mm „humbelif' BUITENLAND. REGEN Het Verloren helmis PRIJS DER ADVERIEHYiER DE EEMLANDER" GevBigsn m iilüLd. MANTELS en HOEBEN. FEUILLETON. ZUo Jaargang No. 218 per 3 maanden voor Amtx* tooct f 2.10. Idem tranen pa post f X—, p«r wedt «act RtaU» cmgelukken) ftO*. «hotvkrltib- V CjQS. AMERSFOORTSC Dinsdag 14 Maart 1922 DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE PQORTWAt TEl INT 613 1 i regels f LOf f mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.75, dicnstaanbie* dingen en Ltetdadigheids-adveitentiën voor de beid der prfc* Voor bande) en bedrijf bestaan Tfff voordeeiige bepalmgen wor he* advertecren. Een# circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanveeg toegezonden. Politiek Overzicht ïn Kaar Umschan und AusscKau- ïubriek werd gisteren door de Kölnisohe Zeito^g «yostgesteld, dat Lloyd George's hervormingsar- l vooral hindernissen in den weg worden ge- l door Washington. Vrijwel elk leidend poli- Bcus in Europa heeft te kennen gegeven, dat het opeesche bedrijfsleven zonder de hulp van niet meer op gang kan worden ge acht; nog onlangs Is door Rathenau, den Duit- minister van buitenlandsche zaken, een om hulp gericht tot den algemeenen Jichuldeischer van al de vroegere vijanden van Duitschland. Het antwoord is echter, voor zoo Ver hij daarbij aan Genua dacht, absoluut afwij kend uitgevallen; de Amerikaansche regeering lel misschien aan de conferentie niet eens deel nemen als „toeschouwer", een vorm van deel neming, die zij veelal prefereert bij verschillen de bijeenkomsten. De overzichtschrijver der Köln. Ztg. merkt op, dat de afwijzende houding der Ver. St. niet voortvloeit uit antipathie tegen bet groote weTk van den wederopbouw, maar dat dringende noodzaak Amerika noopt aldus te handelen: de Amerikaansche regeering staat net op het punt de oogst van de Washingtonsche conferentie de schuur in te rijden en zij moet daarbij den hoog opgetast en wagen over den smollen weg, dien de Amerikaansche Senaat vormt, leiden; daar een deel der vracht, n.l. de vier-m ogen dh eden-overeenkomst inzake een vredespolitiek in den Stillen Oceaan, als een soort nieuwe Volkenbond kan worden be schouwd, leggen zoowel de gezworen tegenstan ders van alle verdTagsketenen onder de republi keinen als de aanhangers van den Geneefschen Volkenbond or.der de democraten duidelijk de neiging aan den dag den wagen met de vracht in ^en afgrond te laten vallen. Het gevaar hier voor wordt niet gering geacht, omdat een derde der stemmen voldoende is om de regeerings- voorstellen te verwerpen. De verwachting wordt dan ook uitgesproken, dat onder de democra ten er niet velen voor zullen voelen aan een overwinning der regoeringspartü mede te wer ken, te meer daar in den herfst verkiezingen voor 't congres worden gehouden. „De doorslag", aldus de schrijver, „geeft in dergelijke situaties nog meer dan anders in de Vereenigde Staten de openbare meening; over wint in haar de bereidheid om mede te werken can de internationale overeenstemming, dan zal de Senaat de verdragen aannemen; behoudt daartegen het wantrouwen jegens een verwikke ling in buitenlandsche aangelegenheden de over hand, dan zal hij ze verwerpen. Hoe zou de Amerikaansche regeering het kunnen wagen juist op dit oogenblik door deelneming aan een nieu we conferentie haar conto te belasten Het Amerikaansche volk Is nog niet rijp voor Genua, evenmin als het Fransche en een n-iet onbe- longrijk deel van het Engclsche volk. De wei gering der Amerikaansche regeering geschiedt natuurlijk niet met een beroep op dez^n grond, d;e een binnenlandsche aangelegenheid der Ver. St. is. Zij behoeft zich hier ook niet op te beroe pen, omdat de Amepkeanechr regeling ook om andere redenen de conference in voorbarig acht. Zij weet, dat de groote hulp, die Europa van Amerika verwacht, ten eerste mcM bestaan m V ;;tscheld?ng der Entente-sfc^uWn (hetzij voor er. goed deel, hetzij volkomen! en ten tweede in err. groote 1een;ng, waardoor TV't*cMqjnd van de vc ortduremde deviezen-stortingen bevrijd zou w den, die thans de Mark in dwaze sprongen tr"'--ns dieper in den afgrond la<*en en den han- 1 -an heel de wereld verlammen." De Köln. Ztg. merkt in dit verband dan ook op, dat de stemming van het AmeriVeansche volk jegens de nooden van Europa tegenwoor dig nog van dien aard is, dat de Amorikaansche regeering te Genua noch den eenen noch den anderen der vorenvermeldo maatregelen zou kunnen toezeggen: zoolang de kleine burgerij en boer in 't Midden-Westen in zijn kTant leest, dat de Entente-mogendheden door hun rede- looze eisohen Duitschland telkens meer in do richting van het bankroet drijven, voelt hij er weinig voor dit land, dat eigenlijk al niet meer in staat is om te betalen, nog geld te lee- nen; en wanneer hij aan de gToote legers der Europees<"*he staten denkt, wordt hij bitter ge stemd, omdat hij van hen de voorgeschoten gelden niet terugkrijgt. Bijgevolg wordt in het antwoord der Amerikaansche regeering ver klaard, dat Europa liever dan de conferentie te Genua, die meer of minder een politiek karak ter draagt, te houden, een zuiver economische conferentie moest uitschrijven, waarop natuur lijk het vraagstuk der Duitsche betalingen in 't centrum zou moeten staan. De eerstvolgende dagen, aldus merkt de over zichtschrijver op, zullen doen zien, op welke wijze Lloyd George positie zal kiezen tegenover het Amerikaansche antwoord, dat de heele brug omver rukt, die hij te Boulogne heeft ge bouwd, om Poincaré het gaan naar Genua mo gelijk te maken, omdat in het antwoord er tegen wordt geprotesteerd, dat de voornaamste oor zaken van het kwaad, dat men genezen wil, n.l. Duitschland's verplichtingen om te betalen en al wat daar aan vast zit, van het programma der conferentie worden geweerd. Ten overvloede wordt in het Amerikaansche antwoord er ook nog bezwaar tegen gemaakt, dot aan de confe rentie wordt deelgenomen door Rusland, van welks terugkeer in den kring van 't wereldbe drijfsleven Lloyd George zich evenveel voorstelt els van het herstel van Centrool-Europa. Zoo staat de Engelsche premier Lloyd George voor de moeilijke keuze de conferentie zoo lang uit te stellen, tot de stemming in Amerika, Frank rijk en Engeland zelf ten opzichte van de confe rentie gunstiger geworden is. of aan den tien den April vast te houden en alle verzet ten spijt -zijn politieke begaafdheden te benutten tegen over de staatslieden, ^die Europa naar Genua stuurt en de wereld het geloof aan zich zelf te hergeven, hetgeen de voorwaarde voor haar rro- nomische wederopleving is. De Kölnische Zei- tung eindigt haar beschouwing over de confe rentie van Genua „Stellig zal hij het meest voelen voor den laotsten weg, te meer, daar hij, door dezen te be wandelen, de domineeronde positie in de Engel sche politiek terug zou kunnen winnen, die hij nu eenigszins heeft verspeeld, terwijl hij in 't geval eener verdaging er niet zeker van zou ziin de conferentie nog als eerste minister van Enge land mee te maken. Ook bezien van uit den Duitschcn gezichtshoek kan men slechts v/en- schen, dat hij het groote plan der eerste, werke lijk Europeesche, conferentie omzet in een daad. Zelfs wanneer zij ons heelemaal geen directe verlichtingen zou brengen, zou zij een nieuw tijdperk ten aanzien van de betrekkingen der volkeren inleiden en aan den „vredcloozen vre destoestand", waarvan de Italiaan Nrtti spreekt, misschien een einde maken. Een glas wijn baat dikwijls den levensgeesten ven den zieke meer dan de beste medicijn en Lloyd George, de sterkste motorische kracht van Europa, is de juiste man om der wereld d^zen wijn te langen." Berichten. DB AfflERIKAA" •"UB Br' ::T!NGSKOSTEN N e W-Y ork, T3 Maart. (R.). Naar de cor respondent van de Associated Press te Washing ton uit de beste bron verneemt, is de Ameri kaansche regeering niet van plan de verdoe ling van Duitschland's betalingen tot herstel te zooala die schcrpo gricphoest, <iio p\jn ondur bot borstbeen, die keolpijn verdwijnt, niet van zelf. Gebruik daarom ook na de Griep üo gedoogen, zonderdat ook Amerika haar deel daarvan ontvangt. Krachtens de voorwaarden van den wapen- slilstan zijn de Amerikaansche strijdkrachten in het Rijnland gebleven op uitdrukkelijk verlan gen der geallieerden onder bepaling, dat aan Amerika de kosten, die de bezetting zou ver oorzaken, zullen worden vergoed. De Ameri kaansche regeering is uiterst schappelijk ge weest en heeft getracht op zeer vriendschappe lijke wijze een schikking met de geul lieerden tc ii effen. Het in de afgeloopen week aan de geal lieerde ministers van buitenlandscho zaken ge dane verzoek geschiedde alleen, omdat berichten uit Europa erop wezen, dat de geallieerden niet geneigd waren Amorika's verlangen in over weging te nemen, maar de Amerikaansche re geering is van pion haar recht, overeenkom stig do bepalingen van den wapenstilstand, handhaven. B o r 1 ij n, T 3 Maart. (N. T. A. Draadloos). Volgens de New-York Herald zou het departe ment van buitenlandsche zaken der Ver. St. nadrukkelijk hebben verklaard, dat Amerika blijft aandringen op betaling der be zet tingsk os- ten als op een onaantastbare schuld; de afwij zing daarvan zou worden beschouwd als eon ongewone dood der geallieerden. Vorstelijk echtschcidingsproces B er 1 ij n, 13 Maart. (W. B.). In Engelsche en Amerikaansche bloden doen den laotsten tijd berichten de ronde over een met gesloten deu- ;en te Potsdam gevoerd echtscheidingsproces tegen barones Von Plattenberg, waarbij de als getuige gedogvaardigde prinses Eitel Friedrich bekend zou hebben echtbreuk met baron Von Plattenberg te hebben gepleegd. Fï 44 LANGESTSAAT AMERSFOORT De Deutsche Allgemeine Zeitung verneemt daaromtrent van goed ingelichte zijde te Pots dam, dat van deze z.g. onthullingen geen woord waar is. Men is in ingewijde kringen van mee ning, dat déze geheele geschiedenis door voor malige bedienden von de familie is rondge strooid. In de laatste jaren heeft prins Eitel Friedrich herhaaldelijk tegen dergelijke praat jes te strijden gehad. Berlijn, 13 Maart.. (W. B.) In verbond met het bericht, volgens hetwelk bij de zitting met gesloten deuren van de civiele kamer der rechtbank te Potsdam prinses Eitel Friedrich zich zelf als getuige m het echtscherdiivgsproces zou hebben beschuldigd van echtbreuk, is wel interes sant, dat de Berk Zeitung om Mittog meldt, dot prins en prinses Eitel Friedrich gisteren te zo men Potsdam hebben verlaten en zich naar Doom hebben begeven. Groot-hertogin Annstosio. *J* Stockholm, 13 Maart. (N. T. A. Draadloos.). De ex-groothertogin-weduwe van Mecklenburg Schv/ering (de moeder van konin gin Alexandra van Denemarken en van de Duitsche cx-kroonprinses) is plotseling op 62- jorigen leeftijd te Cannes overleden. Koningin Alexandra en de Deensche kroonprins zijn gis teren naar Cannes vertrokken. Uit de Duitsche Volkspartij. Berlijn, 13 Maart. (W.-.B). De rijkscom- misié uit de D7 V. P. heeft met algemeene stem- men de houding van de riiksdagfractie, met name j haar medewerking aan het plattelandscompro mis, goedgekeurd. Er is een motie aangenomen, waarin aan de partijleiding van de rijksdogfrac- tic en de Pruisische ministers het volkomen ver trouwen van de rijkscommissie wordt verzekerd. STAKINGEN IN DUITSCHLAND. Maagdenburg, 13 Maart. (W. B.). De staking in do metaalindustrie alhier is geëindigd. De partijen zijn door bemiddeling van den op- pei president Horsing tot een overeenstemming geraakt. De beslissing der arbitrage-commissie omtrent een uurtoeslag van 1.50 mark in Febr. en 75 pfenning in de eerste helft van Maart blijft gehandhaafd. Op 15 Maart zal den arbei ders eveneens een toeslag van 95 pfenning wor den toegestaan. Maagdenburg, 13 Maart. (W.-B.). De staking der mctool-orboiders is geëindigd op den grondslag van de beslissing der bcmidde- lingscommissie. Veroordeeling wegens landverraad. Munchen, 13 Maart. (W. B.). Het Volksgericht alhier heeft den schrijver Wolff en den ingenieur Fombcrger wegens landver raad resp. tot 15 en 6 jaren tuchthuisstraf, be nevens tot 10 joar eerverlies, veroordeeld. Inbraak. Berlijn, 13 Maart. (W. B.). Naor de Deutsche Zeitung uit Frankfort o.d. M. verneemt hebben inbrekers het slot Friedrichshof nabij Homburg, waar wijlen de moeder van cx-kei- zer Wilhelm heeft gewoond, weten binnen te dringen. Zij konden zich meester maken van een aantal zilveren voorwerpen ter waarde van vele honderden millioenen mark. Een der da ders werd later gearresteerd. Fransch beambte te Leipzig aangevallen. Keulen, 13 Maart. (W. B.). De Köln. Ztg. meldt uit Leipzig Een beambte, werkzaam aan het Fransche consuloot-generaol te Leipzig, Is op weg naar huis door drie, klaarblijkelijk dron ken, onbekende mannen aangevallen. Eén sloeg hem oen tand uit den mond. Hij werd daarna op den grond gegooid, maar kon weer opstaan, doordat personen, die de aanvallers begeleidden, dezen van verdere handtastelijkheden terughiel den. Er is tot nog toe geen reden aan te ne- rr.en, dat deze Fronschman aangevallen is, om dat hij tot het Fransche consulaat behoort. De Fransche regeering heeft van de rijksregeering het aanbieden van verontschuldigingen en hot opleggen van strof eeëischt. Ontploffing. H c h s t, a.d. Main, 13 Maart. (W. B.). In de Höchster Farbwerke is gisterenmiddag een ketel met azijnzuur gesprongen. Twee ar beiders werden gedood, terwijl een andere zwaar gewond werd. Over de oorzaak der ex plosie is nog niets bekend. De Banque Industrielle de Chine. Par ij s, 13 Maart. (Havos). Do raad van discipline, onder voorzitterschap van Poincaré. is bijeengekomen op het ministerie van buiten landsche zaken om Philippe Bcrthelot te hooren over de telegrammen, die hij in zijn hoedanig heid van secretaris-gencrnol aan het ministerie van buitenlandsche zaken heeft verzonden met betrekking tot de Banque Industrielle de Chine. Het verhoor is afgeloopen. D^ raad zal het mor gen overwegen en een met redenen omkleed ad vies vaststellen, dat bestemd is voor den minis ter van buitenlandsche zaken. DE ENGELSCHE OORLCGSBEGROOTING. Aanmerkelijke bezuinigingen. Londen, 13 Maart. (N. T. A. Draadloos). Dc begrootingen voor de vloot en het leger voor het komende financieele jaar, dat op 1 April O.S. begint, zijn thans verschenen. Daaruit blijkt, dat in tolool de vereischte uitgaven voor de vloot op 65 millioen pond sterling en voor het leger op 62 millioen pond sjterling worden geschat. Voor het efgeloooen jaar bedroegen de uitgaven voor de vloot 112 V? millioen, voor het leger 93^ millioen por.d sterling. De begroo- ting voor de civiele diensten wordt voor het ko mende jaar geraamd, op 583 millioen, tegen •590 millioen in het afgeloopen jaar. De in totaal geraamde vermindering van de nationale uilga ven voor het komende joar bedraagt 286 mil lioen pond sterling. Het Britsche leger, uitgezonderd de koloniale troepen, de Indische kleurb'ngen en die in het Middrn Oosten, zal bestaan uit 10.129 officie' ren en 142.707 minderen tegen 201.127 mhVi deren in het afgeloopen jaar. De sterkte der kon lonialc troepen, gekleurde troepen en do troon pen in het Midden Oosten wordt bepaald ofl 62.164 man, tegen 139.873 man in het afgot loopen jaar. De totale sterkte van het personoc^ werkzaam in de magazijnen cn fabrieken van hei leger, wordt vastgesteld op 215.000 man tegen 351.000 mon in het afgeloopen jaar. Do sterkt* van hot marine-personeel wordt bepaald op 118.500 man, welk aantal echter zoo spoedig mogelijk zal worden verminderd tot 98.50C man. In het vorig joer bedroeg dit aantal 123.700 man. Londen, 13 Maart (R.). In een toelicht ting tot de morincbegrooting wordt gezegd, da| de vlootoverecnkomst van Washington naar ullé waarschijnlijkheid door alle mogendheden za* worden geratificeerd. Terwijl de bcgrooting in haar geheel gereduceerd word, voimeorderdon de uitgaven voor do non-combattanten met dria millioen. Von do 20 kapitale schepen, die in* gevolgo de overeenkomst van Washington van het vlootprogrom zullen worden geschrapt, is dit reeds met negen geschied. Ook do flottill* der torpedobootjegers is aanzienlijk ingekrom* pen. Dc Engelsche handel. Londen, 13 Febr. (N. T. A. Draadloos). Do cijfers von het departement van handel voor Febr. wijzen voor den uitvoer in deze maand het cijfer aan van 58,335,110 pond sterling. Vergeleken met Jan. is dit een vermindering van 4,811,839 pd. st. Deze vermindering is echter maar schijnbaar. In aanmerking geno men, dat Febr. 28 cn Jan. 31 dagen heeft is dit zelfs een kleine verbetering. Sir Eric Gcddes. Londen,13 Maart. (N. T. A. Draadloos). De blodon melden, dot sir Eric Geddcs, die ziel» kort geleden uit het politieke leven terugtrok na een even schitterende als merkwaardige loop baan, vermoedelijk weer het beheer van do spoorwegen op zich zal nemen. Naar verluidt, zal men hem het beheer over do Oostelijk© groep von Britsche spoorwegen aanbieden, waarbij dc zeven grootste lijnen vun Groot-Brit- tannië zijn inbegrepen. EK-korung KarL Boedapest, 12 Maart. (B. T. A.) Von bevoegde zijde wordt het bericht tegengespro ken, dat ex-koning Karl aan de Engelsche re geering toestemming zou hebben gevraagd om op het eiland Wight verblijf te mogen houden. DE NOOD IN RUSLAND. B e r 1 ij n, 13 Maart. (W. B.). In den Land* dog is een voorstel van de communisten, strek kende tot het bcschikbaer stellen van 20 mi!i liocn mark tot leniging van den hongersnood in Rusland, na een langdurige bespreking in han den van de hoofdcommissie gesteld. Het Amerikaansche léger. Washington, 13 M o a r t. (R.). Do leger* begrooting sluit met een bedrog van 170 mil lioen dollar, d. w. z. 116 millioen minder dan het loopende jaar. Do begrooting bepaalt het leger op 115.000 man en 11000 officieren. Uit Mexico. Mexico, 12 Maart. (B. T. A.). Generaal Gerardo Reyes en zes zijner manschappen zijn to Vera Cruz gedood in een botsing met een opstandeling, tegen wien generaal Sanchez thans te velde trekt. DE STAKING IN ZUÏD-AFRIKA. Pretoria, 12 Maart (R.) De spoorweg tusschen Germiston en Pretoria is gisteren met behulp van dynamiet opgeblazen. Het stakings commando is hiervoor verantwoordelijk. Het heeft zich geïnstalleerd op een naburige plan tage, waar vliegmachines liet thans met bom men bestoken. Enkele ambtenaren, die de Brok- panmijnen bewaakten, zijn doodgeknuppeld, nadat zij zich aan de revolutionairen hadden overgegeven. Het gedrag der stakers in dit go- bied is onbeschrijfelijk beestachtig. Smuts is na een opwindende reis te Johannesburg aan gekomen. Hij nam onmiddellijk het bevel op zich. Johannesburg, 13 Maart. (R.) Vijf tienhonderd revolutionairen hebber, het gebied var. Brixton bezet. Iemand, die nooit zijn zienswijze wijzigt, is Iemand die nooit zijn vergissingen herstelt. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID L7ALL. 48 nik geloof, dat u het overdreven hebt. Ten- Itinste voor zoover ik uit juffrouw Frompton wat kon krijgen, hebt u een heel anderen indruk top haar gemaakt. Zij verliet het huis, terwijl het Kaar speet, dar zij gekomen was, om uwentwil loowel als om haarzelf." „Vertel mij wat van haar I" zeide Lucy Fer- ïars medelijdend. „Heeft zij een moeilijk leven? Denkt u dat ik haar zou kunnen helpen Ik zou het gaarne willen, uit dankbaarheid omdat ik «lijn jongen heb kunnen behouden en om te Koelen voor hetgeen ik dien dag gevoeld en ge beden heb. Ik moet dien afkeer overwinnen en «viet bevreesd zijn om de daadzaken van het le- Fen onder de oogen te zien. Het is de fout, die Jlle beschermde vrouwen maken. Ik ben zoo af- keerig van het kwaad geweest, dat ik getracht neb, te vergeten, dat het bestond. Ik moet in •en grootere ruimte gaan wonen. U ziet den en de schoonheid van deze plaats, waar Jk ce dertig jaren van mijn huwelijksleven heb Doorgebracht T Maar het is geen leven geweest, per was slechts een plantenleven I" »/Let heeft ander nut gehad. U weet niet, wat invioftd zooals de wwe hier geweest is, en f» welk© levens die doorgedrongen is," zeide He- ribt zeer eenvoudig en oprecht. „O, maar die had zooveel sterker en beter kunnen zijn, indien ik niet al die jaren van zelf zucht geleefd had achter mijn beschuttende hegl Maar nu zijn mijn oogen geopend. Ik wil gaan, waar ik van meer nut kan zim en ik wil Joy niet langer in den weg staan. Zij heeft reeds lang het verlangen gehad, naar haar oom Henry te gaan cn hem te helpen bij zijn werk in de pa rochie. Zij is er bijzonder voor geschikt en zij heeft mijn afkeer niet, van wat leelijk of zelfs slecht is. Zij begrijpt wonderlnk goed en vlug, ik geloof werkelijk, dat ik naast haar, wat betreft wereldwijsheid en kennis van het menschel ijk hart. slechts een kind ben „Zij is een goed schepseltje, mevrouw," zeide Heriot, terwijl zijn grofheid nog meer uitkwam naast den zochten klank van Lucy Ferrar's lie felijke stem. Het is misschien beter voor haar, te bloeien zooals de bloemen, tot geluk van de mcnschen rondom haar. Het Londcnschè vuil moet haar niet besmetten I" „Zoo spreekt haar oom ook. Ik veronderstel, dat dit het gezichtspunt der mannen is. Maar Joy is er niet mede voldaan. Nog onlangs heb ik gezien, dat zij steeds rusteloozer is geworden Ik moet hierover nog vandaag met mijn broe der spreken. U hebt mij zoo goed gedaan, vriend, met uw opwekkend nieuws, dat ik denk, dadelijk wel te kunnen opstaan." „U ziet er nog wit en zwakjes genoeg uit, en u deedt beter, u nog langen tijd in acht te ne? men." j Zij boog zich weer wat voorover en haar I oogen werden nog ernstiger. „Het vraagstuk, dat ik nog niet opgelost heb, j is dat, hetwelk met Anna Ma'-nwaring in ver- j band staat het meisje, met wie Geoffrey twee 'jaar verloofd is. Zij houdt veel van hem. Zii heeft hiervan geen vermoeden. De vraag is, wie moet haar dat vertellen? Wat is iemands plicht in zoo'n geval Het zou niet good zijn, daarvan ben ik zeker, toe te staan dat zij met Geoffrey zou trouwen, zonder hiervan iets te weten." Heriot stond ©enigszins looip op. Die vraag trof hem diep. „Eén ding tegelijk, mevrouw Fcrrars. Dat moeten wij wel bedenken. Laot de dingen nu met rust. Er moet zooveel in het leven overgelaten worden, dot wij dit waarschijnlijk Geoffrey zelf moeten laten doen. Ik ben geen man, die het recht heeft Gods naam op mifn lippen te ne men, maar ik zelf geloof, dat Hij Geoffrey be waken zal, dat Hij dat nu reeds gedaan heeft en wij hem in die hced.e moeten laten." Hij wendde zijn blik of, want de manier, waar op Lucy Ferrars aan zijn lippen hing, verwarde hem „U zult wel rijk gezegend in uw eigen leven zijn, u bent zoo vol medegevoel en ruim van begrip. Ik hoop, dot u mij eens alles van uw tehuis zult vertellen en dan zal er m;-"ch:en we! een weg zijn, dat ik in staat zal zijn een kleine leegte te vullen. U bent toch zeker ge trouwd? Een alleenstaand man zou niet zoo'n ruime opvatting der dingen hebben I" „Ja, mevrouw, ik ben een getrouwd man." „En kleine kinderen „Twee," antwoordde hij. „Een enderen keer zal ik u meer vertellen," en bij deze woorden, a's had hij hiermede een grens bereikt, die hij onmogelijk overschrijden kon, ging hij naar bui ten en sloot de deur. HOOFDSTUK XV. Ofschoon zij zulk een begeerenswaardig land huis bezaten, brachten de Speeds *och niet alle Zaterdagen en Zondagen geregeld op het land door. Baiclay Speed was werkelijk verwonderd, toen zijn vrouw hem mededeelde, dat zij naar Upleys zouden goon, want dit was al de derde opvol gende week. Hij maakte evenwel geen tegen werpingen, wnnt hij hield van de plaats, en dacht er somtijds met eenig verlangen aan, zich daar voor goed te kunnen terugtrekken. Maar zijn vrouw moedigde hem niet aan. „Uit zaken gaan Waorom wil je je uit de zaken terug trekken, Tom?" riep zij, toen hij er den laatsten keer over gesproken had. „Je weet net zoo goed als ik, dat het eigenlijk beduidt, det je je eigen doodvonnis zou onderteekenen I Denk eens aan alle oudere menschen. die wij gekend hebben^ met vader te beginnen, die lang zaam wegkwijnden, nadat zij opgehouden had- den, te werken. Doe wat minder, als je wilt, en ne^m je halve weken vrijik begin nu te ge- loc-ven, dat zulks goed is maar met m ijn goed- k-uring zult ge Riversea nooit opgeven I" Barclay Speed sprak dit besluit van zijn echt- ger.oote in het geheel niet tegen. Het werk was voor hem een tweede natuur. Toch maakte de" lieflijke bekoorlijkheid en de deftigheid van het landleven diepen indruk op hem en eens had hij tegen Mary gezegd, dat hij graag zou willen bewijzen, „dat hij iemand ivan beteekenis was in het graafschap." j „Je behoeft je daarover het hoofd niet te bre- jken, Tom," had zij met baar botte openhortig- beid gezegd. „Je zult doar nooit iemand anders I zijn, als je tenminste over Upleys denkt, dan jee eenvoudige Tom Speed de jamfobrikant. Zij hebben daar in het graafschap te veel trol len je zult er mij niet toe krijgen, dot ik nv' hcelemaal aan hun genade overlever. Zoolan;- .Upleys slechts ons aangenaam landelijk hotei lis. is het mij goed, maar 'l' wi' rn?m ^oed Lot»- densch tehuis en al mijn vrienden doorvoor niet opgeven. Het verbaast mij, dat een man, die zoo scherpzinnig is als jij bent, dot niet inziet. Zelfs de Ferrars nemen een beschermend oir tegen over ons aan, ofschoon ik beken, dot Lucy hoar pillen verguldt." Waarom goon wij er dan vandaag heen Komt Ferguson vroeg hij met een hulpeloos voorkomen. „Ja. En Tom ik geloof, dot Naomi iets hindert. Neen, zij heeft mij daaromtrent geen woord ge zegd, ipoor ik voel het De Harley Street zaak gaat niet vlot, wel „Ik zal Dan vanavond eens aan -zijn wissel herinneren. Hij is een eigenaardig vreemd soort jongen, Maryen somtijds vraag ik mij ver wonderd of, of hij zich wc! bewust is van het groote geluk, dot hij heeft, Naomi te krijgen. Een schaduw, dieper en donkerder dan de gelegenheid scheen te rechtvaardigen, kroop langzaam over Mary Speed's gelaat. „Tom, ik wil Naomi niet ongelukkig zien. Zij is een goed meisje, maar zij heeft aanleg om te lijden .Dc zou Don Ferguson nooit vergeven, als deze haar hart verwondt." „Ben je dan niet zeker van hem, Mary? Maat ik geloof, dat hij een oprechte jongen is. „O ,dat wel maar hij is te koud en te bere kenend, Tom. Ik zie graag een man wat vurtg, vooral in een liefdeszaak. „Hij is een Schot, Maryen bovendien wordt aan wetenschappelijke menschen het gevoel w« ontnomen. Zij brengen alles terug tot feiten. (Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1