorzitter van dien raad W. C. Wendeloor, te Amsterdam; benoemd tot collector d<sr Staatsloterij to Tilburg J. C. H. Croon, gepensioneerd kapitein, der infanterie, thans tijdelijk in Duitschland; to Leiden H. Beets, thans te Apeldoorn; tot col- lectrice te Apeldoorn mevr. A. Pfeiffer, weduwe! F. van Twisk te Bloemendaal; tot collectrice ta, 's Grnver.hage mr. E. L. A. van Heemskerck, weduwe dr. P. J. H. Baudet, te 's Gravenhorr^ aan dr. Stanislaus Heinrich Strüber te Venlq, die den staat van Nedorlonder niet bezit, ver*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1