AMERSFOORTSGH meien - lorsteiwerk Wea, Langestr. 23 „de eemlander" buitenland. v. "binnenland.- MtlSON „l'HIRONDFllE" Eet-, Thee- en Ontbijtserviezen R' Hoeden en Confectie. FEUILLETON. Het Verloren Te^is. IBDHNEHENTSFRllS PROS DER ADVERTENViEH t FIRMA FONTEIN SCHIPPERS «STRAAT 24 TELEFOON 498 Zonder eenitje verplichting toonen wij naarne onzo Collectie Paschêü 20e Jaargang No. 246 v* 5 maanden voor Ameta» iooct 1 2.10, Idem tianco 'per pof li per wttk cnrtb «rxekerm# ongelukken) f OJ7», «txoarierlykr i Dinsdag 18 April 1922 CJQ5. OIRECTEUR-UITGEVER» J- VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA» TEl. INT 613. van 1 - 4 regels LOS met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanblo» dingen en Lletdadigheids-adveitentiën voor de helfi der prQs. Voor handcJ cc bedrijf bestaan teo» voor dcc li ge hopallnqcn voor bet advertceren. Een circulaire. bevattende dc voorwaarden, woedt O) aanvraag toegezonden- BIJZON OERHEBEN DITANDEIIEN. oiijzin 1 18 50 1 19 50 - i 26- 136, - 142.25 54.50 GOROIJHSTOFFEH WflLlEM SERIE. 130 cl bretd 13.25. VILTTAPI1T breed 140 c.M. 4J5. PR1IZE1 PER METER Bcrichtea. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het Russische vraagstuk. Londen, 17 April. (N. T. A. Draadloos). De officieele cijfers, die aan de gedelegeerden der conferentie van Genua zijn verstrekt» toonen aan, dat Ruslands schuld aan Groot-Brittannië op 1 Januari 1917 630.2 millioen pd. st. be droeg. Aon Frankrijk was het schuldig 3950 millioen francs, aan de Ver. St. 282 millioen dollar, aan Japan 315 millioen yen en aan Italië •36 millioen lire. De Daily Chronicle zegt in een bespreking van het Russische vraagstuk te Genua, dot de scvjet-gedelegeerden Vrijdag bereid waren de schulden van voor den oorlog te erkennen. Zij weigerden dit echter ten opzichte van de oor logsschulden en stelden een tegeneisch. Litwi- ncf betoogde, dat de geallieerden verplicht wa ren alle aangerichte schade aan Rusland te ver goeden. Door met groote verbeeldingskracht en handigheid te goochelen met wiskunde en ge schiedenis, bracht hij een totaal voor den dag, dot niet slechts de Russische oorlogsschuld overtTof, maar een groot saldo ten loste der ge allieerden opleverde. De geallieerde staatslie den, die dit argument hadden verwacht, wezen er op, dot het even billijk zou ziin Rusland aan sprakelijk te stellen voor de oorlogsschade, die de geallieerden in den oorlog tegen Duitsrhland hebben geleden, nadat de leiders der bolsjewis ten zich te Brest-Litowsk nnn de zijde der Duir- schcrs hadden geschaard. De bolsjewistische re geering heeft zooveel proongandistische munt uit het tegcnvorderingijdenkbfteld geslagen, dat hoar gedelegeerden, toen zij een bijeenkomst met de geallieerden hadden, wel verplicht wa ren dit donkbeeld toe te passen. Zii kunnen zich evenwel nooit illusies hebben gemaakt omtrent do aanvaarding, en, aldus de Dnüv Chronicle, zij zullen vermoedelijk niet naar G^nua ziin ge komen, louter voor het genoden dezen onmo- gelijken eisch te kunnen stellen. Met betrekking tot de vraag der geallieerden Inzake, de twee categorieën oorlogsschulden, na melijk (1) de oorlogsschulden over 1914—19T7 en (2) de vergoeding voor de eirrendommen der geallieerde onderdanen in Rusland, die vernield of verbeurd verklaard zijn, schrijft de Daily Chronicle Wat de eerste categorie betrat dit zün voor namelijk schulden aan Groot-Brittannië. Er is geen reden om Rusland in een andere positie Ie plaatsen dan alle andere oor1o<rsschuldnna- Ten en Lloyd George beloofde. wanneer Rus tend de voorstellen der geallieerden aanvaard de, het zou deelen in elke eventueele kwijtschel ding. Wat den tweeden eisch betreft, deze is voor- ui van belang, omdat er in gmrnl van niet-nan- Vaarden geen waarborg kan bestaan voor bui- lenlandsrhe beleggingen in Pussischc onderne mingen. De sovjetgcdeleo-eorden waren ingevol ge hun instructies niet bit machte zich hier mede te vereenigen. Men heeft hun daarom oen paar dagen tiid gegeven om opnieuw met Mos kou te beraadslagen, DE ONTWAPENING VAN TMITCCH* 2\ND. Berlijn, 15 April. (W. B.) Naar de Ger- mania van goed ingelichte züde verneemt, heeft de jongste groote controle der intergeallieerde nilitoire controle-commissie bij de rijksweer, die zich in hoofdzaak tot wapens en equipe- mentstukken van het rijksleger uitstrekte, even min als de vroegere tot eenig resultaat geleid. De Kapp-affoire. Berlijn, 15 April. (W. B.) De avondbla den publiceeren een brief van von Kapp, waarin gezegd wordi: Het tegen von Jagow c.s. gevel de vonnis vr.n 12 Dec. 1921 is te mijner kennis gekomen. liet heeft bij mir de ovortuiging ge vestigd, dat de rechtsgronden, waarop het von nis wordt gebaseeid. tot een veerkeerde uit spraak hebben p-eleid. tengovolo^ von een on gunstiger behandeling dan aan alle andere deel- nemrs aan de onderneming van 1920 ten deel is gevallen. Daarom kan ik mij.niet laten weer houden om te doen, wat ik miin plicht in dezen acht. Ik zal mij daarom onvoorwaardelijk ter beschikking von de justitie st-^W. Nndat ik miin persoonlijke aangelegenheden heb gere geld, zal ik einde Anril in Duitsrhlr.nd komen. De lMei-dog in Duitschland. Be r 1 ij n 15 April. (W. B.) Het rijksknbi- net heeft bepaald, dat aan ambtenaren, geëm ployeerden on arbeiders bij de post en de riiks- spoorw-gen. die aan de viering van den 1 Mei dag willen deelnemen, voorzoover do dienst het toelaat, dien dag vrijaf kan worden gegeven. Fnbrieksramn te Dusscldorp. Dusseldorp, 15 April. (W. B.) Heden morgen kort na half zeven sprong in de iizer- pletterij van de Phoenix A.G. aan de Kölner Strosse een acetyl eengashouder. Op het oogen- blik zijn dertien deels zwaar gewonde arbeiders weggedragen, waarvan drie of vier zeer waar schijnlijk niet in leven zullen bliiven. Het ge bouw, waarin zich het reservoir bevond, werd verwoest. In de omgeving werden door den luchtdruk talrijke vensterruiten vernield. Het bedrijf van de fabriek wordt voortgezet. Mijnramp in West falen. B e r 1 ij n 15 April. (W. B.) Naar de Ber liner Lokal-Anzeigcr uit Steele in Westfalen verneemt, zijn daar heden vijf miinwerkers on der neervallend gesteente gerookt. Eén hunner werd gedood, terwijl de anderen zware verwon dingen opliepen. Hevige storm in Engeland. Londen, 17 April. (N. T. A. Draadloos). Het .v/eer gedurende de Paoschdagen was zoo slecht als in vele jaren in Engeland niet het ge val is geweest. Door het ^geheelo-land woedde een storm, die groote schade heeft aangericht, voomamelük op zee, waar tol van menschen- levens verloren gingen. DE IERSCHE KWESTIE. Een aanslag op Collins. Londen, 17 April. (N. T. A. Draadloos). Toen Collins gisteravond laat met cênige vrien den te Dublin aankwam, werden een zestal scho ten op hem gelost. De dader werd achtervolgd en gevat. Republikeinen contra Vrijs«aters. Londen, 17 April. (R.) De republikeinen hebben alle moeite gedaan om Griffith te ver hinderen te Sligo het woord te voeren, door zich meester te maken van het telegraafkan toor, de draden door te snijden, loopgraven in de wegen te graven en hoornen te vellen. Het is niet bekend, hoe Griffith alle moeilijkheden te boven is gekomen, maar hij is veilig en wel aongekwmen, na met een bewapende groep den afstand von 30 mijl van Carrick a. d. Shannon te hebben afgelegd. De republikeinen hebben zich van de gevangenis van Kilmainham, een voorstad van Dublin, meester gemankt. Zij hebben ook een nanval gedaan op de Mountjoy- gevangenis te Dublin, maar werden terugge slagen na een wisseling van schoten met de wacht. Londen, 17 April. (R.) Een heden tot de jonge mannen cn vrouwen vnn Ierland gerichte Paaschboodschnp van De Valera zegt„Hot doel is eindelijk in 't zicht. Ierland is aan u, als gij het nemen wilt. Neem het I" Credietcn voor Oostenrijk. Berlijn, 15 April. (N. T. A. Drnndloos). De Oostenriiksche kanselier Schoher heeft mee gedeeld te Genua vernomen te hebban, dat het Italinansche crediet voor Oostenrijk, in plaats van de oorspronkelijke 70 millioen lire, tot TOO millioen lire is verhoogd en wcldm ter beschik king zou zijn. KONINKLIJKE BESLUITEN. Bij Kon. B. is te rekenen van 15 Maart 1922 aan A. G. Koenders op zijn verzoek eervol ontslag ver leend als odj. commies tij de Rijks Verzeke ringsbank; is, gerekend van T April 1922 aan den bij K. B. van 20 Februari 1922 met ingang van 1 Maart 1922 onder toekenning van pensioen eervol uit den militairen dienst ontslagen lui tenant kolonel F. C. K. Haolebos van het wapen der infanterie de titulaire rang verleend van kolonel zijn lo. in him rang overgeplaatst bij den Staf der le infanterie-brigade (brigade Grena diers cn jagers) o. te rekenen van 10 Maart T922 de majoor van de militaire administratie F. van Laer van den staf der voormalige briga de grenadiers en jagers b. mei ingang van 1 Mei 1922 de le luitenants van de militaire ad- 44 LANGESTRAAT AMERSFOORT. ministratie A. C. van Oorschot'en J. H. van Hoorn, onderscheidenlijk van het regiment gre nadiers en het recriment jagers2o. met in gang van 1 Mei 1922 o. eervol ontheven uit hun tegenwoordige functie de le luitenants W. H. Snijders, adjudant van het regiment grena diers^ H. J. Nolthenius, 'A. J. N. A. Pieron cn C. A. H L. Wüst, allen adjudant bij het regi ment Grenadiers, A. L. Schlingemann adjudant van het regiment jagers, W. Gerlach. F. N. M. Burman Eyck tot Zuylichem en S. E. Palache, allen adjudant bij het regiment jagers b. be noemd tot adjudant van het Tegimont jagers de kapitein H. de Iongh van dat regimento. benoemd tot commandant van het bntaillon wielrijders de majoor C. J. Groothoff van het 2e regiment infanterie. Audiënties. De gewone audiëntie van den minister van Oorlog zal op Donderdag 20 April niet plaats hebben. Nederland en de conferentie te Genua. Het B. T. A. seint ons uit Genua Nederland werd aangewezen om deel uit to maken van de subcommissie voor het vervoer te water. DRUKWERKEN UTT HET BUITONLAND. Men meldt ons, dot maatregelen in voor bereiding zijn tegen de verzending per post, uit het buitenland naar Nederland, vnn gedruk te stukken, waarvan de ter postbezorging in het buitenland plaats vindt met het doel om voor deel te trekken van het verschil tusschen de Nederlondsche posttarieven en de in het buiten land verschuldigde porten. Deze maatregelen zullen waarschijnlijk binnen enkele weken worden ingevoerd. Tegenwoordig overtreft het aantal hier te lande uit het buitenland ontvangen stukken dat der naar het buitenland verzondene met meer dan 10 millioen per jaar, terwijl deze aantallen vroeger altijd ongeveer gelijk waren. Mr. Vissering voorgedragen als lid van het comité voor Duitsche leeningen. De commissie von herstel heeft onlungs een comité van deskundigen belast met het bestu- deeren van de voorwoorden, waarop de Duit sche regeering in staat zou zijn om, in verband met haar verplichtingen, zooals die bij het ver drag van Versailles zijn vastgesteld en inzon derheid in verband met de regeling der betalin gen, d.d. 5 Mei 1921, leeningen in het buiten land aan te gaan, waarvan de opbrengst zul worden aangewend voor de gedeeltelijke aflos sing von het reeds voor herstel aangewende ka pitaal. Het comité zal van zijn werkzaamheden verslag hebben uit te brengen aan de Commis sion des réporntions. T3I BIM.IJKF. I-KIJ7.FA. B. N1EWEG, Lanqestraat 39. T-'. 4<*2. Het bedoelde comité nu zal, volgens de Temps worden gepresideerd door den heer Delacroix, den Belgischen gedelegeerde in dc commissie van herstel. Verder zullen daarvan deel uit maken een door de Duitsche regeering te be noemen lid (als zoodanig is aangewezen dc heer Bergmann) en een financier uit een der lan den, die tijdens den oorlog onzijdig zijn geble ven. Deze laatste moet worden benoemd door de commissie van herstel, op voordracht van den voorzitter van het comité en von den Duit- schen afgevaardigde. Volgens het Porijsche blad is hun keuze ge- vollen op mr. G. Vissering, president von de Nederlondsche Bonk, die als specialiteit op het gebied von leeningskwesties wordt beschouwd, en wiens antwoord men nu afwacht. De verdere samenstelling van het comité, waarvan ook financiers uit Engeland, Frankrijk cn Amerika zullen deel uit maken, zal binnen enkele da gen geschieden. OUD-LUIT.-GEN. J. DE WAAL. f In den ouderdom van 73 jaar is in Den Haag overleden de gepens. luit.-gen. Johon de Waal. De overledene, de zoon van den minister van koloniën E. de Waal, heeft een eervolle loop- boon bij het wapen der artillerie achter zich. In April 1905 werd hij generaal-mnjoor, comman dant der vestingartillerie.en in 1906 comman dant dor bereden artillerie. In 1909 werd hem eervol ontslag verleend met den rang van lui tenant-generaal, onder dankbetuiging voor de veeljarige belangrijke diensten, aan den lande bewezen. In 1898 werd hij begiftigd met het officiers kruis der Oranje-Nassau-orde met de zwaar den; in 1906 werd -hij ridder in de orde van don Nederlandschen Leeuw. Voorts was hij be giftigd met het eereteeken voor longdurigen dienst als officier en gerechtigd tot het dragen van het commandeurskruis eerste klas van de Donebrogorde en het grootcommandeurskvuis der orde van den Verlosser van Griekenland. Nn gepensionncerd te zijn, werd de heer De Waal lid en ondervoorzitter van het hoofdcomité von het Nederlondsche Roode Kruis. In 1914 ontving hij de medaille van het Roode Kruis en bij Kon. besluit van 15 Maart 1915 werd hij benoemd tot eerelid van de Kon. Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis. Voorts nam hij een werkzaam aandeel in de totstandkoming an de Hangsche burgerwacht en als worm aanhanger van het Oranjehuis was hij gedurende tal van jaren Hd var het Haogsche comité voor volksfeesten. Ook had hij zitting in het Comité voor het standbeeld voor Koning Willem II en was hij eere-commissaris von de Kon. Vereen, van gepensionneerde onderoffi cieren. Donderdag te half twaalf van het sterfhuis in de Surinamestront, zal het stoffelijk overschot van den overledene in het familiegraf op Algemeene begraafplaats in Den Hoog Worden bijgezet. DE SCHEURING IN DE R.-K. STAATSPARTIJ Men meldt ons, dat bij de besprekingen on* tot overeenstemming te komen tusschen da R.-K. Staatspartij en de mannen vnn de Nieuwo Katholieke partij voorloopig geen resultaat ia bereikt. Een voorstel, dot de Bond van R.-K. Kiesverenigingen wijziging op een nader over een te komen punt van het program der R.-K. Staatspartij in overweging zou nemen, cn om nn ofloop van de verkiezingen de kiesvereni ging te reorgnniscercn, werd onaannemelijk ge acht. De totstandkoming van dien maatregel kon door de geroudpleegde personen niet wor den pewnnrborgd. Bovendien zou de Nieuwo Katholieke Partij daardoor op do nnnstaondo verkiezingen geen invloed kunnen uitoefenen, noch ecnige zekerheid verkrijgen, dnt de eersto vier jaar mot hanr politieke lichting rekening wordt gehouden. Het voorstel, door de Nieuwo Katholieke Partij herhaald, om haar lijsten met die vnn den bond vnn R. K. kiesverenigingen te verbinden, werd niet in overweging geno men. Dc actie von de nieuwe partij vordt over hof gehe&le land onafgebroken voortgezet. Tegen dc Arbeidswet. Heden zullen de besturen vnn het N. V. V. en de S. D A. P. een conferentie houden ter bespreking vnn de mogelijkheid om gezamen lijk op te treden tegen de verslechtering van den acht-urigcn arbeidsdag door het ontwerp- Aolberse. MIJNWERKERSCONGRES. De (moderne) Algem. Nederinndsche Mijnwer- kersbond heeft Zondag en gisteren te Heerlen oen congres gehouden, dat door afgevaardigden van alle plaatselijke bondsafdeelingen werd bij gewoond en waarop als gasten aanwezig waren het lid der Tweede Kamer jhr. De Jonge, de se cretaris van het Nederl. Verbond van Vakvcr- ccnigingen, de heer F. v. d. Wolle, cn een paar bestuurders vnn het Alle Verband, den socio lis— tischen mijnwerkorsbond in Duitschlond. In de middagzitting bracht een der Duitsche gosten de groeien over vnn de zusterorganisatie daar te lande. Deze spreker deed verder ccnigö medcdeolingen over den somberen toestand van de Duitsche mijnwerkers. Het woord hebben vervolgens gevoerd de heer v. d. Wnlle en het Knmerlid jhr. De Jonge, dio beiden opwekten tot versterking van de organi satie. Hierna hield dc heer Van de Bilt, voorzitter van den bond, een inleiding over de tegenwoor dige economische crisis. Hij beschouwde deze vooral in betrekking tot de internationale mijn- nijverheid cn de positie van do mijnwerkers. Het congres verecnigde zich met zijn conclu sie^ dat van urbeiderszijde dient te worden gea geerd tegen het militarisme en voor het verkrij gen van medezeggenschap in het bedrijf, tenein de verdere inzinking van Wet welvaartspeil te voorkomen. Gij zjjt geïnfecteerd on komt mis- AliilitcïrnAfi schien 2iok thuis, neom direct do nUul'öllOOP Ned. Roode Kruis. In de week vnn 9 tot en met 15 April is bi] het hoofdbestuur von het Nederlandsche Rood© Kruis aan giften ingekomen met bestemming voor: Rusland 90,292.48; frsc. 175 en Kr. 1980; Duitschland 70; Veenstreken 6.22; benevens talrijke Oostenrijksche cn Hongaar- sche fondsen en coupons. Kon. Oldenzaalschc Stoomweverij. Zaterdag is het 50-jorig bestaon von de Kon. Oldenzaalsche Stoomweverij feestelijk herdacht, Dc directie ontving bij deze gelegenheid van hel personeel een tegeltableau. De directie heefl 25,000 geschonken aan het pensioenfonds var haar arbeiders. Opheffing vacantiebijslag. De Ned. Bond van Steendrukkerijen en de Vereeniging von Nederlondsche Chemigra- fische inrichtingen hebben onn den Ned. Litho-, Foto- en Chemigrafcnbond, den Ned. Chr. Gro- Uit het Engelsch door Mzvr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LyALL. 75 „Ts het zoo erg niet, bij God I Wacht dan tot het zelf ondervonden heeft I Misschien zult T?c u op uw plaats gevoelen, omdat u bij den baas behoort, maar dat hij een goede baas is tof ooit zijn zal, dat zult u nooit kunnen zeggen. Ik was stellig van plan, maar ik heb de gele genheid niet gehad, hem te zeggen, dat ik mijn geld gTaag rein zou willen verdienen I Er is hier niet veel rein geld in deze plaats, Mr. Geoffrey mijn raad is ofschoon ik het recht niet heb, u dien te geven dat u hier vandaan moet gaan, voordat u met dezelfde sop overgoten zult zijn. Het zou mij spijten, indien het met u zoo ging, want u is een fatsoenlijke kerel, met ^on aanleg voor een beteren man, dan uw oom •ooit zijn zal. Hij heeft zijn kans gemist." Bij deze woorden zette Marshall zijn hoed op cn verliet de fabriek. Het medegevoel en het wraakgevoel der ge- i'.eele fabriek begeleidde hem. Voor Barclay Speed dien ongenoeglijken werk- «eg besloot, werd 't hem duidelijk, dat de klemming in de fabriek veranderd was. Hij liet rich meer dan gewoonlijk in den namiddag zien cn daarom was hij zich zeer goed bewust van ^donkere blikken in zekere richtingen en van •chuui«, ori Wfter andere, on van do al#eheele of«« wezigheid von de vroolijke bedrijvigheid die een zaak of een fabriek kenmerkt, waar de nr- beidswoorwnarden voldoende en de bedienden tevreden zijn. Er is een zeker type van mannen, wien tegenstand, critici? of vijandschao dadelijk aanvuren. In verscheidene jaren had Barclay Speed zich niet zoozeer opperbevelhebber ge toond dan nu. Hij liep de weinige volgende uren alles door, keek in iedere nfdeeling, vond hier iets op aan te merken, gaf daar een be risping, maar prees in het geheel niets. En toen het vijf uur sloeg, den gewonen tijd ven zijn vertrek, was hij bijna dood op. Geoffrey, die het grootste gedeelte vnn den namiddag hem had moeten volgen, daar hij van zijn lessenaar was geroepen, om met hem de ronde te doen, zog hoe de drift van zijr oom geleidelijk grooter werd, en was daarom niet onvoorbereid op de uitbarsting, die volg de, toen zij alleen te zamen waren in zijn eigen kamer. „Die vent Marshall heeft mijn gezag hier on dermijnd, Geoffrey, en als je een knip vooi den neus waard was geweest, had je op den uitkijk moeten staan en mij moeten waarschu wen. Waarvoor ben je eigenlijk te gebruiken Je hebt het zout nog niet verdiend voor je kool zooals ze in Dundee zeggen zoolang je hier bent." Ofschoon hij al de lichtgeraaktheid der Fet- rars bezat, was Geoffrey verstandig genoeg, dit niet ernstig op te nemen. Daar hij begreep, dat dit een ergerlijke dag was geweest voor zijn oom, bewaarde hij hetzelfde bescheiden stil zwijgen, hetwelk zijn gedrag dien geheelen na- middag gekenmerkt had. Maar dat was ook niet goed, daar Barclay Speed juist in een bui was, over kleinigheden te vallen en hij zich vooral geërgerd voelde timdat hii zich verbeeldde, dat hii van zijn neef niet den steun had gekregen, waarop hij recht meende te hebben. „Heb je geen tong achter je tanden ventje vroeg hij plagend. „Heb je niets te zeggen Ik veronderstel, dat je je oogen cn ooren gebruikt hebt, zooals ik cok. Hoe denk je erover, nu je tong te gebruiken. Zie je niet, dat de geheele fabriek door, de dingen niet zijn znonls ze be- hooren te zijn en dat die slang Marshall zijn spoor heeft achtergelaten Nog altijd sprak Geoffrey niet. „Heb je gehoord, wat zij gezegd in de pak- kamer, toen ik hen gevraagd heb, hoe de zaken stonden V*WWV»V*VV/\0./-P J A_/>AA/VA A_AA A.. A_A Echte Oarn-stennissch 7.50 Magazijn „Vadea" Joli.T Dljh, IiArigesfr. 110. Tel. 70 0 /\X<.XaaXA A k x vr „Er heerscht daar reeds een poos groote on tevredenheid, oom Tom." „O, zoo Ontevredenheid, waarmee „Met alles loonen, arbeidsvoorwaarden, uren en voedsel en gezondheidsmaatregelen," antwoordde hij onder den druk van het oogen- blik. Barclay Speed's voorhoofd trok zich samen. „Ik maak uit len klank van je stem op, dot je gelooft, dat het recht aan hun zijde is. Wat scheelt er aan hun loonen Ik betaal de morkt- waarde en als het hun niet bevalt of ze ergens meer kunnen krijgen, wat belet hen dan Heb ben zij iets tegen je gezegd „Nu, ja. Juist onlangs hebben zii mïi z^er veel verteld," gaf Geoffrey toe, erkennende dat hij nu in de getuige-bank zat als het ware en dat nu het oogenblik van spreken voor hem gekomen was. „En jij kiest hun partij geloof ik „Nu, oprecht, onder ons gezegd, oom Tom, gelooft u, dot de dingen hier zijn zooals ze we zen moesten Ik b«»b dot nooit geloofd, von dat ik hier gekomen ben. En er moest iets gedaan worden voor die meisjes, vooral voor de jonge ren. Zij hebben geen vereeniging om haar te helpen, zii hebben creen leiding, zij kunnen niet spreken. Al wat zij doen kunnen, is lijden. Ik ben er zeker vnn, dat het in elk opzicht de moeite zou loonen, indien wij een duidelijke ver klaring hunner grieven hadden en wij zouden trachten eraan tegemoet te komen." Ofschoon de kleur en de uitdrukking van het geloot van zijn oom Geoffrey waarschuwden, dat hij zich op verboden terrein bevond, ging hij toch moedig voort. „Er heerscht reeds lang ontevredenheid.' Marshall's vei zet vandaag is maar een onder deel ervan. Het is niet goed, zulk een stemming, als hier de overhand heeft, in groote fabrieken te hebben. Wilt u er niet eens naar kijken, oom Tom Ik ben zeker, dat u weet, dat er waarheid is, in hetgeen ik ze<z, ofschoon ik mij slecht uit druk cn u waarschijnlijk denkt, dat ik in het geheel het recht niet heb, zoo iets. te zeggen." „Je kunt zeggen, wnt je op het hart hebt. Het hindert mij niet en jij zult je verlicht er door voelen," verweet Speed droogjes. „Je bent nog maar een zuigeling, waar het zaken betreft. Die klasse wil tegenwoordig te veel haar wenschcn bevredigd hebben. Ik ben uit haar gelederen voortgekomen jongen, en dus weet ik, waarover ik spreek.'.' „Maar heft u dat geen beter begrip gegeven omtrent hun levensvoorwaarden vroeg de knaap haastig, bijna ernstig. „Ja zeker, heeft het mij een begrip gegeverv Daarom kon ik rustig blijven glimlachen, wan neer zij als het ware, op mijn deur hameren! Want ik weet, dat zij slechter zijn dpn d« slechtsten. De eenige manier om goed werk var. ze te krijgen tegen een goed loon is, ze te nege ren en te regeeren en ze niets toe tegeven. Ik bon niet boos, Geoffrey. Je moet nog door den molen heen net als de rest cn dan weet je eerst, hoe je houding zijn moet. Maar ik hoop, dat het geen herhaling zijn zal von de dwaasheid van je neef Charlie. Ik geloof, dat het een Per- rars-karaktertrek is.f Jelui beiden hadden domi nee moeten worden en geen man van de wereld in een zakenwereld." „Ik geloof niet, dat u goed beseft, hoeveel on rust er in deze fabriek werkelijk heerscht, oon* Tom," waagde Geoffrey te verzekeren? „Wel, niets zou mij minder verwonderen dan een sta king I" „Noch mij beter gelegen komen," was het ge- reede wederwoord van zijn oom, ofschoon het slechts van ziin lippen kwam. „Ik ben bereid, de fabriek te sluiten, en dan kan je hun zeggen, als zij je dit dreigement hebben voorgehouden. „Het zou het meest ongelejren en ongelukkig ste seizoen zijn voor onze zaak." „Natuurlijk. Geloof maar, dat zij het daarop aanleggen Wanneer staken de mijnwerkers? Niet midden in den zomer, maar in het bcgil* von een strengen winter, wanneer de menschcn zich haasten hun kelders te vullen, evenals d© sjouwerlieden, wanneer de boot onderweg is, of de lading wacht om ontscheept of geborgen te worden. Ieder kind zou je kunnen zoggen, dat zoo its een onderdeel van hun plan uitmaakt. Zij kunnen het bij mij beproeven ik ben ge* reed voor ze." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1