S mniMB'irtrr PRIJS DER ADVERTEHTlEN DE EEMLANDER" BUITENLAND. MAISHN „l'HIRINDF.I.LE" GoSlectie IVSanfeis zender eenim vsrplichting uaerzIHs. L IJ S T E K B. NSFWFG, FEUILLETON. Bet Verloren Tehuis. 44 UHSESTRAAT AgEHSFOORT. 20© Jaargang No. 238 ma port 1 s.—t* l"*1 Krath »<"ekerin« tegen ongelukken) OJJ*. «ixondeilüke commas tf CuQS. AMERSFOORTSGS! DAGBLAD Vrlldao 31 Maart 1922 OlRECTEUR-UlTGEVERi J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWM. TEt. INT 51X 1 -4 regel* LOS net inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanbto «itngen en üctdadighcids-adveitentiën voor de bel£| der prite Voor bande) ca bedrijf bestaan teet ▼oordeel ige Kcpaiineeo voor het advertccrcn. Een* circulaire. bevattende de voorwaarden, wordt of aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De Frankfurter Zeitung stelt vast, dat hetgeen jïlr. Wirth in zijne rede te berde bracht, nog niet «iet direct geformuleerde antwoord was dit zal, paar door den rijkskanselier is aangekondigd, schriftelijk, na een verder nauwkeurig onderzoek, jWorden opgesteld. Het blad vindt, dat dit ant- woord weer een keer erover kon beslissen, of de fuist begonnen economisch-zakelijke beschou wing van 't vraagstuk der schadeloosstelling, ppnieuw door de methode van 't dictaat en het geweld verdrongen zal worden. Richting en doel iron 't Duitsche antwoord werd door de rede San den kanselier reeds openlijk uiteengezet: Duitschland wenscht te onderhandelen om even- tueele eischen te vervullen, misverstonden uit den weg te ruimen en wegen te zoeken om tot een oplossing te komen. De strekking der ver- /vullingspolitiek om door vervulling binnen 't kader van 't mogelijke de grenzen van 't mogelijke aan te wijzen blijft dezelfde. Maar aldus de rijkskanselier het onmogelijke en Siet onwaardige wijzen wij met alle beslistheid Van de hand. En de Fr. Ztg. meent, dat, wat het „ja" en het „neen" dezer Duitsche politiek be treft, dr. Wirth de groot© meerderheid van 't volk achter zich heeft. Vel© eischen der commissie van herstel heeft d© kanselier gemotiveert geacht; ze konden worden geprobeerd: de eisch b.v. inzake zuinig heid, die echter eerst bij de ongehoorde uitga ven der buitenlandsche militaire en contróle- commissies moest beginnen; de bestrijding van de „kapitaal vlucht", die echter internationaal moest geschieden, daar het verschijnsel inter nationaal was; het vraagstuk van de hervor ming der rijksbank, ten aanzien waarvan reeds een ontwerp bestond, dat de zelfstandigheid van 'den president sterk overdreef. Maar twee din gen heeft de kanselier geweigerd: de eisch om nieuwe belastingen uit te schrijven ten bedrage ran 60 milliard alsmede de contróle van het binnenlandsche Duitsche bestuur in den omvang als in de nota van de commissie van herstel Verd geëischt. De Fr. Ztg. is van oordeel, dat de zestig milliard nieuwe belastingen uit de jaorlijksche opbrengst van 't Duitsche bedrijfsleven niet kun- tien worden opgebracht en dat het budget heele- maal niet kan worden geregeld, wanneer de oommissie van herstel door haar dictaten en nota's telkens weer opnieuw bijdraagt tot de depreciatie van de mark: „Wij moeten voor een overgangsperiode van ontspanning, gedurende welke wij tot prestaties naar buiten eigenlijk heelemaal niet in staat zouden zijn, uit het kapi taal in plaats van urt de inkomsten betalen. De gedwongen leening is daarvoor een weg, hoe wel o. i. een ongelukkige. Buitenlandsch crediet te de tweede en reeds voor T922 onvermijdelijk noodzakelijke. Het is goed, dat de kanselier op deze noodzaak van het toestaan eener buiten landsche leening zoo sterk de nadruk heeft ge legd." Zonder de verwerkelijking van dit denk beeld aldus de Fr. Ztg. moet elke vast stelling der schadeloosstelling nietig worden. Maar wanneer beiderzijds de goede wil bestond om tot een halverwege dragelijke overeenstem ming te komen, dan zou nmn 't ook wel eens kunnen worden over het zakelijke van de uit- froerings-mogelijkheden. Het blad merkt verder op: „Dat de Duitsche finoncieele politiek der laatste tien maanden (of zelfs der laatste 8 jarenO verre van feilloos was, weten wij zelf. Maar dat na al te veel moeite en moeilijkheden de nieuwe, waarlijk niet lichte belastingwetten eindelijk onder dak zullen worden gebracht, moet desniettegenstaande worden erkend. Het wekt verbittering, dat juist op dit oogenblik de oommissie van herstel aanstalten maakt om op monsterachtige wijze in te grijpen in ons binnen- landsch financieel beheer en in ons politiek Zelfbestuur." Met woorden, die Indruk moesten maken, had 'de rijkskanselier dezen eisch gekenteekend: on- vereenigbaar was het met het zelfbeschikkings recht van een volk en met de eer van een groote natie, dat men buitenlandsche organen ter con tróle toevoegde aan afzonderlijke bepaalde tak ken van bestuur. Onvereenigbaar was het ook met de verdragen, die Duitschland opgelegd zijn, dat het buitenland zoo in de uitvoerende macht der Duitsche regeering, in de soevereini- tótsrechten der natie en de wetgevende be voegdheid van den rijksdag ingreep. Dit ver klaarde de kanselier, terwijl hij de buitenland sche regeeringen plechtig aan de verklaringen, afgelegd voor de ondertcekening van 't verdrag van Versailles, herinnerde. Maar toch sprak de kanselier Dinsdag ook niet zonder hoop. Dé Fr. Ztg. besluit: „Hit den weerklank, die de rede bij de tegenpartij vindt, zullen wij spoedig zien, of zij gerechtvaardigd is. Niemand mag zich vergissen omtrent den grooten ernst van den toestand. Heel het doel van onze politiek in de laatste 3M joar na den ellendigen afloop van den oorlog was staat en volk tenminste voor de lantste ramp te behou den. Dat Duitschland thans nog een één geheel vormend rijk is, dat wij voor Russische toestan den bewaard bleven, dot wij allengs vreedzaam den arbeid gingen hervatten en dot in de buiten wereld het inzicht, ook het besef van de r ^od- zakelijkheid van Duitschland trots alles lang zaam doordrong, was het resultaat van deze politiek en het bewijs harer juistheid. Moer steeds zijn wij er ons van bewust geweest, dat dit resulteat niets minder don verzekerd was, dat j nieuwe crises konden komen, waarin de machts politiek dor overwinnaars nog eenmaal triom feerde over de rede. Voor een dergelijke crisis zien wij ons opnieuw geplaatst. En van heel haar gewicht moeten wij ons bewust zijn. Het kon nog wel gebeuren, dat Duitschland en Europa toch nog den weg van den ondergang moeten gaan, juist op 't oogenblik, dat de con ferentie van Genua zal worden gehouden, die den weg zou banen voor 't herstel van Europa." Belichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. De Duitsche delegatie. De Duitsche delegatie naar Genua zal ver moedelijk aldus zijn samengesteldals verte genwoordiger der rijksregeering gaan de rijks minister van buitenlandsche zaken dr. Rathe- nnu, de rijksminister von economie Schmidt en de rijksminister van Financiën Hermes. AU vertegenwoordiger der vokvereenigingen zal waarschijnlijk de afevaardigde Erckelens gaan, Verder zullen tot de delegatie behooren de vroegere Pruisische minister-president Steger- wald en de vroegere Duitsche rijksminister Wissell. Het geheele aantal der Duitsche gede legeerden zal omstreeks 50 personen omvatten, Of dr. Wirth ook naar Genua zal gaan, za' waarschijnlijk daarvan afhangen, of ook de hoofden der andere regeeringen aan de confe rentie deelnemen. De Fransche delegatie. Par ij s, 30 Maart. (Havas.). Havas meent te weten, dat de Fransche afvaardiging te Genua, behalve uit Barthou en Colra*, zal be staan uit Barrère, gezant te Rome, S^ydoux, di recteur van de afdeeling handel van buitenland sche zaken en den financieelen deskundige Cel lier. Londen, 30 Maart. (R.). Genua was h» denmorgen in directe telefonische verb'ndmg met Downingstreet gebracht. Het bleek, dat de verbinding uitstekend was. Hierdoor zal de pie- mier tijdens de conferentie dagelijks met zijn collega's in het kabinet overleg kunnen ple gen, De vertegenwoordiging der dominions. Londen, 30 Maart. (N.T.A. Draadloos.). Chamberlain deelde in het Lagerhuis nv.de, dat de Engelsche overzeesche dominions als volgt op de conferentie van Genua zuilen worden vertegenwoordigdAustralië één gedelegeerde, Canada twee gedelegeerden en Zuid-Afrikn éérf gedelegeerde en twee adviseurs. Nieuw Zee land zal door de gedelegeerden van het rijk worden vertegenwoordigd. Uit de Engelsche politiek. Londen, 30 Maart. (R.). Asquith heeft in het Lagerhuis gevraagd in hoeveire de over eenkomst van Boulogne den omvang van de conferentie te Genua beperkt. Chamoetlain antwoordde, dat Lloyd George en Poincaié van gedachten hebben gewisseld over de gedrags lijn ten aanzien der conferentie, maar dai hii bij dit antwoord niet volkomen in de zaak kon treden en Asquith moest verzoeken de verkla ring van Lloyd Geoige af te wachten. Asquith kwam hier met kracht tegen op, maar Chamber lain zeide, dat het in het algemeen belang was, EEN KINDEROIE?, nog erger dan) Zigeuners, is het vochtige en koude weer, do met microben beladen lucht, die de teere keeltje'9 en luchtpijptakken der kinderen aanvalt. Zij beginnen licht te hoes ten, de voorbode van borst- en longziekten, asthma of pleuris. Verdedig Uwe k 'deren dadelijk. Geef ze de wereldberoemde Abdijsi roop. dat de inlichtingen worden uitgesteld tot hel debat van Maandag, wanneer zij ten voUo en openhartig verstrekt konden worden. DE DUITSCHE SCHADELOOS STELLING. Londen, 30 Maart. (N. T. A. Draad loos). De commissie van herstel, die gisteren te Parijs bijeenkwam, heeft in principe het plan aangenomen, ingediend door den Britschen ge delegeerde, Sir John Bradbury, tot mobielma- king van de Duitsche schuld en het benoemen van een technische commissie voor het bestu- deeren van de voorwaarder. waaronder <"r. oT meer Duitsche leeningen in het buitenland zou den kunnen worden'vergemakkelijkt, waarvan de opbrengst tot herstel zou dienen. De commissie zal bestaan uit specialiteiten in lecningszaken, te betrekken uit de landen der geallieerden en uit landen, dde tijdens den oorlog neutraal waren. De Lasteyrie aan 't woord. Par ij s, 30 Maart (Havas). Bij de be raadslagingen in den Senaat over d.e bcgrooting van de „verhaalbnre" uitgaven heeft de Lastey rie, minister van financiën, verklaard, dat Frank rijk heelemaal niet de bedoeling heeft zich te mengen in de Duitsche staatshuishouding, maar dat het toezicht der geallieerden op zekere es- sentieele punten volstrekt onmisbaar is. Men zal in dat geval een Internationale leening met toe stemming van de andere volken en zonder ver mindering van de Fransche schuldvordering in overweging kunnen nemen. Duitschland zal ook WIJ tfoonen U eaarae onze binnenlandsche leeningen kunnen aangaan, zoo als Frankrijk fb 1870 gedaan heeft. De Fransche regeering heeft besloten leveranties in nature aan te nemen, mits deze niet de Fransche in dustrie benadeelen. Lasteyrie toonde aan, dat Duitschland te kort schiet op het gebied van schadeloosstelling en het daardoor noodzake lijk mankt, dat Frankrijk een leening uitgeeft ter consolidatie van zijn vlottende schuld. Moor een politiek von leenen kan maar niet altijd voort gezet worden. Daarom moet het probleem van de schadevergoeding opgelost worden; Duitsch land móet betalen. Wil het dat niet, dan zullen wij het dwingen te willen. De kwestie der scha deloosstelling moet opgelost worden, eerdat kon worden overgegaan tot het herstel van Europa. DE POLITIEKE TOESTAND IN DUITSCHLAND. Een motie van vertrouwen in de regeering aangenomen. B e r 1 ij n, 3 0 Maart. (W. B.). De rijksdag nam de door het Centrum ingediende motie van vertrouwen in de regeering aan met 248 tegen 81 stpmmen en 43 onthoudingen. Al leen de onafhankelijke sociaal-democraten en eenige leden van de communistischen arbeiders bond onthielden zich von stemming. VOOR PLATEN EN I OT O'S Rill"ke priizen. Langeslraat 29, Te?. 4?2. B e r 1 ij n, 3 0 Maart. (W. B.). In den rijks dag ging aan de stemming over de motie van vertrouwen een lange opgewonden discussie vooraf, waarbij de centrums-voorzitter Marx verklaarde, dat een splitsing van het votum van vertrouwen van het Centrum, zooals de Duitsch-nntionalen wenschtcn, onmogelijk was. Hierop antwoordde Schulz-Bromberg (D.-nat.), dat het centrumsvoorstel geen motie van ver trouwen was en stelde verdaging voor om ver dere voorstellen te kunnen redigeeren. Hierte gen kwamen de meerderheidspartijen met kracht op. Streseman (D. V. P.) zeido, dat het centrums- voorstel een ondeelbaar geheel was en dat do D.V.P. ei véór zou stemmen om de regeering in staat te stellen bij politieke situaties als de tegenwoordige zich te loten gelden. Spr. ver wonderde zich, dat de D.-rat. den toestond niet van uit hetzelfde standpunt bezien. Schulz- Bromberg kwam hie tegen op en vroeg, hoe men voor een motie kon stemmen, die sommi eren voor een votum van vertrouwen, onderen voor hei tegengestelde verklaarden. Hierop ont stond eei woordenwisseling tusschen Strese- mann en ILugt (D.-not) over den aard van het voorstel. Afg. Leitht (Beiersche Volkspartij) zeide, het doel van het D.-nnt. amendement was tw« dracht te zaaien onder hen, die den ernst var den toestand onder het oog wilden zien. Op deze woorden brok bij de Duitsch-notio- nolen een onbeschrijflijk tumult los. Zij spron gen op, schreeuwden, zwaaiden met de armen in de lucht en sloegen met de vuisten op tafel. Zij werden echter spoedig overstemd door een dond'R-d applaus, dat den spr. van de zijde der D. V. P. en de <^)olitiepartijen ten deel viel. Tegen 7 uur kon eindelijk tot de stemming worden overgegaan. Het amendement der D.-na- tienalen, slechts een gedeeltelijke goedkeuring dor rcgeeringsverkloring inhoudende, werd met 3T2 tegen 60 stemmen (die der D.-nat.) ver worpen. B e r 1 ij n, 3 0 Maart. (N.T.A. Draadloos.). De mc ie van vertrouwen in den rijkskanselier, aangenomen in de redactie von de Duitsche Volkspartij luidt: De rijksdag protesteert te gen de in de nota der commissie van herstel opgenomen eischen aan het Duitsche volk én keurt de verklaring der rijksregeering goed. UIT BEZET DUITSCHLAND. Een Duitsch-Belgisch inddent. Oberhausen, 29 Mrt. (V. D.). Heden middag tusschen T2 en T uur werd een vracht auto van de Schutzpolizei, die de o' ->ssende wacht ter sterkte van 28 man nnar het wacht lokaal in Oberhausen-Altstoden bracht, door Belgische troepen aangehouden. De beambten werden allen gearresteerd en met do auto naar het bezette gebied overgebracht. Een terstond door den commandant der Schutzpolizei in Oberhausen, die onderhandelingen wilde aan- knoopen met de Belgen over de vrijlating der beambten, gedaan verzoek had tot resultaat, dat hij van den bevelvoerendcn Belgischen of ficier ten antwoord kreeg, dat hij zich met geen onderhandelingen kon inloten, daar er gehan deld was op bevel van den commandant van het bruggehoofd Duisburg. OPPER-SILEZIË. Berlijn, 30 Maart. (W. B.) Naar uit Breslau aan de bladen wordt gemeld, hebben de vertegenwoordigers van alle socialistische richtingen in de aan Polen toegewezen Duit sche gebieden zich aaneengesloten en één enkele groote Duitsche socialistische partij in Polen gesticht. Tot de nieuwe partij behooren zoo wel meerderhe'dssocialisten ols onafhankelijken. Oppeln, 30 Maart. (W. B.) Het ver schijnen van de Oppelner Nachrichten is op nieuw door de intergcollieerde commissie tot 10 April verboden. B e r 1 ij n, 3 0 Maart. (W. B.) Naar de Zeit uit Oppeln meldt, zal het sedert eenigen tijd te Gleiwitz verschijnende blad Herold von af T April niet meer verschijnen. Daarmede verliest de Duitsch-notionole partij in Opper-Silezië haar laatste orgaan van beteekenis. HET BELGISCHE LEGER. Brussel, 30 Manrt. (B.T.A.). Het wets- ontwerp-Vandervelde betreffende de invoering van don militairen diensttijd van zes nuundefl werd in vijf ofdeolingen vcrwoipcn en in één afdeeling aangenomen. De vicidc oldeeKng nnra het beginsel aan van regional© iccrutecring de zesde afdeeling verwierp de instelling van Vlaamscho en Woolsche regimenten. Millcrond's reis naar Noord-Afrika. Parijs, 30 Maart. 'B. T. A.) Millexand heeft hedenavond de hoofdstad, vergezeld doot verscheidene ministers, verlaten ter aanvaarding} zijner studiereis naar Noord-Afrika. Dc bestrijding van do typhus in Oost-Europa. Parijs, 30 Maart. (Havas). De JoumaÊ Official kondigt een wet of, welke een credicfj opent van 2'j milHocn franken voor het deel*, nemen van Frankrijk aan den strijd tegen d^l typhus in Oost-Europa. HET ENGELSCUE ARBEIDSCONFLICT. Londen, 30 Maart (N. T. A.). Aangei zien de hoop niet is verwezenlijkt, dot do on©| dcrhondelingen tusschen werkgevers en arbei©! ders in de mnehmebouwindustrio zouden wore den hervat, heeft de conferentie der vokvereeni©) gingen in de mochinebouwindustrie besloten dc negeering te verzoeken oen hof van onderzoeïf ©treffende het conflict in te stellen. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 30 Maart. (R.) De Iersche con* ferentie is vanochtend weer bijccngekomonii Naar verluidt, nomen do onderhandelingen „cenl zeer bevredigenden loop". Londen, 30 Maart. (R.) De Iersöhe com ferentie eindigde vanavond te half tien. Bij hef heengaan verklaarde sir Hamnr Greenwood, d« minister voor Ierland, dat een hoogst bevredig gende overeenstemming bereikt was. P a r ij s, 3 0 Maart (B. T. A.) Het Journal verneemt uit Londen, dat een nieuwe reeks wuiv( daden is gepleegd in Ierland. Er werden treinonj tot staan gebracht en in brand gestoken. Et werden branden gesticht Gewapende monnenl drongen een bankgebouw binnen en roofdeit 47,000 pond sterling. Er worden drie personen! gedood en velen gewond. Een vijftiental gent darmes werden gevangen genomen, Draadlooze tclcgrofie. Londen, 30 Maart. (N.T.A. Draadloos.)^ Er is een overeenkomst gesloten tusschen da Australische regeering en de Marconi-mnot© schappij voor de instelling van een rechtstreek© scho draadlooze verbinding tusschen Australia en Engeland en voor de uitbreiding van den geheelen dienst der draadlooze telegrafie in Australië. De voorzitter van het Folketing overleden. J Aarhuus, 30 Maart. (W. B.) Pedcrscn Myskow, de voorzitter van het Folketing, lM heden op 72-jaricn leeftijd overleden. Uit Spanje. T a d r o d 3 0 Maart. (B. T. A.) De koning) ft een decreet get eekend, waarbij voor ge© heel Spanje de grondwettige waarborgen wor© den hersteld. Dc Spanjaarden in Marokko. Madrid, 30 Maart. (B. T. A.) Hoewel noch de regeering noch generaol Berenguor zicbi uitloten, is toch bekend, dat tusschen beiden! volkomen overeenstemming hccrscht, alsmede dat do ogc commissaris zijn aanvraag oirt ontslag zal introkken en naar Marokko terug- keeren. De besprekingen ter definitieve regeling von dc te volgen politiek, den loop en den duur der krijgsbedrijven zullen tot Zaterdagavond duren. Luchfrt' >ui Portugal naar Brazilië. L i s s o b o n3 0 M o o r 1. (B. T. A.) Een wa© tervliegtuig, dat in den ochtend is opgestegen met bestemming naar Rio de Janeiro is om drie uur des middags te Las Palmas aangekomen De Sovjctgezent te Weenen. Weenen, 30 Maart. (W. B.). Naar do Arbeiter-zeitung verneemt, heeft de gevolmach© tigde vertegenwoordiger van de Russische Sov jetrepubliek gisteren zijn terugroepingsbrief overhandigd. Werkloozenhctoogingen te Weenen. Weenen, 30 Maart (W. B.). De werk© loozen hielden hedenmorgen een strootdemon* Een openhartigheid, die beleedigt, is niet edel, maar ruw. MARIE CORELLI. Uit het Engetech door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID L7ALL. Jk begrijp alles, vrouw," antwoordde hij, met pneindig gevoelige stem. „En ik wil geen cipier ©f rechter zijn. God behoede mij daarvoor I Be heb er het recht niet toe, lieve." Jeanie ging weer aan het boterhammen snij den, en er was een oogenblik stilte. „Je blijft zeker in Upleys tot Maandag veron derstel ik zeide zij toen, alsof zij vlug met zichzelf te rade gegaan was. „Het zou een schande van je zijn, weer zoo vlug naar Londen terug te gaan, als je van zoover gekomen bent Ik geloof, dat ik het de kinderen zal gaan ver tellen. Laten wij er nu niet meer over spreken. Duncan. Ik kan het heusch niet verdragen. Het is beter van niet." „Zeer goed, Jeanie," antwoord© hij en ging van de deur weg. Zij had hem tenminste vier- zn-twintig uren gegeven. Een man kan veel vol brengen in dien tijd. Het was een gunst, die hij Nauwelijks verwacht had. «Bc zal zelf naar de kinderen gaan, als je het ®oed vindt Ik heb ertr veel xin crehad. om ook mijn schoenen uit te trekken en ze een handje te helpen." Hij ging bij deze woorden naar builen, en ter wijl zij een hand tegen haar hart drukte, viel zij op een stoel neer en zat heel stil. Het was dus alles voorbij de rust, die haar ziel genezen had l Zij wist, door het snelle klop pen van haar polsen, dot zij niet in staat was geweest, dien man, die zoo lang de scheidsrech ter van haar lot was geweest, uit haar leven te bannen, dat ook zii nooit in staat zou zijn, hem eruit te doen verdwijnen. Mochten, die zij onmachtig was te bestrijden, voerden daarbin nen een horden strijd en zouden ten laatste win nen. Twee tranen van groote bitterheid drongen zich tusschen haar oogleden te voorschijn en vielen op de handen, waaraan men niet meer kon zien, dat zij zooveel gewerkt hadden. Na eenige inspanning werd zij zichzelve weer meester, zij zette alles klaar op een blad en scheen toen te peinzen. Om werk te sparen, hod zij met de kinderen al de maaltijden in de keuken genomen, die werkelijk een geenszins te versmaden eetkamer was. Maar zij herinnerde zich, dat hij niet van maaltijden in de keuken lueld en dat zelfs de gelijkvloersche ontbiftkamerv in zijn oogen af schuwelijk was. Zij streed een oogenblik toen besloot zij geen onderscheid t* maken, en de kinderen geen gelegenheid tot praatjes te geven. Zij legde een schoon tafellaken neer, zette de vaas met late lelies in het midden en rang schikte al het andere. Zij had de thee nog niet opgeschonken en zulk een rusteloosheid over viel haar, dat zij naar buiten glipte, om te zien, wat er daar beneden bij den stroom gebeurde. Het geluid van stemmen, het vroolijk opklin ken van Margie's' herhaald gelach wees haar den weg en nu zagen haar oogen het volgende schilderij Harlot te het midden van den ©las. met Margie te paard op zijn schouders en Ken ook in het water, dicht bij zijn vader, terwijl zij zich samen vooroverbogen, op zoek naar een verborgen schot 1 Klaarblijkelijk had hij dus geen moeite gehad, zich weer als hun vader te doen gelden. Zij vroegen geen uitleggingenzij namen alles aan, zooals het kwam. En, was dat niet een goede manier Plotseling kreeg Margie haar moeder in het oog „Oh, moeder, kom I Kom vlugl Hij heeft de groote gevangen. Kunnen wij die niet bij de thee hebben Zij stapte vooruit, wat onwillig, want zij wil de niets weten van den grooten man in het schilderij, ofschoon zij toegaf, dat er ruimtP voor hém was op het doek. Heriot keerde zich om en glimlachte en zij glimlachte terug. Het kind, weer eens de heelep van wonden, deed zijn door God hem toebe deeld werk I Geen vraag lieten Ken of Margie hooren. Alles, waarin zij belangstelden, was dat pappie een deskundige was met zijn handen in de plassen en alle listen van de gTOote en klei ne visschen kende, wanneer die niet wenschten gevangen te worden I Het was een hartstochtelijk, opgewonden, heerlijk half uur. Maar moeder deugde er- niet voor. Zij bood niet eens aan baar schoenen en kousen uit te doen, en hen te wijzen, hoe ze doen moesten I Ademloos, maar triomfantelijk kwamen zij eindelijk te voorschijn, terwijl Ken babbelend en gelukkig den grooten visch bij zijn staart droeg en zoo gingen zij in optocht naar huis. Het maal was achter den rug zonder moeilijk heid of dwang. Toen wilden de kinderen, dat hun vader hen zou meenemen naar de zee. Kleine harten zijn niet haatdragendzij denken nte* het verleden. lederen morgen wordt de lei schoongewischt, om er de les van den nieu wen dag op te schrijven. Alle wijsheid der eeuwen kan geen betere wij ze van handelen in het leven bedenken. Jeanie Heriot was zich bewust van een groo- tere belangstelling, die zij gevoelde, bij het ïn orde brengen van haar huis voor den avond. Zij ging naar de provisiekamer om te zien of daar iets was, dat een man kon eten en zich daarbij voldaan zou voelen. De scbapebout voor Zondag lag op een bed van koel groen, maar daartegen schudde zij haar hoofd. Die moest bewaard blijven voor den komenden dag. Eenige overbliifselen van visch stonden koud op een schotel. Zij deed deze bij elkaar, deed ze in een vuurvast schaaltje met geraspte kaas erop en nog wat tomaten om te vullen. Toen sneed zij wat overgebleven aard appels in de braodnan en zag aldus het eenvou dige maal, dat zij hem zou voorzetten. Hij zou niet verwachten, gevoed te worden als in een restaurantindien hij erg verlangde naar een stevigen maaltijd, wel, dan moest hij maar naar de herberg gaan. Omstreeks zeven uur bracht hij de vermoei de maar verheugde kinderen thuis Margie zat on zijn schouder en zijn zak puilde uit van de schelpen. Hij had een kar van den bode aangenomen om ze de laatste mijl te rijden een heerlijk avontuur en de kroon op een verrukkelijke mid dag I Terwijl zij hun boterham met melk aten en hun moeder bij het keukenvuur hun bad gereed maakte, spraken zij slechts van pappie. De heer lijke pappie van den Dierentuin, die terugge komen was, vol plannen voor hun geluk. Jeanie luisterde lijdelijk, maar toch zonder bitterheid, wat haar werkelijk zeer verwonderde. Zii was van binnen niet od haar gemak j maar woede en bitterheid waren beide weg. En zij was nu in staat den terugkeer naar Pember Vil© Ins met meer gelijkmoedigheid te beschouwert dan zij ooit gedacht had, weer te kunnen voc© len. Ten longen leste werden de kinderen in hun bedjes gelegd, en hun gebedjes prevelend, wa© ren zij reeds in slaap voor zij omen gezegd hod© den. Jennie vouwde hun kleertjes op, keek nojg even naar hen en ging toen zachtjes naar be© neden. Uit de veranda kwam de flauwe geur vanl een bekende pijp, maar zii trachtte niet, zich bif den rooker te voegen. Een heerlijke geur begort het huis te doordringen en terwijl Heriot bons© tig opstond, vond hij zijn weg naar de keuken< „Ik hoop, dot je geen groot maal voor mi| aan het koken bent, meid. Een slok melk met wat koos en brood is voldoende en zelfs dat koil ik wel ergens gaan gebruiken, want dat zal ge© makkelijker zijn." Het is maar wat overgebleven visch en eert paar gebakken aardappels. Het zal binnen dei minuut klaar zijn," antwoordde zij, terwijl zif het witte tafelloken legde over de tafel tus© schen de ramen. „Kan ik je niet helpen, Jeanie?" vroeg hij. „llR ben er nu niet zoo onhandig mee en ik heb «k vlugste manier bedacht, om de borden te wast schen I" Zij glimlachte bijna. - „Er is niets te doen, dot de moeite waard ia* Ik zal je binnen roepen, als ik klaar ben, ant© woordde zij en aldus ontslagen, moest hij ff®# hoorzamen. (Wordt vervolgcD*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1