UPS' SAFE-INRICHTING DE EEMLANDER" NI Middenstands Credistbank BINNENLAND. i- EERSTE BLAD. Wat dan? PRIJS DER BUITENLAND. FOTO ARTIKELEN 3. W SE WEG, Langestraat 39. Tel. 462 tAlGEGRIOHT h 4. ÏELEPiOÜ do. 304 Deposito-Rente: ïen jaar vast s°« tes maasden opzegging 4»/2«/o een dag 3*|a°/o Firma Fontein Schippers, BIJZONDERHEDEN MAISOH „LHIRDNBELLE". COSTUMES ii RUIME REUZE. Hoest GIJ ABDIJSIROOP. Viasakkerweg S2d Telefoon 169 Electricheitcp alle gebied Repareert alle machines Opgericht 1806 Laagste prijzen UIT DEN OMTREK. 20© Jaargang No. 228 voor Amm» Idem '+a po«t f J.-va wtek (met erati» .wreker®» tegen ongelukken) f 0J7». «Ixoarierlyke nummer* OOJ. AMERSFOORTSCH OIRECTEUR-OtTQEVERi J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEl- INT SU Zelden rijn de gemoederen in onze g^- foleerote zoozeer in 'beroering geweest als die Ete w-eken, na het bekend worden van voorontwerp eener reorganisatie van ager onderwijs. Dat heeft ons uitermate wertoeugd, want het bewijst, dat de belang- stelling voor het onderwijs werkelijk nog groot is en dat de ouders voelen, dat het ondenyijs hunner kinderen van het aller hoogste -belang voor hun latere bestemming moet worden geacht. Ook wij hebben ernstige bezwaren tegen Bat vóór-ontwerp en hopen van harte, dat het, zoocls we het thans kennen, den Raad niet zal worden aangeboden. Nog veel liever hadden we gewild, dat de reorganisatie- woede geheel zou worden ingetoomd, maar het schijnt werkelijk, met het oog op de mieuwe onderwijswet, noodiig te zijn, dat leen'ige veranderingen worden aangebracht. Zoodat we voor de vraag worden gesteld-: hoe wilt ge het dan voor elkaar -brengen? Bij de beantwoording dezer vraag kan men Juist andersom redeneeren als het vóór- ontwerp en beginnen met elke gedachte aan bezuiniging te verbannen. Voor het onder lijs toch mag men nooit schriel wezen; w'l frven. althans de resultaten bereiken, welke er van verwacht worden. Intussohen moet wor den toegegeven, dat als er bezuinigd kan worden, zonder het onderwijs zelve te bena- ideelen, dit zeer zeker moet worden gedaan» En nu gelooven wij, dat de grondgedachte van het vóór-ontwerp werkelijk voor een groot deel kan worden verwezenlijkt, zonder Idat het onderwijs er in ernstige.mate schade pnder lijdt. Ons grootste bezwaar tegen het vóór-ont- Urerp is het ruw ingrijpen in het historisch gewordene, hetgeen in geen enkel opzicht bevorderlijk kan zijn aan de rustige ontwik keling van ons schoolwezen. Ter voorkoming van misverstand willen We op den voorgrond stellen, dat we voor de HBvere standenschool, met alle bevoorrech ting er van, zooais we die gekend h-ebben en nog wel kennen, niets voelen. Als er bevoorrecht moet worden dan komt in de allereerste plaats de school van het volks kind daarvoor in aanmerking omdat de eoo- fiomische factoren d-aar zoo veel ongunstiger frijn. Ook verwerpen wij de geda-chte, dat het idnd van den „bezitter" beter en meer kan leeren dan het kind van den „niet-bezitter" fcoo ver mogelijk. H-et in doorsneel zooveel (Ongunstiger milieu van het laatste m-aalct het topnenrven en het verwerken van de leerstof alleen moeilijker, ma-ar in aanleg en verstand fcijn zij zeker niet minder dan hun stoffelijk beter bedeelde lotgenooten. Niettemin heeft de idéé der eenheidsschool voor ons niet de minste bekoring, juist om- Bat wij de sociale factoren, welke mede het onderwijs beheerschen, niet miskennen en ook en vooral omdat wij verlangen, dat het onderwijs zich zal richten na-ar de bestem ming der leerlingen. Wij willen dus in geen geval breken met het stelsel van opleidings scholen omdat wij erkennen dat er een groot verschil bestaat tusschen onderwijs als voor bereiding voor middelbaar en hooger on derwijs en onderwijs, dat tevens veelal eind onderwijs is. Hiervan uitgaande zouden we eenige scho len als opleidingsscholen willen aangewezen rien, bijv. de Meisjesschool, welke we in geen geval willen opheffen, en de scholen ean de Oldenbarneveltlaan en de Weijer- Btraat. Om nu echter de bezuiniging niet uit bet oog te verliezen zouden we één der nieuwe scholen willen aangewezen zien voor de Meisjesschool, waarvan de kopklassen o. i. ook moeten worden ondergebracht bij b-et M. U. L. O. Het centrale 7de leerjaar kan dan in de tegenwoordige Meisjesschool gehuisvest worden. En dan kan men desnoods voor alle scholen komen met een uniform leerplan, indien de laak der opleidingsscholen maar ongerept blijft. Of dat kan Waarom niet Wij heb ben wel eens zoo'n leerplan gezien en het meeste er in is in algemeene termen ver bat, zoodat de interpraetatie van den onder- fwijzer de feitelijke leerstof moet bepalen. Nu Bal een goed onderwijzer zijn onderwijs in richten naar 'het kennen en kunnen van het gros zijner leerlingen en bovendien zal hij rekening houden met hun bestemming: Op töe opleidingsscholen zal dus de uitwerking van bet leerplan een andere zijn dan op de gewone scholen; het onderwijs zal er vol strekt niet beter zijn, alleen ma-ar anders, omdat daar d-e kinderen nu eenmaal nood wendig zaken moeten leeren, welke voor de leerlingen der gewone scholen als ballast kunnen worden beschouwd. De hoedanigheid van het onderwijs moet ten slotte toch niet worden bepaald naar een zekere hoeveel heid kennis maar naar de waarde, welke het heeft voor de verdere vervulling van de le venstaak van den leerling. Wordt zoodoende de beroepskeuze dan reeds naar het Ode levensjaar verplaatst? Wij gelooven -het niet I Dat is toch ook thans niet het geval. Maar worden de leerlingen der gewone scholen dan niet uitgesloten van ■verder onderwijs Volstrekt niet f De meeste ouders, die him kinderen daar zenden, zul len ze toch niet naar H- B. S. of Gymnasium laten gaan. Bn als er flinke leerlingen zijn, dan kunnen zij immers, dat moet althans ge regeld worden, op advies der onderwijzers -naar de opleidingsschool overgaan. Men kan daarover nu wel een academisch debat opzetten maar in de praktijk zal de toestand blijken te zijn, zooals wij aangaven. Daarom gelooven wij, dat tegen onze „op lossing" weinig of geen overwegende bezwa ren kunnen bestaan. De gevaren, welke h .1 vóór-ontwerp aankleven worden er grooten- deefs door ondervangen, daar o. i. het over- groote meerendeel der ouders zich er bdj zal neerleggen. Wij hopen dan ook, dat deze „oplossing" (voor ons zeker geen ideale), verdediging zal vinden en dat er, zoo noodig, de voorkeur aan gegeven zal worden -boven die van het vóór-ontwerp. Zaterdag 25 Maart 1922 bewijsnummer, elke repel meer f 0.25, dienstaanbiw dingen en Llefdadicheids-adveitentiëa voor de helft der pdJ» Voor handel en bedrijf bcstxan zeer WoordeeJige bepalingen «oor het ad verteer en. Eens circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. De Russische delegatie. Berlijn, 2 4 Maart. (N. T. A. Draadloos). Uit Riga wordt gemeld, dat de volkscommissa ris van buitenlandsche zaken, Tsjitsjerin, in plaats van Lenin, de sovjetdelegatie voor Genua zal leiden. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Berlijn, 24 Maart. (W. B.) Een telegram uit Washington aan het Berliner Tageblatt meldt, dat de nota der commissie van herstel aan Duitschland daar geen goeden indruk maakt. Bradbury's taktiek schijnt raadselachtig en men vi aagt zich af, over welke geheime middelen om pressie uit te oefenen Frankrijk beschikt. De dictatoria e toon. waarop de nota is gesteld, is te meer verwonderlijk, daar de nota feitelijk toe geeft, door haar cijfers, dat het ultimatum van Londen vrijwel geannuleerd wordt en de Entente schijnbaar overtuigd is, dat zij de betaolkracht van Duitschland heeft overschat. STAKING IN DUITSCHLAND. Berlijn, 24 Maart. (W. B.) Volgens de B. Z. am Mittag heeft het hoofdbestuur van den transportarbeidersbond besloten, dat Maandag alle transportarbeiders een sympathie-staking moeten beginnen, wanneer dien dag geen over eenstemming bereikt is in de voerliedenstaking. DE ENGELSCHE ARBEIDS- MOEILÜKHEDEN. Londen, 24 Maart. (R.) Het referendum onder de andere vakbonden, betrokken bij het geschil tusschen de werkgevers in het machine bedrijf en de amalgamated engineering union, toont een meerderheid van 31 tegen aanvaar ding van de voorwaarden der werkgevers. Als de uitsluiting tot deze bonden wordt uitgebreid, zullen er een millioen werklieden bij betrokken zijn- Londen, 24 Maart (R.). De werkgevers in de katoennijverheid besloten aan hun 350.000 arbeiders mede te deelen, dat einde April een nieuwe loonsverlaging zal plaats vin den. Het bedrag zal niet worden bekend ge maakt, voor de arbeiders de aankondiging ont vangen hebben. Verleden jaar hebben zij een vermindering met 22 aanvaard. in ralme sorteering; voorhanden DE TOESTAND VAN LENIN. Berlijn, 24 Maart (N. T. A. Draadloos). De Moskousche Prawda meldt, dat in een bui tengewone zitting van de Sovjet de maatrege len besproken zijn, te nemen bij een eventueel overlijden van Lenin, wiens toestand zoo ern stig is, dat hij voorloopig geen deel kan nemen aan de regeering. DE NOOD IN RUSLAND. De maatregelen voor den nieuwen oogst. Moskou, 24 Maart (N. T. A. Draadloos). Het centrale uitvoerende comité der sovjet republiek heeft in zijn laatste zitting zijn diepe erkentelijkheid betuigd aan de buitenlandsche arbeiders, die kostbare hulp hebben gezonden voor de hongerlijdenden. Het volkscommissa riaat voor den landbouw heeft reeds de be schikking over 33 millioen pond zaaigraan. Van deze hoeveelheid zijn 20 millioen poed door Rusland opgebracht; het overige is uit het buitenland afkomstig. De laatste aangekomen partijen hebben ongelukkigerwijze vertraging ondervonden door het ijs in de Oostzee. Buiten het reeds opgestelde plan van verdeeling heeft het volkscommissariaat voor den landbouw zaai graan geleverd aan de horvgersnoodgebieden in den Kaukasus. Alle maatregelen worden getrof fen om de transporten te bespoedigen. VERSPREIDE BERICHTE». De gezonken Engelsche onderzeeër. De Britsche admiraliteit deelt mede, dat zich 3 officieren en 23 manschappen aan boord van den onderzeeëer H. 42 hebben bevonden, die op 23 Maart ter hoogte van Gibraltar is gezonken, «SC Langestrsat 24 Tel. 496. Wonquclte Talelkloeden f 20.— Moiiqnette Dhandekkeug 39— Bouclé loojper breed 50 c.M. per Meter t 1.90 VBAAüT ZICHTZKXDINGËN. BehangeriJ Sioffeerderij Meubileering Tweecte Kamer. Zitting van Vrijdag 24 Maart. Besloten wordt Woensdagavond de begroo tingen van Suriname en Curasao le behande len. De heer Van Ravesteijn vraagt verlof tot een interpellatie over de voornemens der regeering ten aanzien van de conferentie te Genua. Op dit verzoek zal Dinsdag worden be slist. Aan de orde zijn do wetsontwerpen be treffende do circulatiebankwctgeving voor Ne<L-Indic. De heer Stulemeypr acht de oprichting van een Staatsbonk vodr Indië gewenscht. Hij vraagt een commissie ter voorbereiding daar van. De heer Oud komt op tegen overhaaste be handeling van het voorstel-Visser van IJzen- doorn en dient een amendement in om aan de directie von de Jovabank vrijheid te geven, de gelden te beleggen in aandeelen van onderne mingen. De Minister van Koloniën meent, dat de kwestie van staatsbank aan de orde kon komen, bij verlenging van het octrooi van de Nederlandsche Bank. De Minister neemt het amendement Vis ser van yzendoorn over. De ontwerpen worden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. OorlogsbcgTooting. De Minister van Oorlog zet zijn rede voort. Hij verklaart dat aan de wenschen van den heer Staalman inzake steun aan afgekeur de gedemobiliseerden volledig is voldaan. De bepalingen betreffende deserteurs tijdens de mobilisatie kunnen niet worden verzacht. De motie-K. ter Laan, betreffende het op nemen van alle kosten von de politietroepen, landstorm en burgerwachten op de begrooting van Oorlog, kon de Minister niet aanvaarden, evenmin aJs de motie-K. ter Laan, vragende om intrekking van het huwelijksverbod voor de militairen. Hij hoopt, dat in de Te helft van April het ontwerp, betreffende het pensioen voor de weduwen en weezen de Kamer zal kunnen bereiken. Hierna wordt gerepliceerd. De heer Merchant (V.-D.) dient een mo tie in, om tot inkrimping van het beroepsper- soneel te komen door de afsluiting van den toevoer. 44 LSKGESTBAAT AMERSFOORT GABARDINE VOILE FOULARD F ROTTE. Berichten. De Staascourant van 24 Maart bevat o.a. de volgende Kon. besluiten aan den reserve-tweede-luitenant J. C. F. Wallis do Vries, van het Tste regiment veld artillerie, ter zake van ongeschiktheid voor de verdere waarneming van den militairen dienst wegens lichaamsgebreken een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend; benoemd bij het reserve-personeel der land macht, tot reserve-kapitein, bestemd voor den dienst bij het wapen der artillerie, en wel bij het 1ste regiment vesting-artillerie, de eervol ontslagen kapitein D. H. Peereboom Voller, van het wapen der artillerie; benoemd bij het reserve-personeel der land macht, bij het personeel van den Geneeskundi gen Dienst, tot reserve-officier van gezondheid der 2e klasse de heeren P. A. Kronenburg en N. E. ten Have, artsen; aan den reserve-eerste-luitenant J. C. Romijn, van het 2de regiment infanterie, op het daartoe door hem gedaan verzoek, een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend. BEZOEK VAN DEN ZWEEDSCHEN KONING Het Ned. Corr. Bur. meldt ons Naar wij aan het Departement van Buiten landsche Zaken vernemen heeft de koning van Zweden den wensch te kennen gegeven aan H. M. de Koningin een semi-officieel bezoek te brengen en wordt dit bezoek in het einde der maand April verwacht DE TABAKSWET. Naar aanleiding van berichten waarin het ge rucht wordt vermeld, dat de groote kerftabaks fabrikanten het plan zouden hebben gemaakt de Regeering de kosten van voorbereiding van deze wet te vergoeden, indien zij niet zou wor den ingevoerd, verzoekt de secretaris der ver- eeniging van tabaksfabrikanten en de meeste kleine fabrikanten omvat, mede te deelen dat bij die Vereeniging hiervan absoluut niets be kend is. In een te Haarlem gehouden vergadering van belanghebbenden bij de tabaksindustrie werd een motie aangenomen, waarin verzocht wordt, de invoering der tabakswet een of twee jaar uit te stellen. Bij Kon. besluit van 16 Maart is de uitvoe ring geregeld van enkele bepalingen van de Ta bakswet, Belanghebbenden vinden daarin uiteengezet hoe de kleinhandelsprijs wordt afgerond voor de berekening van den accijnswelke soorten van zegels, bedoeld in art. der wet, onder scheiden worden en hoe die zegels er uit zien waar die zegels verkrijgbaar zijn en in welke verpakkinghoe zij moeten worden gebruikt, onbruikbaar worden gemaakt om herhaald ge bruik te voorkomen en ingeruild, wanneer zij verkeerd aangebracht en onbeschadigd zijn voorts overschrijvingen vun de wijze van ver pakking van sigaren, sigaretten en tabakbe palingen omtrent den uitvoer en wat daarbij door den fabrikant is in acht te nemenhoe de fabrikant moet handelen, die kosteloos of legen verminderden prijs aan zijn werklieden sigaren, sigaretten of tabak afstaateindelijk hoo gehandeld moet worden, wanneer tabaksfa brikaten voor een hoogeren prijs dan dien ver meld op de aangebrachte zegels wordt ver kocht. Het besluit treedt in werking tegelijk met art. 1 der Tabakswet. Wacht dan niet totdat Gij oon chronisch® bronchitis hebt, maar neemt dadelijk wen ernstig middel. Geneest U met de beprootde DE OFFICIERS-OPLEIDING. Kon. Mil. Academie. Voor zooverre hot afnemen van examens noodig is ter bepaling van de toelating van jon gelieden als cadet bij de Kon. Militaire Aca demie te Breda, geregeld op de grondslagen der wet van 21 Juli 1890, zullen deze examens in Juli en Augustus en, zoo noodig, in -do eer ste dagen van September e.k. worden gehou den. Voor deze toeloting worden opengesteld 80 plaatsen, verdeeld als volgtA. Ten behoeve von de Cadettenschool1. Voor het leger hier te lande 4. voor de infanterie, 1 voor de cava lerie, 3 voor de artillerie en 2 voor de genie 2. Voor het leger in Ned.-Indië 5 voor de in fanterie, 1 voor de cavalerie, 2 voor de artil lerie en 1 voor de genie. B. Ten behoeve van de odspironten, bedoeld in art. 26 der voren- vermelde wet 1. Voor het leger hier te lande: 5 voor de infanterie, 1 voor de cavalerie, 9 voor de artillerie en 5 voor de genie 2. Voor het leger in Ned.-Indië 26 voor de infanterie, 2 voor de cavalerie, 10 voor de artillerie en 3 voor de genie„ waarvan één plaats voor inland- sche of daarmede gelijkgestelde jongelieden. Hoofdcursus. Voor het in 1922 hier te lande te houden exa men voor toelating tot den Hoofdcursus, ter opleiding van onderofficcren voor den rang van tweede-luit. der infanterie en van tweede-luit. van de militaire administratie, resp. voor den dienst hier te lande en voor den dienst in Ne<L- Indië worden de navolgende aantallen plaatsen opengesteld I. voor het leger hier te lande infanterie 11, administratie 4 voor het leger in Ned.-Indië infanterie 18, administratie 3. Cadettenschool. In de maanden Juli en Augustus e.k. zal een examen worden gehouden voor toelating van jongelieden als cadet bij de cadettenschool te Alkmoor. Voor dit examen worden opengesteld o. 10 plaatsen voor jongelieden met bestemming om te worden opgeleid voor den dienst hier te lan de b. 22 plaatsen voor jongelieden met be stemming om te worden opgeleid voor den dienst in Ned.-Indië, waaronder 1 plaats voor inlandsche of daarmede gelijkgestelde jongelile- den. Voor bijzonderheden zij verwezen naar de Staatscourant no. 56. Officiers- en onderofficierssalarissen. In de nieuw verschenen „Regeling Bezoldi ging" komt zoo lezen we in de Avp. eene, voor jonge luitenants van den Ploatselijken Staf gunstige bepaling voor luidende: ,.De officier, die vóór zijne benoeming onderofficier was met een hoogere jaarwedde dan van officier, ont vangt een schadeloosstelling, gelijk aan het ver schil dezer beide jaarwedden." DE KAMERVERKIEZINGEN. De heer J. ter Haar Jr. heeft met het oog op de eischen, gesteld aan het wethouderschap van Amsterdam, verzocht, zijn naam te schrap pen van de candidatenlijst der Christ. Hist. Unie voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer. De lijst is voltallig gemaakt door de bijvoe ging van Jhr. G. J. A. Schimmelpenninck to Rhenen. 25 jaar burgemeester. Den Isten Juli e. k. zal het 25 jaar geleden zijn, dat de burgemeester der gemeente Tiel, de heer J. G. Hl R. Bönhoff (destijds burgemeester van Dinxperlo), als zoodanig werd benoemd. Wethouder De Miranda naar Rusland. Naar het Hbl. omtrent de reis van wethou der De Miranda nog meldt, zal hij hedenavond naar eBrlijn en van daar naar Riga vertrekken. Hij zal het werk, waarvoor hij uitgaat, verrich ten met nog drie andere personen, een Let, een Duitscher en een Engelschman, allen afgevaar digd door het Intern. Verbond van Vakvereeni- gingen. De bedoeling is d® tweede zending levens middelen van het I. V. V., thans liggendo t® Riga, eerst te doen expedieeren naar Moskoa en van duar naar het 600 K.M. verder gelegen hongenroyon, dat door het I. V. V. wordt bo^ streken, ln Moskou zal een bureau van he€ L V. V. worden gevestigd, van wuoruit d® steunactie van dat verbond zal worden georga*' niseerd. 1 Voor zoover thans in raadskringen bekent! is, zullen de afdcelingcn van Wethouder Dal Miranda's dienst oldus worden verdeeld Volks*' huisvesting, wethouder WiboutBad- en Zwem^ inrichtingen, wethouder WierdclsLevensmid* delen voorziening, dr. Voshoewol eenige vcn< andering in de vcrdceling nog altijd mogelijk Mcilcuze» Do secretaris der S. D. A. P. deelt in Het Volk mede, dat besloten is dit jaar het Meifeest ta vieren onder de leuze „Voor de ontwapening^ voor de socialisatie cn tegen do reactie", DE BETALINGEN GÊSTAAKT. De bankiers- cn kassiersfirma Lenaertz Wag*- ner en Co. aan de Nobelstraat te 's Gravcnluige,. die sedert jaren het volle vertrouwen genoof van velen in de Residentie, heeft hare bctalin* gen gestaakt. De eigenaar von dit kantoor, dot circa 6G jaar bestaat, de heer J. S. Lenoortz Wogncr, is sedert een paar dagen voortvluchtig. Naar men meent te weten is hij naar het buitenland uitgeweken. Politie en justitie zijn in de zaak gomengd. Het deficit moet in do tonnen loopen. Do oorzaak van deze debacle moet niet zo® zeer gelegen zijn in geldspeculatie dan wel irt hot leven op veel te royulcn voet. Zoo moet de heer Lenaertz Wagner o. m. grooto sommen hebben besteed voor aankoop van schilderijen^ antiek en meer dergelijke kunstvoorwerpftn. Het kantoor is gesloten, maar het personeel,, dat zelf ten zeerste verrast is door het gebeurde, is aanwezig om de velen die de dupe zijn ge* worden von de fout in zaken inlichtingen te ver* strekken. Gehoopt wordt nog dat op ccnigcrlei wijze een accoord zal worden aangeboden of door; den verkoop von bovenbedoelde kunstvoorwer* pen, die inderdaad een groote waarde moeten bezitten, het deficit zooveel mogelijk zou wor* den oongezuiverd. De safe-inrichting is onaangetast gebleven. Men schrijft nog oon het Hbld. omtrent het Haogsche geval dot de heer Wagner het tekort reeds lang te voren moet hebben zien aanko men. Hiermede zou verband houden, dot hij den laotsten tijd zoo overdreven veel uitgaven deed. Wat men daarover thans in de stad hoort; grenst aan het ongeloofelijke. Hij kocht verba* zend" veel schilderijen, met de bedoeling schil* ders te steunen, welke schilderijen geen plaat® konden vinden in de zaak of in zijn eigen wo* rung en don moor in kamers bij elkaar werden opgeborgen. Hij kocht ook veel antiek, en steunde links en rechts kunstenoors en anderen, In een sociëteit, waarvan hij lid was, smeet hij gewoon met zijn geld en dat olies alleen, zoo- als hij het in zijn eigen omgeving uitdrukte, „om zijn crediet op te houden". Het groote tekort is niet door speculaties veroorzaakt, integendeel moet hij door specu laties meermolen juist een groot stuk van het gat nog hebben kunnen stoppen. Toen her® dezer dagen bleek, dat het tekort desniettegen staande meer dan een millioen beliep, heeft hij het te benauwd gekregen. In Den Haag stond de firma bekend nis een kleine, maar degelijke bnnkierszook, oon welke dan ook meest kleine bezitters hun geld en waarden hebben toevertrouwd. Het ergst is wel, dot ook zooveel ouden van dagen hun kleine bezit aan def irma hadden toevertrouwd. GEMEENTERAAD VAN UTRECHT. In de gisteren voortgezette zitting von den gemeenteraad van Utrecht werden uitvoerige besprekingen gewijd aan een voordracht tot wijziging von de gemeentebegrooting voor, 1922 o.m. strekkende ter afvoering van de be* dragen voor vacantie toeslag, tot beschikking over 300.000, aanvankelijk voor straten- fonds bestemd en tot aanvulling von het op het werkloozenfonds voor bijdragen en uitkee* ringen geraamde bedrog van 400,000. De heer Boomsma (S. D. A. P.) cn De Brui® (R. K.) noemden de houding von Gedcp. Sta* ten der provincie niet sympathiek, terwijl eerst* genoemde zich er tegen verzette, dat B. en W/ over de geheele linie tegenover Gedep. StatenR copituleeren. Spreker gaf den Raad in overwe ging het er op te wogen dat de begrooting niet zal worden goedgekeurd, daar dan toch in iedeC geval den weg tot de Kroon nog open is. De* heer De Bruin zei dat het goed was op dezei begTOOting de quaestie van den vocantietoe* slag nu maar te lóten loopen, maar in den loo® van het jaar als demonstratie weer een besluit tot toekenning op vacant'etoeslag aan het gc< meentepersoneel te nemen. De heer Swane (R. K.) en Frijda (Midden* stands Unie) brachten daarentegen hulde aai% de houding van Gedep. Staten die volkoment binnen de grenzen hunner bevoegdheid zijn ge* bleven. De heer Hoitsema (V. B.) diende eenR voorstel in om eene principieele uitspraak uit te lokken over den oorsprong van een reserve* fonds voor dekking der kosten van de pension* neering van het gemeente personeel. Na een langdurige discussie werd de beraad® slaging geschorst

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1