BUITENLAND. koloniénT" DE EEMLANDER" Die hardnekkige mergenhocst 44 LANEESIRAAT AMERSFOORT. BINNENLAND. B. NJEWEG, Langeslraat 39. Tel 462| f F 20e Jaargang No. 241 f 5_. ptr Wttk (met ciaVia «rakenn* ongdukkcn) f 0.17'. aiiondelijkc nummtr» ^0.05. OlRECTEUR-tJlTQEVERi VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE FOORTVMi TEl. «NT 613. Maandag fU April 192ü PRIJS DER ASVERIEHVItH met inbegrip van eea bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie» dingen en Lictdadigheids-adveitenticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer «oordeeiig* bepalingen «roor het adverleeren. hen# circulaire, bevattendo de voonraarden, wordt op aanvraag toegezonden. Berichte*. DE CONFERENTIE TE GENUA. Berlijn, 8 April. (W. B.) De Berl. Zt». Mitt. meldt: de Duitsche dclegotie voor Senua neemt een uitvoerig memorandum mee, »t, els resultaat ven weVenlangen, moeitcvol- nrbeid Duitschlond's finoricioolen toestond ffeenzet. Berlijn, 8 April. (N. T. A. Draadloos). |t)e Duitsche delegatie zal'o. a. ook voorstellen 'doen voor de stabilisatie van de rijksmark ."Sloor een internationale leeixing en middelen fc^.gerven voor het saneeren van Europa s or.otmisch leven. Daarbij wordt bovenal het (terstel van Rusland van belang geacht. Over de voorbereid jvgen te Gcr.ua wordt gemeld, dat de conferentie vermoedelijk Maan dagmiddag door Facta zal wordon ingeleid .cn Imet eon programrede van Lloyd George als de man, die de conferentie bijeenriep, zal worden geopend. De plaatsverdeeling geschiedt in twee groe- *>en: de uitgenodigden on de uitgenoodigdc na ties. De veiligheidsdienst is zoo omvattend, dat feeds 400 arrestaties van twijfelachtige ele menten, waaronder tal van buitenlanders, heb ben plaats gehad. Lenin in Rapallo P Q r ij s9 April. (B. T. A.) Men meldt uit Genua aan de Temps: Te Genua loopt het ge rucht, dat Lenin zich te Rapallo zou ophouden als president de facto van de bolsjewistische delegatie en het gehcelc werk dezer delegatie zou inspireeren. Lenin zou zich verschuilen ach ter den naam „ingenieur Wladimir", terwijl zijn ziekte niet anders zou zi*n geweest don een voorwendsel om zijn reis naar en aankomst in Italië te verbergen. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Berlijn, 8 April. (N. T. A. Draadloos). Staatssecretaris Bergmann is tot lid van de door de Commissie van Herstel ingestelde sub commissie voor de internationale leening aan Duitschland benoemd. UIT BEZET DUITSCHLAND. Berlijn, 8 April. (N. T. A. Draadloos). 3ver Duisburg is door de Belgische bezettings overheid de staat van beleg verscherpt op grond van botsingen tusschen de bevolking en Belgischen militairen. De Fransche militaire autoriteiten oefenen opnieuw briefcensuur uit en wel voor een goed deel zonder zulks bekend te maken. De brieven worden stilletjes openge maakt en weer dicht gedaan. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Een Duitsch wapendepot ontdekt. Kattowitz, 9 April. (B. T. A.). De ge allieerde autoriteiten hadden bericht ontvan gen, dat zich een geheim Duitsch wapendepot bevond op het kerkhof tusschen Gleiwitz en Sossnito. Er werd daarom een compagnie Fran- sche soldaten en een sectie pioniers gezonden I *om af te dalen in de gangen, die zich onder de kapel van het kerkhof bevonden. Er werd I daar een aanzienlijke hoeveelheid geweren, mi trailleurs en munitie gevonden. Niet zoodra hadden de pioniers écn der ondergrondsche gangen betreden, of een hevige ontploffing volgde, waardoor opslag 7 pioniers, 4 soldaten, een Fransche ambtenaar en een doodgraver ■werden gedood, terwijl 10 soldaten en 3 offi cieren ernstig werden gewond. Vijf soldaten rijn reeds aan hun verwondingen bezweken. Een onderzoek heeft uitgewezen, dat het wa- I pendepöt een mijn was en dat de ontploffing werd veroorzaakt door een mècanisme, tot dat doel aangebracht. Van andere zijden wordt het aantal dooden Vermeld als 23, dat der gewonden als 10. Uit het Saorgebicd. B e r 1 ij n, 8 A p r i(N. T. A. Draadloos). Te Saarbrückën zal op 15 Mei ccn eigen post-che- que-dienst voor het Saargebied worden inge steld. De economische lichanvn van 't Saarland wijzen een dergelijke scheiding met beslistheid van de hand. Uit Duitschland ontvlucht. Brussel, 8 April. (B. T. A.) Dé Libre Belgique meldt, dat in den nacht van 7 op 8 April een Duitsche vliegmachine in België is geland cn wel in de streek van Welkcnraedt. Een der vliegers verklaarde te zijn Henry Wandt, hoofdredacteur van het Duitsche blad Die Freie Presse, schrijver van het bekendo boek „Die Etape Gent", dot een verschrikkelijk licht wierp op de moraliteit der Pruisische officieren cn den Pruiv'schen generalen staf gedurende den oor log. Wandt was wegens de publicatie van dit boek gearresteerd en to Potsdam gevangen ge zet, beschuldigd van hoogverraad. Hij ontvlucht te cn besloot uit Duitschland per vliegmachine te vertrekken. Hij wilde naar Holland uitwijken, maar de vliegmachine raakte den koers kwijt cn landde in België. Wandt en zijn bestuurder wer den naar Brussel overgebracht. Moord in ccn trein. Maagdenburg, 8 April. (W. B.) Gis teravond deden roovers ccn aanval op een trein op het traject Ha'le-Hettstodt en schoten daar bij twee vrouwen en een jongeman dood. Men denkt, dat de daders buitenlanders zijn. Het Fomsche parlement op reces. P a r ij s, 8 April. (Havas). De Kamer en se naat, na vergaderd te hebben tot 2 uur 's nachts ter afdoening van verschillende finoncieelc wets ontwerpen, zijn verdaagd tot 23 Mei. DE IERSCHE KWESTIE. 'Londen, 8 April. (N. T. A. Draadloos). De Times-correspondent te Dublin verneemt, dat er ernstige pogingen worden gedaan om een modus vivendi te vinden voor de beide eerst volgende maanden tusschen de voorloopige re- gecn'ng van den Ierschcn Vrijstaat en de lei ders der republikeinen. De bezadigden van olie partijen zijn verontrust door de toenemende wonorde in het land. Er wordt voorgesteld, dat beide partijen overeen zullen komen het rustig verloop der verkiezingen te verzekeren cn bei der militaire strijdkrachten te gebruik-n vooi het onderdrukken van onwettige daden. De Va lera heeft reeds zijn verlangen te kennen ge geven, dat de verkiezingen niet worden bemoei lijkt. Men verlangt van hem, dot hij olies in het werk zal stellen om de activiteit van het repu- blikeinsche deel van het leger in toom te hou den. De correspondent meent te weten, dat de lord-mavor van Dublin cn andere personen een conferentie tusschen de eliders der beide par tijen tot stand probeeren te brengen. BIJLEGGING VAN HET DEENSCHE ARBEIDSCONFLICT. K o p c n h n g e n, 8 A p r i I. (N. T. A. Draad loos). Zoowel de bond der werkgevers als de bond van de vakvereenigingen der arbeiders hebben de overeenkomst goedgekeurd, die op 1 April gesloten is na onderhandelingen tus schen de voorzitters der beide centrale bonden en do bemiddelaars. Men verwacht, dat het werk Maandag zal worden hervat. Zoodro de uitslag bekend was, maakte de onlangs gekozen voor zitter van het Folketing Jansen Kleis het Huis bekend met de regeling van het conflict in een toespraak, die de leden van het Huis staande aanhoorden. Het blad der arbeiderspartij Sociol- dejr.ocrnten schrijft: Da uitsluiting eindigde mrtt een eervollen vrede. Het Roemeensche leger. Berlijn, 8 April. (N. T. A. Draadloos). De Roemeensche begreoting vcor 1922 voorziet in een vermindering der legersterkte om bezui- nigingsredenen van 155,000 tot 125.000 man. Bolsjewisten contra sociacl-revolutionnairen. Berlijn, 8 April. (N. T. A. Draadloos). De Moskousche procureur-generaal heeft de helft van het beschuldigingsmateriaal tegen de sociaal-revolulionnairen als zijnde onvol doend® teruggezonden. De vreemdelingen in Rusland. In een mededeeling der Sovjct-regeering wordt verklaard, dat in Rusland tot geen ongemoti veerde arrestaties meer zal kunnen worden overgegaan. Zij die zich er toch aan schuldig maken, zullen streng worden gestraft. Allé eer lijke burgers kunnen ongehinderd hun initiatief en werkzaamheid op economisch gebied oni- plooien.' Aan alle vreemdelingen, die Rusland in verband met handclsaangelegenheden be- d«o U al zoo lang kwelt, zal verdwijnen als Gij icden vorzorpt met de zeldzaam goneeskrarhtigo U vanaf heden vorzorpt met J& jfQQ jj zoeken, wordt de verzekering gegeven, dat zij zoo noodig* beschcrinihg zullen vinden, bij de justitie. Tegen hen, die zjch in do binnenlnnd- scho politieke aangelegenheden trachten te mengen, zal echter strer.g worden opgetreden. DE AMERIKAANSCHE VLOOT. W a s h i - t o n, 9 A p r i 1. (R.). Denby, de staatssecretaris van marine, zal zich krachtig verzetten tegen de voorgestelde vermindering der marinebegrooting, daar z.i. door de voor gestelde beperking van het marinepersoneel de sterkten der marines van Engeland, Amerika en Japan zich zouden verhouden als 5 2J4 3. in plaats van 5:5:3, zooals overeengekomen is ter conferentie van Washington, mede door het schrappen van 5 der 18 slagschepen. Verspreide Borichêen. Een gruwelijke misdaad. Wolff seint het volgende bericht uit de B. Z. ara Mi t tag Vimmorgen hooft de metaalbewerker Olto Erhart zijn vrouw met ren hamer probeeren dood te slaan. Vervolgens schoot hij zijn zoon een revolverkogel in den linkerslaap. Daarop greep hij weer naar den hamer cn hamerde zoo long op zijn dochter los, dat de steel van den hamer afbrak en het meisje bewusteloos op don grond vief. Vervolgens wierp hij het meisje uit het venster van de vierde verdieping op straat, waar het dood bleef liggen., De inmiddels door do buren gehaalde politie beschoot vervolgens Erhart, die op den rand van he balkon ging staan, zich daar een kegel in het hoofd schoot en roar beneden stortte,, waar hij eveneens dood bleef liggen. DOET F WE INHOOPRN IN HET REG!IV WPJ5VR WEEK. AAN EVENT F EE .E V ER A N DERI N- GEN VAN HOT3RRN.COSTYJRF.9- ItïANTEB,S ENE, KAN DAN DE MEESTE ZORG WORDEN BESTEED. Aardbeving in Zuid-Slavie. Nnar uit Weenen wordt gemeld, heeft in Zuid- Slavië con groote aardbeving plaats gehad, waardoor honderd Imizpn vernield werden. De ir"- -drap.r-t ^-0 Tvdllmen dinar. dien eventueel ter conlcrcntie speciale nrbeids- aangelegenheden ter sproke komen, aanvulling van de delegatie met eenigo adviseurs uit de vakkringen noodig kan blijken. Indien don ook uit de katholieke vakorganisaties een vertegen woordiger zou moeten worder. aangewezen, is het niet onmogelijk, dot de keuze op den heer Serrurcns zou vallen. Zaakgelastigde van Mexico. De heer Luis Rivoy sedert geruimen tijd zaak gelastigde van de Vereenigdc Staten van Mexi co voor België cn voor Nederland, is m Den Haag oongekomen om daar, in opdracht van zijn regecring, vast verblijf te houden in afwach ting van de benoeming van een gezant van Mexico bij H. Ms. bof. DE VLOOTWET. Naar do „Rsb." uit parlementaire kringen verneemt, werden pogingen aangewend om mi nister Von Kamebeek te verzoeken, zoo spoe dig mogelijk uit Genua terug te komen, om on middellijk na het Ponschrcces de behandeling von de Vlootwet te kunnen voortzetten. Deze poging wordt echter vnn katholieke zijde niet gesteund. Wat de houding dor katholieken zou zijn, indien deze poging slaagde, cn of ze kans van slagen heeft, kon men nog niet meodeclcn, doch men ochttc die kans na hot besluit der katholie ke fractie zeer gering. Wel ligt het in do bedoeling van de Kamer, uiterlijk half Mei voorgoed uiteen te goon. Indien minister Van Karnebeck niet spoedig na Paschcn terugkomt, achtte men een behan deling von de Vlootwet vóór de verkiezingen zoo goed als uitgesloten. OosMndiG, DE MERAPI. Aneta seini uit Weltevreden, d.d. 6 April De werking van den Mcrapi is verder niet gevaar lijk, er is alleen sproke van voortgang van de afstooting van de prop, waarbij veel stofwolken opvliegen. DE CONFERENTIE TE GENUA. Naar aanleiding van het aan De Tijd ont leende bericht, ent de her P. Scrrarcns, van het katholiek vakbureau en secretaris der Chr. Internationale, niet onwaarschijnlijk alsnog zou worden toegevoegd aan de Nederlandsche dele gatie Ier conferentie te Genua, meldt men ons, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat, in HET WETSVOORSTEL INZAKE INVOER VERBODEN. Blijkens het wetsontwerp der hccren Fles- kens, Hermans, Stulemeyer, van Rijzewijk, Win- termans, Pocls cn Bomons tot 't instellen van invoerverboden, achten zij het niet gewcnscht, deze belangrijke quocstie thans onbeslist tc la ten. In do eerste plaats vinden zij daartoe aan leiding in het feit, dat de resultaten van de con ferentie van Genua eerst bekend zullen zijn, wanneer de Tweede Kamer op reces is. In do tweede pioats kan het voor de onder handelaren van 'de regeering nooit een bezwaar zijn. dat dezo eventueel het recht om invoer verboden toe te passen kan hanteeren. In de derde plaats mccnen zij, dat er aan leiding bestaat voor het gebruik maken van het recht van initiatief, omdat het de toeken ning geldt van een groote macht aan de Re geering. Het ligt toch in den aard der zaok, dat zulks beter kan geschieden op een voorstel van de Staten-Gcneroal, dan dat de Regeering daartoe zelf het initiatief neemt. Het wetsontwerp strekt tot toekenning dezer bevoegdheid. Ofschoon de subcommissie uit de Commissie voor de Economische Politiek heeft voorge steld, dat de wet duidelijk zou moeten om schrijven do gevallen, waarin het uitvaardigen van een invoerverbod mogelijk is, mccnen de voorstellers, dat het doelmatig is dit niet in de wet vast to leggen, aangezien do beweegrede nen voor het uitvaardigen van een invoerver bod niet met nauwkeurigheid zijn te omschrij ven. De concurrentie van buitenlandsche pro ducten is namelijk niet alleen afhankelijk van zeer plotselinge en sterke veranderingen in dp valulaverhoudingen, doch wordt ook sterk be ïnvloed door do veranderingen in den buitcn- landschen kostprijs, ten gevolge van sterke wij zigingen in de loonen en in de prijzen der grond stoffen en andere materialen, voor de produc tie benoodigd. Daarentegen is het voorstel dor commissie gevolgd, om do bevoegdheid tot het uitvaardi gen van invoerverboden te beperken tot den duur van een jaar# De bij dit wetsontwerp gegeven bevoegdheid moet aangemerkt worden als een noodmaatre gel, die door zijn tijdelijkheid peen groote na deden kan veroorzaken, maar daarentegen en kele plotselinge misstanden in ons bedrijfsleven zal kunnen voorkomen. Mocht do regeering, volgens de meening der Staten-Generaal, een te ruim gebruik van de haar toegekende be voegdheid gemaakt hebben, dan wordt door de bepaling van urt. 6 non de Staten-Generaal KH recht gegeven in te grijpen. Heeft do Rcgoo« ring toch binnen één jaar na de dagtcekenin^ der wet geen wetsontwerp tot verlenging ins gediend, <lnn vervalt de thans too te kennen bevoegdheid automatisch is zulk een ontwerf wel ingediend, dan kunnen de Stutcn-Genernal door.het wets-ontwerp tc verwerpen, aan deze bevoegdheid onmiddellijk een einde maken. In het wetsontwerp wordt de mogelijkheid geschapen om door het verlecnen van dispen* satie, gepaard met het verstrekken vnn consent ton, den invoer van beperkte hoeveelheden toi te laten. Door het heffen van consent rechten wordt voorkomen, <!nt do bezitters der consenten on* gomotivccTdo winsten kunnen behalen. De voorstellers mecncn, dat tot voornoemd doel do medewerking kan worden ingeroepen van de N. U. M. Mocht dit op overwegende bezwaren bij dio Maatschappij afstuiten, dan knn een afzonder* lijk lichaam voor dit doel worden opgericht. In elk gevol zal gebruik kunnen worden gc* mankt von de beproefde krachten cn de erva* ring, die enkele der nog bij die Maatschappij in dienst zijnde functionarissen in deze richting bc* zitten. Wijziging invoerrecht op vlcesch. Volgens De Slagerscourant bereidt de mi* nistcr van financiën een wijziging van het in voerrecht op vleesch voor, welk© wi jziging geen verhooging, doch wel een billijker regeling van het invoerrecht op vleesch zou inhouden. Do wijziging zou slechts worden toegepast bii ster ke afwijking van prijzen. Het invoerrecht op bevroren vleesch zou onveranderd blijven. Do verandering zou alleen betreffen het buiten- landscho vcrscho cn gekoelde vleesch, dat aan een wnnrderecht zou worden onderworpen. (Dit is eene eenigszins uitvoeriger bevesti ging van eene medededing, welke onlangs reeds door den minister vnn financiën in do Kamer is gedaan. Red.) Meldingsplicht voor vreemdelingen. Verzocht wordt mede te doelen, dot To. meldingsplicht bij het hoofd van politic door vreemdelingen, zoonis is voorgeschreven in art. 3 von het vreemdclingcnreglcment, ver valt, uitgezonderd wanneer in het visum uit» drukkelifk meldingsplicht is voorgeschreven; van welke Innate aanmelding nisdon op het pespoort non teel: eniixg wordt gehouden. (In vcr- l.>nnd met het vorenstaande vervalt dus de af gifte vnn identiteitskaarten cn alles wat daarop betrekking heeft 2o. Dc verboden strook van 300 M. langs do Belgische grens vervalt. Den 22en April treden deze wijzigingen in werking. Artikel 27 vnn het Vvecmdelingcnreglemcnt wordt als volgt gelezen Hij, diet er zijn beroep vnn mankt aan per sonen nnchtvcrbliif te verschaffen, is gebonden in liet register, bedoeld bij art. 438 vnn het Wetboek von Strafrecht, ten aanzien van do vreemdelingen, die één nacht in zijn huis heb ben doorgebracht, non te teekenen of te doen nanteekencn, hunne nomen en voornamen, na tionaliteit, woonplaats, datum en plaats van ge boorte, zoomede datum van afloop van het lootstverleende Nederlandsche visum, alle wel ke gegevens moeten worden ontleend non hef. desbetreffend pnsnoort. Voor zoover de vreem delingen niet in het bezit zijn van een te hun nen name gesteld geviseerd paspoort, is hij verplicht, daarvan eveneens in hetzelfde regis* ter melding te maken. Overtreding von het bepaalde in het Te lid wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 6 dagen of geldboete van ten hoogste 25. Ook de bizondere bepaling, dnt Belgisch/ onderdanen, die langer dan drie maanden in onl land vertoeven, zich bij dc politie moeten oon« melden ter plants'1 hunner vestiging, zol, nuar het Hbld. meldt, in de tweede helft van dez# maand worden ingetrokken. DE KAMERVERKIEZINGEN. Protest candidntcn. Op Zondog 16 April e.k. (Isten Poosch» dag) zal te Amsterdam in Gebouw Concordia» Wcesperplein 1 cep landelijke conferentie wor- In uw eigen gedachte te geloovcn, te ge- i iooven, dat hetgeen dat hetgeen voor U in Uw eigen hort waarheid is, ook waar zal zijn voor t Iedereen, dit is genie. EMERSON. m. Uit het Engelsch coor Hm, J. P. WESSELÏNK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 70 Terwijl zij de stoep opsnelde, kwam zij roe- «vrouw Hole tegen die zij nooit gezien had, ■hoewel zij wel eens kennis met Godfrey ge- -Tnaakt had die onder aan de trap haar aan wijzingen gaf. Mevrouw Hale kwam naar voren en keek zeer eckelijk en beslist. „Zoekt u mevrouw Heriot? Zij zijn al weg" leide zij kortaf. "Het is niet mogelijk I Weg? Waarheen?" Vrceg mevrouw Bain scherp. 7 Zij zijn naar buiten gegaan, om dicht bij Amersham te gaan wonen. Mijn naam is Hale en wij hebben geruild met onze huizen, dat is alles." Bent u de vrouw van Godfrey Hale?" vroeg Margaret,, die* dit alles zeer geheimzinnig vond. Ik ben mevrouw Bain. Wij kennen hem heel goed, of schoon wij nooit het genoegen gehad hebben, u te zien. Dus u wilt mij vertellen, dat Mr. Heriot uw huis heeft overgenomen en el zijn huisraad overgebracht heeft „Ja zeker. Zijn verhuiswagens zijn hier van morgen twintig minuten over tien vandaan ge gaan en de onze om negen uurzij hebben elkaar gekruist op den weg aan dezen kant van Harrow." „Hoe erg vreemd I Weet u ook of mevrouw Heriot terug is „Neen, zij is niet terug. Zij is daar in Sus sex met de kinderen en hij maakt deze klein© verrassing voor haar in orde. Tic hoop dat zij het prettig zal vinden, het arme ding I Het is niet de soort verrassing, die ik van mijn echt genoot gaarne zou ontvangen, maar je weet r.ooit, wat voor dwaze dingen de mannen doen zullen. Zij hebben niet meer ware kennis van het leven dan een beby I Het spijt mij, dat ik u niet kan verzoeken binnen te komen, me vrouw Bain maar u ziet den rommel hier en ik moet toch voor vanavond iets in orde heb* .ben, om te kunnen zitten." „Zeker. Dank u wel. Amersham, zegt u Wat is het juiste adres als het u tenminste niets kan schelen het mij te zeggen „Het kan mij heelemaal niet schelen. Ik ben slechts dankbaar, dat ik het niet meer aan het hoofd van mijn postpapier behoef to zetten. Sweetacre, Bois Common, Cheshnm dat is het adres voor de post. Goedendag, mevrouw Bain. Ik zal u gaarne ontvangen, als wij op orde zijn en ik wil u wel vertellen, dat ik mijn eigen zaak hier ga vestigen en als u toevallig eens een mooio japon noodig hebt tegen billij ken prijs, zoudt u het wel bij mij kunnen pro- heeren. Ik zou mij zeer erover verheugen en ook over uw aanbeveling. Ik ben een goede costumière, al zeg ik het zelf! Ik zal kaarten rondsturen. Goedendag." Margaret Bain kon niet vlug genoeg thuis komen, om Peter alles te vertellen, die wijs- geerig luisterde, zonder blijk te geven van zijn verwondering. „Je ergert mij, Peter I Waarom zeg jc niéts?" „Omdat er niets te zeggen valt." „Maar jo kunt toch niet zeggen, dat je zoo iets verwacht hebt I Niemand zou dat kunnen. Tk ben er zeker van, dnt zelfs Duncan Heriot niet wist, dat het zou gebeuren." „Nu, laten wij het dan daarbij, Peggy. Duncan is in staat zijn eigen zaken te behandelen." „O, zeker. Daaraan twijfel ik niet, maar op een bepaalde manier. Wat ik hoop is, dat Jcanic het op de goede manier zal opnemen. Sommige vrouwen zouden werkelijk ernstig boos zijn, in dien zij niet eerst geraadpleegd waren. Kan jij je voorstellen, dat ik het goed zou vinden verondersteld, dat ik in de Bungalow was met de kinderen en teruggekomen zag, dat je alles, wat mij toebehoorde, had weggevoerd, naar oen plaats, die ik r.ooit gezien had of waarvan ik nooit gehoord had Denk je dot ik het prettig zou vinden „Het zou misschien heel goed voor je zijn, of je het prettig zou vinden of niet en ik ver onderstel, dat Duncan van dot standpunt uitgaat in deze zaak," merkte Peter op, met langzame cn geërgerde stem. Margaret hield zich met moeite in, anders had zij hem iets naar zijn hoofd gegooidmaar heel laat in den avond werd zij zachter ge stemd door een bezoek van Duncan Heriot zelf. Zij was even naar de brievenbus geweest, dicht bij tienen en zou juist de tuindeur sluiten, toen een rijtuig vlug voor het troittoir reed en Heriot uitstapte, die een kleine handtasch droeg. O, goedenavond, mevrouw Bain I Ik heb het maar gewaagd te komen, op goed geluk, dat u mij wel voor dezen nacht een kermisbed zoudt willen maken in het atelier. Ik heb den crehee- len dag gezworven en ik had dezen avond een afspraak met iemand en daardoor is bet te laat geworden, in mijn nieuwe huis te gaan slaeen. Het is buiten en ik zou u cn Peter gaarne alles ervan willen vertellen." „Jij Jx?nt een mooie, DuncanIk wist dat jo met een verbazingwekkende zaak bezig was, wont ik ben vandaag toevallig naar je oude huis gegaan en ik heb den huissleutel door bij die nieuwe vrouw achtergelaten. Ik hoop, dat dit eoed is „O, zeker. Ik heb alles vergeten van dien huissleutel en ik zou gaarne willen, dat u mor gen met mij meeging, want nu ik alle dingen in het nieuwe huis heb, weet ik niet, waar ik ze plaatsen moet. Dat wilt u toch wel doen niet terwille van onze oude vriendschap, cn voordat Jeanie terug komt Hij glimlachte zoo vriendelijk rr.enschelijk cn zijn geheele persoonlijkheid was zoo innemend op dat oogenblik, dat Margaret zich erover ver wonderde, dat zij hem ooit ruw genoemd had. „Nu, ik zal komen, ofschoon ik geloof, dot jc Jeanie naar huis had moeten brengen om haar eigen karwei te doen." „Maar dit is nu toevallig mijn karwei, me vrouw Bain," antwoordde hij. ,En ik ben als ^en kind zoo blij ermede. Hebt u ooit de woning van Hale gezien to Bois Common „Neen, maar Peter is cr geweest. Hebt ge Jeanie dan gesproken „Ja mijn waarde," antwoordde hij, met een vreemden klank van eerbied in zijn stem. „En als God het wil, zullen wij het verloren huis weer vinden. Wij zijn bezig het nu te bouwen." Margaret begreep hem vaag en haar oogen vulden zich met tranen teen zij hem welkom heette in haar huis cn Peter riep, om hem eveneens te verwelkomen- HOOFDSTUK XXIL Jennie Heriot's moed en opgewektheid zonk onloochenbaar een weinig, toen de dag van haor terugkeer naar Londen naderde. Toen zij do kinderen dien loatsten morgen aankleedde, wa ren zij erg huilerig en oproerig. „Waarom kunnen wij niet hier wonen, mocki,m vroeg Ken ernstig. „Er is thuis geen ruimte. Margie en ik zijn beu von die oude binnenplaats met haar eene grassprietje." „Stil liefje zoo erg is het niet I En er is de boom. weet je wel je eigen boom Wij moe ten den elvenkring er weer omheen maken en meer dan ooit ons alles verbeelden." „O, maar Margie en ik gclooven nu niet Ion* ger meer in die dingen het zijn maar sprook jes. Wij willen werkelijk buiten wonen móeder, zooals hier. En toen pappie hier was, vond hij het ook heerlijk. Hij zeide is het niet zoo, Margie dat alleen hier de menschen echt leven konden." „O, maar lieveling, pappie weet, evenals ik, en dat zal jij ook weten als jo grooter bent, dat de menschen ook in de steden moeten wonen, omdat er op het land niet genoeg werk vooi hen is." „O, maar er is genoeg I Ik wil boer worden cn Margie ook. Als ik geen boer kon worden als ik groot ben, dan loop ik weg naar de Zuid», zee-eilanden cn ga een schat zoeken aan hg strand." Jeonie's glimlach was wat beverig, terwijl zi] zijn zacht haar borstelde. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1