i A. v. d. Weg, Langestr. 23 «■EianMiBi'Tïrztz: MAISON „L'HIROHDELLE" Eet-, Thee- en Ontbijtserviezen FEUILLETON. PRIJS OER ACOTltl DE EEMLANDER" BUITENLAND. Keelontsteking ABDIJSIROOP 44 UHBESUM AWEHSF03RT. Korte Fantasie Mantels in effen en geruite stoffen (aardige tinten) B. ftlEWEG, Langestraat 39. Tal. 462 Het Verloren Tehuis. Sporlma^aziin „VEDEA" 20e Jaargang No. 242 per poft f 1 pet week (met (tratta «etteker.nt kgen ongelukken} f 0J7», «lioniletlijlte nummers AMERSFOORT Dinsdag II April 1922 U03. DIRECTEUR-UITGEVER» X VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA» nn INT 5ia van 1 4 tegels f I.OS net inbegrip van cca bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanbi» dingen en üctdadigheids-adreitentiën voor de helft der pri}* Voor handel en bedrijl bestaan recc wooideeiige bepalineen *ooe het ad verteeren. ben® circulaire, bevattende dr voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. OF Politiek Overzicht Gister, voor het eerst na den oorlog, werd fte Genua de bekende Europeesche conferentie geopend, waaraan overwinnaars en overwon nenen deelnemen op voet van gelijkheid. Som migen verwachten van haar veel, zij het, dat op Uk eerste conferentie sleohts het begin zal wor den gemaakt met het herstel van Europa's ge- id< sorganiseerd financieel en economisch leven; «lechts enkelen verwachten vim de conferentie niets minder dan de redding der wereld. Tot de yvoorzichtigen" behoort ook de schrijver van de Zondagsche Umschau und Ausschau-rubriek öer Kölnische Zeitung, die opmerkt, dat nie mand de conferentie tegemoet ziet met over dreven verwaohtigen en velen zelfs "met gemoti- Teerden twijfel. De doodzieke volkeren van ^Duitschland eh Oostenrijk dienden er dan 'ook Vel voor op te passen van de internationale bijeenkomst een wonder te verwachten. Van de Engelschen neemt de schrijver zon der moer een. dat zij van goeden wille zijn: wanneer de wereld uit haar voegen is gelicht, kan Engeland niet handel drijven en wanneer het dit niet kan, is zijn bloedsomloop gestremd; dit is het algemeen© inzicht in Engeland- en ledereen wist tegenwoordig ook, waarom de wereld tegenwoordig nog uit haar voegen is. Wanneer met elke nieuwe tuimeling van de mark de Duitsche koopman zijn goéderen lager dan de Engelsche aanbiedt en tegelijkertijd de waren en grondstoffen van het Britsche rijk voor het Britsche rijk telkens meer onbereik baar worden, dan behoefde men niet erg scherp zinnig te zijn om in te zien, wat de voornaamste oorzaak is van de Engelsche zakenmalaise. En wanneer met elke nieuwe dreignota van de En tente, met elke nieuwe milliardcn-betaling van Duitschland de mark in waarde daalt, dan be hoorde er opnieuw weinig scherpzinnigheid toe om m te zien, waar het genezende mes in den wond moest worden gezet. Desniottegrt-^taan de heeft de Engelsche delegatie de verplichting op zich moeten nemen deze voornaamste oor zaak var. de ellende ter wereld niet ter sproke te brengen; anders zou Frankrijk niet naar Genua zijn gegaan. De schrijver van 't Zondagsch overzicht oor deelt eohter, dat deze toezegging tot de belof ten behoort, waaraan slechts formeel de hand zal k.imnen worden gehouden: doordat de Duitsche mark ziek is, lijden niet alleen d© En- gelschen, maar ook de Italianen, Belgen, Tsjecho-Slowoken en alle onziid;"-°rv: „Wanneer de Fransohen will on, dot zich te Genua een een* heidsfrot d©r wereld tegen hen zich vormt, zoo- als zich te Washington een eenheidsfront teg©tt hen heeft gevormd, dan behoeven zij slechts als Shylock te staan op de schuldbekentenis, die Lloyd George hun heeft moeten afgeven. Zeker zal men niet op de agenda schrijven: veroude ring van de schadeloosstellmg-vonrwoardon van het vredesverdrag of zelfs vermindering van de Duitsche betaling aan Frankriik. Het thema kan heel onschuldig luiden: stabilisatie der wissel koersen of stopzetten van den stroom van pa piergeld of iets dergelijks. Het komt allemaal op 't zelfde neer; zoodra de economische nood van de wereld in dezen of genen vorm ter sprake komt, zal men de ontzettende wonde, waaruit Duitschland's levensbloed stroomt, voor zich zien en alle vingers zullen naar Frankrijk wij zen, in welks nabijheid de wond telkens op nieuw begint te bloeden". Ondertusschen verwacht de schrijver, dat men zich aanvankelijk wel niet in hoofdzaak met Duitschland zal bezig houden, maar met Rusland, ten aanzien waarvan de schrijver het niet heelemaal duidelijk acht, of Lloyd George •lechts om tactische redenen dit land op d°n voorgrond heeft geplaatst of wel werkelijk meent, dat hier het economisch herstel van Europa moet beginnen. Frankrijk bood hierbij evenveel tegenstand als iin de Duitsche kwestie en Amerika hield zich in hoofdzaak wegens Rusland verre van de conferentie. Door Lloyd George's eigen partij in Engeland werd hij niet dan aarzelend gehoorzaamd en Churchill wos deswege bijna afgetreden. De schrijver merkt op: „Het is stellig een waarheid als een koe, dat de terugkeer van Rusland in den kring der wereldeconomie voor haar genezing onver mijdelijk is. Maar even zeker is 't, dat die te rugkeer slechts geleidelijk kon plaats hebben en dat de gunstige gevolgen ervan pos in den loop der jaren aan den dog kunnen treden. Van waar dus de haast van den eersten minister om de Russen aan de conferentietafel te krijgen?" Lloyd George's groote rede van vandaag een week geleden gaf enkele vingerwijzingen: hij hoopte eerst aan den tersluikschen oorlogs toestand een „eiinde te maken, die nog steeds tusschen de radenregeering en de overige wereld bestaat en hij meende tegen het groote doel der algemeene ontwapening, 'dat hij met Washington nastreefde, de laatste gemotivcci- de bedenkingen uit den weg te hebben geruimd, wanneer eerst het schrikbeeld van 't roode leger verdwenen is. Anderzijds leerde hem de onder vinding, dat de ups en downs in het zakenleven zeer nauw met het vertrouwen of wantrouwen der zakenwereld in de toekomst samenhangen en de Engelsche premier hoopte nu met een vredes- en handelsverdrag, dat voor de Engel sche kooplui de deuren van Rusland openstoot, nieuwen ondernemingsmoed in hun harten te kunnen wakker roepen. De derde reden is te vinden in een korten zin van zijn rede: „Duitsch land kan zijn verplichtingen tot betalen niet vol ledig vervullen, voordot Rusland hersteld is.' Dit doet den overzichtschrijver vragen of Lloyd George, de hondigerd, Duitschland via Rusland uit zijn economische slavernij van het vredes verdrag wil opheffen of wel: wilde Lloyd George voor Duitschland als lid der internationale cor poratie, die het herstel van Rusland ter hand zal nemen ,een positie verwerven, die het een rugdekking verschaft tegen de aanvallen van de commissie van herstel: „Wij tasten momenteel daarover in het duister: in allen gevalle is even min tegen bovengemelden zin iets in te brengen als tegen de verklaring, dat Rusland zonder Duitschland's hulp niet weer kan worden op gebouwd. Uit beide volgt echter, dat ook, bij de bespreking van Rusland's toekomst, de nood van 't Duitsche heden niet kan worden uitge schakeld/" Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. De opening. Genua, 10 April. (B. T. A.). De inter nationale economische conferentie^ waarop 34 mogendheden, alle uit Europa, behalve Japan en de Engelsche dominions, vertegenwoordigd zijn, is te 3 uur geopend met een plechtige openbare zitting in het historische pnlois van San Giorgeo. Facta, die als voorzitter is aangewezen, sprak de openingsrede uit. Facta aan 't woord. Londen, 10 April. (N. T. A. Draadloos). Facta, de Itoliaansche eerste minister, heeft van middag de conferentie te Genua geopend met een rede, waarin hij den nadruk heeft gelegd op de betreurenswaardige economische gevolgen van den oorlog. Hij zeide, dat het vertrouwen in de eerste plaats hersteld moet worden, wilde de economische machine weer op normalen gang worden gebracht. Om dit te bereiden was inter nationale samenwerking noodzakelijk. Op de conferentie moesten haat en oorlogsgevoelens ter zijde worden gesteld. Ons doel, aldus Facta, is het herstel in Europa van voorwaarden, die de volken in staat stellen vreedzaam naast el kander te leven n de verschillende nationale economische stelsels, die de oorlog zoo ontred derd heeft, met elkaar tot overeenstemming te Opgepast! Een koolontstaking ia gewoonlijk het begin van can oitnrrh. influenza of bronchitis Voorkomt dat. Gébruikt dadelijk do heilzimo brengen. Dezelfde geest von ernst, die de con ferentie te Washington be-'.eld heeft, moet ook op deze conferentie heerschen. Facto besloot met een b roep op gelijkheid, recht vaardigheid en eensgezindheid onder de v ;©n, in overeen stemming met de plechtige verklaring, die de Paus zoo pas heeft afgelegd. Onmiddellijk na zijn openingstoespraak legde Facta de verklaring af, dat, daar de besluiten van Cannes aan alle uitgenoodigde mogendhe den zijn meegedeeld, liet aanvaarden der uitnoo- diging gelijk stond xnet het aanvaarden van do daarin neergelegde beginselen. Lloyd George's rede. Londen, TO April. (N. T. A. Draadloos). Lloyd George zeide, nadat Facta had uitge sproken Dit is de grootste bijeenkomst van Europeesche naties, die ooit op dit vasteland bij een is gekomen. Gezien haar omvang, het ka rakter van haar deelnemers en de beteekenis van hoar onderwerpen, zullen hoar besluiten verstrekkend© gevolgen hebben, hetzij ten goe de of ten kwade, op het lot niet alleen van Euro- paT maar van heel de wereld. Wij komen bij een op gelijken voet, aangezien wij gelijk© voor waarden hebben aanvaard. Wij zijn hier niet als geallieerde en vijandige landen, niet als oorlog voerenden en onzijdigen, wij zijn niet bijeenge komen als monarchisten of republikeinen of sovjetlisten, wij zijn hier bijeen als de vertegen woordigers van alle landen en alle volken van Europa om gemeenschappelijk de beste midde len te overwegen voor het herslel van den ver nietigden bloei van dit werelddeel, opdat wij elk in ons eigen land en elk op zijn eigen wijze beter levensvoorwaarden voor ons volk mogen scheppen dan de wereld tot dusver heeft geno ten. Maar als wij bijeenkomen op voet van ge lijkheid, dan moet zulks zijn, omdat wij gelijke voorwaarden aanvaard hebben. Deze voorwaar den hebben de uitnoodigende landen te Cannes opgesteld, zij galdsn voor allen. Het zijn de voorwaarden, die tot dusver aanvaard zijn dooi elke beschaafde gemeenschap als grondslag voor internationaal vertrouwen. Zij zijn eerbied waardig op zichzelf en zijn de eerste voor waarde voor elk verkeer tusschen landen on derling, zonder dat zij aan de soevereiniteit van éenig land iets afdoen. Wij zelf aanvaarden ze volkomen. Het zijn de eenige voorwaarden, waarop wij kunnen toestemmen in samenwer king met anderen. De eerste dezer voorwaarden is, dat, als een land contractueele verbintenissen aangaat je gens een ander land of de onderdanen van dat land voor genoten waarden, zulk een verbintenis nimmer kan worden gerefuteerd, als dat land van regeeringsvorm verandert, zonder dat do genoten waarde teruggegeven wordt. De tweede is, dat aan geen land vergund is strijd te voeren tegen de instellingen van een onder land. De derde is, dat geen land aanvallende maat regelen zal nemen tegen het gebied van een an der land. De vierde is, dat de onderdanen van het eene land recht zullen hebebn op onpartijdige recht spraak voor de rechterlijke lichamen van het andere land. Indien eenig volk deze elementaire voorwaar den voor een beschaafden omgang tusschen de stalen van de hand wijst, mag het niet ver wachten in den raad der volken te worden op genomen. bc engelsche premier verklaarde daarop, da: zij, die de uitnoodiging tot deze bijeenkomst nanvoard hebben, beschouwd mogen worden, nis deze voorwaarden te hebben aanvaard, die zijn vastgesteld te Cannes en neergelegd in dc uit noodiging tot deze conferentie. Ofschoon de oorlog al meer don drie jaar geleden geëindigd is, zei Lloyd George voorts, goat Europa nog steeds gebukt onder den ge weldigen lost von do schulden en het herstel, waarmee het beladen is. De polsslag van hot hundelslcven slaat zwak en onregelmatig. De wettige handel, verkeer en nijverheid zijn over al gedesorganiseerd en in verdrukking. Er heerscht werkloosheid in het Westen, hongers nood en pest in het Oosten. De volken van elk ros en olie stonden lijden er onder. Het eerst noodige voor Europa is vredeechte vrede. Zonder het stic'-tcn van vrede en goede ge zindheid onder de volken, zullen de naast ann- do besprekingen over den geld- cn wisselkoers, het verkeer en het crediet van geen bcteck nis zijn. Hoewel de grootste strijd voor het oogenblik geëindigd is, houdt het grommen aan, daar cr in elk land tal van honden zijn, die meenen, dat hoe luider zij blaffen, des te dieper indruk zij zullen maken van hun krocht cn vastberadenheid. Europa wordt verdoofd door dit hondsche kabaal. Wij zullen metter daad al bijdragen tot het herstel van Europa indien wij op deze conferentie aan dat geruzie een eind kunnen maken. Wij zullen slagen niet in een geest van hebzuchtige waakzaamheid of van zelfzuchtige belangen, maar met den ge- meenschappelijken wil om ons best te doen de wereld te herstellen tot haar normale kracht cn gezondheid. Dit zullen wij doen, wanneer wij het welslagen der conferentie afmeten nuar het goede, dat wij tot stund brengen en niet naar het goede, dat wij beletten. Laat ons meer den ken aan wat wij verwezenlijken kunnen dan aan hetgeen wij kunnen beperken. Wij hebben al lemaal een gemeenschappelijk voorbehoud in de openbare meening van ons land. De openbare meening van het eene land is misschien meer samengetrokken op een bepaalden kant van de zaken en die van het undere land op andere vraagstukken. Dat roept ongetwijfeld moeilijk heden in 't leven. Het is niet gemakkelijk deze uiteenloopende meeningen tot overeenstemming to brengen, ook al botsen zij niet tegen elkan der op, maar de openbare meening is geen on vermurwbaar iets als de Alpen of Apennijnen. Zij is vatbuar voor leiding en een beroep op de rede en het geweten en ik vertrouw, dat zij in elk opzicht voor een groot deel gevolg zal geven aan dat beroep op haar geest en hart door het gemeenschappelijk staotsmansbeleid van Europa. Men kan haar leeren, dat het goede vnn een ander land niet noodzakelijk slecht be hoeft to zijn voor haar eigen land cn dot daar entegen dat, wat alle landen ten goede komt, noodzakelijk voor hoar eigen land ook het beste moet zijn. De Engelsche premier sprak er zijn teleur stelling over uit, dat de groote Amerikannsche republiek niet vertegenwoordigd was. Hij hoop te, dat, zoo goed als een burger van Genua eenmaal Amerika heeft ontdekt, Genua de menschheid nog eens den onsterfel ijken dienst zal bewijzen om Europa opnieuw aan Amerika t© ontdekken. Ten slote zinspeelde Lloyd Geor ge er op, dat nagenoeg de bladen van de heel© wereld op de conferentie vertegenwoordigd zijn. Dit toont de zorg aan van dc wereld voor den uitslag der conferentie. Indien wij falen, zal er een gevoel van wanhoop ontstaan, dot de heele wereld teisteren zal slagen wij dan zal een strooi van hoop het duister doorboren, dat op den geest van de menschheid drukt. Een rede van Barthou. Genua, 10 April. (Havas). In zijn rede ter conferentie van Genua verklaarde Barthou, dat hij de weloverwogen stem en de loyale mede werking bracht van Frankrijk, dot naar Genua komt om te handelen. Do Fransche afgevaar digden zijn geen toeschouwers maar medewer kers, bereid hun aandeel te dragen van den ge- meenschappelijken arbeid en verantwoordelijk heid. Barthou wees op de moeilijkheden, die de afgevaardigden^ zullen ontmoeten, maar die hen niet mogen weerhouden. Frankrijk heeft door eigen krachtsinspanning getoond, dat het de noodzakelijkheid van optreden begrijpt en den prijs ervan kent. Het wordt door geenerlei natio naal egoïsme gedreven en wenscht geenerlei hegemonie uit te oefenen. De oorlog heeft Frankrijk tc veel gekost, dan dat het niet eeü afkeer zou hebben vnn de verschrikkingen van( den oorlog. Het is in zijn geheel beslist vrede*, licvend en het is niet Frankrijk, dat ooit do mis* dadigo afwijking zal toonen om de rust van de wereld te vcrs'oren. Zijn rechten, waarvoor het een ontstellenden prijs betaalde, zijn geen belet* sel voor een onderneming nis de tegenwoordig® en het program van Cannes heeft die rechten evenals de rechten zijner bondgenooten buiten bespreking gesteld. Frankrijk zal zich to Genua niet opsluiten in een negatieve houding. Zijn des kundigen zullen belangrijk werk leverenpecnr enkel vraagstuk is aan hun onderzoek en hun overwegingen ontsnapt. Do Fransche afgevaar digden zullen zeggen, wat zij meenen dat billijk, noodzakelijk of mogelijk is. Vrede cn arbeid vormen het programma cn het wachtwoord vat» Frankrijk. HII.I.IJUF. PRIJZGÜ. Tsjitsjcrin aan 't woord. Genua,.10 April. (B. T. A.) Nudöt Facta tot voorzitter was benoemd hield Lloyd Georgot een redevoering. Vervolgens hield Barthou een rede en na hem komen Ishii cn Theunis de verzekering geven van de medewerking van Japan en België. Ook dr. Wirth belooft namens Duitschland mede werking. Daarna komt Tsjitsjcrin aan het woord. Hij sluit zich aan bij de woorden van den Itnliaan- schen premier en zegt, dat er hier noch over winnaars noch overwonnenen zijn. Rusland is bereid tot de conferentie mede te werken met alle hem ten dienste staande middelen, di© echtor gering zijn. Dc delegatie zal een uitvoe rig ontwerp indienen. Voorts verklaart Tsjitsjc rin, dat alle pogingen tot economisch herstel ter wereld vruchteloos zullen zijn, zoolang een nieuwe oorlog dreigt. Rusland is bereid tot con solidatie van den vrede mede te werken, mits het zeker is cr niet het slachtoffer van te zijn en gewaarborgd te zijn tegen elke nanslag op zijn grenzen cn zijn binncnlundsche vrijheid. In het verder verloop van zijn rede zegt Tsjitsjcrin, dot de Russische delegatie met in stemming kennis nam van het voorstel van den Britschen premier omtrent de noodzaak van een periodiek bijeenroepen van conferenties, doch de wereldvrede moet hel werk zijn van een wereldconferentie. Rusland wil deelnemen aan de herziening van het statuut vnn den Volken bond, opdat deze worde tot een werkelijk ver bond van naties zonder de thans nog bestaand® scheiding van overwinnaars en overwonnenen. Hierop komt Barthou aan het woord om er tegen te protesteeren, dat Tsjitsjerin in de be raadslagingen de kwestie van het bijeenroepen von een wereldconferentie de verlenging van het mandaat der conferentie te Genua mengt. De door hem opgeworpen kwestie van ontwu- pening, betoogt Barthou verder, komt ook niet op het program van Cannes voor. Als de Rus sische delegatie dit voorstel zal indienen, zon zij stuiten op een'vierkante weigering vnn Frank rijk, dat daarbij zeker door Italië zal gesteund worden. Niemond, besluit Barthou, moet zich aan het charter van de conferentie kunnert onttrekken. Tsjitsjerin repliceert cn zegt het vrij ondui delijk program van Cannes niet precies te ken nen; hij verzekert verzoeningsgezind te zijn ent zich voor de mccning der vergadering te zullen; buigen. Lloyd George komt sussend tusschenbeide cn betoogt de noodzaak van het welslagen der con ferentie cn geeft Tsjitsjerin den raad zijn voor stel niet te handhaven. De Rus wil nog verder spreken, doch de voor zitter stelt voor de discussies te sluiten. Barthou vraagt, of alle gedelegeerden de voorwoorden van Cannes aanvaarden, waarop Facta antwoordt, dot zij dat doen door bijwo* ning van de conferentie. Om half acht wordt de zitting opgeheven. Morgen zullen de commissies voor Russische zaken bijeenkomen. Zich te schikken naar gebruiken, die dood foor U geworden zijn, heeft dit bezwaar, dat het jUwe krachten versnippert. EMERSON. Uit het- Engelsch door Mm. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 71 Het werd nu erg warm, daar de zomer nader de en bij de gedachte aan Juli en Augustus in Camden Town, liet zij den moed een weinig zinken. Zij rook in gedachten de geuren van de venterskarren met eetwaar, wanneer zij in rijen de kleine straat moesten doorgaan, die toegang gaf tot den grooten verkeeisweg naar de Humpstead Road. Het feit, dat zij een paar shillings kon sparen op haar Zaterdagsch© in- koopen verzoende haar nauwelijks met die her innering. En zij wist hoe vies die geuren werden tegen het einde van een drogen zomer en hoo ziekelijk de kinderen ervan werden. Terwijl zij naar het ronde profieltje van haar longen keek en de verbeteringen, die deze wei nige weken in de gezonde buitenlucht hadden te weeg gebracht, overviel haar een ziekelijk Verlangen te blijven. Het was nauwelijks mogelijk zichzelf gerust te stellen, dat zij daar hetzelfde evenwicht van tfeest en lichaam zou bewaren, hetwelk hier Over haar gekomen was in de eenzaamheid en &t zir daar haar ziel zou blijven bezitten. Indien zij weer terug was in de oude omge ving, weer omringd zou zijn door dezelfde be perking-en en do kleine beproevingen, die een samenleven, dat alle lieflijkheid voor haar ver loren had, met zich zouden brengen, zou moen ten ondergaan, zou zij dan de proef kunnen doorslaan Zouden Duncan's nieuw ontzag en vriendelijke goedheid blijven of zouden zij weer vervallen in den ouden woordenrijken strijd, de lange stilten en de bitterheid van terugge drongen en ontgoochelde indrukken Zij kon niet zeggen, dat zij zich zeker gevoelde, noch omtrent hem, noch omtrent ^jchzelf. Toch was zij dankbaar voor dit heerlijke tus- schcnspel en voor den verdwaalden straal vJan vroolijkheid en vrede, dien zelfs Duncan's kort bezoek niet verstoord had. Daar zij zich nu meer grondig met zichzelf bezig hield, nu de beproe ving, dat zij terugkeeren moest, naderde, deed zij vele nieuwe geloften, om beter te zullen zijn, en ook vriendelijkër, verdraagzamer en lie felijker. Zij wilde hém tenminste halverwege te gemoet komen. Terwille van de kinderen was het voor hen noodig, een machtige poging te doen. Haar werk, waarover zij nu sprak en het zelfs openlijk vertoonde, zou haar in zekeren zin troosten en haar buiten zichzelf wegvoeren. Zij zou Duncan veroorloven te weten, wat zij gedaan had, als hij er belangstellend naar was. Zij zou hem zelfs misschien wel een gedeelte van de vruchten van haar arbeid toonen. Dat hij een bekwaam, nogal onmeedooger.d beoordeelaar was, zoowel van zijn eigen werk als van dat van onderen, wist zij zeer goed en indien, wat zij geschreven had, door hem goed gunstig beoordeeld was, zou zij haar hoofd kun- nen ophouden. Terwijl zij hierover ducht, kwam haar een vluchtig droombeeld voor oogen, liefelijk ge- noeg, om haar hart sneller te doen kloppen het tooverde haar een nieuwen band voor tus schen baar en den echtgenoot harer jeugd den band von kameraadschap in het werk, van 'me degevoelen met eikaars denkbeelden, van stre ven naar een gemeenschappelijk doel. Maar zij liet dit beeld weer los. Na al het water, dat onder de brug was door gevloeid, zou zoo een heerlijke en hemelsche stroom wel nooit meer haar leven binnen vloeien. Maar, hoe ook, de stroom was liefelijk en hielp haar, ondanks haarzelf, de scherpe kanten te verzachten van haar afscheid van Upleys. LANGESTRAAT 116. LevertMEDAILLES. KKUIS2CN, BEKERS, enz. JOB. VAN I>!JK. Zij had het de paar laatste dagen -zeer druk, om het huis in volmaakte orde te kunnen ach terlaten, zoodat mevrouw Ferrars geen reden zou hebben, haar verbazende vriendelijkheid te betreuren. Van den zolder tot den kelder werd het huis schoongemaakt en Jeanie vond dat werk in het geheel niet bezwaarlijk. Het had een doel en de uitkomst beloonde de moeite. Op den faatsten avond, terwijl zij bezig was de koperen roeden in de neteldoeksche onder gordijntjes te doen, die zij dien dag eigenhan dig gewasschen en gestreken had, werd zij ver rast door een licht geklop op de deur. Buitenmenschen zijn niet bang voor onver wachte geluiden, zooa!s de stadsmenschen, om dat de lucht ervan vervuld is en een vogel in een boschje zeer goed een radorenden landloo- per kan nabootsen. Dus was hoar gezicht zeer kalm toen zij naar buiten ging om de deur te openen. Tot haar verbazing stond daar een groote gestalte en zij kon den schijn van een witte japon zien, onder een licht satijnen man tel en de schittering van een diamant op het keurslijf. „Ik l>en het, Naomi Speed mevrouw Heriot. Mag ik binnenkomen vroeg zij eenigszins buiten adem. „Ik wist, dat u morgen zou weg gaan en ik wilde u vaarwel zeggen. Wij zijn hier pos vanmiddag aangekomen." Jeanie verwelkomde haar met een glimlach en met beide uitgestrekte handen. „Nu, dat noem ik nu eenswerkelijke vrien delijkheid. Ik kan niet zeggen hoe ik die op prijs stel. Kom toch binnen. Hindert het niet, dot ik doorga met mijn bezigheden Ik doe de roeden in de ondergordijncn. Ik heb een lichte voor jaarsschoonmaak gehouden en het huis ziet er zoo mooi uit, dat mijn hart breekt, nu ik het verinten moet f Wat ziet u er mooi uit." Naomi had haar mantel afgplegd en de witte satijnen rok met een overkleed vnn vrij hard geel stond haar werkelijk heel goed. „Het is moor een oud ding." „O, monr het is zoo beeldig en ik heb de kans niet, vee! menscben in avondtoilet te zien, dus zal ik eens- om u heenloopen en u eens goed bekijken, als u het niet schelen kan I" Naomi Iochtè een weinig zelfbewust. „Wees toch niet zoo dwaas Ik zou u gaarne in avondtoilet zien, laat eens kijken een wijd iets van turkoois fluweel/ nogal onbe paald van toon en met wat oude kant op het lijfje cn een snoer van matriz om uw hals. Ik heb het nu meegebracht, is dat niet eigenaardig. Wij hebben het in Venetië eens gekocht, toen wij daar waren, maar het stoat mij niet." Zij nam den ketting van haar hals en deed dien vlug over Jeanie's hoofd en het prachtige blauw kwam mooi uit tegen den witten achter grond van Jennie's blouse „Moet ik dit houden vroeg Jeanie hem vreemd betastend. „Ja. Het is een herinnering, omdat ik van u houd en ik hoop, dnt wij altijd vriendinnen zul len zijn," zeide Naomi met een vollen klank in haar stem. Jeanie was wat verlegen. Een Engelsche vrouw zou een glimlach cn ©en kus gereed hebben tot dank, maar bij Jea nie kwam zulk een plotselinge uitdrukking van haar gevoelens niet zoo grif. „Ik zal het altijd houden en dragen. Misschien krijg ik nog wel eens de fluweclen japon, die er bij post. Het is een hemelsche kleur net ge deelten van de lucht na zonsondergang of in den zeer vroegen morgen als de nevelen optrek ken f Maar wilt u niet gaan zitten cn mij ol uw nieuws vertellen „Ik heb niet veel moer ik zou geame nog een poosje willen blijven. Ik wil u over iets spreken" „Verbergt Dr. Ferguson zich niet ergens in den tuin I Hij is toch door het Park met u ge* gaan „Neon, hij is dezen keer niet overgekomen." „Maar hij komt morgen vroeg Jeanie ver* trouwelijk. „Neen. Hij kon niet wegkomen. En ik ben zelfs niet zeker ervan, of ik dit wel wensch. Ik ben niet erg gelukkig, mevrouw Heriot, cn er is niemand, met wie ik spreken kan, u uitge zonderd ik bedoel, dat niemand mij begrij pen zou." „Vindt u dan, dat ik zoo bevattelijk ben Maar ik ben niets dan een eenvoudige, kalm® vrouw, die hoopen fouten in haar leven ge maakt heeft. Ik geloof wel, dat ik medegevoel heb, ofschoon ik dat niet zoo goed onder woor* den kan brengen." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1