V prds der mmim BUITENLAND. "binnenlandT" He! Verloren Tehuis. f OOJ. „DE EEMLANDER" 9e Spanjaard onderdrukte ons, HJt!SnR „nillBRFLLE" FEU!' LETON.™ ?20e Jaargang No. 244 poet f J.—. p« week {met erath eerreket.n# Irgen ongelukken) f 0.17». mizondeiljjke nummer» RTSCH DAGBLAD Maandan 3 April 1922 DIRECTEUR-UITGEVER» X VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TFl INT 51X van 1 -4 rcgds f LOS met inbegrip van ccm bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanbi» dingen en Lictdadicheidvadvei tenticn voor dc helft der pr$». Voor handel en bedrijf bestaan teer %oordeelige Hepalmoeo -oor het idverlcocn. Kcn« circulaire. bevattende de voorwaaiucn. wordt op «an vraag toecexondeo. Karl van Habsbarg. f toen jongsten tijd luidden de berichten, die fcdt Funchal (op 't eiland Madeira) werden ge deind over den staat van ex-keizer Karl's ge wondheid uiterst ongunstig, al gaven de aller laatste berichten weer te verstaan, dat de ge- fieesheeren de hoop op herstel geenszins had- fden opgegeven. Deze hoop is nochtans ijdel ge feest op T April stierf de gewezen vorst der JVToegere Donau-monarchie, balling 's lands, yaan de gevolgen eerier longontsteking, vier cn fSertig jaren oud. Wij meldden 't overlijden Za terdagavond in 't grootste deel onzer oplage. De loop der politieke gebeurtenissen in de we- .teld heeft zijn leven de bewogenheid gegeven, 'die elkeen nog versch in 't geheugen ligt. Toen, der dagen zat, de oude keizer Frans Josef in f1916 het tijdelijke met het eeuwige verwisselde, nadat op 28 Juni 1914 de aartshertog Frans Ferdinand te Serajewo met zijn gemalin werd vermoord (het feit, dat de groote Calamiteit inleidde, waaronder de zwanr-beproefde wereld nog thans lijdt) werd Karl van Hahsburg, dp zoon van aartshertog Otto Frans Josef, geroe pen zoowel den Oostenrijkschen keizers-kroon als den Hongaarschen Stefanuskroon te dra gen. Noch door vrede en voorspoed, noch door longen duur werd Karl's keizer-koningschop gekenmerkt. Den Centralen ging bet in den grooten oorlog niet voor den wind en de dé» bScle dreigde bovenal in 1918, toen. nadat Karl in 1917 reeds heimelijk met de Entente, door bemiddeling van zijn zwager Sixtus vn Bour bon, vredesonderhandelingen aanknoopte, eerr.t de groote militaire nederlaag een feit werd en weldra daojnn de revolutie in 't land zplf het hoofd opstak. Men herinnert zich nog de feiten Hongarije werd een sovjetstaat. Oostenrijk een republiek en heel de machtige dubbel-monarchii viel als een kaartenhuis uiteen. Karl's dagen als monarch waren geteld, hij werd verdreven van den vaderlandschen bodem en Zwitserland nam hem op als balling. Het schünt, dat bovenal de intrigante gemalin Zita de niet zeer sterke persoonlijkheid van Karl op een voor de rust van Centraal-Europo gevaarlijke wijze heeft beïnvloed. Het is nauw een jaar geleden, dat ex-keizer Karl, wien door de Entente uitdrukkelijk de troonsbestijging na zijn abdicatie was verboden, desniettegenstaan de het Zwitsersche asvlrecht schondop Paasch-Zondag verscheen hij in 1921 te Boeda pest, hopende zijn koningschap en keizerschap te kunnen herstellen met de hulp der monar chisten, die in Hongarije nog zeer talrijk zijn De poginnr om zich weer in 't bezit te stellen van den Heiligen StefBnustroon mislukte echter armelijk, dank zij mede de houding van rijks regent Horthy, die zich nauwgezet hield non df constituante, die de uitoefening door Karl van de soevereme rechten uitschakelde. Horthy be woog den Zwitserschen bolling terug t© keeren liaar Stemamnnger en het zal voor Karl voorts een decentie zirn geweest, dat niet heel het le ger eendrachtiglijk zich bij hem aansloot, ter wijl verder het Hongaorsche parlement in stat* van openlijk in te stemmen met Karl's esca pade, de houding van Horthy apprecieerde. Deze loop van zaken was voor de rust van Euro pa stellig de meest rrewenschte het bleef zoo doende bij een incident, in 't leven geroepen door een operette- of bioscoopkoninkie en de te duchten ernstige politieke verwikkelingen bleven tot zekeren omvang beperkt. De beide Ententes de groote en de kleine lieten al heel spoedig hun tanden zien en terstond bleek uit de dreigende houding, die zij aanna men, dat geenszins van zins waren te i^edoo- gen, dat Knrl ziin restauratie-bedoelingen in da den omzette vooral de kleine bond der uit de Oostenriiksch-Hongaarsche monarchie voortge komen staten, bereidde zich op verzet voor. Het officieele Hongarije dorst niet te^en dezen dub belen muur van tegenstand op Mo oen en zoo ge beurde het, dat Karl TV na zijn Pea^rhbezoeV aan Hongarije smadelijk weer naar Zwitserland terugkeerde. Met bepaald open ormen ontving dit land den gewézen vorst, die zim woord had gebroken, niet, maar niettemin liet het hem weer binnen ziin grenzen toeopnieuw moest bij de stellige belofte afleggen zich te onthou den van elke politieke activiteit en, mocht hij nochtans van zins zijn het Zwitsersch grondge- I te verlaten, de bondsrcgcering hiervan twee etma^n van te voren kennis te geven. Karl was echter onbetrouwbaar en blijkbaar kon ldj zich niet onttrekken non den invloed van de onderrokkenpolitiek van Zita hoe het ook zij, hij schond in 't laatst van Oct 1921 opnieuw zijn gegeven woord en ensceneerde zijn vlucht ditmaal nog veel bioscoopachtigerhij maakte toch van een vliegtuig gebruik, waarmee hij Zwitserland verliet. Was de eer ste maal bij de onderneming de koning alleen van de partij, den tweeden keer vergezelde hem Zita. Op 21 October seindende persbureaux plotseling, dat Karl te Oedenburg was aange komen. De toeloop van troepen was ditmaal grooter en wel dermate, dat er krijg werd ge voerd tusschen de aanhangers van Karl en de regeeringstroepen van Horthy. De radicale le gitimisten moesten echter in den strijd, die ge lukkig niet al te veel slachtoffers maakte, al werd er met kanonnen geschoten, het onderspit delven. Vooral stelden de arbeiders bij Karl's tweede escapade zich te weer; zij waren bovenal beducht, dat het Beiersche monarchjsme zich met het Hongaarscho zou kunnen vereenigen en zoodoende een reactionaire, nnti-arbeidersge- zinde macht vestigen. Het spreekt vanzelf, dat ook nu weer de Kleine Entente militaire afweer- maatregelcn nam, hierin gesteund door 't pro- testeerend woord der groote Entente. De geal lieerde vertegenwoordigers te Boedapest toch kregen van de ambassadeurs-conferentie (raad van gezahten) opdracht er bij Horthy op aan te dringen dat Karl van den troon vervallen werd verklaard, de ex-nionarch zelf gevangen werd genomen èn van 't Hongaorsche grondgebied verwijderd. Ook de Horthy-regeering was spon taan een eendere opvatting toegedaan en met aandrong stond zij don ook op een afstand-doen voorgoed van den troon von Karl en diens zoon Otto. Behoeven wij nog in herinnering te brengen, dot Karl en Zita inderdaad in eigen land en door eigen onderdanen gevangen werden geno men En dot Zwitserland daarna niet bereid was, ten derden male bij de neus te worden ge nomen Het zij genoeg vost te stellen, dot de gewezen koninklijke familie naar een ver, een zaam oord, het eiland Madeira, werd verban nen in dit interneeringsoord nu is op T April, naar wij meldden, Karl gestorven en zoo is daar midden in de zee een tragi-komedie geëindigd. In heel het gebeuren overheerschte echter geenszins het tragische, omdat dit zou veron dersteld hebben, dat Karl een krachtige per soonlijkheid was. Hij was een speelbal van vele invloeden. En moge Madeira kunnen worden vergeMken met St. Helena, Korl kan men niet vergelijken met Napoleon. Berichten. EX-KEIZEfe KARL VAN HABSBURG. f Fupchal, T April. (R.). Korl van Habs- burg is overleden. Funchal, T April. (R.). Karl is te half twaalf overleden. Zijn gemalin en oudste zoon waren aan het ziekbed. Korl bleef tot het laatst toe bij bewustzijn. Het stoffelijk overschot van den ex-keizer worden gebalsemd in afwachting van de overbrenging naar zijn vaderland. &ita had zich aangeboden voor de toepassing van bloedtransfusie, moor do geneesheeren weiger den daartoe over te gaan. Als bewijs van eer bied hebben alle winkels gesloten. Algemeen geeft men bliik Van medelijden met de weduwe en de kinderen. DE CONFERENTIE TE GENUA. De Fransche delegatie. P a r ij s, T April. (Havos). De kabinetsraad heeft thans del ijst van de leden der Fransche ofvaordigin? naar Genua definitief vasMesteld. Het zijn, behalve Borthote, Colrat, Barrère. Seydoux en Picard, de onder-directeur van de Banque de France. Dc Tsjechische delegatie. Praag,! April. (T. S. P. B.) De Tsjecho- Slowakische delegatie, die onder leiding van Benes de republiek zal vertegenwoordigen ter conferentie van Genua, is als volgt samenge steld: Osinsky, gezant te Parijs, Gisra, secretaris generaal aan het ministerie van buitenlandscne zaken, Krofta, gezant te Weenen, Vavrecka, ge- do Abdijsiroop onderdrukt, zooals bekend, de beginnende hoost van Griep of andoro ziekten dor ademhalingswegen. Wordt geou borstlijden. Neemt dadelijk do slijmoplossondo Abdijsiroop. zont te Boekarest, pjeriinger, gezant te 's Gra- venhoge, de^afgevaardigde Krusovsky :i gedele geerden der verschillende ministeries. Secretaris der delegatie is Sebe, consul-generaal te Ham burg. De Russische delegatie. B e r 1 ij n, 1 A p r i h (N. T. A. Draadloos). De Russische delegatie voor de confetentie te Genua, die onder leiding staat van Tsjetsjeren, volkscommissaris van buitenlandscho zaken, die heden te Berlijn is cang "men, werd aan het station' verwelkomd door een vertegenwoordi ger van het ministerie van buitenlandsche zaken Von Maltzahn, alsmede doe- den Icgotierand Hausschild en den legoticsec avis Schmidt. De delegatie heeft zich van het station dadelijk naar haar hotel begeven. De conferentie der drie intcrnalionnles. B e r 1 ij n, 1 April. (W. B.) Vanmiddag had den hier de voorbereidende besprekingen plaats van do vertegenwoordigers der besturen der drie Internationales, cie zich bezighielden met do technische bizondérheden van de conferentie der drie Internationales. Morgen zullen dc eigen lijke- besprekingen beginnen. Volgens de Vorwarts kwam hedenmiddag te Berlijn onder voorzitterschap van Vanderveldo de executive van de 2e Internationale bijeen. Op do agenda stonden practische cn princi- pieele vraagstukken, die met de op Zondag plaats vindende conferentie der drie Internatio nales verband houden. 44 LANEESTRAAT PEKFOWI. Jonne Dames Sl"ante's- CaMiiuiho'. en Hoeden in zeer uitgebreide Het cngelsch koninklijk naar naar België. Londen, T April. (N. T. A. Draadloos). De Engelsche koning en koningin zullen bij hun bezoek aan België zooveel mogelijk de plaatsen in België en Frankrijk bezoeken, waar Britsche en overzeesche troepen hebben gestreden in den oorlog. DE ENGELSCHE ARBEIDSMOEH.IJKHEDEN. Londen, T April. (N. T. A. Draadloos.). Hot ministerie van arbeid, die op zoo actieve wijze een rol heeft gespee'd bij de besprekin gen, die de paar laalste dagen hebben plaats gebod in verband met he: geschil in de machi nenijverheid, heeft meegedeeld, dat gisteravond de toestand een gunstiger keer heeft genomen, daar de partijen opnieuw *ot elkaar zijn ge bracht om te probceren, of ze tot een oplos sing kunnen komen. DE IERSCHE KWESTIE. Nieuwe slachtoffers. Londen, 2 April. (R.) De laatste dagen der week zijn te Belfast twee politie-agenten en vier burgers gedood. Een'der laatstgenoemden werd in zijn eigen huis neergeschoten; zijn drie kind-ren werden gewond. HET DEENSCHE ARBEIDSCONFLICT. Kopenhagen,! April. (N. T. A. Draad loos). De officieele bemiddelaars hebben een nota gepubliceerd, waarin zij zeggen, dot, aan- koJEJ'L VEP6POOTINGEN n»ar Irtier portrpi wcrilen nog steeds vm»»rdl-d door P. N'FWFG, Langcstraai 39, TeP. 4?2. gezien zij van oordeel zijn, dot de onderhande lingen, met beide partijen gedurende de laatste» dagen gevoerd, voorzien in een mogelijke basis voor een oplossing van het geschil, deze grond slag ernstig besproken dient te worden door de besturen van de twee centrale organisaties, al vorens zij zal worden onderworpen aan hot oor deel der algemccne ledenvergadering. De offi cieele bemiddelaars cn de beide besturen zijn overeengekomen de nog af te kondigen uits!ui tingen en dc voor heden aangekondigde stakin gen uit te stellen. Verder wordt aangekondigd, dat de twee besturen der organisaties Dinsdag vergaderingen zullen houden, terwijl op Vrijdag a.s. de nlgemcene ledenvergaderingen zullen plaats vinden. Inmiddels zijn er oplossingen bereikt in ver scheidene industrieën, waaronder de schoenfa brieken, touwslagerijen, glasfabrieken en hel drukkersbedrijf. In het laatste geval heeft dit tot gevolg ge had, dot de uitsluiting, die voor de drukkers, werkzaam in het krontenbedrüf, was aangekon digd, is ingetrokken en dat in het algemeen de drukkers Maandag weer aan het werk zullen gaan. Heden is het de 46ste dog van de uit sluiting. De staking in de Bohcemsche glasindustrie geëindigd. Praag, T April. (W. B.). De rijksdagcon ferentie der arbeiders in de glosindustrie heeft de twee door vertegenwoordigers der vokver- eenigingen en werkgevers out worpen bemidde lingsvoorstellen aangenomen. Da arbeid zol Maandag o.s. worden hervat. DE TOESTAND VAN LENIN. P n rij s, T April. (N. T. A.). De Petit Pa> risien meldt uit Berlijn, dat Tsjitsjerin heeft verklaard, dot Lenin lijdt aan oververmoeid heid. Allo pessimistische geruchten, die in de pers de ronde doen, zijn ongegrond. DE NOOD IN RUSLAND. Berlijn, I April. (W. B.). De hoofdcom missie uit den Pruisischen Landdag heeft een motie van dr. Meyer, communistisch afgevaar digde van Oost-Pruisen verworpen, stTekkende om tot leniging van den nood in hongerend Rus land 20 millioen mark beschikbaar te stellen. Darentegen werd een motie van den afgevaar digde Huschke (democraat) aangenomen, waar in aan het kabinet wordt verzocht bij de rijks- regeering stappen te doen, opdat onverwijld een internationale hulpactie van alle geciviliseer de staten zal worden begonnen ter leniging van den hongernood. Ongeregeldheden in Rusland. Moskou, 5! Maart. (W. B.) In het fo- brieksstndje Sjoesja bij Iwanof Woroncssenok is het bij dc inbeslagneming van kerkelijke goe deren tot botsingen tusschen het volk en de troepen gekomen. Een aantal personen werden gedood. KONINKLIJKE BESLUITEN. Bij K. B. isJ. H. Been, gemeente-archivaris van Brielle, benoemd tot ridder in de Oranje- Nassau orde benoemd tot directeur der Rijksschool voor klei- en anrdewerkindustrie met daaroan verbonden proefstation te Gouda, H. D. F. Re- gout, thans tijdelijk directeur aan Mej. C. D. Hoogteyling, directrice der gemeentelijke bewaarschool te Loosduinen, do eere-medaille der orde van Oranje-Nassau in zilver toegekend benoemd tot officier in de Oranje-Nassau orde met de zwaarden, de luitenant-kolonel van den staf der infanterie N. J. Kooiman, directeur van den hoofdcursus met behoud van recht op pensioen eervol ont slag uit den militairen dienst verleend aan den luifc nant-kolonel J. F. Dekker, Commandant van het 2e regiment infanterie op zijn aanvrage ter zake langdurigen dienst, aan den kapitein J. W. Egberts, van het T7e regiment infanterie, eervol ontslag uit den mili tairen dienst verleend benoemd bij het reserve-personeel der land macht bij het wapen der infanterie, bij het 17e regiment tot reserve-kapitein de kapitein Eg berts voornoemd benoemd bij ho* wapen der infanterie tot lufraè nant-kolonel, commandant von hot lo regimenu de moj. K. L. L. H. Nistelrooij, van het 8o regis ment infanterio bij het reservepersoneel der landmacht be** noemd bij het wapen dor infanterie bij zij* tegenwoordig corps tot reservc-luitcnont-kolene) do reserve-majoor T. Bookholt, van hbt 7o reg.j bij den generalen staf tot luitenant-kolonel dé majoor H. Z. A. v. d. Roemer, chef van den stol der 2e divisie. Bij Kon. besluit is benoemd tot ridder in de orde van Oranje* Nassau P. A. van Vollenhoven, rijk^boekhoudeiï Te klasse bij den dienst 's Rijks Schatkist trt Rotterdam benoemd tot rechter-plnatsvervanger in dc rechtbank te Utrecht mr. A. Burger, lid van den Centrale» Raad van Beroep te Utrecht tot kantonrechter-ploatsvervangcr, met ingang van TO dezer in het kanton Tielmr. J. van Nes, advocaat; en procureur te Tiel in het kanton Leeuwarden mr. M. Koopmnns^ advocaat cn procureur to Leeuwarden, cn mr. D<- Okma, voorzitter van den Raad van Arbeid to Leeuwarden herbenoemd tot knntonrechter-plnnfsvervnn* gerin de kantons Weert mr. W. F. W. Kolk man OmmenA. G .BloemTerborg: S. J* Korsten cn H. G. van Everdingen Oud-Bcijer- landI. van PraagWinschotenmr. D. EL Bosch Goes mr. M. Kegge; Breukclcn-Nijen- rode W. L, baron von Boetzeloer; Groningen; mr. H. Frimo, cn benoemd tot knntonrcchtcr-plootsvejvnngcr ini het kanton Hilversum, met ingang van T5 dezer, mr. W. B. Jacobs, advocaat en procureur to Hilversum, en mr. A. Lugt, advocaat te Hilvern sum benoemd tot griffier bil het kantongerecht to Tholen mr. J. P. H. Mulder, waarnemend grif fier bij het kantongerecht te Amersfoort. benoemd tot commissaris van rijkspolitie C. Ch. Walraven, tevens commissaris van politie te Sneek benoemd tot plaatsvervangend griffier van den Raad van Beroep (O.) te Amsterdam mr. A, G. Lubbers, candidaat-noteris. advocaat en pro cureur te Amsterdam mr. M. H. de Jong. ad vocaat te Amsterdam mr. N. R. H. von Essen, advocaat en procureur te Amsterdam, wonende te Bussum; bij het Centraal Bureau voor de Statistiek be vorderd tot referendaris mr. L. J. Spnrnoay, thans hoofdcommies tot adiunct-commies mej. C. J. W. Schblte, thans klerk tot commies M. PhiÜnson, tlmns adiunct- commies C. J. E. van Drutcn cn mej. H. M. Schol, beiden thans adjunct-commies. De leasten In den Briel. De plechtige rNcnst in de kerty De groote St. Cathorinokerk, waar Zaterdag morgen de voornaamste plechtigheid plaats had, in verbond met de Brielsche feesten, was om 9 uur al verbijsterend volhonderden menschen die geen zitplaats konden kriigan, moesten zich vergenoegen met een stam** plaats. Terwijl zelfs de trappen naar dc gale rijen door bezoekers in beslag worden geno-t men. De Koningin kwam te TO uur de kerk binnen, vergezeld van de Koningin-Moeder, prinses Ju liana en Prins Hendrik. Voordot Zij de kerk bezocht, had zij de oude fundeeringen bezichtigd van de Noordpoort, die voor deze gelegenheid waren blootgelegd cn daarbij een gedenktafel onthuld in den vorrrt von een gemetselde zuil. Dit feit geschiedde o. o. in tegenwoordigheid vnn minister von Diylc. In de kerk merkten wij op den Commissaris der Koningin in Zuid-Holland baron Sweerts de Londas Wyborgh, mr. Rutgers, lid der Tweede Kamer en den burgemeester van Rotterdam' mr. Zimmerman. Toen dc Koninklijke familie de kerk binnen schreed, speelde het orgel „Dot 's Heeren zege op II daal'terwijl alle bezoekers zich van hun plaats verhieven. Nadat de leden van het vorstelijk huis, bij den ingang der kerk, door kerkvoogden waren Vrees voor een oncreluk. maakt velen onge lukkiger, dan dat ongeluk zelf. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELTNK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 64 De rustige, effen stem was zeer ontmoedigend voor een man van Heriot's eenigszins verheven natuur, maar hij trachtte geduldig te zijn. „Ik zie niet in, dat jij schuld hebt en als jij terug komen wilt, lieve, dan zullen wij mis schien in staat zijn, het verloren huis weer op te bouwen in een groote, wijde ruimte, waar voor ons beiden plaats zal zijn om te leven." Zij maakte een licht geruisch met haar rok ken. terwijl zij opsprong. Denkende dat zij hem verloten ging, zeide hij: u, ik geloof dat ik beter deed, naar de her- erg te gaan. Ik heb mijn tasch daar gelaten en nj kunnen mij wel herbergen" ne«n.- zeide zij bedaard. „Je kunt hier blijven. Er is jrwn reden ter wereld, waarom je dat met zoudt kunnen en als je mij no? twee weken wilt geven, Duncan, dan zal ik naar Lon den terugkomen en - en, zooals je zegt, zullen frviT dan opnieuw beginnen." Hiermede verliet zij hem, alsof zij bang was, »og meer te zeggen. Zijn oogen verhelderden fcch, toen hij door den lieven, ouden tuin stapte •n ziin weg zocht, naar de dorpsherberg, die hij voorbijgegaan was, dicht bij het hek van het Heerenhuis. Het was wel geen groote gunst, maar tenmin ste had zij hem niet voorgoed weggezonden. Toen Heriot het hek doorgegaan was kwam een ander binnen een jongen van het post kantoor met een brief, dien.men overzien had hij de avondpost, zeide hij met een verontschuldi ging van de postjuffrouw. Jeanie bedankte hem, nam den brief mee naar binnen, en stok de lamp op de keukentafel aan. Toen glimlachte zij even, daar zij het schrift van Margaret Bain herkende en verbrak het ze^el Iets fladderde eruit in een handschrift, dat zij niet kende. Het was de brief, dien Elsa Marsden geschreven had en Margaret toevertrouwd had om over te geven aan Duncan Heriot's vrouw op het geschikte oogenblik. HOOFDSTUK XX. Later keek Jeanie Heriot terug op dien Zon dag als op een van de gedenkwaardigste dagen van haar leven. Het duurde lang voor fcij dien avond in slaap viel cn toen zij den volgenden morgen wakker werd, terwijl de zon op haar bed scheen, had zij het bewustzijn, dat iemand juist het huis verla ten had door de voordeur. Terwijl zij opsprong, keek zij uit het raam en zag haar man, heelemaal gekleed, zich naar het hek begeven. Een soort schrik, dat hij, mis schien peinzend over haar woorden van den vo- rigen avond, zou weggegaan zijn om den Lon- denschen trein ergens te halen, gaf spoed aan haar vingers, terwijl zij zich kleedde. De kinderen hadden zich na hun langen, opge- j wonden, gelukkigen dag nog niet in hun bedjes verroerd en zü waren nog vast in slaap. 1 Terwijl zij naar beneden rende en haar bloitse op de trap dichtknoopte, weerklonken de klok ken voor don vro°e-d"enst in de heldere, zonni ge lucht. In de keuken stond zij verwonderd stil, wan* het vuur brandde en de haard was netjes schoon, het water kookte en h«t raam stond or>en om de zon binnen te laten f Zij, die nooit de ondervinding gehad hebben, van diensten, die de liefde met gulle vreugde verricht, zijn somtüds ontsteld, als zii die dien sten ontvangen. Maar zij ziin ook bijna zonder uitzondering vlug met him dank. Jeanie Heriot dacht rneer aan den kleinen dienst, dien haar echtgenoot haar bewezen had dien Zondagmorgen in de oude Pastoriekeuken dan aan al de hartstochtelijke woorden, die hij den avond te voren- gesproken had. H?t was de tastbare uitdrukking van ziin spiit en van hem komende, drukte zij boekdeelen uit. Want hij was nooit dat soort man geweest, maar was v«»el meer een tvpe van het heerschen- de manneliike schepsel, dat het uiterste eischt van ziin gezellin. Er was voor haar niets anders te dopn, dan een wèirpg af te stoffen en het ontbijt klaar te maken. Zelfs de kolenemmer, die bij h°t hanrd- ijzer stond, was hoog opgestapeld met kolen, noodig voor onmiddellijk gebruik. Ofschoon zij niet bemerkt had, dat hij iets droeg, ging zij toch naar zijn kamer op een ontdekkingsreis en was verlicht, toen zij zog, dnt de paar dingen, die hij meegebracht had, in het rond lagen, ofschoon het bed keurig terug geslagen lag, om alles goed te laten luchten Deze dingen schokten Jeanie Heriot en maak ten haar een weinig bevreesd. Wanneer al on ze eerst ontvangen indrukken omtrent een per soon worden uitgewischt, weten wij ons onge twijfeld niet terecht te vinden en vreezen voor hetgeen *r volgen zaL De kinderen sliepen nog en de smakelijke geur van spek trok door het huis, toen zij zijn voetstappen op het kiezel hoorde. Hij liep blootshoofds, alsof de zegening van de zon hem goed deed Hij bleef even voor het open raam staan, om haar goedenmorgen te zeggen. „Ik ben naar den dienst geweest," zeide hij eenvoudig. „Welken dienst vroeg zij met effen stem. „Den vroegdienst. Het was prachtig, vrouw. Er kwam niets tusschen, de ziel zweeft naar boven en komt dicht bij God. Misschien zullen wij er eens samen heengaan.'" Zij keek hem een weinig bevreesd aan en de vraag, die botweg van haar lippen kwóm, deed hem glimlachen. „Tk veronderstel, dat p gezond bent, Dun can „Heb je dan gezien, dat mij iets scheelt, meid „Neen ik moet zeggen, dat je er goed genoeg uitziet. Maar het is niets voor je. De kinderen slapen nog' Je hebt ze vreeselijk vermoeid. Hedennacht heeft Margie zich niet eens verroerd ofschoon zij. gewoonlijk een onrustige slaap ster is." „Ik ben blij, dat zij rustig slapen. En hoe staat het met jezelf „O, ik ben tegen daglicht wakker geworden Het was vriendelijk van je, om den haard aan te maken, maar ik ben zulk een weelde niet ge woon en juffrouw Osgood komt 's Zondags niet." Hij sprong de keuken binnen door het breede openstaande raam en keek met voldoening rond. „Dit is een goede plaats, Jeanie een ware haven. Je ziet er nog vermoeid uit, meid. Ik zal de kinderen na het ontbijt mee naar zee nemen en ie een rustigen dag schenken. Als ie ons een picnic-mand klaar maakt, zal ik daar tot dei* namiddag met hen blijven." „Heel goed, maar ik zal niets meer voor hen kunnen doen, als je weg bent, Duncan.'" „Dat zou een goede tijding voor mij zijn P antwoordde hij grillig, terwijl hij het brood be gon te snijden. Zij genoten samen hun ontbijt en het scheert Jeanie toe, of de minnaar uit haar jeugd terug gekomen was met de aangename atmosfeer vnrt het verloren tehuis. Maar dat zou natuurlijk niet duren I Dat gebeurde nooit in het levenj waar slechts ontgoocheling en ellende en hnr< tepijn hun pacht hernieuwen in het leven de*, menschen I Het was maar een schijngestalte, ongetwijfeld geboren uit de eenzaamheid, die hij thuis ge* vonden had. Nu zelfs als het in hem een voor-f bijgaand begrip van zijn verlies had gewekt^ dort had het toch iets uitgewerkt I Let wel, dat Jeanie hoegenoomd geen nadruk legde op zijn geloofsbekentenis betreffende zij» geestelijk leven. Daor zij zelf onverschillig v/oa geworden, geloofde zij niet en kon ook inoêr* daad niet begrijpen, dot de godsdienst werke* lijk een verschil kon moken in het leven van eert man. Haar was dat slechts een gedeelte vnn d« tooisels van het leven. Sommigen droegen er meer, omdat het hun zaak of beroep was. zoor als geestelijken en omdat de omstandigheden ze er mede in aanraking bracht. Van de groote, leidende, beteugelende bezie ling der liefde voor den Heer Jezus had zij wei* nig kennis en geloofde niet er non. Dus kroop zü in dien tijd in het donker rond. (Wordt vervolgd)*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1