IBOHHEMENTSPBUS FilllS DEI IBVEilEMl DE EEMLANDER" BVÜalson Wilms Hoesters, reinigt Uw keel/; (UB ZILVER en mi ~B UITEN LANDT MAISGR „UIMBFllE" FOTO-XRTIKELiii "BINNEN LANDT" TER HORST" FEUILLETON. Het Verloren Tehuis. 20e Jaargang No. 244 per 3 maanden voor Amesa» foot* 1 2.10» idem tramc® pa pert f per week (met erath eerrekerin® legen ongehikken) f 0.17», «izondetlijke nummer» AMEBSFOOBTSCH D Donderdag 13 April 1922 I» OIRECTEUIMJ1TGEVER» J- VALKHOFP. ARNHEMSCHE POORTWV TEl iNT 61X v»n 1-4 regels f I.OJ met inbegrip van een 'bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie» dingen en Llctdadigheids-adveitenticn voor dc helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan recr noordeelige bepalingen «roor het advertecren. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Nolens' draai. f Een merkwaardige stemming is in de Tweede fcim gehouden. Dc Regeering ^ad verklaard, dat rij prijs stel de cp afdoening van de Vlootwet. Waarom ook jpiet De neuzen waren geteld. Een pear leden Iran Links zouden niet aanwezig kunnen z.ijn en woog voldoende op tegen enkele dissidenten pon Rechts. Van Dijk zou het dus wel halen. Er. men ging tegen den zin van vele kamer leden van Links aan het beraadslagen. En toen Er schijnen oogenblikken te zijn, waarop het tegelijk tot meerdere koppen doordringt, dot er Iets bijzonders moet gebeuren. Als de Kamer lucht met o.ectriciteit is geladen, weet niemand, .wacr het zal inslaan. De besten c«\der de poli tici zijn dan in hun geest aan het formuleeren en combineerenwie het snelst denkt, slaat het ©erst zijn slag. Ditmaal 'was het Oud. Hij geloofde blijkboar niet in de kans, dat het afschuwelijke wetsont werp zou worden verworpen. Uitstel was het eenig bereikbare I Uitstel tot na Paschen. Mis schien zouden de Rechtschc partijen niet brutaal genoeg zijn, om vlak voor dc verkiezingen dit Voorstel er door te jagen, gezien het feit, dat (ook onder de Rechtsche kiezers vele tegenstan ders zijn van dit malle en dure militairisme. En «oo stelde Oud voor, de behandeling te verda gen tot de minister van Binnenlondsche zaken pit Genua terug zou zijn. Nu was het de beurt van Nolens, om aan het eom.bineeren te trekken. Zijn positie wès moei lijk. Had niet de Roomsch-Katholieke fractie be loofd, de militaire voorstellen van het gereorga niseerde kabinet te steunen Nóg weet niemand wat do Roomsch Katholieken in ruil voor dien Bteun hebben bedongen. Maar de belofte is ge geven. Caisenier, BeekeDSlelaBchcEaan 98. Tel. 287. - Bezorgt diners Dan hu's vana! 90 Cent. Intusschen voelt men zich in de Katholieke Kamerfractie niet lekker. Tegen heug en meug, tegen eigen wenschen en verlangens in millioe- Oen te offeren voor de militoire uitgaven, het is inderdaad een heel ding. BovenC en de I beweging van Cranenburgh, thans geworden tot de Nieuw-Katholieke Partij, blijkt groote kracht te bezitten. Er is kans, dat ook d Katho lieke democraten met afzonderlijke lijsten ko men. De Nieuw-Katholiekcn zullen in de verkie zingscampagne stellig pleiten voor ontwapening, ftlthens voor zeer sterke vermindering der mili taire uitgaven. De Katholieke democraten zul len evenmin willen weten van oen vlootwet, die in hot licht van Washington en Genua eene in ternationale misdaad is. Dit alles had Nolens natuurlijk al lang over wegen. Het ongeluk was, dat hij niet op de gegeven belofte terug kon komen. Werd de Vlootwet behandeld, dan moest hij met zijne fractie vóór stemmen. Er was geen ontkomen laan. Want dat Nolens zou dulden zoo wil het ëón der vele geruchten dat enkele ven zijne fiactie-leden voor de stemming achter de klap deurtjes zouden verdwijnen en dat zoodoende dc Vlootwet zou woiden verworpen, dèt is ondenk baar. Dit toch zou in de toekomst elke coalitie lonmogelijk maken. De geheele R K. Kamerfraiv fcle is door de belofte gebonden. iocn kwam Oud's voorstel. Fn dit voorstel.... Ket was voor Nolens de hem door de Voorzie nigheid toegeworpen reddingsgordel I Hij snap te het dadelijk. Hij verklaarde zich mèt Oud voor uitstel en het wetsontwerp is van de baon Vo,rrens som migen voorloopig, volgens anderen voor goe<L Men spreekt wel van „Nolen's draai" en alle {dagbladen hebben er hunne meening over ge- asegd. Welke van die sterk uiteenloopende mee- lóngen ook juist is, vast staat in elk geval, dat ©ok Nolens het uitstel heeft gewild. Nu poogt men na te speuren, uit te visschen lof te ontdekken, welke bedoeling de Roomsch Katholieke leider'heeft gehad. Eén groep is zoo naief te veronderstellen, dat Nolens vóór de motie Oud heeft gestemd, om dat hij „bevreesd" was, dat het ontwerp nu zou •vorden verworpen. Wie de beroering in het R. K. kamp aan schouwt en overtuigd is, dat de R. K. Kamer fractie slechts noodgedwongen met het militaire gedoe van de anti-revolutie mee doet, moest be ter weten. Op zich zelf zou die verwerping hem buitengewoon aangenaam zijn geweest. Maar Nolens zag dieper. Verwerping van de Vlootwet zou eené regeerings-crisis beteekenen en die moest Nolerts in elk geval voorkomen. Het zou er in Juni voor de „christelijke" partijen al heel leelijk uitzien, als er thans een ander ministerie moest optreden. Verwerping van de Vlootwet was dus niet wenschelijk. Aanneming op de boven aange voerde gronden was even min naar Nolen's smaak. Was het wonder, dat het voorstel-Oud door hem met blijdschap werd aanvaard Men kan hun nu niet verwijten, dat hij de Vlootwet om hals hielp brengen. Hij heeft voor uitstel van behandeling gestemd, op zeer aanne melijke gronden door Oud verdedigd. Niemand kan daaiuit ontrouw aan de gegeven belofte dis- tilleeren. Oud's idee was voor Nolens de onver hoopt herkregen vrijheid van handelen. Wij gelooven dus niets van de in de pers ge geven „verklaring" dat het uitstel slechts kort zal zijn en dat Nolens er de Kamer feitelijk in heeft laten loopen, omdat de aanneming over drie weken wanneer de minister-president even terug zal komen volstrekt zeker zal zijn. Wij gelooven evenmin, dat het vlootwet-ont werp na Paschen opnieuw in behandeling zal komen. Nolens kan rich thans beroepen op de, nu een voldongen feit geworden, afscheiding van de Nieuw-Katholieken. Ook al zullen deze bereid blijken hunne lijsten te verbinden met die van de R. K. Staatspartij, zij zijn in geen geval be reid met de coalitie het militaire program van Vn Dijk te verwezenlijken. Nolen's krocht als partijleider is wij ver moeden slechts tijdelijk verzwakt. Maar zijne positie in de coalitie is het schijnt een paradox versterkt. En nu heeft de aanneming van het voorstel- Oud het Nolens mogelijk gemankt van de om standigheden partij te trekken d. w. z. zijn in vloed te gebruiken om te bevorderen, dat het vlootontwero voor de verkiezingen niet meer aan de orde komt. Gesteld eens dat ^et ministerie voet bij stuk houdt en toch op behandeling aandringt, don zal Nolenc niet t staat zim te morgen, dat dn Heele R. K. fractie vóór stemt. Er zullen alicht enkele leden van de fractie de sympathie der Nieuw-Katholieken niet willen verspelen. Dat zal Nolens zijn coalitie-vrienden onbewimpeld zeg gen en zoo, zal men van de behandeling van de Vlootwet moeten afzien. Niet behandelen is een échec, maar sleept geen crisis met ricli mee I Zóó bezien wij het geval cn daarom is voor ons Nolen's draai de aanwijzing, dat onze par tijgenoot Oud, door zijn voorstel, het wetsont werp om hals heeft gebracht. an do vost- :;ït£ z:z abdijsiroop. De finoncieele kwestie. Genua, 12 April. (B. T. A.) In de finan- cicele sub-commissie werd door den voorzitter Robert Home een voorstel ingediend om een internationale conferentie bijeen te roepen van de emissiebanken aller landen om het vraag stuk omtrent het geldwezen te onderzoeken. Be sloten werd pogingen in het werk te stellen om de medewerking te verzoeken van de federale bank der Ver. St., welke daa~toe onontbeerlijk is. De voorzitter verzoekt daarop aan de Djit- sche en Russische delegaties morgen de ge schreven conclusies in ontvangst te nemen en stelde vervolgens voor twee sub-commissies te benoemen, die de kwesties der wisselkoersen en van het crediet zullen hebben te onderzoeken De kwestie van een interna tionale lecnmg. Berlijn, 12 ApriL (W. B.) Volgens een bericht aan de Voss. jÈig. uit Genua heeft de Duitsche gedelegeerde in de openingsziitting der economische commissie een uitvoerig memo randum overhan<iigd. Naar verluidt, bevat dit memorandum behalve een uiteenzetting van den economischen toestand van Duitschland het voorstel een internationale leening namens Duitschland met goedkeuring der Entente-mo- gendheden uit te geven. De Russische kwestie. B e r 1 ij n 12 April. (N. T. A. Draadloos). In de middagvergadering van do z.g. politieke commissie, die in de eersto plaats de Russische kwestie zal behandelen, werd op voorstel van Lloyd George het na de conferentie te Cannes door de deskundigen der vijf groote mogendhe den te Londen opgestelde memorandum over het B. NIEWEG, Langsstraat 39. Tel. 46? Niet alleen wij, vrijzinnig-democraten zullen Oud daarvoor erkentelijk zijn. Een gTOot deel van hot Nederlandsche volk wil van de millioe- nenverkwisting, die dit ontwerpt-vlootwet met zich brengt, niets weten en zal zich mot ons ver heugen over Oud's optreden, dat Nolen'e draai tnogelük heeft gemaak* Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Een delegatie uit het Saar gebied. B e r 1 ij n12 A o r i 1. (N. T. A. Draadloos). Te Genua is een delegatie van politici en finan ciers uit het Saargebied aangekomen, om bij de conferentie verzet aan te teekenen tegen de bezetting van het Saargebied. 44 lARGtSTBAAT 8MRSHCT. HEDEN OMVWEEH W'l EEII SIMG CBAPELLERIE8 EN GrGANNEEROE HOEOEN herstel van Rusland aan Tsjitsjerin ter hand ge steld. Deze vroeg eenigen bedenktijd om het hem grootendeels onbekende stuk te onderzoe ken. De commissie is daarop tot morgen ver daagd. Volgens den bizonderen correspondent van het Berl. Togebl. is over dit memorandum een bui tengewoon heftige en nagenoeg hopelooze dis cussie te verwachten, omdat daarin veel meer besproken wordt over de verplichtingen, die Rus land moet aanvaarden, dan over de hulp die het krijgen zal. In het tegenwoordig stadium zou men volgens den corespondent boven het memo randum wel „finis Russiao" kunnen schrijven. De ontwapening. Berl ij n, 12 April. (N. T. A. Draadloos). Volgens Fransche en Engelsche berichten is Lloyd George van plan ziin voorstel omtrent een Europeesche garantie-overeenkomst voor tien jaren zoo spoedig mogelijk te Genua in te die nen. Het voorstel zou reeds volledig zijn onge steld. De duur der conferentie. Berlijn, 12 April. (N. T. A. Draadloos) Men spreekt er reeds van, dat de conferentie acht weken zal duren, omdat men zich veel suc ces belooft van een lange samenwerking der vertegenwoordigers van verschillende nationali teiten, die elkaar ar.ders niet hadden leeren ken nen. In elk geval kon er nu geen sproke meer zijn van overwinnaars en overwonnenen. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. P a r ij s, 12 April. (Havas). De commissie van herstel heeft de bespreking van het ant woord van Duitschland voortgezet. De leden zijn het eens geworden over het principe van de nieuwe nota, die zij weldra aan het Duitsche rijk zullen zenden. De commissie acht zich gebon den door het besluit, waarbij aon Duitschland een moratorium tot 31 Mei wordt toegestaan, maar Duitschlund zal op 15 April 18 millioen en op 15 Mei 50 millioen moeten storten. DREIGENDE STAKING IN ENGELAND. Londen, 12 April. (R.) De bond van patroons in de katoenindustrie heeft onlangs een loonsverlaging van 4 shillings vam elk pond sterling voorgesteld. De onderhandelingen om tot een compromis te komen zim mislukt» Als zij niet worden hervat, zullan JOO/XX) textiel arbeiders 20 April hot wcrlc neerleggen. DE IERSCHE KWESTIE. De bijeenkomst van Collins cn Dc Valera. Londen, 12 April. (R.). Naar thans wordt meegedeeld, zullen Collins en de Valera waarschijnlijk Vrijdag samenkomen. Churchill blijft de Paoschdagcn in Londen met het oog op den stond van znlcen in Ierland. In ruime sorleerlng voorbande:» B. NIEWEG, Langsstraat 39. Tet. 462 HET NABIJE OOSTEN. De Turksche voorwaarden in zake den wapenstilstand. Londen, 12 April. (R.) Reuter verneemt, dat Frankrijk, Engeland cn Italië zijn overeen gekomen, dat het voorstel van de regeering van Angora, volgons hetwelk de ontruiming van Klein-Azië een der voorwaarden voor den wa penstilstand zal zijn, niet aanvaardbaar is. Grickcnland's houding. Uit Parijs wordt gemeld, dat Griekenland na de berichten uit Smyrna definitief de voorstel len voor don wapenstilstand met Turkije heeft verworpen, hoofdzakelijk omdat de Turken ont ruiming van zekere gebieden verlangen. De Staatscourant van 12 April bevat o.n. de volgende Kon. besluiten benoemd bij het wapen der artillerie tot luite nant-kolonel o. bij den stof van het wapen, de majoor H. A. Zeilmaker, van dien staf, gedetacheerd bij de artillerie-inrichtingen; b. bij zijn tegenwoordig korps, de majoor H. Beijerman, van het le regiment vesting-artille rie; met ingang van 16 April: a. op zijne aanvrage en met behoud van zijn recht op pensioen, een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend aon den kapitein J. H. Lamour, van het 16e regiment infanterie; b. benoemd bij het reserve-personeel der landmacht, bij het wapen der infanterie, bij het I6e regiment, tot reserve-kapitein de kapitein Lamour voornoemd; HET ZILVEREN REGEERINGSJUBILEUM VAN DE KONINGIN. De burgemeester van Amsterdam heeft het initiatief genomen voor de aanbieding van een nationaal huldeblijk aan de Koningin ter gele genheid van Haar 23-jarig regeeringsjubileum op 6 September 1923. J.l. Maandag heeft ten stadhirize to Amster dam, onder zijn voorzitterschap, een vergade ring plaats gehad, waaraan deelnamen de bur gemeester van Rotterdam en burgemeesters Van provinciale hoofdsteden. Dezen zullen nu de vorming van plaatselijke comité's ter hand ne men. Te Amsterdam zullen twee comité's wor den opgerichteen voor het bijeenbrengen van bijdragen voor het nationaal huldeblijk en een voor de organisatie van de feestviering daar ter stede. Het ligt n.l. in de bedoeling, te Amster dam een feestweek in te richten. Hoofdmoment daarvan zal zijn de aanbieding van het natio nale huldeblijk ann de Konigin, die voornemens is, voor die gelegenheid naar de hoofdstad te gaan en daar eenige dagen te vertoeven. Voor de feestviering te Amsterdam zal een uitvoerig programma worden opgemaakt. Reeds is met de voorbereidende stoppen voor do vor* ming van de beido Amstcrdomsohe comité's oen begin gemaakt. Statistiek voortbrenging cn verbruik. De minister van binncnlondsche zaken heeft, na overleg met de Centrale commissie voor do Statistiek cn den Nijverheidsraad, goedgevon den dat voortaan jaarlijks een sterk vorecnvou* digde telling zal worden gehouden van do voortbrenging en het verbruik van een beperkt auntal der belangrijkste takken van nijverheid. Georganiseerd overleg landmacht. Dc bijzondere commissie voor georganiseerd overleg voor burgerpersoneel van het departe* ment van Oorlog heeft gisteren vergaderd. Men bleek het gcwcnscht te achten, dat aon tijdelijke werklieden een dienstverband worao gegeven vnn ten minste drie maanden, indien althans de belangen van dc bedrijven zich daar* tegen niet verzetten. Besloten werd voorts, cventueclc wenschen vnn de personeols-orgnnisaties nopens wijzi ging van het wcrkliedenreglement uf to wnchi ten, ten einde deze aangelegenheid zoo noodig onder de nnndocht te brengen von dc z.g. com* missie-Do Wilde. Do Minister vnn Oorlog zol a.s. Zaterdag ten 3 ure 's namiddags do commissie van georga niseerd overleg voor militoiren in het departe ment von Oorlog installeeren. Vrijwillig landslormkorps motordienst. Bij den stof van het vrijw. landstormkorps motordienst worden ingedeeld1 majoor, dio tevens commandant is van het vrijw. landstorm- korps vaarluigendienst, 2 kapiteins, 7 onderof ficieren in de rongen van adjudant-onderofficier* administrateur, sergennt-majoor-ndminlstrateur, sergeont of fouricr, zoomede het aantal naar be* hoefte te bepalen rcserve-offcicren voor speci ale diensten en vrijwilligers. Hote!-Re«ï4auran# Tel. 22. ss Aanbevolen voor Lunch en Diner gedareo'le «1e Paasotadngen. Goede VrUdaa onk magere diner® Lunch vanaf f 1.73 Diner vanaf f 2.75 Bij den stak van het vrijw. landstormkorps vaartuigendienst worden ingedeeld 1 majoor als boven, 1 kapitein, 1 adjudant-onderofficier of sergeant-majoor administrateur en het benoo- digde aantal rcsorve-officicrcn voor speciale diensten en vrijwilligers. Bij de afdeelingen dezer korpsen worden ingedeeld reserve-officieren voor speciale diensten en vrijwilligers. Vrijwillig lnndstormkorps luchtvaart dienst. Bij den staf von het vrijwillig londstormkorps luchtwachtdienst wordt als commandant inge deeld 1 hoofdofficier, toegevoegd aan den chef van den generolcn stof, 1 kapitein, 1 adjudant- onderofficier of sergeant-mojoor-adniinistrateur en de eventueel tot hot korps behoorende vrou welijke vrijwilligers. Bij elke luchtwachtgroep wordt ingedeeld 1 kapitein of luitenant (verlofsofficier) en het aan tal naar de behoefte te bepalen vrijwilligers. Bij het vrijwillig landstormkorps spoorweg- diëtist wordt ingedeeld I hoofdofficier, com mandant, 1 kapitein of luitenant, werkzaam op het bureau voor buitengewoon militair vervoer, 1 adjudant-onderofficier of sergeant-majoor-ad- ministrateur en het naar de behoefte te bepalen aantal vrijwilligers. Geen landbouwonderwijs meer aan miliciens. In verband met de thans op zeer vele plaatsen voor burgers bestaande gelegenheid om elemen tair land- en tuinbouwonderwijs te ontvangen, zal in den vervolge aan miliciens geen land-* bouwonderwijs meer worden gegeven. f— Stel LI een mensch voor, die almachtig is ©n hij is geen mensch meer. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID L7ALL. 73 r Heriot was op het perron en zij verheugde ïich. Terwijl de trein zich do laatste twintig mi nuten door een doolhof van mindere straten slingerde, voelde zij zoo den moed wegzinken bij de gedachte aan Camden Town, dot zij het niet uithouden kon. Zij moest echter vroolijk zijn, want de kinderen voelden d Uitwerking Van de lange, heete reis en waren vrij plagerig en twistziek. Zij werden echter vroolijker bij het zien van hun vader op het perron en zij hup pelden hem met oprechte vreugde tegemoet. „En hoe maak je het, vrouw I Ik ben bang, cat je nogal een vermoeiende reis gehad hebt, en ik weet niet, wat je er wel van zeggen zult, maar er ligt nog een voor je nog een uur van de Great Central of van Baker Street Wij zullen daarheen in een huurrijtuig rijden en wat thee drinken voor wij afreizen." „Maar waarheen breng je ons dan V vroeg zij, ïnet hoorbare achterdocht, zelfs vijandigheid in 'haar stem. -Ik heb voor een tijdje een landhuisje geno den op de Aylesbury lijn. Ik had geen zin in Camden voor Jou en de kinderen gedurende een *e»ten Juli een oneindigen Augustus. Er is een tuin en de heide ligt voor ons. Ik hoop, dat je het prettig zult vinden." Jeanio had verwonderlijk weinig te zeggen, maar de kinderen luisterden met open ooren en open monden, en stelden ontelbare vragen. Zij maakte geen tegenwerping, vroeg niets meer. Zij dronken thee op het Great Central stati on, hetwelk hun nieuwen moed gaf voor de vlugge reis naar Amersham. Daar wachtte een rijtuig op hen en zij be gonnen den heuvel te bestijgen naar de heide Jeanie werd opgewekter en zij keerde zich nog al dankbaar tot Heriot. „Het is heel vriendelijk van je, Duncan, al die moeite te doen. Voor mij hindert het niet maar ik beken, dat ik tegen de Londcnsche hitte opgezien heb voor Ken. Hij is nu zooveel beter. Als wij nog eens twee maanden of zelfs maar één buiten doorbrengen, dan zal hij den winter prachtig doorkomen." Heriot knikte en glimlachte. Indien zij hem nauwlettend had gadegeslagen, dan zou zij zijn toenemende zenuwachtigheid bemerkt hebben, zooals een schooljongen die gevoelt, wanneer hij bang is, ontdekt te worden bij een ongewonen streek. Tien minuten rijdens den heuvel op in het open rijtuig bracht hen noor het prach'ige ver gezicht van de met brem bedekte heide en de kinderen klapten in hun handen van verrukkmg. Zij hobbelden over den wat ongelijken weg tot zij stilhielden voor het hek van Sweetane en uistapten. Toen zij eenmaal binnen het hek was, stond Jeanie stil in een wonderlijke verbazing. Upleys Oude Pastorie kan niets aanbieden wat betreft schoonheid, hetgeen dit prieel van rozen overtrof I De klimrozen, die Godfrey Hale's vrouw met zulk een onuilsprekelijken afkeei vervuld hadden, spiaken tot Jeanie in tooncn van teederheid en liefde. „O, Duncan, dit is een hemelsche plaats I Wal vriendelijk van je, voor zoo iets te zorgenEn mogen wij hier werkelijk de rest van den zomer bliiven. Maar wat is dit Hoar stem begon een weinig te beven, toen zij over de drempel was getreden en een kleine ge beeldhouwde eiken tafel in de hol zag staan, die tot de schotten van het huls in Pember Villas behoord had. „Tk hoop, dat je niet boos zijn zult, meid maar ik heb geruild met den man, die dit huis bewoonde en het kwijt wilde zijn. Hij heeft het onze genomen en ik heb een zware karwei gehad deze geheele week, om heen en weer te reizen en den boel in orde te krijgen. Mevrouw 3ain Sportrrsa-ezl'n ..VEDEA" LANGRSTRAAT 116. Levert: KttlJISEN, BEKERS, enz. JOH. VAN DIJK. heeft mij nog 1en laatste geholpen, anders had ik het nooit klaar gespeeldmaar natuurlijk zal je het zelf nog wel onderhonden moeten nemen." Jeanie Heriot's gelaat was het bestudeeren waard, terwijl zij van kamer tot kamer ging. Het was een weinig bleek, haar oogen waren voch tig ?n zij was niet bij machte te spreken. „Ik hooD toch niet, dat ik verkeerd gedaan heb meid zeide hij, toen zij ten laatste naar beneden kwam, na haar onderzoekingsreis, waarbij hij zich niet bij haar had durven voe gen. „Het is het huis mijner droomen, Duncan antwoordde zij hem zachtjes en liep van hem weg, dat hij haar tianen r-iet zien zou. Een zeer gelukkig paar kinderen vond het dien avond bezwaarlijk, te gaan slapen, maar toch vielen zij eindelijk in slaap en hun moeder sloop naar beneden. De woonkamer achter in het huis gaf toegang tot een groote veranda, vanwaar de tuin zich in pracht uitstrekte naar het lagere gedeelte der heide, waar die begrensd werd door een streek dichten boschgrond. Zij wist dat Heriot daar was, omdat de rook van zijn pijp in de lucht waarneembaar was en zij zelfs het gekraak van zijn rieten stoel kon hooren. Zij verlangde zich aan zijn borst te werpen en hoar hort lucht te geven door hoor tranen. Maar zou zij het kunnen doen Nog niet. Plotseling schrok zij, want een heldere toon van bovenaardsche liefelijkheid, verbrak de maanvorlichte stille de nachtegaal zong in het gindsche boscli I x HOOFDSTUK XX0I. „Zeg Mr. Geoffrey, dat hij hier komen moet." Barclay Speed's stem klonk dreigend en zijn gelaat had een afstootenden trek. Deze woor den werden in zijn kamer le Riversea gesproken, waar een kort onderhóud had plaats gehad met een opzichter vnn een der afdeelingen, dien hij zooeven ontslagen had. Barclay Speed was zijn belofte aan mevrouw Fcrrars, dat hij Geoffrey een betrekking van grootere verantwoordelijkheid zou geven, nog niet nagekomen hij had den jongen vrij nauw keurig gadegeslagen en wist eigenlijk niet.hoe eenige nieuwe kanten in diens karakter uit te leggen of waaronder die te rangschikken. Terwijl hij eigenlijk geen aanmerkingen kon maken, of zelfs zijn vinger op een zwakke of berispelijke plek kon leggen en evenmin over tiaagheid in liet vervullen van zijn meer of min der werktuigelijke plichten op kantoor kon kla gen, was er toch iets anders met Geoffrey iets wat zijn oom onrustig maakte. Indien het denk beeld niet bespottelijk zou zijn, zou hij gezegd hebben, dat Geoffrey zekere dingen afkeurde in den grooten bijenkorf die zoovelen werk ver schafte, welke allen min of meer in den alge- meenen voorspoed deelden. Tenminste, dat was Speed's opvatting omtrent zijn eigen fabriek anderen, minder inschikkelijk, noemden het bij een anderen noom I Binnen vier minuten was Geoffrey in zijn ooms kamer. Het was midden Juli nu cn de drukste tijd van het jaar in de jamfabrick. lederen dag kwa men vaten fruit aan, de groote poorten binnen, welk fruit veranderd werd in de min of meer gezonde ingemaakte vruchten, die door het Briti sche volk zoo geliefd zijn. Het betrof een zekere lading fruit, die do opzichter had afgekeurd als niet aon de cischen voldoende en daardoor was de wrijving ontstaan tusschen Alexander Marshall en zijn patroon. Marshall had te veel gezegd over de hoeda nigheid van het fruit en had zijn beschuldiging niet ingetrokken, op het ^gebiedende bevel van zijn heer. Kokend van wat hij rechtvaardigen toorn noemde, had Speed den openhartigen be ambte ontslagen en v/enschte nu de zaak met Geoffrey te bespreken die vermoedelijk wel zijn inzichten daaromtrent zou deelen. Geoffrey kwam wat onwillig, want hij had juist even met Marshall gesproken en dat had hem voldoende op de hoogte gebracht, van het geen voorgevallen was. Hij trok de deur dicht en keek zijn oom in diens vertoornd gelaat. Het was een zeer warme morgen, de thermo* meter wees zeven-en-tachtig graden in de scha* duw aan en in Riversea was er nauwelijks eer» tochtje, dat de zwoele stilte wist te verbre ken. De weeë lucht van kokende suiker en rijp fruit hing overal, en zij, die het toezicht hadde» op de groote kuipen, waren niet te benijden. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1