buitenland. "binnenland. DE EEMLANDER" ÜISON „L'IMRIHDELLE". ABDIJSIROOP. FEUILLETON. Het Verloren Tehnis. «BONHLHENISPRUS jr ex». PSÜS DER ADVERÏENÏifü Politiek Overzicht. Berichten. MAISON WiL^S mjiisi FLOR KOU SS N 1.75 HOOIER, BIUIJKER ni SOLIDER ALS ZIM Influenza. KOLONIËN. LIJSTEN B. NIEWEG, Langestraat 39, Tel. 462. 20e Jaargang No. 227 per 3 nuandea <wor Amen» loot» f 2.10. Idem tranco 'pn post f 1-, per week (met «ratt» raekmog legen ongelukken) f Od7». «tionHerlijke nummer* AMERSFOORTSCH DAG! Vrijdag 24 Maart 1922 OIRECTEUR-tlTTGEVERi J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTW4L fEI «NT 613 1 -4 rebels l.Of met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie» dingen en Lkrtdadiqheids-advextenticn voor de helft der prils. Voor handel en bedrijf bestaan xccf «oordeel ige bepalingen «oor het «d verier ren. Lent circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Do Duitsch© schadeloosstelling' tmd kein End© I De commission des reparations Unaniem heeft vastgesteld dat, Duitsch land in 1922 een bedrag van 720 mil- Uoen goudmark in contanten moet opbrengen, ^Ismedo voor een waarde van 1450 miliioen )pran leveranties in naturadit als schadeloos stelling en ter bestrijding der bezettingskostcn. iVoorts zijn de commissieleden het eens gewor- |den over de voorwaarden, die aan Duitschland gullen worder. opgelegd en tevens over de waar- ]borgen, die zullen worden geëischt in verband *net het voorloopige en partieele uitstel van be- jtaling. Wat .echter de nota van de commissie Van herstel in de oogen der Duitschers haar meest onaangename karakter geeft, is de om standigheid, dat zij niet alleen de bovenvermel «3e financieel© beslissing bevat, maar tevens o.a. den waarborg, dat Duitschland een nieuwen be lastingdruk en wel van 60 milliard op het Duitsche volk legt. Dit is onmogelijk te beta len aldus de strekking der Duitsche protes ten een dergelijke maatregel vermoordt ons «economisch leven, dat toch al zoo geducht is ge- lovauwd, volkomen. En tezelfdertijd rekent de (Temps heel leuk en nuchter en met een heele (hoop cijfers uit dat de inkomstenbelas ting in Duitschland op geheel onvoldoen de wijze wordt geind en dat de schroef l\og wed wat straffer kan worden aan gezet. Het is niet de Temps alleen, die aldus 'denkt en spreekt. In geheel eenderen geest heeft Eich Bereng.uer uitgelaten, die als rap porteur van de commissie van financiën uit den Franschen Senaat heeft opgemerkt, dat Duitsch land wanneer de wil maar voorzit best kan betalen. Volgens Berenguer verkeeren Duitsch- land's nijverheid en landbouw in een uitsteken den economischen toestand, maar hij was van Oordeel, dat het Reich stelselmatig aanstuurt op een staatsbankroet om intusschen 't land door trusts en kartels te verrijken. Dit zijn enkele Fransch© stemmen, die met tallooze andere zouden kunnen worden vermeerderd: van alle is echter de zin de Duitsche fiscus betoont zich ♦f» mild. En dat de commissie van herstel er precies zoo over denkt, blijkt wel uit de voren genoemde 60-milliard-eisch. De ontstemming in elk geval is in Duitsch land algemeen en er wordt alom reeds druk gegesticuleerd, dat onmogelijk die zestig mil liard nieuwe belastingen ook maar ergens van daan kan worden gehaald. De Duitschers vin den, dat de citroen tóch al geheel uitgeknepen is. Ook de Duitsche regeering schijnt door den eisch eenigszins te zijn overrompeld en de man van 't Journal, die uit Berlijn vernam dat de Duitsche ministerraad zich had bezig gehou den met de beslissing van de commissie van herstel, die in regeeringskringen met een groote mate van pessimisme is ontvangen, zou in prin cipe best gelijk kunnen k rij een, toen hij aan zijn bericht toevoegde, dat het kabinet de mogeliik- held zou hebben overwogen om voor de ope ning von de conferentie van Genua of te tre den. Trouwens dit geluid wordt sindsdien van verschillende kanten vernomenalgemeen wordt het gevoelen t© kennen gegeven, dat het kabi- net-Wirth een dergel ijken eisch niet kon in- vrilligen. Algem. wordt vastgesteld, dot zoowel rijkskanselier Wirth als de rijksminister van bui- tenlandsche zaken Rathenau hun politiek had den gegrond op de tegemoetkoming der Enten- tg, ten aanzien waarvan zij nog al optimis tisch waren gestemd. Dit optimisme zal nu wel Igedoofd zijn na de ontvangst der teleurstellen de nota. Het heeft aanvankelijk heel wat voe len in de aarde gehad het belastingcompromis tot stand te brengende regeering-Wirth zou dus, wonneer zij den eisch der commission des reparations inwilligde, opnieuw en óp zeer krasse wijze een beroep moeten doen op het belastingbetalende Duitsche volk. Het is de vraag, of zij dit zal kunnen en willen doen het vermoeden ligt voor de hond, dot zij de Entente eryan zal verwittigen, dat de nieuw- gecischte belastingen de draagkracht der Duit schers te boven gaan. Men ziet dus, dat het ka binet in een moeilijk parket is geraakteener- zijds een zwaarbelast volk, waarop men geen verdere fiscale aderlatingen durft toepassen, anderzijds een Entente, die met eischen voor oen dag komt, welke door Duitschland onvervul baar worden geacht, maar een Entente, die al bleven in de nota de dreigeenten met sanc ties achterwege de mocht bezit tot betalen te dwingen. De positie van 't Duitsch kabinet is hachelijk een aftreden der Duitsche regeering zou in beginsel dan ook geenszins onmogelijk zijn of verwondering hoeven te boren. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Dc beslissing der commissie van herstel. B e r 1 ij n, 23 Maart. (W. B.) Hedenvoor middag werd in de rijkskanselarij de nota der commissie van herstri besproken. Staatssecreta ris Fisfcher, de voorzitter der Duitsche „Kriegs- lasten"-commissie, broei t een rapport uit over zijn indrukken te Parijs brtreffende de commis sie van herstel. De voorgenomen zitting van het ministerie werd tot morgen verdaagd. B e r 1 ij n, 2 3 M a a r t. (W. R.) Het Berl. Tgbl. bericht, dot de rijks regeering besloten heeft voorloopig enkele vragen naar Parijs te zenden ot.\ een nadere opheldering over ..fzonderlijke punten !ar nota de commissie van herstel te verkrijgen. B e r 1 ij n, 2 3 Maart. (W. B.) Het is nog de vraag, wanneer de commissie voor buiten* landscho zake. uit <kn Rijksdag zich zal bezig houden met de nota der commissie van herstel nu de zitting van den ministerraad is verdaagd. Berl ij n, 23 Maart. (N. T. A. Draadloos). De rede van den rijkskanselier over de nota van de commissie van herstel wordt Zaterdag ver wacht, moor misschien komt zij eerst de vo'gen- de week. In de regeeringskringen geeft men toe, •J-t de nota niet volstrekt het karakter van een ultimatum drr-jt; er zou over onderhandeld ki-men worden, wat de regcering ook zal pro- fa eereiv Ecn Beiersch oordeel over 't besluit van de commissie van herstel. De Münchener Augsburger Abend Zeitun; schrijft, dat de nota van de commissie van her- stelz ulke voorwaarden bevat, dat de Franschen langzamerhand de slavenhouders van Duitsch land kunnen worden. Opvatting in Amerika. De berichtgever van de Londensche Ti mes te Washington schrijft, dat de Amérïkaan- sche reeeringskringen verontrust zijn over het besluit der commissie van herstel betreffende de Duitsche betalingen en controle. Uit bezet Duitschland. Aken,23Maart. (B. T. A.). Een Belgische luitenant werd met revolverschoten door vier jongelieden, die onbekend bleven, gedood op de trom, die van Ruhrort naar Wolsum gaat. Men vermoedt met een wraakneming te doen te heb ben in verbond met den moord op den Duitschen politie-ogent, eergisteren gedood door een be ambte der Belgische veiligheidspolitie op de ze1 fde plek en onder de bekende omstandighe den. Ei wordt een onderzoek ingesteld. Nieuwe Duitsche muntstukken. B e r 1 ij n, 2 3 Maart. (N. T. A. Draadloos). Op T April a.s. zullen er nieuwe Duitsche munt stukken van een, twee en vijf mark in omloop komen. De Duitsche spoorwegen. B e r 1 ij n2 3 Maart. (N. T. A. Draadloos). De Duitsche minister van verkeer Gröner heeft in de Rijksdagcommissie medegedeeld, dat het deficit op de spoorwegen is verdwenen en dat de bruto-winst 4500 miliioen markt bedraagt. UIT DE DUITSCHE METAAI INDUSTRIE. Berl ij n, 23 Maart. (W. B.). Naar de bla den uit Monnheiin melden, zijn bij de gisteien gehouden stemming in de metoalindstrie var. MannheimLudwigshafen 16.265 stemmen uit gebracht vóór en slechts 1300 stemmen tegen de staking. Heden werd in alle bedrijven de op zegging van den dienst op 51 Maart overhan digt. Kan het scheidsgerecht geen vergelijk tot stand brengen, dan zullen de betrokken 25.000 arbeiders Vrijdag over een week hot werk neer leggen. Tel. 287. Cuisinier. Beekcnst. laan 48. Bezorgt DINERS aan hnis vanaf 90 cent. OPPER-SILEZIË. Berl ij n, 23 Maart. (W. B.) Op den brief van den raad van gezanten, waarin deze weigert op de intergeallieerde regeeringscommissie ii Opper-Sile: ië invloed uit te oefenen met betrek king tot den mor rd op den brigadier van poli tie, daar"deze aangelegenheid alleen behoort tot d" bevoegdheid der intergeallieerde commissie, heelt de Duitsche regcering geantwoord, dat de rechten en plichten der intergeallieerde regee ringscommissie geregeld waren door het verdrag >n Ver ailles. Duitschland", dat een der partijen van dit verdrag is, heeft het onbetwistbare recht van de intergeallieerde-commissie te eischen, dat zij de plichten, die het verdrag haar oplegt, nakomt. De Duitsche rêgcering verzoekt daar om den raad van gezanten, dat het g<val van den 3rr.ioorden brigadier van politie, alsmede andere 1 ijzondere gevallen, waarin Duitschers in Opper-Silezië schade leden non gezondheid en eigendom, werden afgedaan, voordat de in tergeallieerde commissie aftreedt. G enve, 2 3 Mnart. (B. T. A.). In een openbare voltallige zitting der Duitsch-Poot- sche conferentie onder voorzitterschap van Ca- londer zetten de gevolmachtigden hun stand punt uiteen inzake de kwestie van de liquidatie der Duitsche bezittingen in de aan Polen toege wezen gebieden van Opper-Silezië. Daarna ver klaarde Calonder, dat hij alsnog hoopte, dot de beide delegties het eens zouden kunnen wor den over de nog bestaande geschillen en dat hij indien binnen enkele dogen geen overeen stemming wordt verkregen, uitspraak zal doen over de kwestie der competentie en die der li quidatie zelf. JHUioM 44 LAN rarsgapr'K.iiL.&Mm LANGESTPA4T AM8RSF90RT inZWART -uRUS-BRUIN en 8SLGE Ontploffing. Glogau (Opper-Silezië), 2 2 Maart. (W B.). In het demonteeringsstution te Klautsch is hedenmorgen een mijn ontploft. Tol von arbei ders werden daarbij gedood. De omvang van de romp is nog niet te overzien. Bestrijding van mond- en klauwzeer. Londen, 23 Maart. (R.). In het Lager huis heeft Boscnwen verklaard, dat het ministe- -rie van buitenlandsche zaken hem verzocht heeft zich tot de verschillende Europeesche re geeringen ten wenden om te komen tot eon in ternationaal onderzoek naar de oorzaken van het mond- en klauwzeer en de wijze, waarop deze ziekte zich verspreidt, ten eind" een her haling van het uitbreken der ziekt" kunnen voorkomen De Standard Oil Company. B e r 1 ij n, 2 3 Maart. (N. T. A. Draadloos). De president van de Standard Oil Company is te Southampton aangekomen. Volgens berichten uit Londen zal hij naar Genua gaan om de be langen zijner maatschappij in de petroleum- districten van Zuid-Rusland te bepleiten. SCHEEPSRAMP. Botsing tusschen torpedojager cn duikboot. Gibraltar, 23 Maart. (R.) De bladen Wacht niet, bij dezo verraderlijke ziekte, tot dat de genezing moeilijk is maar neemt .bij het minste hoestje, de geringste rilling, dc er. «'ai een tT^edojager botsing 's gekomen met dc t onderzeeër H 42 gedurende vlootoefeningcn. Dc onderzeeër is met Jï>»n en muis vergaan Blijkens een nader Reuk?r-b< richt telde de be manning van de Engelsche duikboot H 42, die bij een aanvaring met een torpedobootjager bij Tcrifa zonk, 23 koppen» HET CONFLICT IN HET ENGELSCHE MACHINEBEDRIJF. Londer. 23 Maart. (N. T. A. Draadloos) Arthur Henderson, lid van de-deputatie der La- bour-partij, die de moeilijkheden, welke aan een oplossing var het conflict in het machine* bedrijf in don w..; slaan, tracht op te lossen, heeft verklaard, cat de toestond een gunstiger aanzien heeft verkregen. De niel-formeele be sprekingen met de leiders der federatie van ma- chinenrbciders worden voortgezet cn men hoopt, dat zo weldra tot een heropening der onder- handeling, n met dc vertegenwoordigers van alle partijen zullen leiden. Dl' SCANDINAVISCHE ARBEIDS CONFLICTEN. Kopenhagen, 23 Mo rt. (N. T. Draadloos). De toestand is onveranderd en blijft rustig. De gemeentewerklieden hebben geen gebruik gemankt va. de door de stede lijke autoriteiten aangeboden gelegen' *i<'. om weer aan het werk te gaan. De gemeentelijke bedrijven worden nu gaande gehouden door de medewerking van de vrijwillige hulporganisatie uit de burgerij, waarover de ou.oriteiten :Schik- ken kunnen, wanneer de gemeentelijke tokken van dienst gevaar loopen. Ongeveer honderd leden dier organisatie zijn ook aangesteld bij het.lossen van de schepen in dc hoven. Stockhol m, 23 Maart. (N. T. A. Draad- De onderhandelingen tusschen de werk gevers en werknemers in de houtzagerijen zijn zi'n ongev man betrokken. Ook de onderhandelingen, door bemiddeling van de arbitrage-commissie der regeering gevoerd tusschen de werkgevers in de, machine- cn scheeosbouwindustrie, zijn op een m'HuVking ?-i rreloopen. DE ITALIAANSCHE HAVENSTAKING. Rome, 23 Maart. (B. T. A.) De staking in de havens duurt voort. Ernstige incidenten vallen niet voor. Het stnkingscomité ontving van don internationalen transportorbeidersbond de verzekering, dat geen voor Itnlioonsche ha vens bestemd schip in een haven van het buiten land zal gelost worden. De Etna werkt. B e r 1 ij n, 2 3 Maart. (N. T. A. Draadloos), Uit Sicilië wordt gemeld, dot de vulkaan Etna sedert enkele dagen in werking is. DE FIUMEESCHE KWESTIE. Belgrado, 22 Maart. (B. T. A.). Aon vijf leden van de constituante- te Fiume is het gelukt te ontvluchten op Zuid-Slavisch troncl- gebied. Hun afwezigheid maakt de werkzaamhe den van de constituante onmogelijk, die de huidige dictatuur wil bijeenroepen om de laat ste gebeurtenissen te sonctionecren. AMERIKAANSCHE LEGERBEPERKINCEN. De marine -commissie van het Amerikoonsche Huis v^n Afgevaardigden .kwam gisteren tot overeenstemming omtrent het wetsontwerp, waarbij de sterkte van het marinepersoneel be paald wordt op ruim 80,000, zijnde 10,000 min de dan noodig is om het verdrag von V oshing- tcn uit te voeren. Het Huis keurde eveneens de wet goed, waar- bi! de legersterkte wordt teruggebracht op 115,000, ingaande Juli a.s. DE TOESTAND IN ZUJD-AFRIKA. Londen, 23 Maart. (N. T. A. Draadloos). In het Zuid-Afrikoonsche huis van afgevaardig den heeft Smuts medegedeeld, dat het strafpro ces tegen de rebellen reeds volgens het gewone procesrecht is begonnen en dat de rechtbanken den eersten lijd daardoor met werk overstelpt zullen zijn. De normale treinenloop is hervat. Verspreide Berichten. Staking van redacteuren. Het redactiepersoneel van de Lippische To- geszeitung (Duiisch-nht.) is eergisteravond we gens geschillen met de directie en de commis sarissen gaan staken. DE WERKLOOSHEID IN DENEMARKEN, Het aantal werkloozen in Denemarken is in da\ laatste week van 98.949 tot 95.160 teruggen gaan. De uitgcslotencn zijn hierbij niet gere< kend. In Kopenhagen zijn nog steeds 41.166 li©*1 den zonder werk. Oost-lndiè. De verraders von Miss Cuvcll in Indischcn dienst* Aneta seint uit Weltevreden d.d. 21 Mooi t Dc Indische Courant meldt, dot twee verraders van Miss Cavell op het oogenblik in Indischcn Staatsdienst zijn. Do Belgische consul telegra feerde aan de Belgische regcering, dat, 'indieni België hun uitlevering niet wcnscht nan to vra gen, Engeland dat doen zal, aangezien Miss Cavell ren Engelscho onderdanc was. De In dische Courant acht het gowenschl, dot de re geering beide verraders in elk geval uit den Staatsdienst ontsloot. Het blad wijst er op, dat hieruit blijkt de onverantwoordelijke wijze van aanwerving van beambten voor den Staots- dienst. Een later telegram meldt, dat de verraders van Miss Covell werkzaam zijn bij de B. O. W. Het nieuws van den Dag van Ned.-Indiê dringt ei op aun, dat de regeering zal onderzoeken of inderdaad bedoelde ambtenaren de gezochte verraders zijn. Zij zullen dan ontslogon moeten worden en ter beschikking gesteld von de Bel gische regcering. (Het bericht mankt een eenigszins vagen in druk. Indien het juist is, zal oen nauwkeurig onderzoek gewenscht zijn. Maar men zij met een actie als het N. v. d. D. van Ncd.-Indië voert voorzichtig. Dc Regeering is over het algemeen zeer behoedzaam met het aanstellen van vreem delingen. Zij zal zonder twijfel misdadigers hun gerechte straf niet laten ontgaan, maar de uit levering weigeren van hen die om uitsluitend politieke misdrijven zich op ons gebied bovin- den). VOOR Pr.A-t-EN fcl» l'OTO'S Billijke prijzen Ongeval met de Rindjoni. Uit. Batavia wordt geseind d.d. 22 dezert De „Rindjoni" is gisteravond vastgeloopen bij het uitvaren van de geul bij Belawan. Lich- tingspogingen van de slipzuigers „Java" cn „Sumatra" hebben gefaald, zoodat de vloed moet worden afgewacht. De „Rindjnni" is d© eerste Lloyd-possagieijboot van deft Hollond- Indiü-dienst, die Belawan aandoet. Ancta" merkt hierbij op, dot de bodem van de geul uit zand bestaat, zoodat de kans op gevaar voor de boot zeer gering is. Nader wordt dd. 23 Maart geseind: Een tweede poging tot lichting van de „Rind joni" is gisteravond mislukt. Eerste Kamer. De Eerste Kamer verwierp heden met alge- meene stemmen het wetsontwerp tot huisvesting van den Raad van State, aangezien een onder linge schikking tusschen partijen was getroffen. Een aantal andere wetsontwerpen werd z. h. s. aangenomen. 30 cn 31 Maart zullen de Indische bcgroo- ting en de Toriefwet worden behandeld, terwijl April zal worden aangevangen met de Grond wetsherziening. Tweede Kamer, Zitting van Donderdag 23 Maart. De interpol la tie-Hicmstra inzake steunvorlee- ning non de werklooze veenarbeiders wordt toe gestaan en zal op een nader te bepalen dag worden gehouden. De motie Abraham Staalman, vragende om trekking van den rijkssteun aan de handels- kamers, wordt verworpen met 43 tegen 29 stemmen. Uit het Engelsch door Hevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 57 „En wat deed hij daar in Brighton?" „Er was een ander meisje" ging mevrouw Ferrars bedaard verder, ofschoon de blos, die lAnna's wangen verlaten had, nu de hare over- ltoog. „Het is een lage, ofschoon ik geloof toch «onschuldig© geschiedenis, Anna, en het is mis schien beter, dat je die verneemt. Dan laat ik het jou over, j© oordeel te vellen. Het schijnt, idat verscheidene maanden terug, Geoffrey die Vrouw bezocht heeft. Zij is een tooneelspeelster geweest. Zij heeft ondervinding gehad op menig gebied. Zij is niet jong meer en zij heeft een «echtgenoot in leven, ofschoon Geoffrey niet op jd© hoogte was van dat feit! Zij heeft mij verle den week opgezocht. Het speet mij voor haar, Anna. Zij behoort niet in onze wereld thuis en het toonde mij, wat het leven maakt van een vrouw, wanneer deze afstand doet van de din- gen, die zoo kostbaar zijn. Zij verbeelde zich op de een of andere manier, dat Geoffrey erfge naam van Upleys was. Maar toen zij den waren stand van zaken vernam, wilde zij hem niet aan (de belofte houden, die hij haar scheen gegeven fe hebben. Maar zelfs daarna zouden vrij, geloof Ik, er nog niet zeker van geweest zijn, als Mr. Ihmcan Heriot er niet geweest was, een vriend Geoffrey, vrien hij de geschiedenis verteld Mr. Heriot gaf zich do moeit© naar Brigh ton te gaan en alles te onderzoeken. Hij zag de vrouw, die zich juffrouw Frampton noemt. Ik heb hem niet gevraagd, hoe hij de volle waar heid der geschiedenis vernomen had. Geoffrey was bij hem en samen zijn zij Zaterdagavond raar de Pastorie gegaan. Zij zijn hier allen gis teren geweest* en zijn vanmorgen vertrokken". „Ja, mevrouw Ferrars. En Geoffrey?" „Geoffrey wou je gaan opzoeken, geloof ik Anna, als ik hem er toe aangezet had, maar dat kon ik niet, mijn kind. Ik kon het niet. Want hij moet weer opnieuw beginnen en je zien te win nen en zelfs dan is hij je nog niet waard." Anna ging weg naar het raam en keek wel een volle minuut lang over het nevelige-land schap, dat zij door een dichten sluier zeg. „Heb ik verkeerd gedaan, Anna?" vroeg Lucy Ferrars met een vreemde nederigheid. „Misschien had ik er in het gehgel niet mogen tusschen- komen of Geoffrey zelf alles moeten laten vertellen?" „O, neen! Hét doet minder pijn van uw lip pen. En i^c ben blijde, dat ik het weet, voor ik Geoffrey moet'weerzien. Misschien behoeven wij er zelfs in het geheel niet over te praten." „Zou je hem dan vergiffenis schenken, Anna? Hem terugnemen Het meisje keerde zich verwonderd naar haar toe. „Lieve mevrouw Ferrars, ik kan niet verande ren. Ik ben nu eenmaal zoo. Er zal nooit iemand anders in mijn leven zijn dan Geoffrey." Toen kwamen voor den eersten keer de tra nen in Lucy Ferrars' oogen. „Ik kan dan alleen zeggen, dat God hem je waai dig zal doen worden! Ik heb verdriet, om dat dit gebeurd is, Anna, ofschoon het mij de diepten van je hart getoond heeft en een nieuw licht op dat van mijn zoon geworpen heeft. Die dingen maken een groot verschil. Zij verleenen het leven ongetwijfeld een arootere boteekenis maar zij laten een litteeken achter op onzo harten." „Maar het leven kan niet enkel zonneschijn zijn", zeide het meisje eenvoudig. „Dat heb ik reeds sinds lang geweten. Als het dat niet is, dan is het wat anders." „Vertel mij eens Anno, heeft je Vader gera den, dat er een verwijdering tusschen jou en Geoffrey is?" „Hij heeft opgemerkt, dat hij minder komt en toen ik hem verteld heb, dat Geoff met Paaschzondag niet naar de Oude Pastorie was gekomen, was hij boos. Ik heb het gezien, of schoon hij niet veel tegen mij gezegd heeft". „Wat heeft hij gezegd?" Anna glimlachte flauwt ies. „U kent vaders norsche manieren. Hij zeide, dat ik mij niet vernederen moest; dat een Main- waring iederen dag in de week de gelijke was van een Nugent Ferrars!" „Hij had, naar waarheid, wel een ander woord kunnen gebruiken en zeggen, dat je verreweg Geoffreys's meerdere waart. Ik zie, dat ik je het moet overlaten op je eigen manier dien knoop te ontwarren. Het is je volkomen toevertrouwd. Misschien heb ik een fout begaan. Het zou mis schien oneindig beter zijn, als ik in het geheel niet gekomen wasl" „Neen, neen, zeg dat niet, lieve mevrouw Fer rars Ik ben blijde, dat u gekomen bent. En maak u toch niet bezorgd over mij. Geoffrey zal wel terugkomen. Misschien zal ik hem schrijven" „Hij is naar Londen gegaan, niet zoo gedrukt en gelukkiger, dan hij gedurende vele weken ge weest is. Maar hij is ook vernederd, Annaen zeer, zeer angstig voor je. Hij heeft mij gezegd, dat hij je nooit afvallig is geweest en dat hij je ondanks alles bemind heeft met olies, wat goed in hem was." —Ja mevrouw Ferrars,** Anna's bedoeling was op het oogenblik niet te doorgronden. „Ik heb hem gezegd ofschoon ik nu zie, dat ik het recht niet had op die manier tusschen jelui te komen dat hij geen poging moest doen om je te spreken of te schrijvendat hij zijn leven moest opbouwenen ik heb aangebo den hierheen to gaan, en met je te spreken. Ik zie nu in, dut ik hem zelf alles had moeten laten verklaren. Misschien heb ik veel zulke fouten met mijn kinderen begaan, Anna. Het is zoo ge makkelijk voor een weduwe te dwalen in het hendelen T Zij is op sommige tijden zoo gedrukt ónder het gewicht van haar dubbele zorg en verantwoordelijkheid, dat zij de teugels vrij ste vig en misschien ook wel te lang vasthoudt." „Lieve mevrouw Ferrars. maak het u daarom trent toch niet moeilijk. U is gewoonweg vol maakt en Geoffrey aanbidt u. Heb toch nergens j spijt van. Enlaat ons nu als 't u blieft over iets anders spreken." Lucy Ferrars had het vreemde gevoel, dot zij kalm buiten wérkelv'.en dienst werd gesteld. Toen zij later nog eens elk woord naging, dat in dat half uur gesproken werd, bleek duidelijk dat Anna Mainwaring doelbewust dezen weg gegaan was, het nieuwe hoofdstuk der ervaring had aan genomen, zichzelf er geschikt voor gemaakt en haar standplaats ingenomen had. Geen twijfel daaromtrent was mogelijk, ofschoon de gebeur tenis machtig was, en een zekere ontgoocheling met zich gebracht had, die een zwakkere vrouw nauwelijks had gedragen. Het was een openbaring van opperste open baring voor Lucy Ferrars, die een sterk en on verwacht licht verspreidde over het karakter van het meisje, dat zij nu meer dan ooit verlangde de vrouw van Geoffrey te zien worden. Want cr was sterkte ioowel als zwakheid in Anna Main- waring gij was iemand op wie een man steunen kon bij al de wisselvalligheden des levenszij zou nooit bezwijken. Een buitengewone dankbaarheid jegens God was in haar hart en haar hartstochtelijk© wcnsch was, dat haar zoon den schat, dien hij gewon nen had, waard mocht worden. Nu veranderde Anna zeer bedaard van onder werp. „U hebt een oogenblik geleden over Mr. He riot gesproken, mevrouw Ferrars. Er woont hier nu een mevrouw Duncan Heriot met haar twe© kinderen in een van die bespottelijke klein© bungalows op den South Hill onder DigswelL Die behoort aan een schilder en- zijn vrouw, in Londen Schotsche menschen. Bain genaamd. Die dame is ook een Schotsche. Zou zij misschien een bloedverwante van uw Mr. Heriot zijn? „Zijn naam is Duncan. Die komt niet dikwijls voor. Maar ben je er zeker van, Anna? zeido Lucy Ferrars, die dat uiterst geheimzinnig vond. „Ik geloof niet, dat zij zijn vrouw kon zijn, want waarom zou hij gisteren dan zoo dichtbij in Upleys zijn cn zelfs geen toespeling op de bun galow mn)cen of daarheen trachten te gaan? Anna schudde het hoofd. „Ik kan niet denken waarommam weet. dat daar een mevrouw Duncan Heriot is met tweö lieve kinderen. Ik heb eens met haar gesproken op de Downs, toen ik daar aan het rijden was en ik heb haar sedert een bezoek gebracht. En zij komen hier om melk. Een von de kinderen, ik geloof, het is de kleine jongen is niet erg sterk en zij heeft een massa melk en room voor hem noodig.'Ik heb hoor gezegd, dat zij hief krijgen kon, als zij iemand zoo ver kon wegstu* ren. Zij is hier vanmorgen voor d© lunch g©4 weest." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1