LIPS' SAFE-INRICHTING OPENING VH1JDA.G 7 19.8,3 fel™ Mes f aar an Zer &{ors¥* WIHHIMSPIIIB 7^ r: tz „DE EEMLANDE F;" PB 318 IMfiMlBl r. L"4S^ BUITENLAND. UME^CHT Ho. 4. wnm Ho. 304 Depe§ii®=Re!i*e: Lu- en i\H li i üui Openbare Veryadering op MMB Dorderdaoavond in DE AREND". IHROHUtkLf REGEH-ltOEDEH ill VANAF 29 50 FOTO-ARTIKELEN 1 Ponne» Vlasekkerweq 52tS APRIL ROEIT 1IJH STURl WILLEM GSSOI-ftSHUISeN REPARATIE-INRICHTING FEUILLETON. Het Verloren Tehuis. Utrechtscheweg 3 Telefoon 33. JRuime, ïrissche slaapkamer smet stroomend water Teleïoon op iedere kamer. Badkamer. Brima keuken. Lunch a t I TS. Diner a 3.T5 Gelegenheid tol soupeeren. Bij ahhonnement bijzondere condities. JLanhevelend, S. TEiR HORST. 20© Jaargsng No. 237 jper pott J.—per week (met Rraöï venekerm* r>en ongelukken) f 0.17», aiiondcilijkc nummer» ftOJ. OIRECTEUR-UlTGEVERi J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAV. TEl- INT 61X Woensdag 5 April 1922 bewijsnummer, elke repel meer t 0.25, dienstaanbi» timpen en "lJeïdadiphcids-advcitentiën voor de helft der prfj». Voor bande) en bedrijf bestaan zeer voordeeJipe hepalinscn **oor het advcrlecren. licna circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op eanvraap toegezonden. Politiek Overzicht. Lloyd George heft in het Lagerhuis een mo- jKe ingediend luidende „Dat dit Huis de besl. goedkeurt, die door den Oppersten Raad te jCarmes genomen zijn, als grondslag van de con ferentie van Genua en Zijner Majesteits regee- |^mg zal steunen bij haar poging om daaraan ef fect te geven." De premier zeide, dat de motie het Huis de gelegenheid verschafte de doeleinden en plan- iven van de conferentie van Genua goed te keu- jren en door zijn ambtgenooten in het kabinet oanvaard was in den vorm, waarin hij haar had ingediend. Als de motie werd verworpen, omdat het doel iVan de conferentie onaanvaardbaar was, of de uiteengezette politiek niet de goedkeuring van ihet Huis mocht verwerven, of omdat het Huis zou verkiezen, dat een andere delegatie het land te Genua zou vertegenwoordigen, zou dit gelijk Btaan niel een votum van wantrouwen in de re- jjeering. De conferentie van Genua was bijeengeroe- ipen om het vraagstuk te overwegen van het her stel van Europa's economisch leven, dat in stuk- iken was gebroken door den verwoestenden in vloed van den oorlog. De volken waren, inploats van samen te werken om Europa te herstellen, verdeeld door achterdocht en riepen moeilijk heden en nieuwe kunstmatige beperkingen in 't leven. Groote legers stonden klaar om op te rukken en de volken, die reeds overbelast waren met belastingen, hadden nog bovendien de lasten te dragen voor het op de been houden van die reusachtige legers, welke noodzakelijk waren geworden om het vermoede gevaar af te wen» 'den. De conferentie van Genua was bijeengeroe pen om de beste methode te onderzoeken voor het herstel van de orde uit deze verwarring en voor het herstellen van den voorspoed uit dezen vnnhopigen toestand. De premier zeide, dat hij het eerst zou hebben over de bej>erkingen, die waren gesteld aan den omvang van de conferentie, omdat, voorzoover ihij kon zien, het officieele amendement van de arbeiderspartij meer in het bijzonder niet zoozeer het doel van de conferentie als haar omvang wraakte. Hij geloofde niet, dat een lichaam, zoo- •ls dat wat te Genua bijeen zou komen, de her- lening der bestaande verdrogen behoorlijk zou kunnen bespreken, zelfs als men ervan uitging, dat dit wcnschelijk was. De verdrogen van 1919 hadden de schadeloosstelling niet gcschooen. De moeilijkheden waren niet te wijten aan het feit, dat er schadevergoeding werd gevraagd, maar dat er iets moest worden hersteld. De premier voegde eraan toe, dat, wat Duitschland ten slot te zou kunnen betalen, met moest worden afge meten naar wat het thans kan betalen, nu het, evenals de rest van Europa, zich trachtte te herstellen ven de vernieling van den oorlog. Ter verdediging van het houden van de con ferentie zeide Lloyd George, dol het onjuist was, te mecncn, dat, aangezien een conferentie niet alles had gedaan, waarvoor zij was samenge roepen, die conferentie daarom mislukt was. Als men van die veronderstelling uitging, zou Europa nooit worden hersteld. Als er eenige voortgang werd gemaakt in de richting van de oplossing van eenig vraagstuk, zou een conferentie haar staan hebben gerechtvaardigd. De premier merkte voorts op, dat de handel van Europa van het grootste belang voor Enge land was, niet alleen direct, mour ook indirect. Het feit, dat de internationale handel was ineen- ëcn jaar vast s^o zes maaaöen opzegging 4lis°lo ezokt was iets, wot zeer in het bijzonder op Engeland zijn invloed oefent. Een van de eerste dingen, die de conferentie van Genua moest trachten te doen, was de kwes tie van het herstel van den wisselkoers, want de geldkoers was van haar ankers geslagen en dreef hulpeloos met den stroom mee. Om dit te verweznlijkcn was een van de eerste punten de volken te nopen hun begrootingen in even wicht te brengen. Een tweede belangrijk punt was de kwestie van den vrede in Rusland en den vrede met Rusland. Hier was hij genaderd tot een onder werp, waaromtrent een gewettigde vrees mis schien den vrede verduisterde. Totdat de vrede zou zijn hersteld, konden de handel, de zaken en dp arbeidsmarkt over heel Europa niet wor den hersteld. Europa had datgene noodig, wat Rusland kon leveren. Rusland was het grootste onontgonnen land ter wereld. Het bezat arbei ders, het had kapitaal noodig, maar het zou geen kapitaal krijgen zonder vertrouwen en vrede te verzekeren, zoowel in het binnen- als in het buitenland. En ook kon Duitschland met aan de volledige eischen tot schadevergoeding voldoen, voordat Rusland was hersteld. Maar, DENKT tl aan «le JS een dan A an van?: 8 uur precies. Spreker: PJï. BARHES, Aisslenlam Toegang vrij. voegde de premier er aan toe, Rusland moet alle voorwaarden erkennen, die worden opge legd aan en verwacht worden van een be schaafde gemeenschap, als een proef van ge schiktheid, voordat het in de gemeenschap der volken wordt opgenomen. Was Rusland bereid, deze voorwaarden te aanvaarden? Er waren aanwijzingen omtrent een algeheele wijziging van haar houding. De hon gersnood had Rusland de oogen geopend voor zijn afhankelijkheid van zijn buren en de nietig heid van den staatsvorm, dien de sovjet-regee ring had voorgestaan. Wilde Rusland de voor waarden aanvaarden, dan zou er een werkelijke grondslag voor den vrede aanwezig zijn. Maar dit zou geen verdere erkenning van Rusland met zich brengen, voordat het Lagerhuis die goedkeurde. Er zou geen volledige diploma tieke vertegenwoordiging in Rusland zijn, voor dat den mogendheden voldoende was gebleken, dat Rusland de bepalingen van zijn belofte pro beerde uit te voeren. De keus was, dot men niets moest doen, voor dat op een goeden dag werd gemeld, dat een sovjet-regeering van een totaal verschillenden aard in Rusland was ingesteld. Maar, vroeg de premier, wanneer zou dat gebeuren? Ten slotte verklaarde Lloyd George, dat hot Engeland's zaak en plicht was te streven naar het vestigen van een volkomen vrede over heel Europa, teneinde de ernstige vraagstukken van handel en werkloosheid op te lossen. DE ECONFERENTIE TE GENUA. Londen, 4 April. (N. T. A. Draadloos). De Indiërs Daliba Merwan jee en Dalai, leden van den Raad van Indië, zullen zich als vertegen woordigers van Indië aansluiten bij de Britschc delegatie naar de conferentie van Genua. Lloyd George's rede in het Lagerhuis. De Engelsche draadlooze dienst meldt d.d. 4 April Bij het vermelden van de voorwaarden voor de erkenning van Sovjet-Rusland heeft de eer- ste-minister verklaard, dat de psychologie de bolsjewistische leiders een verandering had ondergaan en haalde hij Lenin's rede van No vember T92I aan, die erkende dat het commu nisme in Rusland op een tragisch fiasco was uitgelooen. Lcnin zeide toen „De sovjets heb ben een buitengewoon zware nederlaag op het r-conomische front geleden. Indien het kapita lisme het wint en zich ontwikkelt, zal dat ook met de industrieele productie het geval zijn". De eerste-minister noemde dit een zeer opmer kelijke erkenning en een bankroetverklaring van de leer van Karl Marx door den eenigen man, die ooit eerlijk beproefd heeft die leer in prak tijk te brengen en die volmaakt dictatoriaal ge zag had gehad over een bevolking van meer dan TOO millioen zielen. Lenin heeft de proef ondernomen en zegt dat zij mislukt is. Hij zegt dat het cenig gevolg van zijn proef is ge weest om hot werkliedenproletariaat te vernie tigen, dat den zogen van zijn plan zou onder* Fransche voorbereidingen tot het binnenrukken van het Ruhrgebied hebben een buitengewone opwinding doen ontstaan. In arbeiderskringen van het Ruhrgebied wordt overwogen een even tueel binnenrukken met een onmiddellijke olgc- meenc staking te beantwoorden. Ook wordt weer een incident gQmeldde bouwondernemer Klister te Nahn is door een Franschen soldaat doodgestoken. Klister zot in een café, toen eenige Fransche soldaten bin nenkwamen on van den waard schnapps ver langden. Daarop maakte Klister, die de Fran sche taal machtig was, de soldaten er opmerk zaam op, dat de waard zich door het geven von schnapps onn de bezettingstroepen strafschul dig zou maken. Zonder dat een verdere woor denwisseling plaats vond, werd Klister bij het weggaan door een der soldaten door een steek vinden. Dc eerste-minister gebruikt als parallel in het hart gedood. De vermoorde, die als een het sluiten van den vrede met Frankrijk na de Fransche revolutie. De voorwaarden waarop Rusland in zekere 44 LAHGESTRAAT AMERSFOORT- IV ia RAB*«BI?JE mate erkenning mocht verwachten, waren in het kort (I.) dat het in de eerste plaats de aanspra kelijkheid zou aanvaarden voor Rusland's schul den vóór en na den oorlog (2.) dat het aan de onderdanen van andere landen de eigendommen terug zou geven, die verbeurd verklaard zijn of hun vergoeding zou betalen voor vernielde eigendommen (3.) de instelling van onpartij dige rechtbanken, waarvoor onderdanen van alle landen toegelaten worden zulke rechtban ken mogen geen scheppingen van het uitvoe rend bewind zijn (4.) er moet geen oggresmve actie van Sovjet-Rusland tegen zijn buren on dernomen worden en het moet afzien van aan vallen op de instellingen van andere landen. UIT BEZET DUITSCHLAND. In het bezette deel van het Rijngebied aldus een bericht uit Keulen schijnt men voornemens de troepen te versterken. In ver schillende plaatsen, vooral in de omgeving van Coblenz, wordt kwartier gemaakt voor Fran sche troepen, die verwacht worden. In Duis burg zijn den laatsten tijd nieuwe Belgische troepen aangekomen. De zich vermeerderende berichten over dreigende aanwijzingen van i in rnS-asï sorteering voorêajiBBdest. rj B. WIE WEG, llangestraat 39. Tel. 4621 zeer vreedzaam man bekend stond, laat een vrouw met 7 kinderen na. KAPP. Leipzig, 4 April. (W. B.) Nadat het ver zoek van Kopp om een vrijgeleide reeds door de Kamer van onderzoek van het Rijksgerechts hof wos geweigerd, is dit thans ook door den eersten strafsenaat van het hoogste gerechtshof, waartoe Kopp zich in hooger instantie had ge wend. verworpen. Dc conferentie der drie Internationales. B e r 1 ij n, 4 April. (W. B.). De zitting van heden der socialistische conferentie werd door Clara Zetkin geopend met een toespraak, waar in zij verklaarde, dat hot bestuur had besloten de besprekingen voort te zetten. Daarop nam Macdonold het woord en zeide, dat hij de hoop op overeenstemming nog niet had opgegeven, want de verklaring van Clara Zetkin betreffen de een eenheidsfront der drie inte'mationalcs TeSefoon S©9 EBecSricliSeit op a!5e oefeted reerÉ a!Be machines Opgericht B906 Laagste prl»zen met terzijdestelling van alle afzonderlijke be langen liet do deur open voor verdere onder handelingen. Macdonold verlangde, dot de ver tegenwoordigers der drie Internationales bin dende verklaringen afleggen, want anders heeft het geen doel verdere besprekingen te houden. Als voorwaarde voor een algeroeene conferen tie verlangt Mncdonald, dot de drie punten, die hij zal. opstcJJcn, worden aangenomen. Swersejef. -f- B e r I ii n. 4 April. (W. B.). Hedenmorgen is hier de laatste gezant der Russische tsaristi sche regeering Swersejef overleden. Het proces der valschc munters. Dusseldorp, 4 April. (\V. B.) In hei^ groote proces der vnlsche munters, waarbij 40^ personen waren betrokkene werd de voornaam-^ ste beschuldigde Classen tot 13 jaren tuchthuis- cn tien jaar crrvcrlics, 27 beschuldigden tot ge*i vangenisstraffeii van 6 jaren tot 9 maanden veri oordeeld cn 12 beschuldigden vrijgesproken. Jcnnnes ter dood veroordeeld. Bergen, 4 April. (B. T. A.). Na lnngdcu rige debatten heeft het Assizcnhof van Hene gouwen dgn verrader Joannes wegens spioiv nage ter dood veroordeeld. DE MILITAIRE DIENSTTIJD IN FRANKRIJK Parijs, 4 April. (Hovos). Bij de behondc* ling van een tegenontwerp van Bénazct tot het verminderen vnn den militairen diensttijd tot T2 maanden, heeft Poincnré betoogd, dut voor de veiligheid van het lond cn de uitvoering der verdragen een diensttijd von 18 maanden ver* cischt is. Pas wanneer do omstandigheden het Inter zullen gedoogen, zal de regeering een kor ter diensttijd onder oogen kunnen zien. Het te- gen-ontwerp Bénozct werd met 314 tegen 227 stemmen verworpen. P a r ij s4 A p r i 1. (Hnvns).- In militaire krini gen beschouwt men*de verwerping door de Ka mer van het tegenvoorstel vnn Bénnzet nis een teeken, dnt de meerderheid der Kamer thans in" principe voor een diensttijd von 18 maan den is. Engeland cn Frankrijk* P a r ij s4 April. (Havos). Het Engelsche kabinet zond een nota aan de Fransche rcgcci ring, waarbij zij deze aanzegt, dat de Frnnschi Britsche overeenkomst, voor het geval Frankrijk binnen den gestelden termijn van 3 jaren, die binnenkort afloopt, de nnn Engeland wegens ge leende gelden verschuldigde interesten niet mocht hebben betaald, niet zal worden her nieuwd» April is een gevaarlijke maand. Niet alleen voor lijders aan asthma cn andere borstziekten, doch ook voor mcnschcn, die altijd zoo gezond als een vischje waren. Neem vóór morgen de beproefde en onschadelijke Abdijsiroop. Uitsluiting in Zwitserland. Zurich, 4 April. (B. T. A.) De uitsluiting der Zwilscrscho schrijnwerkers is Maandag be gonnen. Engeland cn tic regeering von NctL Oost-Indië. Londen, 4 April. (R.) In het Lagerhuis vroeg Boyd Carpenter ann Churchill, of hij in zake de slapte in de rubber-industrie een ver* klaring kon afleggen over den stond der onder handelingen, die gevoerd xverden met de regee ring van Nederlandsch-Oost-Indic. Churchill verklaarde niet in stoot te zijn een verklaring af ie leggen, daar de onderhandelingen met die regeering nog voortduren. Ook kon hij geen vooruitzichten openen omtrent een spoedige, overeenkomst. HET ENGELSCHE ARBEIDSCONFLICT. Londen, 4 April. (R.). De stemming on der de werklieden in den scheepsbouw heeft een meerderheid van meer dnn GO.OOO opge leverd tegen dc door de patroons voo-gestelde loonsverlaging. Londen, 4 April. (R.). Nog 47 vakver- e-enigingen, die betrokken zijn bij he» geschil tusschen den vereenigden bond in het machi nebedrijf en de patroons hebben zich van den hond losgemaakt en besloten met de patroons te onderhandelen op den door Lloyd George aan de hond gedanen grondslag. Dc bond"hceft het voorstel afgewezen. Londen, 4 April. (N.T.A. Draadloos.}. De hoop op een spoedige regeling van dc uit sluiting in het machincbcuwbedrijf is her leefd na het bericht, dat Lloyd Georr& tus- sch.enbeide is gekomen. De onderhnndelings- rommissie der arbeiders heeft onmiddellijk dg uitnoodiging om Lloyd George hedenmorgen Toch durft men niet voor kuische ooren noemen, wat kuische harten niet kunnen ontbe ten. GOETHE. JtWEMEE - AMERSFOORT Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. „Mevrouw Heriot u bent een vrouw met be- £rip. Ik weet dit reeds lang en ik heb uw terug houdendheid dikwijls bewonderd. Ik heb meer gezien dan u denkt en het is omdat ik weet, dot de dingen ten volle onderzoekt, dat ik ge loof, vrij uit met u te mogen spreker, daar ik iireet dnt u mij begrijpen zult." Jeanie scheen in haar stoel weg te zinken. „Ik heb veel geleden, maar juist heden ben Jk er niet zeker van of een deel van dat lijden jtuet uit mijn binnenste voortkomt cn dus mijn Jgen schuld is geweest. Ik heb met opzet een te bekrompen leven geleid, terwijl ik de gren zen ervan had kunnen verwijden, begrijpt u En ik vrees, dat den raad, dien ik u misschien kan geven, achteraf toch geen groote waaide zal hebben." „Ik ben niet zoo zeker of het wel een raadge ving is, die ik zoek. Het is eigenlijk een soort biecht, die ik wil afleggen. Ik heb die verloving- aangegaan uit zuiver zelfzuchtige redenen en had slechts mijn eigen voordeel op het oog, terwijl ik hoopte, dat het andere wel zou ko men." „En is het niet gekomen „Niet de liefde, waarover de menschen schrij ven cn praten en die, dat ben ik verplicht te zeggen, ik -iederen dag zie in sommige van de nederigste huizen in St. Pancras. Maar zelfs da* zou mij rdet in verwarring gebracht hebben maar, ik heb iemand anders gezien „O," zeide Jeanie scherp, „dat is slecht I" „Het was hier, de eerste vacantie op het einde der week dat ik op Upleys gekomen ben nadat Naomi en ik verloofd waren. En zij was weinig meer don een kind de dochter van mevrouw Ferrers, Joy. Heeft u haar gezien „Zeker heb ik haar gezien," zeide Jeonip langzaam. „En ik begrijp, dat als ik een man was, ik mis schien ook zoo zou gevoelen. Maar och, wat moet u doen „Ik vecht er tegen. Maar het is nu moeilijker, omdat ik haar dikwijls ontmoet, soms twee keer op een dag. Zij woont nu met haar oom in de St. Bede's pastorie en zij trekt den gcheelen tijd met het volk op en neer. En ik weet, dat ik niet in staat zijn zal, het langer bij mij te houden." „O," zeide Jeanie weer en de scherpe klank bleef fn haar stem. „Arme Naomi. U u ge looft dnn, dat juffrouw Ferrars misschien ook van u houdt „Ik heb geen reden dit te zeggen geen schijn van hoop en ik ben er ook niet zeker van, dat ik zulks wensch. Ik veronderstel niet, dat ik haar het ooit zeggen zak Zij is te jong voor mij, mevrouv/ Heriot. Er zullen wel vijf tien jaar tusschen ons liggen. Ik heb geen plan, het haar ooit te zeggen. Waarvan ik niet zoo zeker ben, is, of het mijn plicht niet is, het Na omi le zeggen. Mag ik over een paar weken met haar trouwen, terwijl ik die gevoelens koester jegens een andere vrouw „Zouat u de bruiloft niet nog een poosje kunnen uitstellen Misschien is dit iets, dat niet blijvend is. Het is haar heerlijke jeugd, dat weet ik I Zij is juist als de ochtendglans. Zij heeft u doen denken aan al de jaren, die u ver loren hebt." „Dat is zoo," kreunde hij. „!k heb mijn ziel verkocht voor een schotel linzen." „O, neen u heeft hard gewerkt en uw plicht gedaan en andere menschen geholpen mij, onder onderenzeide Jeanie vrcolijk, terwijl zij in haar hart zocht naar het wijze en passen de woord van raad. „Zal de bruiloft dan spoe dig plaats vinden „De datum is vastgesteld den acht-en- twintigsten Juli." „En u gelooft, dat Naomi geen vermoeden heeft „Ik ben zeker van niet. Wij beroemen ons er-, op, verstandige lui le zijn, weet u c-n zij is beslist niet vecleischend. Ik bewonder cn vereer haar dermate, dat ik het u niet zeggen kan." „Maar u wer.scht haar niet te trouwen," zei de Jeanie met een zachte, moeizame si^m. „Wat kan er dan gedaan worden voor u en haar „Dat wil ik juist vragen." Zij peinsde een oogenbiik en keek; onderwijl naar de dichte boschjes waar de vogels bezig war<m te 'zorgen voor hun jongen. „Nu, ik zal u wat zeggen dan moet u er mee doorgaan I Ik heb Naomi vandaag voor den eersten keer met tl gezien, maar haar liefde voor u is in haar oogen te lezen. Het zou haar het hart breken I U hebt het recht niet, het te doen. U zult cr mee moeten doorgaan belooft u mij, dnt u zult doorzetten Zij zeide lee'ste woorden met een kracht cn heft'gheid, die hem biina deed ontstellen. „Ik zeg u dit ik, een vrouw, die ten deele geleden hmefi door hetzelfde. Daar u mijn raad gevraagd heeft cn een gedeelte van uw leven voor mij heeft blootgelegd, zal ik u vertellen, wat mij al die jaren gescheeld heeft. Ik heb mijn mm aan zijn belofte gehouden, toen hij onverschillig werd, mnr.r het geval werd an ders. Terwijl ik nu weet wat ik weet omtrent het harteleven, rc.ad ik u toch, Naomi te hu wen Daar ligt vrede voor u en de liefde zal komen. Zii zal u weten te winnen, zij' is zoo edel, mooi, dapper cn kalm I O dokter, zij is wel waard gewonnen en op prijs gehouden te worden." Haar ontroering veranderde haar, verraste hnor zelfs. Het had ook uitwerking op Dan Ferrruson. Hij slond op met een anderen trek op zijn. gelaat. „Ik zie mijn plicht. Ik zal hem volbrengen. Ik zal het andere vernietiger.." „Het is zóó uitgebrand I Een lokaas vnn den duivelzeide z met een vreemden, viuchti- gen glimlach. „Het zal zrjn natuurlijken docd wel sterven, a's u het die gelegenheid biedt. Trouw haar en trouw haar spoedig, dokter cn neem haar mee hier vandaan I" Stemmen klonken in hun nabijheid cn Heriot cn Naomi kwamen door het boschie nnar de verande* Ferguson hield zich bezig met zijn pijp, die uitgegaan was, maar Jeanie stónd op cn ging^ Naomi zonder vrees tegemoet, met aandacht haar schoon gelaat onderzoekend, zich bewust van den gvooten trots erop, de terughouding, die bijna overging tot droefheid. „Ja, denr was een oneindige ontvankelijkheid voor lijden en God mocht verhoeden, dat die op de proef gesteld zou worden I ,.Tk vrees, dat wij moeten teruggaan, Dan/* zeide zij tot haar minnaar. „Wij zijn maar weg- geloopen, mevrouw Heriot, cn moeder heeft nog twee gasten „Geliefden hebben voorrechten, die niet nort gewone menschengeschonken worden," zeidó Heriot schertsend, en toen kreeg Naomi een' lichten blos. „Maar ik ben hier morgen v/eer uilgencc- digd, om aan de rivier te spelen Izeide zij, terwijl zij haar lange handschoenen uit haar zald haalde. „Wij blijven hier het grootste gedeelte van dc week, dus hoop ik, dat ik terug komen/ mag, mevrouw Heriot en dat u ons ook zult komen bezoeken. Misschien breng ik morgenf1 mijn moeder wel mee. Kom dan, Dan, anders maken ze het ons thuis nog moeilijk I Zij nomen afscheid en ofschoon Naomi ziclf een weinig verwonderde over den steviger» handdruk van Jeanie Heriot, maakte zij daarop, geen toespeling, zoolang zij binnen gehoorwijdf te waren. „Ik houd van die vrouw, jij niet Dan vioe£ zij, toen zij den tuin verlaten hadden. „Heeft zij geen belangwekkend gezicht Ik ben er ze* ker van, dat het werkelijk de moeite waard haar nader te leeren kennen. Zij zijn een aardig' paar, maar ik mag haar het liefst." (Wordt vervolgd)/

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1