BUITEN LAN D™ FEUILLETON. 'ttllllBIEIISPIIB^Tt^Ztl PR1IS OER ADVERTENVSEN DE EEMLANDER" nabetrachting over den Gemeenteraad. Jaarlijks SRïEP? ABDIJSIROOP M\m „LHItOHBULE IIEDEH-CBSTÜSiES B. NIS-WEG, Het Verlorfin Teimis 20e Jaargang No. 220 |KT poet f X—, per week (met eratk eerrekenn# Wen ocgclukkcn) f (UT6. «fronrWlfrkft nummers V CUOJ. AMERSF DAGBLAD Donderdag 16 Maart 1922 DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFF. OUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA* TEV. INT SIX - 4 Kfseli f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regd meer 0.25, diensfoanbia» dingen eo Liefdadigheids-ad vei ten tien voor de helft der prü» Voor bande) en bedrijf bestaan ceel noonieelige bepalingen voor het advertecicn bent Circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt 09 aanvraag toegezonden- Hoofdpunt -van bet defeat was Dinsdag- '"■fron-d het gunstig odvies ven B. en W. op «et verzoek v*bx bet keek- en schoalbestunnr Jjüer Parochie ven den H. Ansfrkkis om een Jbedneg van 54,000 ter besch&lornig" te ^tellen, voor het bouwen van een R. K. bip- ^cwvdere jongensschool. Uit medeideelitngen van den heer Noord- wnan bleek, dat het sohocAbestrrur eerst een Vohool had ontworpen van 8 lokalen en een fcymnastiefclokaail. Na overleg ten ©tedhuiae werd een wat goedkooper plan gemaakt, n.l. Woor een school met 7 lokalen. Dit werd dien. ^inspecteur ven het lager onderwijs te Hüver- pwm ter inzage gezonden, die in overweging taf te beginnen met 4 lokalen en dan later pij toename van het aantal leerlingen nog 5 lokalen bij te bouwen. Ook hieraan werd •egemoetgekomen en het plan, geheel con- Jbnm van dat van die school in het Soes ter- "kwartier (H. Henri cus) bij den Raad ingezon den. Aangezien deze laatste school zonder eenige tegenwerping is toegestaan, reken-de het schoolbestuur natuurlijk op aanneming <ran het voorstel, in den Raad rees echter herzet. De heer Noordewier, sprekende namens lie soc.-dem. fractie, wenschte het plan niet fe aocepteereni, daar z. i. niet in allen op- tóohte aan de wet vold-aan was, terwijl het voor hem niet vaststond, dat de sch-ool, (waarvoor de leerlingen van andere R. K. scholen worden gehaald, beslist noodig is. Dft laatste is zeker een gezond argument jmaar ligt -buiten de competentie van den Raad Iedere R. K. parochie moet nu een maal zijn school hebben eni waar de tegen* Woord1!ge wet.dit in hooge mate heeft ver gemakkelijkt, spreekt het vanzelf dat elk kerkbestuur in de allereerste plaats zint op .het verkrijgen eener school. M-en mag dit be- Ineuren, ja zelfs verderfelijk vinder», er is eenvoudig niets aan te doen, als maar vol daan wordt aan de bepalingen der wet. Na tuurlijk weet men aan R. K.-zijde wel hoe men dat moet aanleggen, en wij hebben dan Ook die overtuiging dat die wettelijke bepa lingen zijn gevolgd. De heer Hofland echter had1 een -en ander ontdekt, waaraan niet pre cies was voldaan, dus mocht 'het verzoek niet worden toegestaan. Van spijt vervuld hield de wethouder van financiën een juri- jfósdh betoog, dat volgens Mr. Stadig kant noch wal raakte. Deze vond-, dat de heer Hof land znjn betuigingen van spijt dan ook wel achterwege hod -kunnen laten, het was dui delijk genoeg, dat, ontdaan van aile mooi doenerij het ook haer was cle oude geschie denis het bijzonder onderwijs was h-et stief kind. Wethouder -Hofland maakte zich vree- eelijk boos, net als iemand, die op iets heel teeSjks wordt betrapt en dit niet wÜ erken- Iven. Zat er meer achter zijn oppositie? Het geheel e 'betoog van wethouder Hof land ma-akte den indruk van zoekeriju Zijtt prachtige tirades awn 'hert adres van het bij zonder onderwijs bad hij heus-dh wei mogen InsMdloen, niemand geloofde dat hij werkelijk met ^een bloedend harte" de aanvrage moest afwijzen. De pose, welke hij zich trachtte te geven, mislukte dan ook geheet, ieder had hem in de gaten en begreep dat er wat an dere echter zat, dan zijn aifgodfische wet- veneering. Hij is ongetwijfeld in vele opzichten een uitstekend komediant, maar ditmaal wist hij aan zijn röl geen relief te verleenen. VoeVd'e tin] dat zelf en was hij daarom zoo prikkel baar tegenover Mr. Stadig, hij de man, die eoo menigmaal en niet altijd1 in gekuischte termen zi jn medel-eden is te idjtf gegaan. Maar het 19 waar, nu is mijnbeer wethouder! Intusschen 8 leden waren eveneen® van1 Het anti-c!erioale hondlje gebeten, zoodat over het voorstel van B. en W. de stemmen staakten. Dinsdag 28 Maart zal er nu weer vergaderd wortlen en tegen' dien tijd zal h-et schoolbestuur er wel voor gezorgd hebben, dat de stukken geheel in den smaak kunnen vallen vam onzen soc-dem wetgeleerde en dian zal het hem zeker hoog el-ijk verbeuren vóór te kunnen stemmen. N-ou een blijde dag mag hij ook wel eens hebben. De heer Boas roert zi'ch in den Raad duoh- tigv maar mocht tot nog toe niet veel succes 'boeken. Ditmaal was hij gelukkiger. Zijn voorstel m de aandeelen in d-e Bank der Nedi Gemeenten niet aanstonds vol te storten werd door B. en W. overgenomen. Zonder discussie werd aangenomen het nader voorstel van B. en W. tot vaststelling der verordening op d-e heffing van een zake lijke belasting op het bedrijf en op do invor dering daarvan. Aangezien wij ditma-al alleen de agenda hebben ontvangen, zonder een enkel stuk, kunnen we ook niets meedeelen omtrent deze belasting. Het pi-bliek schijnt daarmee niets noodig te hebben I De „bezuinigings-commissie" schijnt in on zen Ra-ad niet ond-er éen gelukkig gesternte te worden geboren. Men liet het aan den heer Boas over de leden te vra.gen voor d-e commissie ter voorbereiding. De animo er voor scheen niet groot te zijn eni niet on waarschijnlijk lijkt h-et ons, dat een fatsoen lijke stflxvtage de samenstelling eener com missie onmogelijk zal maken. Politiek Overzicht. Mon herinnert zich, dat de Vereenigde Staten niet bereid zijn deel te nemen aan de conferen tie te Genua, die, aanvankelijk bepaald op een der dagen van Maart, thans definitief is vastge steld op TO ApriL De aard van hetgeen inder tijd te Boulogne tusschen den Franschen en den Engclschen premier is afgesproken, mag stellig als een der voornaamste redenen mede worden beschouwd van Amerika's afwijzende houding; uit dc motiveering der weigering blijkt, dat de Amerikanen bezwaar hebben tegen het geprononceerd-politieke karakter der confe rentie; de Amerikanen zijn van oordeel, dat een bespreking van den toestand, waarin het econo misch leven der wereld verkeert, niet wel moge lijk is en geen resultaten kan oplevereh, wan neer dc discussies ter conferentie zich niet mo gen uitstrekken tot het vraagstuk dor schade loosstelling. Trouwens van tal van andere zij den (niet alleen door de Duitschers, maar tevens door verstandige Engelschen en vele onzijdigen) is de opmerking gemaakt, dat de conferentie te Genua weinig zin heeft of althans veel geringer practischen arbeid kan verrichten, wanneer zij de bespreking van de „question des réparations" volkomen als punt van bespreking uitschakelt. In dit verband is het van belang nog eens in herinnering te brengen wat te Boulogne is beslo ten. Vooral de tweede, wellicht de belangrijkste, resolutie, die is aangenomen, verdient de aan dacht Zij houdt n.l. in: „La question, des répa rations rve sera pas posée devant la conférence": hot vraagstuk der schadeloosstelling zal niet aan de conferentie worden voorgelegd. Men ziet hieruit duidelijk, dat deze resolutie een volstrekt politiek karakter draagt; op dit punt is dooi Lloyd George wel een bizondere belangrijke concessie aan het standpunt der Franschen ge daan, die natuurlijk vreesden, dat een bespreking van deze kwestie zou kunnen uitloopen op een revisie van 't verdrag van Versailles. Do derde resolutie, die pas aan het einde der beraadslagingen te Boulogne werd aangenomen, is duidelijkenvijz© tegen Duitschland gericht. Daarin toch wordt nadrukkelijk gestipuleerd, dat de verplichting, die de Europeesche staten op zich zullen nemen, n.l. om zich van eiken aanval op elkaar te onthouden, niet derwijze zou mogen worden uitgelegd, dat de geallieerden in den vervolge er van zullen moeten afzien om óf eventueel sancties (strafmaatregelen) op Duitschland toe te passen óf de reeds ge nomen sancties te handhaven. M. a. w.: de re- Neemt U in aoht. Gij zijt vatbaarder dau anderen. Mierobon-d- c> demi. antiseptisch, slijmoplosSend en hooststillond isdobokonde solutie beoogde artikel 10 van het volkenbonds verdrag, dat niet door de beide deelnemers aan de conferentie van Genua, Rusland cn Duitsch land, is onderteekend aan te vullen door een al gemeono verklaring. De Duitschers brengen hier nu tegen in, dat het recht om dwangmaatregelen tegen Duitsch land to nemen gebaseerd isop§17cn§18 van annexe 2 bij deel III van het verdrag van Versailles. Hierbij zijn voorzien „economische blokkade- cn vergeldingsmaatregelen en andere maatregelen, die de geallieerde regeeringen door de omstandigheden geboden achten". G e w a- p o.n d e maatregelen mogen de geallieerden derhalve niet nemen, oordeelen de Duitschers. Maar vooral wordt door onze Oosterburen de passage bedenkelijk geacht, waarin wordt ge waagd van het handhaven der reeds toegepaste sancties. Daaruit blijkt, zegt b.v. de Köln. Ztg-J dat de officieel© Ententekringen opnieuw uiting zouden hebben gegeven aan hun opvatting, dat het recht op het toepassen van sancties zich zoover uitstrekt, dat de souvereiniteit van het Duitsche gebied mag worden aangetast, zooals dit te zijner tijd op grond van 't eerste ulitma- lum op de Londenschc cor.feventie is geschied „Een dergelijk recht heeft Duitschland noch 't verdrag van Versailles, noch bij de aanvaar- 44 LAHGESTFMAT AMERSFOORT EXPOSITIE: ding van 't Londensche ulimatum erkend. Tel kens weer opnieuw is van Duitsche zijde uit eengezet, dat het recht om in de Duitsche soe vereiniteit (Gebietshohedt) in te grijpen defini tief door art. 430 van het verdrag geregeld is. Een weigering van Duitschland om zijn ver plichtingen nopens de schadeloosstelling te ver vullen, heeft daarom alleen een verlenging van den duur der Rijnlondbezctting of een vernieuw de bezetting van de reeds ontruimde landsge* deelten tengevolge. Do opvattincr, nis zou hot verdrag van Versailles de bezetting van Duts burg, Ruhrort en Dusseldorn en de handhaving tot dusver van deze occur atie rf"~htvaardigen, alsmede een eventueele bezetting van het Ruhr- gebied wegens schonding der verplichtingen met betrekking tot de schadeloosstelmist tel kens en telkens weer elVen grond." Berichten. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHIAND. Een nieuwe Entente-nota. P a r ij s I 5 M a o r t. (B. T. A.) De raad van gezanten heeft het rapport der inteTgeallieerde militaire commissie over de kwestie der controle in Duitschland onderzocht. Berlijn, 15 Maart. (Havas.). Laurent heeft in de Wilhelmst rasse een nota overhan digd, geteekend door de gezanten van Frank rijk, Japan, Italië en België, waarin de aan dacht van Duitschland wordt gevestigd op de tegenwerking, die de intergeallieerde mib'taire commissie de laatste maanden ondervindt. VERGROQTSMGEW naar ieder portret worden nog eteeds vervaardigd door Langdstraat 39, Tel. 462. Voorts wordt verzocht de noodige maotregelen te nemen om een eind te maken aan do prac- tijken, die de door het vredesverdrog voorge- schreven ontwapening vertragen. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTOLLING. De Amerikoansch© nota inzake dc bozettingskosten. Washington, 15 Maart. (R.) Uit ge zaghebbende bron verluidt, dat de erkenning van hot recht der Ver. St. om te deelen in dc Duitsche schadeloosstelling hot ecnige was, wat men wcnschte te bereiken met de laatste nota van de re-gecring aan de geallieerde ministers van financiën. Nu zij die erkenning heeft ver kregen, is de regeermg van de Ver. St. voor het oogenblik niet voornemens nader op do be taling aan te dringen. De overeenkomst van Wiesbaden. Br 1 ijn15 Maart. (N. T. A. Draadloos). De onderhandelingen tusschen de Fransche de legatie en de Duitsche regeeringsambtenaren be- tieffende een eventueel© wijziging van het ver drag van Wiesbaden hebben tot een voorloopigo overeenkomst geleid, die beide regeeringen nog moeten goedkeuren. De Fransche delegatie der commissie van herstel keert heden naar Parijs terug. De begrafenis van Anastasia van Mccklenburg-Schwerin. C a n n e s 1 5 Maart. (B. T. A.) De begra fenis van de groot-hertogin Anastasia van Mecklenburg-Schwerin had hedenochtend plaats in tegenwoordigheid van de koningin van Dene marken, den kroonprins von Denemarken, groot hertogen en groot-hertoginnen van Rusland. Grieksche prinsen en prinsessen en e^n groot aantal andere personen. De Fransche regeering had zich laten vertegenwoordigen. De nieuwe bisschop van Trier. Trier, 15 Maart. (W. B.) Het domkapit tel heeft bisschop dr. Borncwosser te Aken tot bisschop van Trier gekozen. De paus heeft aan de verkiezing zijn goedkeuring gehecht. Vleeschvergiftiging. Berlijn, 15 Maart. (W. B.). De Lokol Anzeiger meldt uit Osnabriick, dat aldaar 140 personen zijn ziek geworden tengevolge van '«eschvergiftiging. OPPER-SILEZIË. Fransche soldaten gestraft Berlijn, 15 Maart (W -B.). Do beide Fransche soldaten, die den Duitschen wacht meester der pob'tie, RJesenberg, te Gleiwitz, gedood hebben, zijn, volgens de Voss. Ztg. door een buitengewonen krijgsraad tot 4 jaar tuchthuissti af veroordeeld en uit het Fransche leger gezet. De weduwe van Riesenberg heeft voorloopig van den kreitscontroleur te Glei witz 5000 M. gekregen. Nog steeds het mijnengevaar. P a r ij s, 1 5 Maart. (B. T. A.). De Intransi gent verneemt uit Cherbourg t De storm, die een week geleden in het Kanaal heeft gewoed, heeft tal ven Duitsche mijnen, die tijdens den oorlog waren gelegd, oan de oppervlakte ge bracht. Een schip heeft gemeld dat het door een groot mijnenveld in de buurt van het eiland Wight is gevaren.^ DE ENGELSCHE LEGERBEGROOTING. Londen, 15 Maart. (N.T.A Draadloos.) Bij de bespreking van de oorlogsbegrooting in het Lagerhuis heeft Sir Laming Worthington Evans, de binister van oorlog, uiteengezet in welke mate in het komende begrootingsjaar, dat 1 April begint, de sterkte van het leger zal worden gereduceerd. Zooals reeds is gemeld, stelt de begrooting het aantal manschappen van alle rangen op 152.836, d.i. een vermin dering van meer dan 48.000, vergeleken bij verleden jaar. Met inbegrip van ..koloniale, In dische en andere troepen, die in het Midden- Oosten dienst doen en onder het lucht-ministe- rie komen, zal het Britsche leger voortaan 215.000 manschappen van alle rangen tellen. De regeering is bezig 24 bataljons infanterie te ontbinden, n.L zes regiment, die geheel of gedeeltelijk voor Zuid-Ierland zijn gereduceerd en do derde cn vierde bataljons van vijf Brit-f scho regimenten, dio vier bataljons tellen. VicB regimenten cnvolorie zijn reeds ontbonden eni nog vijf regimenten zullen worden afgedankt* Do vermindering bij de artillerie omvat 471 batterijende overblijvende bewapening is voldoende voor vier divisies cn voor d© leger- brigades. Het land beschikt bovendien over da krachtige reserves van de oudgedienden uit den oorlog. De regeering wil do tegenwoordig^ reserve van 65.000 man versterken door aan* werving van kader cn de militie uit de dagen* van voor den oorlog herstellen. De minister verklaarde, dat één divisie ins faptorl©- en één divisie oavallerie op volle sterks te en met volledigo uitrustig te allen tijde bin* nen 14 dagen knn zijn gemobiliseerd. Alle 141 territoriale divisies zullen blijven bestaan. Be-f sloten is hen deel te loten nomen aan do kr1 verdediging. DE ZOMERTIJD IN ENGFLAND. Londen, 16 Maart. (R.). De zomertijd begint 26 Maart 's morgens cn eindigt 8 Oc*« 's ochtends. DE UITSLUITING IN ENGELAND. Londen, 15 Maart. (R.) De onderhond©* lingen tusschen de patroons en de werklieden in de schecpsnijvcrheïd zijn plotseling geëindigd doordien de z.g. afgcvanrdigdenconferentie van d© werklieden het aanbod der patroons heeft verworpen. Dit aanbod strekte tot het doorvoe* ren van do loonsverlaging vun 16j$ sh. por week in termijnen in ploats van ineens. Londen, 16 Maart. (R.). Als gevolg vort de tusschenlcomst vnn den minister von arbeid zijn de onderhandelingen in het scheepsbedrijf heropend. De loonsverlaging is opgeschort. Een tuinsteden-congres. Londen, 15 Maart. (N.T.A. Draadloos.), De gedelegeerden von 36 landen hebben do conferentie bijgewoond, die georganiseerd was door <h; international© tuinsteden- cn steden* ontwerp-vereeniging, die gisteren in Olympia to Londen werd gehouden. De voorzitter der verecniging wees op het uitstekende werk, in de verwoeste streken von België verricht, evenals in Frankrijk. In Indië, zeide hij, is goed werk gedaan, zoowel door do Engelsche als Indische stcdenontwerpers. Ook in China en Japon is een tuinstedenbeweging in opkomst. In do dominions wordt de bewe* ging eiken dog sterker en in Groot-BrittonniS zijn vele goode pionnen uitgewerkt. Grerloff (Noorwegen) verklaarde, dat in Noorwegen do meeningen over tuinsteden gun stiger worden en dr. Piskoo (Tsjecho-Slowakije) zei, dat sinds het begin van dit jaar 38 bui tenwijken zijn gevoegd bij de hoofdstad, met het doel een grooter Praag tot stond to bren« gen. De leiders gingen te werk volgens het En* gelsche systeem. HET ARBEIDSCONFLICT IN DENEMARKEN. Kopenhagen, 15 Maart. (N. f. Ai Draadloos). Op de algemeene vergadering, dl« gisteravond door de samenwerkende vakverceni* gingen is gehouden, werd met 328 tegen 270 stemmen een motie aangenomen, waarbij aan da aangesloten vokvereenigingen den rood wordt gegeven de latere voorstellen, die op 9 Maart j.l* door de regeeringsbemiddeloors zijn gedaan, la aanvaarden. In de motie wordt met nodrul; bo* toogd, dat deze voorstellen den oohturigen ar* beidsdag waarborgen en de oorspronkelijk voor* gestelde loonsverlaging beperken. De motid geeft den afzonderlijken vakbonden voorts ii> overweging onderhandelingen met de onder* schcidene bonden van werkgevers te openen en dringt er bij de regeeringsbemiddelaars op aai» him invloed oon te wenden om de werkgeversor ganisaties tot aanvaarding van deze vooTStelleni te bewegen .Een motie ten gunste van de afkon* diging van een algemeene staking werd met del overstelpende meerderheid van 600 tegen 30 stemmen verworpen. DE TOESTAND IN ALBANIË. Rome, 15 Maart. (B. T. A.) De opstond in Albanië schijnt bovenal gericht te zijn tegerl den minister van oorlog. Men bevestigt, dat dal opstandelingen zich hebben meester gemankt van Durazzo en dat Tirana wordt belegerd. De» leden van de regeering zijn gevlucht; de sto- De wereld zal niet goed zijn, voor alle kwead zal zijn vernietigd, maar is het laatst© bet geval, dan zal er niets goeds meor bestaan. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 50 „Tk heb dat natuurlijk begrepen. Maar wat ik biet gevat heb, was, hoe dat mij persoonlijk zou fiandoen," zeide Ferguson met een soort bedaar- |kr volharding, die de opmerkzaamheid van den bisterenden man tot zich trok. „Ik heb ge tracht aan dat denkbeeld te wennen maar als flk met deze onderhandeling op dezelfde wijze ^oor'ga als zij begonnen is, als ik u veroorloof fiet eigendomsrecht te koopen van het huis in Harley Street cn er dus feitelijk in toestem, PecTurende de eerstvolgende tien jaar van u af hankelijk te zijn zou ik geen goed werk mee-- bunncn leveren ik zou verlamd zijn." „Zou het tien jaar duren?" „Ja, Mr. Speed. Ten eerste heb ik het voor- -bordeel tegen den Schotschen geneesheer te be strijden zij zeggen, dat er reeds te veel van fcrns de lekkerste brokjes krijgen. Vervolgens ■ou de beste drijfveer van een man om hem tot E'erken aan te sporen de werkelijke noodza- elijkheid weg zijn en ik zou langzamerhand pen luiaard en een tafelschuimer worden." I «rJe vleit jezelf nietik geloof, dat Je het aan mij zoudt kunnen overlaten, om toe te zien, dat je niet luiert, noch klaploopt." „Dan zou ik de steek van den ossen drijvers- prikkel voelen niet eens van den goeden prik- kelstok, maar slechts van een geldelijke ver plichting, wat op zijn best genomen een laag ding is. Ik heb reeds vroeger getracht, u uit te leggen, dat mijn zaken niet op dezelfde manier gevoerd worden als de uwe. Die worden be- heerscht door een ander zedekundig wetboek." „Het kan mij niet schelen, wat de zaak is," zei de Barclay Speed meedoogenloos. „De harde werker cn de man, die zijn krachten concen treert, komen er. Je verbergt iets, Ferguson en ik zou buitengewoon gaarne de bedoeling van je verandering von front willen kennen." „Ik heb getracht, zoover ik weet, zoo eerlijk en waarheldslievend mogelijk te zijn," zeide Fer guson bedaard en oprecht. Er was een oogenblik stilte. De natuurlijke teruggetrokkenheid van man tegenover man, nog verscherpt door him nationale koelheid, weerhield ieder van hen, zijn innerlijke gedach te te openbaren. Was Barclay Speed beter in staat geweest, zich uit te drukken, dan zou hif gezegd hebben, dat een groote liefde, zooals hij els jonge man gekend had, niet alle kosten zoo zou berekend hebben. Het oogenblik was nogal spannend en zoo de gedachte geuit was, zou het zonder twijfel een beter ding geweest zijn voor allen, die erbij betrokken waren. Barclay Speed ging voort zijn pijp te vullen, terwijl zijn groote, sterke duim een kenmerk van een krachtig man bezig was tusschen de geurige blaadjes tabak in den tabakspot. „Dus wat mij verzocht wordt te doen, is j<? Naomi te geven en jelui te laten voortleven in je huis in Oakley Square -Dat ik u h^/Wevand vragen." „Ik veronderstel, dat Je mij eerst met Naomi en hoor moeder zult laten spreken „Natuurlijk I Waarom vraagt u mij dit Dat is toch uw recht." Speed stok zijn pijp aan en deed een paar trekjes in stilte. Toen schoof hij wat vooruit, keek Ferguson zeerernstig in het gelaat, dat er mager en bezorgd uitzag in het halve licht, en waarop een uitdrukking lag, die veel verschilde van die van een zegevierend minnaar. „Maar ik moet je zeggen, dat je een fout be* gaat. Je neemt het laagste gezichtspunt daar je alleen naar het geld kijkt. Ik zou je Naomi nooit gegeven hebben, indien ik geen eerbied voor je had. Ik heb je de laatste tien jaar ga degeslagen." Ferguson keek verrast en begon er ondanks zichzelf belang in te stellen. „Daarvan had ik geen vermoeden mijnheer I" „Daarvoor heb ik wel zorg gedragen en het heeft mij aangenaam aangedaan wat ik gezien en gehoord heb, beide. Je bent van de rechte soort Je hebt goede hersens, gezond ver stond en nu zie ik, dat je ook de goede soort onafhankelijkheid hebt. Ik heb in mijn tijd mijn geld dikwijls voord/elig belegd. Ik» ben de man, die weet hoe hij raet geld moet omgaan en ik ben nooit zekerder van een geldbelegging ge weest dan van deze." „U meent het geld, dat u hebt willen wagen voor mijn loopbaan „Juist. Je hebt goede hersens en de kans is er voor je. Ga in welken tak je wilt. Waarom geen kankeronderzoek Is daar niets in, dot je verbeelding en je eerzucht doet ontvlammen Ik geloof dat je het zoudt kunnen doen. Dc ben geneigd te betalen. Ik zal er wel iets uit krij gen meer misschien, don uit een aantal ande re dingen, waarop ik ipijn geld gezet heb." Er was een niet te loochenen o-^voel in 1 Speed's woorden een rilling van groote spijt in zijn 9tem, die Ferguson vreemd ontroerde. Hij had dc gewoonte met zijn oogen te knippen, als hij ontroerd was en nu knipte hij ermee. „Het is heel goed van u, zoo tegen mij te spreken. Ik ben er u dankbaar voor, en trotsch crop, Mr. Speed. Ik zal het nooit vergeten, maar ik kan mijn besluit niet veranderen. Ik geloof niet, dat ik dien kant uit, ooit iets zou bereiken. Op het oogenblik, dot iets voor een man te ge makkelijk gemaakt wordt, verliest hij iets. Ik heb heel wat onderzoekingen gedaan op kleine schaal. Ik ben niet van plan, die te laten varen. Naomi kent ten volle al mijn eerzuchtige plan nen en zij is bereid ze met mij te ontwikkelen op mijn eigen manier." Speed stond op. „Dat is^ dus je laatste woord en ik kan de Bedfords morgen schrijven, dat ik van den koop afzie „Ja. Ik zal een gelukkiger mensch zijn, als ik hoor, dat het gebeurd is." „Goed," zeide Speed vrij grof en wendde zich af, alsof hij een einde aan het gesprek wilde maken. Maar Ferguson bleef dralen, ofschoon hij ook opgestaan was. „Naomi heeft vanmorgen met mij over Char lie gesproken, Mr. Speed. Kan hij niet terugge bracht worden Misschien is hij nu wel tot be zinning gekomen. Zij wilde zelfs onze huwelijks reis maken naar het Verre Westen, om te trach ten. hem v/eer, terug te krijgen." Speed keek hem met een plotselinge woede oan, die zijn geloot verduisterde. „Hoe durft ge mij den naam te noemen van dien ondankbaren welp Zeg Naomi maar neen, ik zal het haar zelf wel zeggen. Je deedt beter goedennacht te zeggen, Ferguson. Dc wil !nu niets zesrsren .waarover ik misschien leter spijt zou gevoelen. Maar, begrijp mij goed, dil is een verboden onderwerp. Charlie heeft zijn kans gehad. Hij verkoos die in de goot te ver* trappen. Nu, hij kan ernaast blijven liggen. Ik' kan zoo'n soort zoon niet gebruiken. En of schoon ik boos over je besluit ben en denk, dat je een dwaas bent, om je eigen licht te onder scheppen zooals ie doet, heb ik daarom toehi eerbied voor je. Ik mag er over brommen i cri* dot doe ik ook maar ik ben werkelijk machteloos, het te verhinderen. Naomi is meer derjarig en al zou dc dreigen, haar jfeheel ta onterven, zouden jij en zij dat waarschijnlijk zelfs gaarne zien." „Ik kan voor haar werken," zeide Ferguson met een flauwen glimlach. „En ik ben voorbij het zwoegende gedeelte. Ik heb de laatste vijf jaar niet meer dan de helft van mijn inkomen uitgegeven en het groeit jaarlijks aan. „Nu goed don. Leef ervan in Oakley Square,t jongen en ik zal je trots niet wonden door jd nog een penny aan te bieden," aeide Barclayj Speed en nam afscheid van hem met een stu® „goedennacht." Hij zat long te rooken over zijn laatste pijp) cn had er toch den waren smaak niet van. Het had reeds middernacht geslagen, toen hij ten- laatste naar boven ging en toen zag zijn gelaat er vermoeid en oud uit, zelfs verward, alsof hifl bij de geesten der doode dingen was geweest, Zijn vrouw, die nog klaar wakker was, rie^ hem door de deur der kleedkamer. „Heb je al dien tijd met Dan gepraat, Tom Kom eens binnen en vertel mij, wat hij ge*eg<|) heeft." (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1