M. Middenstands (MietW LIPS' SAFE-INRICHTING Ponne. 1B0HHEMEHTSPIU1S PRIIS DER ADÏERIERÏlER DE EEMLANDER BUITENLAND. 'iHBHHT Hl. I. ÉtfflH Hl. 314 Deposito-Rente: Keelpijn. AISHN „l'HIRDHDFUE" Electro Te^niscli Sanitair Bureau Badkamer Installaties Prima Bad- en Hangpser f 141 EERSTE BLAD. Een jaar vast 5»0 zeg maanden opzegging 4*/a®/0 Ben dan 31/s Abdijsiroop. 44 UI3ESTRJIJIT y AMERSFOORT. v. hL. A. VAN RIJE Co. LANGESTRAAT 79 - TEL. 29' FOTO ARTIKELEN B. NIEWEG, Langestraat 39. Tel. 462 Vlasskkerweg 52d Telefoon 169 Electriciteitop alle gebied Reprreert alle machines Opgeric-jii 1906 Laagste prijzen 20e Jaargang No. 250 per 3 maanden voor Amen* loot* 1 2.10. idem txanco Jet pof 1-. P« week (met eratij venekerin* Ptgen cegclukkcn) f 0J7», elxaadeilijke nummer* if ua. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Zateraao 19 OIRECTEUR-UITGEVER» J- VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTW*» m INT 61X van 1 4 rebels f l.Of et inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb>oa dmgcn en ücldadigheids-adveitenticn voor de hel8 der prij» Voor handel en bedrijf beslaan xec* voordeel ige Hepalincen voor hel ad ver leer en. Een* circulaire, bevattende da voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. %- Politiek Overzicht In verband met het verdrag, dat raden- Rusland met de Diritsche republiek heeft ge- Koten, is de Fransche ontstemming nog eeds het grootst en zoo is dan ook door de ^101^15310 van herstel officieel besloten aan de iegslastenkommission te verzoeken den tekst fcver te leggen van 't Duitsch-Russische verdrag, l>pdat het juridisch comité uit die commissie kal kunnen nagaan, of de clausules al dan niet jidruischen tegen het verdrag von Versailles. Ook heeft Poincaré, naar wij reeds meldden, ten Franschen kabinetsraad op de hoogte gebracht van den stap, dien hij Woensdag avond heeft gedaan bij de regeeringen der groo te en kleine Entente, wien hij verzocht heeft on derling zich te verstaan om bij Duitschland in ten nota aan te dringen op intrekking van Puitsch-Russische accoord, dot Frankrijk mis schien wanneet het ons vergund zij boos- 30rdig te denken niet geheel ongelegen komt, wijl het de Fransche republiek een voor wendsel aan de hond dóet met eere zich van Ide. conferentie terug te trekken. Trouwens: Frankrijk schijnt blijkens vele eensluidende be richten er per se op te staan, dot Duitschland het verdrag annuleert anders blijft het van de Conferentie verre. In allen gevalle is het Fran- Sche nationalisme door 't gebeurde zeer éoedhet luidt de alarmklok, het spreekt de woorden „sancties" en „Foch" uit cn dringt aan ©p bijeenroeping der Kamers. Vooral de gede legeerden van 't nationale blok roeren zich ge ducht en het spreekt vanzelf, dat Poincaré, al leen reeds ter wille van zijn ministerieele leven, hun protesten, interpellaties, enz. niet maar Bonder meer naast zich kan leggen. Trouwens: lijn eieren mentaliteit staat er voldoende boq? troor, dat ook hij persoonlijk het niet zal loten Dntbreken aan daden cn woorden, waarmee hij flen ontstemden nationalisten in 't uevlei komt. Er wordt dan ook reeds aangekendierd, dat hij Verschillende redevoeringen zal houden, waar ivan natuurlijk het onderwerp zal worden ge vormd door het „snoode achterbaksche en delo- fale" gedrag d^r Duitschers. Trouwens ook de Fransche socinlisten hebben bezworen t^gen 't Duitsch-Russische accoord en wel om een zeer bizondere reden h. i. heeft deze overeenkomst het Fransche nationalisme fn de hand gewerkt en Poincoré's nositie stevi ger gemard t. Terwijl Poincaré de Fransche de legatie onder gewone omstandifhedon niet uit Genua zou hebben kunnen terugtrekken zonder de openbare meening van heel de wereld tegen Och te krijgen, zou hij een dergelijke daad in t onderhavige geval op een niet al te onre delijke wirze kunnen motiveeren. Natuurlifk heerscht mede ontstemming bij de Kleine Entente, wier verstoordheid wel voor een yoed deel zal zijn ingegeven door de vrees voor represailles, wonneer te ecniger tijd de econo- jftische overeenkomst tusschen den sovjetstaat In Duitschland eens mocht uitgroeien tot een politieke combinatie. Vooral Polen kont zich te lden 't Duitsch-Russische verdrag, dat z.i. m strijd Is met 't tractaat van Versailles, omdat Rusland Wel-is-waar kon afzien van de rechten, die het toekomen uit hoofde van art. Tlri van 't trac taat, maar slechts voor een deel. Volgens de Poolsche opvatting kunnen de andere successie- «taten eveneens rechten laten gol'Vn en Polen van zijn kant schijnt niet geneigd te zün van zijn aandeel af zien, omdat het ook zijn deel der Rlyrische schulden op zich heeft ge nomen. Merkwaardig is, dat de randstaten blijk baar het Poolsche standpunt n;et dealen en dnt de Baltisrho staten, warneer P^l^n in den bo- ■venaan^eduiden 7[u stappen zouden wülon doen, deze démarches niet schijnen te willen steu nen. Overigens schijnt volgens d-* laatste berich ten al is nog niet alles volkomen dir'delijk de hou-ring der Duitsche delegatie, wat het inlichten omtrent hun opzienbarende handel wijze betreft niet geheel door den beugel te kunnen. Terwijl aanvankelijk van meer dan een zijde het vermoeden werd uitgesoroken, dnt Lloyd George, wat zijn driftige ontstemming betrof, maar „deed alsof en dat hij slechts on wetendheid voorwendde met bétrekkmg tot het geen werd onderhandeld tusschen Russen en Duitschers, schijnt men thans veeleer tot de meening te mo ten overhellen, dat wel-is-waar «en Engelsch deskundige en gedelegeerde van betgeen geschiedde werd verwittigd, monr dat Lloyd George persoonlijk geenszins od de boogte werd gesteld. In dat geval zou de Engel- ®che premier dus volkomen zijn gerehabiliteerd. Dit neemt natuurlijk niet weg, dat de te Ge- ytuo door de Entente gevolgde m°thodes be denkelijk blijven en het derhalve alleszins ver klaarbaar is, dat de Duitschers een geheime on der-ons jes-pohtiek beantwoordden met een over eenkomstig staatkunde, al werd een en ander misschien wa-t lomp en onhandig^ geënsceneerd. Trouwens de conferentie-politiek wordt niet al leen door de Duitschers gekritiseerd, maar even zeer gegispt door de minst verblinde Engelsche Journalisten. Heeft de Daily News ongelijk, wan neer zij schrijft, dat de geallieerden, door terug te keeren tot de fatale methodes van Parijs systematisch en openlijk de beheer.schmg van de Genueesche conferentie door d*m Oopersten Raad ten aanzien van het werkelijk belangrijke draagstuk hadden bereikt? Duitschland, vindt het Engelsche blad, had het recht te verklaren, dot, wanneer de conferentie het iets had te zeg gen, zij dit óf als conferentie óf door de poli tieke sub-commissie moest zeggen, die speciaal voor de behandeling der Russische kwestie werd benoemd. Inderdaad: wij hebben reeds eerder opge merkt, dat het autoritair optreden der groote Enten-te wel zeer vernederend is vrvor de onzij- digen, omdat zij in vraagstukken, die van alge meen Europeesch belang r;?n, als makkelijk te verwaarloozen kleinigheidjes en büloopertjes worden beschouwd. Misschien heeft httt ïnri- dent, ontstaan door het sluiten van het Duitsrh- Russische verdrag, ook nog dezen goeden kant, dat de kritiek, uitgeoefend op de werk wijze der conferentie, tengevolge heeft, dat in den vervolge meer wordt gebroken met de ge- sloten-deur-politiek der groote mogendheden en haar aankleve, die handelen, of alleen zij het werelddeel dat Furono boet. Hoe bot indent verder zal ont wikkelen Op oogenblik, is nog niet officieel bet Duitsche antwoord op bet uitsluitings-besluit der groote en kleine Enlente bekend. Maar toch wijzen reeds ver schillende berichten er op, dat het ir><~jdent Q^s geëindigd kan worden beschouwd. Er is ten minste reeds een „bevoegde zijde", die ver klaart, dot in bet Diritsche antwoord, hetwelk vanmorgen zou worden overbondi-gd, gezegd wordt, dat Duitschland het aan de geallieerden overlaat om zonder Duitschland met Rusland de onderhandelingen voort te zetten over de vraag stukken. die reeds door het Duitsch-Russische accoord zijn geregeld. Maar wanneer het punten betreft, die buiten het verdrag vallen, zoonis dnt inzake de toekomst van Rusland, zou Duitsch land als voorheen in de commissie wenschen samen te werken. Deze regeling zou al met de geallieerden zijn besproken en overeenstemming heet verzekerd te zijn. Van belang is vooral het bericht, dat de geallieerden ervan hebben af gezien, dat Duitschland bot verdrag annuleert. Wanneer de laatste medodeeling met de feiten overeenkomt, zou dit beteekenen, dat Frankrijk zün standpunt heeft laten varen. Het is moge lijk, dat de zaak zich inderdaad zoo heeft toe gedragen: maar tezelfdertijd wordt «uit Pariis geseind door Havns, dnt men in Panische poli tieke kringen van oordeel is, dat de toenade ring tusschen Duitschland en Rusland de sta biliteit van Europa heeft geschokt en dat het daarom noodig is, dat oo de conferentie van Genua oen bijeenkomst volo-t ven de groote en kleine Entente, alsmede Polen, dat vooral be dreigd wordt geacht, teneinde voorzorgsmaat regelen te nemen. G^> meer welsprekende wiize kon van Fransche züde de beteekenis van het verdrag, dot Rusland en Duitschland hebban gesloten, bezwaarlik V»mnen worden erkend* -de vrees wordt er dirdelük in weerspiegeld, dnt de toenadering niet beperkt zal blijven tot een economisch accoord, maar weldra tevens een politiek karakter zal gaan dragen. P:<-» voor- zororsrnaafregelen worden voorai nocd'g go- acht, wirl, naar het heet, in Ooper-SfJez'e de aonwezie-^eid van wenen- en munitie-depots Is vastgesteld. t)e strakVnnr van deze mededeel'ng is natuurliik, dot de o-ealpeerden in Onner-S'1'*- zië een scherper toezicht moeten uitoefenen. In dit verband is bet niet zonder zin er on te wij zen, dat juist de laatste da^ep van DmV'-he zifde de klachten toenemen, dot de Polen in O^- per-9-'t^':ë weer i°ts in 't schild voeren. In elk geval blükt, hoe fel de Pid-tsch-Fransrhe tegen stelling nog is en dat Frankrijk al zijn ^est de«t voortdurend te blifven wüzen on bet D"it- sche gevaar. Dit komt ook tot uiting in het slot van het Havas-telegram ..Frankrijk zal deze overwegingen aan de Ge allieerden voorlegcren in de verwachting, dat deze de noodzakelükhp'd zullen erkennen om den nieirw-geschapen algemeenen toestand na te gaan." Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het bezoek van den Italiaanschcn koning. Genua, 21 April. (B. T. A.). De koning van Italië zal morgen hier aankomen. Hij zal den gedelegeerden ter conferentie een lunch aanbieden. Het Duitsche antwoord. Genua, 21 April. (B. T. A.). De Duitsche nota van antwoord is hedenmorgen overhan digd. Na er op te hebben gewezen, dat het Duitsch-Russisch verdrag geenszins de betrek kingen van andere mogendheden met Rusland raakt, zegt de nota De Duitsche delegatie meent zelf ook, dat zij niet meer moet deelnemen aan beraadslagingen der eerste commissie over kwesties, die reeds tusschen Duitschland en Rusland geregeld zijn. Daarentegen blijft zij belangstellen in alle za ken, die niet betrekking hebben op vraagstuk ken reeds geregeld in het Duitsch-Russische verdrag. De nota eindigt met te verklaren, dat de Duitsche delegatie bereid is verder mede te werken aan den arbeid der conferentie. Genua, 21 April. (B. T. A.) Toen het Duitsche antwoord aan Lloyd George was over handigd, ontvingen de journalisten, door Ra- thenau ontboden, er een afschrift van. Rathe- nau hield een korte toespraak hij verzekerde, dat de Duitschers het antwoord op zeer toege- venden en vriendschappelijken toon hadden gesteldalle polemiek was er buitengesloten, omdat Lloyd George gisteren had verklaard, dat het incident was gesloten. Duitschland wenschte aan het herstel van Europa mee te werken in Europeeschen geest. Rathenau uitte zijn dank aan Italië, dat het bemiddelend was opgetreden bij de bespre kingen. Hij sprak nog het bericht tegen, dat er oneenigheid zou zijn in den boezem der Duit sche delegatie. B e r 1 ij n, 2 1 April. (W. B.) De bladen too- nen hun instemming met het Duitsche ant woord. De Lokal Anzeiger wijst er bovenal op, dat de nota wel van dien aard is, dat zij in Duitschland onverdeeld instemming vindt De Vorwarts is er mee ingenomen, dat de nota met de vereischte zakelijke vastheid alle over bodige scherpte van toon vermijdt. Het blad «dis»* ar Olq. dat de Diritsche delegatie bii bet D' keelpijn ie vaak een voorbode van gevaar lijke ziekten, zooals keelontsteking, bronchitis, kinkhoest, influenza, griep, enz. D->or hare antiseptische werkingisrieAbdijsiroop neroerod. Een harnas togen vele borstziekten is de heilzame sluiten van het Russische verdrag klaarblijke lijk onder den indruk verkeerde, dat uitstel ge vaar zou opleveren, omdat het sluiten van een verdrag tusschen Rusland en de Entente, dat de Duitsche belangen ernstig zou schaden, elk oogenblik verwacht kon worden. De Duitschers handelen in de oprechte overtuiging, dat hun geen andere uitweg meer open stond. De Deut sche Allgemeine Zeitung zegt, dat het Duitsche antwoord uitdrukking geeft aan den ernstigen wil van Duitschland om de voortzetting der bespreking mogelijk te maken en betoogt dan, dat ter voorkoming van nvsverstand vastge steld moet worden, dat de Russische commis sie der conferentie zich zonder Duitschland niet met principieels vraagstukken van algemeen karakter mag bezig houden. Van een voorgoed afzien van vertegenwoordiging in de Russische commissie in den geest van de nota der En tente van 18 April was geen sprake. Zoodra in ternationale aangelegenheden in behandeling komen, verwacht Duitschland in hot werk der commissie betrokken te worden. Was het nn-, ders, dan zou het beginsel van de gelijkgerech tigdheid aller deelnemers aan de conferentie verbroken zijn. De Russische delegatie zou zich, na de tot stand gekomen overeenstemming met Duitschland, die op volledig vertrouwen berust, ook tegen elke poging daartoe verzetten B e r 1 ij n, 21 April (N. T. A. Draadloos). De Berlijnsche bladen bespreken uitvoerig het Duitsche antwoord en spreken de meening uit, dat het in Duitschland onverdeeld zal worden toegejuicht. Ook te Genua maakte de toeschie telijke nota van Duitschland in de kringen der geallieerden een goeden indruk. Fronsch protest tegen 't Duitsche antwoord. Genua, 21 April. (Havas). De Fransche delegatie heeft een brief geschreven aan Facta, waarin zij verzet aanteekent tegen den inhoud van het Duitsche antwoord op het besluit der geallieerden. De Fransche delegatie betwist, de rechtmatigheid van het Russische verdrag, dat indhrischt tegen de voorwaarden van Cannes en verzoekt Facta de afgevaardigden der negen IWANTELS - COSTUMES BLOUSES EN ROKKEN In GROOTE TERSCHEIOENHEID COULANTE PRIJZEN geallieerde mogendheden, die het besluit van 18 April hebben onderteekend, bijeen te roe- j>en. In de vergadering van de oommissie voor de Russische zaken, die 's middags gehouden werd, heeft Barthou verklaard, dat hij formeel positie wilde kiezen tegen de laatste alinea van de nota. Hij weigerde over dit punt te spreken, als men het er niet over eens was, dat de er kenning van de sovjets niet eerder zou kunnen worden uitgesproken dan nadat de voorwaar den, ten aanzien van het besluit van Cannes vastgesteld, waren aanvaard en dat elke regee ring voor zich de opportuniteit van deze erken ning moest uitmaken. Het Russische antwoord. Genua, 21 April. (B. T. A.). De subcom missie voor Russische aangelegenheden be raadslaagde heden in een zitting, waaraan de Duitschers en Russen niet deelnamen, voor de eerste maal over het Russische antwoord. Er werd besloten de gestelde voorwaarden ter nauwkeurige bestudeering over te loten aan een commissie van zeven leden, n.l. vijf vertegen woordigers der uitnoodigende mogendheden, eene vertegenwoordiger van Roemenië (voor de Kleine Entente) en een van Nederland (voor de neutralen), welke laatsten de niet-vertegen- woordigde mogendheden met het verloop von het onderzoek op de hoogte zullen kunnen hou den. Genua, 21 April. (B. T. A.) Omtrent de zitting von ds subcommissie voor Ru^rische aangelegenheden wordt nog gemeld, dat Schan- zer de Russische gedeleerden in kennis stelde met het standpunt, omtrent hetwelk de commis sie in den loop van den morgen tot overeen stemming is gekomen. Tsjilsierin verklaarde, dat zijn nota bewijet, dat de Russische delegatie de voorwaurden van Cannes aanvaardt. Schanzer verklaarde daarop dat het niet van zelf sprak, dat de Russische nota betrekking had op de voorwaarden van Cannes, maar dat dit punt nog niet aan de orde WC". De commissie van deskundigen be^on haar arbeid reeds hedenavond. De deskundigen be sloten op voorstel van den Engelschen gedele geerde eenstemmig te verklaren, dot de kwestie van de onmiddellijke erkenning de jure van de Sovjet-regeering niet afhankelijk kon wor den gesteld van de erkenning der Russische schulden door de Sovjet-regeering. De bijlegging van het conflict. Londen, 21 April. (N. T. A. Draadloos). In zijn onderhoud met de buitenlandsche jour- nalistén zeide Lloyd George nog op oen vraag, dat hij niet geloofde, dnt het Duitsch-Russi sche verdrag was gesloten om de conferentie te doen mislukken. Het leverde gevaar op voor dc conferentie, daar was geen twijfel aan. Het gaf niemand voldoening, behalve de vijanden der conferentie, maar het werd niet gesloten met dit doel. Daar ben ik van overtuigd en ik wensch onderscheid te maken tusschen deze beide za ken. Op een andere vraag antwoordde de Brit- scho eerste minister, dat hij de conferentie van Genua als mislukt zou beschouwen, als zij niet eindigde met een garantie-verdrag von de zijde vnn alle Europeesche volken, dat deze niet aan vallend zullen optreden tegen hun buren. Ge vraagd of de Volkenbond het werk der confe rentie zou voortzetten en of Rusland en Duitsch land er leden van zouden zijn, zeide Lloyd Ge orge, dat de Volkenbond doortoe zeer goed in staat was cn dot ook een zeer belangrijk deel der taak van de conferentie aan den Volken bond zou worden opgedragen ter voltooiing en uitvoering. De Bond kan nooit in waarheid den vrede in de wereld verzekeren, tenzij alle vol- Deze geysers z(fn In onzezaakln werking te zien. in ruime sorteerinsr voorlian«len ken er leden van zijn en cr kan geen vrede in Europa zijn, als de helft der bevolking van dit werelddeel buiten den bond staat, die gevormd is om den vrede te handhoven. B e r 1 ij n, 21 April. (N. T. A. Draadloos). Het officieel bijleggen van het geschil naar aan leiding van het Duitsch-Russische verdrag zal vermoedelijk heden geschieden door de overhan diging von het Duitsche ontwoord op de Enten te-nota, waarin verklaard wordt, dot de Duitsche regeering, wat de medewerking in de commissie betreft, geen belang heeft bij de aangelegenhe den, die reeds door het sluiten van de Duitsch- Russische overeenkomst geregeld zijn. Echter zal Duitschland niet afzien van deelneming aan den arbeid der commissie bij de behandeling van kwesties, die de toekomstige betrekkingen tot Rusland betreffen, zooals b.v. het verleenen van credieten, het vestigen van handelsnederzet tingen, het vestigen van den handel, enz. Het DuitscR-Russische verdrag blijft in zijn vollen omvong gehandhaafd en zal aan de conferentie te Genua noch ter bespreking, noch ten nader onderzoek worden voorgelegd. Het tot stand komen van het vergelijk is, naar de Berlijnsche bladen eenstemmig erkennen, to danken aan den Itnliaonschen minister van bui tenlandsche zaken Schanzer. De Berlijnsche bla den juichen de bijlegging van het incident ten zeerste toe en zeggen, dat dit te danken is aan de flinkheid der Duitsche regeering te Genua. De Zeit acht het waarschijnlijk, dat de Duitsche nota zal worden .aanvaard en dot men dcn.eisch tot overlegging of annuleering von het Duitsch- Russische vedrag stilzwijgend zal laten varen. De Voss. Ztg. zegt, dat nu het incident is bijge legd, ook de discussies daarover gesloten moe ten worden en dat men genoegen moet nemen met de verzekering van Lloyd George, dat hij zelf niet gelooft aan het opzet van Duitschland om de conferentie te saboteeren. B e r 1 ij n, 21 April (N. T. A. Draadloos). In zijn verklaring aan de journalisten heeft Lloyd George nog gezegd, dat het incident naar aan leiding van het "Russisch-Duitsche verdrag ge sloten is, omdat de Duitsche delegatie zich be reid verklaarde af te zien van de besprekingen over Rusland, hetgeen in de nota der geallieer den als voorwaarde gesteld was. Lloyd George sprak zich uit ten gunste van de toelating van de Duitschers en Russen tot den Volkenbond en hij verzekerde b(j herhaling, dat hij rekende op een succes van de Conferentie te Genua, waar uit een vreedzaam en harmonisch Europa zou te voorschijn treden. Volgens een% uitlating van Lloyd George is de aanbieding van het Russi sche antwoord op het memorandum van Londen heden te verwachten. Dit antwoord zal volgens hem aan den voortgang der Conferentie niet schaden. Dc financicele commissie. B e r 1 ij n 21 A p i 1. (N. T. A. Draadloos). Do weikzaamheden der finoncieele commissie tei conferentie van Genua kunnen voorloopig als geëindigd worden beschouwd. De voorzitter oir Robert Horne keert heden naar Londen terug. Ook twee Duitsche leden der financieele commissie dr. Melchior en geheimraad Hagen vertrekken uit Genua. De conferentie der bankiers, die door de fi nancieele commissie is voorgesteld, zal weldra te Londen bijeenkomen onder voorzitterschap der directie van de Bank van Engelajnd. Uit Washington wordt gemeld, dat hel Ame- rikaansche ministerie van financiën de deel neming aap de conferentie der bankiers waar schijnlijk afhankelijk zal stellen van de voor- waai den, die Hughes hegft gesteld voor de deel neming aan de conferentie te Genua, n.l. vast stelling van een zuiver economisch program, wnorbii ontwapening van alle Europeesche vol keren beschouwd wordt als de voorwaarde voor elke actie lot herstel der Europeesche finan ciën. Finoncieele vraagstukken. Londen, 21 April. (N. T. A. Draadloos). De directeur von de Bank van Engeland is te Genua aangekomen om de Britsche gedelegeer den in te lichten omtrent bepaalde financieele apngelegenheden. Sir Robert Horne wordt mor gen te Londen terugverwacht in verband met de aanstaande behandeling der bcgrooling op 1 Mei a. s. Zijn jaarlijksch financieel verslag wordt met meer dan gewone belangstelling tegemoet gezien in verband met de eischen van de indus trie betreffende vermindering van den belas- ^n^iruk* Een verklaring van Atcpdtfi Londen, 21 ApriL (N. T. A. Draadloos), De parlementsleden, die do officicele oppositï# in het Lagerhuis vormen, gaan voort met hun politiek af te zien van het houden van redevoe ringen, wuardoor dc Engelsche gedelegeerden te Genua wellicht in moeilijkheden zouden kun nen komen. Asquith, die met betrekking tot dal Genueesche conferentie de politiek der arbei derspartij evenzeer nis dio der onafhankelijke liberalen vertegenwoordigt, herhnalde gisteren in een openbare rede, dat hij hoopte dnt de con ferentie goede resultaten zou afwerpen. Vol gens zijn meening zou h~t welslagen van de Genueesche conferentie of van ecnigc andere dusdanige conferentie afhangen van den goeden wil der geallieerden, die niet alleen in hun woor den, maar evenzeer in hun daden tot uiting moest komen. Zij mogen zich niet het recht aan matigen elkander ten behoeve vnn het herstel de wet voor te schrijven, maar ieder moet te Genua zijn eigen deel in het gemeenschappelijk werk aanvaarden. Alleen donrdoor zal te Genua een werkelijk economisch herstel vnn dc wereld wor den borcikt, voegde Asquith eraan toe. Dc nrbeld der commissies. De politieke toestand houdt zoodanig de be langstelling gaande, dat er weinig aandacht be steed wordt aan de werkzaamheden der oommis sies, aldus een bericht uit Genua. Ondanks het incident, ontstaan door het be kend worden van het Duitsch-Russische Ver drag, hebben de commissies de laatste dogen haar werkzaamheden krachtig voortgezet. Ver schillende commissies hebben haar arbeid reeds beëindigd. De sub-commissie voor de crediet- verleening is nog niet met haar werkzaamheden gereed. Von Duitsche zijde wijst men erop, dat haar besluiten van beslissend belang zijn voor Duitschland. De andere sub-commissies» zijn reeds gereed gekomen. De hoofdcommissies zullen thans van de ingekomen rapporten kennis nemen cn be- sluiteti nemen. Van de zijde der Duitsche dele gatie wordt vernomen, dnt de Duitsche gedele geerden in de sub-commissies deze van den toe stand van Duitschland hebben kunnen overtui gen. De posvisa. De tweede sub-commissie vnn dc%derde com missie is gisterenmiddag bijeengekomen ter be handeling van art. '55 van het memorandum. Aangenomen werd een voorstel, volgens het welk den stalen zal worden aanbevolen het be ginsel van de Pnrijsche besluiten over pa^isa te aanvonrden. Ook een voorstel der Italiaan- sche delegatie betrefende bepalingen voor land verhuizers werd aangenomen. Dc Dcensche dclcgnlie. De Dcensche pers verneemt, dat de geruch ten, van Duitsche zijde gepubliceerd in de bui tenlandsche pers, dut de Dcensche delegatie ter conferentie te Genua het initiatief zou hebben genomen tot een gezamenlijk protest der neu trale mogendheden tegen een mogelijk besluit der geallieerden om Duitschland uit de politieke commissie te sluiten, van allen grond ontbloot zijn. De schuld oan den oorlog. Berlijn,21 April. (N. T. A. Draadloos). Te Kopenhagen had het tweede congres plaats van de commissie voor 't onderzoek naar do oorzaken van. den oorlog. De Amcrikaanschc gezont te Berlijn. Berlijn, 21 A puil. (W-B.). De nieuwe Amerikoansche gezant te Berlijn, Houghton, heeft gisteren bij zijn aankomst tot journalisten gezegd, dat het hem groot genoegen deed weer te Berlijn to zijn, waar hij jaren geleden student was geweest en waar hij von tijd tot tijd was teruggekeerd. Hij had steeds veel belang ge steld in Duitsche oangolegenheden en hij zog met vertrouwen zijn arbeid tegemoet als offi cieel vertegenwoordiger van de Ver. St. Engelsch oorlogsschip naar de Witte Zee. Londen, 21 April. (N. T. A. Draadloos) Het is noodzakelijk bevonden het Britsche oor* iogsschip Harebell uit tc zenden orn de Britsch* visscherschepen in de Witte Zee te beschermen In tal van gevallen zijn sedert begin Maart Engelsche cn Noorsche visscherschepen door Sovjet-strijdkrachten opgepikt. In èén of twe» dier gevallen is dit geschied buiten de twaalf mijl, die de Sovjet-regeering als territoriale wa teren opeischt. Wat dc treiler Sund Hubert be treft, die op 3 Maart werd opgebruchl en ge* confiskeerd, zijn er bewijzen, dat het schip zich op veertien mijl der Russische kust bevond, lei - wijl in het*flagrunte geval van dep treiler Mag- neta tien leden der bemanning verdronken. Do Britsche regeering heeft nooit do grens vnn twaalf mijl erkend; haar onveranderlijk stónd- punt, dat door de andere groote maritieme mo gendheden wordt gedeeld, is-slechts drie mijl te erkennen. De Britsche vi tegenwoordigei ra Moskou heeft een krachtig protest bij de Sov* jetregeering ingediend cn schudevergoeciing ge- eischt. De Sovjet-regeering heeft tot nog too geweigerd dezen eisch te erkennen. Dnur Sovjet-strijdkrachten in hoar actie volharden, h de Harebell uitgezonden om vergrijpen op Britsche schepen te voorkomen. Treinongeluk in Engeland. Londen, 21 April. (N. T. A. Draadloos) Op de soovlijn LondenManchester had hedei een ernstig ongeval plaats. Terwijl de sneltrei» zich met volle vaart naar Manchester spoedde^ kantelden nabij Cromford in Derbyshire drie rijtuigen om. Hoewel de trein zeer vele possa« ffiers vervoerd^ -«erd nieman^ ernstm? gekwetst

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1