'Wwiiispiiiis^Ttrz'r: NI Middenstands IMisM Ui. 4. TiWaW 9). 334 UPS' SAFE-INRICHTING ISDN „L'HIDONDELLE" BLOUSES (OVERHEMD Bil] Ponne. REPARATIE-INRIGffTINR 10111 MIE SOORTEN UURWERKEN FEUicrroN. Bet Verloren Telinis. DE EEMLANDER" BUITENLAND. Deposito-Rente: ABDIJSIROOP PRIIS DER ADVERTED?!^ Inbegrip van n. .i fifiii jaar vast s<>« zes maanden opzegging ren dag 31a Door het slechte weer geweest? 44 LANEESTRAAT AHESSWRT. FOTO-ARTIKELEN B. ff DE WEG, I Lanoestraat 39. Tel. 462 Vlasakkerweq 5 2d Telefoon 169 Electriciteit op alle gebied Rep reert alle machines Opgericht 1906 Laagste prijzen WILLEM GROEN HU IZEN 20e Jaargang No. Z31 'per poet f pa wiek (net Rtafi» wzekiriafc ongelukken) f CU7* »lmntktl|)k« rawnnwT» AMERSFOORTSCH DAGBLAD n DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POOPTWAl TEk. INT 611 Woensdag 29 Maart 1922 bewijsnummer, elke regel meer t 0.25. dienstasnbio «tongen eo Lietdadigheids-adveitenticn voor de helft der prijs. Voor bande) cn bedrijf bestaan iccc %*oordceJige bepalingen *©or het advcrlecrcn. hen* Circulaire, bevattende de voorwaaidcn. wordt op aanvraag toegezonden. Sa oon?srontie tor bestrijding van epidemiêen te - Warschau. thfusschen, de vrees, dat de epidemieën uit Öostelijk Europa naar Midden en West-Europa jouden overslaan, bleek niet geweken, al kon- len ook gelukkige resultaten worden gecon stateerd. Zoo ging de Uitvoerende Raad van len Volkenbond er in September 1921 toe frver om Dr. Rajchmen tot een kort, maar zoo .yolledig mogelijk onderzoek in Rusland uit te ^ftoodigen. Blijkens diens rapport zijn de hon- Ïersnood in Rusland en de ongestoorde ont- ikkeling der epidemieën een gevaar voor den gezondheidstoestand van geheel Oostelijk Euro- |)a, Die toestand wordt nog verergerd door het feit, dat groote menschen-mossa's, die geduren de den oorlog naar Rusland waren gevlucht, thans hun land van oorsprong opnieuw trach ten te bereiken. Neemt men de cijfers van en kele Poolsche quarantaineposten, dan blijkt, dat Baar uit Rusland om de Oostelijke districten Van Polen weer te bèreiken, in de maanden van Maart tot December 1921 ruim 300.000 vluch telingen zijn gepasseerd. Op de bijna 51.000, Öie in October 1921 een post voorbijgingen, moesten 809 naar hot hospitaal worden ver voerd, terwijl 497 overleden. Gedurende den Jwinter in November waren er op bijna 60.000 naar het vaderland terugkeerenden niet minder 'dan 1227, die naar hospitalen dienden te wor den vervoerd en 1406, die overleden. En toch hoe ernstig de toestand is, de moge lijkheid van verergering is niet uitgesloten, als men niet tijdig ingrijpt. De hongersnood toch, hoewel men deze beperkt rekent tot bepaalde districten van Sovjet-Rusland, gaat langzamer hand geheel het Zuid-Westen en het Zuiden van Oekraine „veroveren". De vluchtelingen hebben bovendien met zich gebracht de cho lera, die in Augustus 1921 was opgehouden, maar die thans op verschillende punten in de Oekraine weer te voorschijn komt. In den loop der laatste drie maanden heeft men to Char- kow choleragevallen geconstateerdte Kiew gedurende de maanden December en Januari niet minder dan 239 nieuwe gevallen van cho lera. De omvang van de emigratiebeweging heeft er toe geleid, dat het met moeite opge trokken Poolsche gezondheidscordon is ver broken, zoodat in November en December ge vallen van typheuse koortsen op aanzienlijke wijze zijn vermeerderd, in het bijzonder in de streken om Nowo Grodek, in Wolynië en Po- lesië. Het district Lublin wordt zelfs ernstig be dreigd en nooit heeft men zooveel gevallen van tyuphus geconstateerd als thans in het dis trict van Wilna en in de provincie Brest "Li- tofsk. Tengevolge van de verbreking van dit sa- iritair cordon is de toestand van Warschau ver ergerd. In October 27 gevallen, in November 43, in December T43 en voor de eerste elf da gen van T922 123 gevallen. Een nieuw centrum van epidemieën is nu ge bleken te bestaan in Bromberg en Posen. Wel c.emen de Poolsche autoriteiten alle mogelij ke maatregelen er is een afzonderlijke commis saris voor de vluchtelingen benoemd en een afzonderlijke commissaris voor de epidemieën die te Warschau resideert zal het kwaad echter door gewone menschelijke pogingen nog te stuiten zijn Het meest verontrustende is, dat in Decem ber en Januari j.l. de typhus zich heeft ge openbaard in plaatsen, die tot nu too van die ziekte waren verschoond gebleven. In Lithau- en heeft de Regeering geheel de medische we reld moeten mobiliseeren. De Duitsche kolonis ten, die naar de Oostelijke districten van Prui sen terugkeerën, brengen de epidemiën over naar Frankfurt aan den Oder. De convooien van terugkeerende krijgsgevangenen, die te Ri ga en te Nerwa in de laatste twee maanden zijn aangekomen, hadden in haar midden een bui- tegengewoon hoog aantal gevallen van typhus en andere epidemische ziekten. Het blijkt dus duidelijk dat de maatregelen, getroffen langs geheel de grensstreek tusschcn Rusland en de Oekraine eenerzijds en Centraal Europa anderzijds, niet voldoende zijn om de epidemieën niet slechts niet te doen verminde ren, maar zelfs tegen te houden. De Uitvoeren de Rn ad van den Volkenbond vond daarin zelfs aanleiding om een nieuw beroep te doen op die regeeringen, die bijdragen ter beschikking had den gesteld van de Commissie voor de epide mieën. Maar de Poolsche regeering meent, dat verder moet worden gegaan. Bij schrijven van 15 Februari j.l. wendde zij zich tot den toen- maligen president van den Uitvoerenden Raad, den Belgischen minister Hymans, om zijn aan dacht te vestigen op den angstwekkenden toe stand, die is ontstaan. Polen heeft, zoo wordt in dezen brief gezegd, gedaan wat het kon meer dan 130 hospitalen zijn nieuw geopend een sanitair cordon met 20 groote stations is ingerichtmeer dan 300.000 personen zijn verpleegd. Maar, die algemeene omstandighe den, die in Rusland hecrschen, Vrerergcren eer de epidemieën dan dat zij verbetering daarvan toelaten. Daarom meende de Poolsche regee ring, dot niet kan worden volstaan met pogin gen, die eenerzijds door de Poolsche Regee- ring worden ondernomen, doch dat een alge meene Europeesche conferentie noodig is ten einde een gezamenlijk plan van actie op te ma ken, dat in elk geval verdere uitbreiding zal ver hinderen. Op de agenda voor dez#* conferentie plaatste de Poolsche Regeering deze punten 1. Tegenwoordige epidemische toestand in Oostelijk Europa 2. Maatregelen van anti-epidemischen aard, door de belanghebbende Staten te ondernemen; 3. Gedetailleerd plan tot inrichting van een sanitaire zóne, te stellen aan weerszijden van de grens tusschen Rusland en Oekraine en de Westelijk gelegen gebieden, en de verkrijging van middelen om dit werk ter hond te nemen. Na raadpleging van zijn medeleden uit den Uitvoerenden Raad berichtte Minister Hymans zich met het denkbeeld der Poolsche Regeering volkomen te kunnen ver°en;gen. De Uitvoeren de Raad meende, dat de bijeenroeping dezer conferentie geheel zal beantwoorden aan de verlangens, der laatste olgeirr-ene vergadering van den Volkenbond, waar de dreigende ge zondheidstoestand een ontwerp van uitvoerige discussie uitmaakte, uitgesproken. Mitsdien werd aan de Poolsche Regeering machtiging verleend om namens den Volkenbond deze con ferentie bijeen te roepen en de diensten van het Secretariaat ter beschikking van deze con ferentie gesteld. Op de beteekenis dezer conferentie kan niet genoeg de aandacht worden gevestigd. Hier in het Westen van Europa lezen wij de berichten van angstwekkende epidemieën, die in Polen en in Rusland heerschen en de bewoners daarvan nog geheel ongeacht den heerschendon hon gersnood, doen sterven als ratten. Op dit* oogenblik wanen wij ons veilig en met het ego isme, dat den mensch eigen is, meenen wij te kunnen volstaan met bijdragen, meer of min der groot. Maar, de wereld leeft zoodanig sa men, dat wij zelfs in afzienbaren tijd niet vei lig zijn er zal voor Oostelijk Europa een betere toestand moeten worden geschapen, willen wij in Westelijk Europa zeker zijn niet door dezelfde geweldige epidemieën, indirecte en directe ge volgen van den geweldigen oorlog, te worden aangetast. Het lijkt ons daarom een zeer juiste beslissing van den Uitvoerenden Raad van den Volkenbond ora aan deze door de Poolsche Re geering noodig geachte conferentie steun te verleenen. M. Kou gevat? Waohf goen minuut, neom diroct do Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. De Fransche delegatie voor Genua. Par ij s, 28 Maart. (Havos.). De minister raad heeft Barthou als leider van de Franscho delegatie voor Genua aangewezen. Hem werd toegevoegd Colrat, onder-staatssccretaris van het departement van den premier. De ministers zullen morgen nog drie andere gedelegeerden aanwijzen. DE DUITSCHE SCHADELOOS STELLING. Wirth's langverbeide rede. Berlijn, 28 Maart. (W. B.) Voor een bezet Huis en voor volle tribunes, in tegen woordigheid van do rijksministers en de verte genwoordigers der verschillende bondsstaten, hield heden de rijkskanselier in den rijksdag zijn rede over de jongste nota van de commis sie van herstel, die een uur en een kwartier in beslag nam. De rijkskanselier zeide o. a.: Slechts na langdurig© pogingen is het gelukt om voor de aan het Duitsche volk op te leggen belastingen een zoo groote meerderheid in het parlement te vinden. De gedwongen leening van •een milliard goudmnrk moet als een suppletoire bron van inkorqsten de financieele lasten van het jaar 1922 helpen dragen. Het belastingcom promis is een integreerend deel van Duitsch- lortds buitenlandsche politiek. Een verhindering van de tot-stand-koming van dit compromis he- teekent ook een beletsel voor de tenuitvoerbren ging van Duitschlands tegenwoordige buiten londsche politiek. Een zoodanig beletsel is nu ontstaan door de jongste nota van de commis- w-g r«aga*> -■ as HO«G ex» LAAG SLUITEN MODERNE STREEPEM 11-75 - 8.75. sie van herstel en door het begeleidende schrij ven aan den rijkskanselier. Na de voorloopigc beslissing nopens de betaling in tiendaagsche termijnen volgt thans een nieuwe beslissing, die wel definitief zou zijn, indien wij de daarbij ge stelde voorwaarden zouden kunnen ten uitvoer brengen, maar die aan een nieuw onderzoek moet worden onderwerpen, indien dit niet het geval zal zijn. De nieuwe regeling van het beta lingsplan voor 1922 zou als een verlichting kun nen worden beschouwd wat de bedragen be treft, maar met nadruk is op het voorloopig ka rakter van deze regeling gewezen en de geheele geldigheid van de overeenkomst is aan den ter mijn van 31 Mei gebonden. De in den begeleidenden brief aan mij gestelde voorwaarden, waarin wij een nieuwe verzwaring van den toestand kunnen zien, hebben Duitscn- land tot in zijn hart getroffen. De pijnlijke ver rassing beteekent wel de eisch onverwijld een Dlan voor nieuwe belastingen, ter opbrengst van 60 milliard papiermerk, op te stellen, van welk bedrag ministens veertig mill'ard nog in den loop van dit jaar moet worden gewaarborgd. Dit is echter totaal onmogelijk. Door de vooit- durende toenemende duurte, alsmede door no ta's gelijk deze van de commissie van herstel, waardoor aan de waarde van het Duitsche geld in het buitenland de nekslag wordt toegebracht, worden de grenzen voor mogelijke indirecte be- I in ruime sorteerixig voorhanden. lnstmgcn telkens rauwer getrokken en wanneer reeds de volken, die den oorlog gewonnen heb ben, voor een deel niet bij machte zijn hun bin- nenlandschc financieele behoeften door belastin gen op te brengen, hoe moot het dan wel gesteld zijn met een volk als Duitschland, dnt bijna ge heel alleen aan de andere zijde de lasten van den oorlog heeft gedragen en zijn eigen middelen geheel heeft verbruikt Daarbij vormen de valuta-verhoudingen eiv de daarmee gepaard gaande verkoop beneden de wnnrde von Duit sche goeder-n no or het buitenland nog een on zichtbare, maar geweldige belasting. Door ons een uitstel van betaling te verteencn, hod de commissie van herstel kunnen bijdragen tot de consolideering van de Duitsche valuta, ïn plaats daarvan heeft zij met hoor eisch thans het tegenovergestelde bereikt, waarvan de lan den, die ons dezen lost willen opgeven, zelf de schade zullen ondervinden. Zoolang in de vnlu- taverhoudingen in Europa geen orde komt, kon de economische toestand niet verbeterd worden. En zelfs als, hetgeen wij beweren dat onmogelijk is, do economische kracht van Duitschland het bestond deze meerdere lasten te- dragen, don nog zouden deze eischen om zuiver parlemen tair-politieke en technische redenen volkomen onmogelijk ziin. Daarbij komt nog. dat de voor de deur slaande conferentie te Genua de ge heele aandacht der Duitsche regeering vraagt, zoodot zij er niet aan kon denken oen volkomen nieuw belastingstelsel op te bouwen. Bovendien beteekenen de eischen der commissie van hor stel een Inbreuk op de uitvoerende macht van de Duitsche regeerin<T en op do souvereiniteit van do Duitsche natie, alsmede de wettelijke be voogd-heden van hrtt Duitsche ixirlement. Tegen een controle op de belastingen moeten wij or»s ten sterkste kanten, aangezien deze on- vereenigbaor is met het zelfbeschikkingsrecht van een groote natie. Wij hebben op het gebied van de controle-commissie zulke droeve erva ringen opgedaan, dat niemand van ons het zou kunnen toelaten, dat deze controle ook nog tot onze civiele diensten wordt uitgestrekt. De Duitsche regeering heeft reeds bij de ondertee- kening van het verdrag von Versailles, daarte gen (en wel in een nota van 28 Mei 1919) verzet nangeteekend. In het antwoord der geallieerde en geassocieerde mogendheden werd toen na drukkelijk verzekerd, dat de bevoegdheden von de commissie van herstel niet zoover mogen worden uitgebreid, dat zij haar het recht gqven ook haar binnenlandsche bcstuursrcgcling aon Duitschland te dicteeren. Thans, drie jaar nadat dit verdrag gesloten is, mogen do geallieerden geen aanspraak maken op rechten, die zij vroeger zelf een ongegronde vreas van ons noemden. Wat betreft do eischen van de commissie in zake het betrachten der uiterste zuinigheid bij het bestuur, wij zijn het met dezo eischen vol komen eens. Wij zijn echter al zoo zuinig mo gelijk cn wij willen deze zuinigheid tot het uiter ste toe betrachten, maar daarmee wint men geen milliarden. Reeds thans betalen wij onze be ambten veel slechter dan de Ententelonden. Ook wat betreft de kwestie der kapitaalvlucht, ver klaart de Duitsche regeering zich in beginsel eens met de commissie. Intusschen komt men in dezen slechts tot werkelijke resultaten bij in ternationale samenwerking, waartoe Duitschland zich bereid verklaart. Het beste geneesmiddel zou de verbetering der Duitscho valuta zijn. Do oplossing van het vraagstuk der binnen- en buitenlandsche leeningen gaat de Duitsche regeering ten zeerste ter harte, wont hierin ligt de sleutel van het geheele vraagstuk der schade loosstelling. Met do gedwongen leening is de weg der bin nenlandsche leening reeds betreden. Dit heeft echter bij de commissie van herstel niet de noo- digo aandacht gevonden. Toch overtreft de ge dwongen leening, die 1 milliard goudmark zal opbrengen, thans reeds de door de Entente ver lengde nieuwe belastingen van 60 milliard papiermark. Bovendien heeft zij het karakter van een blijvende vermogensbelasting, daar ge durende een aantal jaren op de leening geen rente wordt vergoed. Voor een definitieve op lossing van het vraagstuk der schadeloosstelling is echter een buitenlandsche leening noodig. Een dergelijke leening heeft echter alleen dan kans door het buitenlandsche kapitaal te worden op genomen, wanneer aan het Duitsche rijk voor eenigszins langen tijd eenige vrijheid wordt toe gestaan. Wij zullen den inhoud dor nota zeer nauw* keung nagaan, voor lat wij ons antwoord aan dö( commissie von herstel doen toekomen. Dit on* derzoek zal echter aan do hier uiteengezette richtsnoeren niets n. or wij. .^en. De rijkskanselier recapituh-erdo nog eens kort don inhoud zijner rede en zeide vervolgens Do gedachte aan een internationale leening ten he* hoeve der schadeloossteling wint steeds me t veld en is in do laatste maanden ook in Frank* rijk levendig besproken. Dit wijst er gelukkig op, dnt men meer en meer beseft, waar de voor naamste oorz- iik van onzen slechten toestond to zoeken is. Alleen door een eenigszins l.inga pauzo kan de koers van de mark den steun vin* den, die ons ten slotte in stnnt stelt bij onz-^ inn komsten cn uitgaven te rekenen met een stabielo waarde. Dit heeft de commissie van herstel echter volkomen buiten beschouwing gelaten. Het ge* volg van aoze miskenning is, dot de dollar vnn 21 Maart tot 24 Maart van 289 tot 532 marks' is gestegen. Het antwoord, dat wij aan de com missie van herstel moeten doen toekomen, heeft men een enkele maal zóó willen uitleggen, dnt het de beslissing over de voortzetting der buiten* landsche politiek moet brengen. Wij hebben du vcrvullingspolitiek niet om haar zelfs wil ge* voerd, maar om ''oor do vervulling binnen do grenzen van hot mogelijke aan de wereld het practisdhe bewijs te leveren, waar de grens van het vervulbare ligt. Dat die politiek aanleiding zou geven tot kritieke situaties, hebben wij ge weten. Voor een dergelijk kritiek punt staan wij* thans, maar wij zullen al onze krachten iiw spannen om het te boven te komen en om op den ingeslagen weg voort te goon. Wanneet wij echter tnons het onmogelijke cn onwaardig^ met alle beslistheid verwerpen, maat in dezo verwerping niet de eenige taak van onze politiële zien, dan hopen wij de meerderheid van ons volk achter ons te hebben. Vcrvullingspolitiek bctcekcnt niet, dat wij tot de uitvoering overgaan van juist datgene, wat de tegenpartij ons heeft opgolegd en ons voor dit jaar oplegt. Wat bctcekcnt vcrvullingspoli tiek tegenover de nieuwe beslissing van de com missie van herstel? Wanneer men het reparatie- vraagstuk van uit den economischen gezichts hoek bekijkt, don moet ire tot het resultaat komen, dat Duitschland in do eerste plaats ge durende langen tijd, minstens echter voor hef geheele jaar 1922, van alle betalingen in baar moet worden vrijgesteld, hetgeen de regeerin# reeds in hoar nota van 28 Jon. heeft uiteenge zet. Sindsdien is onze toestand echter zeer veef slechter geworden. Daarom kunnen wij uit onzd eigen middelen de verplichtingen voor het joaf 1922, zonder toevlucht te nemen tot buitenland sche geldmiddelen, niet nakomen. Hoe treurig het oogenblik ook is, waarop ik' tot u spreek, ik ben niet geheel zonder hoop. De kern van wot op de conferentie van Genua zal worden besproken, is het herstel van Midden- Europa en van Rusland en ik kon me niet voor* stollen, dat daar de eerste en voornaamste voor-* waarde voor een snel en zeker herstel zol wor den verwaarloosd. En herstel van Midden-Euro pa en Rusland is niet mogelijk zonder herstel van Duitschland. De tegenstelling tusschen d« eischen der commissie van herstel en de ver wachtingen van Genua is trouwens zoo groot, dat men er pessimistisch onder zou worden Maar de wereld heeft thans te kiezen tusschen het beginsel van Genua en dnt van de commiV sie van herstel. Of Genua zol schipbreuk moe ten lijden, óf de geallieerde regeeringen moetei de plannen der commissie van herstel in over' eenstemming brengen met het doel van Genua, Dat is de beslissing, waarop de wereld wacht Het leven wordt niet gemeten naar onze vreugde, maar naar onze offers. JUWELIER AMERSFOORT Uit het Engelsch door #*vr. J. p. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LyALL. «1 ,Jk ben bang, dat een meer zelfzuchtige re- oen mij vanavond hier gebracht heeft, mevrouw rars, antwoordde hij. „Ik heb juist dour een vriendin van mij gehoord van mevrouw am, die een bungalow in Digswell heelt dnt X5ouw en kinderen tegenwoordig in de £>ude Pastorie te Upleys zijn." ij t* jVöör,..^r" Beriot. Toen zij mij ver te d heeft dat zij de Bungalow zou verlaten en geen bijzondere plaats op het oog had, heb ik baar voor een paar weken het gebruik van de £>ude Pastorie afgestaan. Het kwam mij juist «eer gelegen en als zij daar kon blijven tot wij er tegen het einde van Juli heengaan, bewijst j mij een waren dienst en ontheft mij van de ®org een huisbewaarder in het dorp te moeten •Oeken. Heriot ging zitten en lerwijl hij zijn lange ge stalte naar mevrouw Ferrars toeboog, daar, waar zij in het hoekje van de sofa gezeten was zeidr- hij bedaard „Uit hetgeen u zegt, maak ik op, dat u mijn vrouw dikwijls gezien hebt, sedert zij in Sus sex is." „Zeker. De laatste week heb ik haar bijna eiken dag gezien." „Toen ik in Upleys bij u was, hadt u haar nog niet ontmoet, wel „Neenofschoon ik haar ontmoet heb, juist den dag, dat ge vertrokken zijt. Het was alles zeer toevalligneen, het kwam alles zeer na tuurlijk. Juffrouw Mainwaring te Orlebar Hoe ve, had haar een bezoek gebracht. Ik ging haar s morgens opzoeken, in verband met Geoffrey's zaak cn zij vertelde, dat mevrouw Heriot in de Bungalow was. Ik was zoo nieuwsgierig, om te ontdekken, of zij uw vrouw was, dat ik wat van miin weg afweek om haar te bezoeken." Heriot boog zijn hoofd. „Het schijnt alles zeer goed verklaard te kun nen worden. Ik denk, dat ik morgen namiddag naar Upleys gaan zal, mevrouw Ferrars." Zij aarzelde een oogenblik, en keek hem aan met een vreemde mengeling van twijfel en me- dedoogen. „Ik ben uw vriendin, Mr. Heriot, aan u ge bonden door banden van dankbaarheid en achting. Ik tracht niet in uw innerlijk leven mijn neus te steken. Ik werd daartoe gebracht, als het ware, zonder dot ik het gezocht heb, en ik ben niet zeker, of u nu al naar Upleys gaan moet." „Ik moet werkelijk gaan en haar spreken me vrouw Ferrars, want ik ben niet in staat, dit nog langer te verdiagen. Ik wil tenminste eens onderzoeken, hoe het met haar gesteld is, wat betreft de stoffelijke dingen." „Zij is niet zonder geld, Mr. Heriot. Ik heb uit haar woorden begreoen, dat zij genoeg had." „Heeft zij heeft zij gezegd begon hij, maar hij eindigde plotseling, daar trots hem verbood, nog verdere vragen te stellen. „Ik begrijp u volkomen. Zij heeft mij niets verteld, Mr. Heriot. Alles, wat zij zeide, be stond hierin, dat de tijd gekomen was, dat het voor haar noodig was, een tijdje alleen te zijn, en dat was alles. Zij is toen niet vorder gegaan. Maar er school ergens wat verbittering, dat kon ik zien, ofschoon de rust, het heerlijke landschap en het lieve gezelschap van haar twee dierbare kinderen hun werk doen. Het zou misschien beter zijn nog een weinig te wachten, vriend." „Neen, ik wil niet wachten," zeide Heriot moeizaam. „Ik zal er morgen heengaan. Dank u zeer, mevrouw Ferrars. Nu ik al'es verr.omr- heb. wat ik wensch te weten, doe ik net als bedelaars en zal weggaan, als u mij wilt ver- ontschul digen „Ga nog niet heen. Mijn broeder en Joy zul len zoo dadelijk thuiskomen. Ik wenschte u wat omtrent Joy te vertellen. Zij geeft zich met hart en ziel aan haar werk en zij is vandaag zoo blijde als een kind, omdat zij het kostuum van een zuster gekregen heeft. Ik heb mij er tegen verzet, tot Henry mij verzekerd beeft, dat het haar beste beschermmiddel zou zijn." „Ik ben er zeker van, dat zij er geen noodig heeft," zeide Heriot beteekenisvol. „Ik hoop, dat u zult bemerken, dat de verandering in uw voordeel geweest is, hoewel ik zeggen moet, dat ik Upleys de ware omgeving voor u vind." „Ziet u Geoffrey dikwijls, Mr. Heriot „Ik zie hem eiken dag." „Ik kan u niet voldoende danken voor alles, wat u voor hem gedaan hebt en ge voor hem zijt. Hij kijkt naar u als naar een voorbeeld." „Dat verhoede God I Ik ben geen voojbeeld, mevrouw Ferrars, maar slechts een arm men- schelijk schepsel, die in het donker struikelt. „U verschijnt voor Geoffrey in een ander licht, Mr. Heriot, en als ik aan hem denk mei u, dan is mijn hart gerust." Heriot stond op, zichtbaar ontroerd. „U kunt dat zeggen, mevrouw Ferrars, of schoon mijn vrouw mij met opzet verlaten heeft U vraagt zelfs niét, wat achter dit al les schuilen kan T' „Ik doe het niet. Dat is Gods zaak en niet de mijne. En deze moeilijkheid in uw leven zol ten goede opgelost worden, omdat <t die aan den voet van het Kruis hebt neergelegd, mijn vriend." ..Hoe weet u dat Heeft de dominee u iets 'd ;cr staat op uw gelaat geschreven," zeide Lu cv Ferrars, terwijl in haar oogen tranen blonken van medegevoel en verstandhouding. HOOFDSTUK XIX. De zomer volgde de lente op, voor deze weg was In de Sussex-lanen maakten de sleutelbloe men en viooltjes vlug plaats voor meidoorn en egelantier. De vrilde, eigenzinnige winden losten zich op in een broeiende kalmte, de haastige wolk vouwde haar vleugels op aan den rand van den horizon en de zon scheen goedgunstig aan een azuren hemel. De oude Pastorietuin, die ten allen tijde mooi was, ontplooide zijn innerlijk- ste bekoorlijkheid voor Jeanie Heriot. Zij dwaal de zelden buiten zijn omheiningen, en zelfs de kinderen lieten dit na. Zelfs de verlokking der zee was gemakke lijk te weerstaan, daar zij dagelijks zooveel nieuwe vreugden vonden in die bekoorlijke plaats. De kleine stroom, die in hun moeder3 land een beek zou zijn, bevatte kleine vischjes in zijn holen en onder de steenen. Het was warm genoeg in deze zachte Meidagen, om zondek kousen en schoenen te loopen. Kon het hart der kinderen nog meer verion* gen? Binnen in het huis, dot zoo lang een haard* stede was geweest, was nog de liefelijke :n- vloed van Lucy Ferrars achtergebleven. Zij bail haar gave gul geschonken, cn niets weggcr.lo* ten en ook niets achtergehouden. En Jennitf had olies even gul aangenomen. Zij was er iix' de hoogste mate nauwgezet op. Een vrouw uit het dorp, die door mevrouw Ferrars aangeno men was, kwam een paar uren 's morgens, zoo* dot Jeanie het geenszins te druk had. In zulk een mooie cn bekoorlijke omgeving had er een merkbare verandering met Jeonicf plaats. Om in overeenstemming te zijn met het huis, moest zij zich meer moeite geven voot hoor eigen persoon. De boezelaar teekeni van dienstbaarheid in het sombere Londen*:rh<s huis was verdwenen. Jeanie maakte al haat? kleeren zelf en koos rustige kleuren, die niet opvallend en een zuinigheidsmaatregel wncen^ Marineblauw was haar geliefkoosde kleur. Zij kocht echter nooit goedkoope stof en olai zij het verkoos, kon zij hoor eenvoudige k' ding met een zekere distinctie dragen. meisje was zij dol op mooie kleeren gewe:.t^ Op een morgen nu, terwijl zij zich kleedde voor den oudcrwetschcn penantspiegel in I.ucy Ferrer's logeerkamer, zag zij, dot haar kleui terugkeerde, cn een helderen glans in haar oogen, die niet langer vermoeid waren. Daal haar lichaam uitgerust was, hield haar geest ook op te kniezen, "ervolcrdV

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1