„DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUIfJ FTQN. Het Verloren Telmis. PRIIS DER ADVERTERHEN Z inbegrip van ee«J oJ.ÏSMS jyy -- MAISOH „rHIROHDEUE" MEN fwruurjeii ruiUö B. NIEWEG, ZOe Jaargang No. 239 >cr potf f pa week toet gratis Yerrckcnn* kgen oatetakkca) f 0J7». «faotytolijto nnmmrra CuQS. AMERSFOORTSCH DAGBLAD OmECTEtMMJTTOEVERt X VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWM. TEl. INT 813. Politiek Overzicht De bijeenkomst der drie Internationales* p© conferentie» der 5 Internationales is Woens dagavond laat geëindigd en heeft, tegen alle Verwachting in, toch nog tot een resultaat ge- rL De vertegenwoordigers der drie uitvoeren- comité's zijn na urenlange debatten en nadat opening der slotzitting van 9 uur 's morgens r: 3 uur 's middags, van 3 uur 's middags tot uur 's avonds en ten slotte tot half twaalf was Jttitgesteld, tot overeenstemming gekomen over £en manifest, dat zij gemeenschappelijk tot het trereldproleteriaat zullen richten. Maar dit ma nifest draagt de duidelijke sporen van het groo ve verschil in opvatting, dat tusschen de drie in ternationales bestaat. Het is een compromis ge worden, dat men heeft aangenomen om ten min- fcte iets bereikt te hebben, maar elk der drie uit voerende comité's heeft zich gehaast, ten aan dien van deze resolutie verklaringen af te leg gen, waarin zij er den nadruk op leggen, dat zij deze eigenlijk liver niet hadden geteekend en het ten slotte slechts hebben gedaan om de eventueel© vorming van het proletarische een heidsfront niet te verijdelen. Het manifest zelf >9 een bloedeloos en kleurloos stuk werk, dat men na eindeloos loven en bieden en debattee- ren in elkaar heeft geflanst en waarin men ge tracht heeft alle geschilpunten zooveel mogelijk uit den weg te blijven. De groote principieel© vraagstukken, die in de drie dagen der confe rentie tot vaak heftige debatten hebben geleid heeft men in de roslutie wijselijk laten rusten en al is zij daardoor in staat den oppervlakki ger» lezer een oogenblik te doen gelooven, dat er werkelijk overeenstemming tusschen de drie internetionales is bereikt, de lectuur van de aanvullende verklaringen is voldoende om ieder te doen inzien, dat de eensgezindheid en het porletorische eenheidsfront nog altijd een il lusie zijn, zelfs wellicht verder dan ooit van hun verwezenlijking verwijderd zijn. In de resolutie wordt gezegd, dat nog een tweede conferentie der drie internationales, waartoe de uitvoerende comité's in principe be reid zouden zijn, in deze maand, nog geduren de de conferentie te Genua, niet meer mogelijk schijnt, maar dat later de drie Internationales nog weer een conferentie kunnen houden. De drie internationales zijn het er daarentegen over eens, dat gedurende de conferentie te Ge nua, en wel op 20 April, of, indien dit niet mo gelijk is, op I Mei massa-demonstraties van de internationale arbeiders moeten worden geoTgaT niseerd voor den achturendag, voor de bestrij ding der werkloosheid, die door de schadever- goedingsijpolitiek der Entente ontzettend is toe genomen, voor de eensgezinde actie van het proletariaat tegen het kapitalisme, voor de Rus sische revolutie, voor hongerlijdend Rusland en voor het heTStel der politieke en economische betrekkingen met sovjet-Rusland. Dat lijkt nu allemaal heel mooi, en men zou werkelijk kunnen gelooven dat de Rote Fahne gelijk heeft, dde hedenmorgen geestdriftig uit roept: „Do grondslag voor het internationale eenheidsfront is gelegd; de internationale actie van de proletarische massa's zal dit begin hech ter maken en er op voortbouwen." Ook de on- afhankelijke Freiheit schijnt de zaak zeer ern stig op te vatten en doet alsof zij aan deze reso lutie werkelijk de grootste beteekenis hecht. Op plechtigen toon verklaart het blad in zijn hoofd artikel: „Het was een historisch moment, toen de voorzitter, Friedrich Adlex, het resultaat der beraadslagingen, de vorming van het proleta rische internationale eenheidsfront, bekend maakte." Slechts de Vorwarts beschouwt de zaak objectiever en vergelijkt de bijeenkomst van de zjg. „vijflandenconferentie" te Frankfort en haar waardevolle politieke resultaten met deze conferentie, die een onverwikkelij^ deba- tecrcollege is geweest en zegt onomwonden: „Van wederzijdsch vertrouwen kan geen sprake zijn. Men kon zich geen oogenblik losmaken van het gevoel, dat de Moskousche orasten er op uit waren de anderen door list te slim af te zijn I" Deze meening komt ook tot u'ting in de aan vullende verklaring, die Otto Wels namens de tweede Internationale gaf. Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA, Amerika en Genua. Een mensch gaat door voor 't geen hij Waard is. EMERSON. Uit het Engelsch door *#evr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LyALL. Heriot vertrouwde zich hem geen oogenblik °e j voe'd° spijt voor den man, wien kna gende zorg drukte. Hij ontdekte de steelsche 1 en uit zijn oogen en den angstigen klank m de vroolijk babbelende stem. M,WK-el mij wat von het Amersham huis. kunnen srei-euren, dat ik C Van overneemt." cr'étio-1 JH !"e' niet komen 2icn?" zeide Hole B eüjf. Jlet is een zeer goed huis, althans m Lr"! 7" 'andhuisje betreft. Ik pc.soon- 1, r r ket bu't<?n_zijn en ik begrijp Met, waarom h-t bestaat. Men krijgt daar geen «anmoedtgmg noch ingeving, nic* anders'"dan - - „Nu ja wij moeten alles doormaken, kerel. 5™ W.erkt,,k he' slechte verblijf- plaats; het huis is ruim en aardig ook- en n„ schi,derachti?- He^ is het huis ®P de heido, waarvoor iedereen stilstaat om Berlijn, 6 April. (N. T. A. Draadloos.). In den rijksdog werd heden officieel bekend ge- maokt, dat de Amerikaansthe regeering beslo ten heeft, om, wanneer op de conferentie van Genua een overeenkomst over de fundeering van de buitenlondsche schuld van Rusland mocht tot stand komen, deelneming aan doze overeenkomst met volkomen dezelfde rechten als de andere geallieerden te zullen eischen. Naar men weet, bedraagt het totaal der Ame- rikaansche vorderingen op Rusland ongeveer driehonderd millioen dollar. Londen, 6 ApriL (N. T. A. Draadloos.). Het bericht, dat de Ver. St. von zins zijn een vertegenwoordiger naar de conferentie te Ge nua te zenden om dezen als toeschouwer bij te wonen, wordt door het Witte Huis tegenge sproken. De Amerikaonsche regeering geeft opnieuw te kennen, dat Amerika op geenerlei wijze to Genua zal zijn vertegenwoordigd. Lloyd George's deelneming. Londen, 6 April. (N. T. A. Draadloos). Lloyd George en zijn staf zullen morgenochtend van Londen vertrekken naar Genua, waar Maan dag a.s. de conferentie geopend zal worden. Lloyd George zal wel minstens veertien dagen wegblijven, maar niet te Genua kunnen blijven tot het einde van de conferentie. Mevrouw Lloyd George en haar dochter zullen hem ver gezellen. Er zijn schikkingen getroffen om den eersten minister tijdens zijn afwezigheid in ge regelde verbinding te houden met de binnen- landsche aangelegenheden. Poincoré en Lloyd George. L o n d n, 6 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos). Het Fransche persbericht, volgens hetwelk Lloyd George op zijn doorreis naar Genua morgen op het Fransche ministerie van buiten londsche zaken een onderhoud zal hebben met Poincoré, wordt te Londen tegengesproken. Het is onjuist, dat de Engelsche premier Foincaré om een onderhoud heeft verzocht. Hoewel er geen aanwijzing bestaat voor dergelijk voorne men, is het mogelijk, dat Poincaré Lloyd Geor ge aan het station zal begroeten, maar in elk geval zal de tijd den Britschen premier niet in de gelegenheid stellen den trein te verlaten. Curzon verhinderd. Londen, 6 April. (N. T. A. Draadloos). Officieel wordt bericht dat lord Curzon door ongesteldheid verhinderd is de conferentie van Genua bij te wonen. Een Tsjechisch voorstel. Berlijn, 6'April. (W. B.). Volgens de Praagsche correspondent van de New-York Herald zal de Tsjecho-Slawakische minister van buitenlondsche zaken, Benes, als woordvoerder van de Kleine Entente te Genua voorstellen, dat de Ver. St. en Engeland een groote lening ten gunste van Duitschland zullen uitschrij ven ter dekking van de schadeloosstelling, die aan de geallieerden moet worden betaald. Deze leening zou gewaarborgd kunnen worden door de Duitsche staatsinkomsten en douaneont vangsten. De sovjet-delegatie in Genua ter plaatse. Genua, 6 April. (B. T. A.). De sovjet-de legatie is vanochtend per extra-trein aangeko men. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. De geallieerde controle. B e r 1 ij n, 6 April. (W. B.). De correspon dent van Wolff te Londen meldt, dat het Brit- sche standpunt in den raad van gezanten, in zake de geallieerde controle-commissie voor de land-, zee- en luchtmacht van Duitschland on veranderd hier op blijft neerkomen, dat na Mei, zeer beperkt, door de geallieerden zelf betaal de controle-commissies voor het landleger en de luchtvaart behouden zullen worden. Voor het toezicht op de zeemacht was volgens 't oordeel der Engelsche regeering voldoende gezorgd door artikel 23 van het vredesverdrag. B e r 1 ij n, 6 April. (N. T. A. Draadloos). In het Duitsche antwoord op de laatste nota van de intergeallieerde militaire controle-commissie inzako de Schutzpolizei wordt herinnerd aan dé vroegere Duitsche nota, waarin de regeering er op wees, dat de houdingeer controle-commissie tegenover de Duitsche politie niet geheel en al overeenkomt met de motieven, die den Opper sten Raad indertijd aanleiding gaven om non Duitschland een vermeerdering der Schutzpoli zei van 93.000 tot 150.000 man toe te staan, da~r de handhaving van rust en orde in de Duitsche landen een voorwaarde is voor de mo gelijkheid om de Duitsche verplichtingen na te komen en omdat dit niet mogelijk is met de politie-krnchten van 1913. De commissie be schouwt thans de kwestie van het standpunt der ontwapenjng. en niet in verband met de veilig heid in Duitschland. Een dergelijke opvatting kan noodlottig worden, daar Duitschland on het oogenblik innerlijk nog niet volkomen tot rust is gekomen. Nochtans wil de Duitsche re geering in overeenstemming met de regeringen der afzonderlijke stalen van het riik voor het geheele rijk de toestanden van 1913 als basis voor de organisatie der Schutzpolizei erkennen. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Dc leveringen in natural B e r 1 ij n, 6 April. (W. B.) De Belgische gedelegeerde Bemelman is te Berlijn aangeko men om met de Duitsche regeering besprekin gen te voeren over een wijziging van de over eenkomst betreffende de vrije leveranties in na- tura. De besprekingen zijn heen nvoormiddag begonnen. 44 ItHSES'RAST AMERSFOORT- mm in VOILE net paar 10.95 0.50 0.25 FiüEN IN KATPEN j in FLOR zili Bruin sn Grijs per paar 0-90 I 190 '.75 DE ONDERUNCE SCHULDEN DER GEALLIEERDEN. Londen, 6 April. (R.). Reuter verneemt, dat de Engelsche regeering, om mogelijk mis verstond te voorkomen, wenscht, dat men goed zal begrijpen, dat Engeland geen betaling vraagt von de rente van do oorlogsschulden, di< door de geallieerden zijn aangegaan. De nota wil niets doen dan de geallieerde schudenaren waarschuwen, dat, nu de drie jcren van uitstel van betaling der rente zijn ofgeloopen, Enge land zijn vrijheid van handelen heeft herkre gen. De nota is in overeenstemming met ge schreven of stilzwijgende beloften aan de geal lieerden, aan wie in zekere gevallen, zooals Italië en Roemenië, een opzeggingstermijn van zes m-ronden is beloofd. Ook is het noodzake lijk, dat, als de aanstaande begrooting wordt ingediend, het parlement op dit stuk niet ge bonden is, doordat de regeering daarvan aan de geallieerden geen aanzegging heeft gedaan. Londen, 6 April. (N. T. A. Draadloos). Nopens de groote oorlogsschuldon die ten laste van verschillende geallieerde landen loopen, wordt verklaard, dat de mededeeling, de vorige week door de Britsche regeering gezonden, een foimeele kennisgeving is aan haar bondgenoo* ten, dat, gezien het feit dat de termijn van drie jaar voor het uitstel van rentebetaling van de intergeallieerde schulden binnenkort is afgeloo- pen cn Groot-Brittannië rente moet betalen van zijn schuld aan de Ver. St., de Engelsche regee ring zich het recht voorbehoudt om ook van hen te verlangen, dat zij haar de verschuldigdo rentcv betalen. tlUlike prij".en. Langestraat 39, Tel 482. Er worde aan herinnerd, dat in 1919 Enge land er in toestemde, teneinde zijn geallieerden ui: de financieelc moeilijkheden te helpen, om voor den tijd van drie jaar af te zien van be taling van hoofdsom en rente der Fransche rchuld. Nadat Amerika aan den oorlog was gaan deelnemen, leende Groot-Brittonnië van dot land ongeveer 100 millioen p. st. Nu Amerika betaling daarvan vraagt en aan dat verlangen gevolg zal worden gegeven, is hot Groot-Brit tannië verder onmogelijk af te zien von betalin gen ven de zijde zijner Europeesche geallieer den. In de aanstaande Britsche begrooting zal een bedrag van 50 millioen pond worden uitge trokken voor afbetaling van do schuld aan Ame rika. De nota, door de Britsche regeering uan de geollioerdcn gezonden, aldus dc Times, geeft den landen, die Schuldenaar zijn, alleen maar duidelijk te kennen, dat Engeland recht heeft op betolino" van rente en ze moet worden be schouwd als een poging tot regeling van de po sitie die het gevolg is von hot ofloopcn van den termijn uit de overeenkomst van 1919." De Daily News zegt, dat men niet van zins is, dadelijk betaling te vorderen. Bij benadering kon men zeggen, dat de geallieerde londen on geveer 2000 millioen pond schuldig zijn aan Amerika; de helft doorva'n is door Groot-Brit tannië geleend om den oorlog te kunnen voort zetten. Met dc afbetaling van dat bedrag is men nu bezig. Door Engeland zich nooit ongeneigd heeft getoond om te betalen, zijn de Ver. St. altijd bereid geweest te onderhandelen over dc kwestie van het schrappen der intergeallieerde oorlogsschulden. Het zou dwaasheid zijn al leen van Groot-Brittannië te verlongen, dat het het geld, voor oorlogsdoeleinden geleend, terug geeft. De Daily Telegraph zegt, dat de nota gericht was tot Frankrijk, Italië, Portugal, Roemenië, Servië cn Griekenland, maar niet tot België, rloar krachtens het verdrag van Versailles Duitschland aansprakelijk is voor de Belgische oorlogsschulden. Het stuk stelt een termijn voor de terugbetaling van zes maanden cn het lijdt geen twijfel, of in dien tusschcntijd zal er tus schen de regeeringen wel een regeling tot stond komen. B e r 1 ij n, 6 April. (N. T. A. Draadloos). Het Engelsche departement van financiën deelt mede, dot Engeland door zijn nota aan Frank rijk betreffende de rentebetaling van de ontvan gen leeningen nog geen onmiddellijke betaling verlangt, maar slechts zijn goed recht op een spoedige rentebetaling wil doen uitkomen. De Libert geeft toe, dot de Engelsche nota oan het Fransche volk het einde beteekent van een illusie. De schulden van de geallieerden be dragen voor Frankrijk 557 millioen pond ster ling, voor Italië 477 millioen, Servië 22, Grie kenland 2TJ£, Roemenië 21)^, Portugal T8M millioen pond sterling. De Belgische schuld van 103 millioen is door Duitschland overgenomen. Rusland heeft een schuld van circa 500 millioen, maar kan volgens het oordeel van deskundigen in de eerste 10 jaar niet betalen. Prins Friedrich Leopold contra den Pruisischen Staat. B e r 1 ij n, 6 April. (\V. B.). Gisteren is door het landgerecht te Schneidemühl vonnis gewe zen in het proces tusschen prins Friedrich Leo pold van Pruisen en den Pruisischen staat om het landgoed Platow-Krjanke. De rechtbank be sliste, dot het ingrijpen van het Pruisische mi nisterie van financiën in <le bezittingen von den pirns onwettig was en heeft 'iet eigendoms recht van den prins erkend. Bij prins Friedrich Leopold hadden zich nog aangesloten prins Friedrich Heinrich en prins Friedrich Sigis- mund van Pruisen, De conferentie der drie Internationalen. B e r 1 ij n, 6 April. (V. D.). De conferentie der drie socialistische Internationales werd he dennacht gesloten. De in het congres afgelegde verklaring stelt voor het voeren van een inter nationale massa-demonstratie door het klasse- bewuste proletariaat op 20 April gedurende de conferentie van Genua. Het houden van een nieuwe internationale conferentie werd met het oog op de conferentie van Genua niet mogelijk geacht. Staking in Duitsche suikerraffinaderijen. Maagdenburg, 6 April. (V. D.) In vijf van de grootste suikerraffinaderijen zijn de ar- Vrijdag 7 April 1922 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen en üctdadighcids-adveiientiêa voor de helft der pril* Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcclige bcpallncen «roer hef adverteeren. Een© circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. beiders in stoking gegaan, zonder de uitspraoMj der scheidsrechterlijke commisr.ic of to wachten^ Trcindiefstol. B c r 1 ij n C> April. (N. T. A. Droadloos)$ In den MiddellnncLschcn zee-sneltrein werd <I©j Engelsche diplomatieke post door spoorwcgdie< ven gestolen. Men neemt aan met een politickcp diefstal to doen te hebben. DE MILITAIRE DIENSTTIJD IN FRANKRIJK^ P a r ij s, 6 A p r i I. (Hnvos). Moginot bestrijdt] het tegenontwerp-Antcriou (sociolistisch-repu*Vj blikein), dot den diensttijd op één jaar wil stcl-S len. De minister dringt aan op 18 maanden, diflP thans onmisbaar zijn om het noodige effectief] voor het Rijnlegcr te verzekeren, dot moet' worden tegenovergesteld aan de 250.000 moni van de Rcichswehr, die uitstekend opgeleid orïj afgericht zijn. Cnssagnnc, die inlichtingen hoeft] ingewonnen in Duitschland, bevestigt de nood-' zakelijkheid van 18 mo»\nden. Prévost LaunnyjL leest bescheiden voor, waaruit de kwade trouvm van Duitschlund met betrekking tot dc ontwa-j pening blijkt. Poincoré* bevestigt, dat de conW missie-Nol let stuit op verzet of inertie irt] Duitschland, maar de commissie zal haar pogiiW gen om tot definitieve ontwapening te komci^j doorzetten. J Het in bespreking nomen van het tcgenonb. werp-Antcriou wordt verworpen met 342 tegcr 247 stemmen. Ossola handhaafde een amendement, wnarbil do diensttijd van 1922 tot 1924 werd gebracht, op 18 moonden cn van 1925 of op één jaar. D<y rapporteur antwoordde, dat de commissie nooit zal overgaan tot een diensttijd van één jnor^ zonder dot de omstandigheden veranderd zijn. Poincaré zeide opnieuw, dat, om de losten vnnr' het land te verminderen en mgde om de laster* praat den kop in te drukken, de regeering had willen streven naar een diensttijd van één jaar,, moor de tegenwoordige omstondigheden ver* bieden een formeelc belofte in dit opzicht, dnaf Duitschland noch moreel, noch industrieel ont* wapend is. Overal wordt de Duitsche propagan da tegen het vredesverdrag gevoerd. Poincarö citeert uit een te Berlijn uitgegeven brochure* waarin het verdrag onuitvoerbaar wordt gen noemd, en zegt, dot hel niet zal worden uit ge* voerd. Poincoré verklaart, dot hij rekent op deni steun der geallieerden bij do uitvoering van het verdrag en eindigt met de kwestie von vertrou wen te stellen met betrekking tot het amendo- ment-Ossolo, dnt door de Kamer verworpen wordt met 320 tegen 237 stemmen. Sir George Younger. Londen, 6 April. (R.) Sir George Youn ger is op de trap van het Lagerhuis uitgegle* den cn sloeg met zijn hoofd tegen den muuu Daar hij bewusteloos was, moest hij per branvk card naar zijn woning worden gebracht. Verkiezingen voor Engelsche Armbesturen. Londen, 6 April. (R.) Uit de laatste uil*, slagen der verkiezingen voor de Londenscho armbesturen blijkt, dat gekozen zijn 4T0 refor mers, 46 progressieven, 102 onafhnnkelijken ei* 828 candidaten der Labour-party. In zes boroughs zijn alle zetels door de re formers bezet, terwijl zij in 12 andere de meer derheid hebben behaald. In 5 boroughs hebben de onafhankelijkcn de meerderheid, terwijl slechts in 2, nl. Poplor cn Shoreditch, de ar beiderspartij de meerderheid bézit. Deze laatste kon nog in 3 andere boroughs hoor posotie versterken, doch elders leed zij zware nederlagen, zelfs in werklieden-distric ten. Londen, 6 ApriL (N. T. A. Draadloos). Na de nederlagen, die dc Labourparty dezer dogen heeft geleden bij de verkiezingen voor den Provincialen Rood von Londen en soortge lijke gemeentelijke lichamen in alle doelen deS lands, heeft de Labourparty opnieuw een ern stige nederlaag geleden bij de verkiezingen voor het armbestuur te Londen. Dc cijfers, die tot nog toe bekend zijn, toonen aan, dot in zoo goed als alle districten van de hoofdstad de Labourparty zetels heeft verloren cn dot zij i® sommige gevallen nl haar vertegenwoordiger!, heeft verloren. In het district Addington b.v. werden al haor 26 cor.didaten verslagen, ter wijl zij in het oude bestuur tien vertegenwoor digers had. In het district Stepney houdt de La- naar de klimrozen te kijken, en wat al nietl Maar God, je kunt geen klimrozen eten, als wij dat konden doen, waren wij dik en vetl Er zijn er daar zoo duivels veell" „Je kunt het handschrift hier laten, Godfrey, en ik zal je morgen laten weten, omtrent dit en den mogelijken huurder. Nu, ga nu alsje blieft weg, als je er niet uitgetrapt wenscht te worden." „Ik ga al. Ik benijd jelui druk bezig zijnde kerels, ofschoon de helft natuurlijk fopperij is. Je hebt tenminste een vast inkomen en je ongeschiktheid wordt je niet elk oogenblik door je vrouw thuis voor de voeten gegooid." Godfrey Hale sprak op bitteren toon cn stand op. Heriot keek hem met groote vriendelijkheid aan. „Als ik jou was, Godfrey, zou ik wat bezig heid zien te krijgen in je oude beroep en je daaraan houden, met volharding en kalmte. Een goed architect is beter dan een middelmatig schrijver; tenminste heb je dan een kans von duizend tegen één. Er zijn te veel van ons in het vak en ik zeg je oprecht, dat als ik geleerd had wat jij kent, ik hier niet zou zitten." Hale scheen door die woorden getroffen te 2ijn. „Maar is het niet te laat stotterde hij. „Neendenk er eens over, en als je wilt, weet ik misschien wel een man die je een plaats kan geven. En misschien kan ik je ook van je huis afhelpen en ruilen met een man, die zijn vrouw en kinderen uit Londen wenscht te krij gen, maar die, evenals jij, door geldelijke aan gelegenheden gebonden is. Als het mogelijk is te behandelen, zal ik je dat morgen laten we ten. Laat ons afspreken, dat je morgen tegen tien uur komt, kan je dan „Natuurlek I Je bent een verbazend goade vent. Je steekt een man een riem onder het hart. Nu de wereld in het algemeen heeft geen gevoel Hij wilde weer zitten gaan en daarover uitwei den, maar Heriot duwde hem vriendelijk naar de deur. „Je moet nu gaan, Godfrey. Tk meen het nu. Je bent binnengekomen door een buitenkansje, anders zou je vandaag mijn gezicht niet gezien hebben. Houd je dit voor gezegd man, en laat je niet zien voor morgenochtend tien uur." Ziende, dat Heriot in ernst was, knikte de indringer en verdween door de halfgeopende deur, die Heriot vlug dicht trok en op slot maakte. De volgende drie uren was zijn aandacht ge heel op zijn werk gericht en het was half drie voor hij tijd had, even rust te nemen. Hij had zelfs niet eens aan zijn lunch gedacht. Dat was zijn gewoonte zoo te werken voort te gaan tot het ding gedaan was en dan eerst aan den inwendigen mensch te denken. Tegen drie uur kwam hij tot het besef, dat hij honge" rig was, en dat hij voor vandaag Icon ophouder, als hij wilde. Hij maakte zijn lessenaar in oide, sloot weg, wat noodig was, en verliet de kamer. Na een lamsbout en een kop koffie in het dichtst bij- zijnde eethuis, ging hij met dpn omnibus naar Baker Street, waar hij den trein naar Amers ham nam. Juist even voor vijf uur stapte hij uit aan het station en sloeg de richting in naar den heuvel bij de heide. De weg was hem niet onbekend, daar verscheidene zijner kennissen landhuisjes of vaste woonplaatsen hadden in dit geliefkoos de district. Maar hij was nooit bij Hale binnen geweest. Hij had eeniire moai'e het te vinden, daar hij had nagelaten te vragen, onder welken naam di°ns huisje hier bekend was. Hij stond stil in oprechte bewondering over den aanblik van de met brem bedekte heide, met rijn mooie huisjes hier en daar aan den rand neergezet en het schoone vergezicht op het dal van Aylesbury in de verte. Het was een heer lijke zomernamiddag en de lucht was vol jube lenden zong der leeuwerikken, terwijl de zangers zelve verdwenen in het wolkelooze blauw. Door middel van veel vragen kwam hij ten laatste bij een klein grijs hekje, dragende het opschrift „Sweetacre" op de spijlen. Een hoogc haag klimrozen sloot het huis geheel in, dot laag en breed was, met getraliede vensters en loog overhangend dok, een ideale plek voor den verbeeldingrijken geest, om daar uit te rusten. Het was het huis, dat Heriot zochtzijn pol sen klopten sneller, toen zijn oogen zich eraan zot dronken. Want hier, ver verwijderd van de meedoogen- looze straten zou het verloren tehuis misschien weer opgericht kunnen worden, indien Jeanie er toe bereid was I Hij ging door de heg van klimrozen en zag hier en daar den tuin, waarvan het gras zacht en groen verkwikkend voor het oog was en ten laaf-t" duwde hij het hekje open en vroeg mevrouw Hale te spreken Zij was een mooie vrouw met een hoog voor hoofd, ongeveer zes-en-dertig jaar oud met niets verlegens of weifelends en zij herkende Heriot dadelijk, ofschoon zij hem verscheide ne jaren niet gezien had. „Godfrey is niet hier, Mr. Heriot," zeide zij, nadat zij elkaar de hand gegeven hadden. „Dus als u gekomen bent, om hem te spreken, is het een vergeefscne reis geweestwant hoogst waarschijnlijk zal hij wel een afspraak met u gemaakt hebben en die vergeten hebben?" Heriot verzekerde haar van het tegendeel. „Neen, mevrouw Hale. ïk heb hem toevallig! gesproken en hij vertelde mij, dot u er over, dacht, de heide te verlaten. Ik ben hierheen ge komen, om te zien, of het huis misschien voor ons geschikt zou zijn." Haar oogen begonnen dadelijk te schitteren* „Het huis is goed genoeg voor een buiten huisje Mr. Heriot, maar ik wil u daaromtrent geen leugens vertellen. En goat u nu niet doen* wat óns juist zoo gespeten heeft, gedaan te hebben. Waarom hebt u uw vrouw niet mede gebracht „Zij is nu buiten op het land." „Zoo. Nu dan houdt zij misschien van het buitenleven „Zij is erin geboren en ik ook." „Ik veronderstel, dat dit een verschil maakt*! Peréoonlijk haat ik het. Ik ben geboren in de', Essex Road, Islington, en geef mij het heerlijk oude getingel van de tramschei len en de druk te van het verkeer dat is alles waarom ik geef I De kalmte hier gaat mij op mijn zenuwem zitten. Wel, hier kan je je 's avonds hooren ademhalen, heusch waar f Het is vreesaan*J jagend. En er is hier buiten niets te doen voor1 een flinke, bezige vrouw vooral niet in den win ter. Stel het u maar eens voor, Mr. Heriot I OnW streeks half vier in den namiddag is het hief donker en geen schijnsel van een gaslantaamj te bekennen. Hole is den vorigen winter tweej maal op de heide verdwaald, toen hij getracht hod, no donker hier te komen en hij moest naa| huis gebracht worden bij het licht van een larw taarn, die door den smidsjongen gedragen werdl Ik kan niet begrijpen, waarvoor de menschert toch buiten komen wonen, meen ik. Het ia alles goed en wel voor een paar vrije dagen Waarom wilt u buiten komen wonen f Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1