DE EEMLANDER" BUITENLAND. V Cj05. PRIJS DER ADVFRTEHTIÊü Hsel AMERSFOORT hoest, Mil SON „L'IIRONOEILE". PIIWÜFS I COSTUMES I MNTEIS VEPGRQOTINGFM F. FIEWEG. FEUILLETON. Het Verloren Tehuis. 20e Jaargang No. 229 ftt post f J.—r>a wak (®et ünth trzcktrin* legen ongelukken) f 007». ehonrtfflijkx nummrr» AMERSFOORTSC! IWaanctan 27 Maart 1922 91 OtktültUR-OITQEVERi J- VALKHOFF. ARNHEMSCHEApÓORTWAl. Politiek Overzicht. Daar waarschijnlijk pas Woensdag- bekend )tol zijn, hoe het offcieele Duitschland, de rijks- Yegeering, op het besluit, dat de commissie van lierstel heeft genomen met betrekking tot de Duitsche schadeloosstelling zal reageeren, Omdat de Duitsche rijkskanselier pas Dinsdag in een rede zijn houding zal bepalen, beeft het inmiddels zin te luisteren naar het pordeei, dat b.v. Otto König in de Deutsche ^llg. Ztg. ten beste geeftdeze begint met er- •en te herinneren, dat, toen de Duitsche regee- ting medio Dec. van 't vorige jaar aan de com- ^nissle van herstel mededeelde niet in staat te >ijn de Jan.- en Febr.-termijnen van de repa- tetie-betelingen te voldoen en tezelfdertijd om Ditstel van £etaling verzocht, zulks geschiedde fcn de verwachting, dat de opgedane ervaringen de Entente ervan zou overtuigen, dat op den fcot dusver gevolgden weg het vraagstuk der schadeloosstelling niet kon worden opgelost. Het bijeenroepen daarop van de conferentie van Cannes werd van vele konten beschouwd als bet begin van een tijdperk van toenemend in richt bij de Entente. Maar al na enkele dagen bleek, dat men een definitieve regeling van vraagstuk der schadeloosstelling geenszins op 't oog had, maar dat slechts sprake zou zijn Van een reductie der verplichtingen, die uit het ultimatum van Londen voortvloeiden en wel in ten ten eenenmale onvoldoenden omvang. Naar men weet, kwam de conferentie door 't aftre- 3en van Briand niet tot een definitief resultaat. De commissie van herstel verleende daarop aan Duitschland een voorloopig uitstel en wel dier voege, dat tot de zaak nader zou zijn geregeld de Duitsche regeering elke tien do gen 31 millioen mark in goud zou moeten be> talen. Tot dusver heeft Duitschland deze de cade-betalingen stipt uitgevoerd. Maar de ge volgen van deze stipte uitvoering noemt König Voor 't economisch leven van zijn land ontzet tend. „Het antwoord van de commissie van herstel Op het verzoek der Deutsche regeering om een moratorium", aldus de schrijver, „vindt het Duitsche bedrijfsleven in een toestond van ont reddering, die zonder weerga is. Men zou dus hebben moeten aannemen, dnt met deze om- tandigheid bij het opstellen der eischen inzake ie schadeloosstelling voor 1922 rekening- zou zijn gehouden, temeer daar toch de krankzin nige reparatiebetallngen de oorzaak zijn van de algemeene economische crisis, die, van Duitsch land uitgaande, zich langzamerhand over de ge heel© wereld heeft uitgebreid en bovenal ook die landen der Entente heeft getroffen, welker economisch leven in hoofdzaak steunt op nij verheid en handel. Maar dat is helaas niet het geval. De Entente heeft uit de erva ringen van 't laatste jaar niet het minste ge leerd zij houdt hardnekkig aan de besluiten vast, waaromtrent men het onder de hand te Cannes reeds eens was geworden, maar die het Duitsche prestatievermogen verre te boven gin gen. De commissie van herstel stelt er zich echter niet mee tevreden eenvoudig een eisch op te stellen om het nu aan de Duitsche re- geering over te laten, hoe zii van haar kant de lasten opbrengtneenzii gaat er thans toe over onze regeering op een bepaalde wijze voor te schrijven, hoe zii het vereischte geld moet opbrengenja, nog meer er wordt zelfs met betrekking tot de tenuitvoerlegging van olie noodig geacht© maatregelen een pijnlijke contröle in uitzicht gesteld, die door de garan tie-commissie zal worden uitgeoefend, een con trole, die een ongehoord ingrijpen beteekent in hetgeen nog van de Duitsche soevereiniteit is blijven bestaan. Wat de ontzettende vernede ring van een groote beschaafde natie betreft, Eooals zij hier wordt beoogd, bestaan in de we reldhistorie een aantal voorbeelden T De in di* verband vaak aangehaalde „dette nublioue" var Turkije en de finnncieele contröle van China zullen kinderspel blijken te zim, vergeleken by hetgeen men vergt van een in Centmal-Euro- pa wonend zeer ontwikkeld cultuurvolk." Wat dan ten eerste de geëisrhte bedragen eanging, betrof het hier na aftrek van ach' decadebetalingen een som v.an" 438 millioen mnrk in goud (in st>ecie) en een waarde van 1450 millioen mark in ^oud in natura. Van deze prestaties in natura komen alleen op re kening van Frankrijk 950 millioen, dot, naar König opmerkt, de toch al uitermate gunstige voorwaarden van de Wiesbadensche overeen komst inzake de leveringen in natura nog meer te zijnen gunste wil zien gewijzigd, waardoor de lasten voor Duitschland nog drukkender worden. Onvervulbaar I Ziehier ook de conclu sie van König, die eraan herinnert, dat het Londenscho „dictaat" van Duitschland in een jaar 2 milliard mark in goud eischte en boven dien een bedrag, gelijk staande met 26 pet. van den Duitschen uitvoer. Daar volgens do opgaven van do commissie van herstel dit be drag in 't laatste jaar op 1 milliard mark in goud wordt becijferd, zouden volgens 't Lon- densche betalingsplan drie milliard mark in goud door Duitschland moeten worden neerge teld. De commissie van herstel eischt van Duitschland met inbegrip van de liendoagsdm stortingen 2170 mark, dat is meer dan *A van den oorspronkclijken eisch. König con cludeert dan ook „De TOO pct.-krankzinnigheid van Londen is verminderd tot een 70 pet. krank zinnigheid, dat 's alles. Een op zich zelf on dragelijke last wordt niet dragelijker gemaakt door hem een kleinigheidje te verlichten." Ook met de verandering van een deel der betalin gen in prestaties in natura is König niet con tent hij beschouwt ze als een indirecte devie zen-betaling, omdat Duitschland zal het Duitsche volk economisch niet te gronde gaan, v/eer op de eene of andere wijze moet zien te komen aan de deviezen, die het Duitsche econo mische leven door de leveringen in natura ont gaan. Maar z. i. zijn de losten bovenal niet dra gelijk, omdat een budgetaire dekking van de be grooting niet voorhanden isde geringe be dragen papieren marken, die volgens de oor spronkelijke raming voor 1922 voor schade loosstel lingsdoeleinden ter beschikking stonden, zfjn door de enorme depreciatie van 't geld van den Iaatsten tijd verdwenen. Voor schade loosstel lingsdoeleinden zou diensvolgens slecht»! de „tegenwaarde" der in 't belastingcompromis opgenomen gedwongen leening kunnen dienen. König vervolgt „De Entente denkt nu een eventueel op te werpen bedenking inzake de financieele onver vulbaarheid der eischen te kunnen vnorkomcr door Duitschland te venvijzen naar d<*n moei lijken weg der belastingen. Men denkt, dnt Duitschland, hetwelk zijn belastingsysteem tot berstens toe gespannen beeft, nocr meer belos- tingen zal opbrengen Men is al van allerlei van de commissie van herstel gewoonmaar dat zij een dergeüjken absurden eisch zou op stellen, had niemand kunnen verwachten. Hoe wel de Brusselsche financieele conferentie, d w. z. een conferentie van deskundigen der En- rente, uitdrukkelijk heeft-vastgesteld, dnt de Duitsceh belastingen op 't bezit bovenmate hoog waren, verkrijgt de commissie von herstel bet over z'ch de regeering, behalve de T5 nieuwe belastingen, behalve de gedwongen leening nog een belasting op 't kapitaal aan te bevolen. Deze eisch is des te monsterachtiger, daar hii geschikt is het door den klassenstrijd toch reeds volkomen verdeelde volk nog meer te verdee- len. Dat de Entente thans deze nieuwe wig in 't Duitsche volk driift, bewijst duidelijk, dat het haar ten slotte slechts is te doen om een verzwakking van Duitschland. De nieuwe be lasting moet minstens 60 milliard popiermark bedragen en op 3T Dec. 7922 reeds 40 milliard hebben opgeleverd. Men ziet hieruit, dat de commissie van herstel zich ook om de moei lijke technische situatie van Duitschland's fi nancieel beheer niet het minst heeft bekreund anders zou zij hebben moeten weten, dat onze belastingautoriteiten reeds door de „VerenJa- gung" van de belastingpn, waartoe besloten is, overbelast zijn en wel dermate, dat de bewer king van nieuwe belastingen in dit jaar een onmogelijkheid is. Het grenst aan naïveteit van de regeering belasting te eischen, die zich auto matisch aan de denreciatie van 't "©ld aanpas sen. Waarom schrijft men de Duitsche regeering niet tegelijkertijd de constructie voor van een apparaat, dat mechanisch op eiken vervaldag de vereischte goudbedra""cn produceert Men ziet dus uit het vorenstaande, dnt een Duïtsch blad van gezag als de Deutsche Allg. Ztg. zeer slecht over de beslissing van de com missie van herstel is te soreken en dat König in 't verder verloop van ziin artikel het besluit van de commission des reparations aan nog meer kritiek onderwerpt, behoeft geen betoog. slijmvliezen mot een middol. dnt door velen Reprezen wordt on A RIIT IQIRftOP terecht. Hot heet do JtDUlodlllUur. ffcwlchtes. DE CONFERENTIE TE GENUA. De Duitsche delegatie. Berlijn, 25 Maart. (W. B.). Volgens het Berliner Tageblatt zal de Duitsche afvaardiging voor Genua, het bureau-personeel inbegrepen, ongeveer 80 leden tellen. Het blad meldt, do;, gezien den toestand, geschapen door de nota der commissie van herstel, het op zijn minst genomen hoogst twijfelachtig is of de rijks kanselier nog naar Genua zal gaan. Berlijn, 25 Maart. (W. B.). De Lokal Anze'ger meldt, dot de Duitsche delegatie naar de conferentie van Genua op 8 April naar Ge nua zal vertrekken. W e e n e n, 2 5 Maart. (W. B.). Volgens de Politische Korrespondenz zal de Oostenrijksche regeering bij de opening van de conferentie te Genua vertegenwoordigd zijn door den bonds president en één der ministers. De Russische gedelegeerden. Bern, 25 Maart. (B. T. A.). Dc bondsraad heeft besloten den Russischen gedelegeerden voor de conferentie van Genua toe te staan door Zwitserland te reizen. Door de Russische re geering was een lange lijst, bevattende de namen der gedelegeerden, ingediend. Daarop komen o. a. de nemen voor van Lcnin, Tsjitsjerin, Lit- winof, Krossin en Rokowsky, maar de sovjet- regeering behield zich het recht voor daarin wij zigingen aan te brengen. 44 LANGESTRAAT AMERSFOORT Borlijn,25 Maart. ((N. T. A. Draadloos). Als voorposten van do Russische afvaardiging voor Genua zijn te Berlijn Radek en Rokofski, de voorzitter van de Oekrainische sovjet, aan gekomen. Rakofski verwacht hier begin April de andere afgevaardigden onder leiding van Tsjitsjerin en Krassin. Aon een medewerker van de Berliner Zeitung am Mittag deelde hij mee, dat alle sovjet-republieken, van Moskou of tot in den Kaukasus en over den Oeral, in de af vaardiging zijn vereenigd, maar zij vormen voor Genua één geheel, dat onbeperkte volmacht heeft van het centrale uitvoerende comité te Moskou. Do toestand van Lenin is volgens Rakofski niet dadelijk zorgwekkend en als de zieke zich rustig houdt, kon hij binnen twee maanden ge- heel hersteld zijn. Het is hem echter natuurlijk onmogelijk naar Genua te gaan. Rome, 2 6 Maart. (B. T. A.). Volgens II Paese zul de Russische delegatie slechts don naar Genua komen, wanneer de Ttaliaonsche re geering haar veiligheid waarborgt. Worowski heeft te dezer zake verschillende ^oto's tot de Italiaansche regeering gericht, die tot dusver zonder antwoord zijn gebleven. DE AMERIKAANSCHE BE7ETTINGSKOSTEN. Londen, 25 Maart. (N. T. A. Draadloos). De nota van Hughes aan de geallieerden over het Amerikaansch" verzoek om voorrang bij het uitbetalen der kosten van de militaire bezetting in Duitschland, **eeft in de Ver. St. een goede pers. Algemeen gevoelt men, dat de overeen komst der commissie van herstel zou kunnen leiden tot controle op Duitschland, ten nadeele der ^rereeni"'de Staten. naar ieder portret worden nog steeds vervaardigd door Lstwflsfraat 31. Tfl'. 462! reu «NT ei x van 1 —4 regels f 1.0J met inbegrip van ces bewijsnummer, elke regel inecr f 0.25. dienstaanbi» dingen en LletdadiKhcids-adveitentiën voor dc helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan rcec umordce» ige bepalingen voor het ad ver te eren. lient Circulaire, bevattende da voorwaaiJen. wordt op aanvraag toegezonden. UIT BEZET DUITSCHLAND. Koblenz, 25 Maart. (W. B.). De geal lieerde commissie voor het Rijnland heeft de Frankische Kurier te Neurenberg cn de Hes- sische Neucstc Nachrichtcn te Darmstadt voor den tijd von drie maanden verboden. .Dc Duitsche minister von voedselvoorziening. B o r 1 ij n, 2 5 Maart. (W. B.). De Lokal Anz. noemt als o.s. rijksminister van volksvoe ding don ofgevaordigde van den Reierschcn boerenbond in den rijksdog, Anton Fehr, pro fessor aan de hoogeschool voor landbouw cn brouwerij te Freysing. De Russische handelsmissie tc Berlijn. Berlijn, 25 Maart. (W. B.) Tusschen de Russische handelsmissie te Berlijn en de vak vereniging van spoorwegarbeiders is, naar ver schillende bladen melden, een overeenkomst ge sloten, volgens welke de vakvereeniging land bouwwerktuigen, die alleen voor de Duitsche kolonisten in het Wolgngebied bestemd schij nen te zijn, naar Rusland zal uitleveren. Dc vpreeniging van Duitsche kolonisten in bet Wolgngebied zal in betaling voor deze werk tuigen verschillende grondstoffen uitvoeren. Personeelsinkrimping bij dc Duitsche spoorwegen. Berlfjn, 25 Maart. (W. B.) De hoofdcom missie van den Riiksdg beeft zich heden nog met de spoorweghegrooting b"zig gehouden. Volgens een door nagenoeg alle pnrtiicn ge steund voorstel zol het personeel bij de directies ingekrompen worden. Do Zwarte Zcc-muifers herkozen. P a r ij s, 2 6 Maart. (B. T. A.) Marty en Badina. die veroordeeld we-en wegens dc ge beurtenissen in de Zwarte Zee cn wier verkie zing voor den gemeenteraad van Parijs door den Staatsraad werd geannuleerd, werden heden her kozen Burgerlijke dienstplicht in Zwitserland. Een draadloos bericht uit Berlijn meldt, dot de Zwitsersche Nationale Raad een voorstel heeft aangenomen tot invoering von den olge- mecnen burgerlijken dienstplicht van zes maan den. DE FNGELSCHE ARBEIDS- MOEILIJKHEDEN. Londen, 2 5 M a o r t. (N. T. A. Draadloos). In het conflict van het machinebouwbedrijf is gisteravond een gunstige keer gekomen. De ver tegenwoordigers der arbeiders hebben opnieuw een onderhoud gehad met sir Allan Smith, den vertegenwoordiger der werkgevers, die van te voren met Chamberlain, den waarnemen den pre mier, had geconfereerd. In een officieele mede- deeling wordt verklaard, dat de bespreking een gunstig verloop hadden. Zelfs is er een bericht, hetwelk zegt, dat de uitbreiding van de uitslui ting tot de vakvereeniginTTcn, die tot dusver nog niet bij het conflict betrokken waren, maar die gisteren de voorstellen der werkgevers hebben verworpen, zeer waarschijnlijk voorkomen zal worden. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 26 Maart. (R.) De conventie van het ïerscho republikeinsche leger, door de Valera bijeengeroepen, had heden te Dublin 'plaats, ondanks d? waarschuwing van de voor- loopige regeering, dat allen, die dnarnan zouden deelnemen, uit het leger zouden worden verwij derd. De splitsing in het leger is dus volkomen. Do besprekingen waren geheim. Tweehonderd afgevaardigden uit alle deelen des lands waren aanwezig, mear het meer^ndeel bestond uit zeer ionge lieden. Voordat de Conventie bijeenkwam, bezetten vijftig gewapende aanhangers von de Valera twee der grootste hallen van Dublin, be nevens de markten der stad. Waarom dit ge schiedde is niet bekeno. Dublin, 27 Maart. (R.) De conventie van bet republikeinsche Iersche leger eindigde, nadat de zitting T2 uur had geduurd. Met eenonrig- 'v»id van stemmen wee* «on motie aangenomen, waarin i rklonrd wordt, dat het lecer zim toe wijding aon.de Terc-c^e rc^ublmk hey -tigt en dot het leorer zal worden gehandhaafd onder op pertoezicht van een speciaal uitvoerend lichaam. Besloten werd voorts den bovcot tegen Bel- ïst cr. /'uid-Ierland op ^e meest krachtige wijz# te hondhavcn en uit to bruiden tot de zes bil*, lersrbc grtmfsch oen. Nieuwe buitensporigheden de* extremisten. Londen, 2 5 Maart. (R.). Do bureau» van den inlichtingendienst van het ministerial voor Ierland te Londen zijn vannacht op ge* heimzinnige wijze geplunderd. Laden cn kostert werden doorzocht, waarschijnlijk naar vertrouw weliike stukken. Tot dusver gelooft men, dat er niets van eonigc waarde k stolen. Dc po litie stelt een onderzoek in. Parijs, 26 Maart. (B. T. A.) H«t Petit Journal meldt ,uit Belfast omtrent een geweer vuur, dnt zoo hevig was, dot het trnmverkeeti stop werd gezet. Er violen vandaag drie doodop» DE TOESTAND IN ALBANIË. Belgrado, 2 4 Maart. (B. T. A.) Tele* grammen uit Prizrcnt melden, dat troepen Al* baneesche opstandelingen, die gevormd zijn uit regceringstroepen, op Servisch gebied zijn bin* nengedrongen, in dc buur» van het dorp Kra* novnik. Toen de Servische gendarmerie ver*' sterkingen had gekregen, heeft zii ben terug*'- geslagen cn over de grens gejaagd. Aan beid# zijden zijn dooden cn gcronden. P a r ij s, 2 5 Maart. (B. T. A.) De gezang tenrnod beeft besloten een eind te maken aan de internat ionaio militaire bezetting van Skoetari Pen lccning van Tsjecbo-Slowakijc. Londen, 25 Maart. (N. T. A. Draadloos)* Er zijn mcotregelen genomen voor de uitgifte te Londen ecner leening van TO millioen pond sterling aan de Tsjecho-Slownkscho regeering, tegen 8 pCt. rente en oangegaan voor 25 jaar. Dit is de eerste leening op langen termijn, die sedert den oorlog is uitgegeven. De koers vani uitgifte bedraogt 95 pCt. Dc Daily News ver* neemt, dnt de lecning tot stond is gebracht door twee voorname Londenscho firmn's, moor waarschijnlijk zal er ook een deel tc New-YorB worden geplaatst. Uit de Bohcemsche glnsnijverhcid. Prang, 25 Maart (W. B.). Naar de bta den melden, heeft het nationaal congres von d# glasarbeiders te Teplitz zich uitgesproken togen het hervatten van den arbeid op do nieuw# voorwaarden von do patroons. Aritisemictismc. B e r 1 ij n, 2 5 Maart. (N. T. A. Draad» Toos). Do Oostenrijksche toeristenclub heeft mg 450 tegen 48 stemmen een artikel in haar reg4 lement opgenomen, dot het opnemen van Jodelt verbiedt. Ex-keizer Karl. Uit Londen ïs bericht ontvangen, dat blijkens inlichtingen uit Funchal ex-keizcr Korl ernstig ziek is. Hot Roemcensche kabinet. Boekarest, 26 Maart. (B. T. A.) Gene* rand Mardorescu is tot minister van oorlog bc* noemd ter vervanging van Joan Brotianu, die heti mir?ster-presidentschap houdt zonder porto* feuille. a Dc toestand van T.enin. Volgens de Neue Berliner Zeitung verklaard# de voorzitter van de Moskousche sovjets, dot d# toestand van Lenin, die aan kanker lijdt, zd(? ernstig is, dot aan een deelneming van Leru'nf aan de regcerig voorloopig niet te denken valth HET NABIJE OOSTEN. P a r ij s, 2 5 Moort, (B. T. A.) De drie ml-' nisters van buite.Jandsche "aken hebben vnnf hnlf TT tot uur vergaderd. Er zijn geen mede* deelingen aan de pers verstrekt. Het schijnt, dat hun bes rekingen hebben geloopen over heti r:nonc!eele ste>~1 in Turkije. Er is *hOg geert beriissin- ger.omen. P a r ij "7 Maart. (Havas). De drfe minis* ters 'e'den de voorwaarden vist ter regeling»/ van den toestand in het nabije Oosten cn tot het /-p Vr--^P Turkije en Grie kenland, zonder dat een der beide partijen dal nederlaag lijdt. Voorgesteld wordt, det een onafhankelijk Tur kije Constantir.opel zol behouden dat den sultan t— Ons karakter is een ruwe diamant, waar van door zorgvuldig slijpen een schitterend edel gesteente kan worden gemaakt. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID L7ALL. 59 „En wat was er gebeurd Aan welke bijzon dere misdaad had Duncan zich schuldig ge maakt „Ik vertel je geen enkel ding als je zoo •preekt. Peter Bain. Ik weet hoe jelui mannen mkaars partij kiezen en gewoonlijk is dat ook £oed maar er is iets ais gerechtigheid in de Wereld." „Daarvan heb ik gehoord," ^zeide Peter met »jn drogen glimlach en een verbitterde plooi •an zijn wenkbrauwen. rrPeter je bent afschuwelijk en je weet het I Jeanie Heriot heeft haar man niet zonder reden Verlaten. Het had gedeeltelijk iets te maken met Elsie Marsden, maar het ging verder terug dan Jdnt „Met Elsa", herhaalde Bain. „Ik geloof, dat Ik gehoord heb, dot hij gewoon was dikwijls tiaar haar woning te gaan het laatste jaarmaar •fj is nu naar Amerika vertrokken." rrJa, dat is zoo, maar toch niet voor dat er keel wat kwaad gedaan is." rrZoo, en dus is Jeanie ift de Bungalow? En *anneer komt zij termr 2" „Zij is uit de Bungalow, maar voor zoover ik weet, heeft zij nog geen plan terug te ko men." „Waar is zij dan, als zij de Bungalow verla ten heeft en niet van plan is terug te komen vro""- Peter ongeduldig. „Zij woont in de Oude Pastorie van Upleys haar voor onbepaalden tijd geleend door me vrouw Nugent Ferrers." „Ik begrijp niet, wat zij daarmede heeft uit te staan. Heb jij ze aan elkaar voorgesteld „Ik heb mevrouw Nugent Ferrars nog nooit van mijn leven gezien, maar zij schijnen elkaar ontmoet te hebben.. Zij is hier met haar dochter komen wonen voor verscheidene maanden misschien wel voor goed bij baar breder, den eerwaarden Henry Hunt van de St. B^de's Pastorie en Jeanie onderhoudt haar huis in Uplevs." „Weet Duncan dat „Hij kan het niet weten. Je bent vanmor gen verbazend dom, Peter, en ik trek mijn han den van je af." „Heel goed, mijn vrouw, zooals je wilt. Als je weggaat, trek dan de deur achter je dicht, want ik wil gebruik maken van dit ongewoon goede licht." Margaret verzuimde van die buitengewoon duidelijke aanwijzing gebruik te maken. ,Jk veronderstel, dat je denkt, dat ik ve»-- keerd gehandeld heb, Peter „Ik waag het niet te oordeelen. Mijn denk beelden omtrent het zich bemoeien met een an dermans zaken zijn niet veranderd en hoe min der menschen zich met een getrouwd paar be moeien, hoe beter." „Heel goed," zeide Margaret en verliet bet atelier in een woede-aanval. Die aanval duurde echter niet lang, hoofdza kelijk omdat haar natuur niet in staat was, lang haatdragend te blijven en omdat zij zich wer kelijk niet op haar rremnk voelde. Verondersteld dat zij toch verkeerd gehandeld had en dat Dun- con Heriot gek zou worden door zijn te grooten angst, dien zij had kunnen verlichten I Het denk beeld was voor haar 700 onduldbaar, dat zij twinti"» minuten later het huishoudelijk werk, dnt zit aangevangen had na de kleine scher mutseling, die zij met haar echtgenoot gehad had. weer liggen liet en naar hem terugging. „Zeg, Peter, je gelooft toch niet. dot ik ach teraf verkeerd gehandeld heb Hot arm ding kwam wanhopig bij mij en zeide. dnt zii voor een tiid von hem moest weggaan. Ik heb dn» ook wel eens gevoeld, somtifds, wanneer ie meer dan gewoonlük lastig waart geweest. Fn ik heb haar geholpen, zooals iedere vrouw dat doen zou. Ik heb het je niet verteld omdat nu. wanneer een vrouw zoo iets non een andere vrouw vertelt, het ook niet voor het gebruik van den man bestemd is." „Tk zeg niet, dat ie verkeerd gehandeld bobt", zeide P^ter bedaard. „Somtirds rüdt ra wat te scherp beslagen. Peggy, dnt is alles. En in za ken van dot soort moeten de menschen wat be- hoo',--"m „Maar verond.-r~!c1, dat Duncan eens gek werd ik geloof het geen oogenblik maar verondersteld, dat bet zoo was, zou ik dan schuld eraan hebben?" Er was een verdachte trilling in haar stem en toen Peter zich vrij plotseling naar haar toe keerde, zag hij, dat zii op het punt stond, in tranen uit te barsten. Nu was dit zulk een zeld zame gebeurtenis in Margaret's leven, dat het hem hinderde. „Wees nu niet dwazer dan noodig is. Peggv Bain", zeide hij vrij norsch. „Dimcon Heriot zal evenmin gek worden als jij of ik. Wij zijn hier en daar allemaal eigenaardig. Ik heb je slech4s geplaagd misschien, omdat ik vond, dat je niet oprecht gehandeld hebt met de Bungalow. Maar ik ben geen windbuil, zooals je Godfrey Hale een minuut of twee geleden genoemd hebt. Ik zou miin mond wel gehouden hebben." Een Engelsche vrouw zou ongetwijfeld, nu al- fes zoo onrrenomen werd, dit met een kus be zegeld hebben, maar Margaret snuffelde slechts ofschoon zij zich getroost terugtrok. Haar eerste poging om iets geheim te houden V0'">r Peter was ongelukkig uitgevallen. Zij wist het zoo in to richten, dot zij bij den overdekten weg <ttond dien avond. te®en den ge wonen tijd van F vt's komst, terwijl zij deed of zi? de rozen op' ~-.d, die dat niet noodig had den. Toen zi? de d- »r or>end" voor hem en de kalmte vnn zijn geleat zeg. was zij verwonderd cn misschien ook een weinia» verontwaardigd want als de voornaamste speler in het treur spel hot zoo Krbt onvntt°. waarom zou zij het zich dan moeil"k maken „Hoe gaat bet r°t i«. Duncan?" zeide zij, een weinig ^tiif'os. „Je bent zeker den weg naar de bJorth Bank vergeten f" „Neen, neen, mevrouw Bain," zeide hij vlug. „Tk ben juist met een massa andere dingen be zig geweest. Ts u nll^en vanavond „Er is iemand bii Peter in het atelier, maar hij zol wel niet blijven. Hu wil een goedkoop portret van ziin vrouw hebben ge kent dat soort menschen. Hij woont op Marlborough Hill en heeft eerst onlangs geld gekregen. Maar la ten wij pu niet meer erover sprekenkom hier binnen." „Hier" was de eetkamer, een kleine ruimte, met hier en daar oude bruin-eiken meubelstuk ken en met zeegroene muren, bedekt met ruwe schetsen van Peter, in smalle, zwarte strooken gelijst. „Duncan, ik wil weten, wat je al dien tijd ge daan hebt," begon zij zenuwachtig. „Woon je al leen in Pember Villas -Ja, natuurlijk," antwoordde hij. „Doet niemand iets voor je? Het huis waf wel erg rommelig zijn I" „Ik geloof niet, dat zulks het geval is. Ik ben niet zoo onhandig, mevrouw Bnin. Ik zal u den s'eutel ceven, als u wilt, cn dan kunt u eens dtf ronde doen." „Ik zou gaarne donr iets voor je doen, Dun* can. Ik weet wonr Jeanie is ik heb het al dien tiid geweten." „U herhaalde hij, haar vreemd aankijkend* „En u hebt mij nooit een woord gezegd I" „Ik kon het niet. Duncan. Jeanie had mij ver* trouwd. F!c heb haar slechts in een bitter oogen* blik geholpen, toen zij de hulp van een ander# vrouw noodig had. Ik heb het zelfs Peter nietf verteld." „En waar is zij geweest „Nergens anders dan in de Bungalow." „Te Digswell, bedoelt u. Het is de ecnig# Bungalow, waarvan ik iets weet. En hebt u haar daar al dien tijd onderhouden^, mevrouw Bain, u en Peter vroeg Heriot enT hij bloosde lichtelijk, terwijl zijn hand onbe* wust naar zijn zak tastte. „Neen, neen, dot heb ik niet gedaan I Ik heli toch zooeven gezegd, dat Peter niets ervnnl weet. Jeanie was niet zonder geld, Duncan." „Ik weet niet, vanwaar zij met eenige motre* lükheid geld kon hebben," zeide hij openhartig< „Ik ben nooit zoo edelmoedig jegens haar gei weest wat betreft het huishouden." „Dc heb ontdekt, dat zij zelf wat in het laatet^ jaar verdiend heeft." (Wordt Tervölgdfc

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1