Panne. Cm» DE EEMLANDER BUITENLAND. P. Middenstand MilWt HU»® üa TiCTIUi. in LIPS' SAFE'INRISHTINQ AARDIGE MEISJES PANAMA'S RECLAME PRIIS 3.50 m JNTilEKKAP. MAISONi'IlRONDELLE" [Eet-, Ihes- ia Ontbijtserviezen Vlasakkerweq 52d FEUIM ETON. Bet Verloren TeMs. Deposito-Ren*#: gen jaar vast zes maanden opzegn'm 4«/2°/0 een dan 3"« 44 LAMBESTRAAT AMERSFOORT- B. NIEWEG, Telefoon 169 Electriciteit op alle gebied Repsreort alle machines Opgericht 1906 Laagste prijzen 20e Jaargang No. 253 per 3 maanden voor Amca» foor* f 2.10. Idem banco fa pert f X—p«r W«k M Rratt» ongelukken} f CUT4, ilioodedtike timimiki» roos. AfflEBSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UJTGEVERi 1. VALKHOFF BUREAU: ARNHEMSCHE POORTVVV. rEt int eia Woensdag 26 April 1922 PRIIS DER ADVERIEHViEM inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbio» dingen en Llctdadigheids-adveitentiën voor de beid der prijs Voor bandd en bedrijf bestaan zeer voer deel i ge bepalingen voor het «dvertccrcn. Ken# circulaire. bevattende da voorwaarden, word* op aanvraag toegezonden. PoHtick Overzicht 'Terwijl wij eerst het FranschRussisch Incident in 't overzicht behandelden, worde hans het Fransch-Duitsche geschil geschetst, waarvan de oorzaak is het tusschen Duitschland m Rusland te Rapallo gesloten verdrag, dat &en ontzettende doorn is in 't oog der Fran- ichen, is gelegen. Eigenlijk was het incident, waartoe bovenbe- elde overeenkomst, waarvoor de con fere eren- i mogendheden op Paasch-Zondag zich plotse- als voor een voldongen feit zagen ge plaatst, reeds uit den weg geruimd, maar Frankrijk rakelde, door den persoon van het als gebluscht beschouwde vuurtje op. Aon den voorzitter der conferentie, Facta, zond hij Zaterdag j.l. een ontstemden ef, waarin hij er tegen protesteerde, dat de delegatie het Duitsch-Russische ver- Sörag geheel in den haak vond en als meening tter Fransche afvaardiging te kennen gaf, dat het Verdrag in strijd was met de beginselen van Cannes. Barthou herinnerde er verder in zijn jbrief aan, dat anderzijds de geallieerden hadden Vastgesteld, dot het Duitsch-Russische verdrag frvdruischte tegen den geest van wederzijdsch Vertrouwen, die onontbeerlijk is voor interna tionale samenwerking en dat de geallieerden tiet er over eens waren, dat met de Duitsche trertegenwoordigers in de commissie voor Rus sische aangelegenheden niet viel samen te wer ken. Barthou vond dan ook, dat de Duitsche nota den geallieerden brief van T8 April op on geoorloofde wijze interpreteerde. Vooral in één zin liet Barthou aan zijn ver bolgenheid den vrijen teugel: „Het heeft geen Ein op de détails in te gaan van de door de Duitsche delegatie opgestelde leugenach tige beweringen, die door de openhartige en loyale houding der uilnoodigende mogend heden voldoende weerlegd worden." De brief eindigde met het verzoek aan Facta de hoofden van de delegaties der groote en kleine Entente zoo Spoedig mogelijk bijeen te roepen om te be raadslagen over de situatie, die in 't leven was geroepen door de Duitsche nota. Door dr. Wirth werd dadelijk door middel van een brief» dien hij aan Facta zond, geprotes teerd tegen den inhoud van bovenbedoelden brief van den leider der Fransche delegatie en vooral de beleedigende uitdrukking „leugenach tige beweringen" (assertions mensongèresy trok de rijkskanselier zich nog al aan en hij vond, dat een dergelijke uitlating den geest, die in Genua moest heerschen, geweld aandeed. Na tuurlijk heeft ziah de Duitsche pers bij Wirth's protest aangesloten en vooral de Deutsche All- gemeine Zeilung heeft in een venijnige korte notitie op de houding der Frnnschen gerea geerd: het blad. dat van de vooridirrende leugen campagne der Franschen tegen Duitschland ge waagde, noemde Frankrijk hysterisch en herin nerde aan de waarheid „hysterica semper men- tdax": de hysterische liegt altijd. Bij de beraadslagingen daarna van de negen mogendheden, die de nota van 78 April hadden ondlerleekend, is het nog al warm toegegaan. De zitting duurde Zaterdagmiddag van vier tot zes uur en Barthou benutte de gelegenheid om in g-roote trekken den inhoud van zijn brief aan Facta te herhalen. Z. i. was de vorm, waarin <3e Duitschers het door de geallieerden gestelde alternatief aanvaard hadden, volkomen in strijd met de opvattingen der negen mogendheden, Lloyd George heeft toen ten antwoord gegeven, dat hij wel-is-waar het met Borthou eens was, cat het Duitsche antwoord enkele punten be vatte, waar verzet tegen aan te teekenen viel, maar dat hij niettemin van gevoelen was, dat de zakelijke inhoud van 't antwoord een volkomen eerlijk bedoelde aanvaarding van de voorwaar den der mogendheden was. Maar Barthou was niet te overtuigen: hij bestreed cle opvattingen van Lloyd George, die daarop zijn geduld ver loor en nog al heftig uitviel: ,,Tk wil opschieten met deze conferentie. Wij kimnen hier niet voortdurend discussies houden over crises. Wanneer wij telkens weer opnieuw onderbroken worden, zal ik mij genoopt zien tegenover de wereld te verklaren, wat de oor zaak en wie daarvoor verantwoordelijk is." Maar Barthou gaf geen krimp: hij bleef vol houden, dat het Duitsche antwoord onduidelijk was en dat de geallieerden in elk geval een on dubbelzinnige aanvaarding moesten eischen. Blijkbaar was er Lloyd George alles aan ge legen om een breuk te voorkomen cn hij legde zich dan ook neer bij het besluit, dat daarop werd genomen om aan de Duitsche delegatie een nieuwe nota te zenden. De tekst van die nota is Zondag besproken en toen heeft Louis Barthou voor een goed deel zijn zin gekregen. Een nieuwe brief werd gere digeerd door de negen mogendheden, die ook Barthou's handteekening draagt en gisteravond in extenso in ons blad is weergegeven. Uitdruk kelijk werd in dit schrijven aan 't slot verklaard, dat het incident thans als geëindigd zal worden beschouwd. Uit den brief blijkt, dat o.a. de be wering, als zouden de officieuse beraadslagin gen met de Russen over de erkenning der schulden de Duitsche delegatie aan 't gevaar hebben blootgesteld zich geplaatst te zien te genover een ontwerp, dat voor Duitschland on aannemelijk en door de meerderheid van de leden reeds goedgekeurd zou zijn, wordt be streden. Haar standpunt in dezen hebben de negen mogendheden nader toegelicht in den volgenden zin: „Geenerlei ontwerp was door de conferentie aangenomen of had door haar kunnen worden aangenomen, zonder de volledige mogelijkheid van de bespreking in de bevoegde commissies en sub-commissies te bieden en in deze com missies en sub-commissies was Duitschland op voet van gelijkheid met de andere mogendheden vertegenwoordigd." Ook behouden de negen mogendheden zich uitdrukkelijk het recht voor en dit zal vooral Barthou hebben bevredigd alle clausules van 't Duitsch-Russische verdrag, die eventueel be vonden mochten worden in strijd te rijn met de van kracht zijnde verdragen van nul en geener waarde te achten. Bovendien stellen zij in den aanhef van de nota „met voldoening vast, dat de Duitsche delegatie rekening houdt met het feit, dat het sluiten van een afzonderlijk verdrag met Rusland over tot het terrein van actie der con ferentie behoorende waagstukken het onwen- schelijk maakt, dat deze delegatie verder aan de bespreking der voorwaarden eener overeen komst tusschen Rusland en de verschillende op de conferentie vertegenwoordigde landen deel neemt." De zaak is dus thans afgedaan; het Duitsch- Russische verdrag wordt niet geannuleerd en het officieele standpunt van Berlijn is, dat het blijft deelnemen aan beraadslagingen over Rus sische zaken, zooals aangegeven is in 't Duitsche antwoord op de eerste nota der uitnoodigende mogendheden. Bijgevolg wordt niet door de Duitschers afgezien van deelneming aan discus sies over alle Russische kwesties. Maar Berlijn is niet van rins het incident te heropenen door een antwoord op een ant woord op een antwoord te zenden. Nu de conferentie, na Barthou's aanvallen, „ge red" is, laat het de zaak verder rusten en houdt het zich aan de conclusies van de Fran sche en Engelsche juridische deskundigen, die vastgesteld hebben, dat het Duitsch-Russische verdrag niet in strijd is met een der bestaande verdragen. Wanneer de Fransche republiek deze kwestie nog nader wil onderzoeken, aldus de opvatting van Duitschland, moet zij dat voor rich zelf weten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Nieuwe Russische voorstellen. - Genua, 2 5 April. (B. T. A.). De Russi sche delegatie heeft, na afloop van de vergade ring van gisteren, aan de commissie der zeven SLAAP RUSTIG! Hoest, Bronchitis, Asthma, Keelpijn of Borst ziekten, kunnen Uw slaap verstoren. Probeer eens de hoeststillendo, zuiverende Abdijsi roop. deskundigen laten weten, dat zij met nieuwe voorstellen zal komen. Deze waren vandaag 12 uur nog niet ontvangen. Genua, 2 5 April. (B. T. A.). Tsjitsjerin heeft verklaard aan den vertegenwoordiger van Havas te Genua, dat de moeilijkste kwestie van de onderhandelingen gisteren is gesteld. De groote massa der arbeiders en boeren in Rus land hebben de gedachte opgevat, dat 't grond bezit en het groote industrieele bezit nationaal domein zijn geworden. Het principe van natio nalisatie zonder schadeloosstelling is het wacht woord geworden, dot elk Russisch hort dier baar is. Op dit punt kunnen wij niet terug. Wat wij voorstellen, is een systeem, dat zou bestaun in het e<?ven oön de oude eigenaars in Rus land van een recht van voorkoop op de con cessie of pocht, of deelneming aan gemengde maatschappijen of trusts. Het recht van voor koop zou aan de oude particuliere bezitters in Rusland het recht verleenen hun bezittingen te hernemen. Uit naam van het Russische volk zullen wij vragen, dot de sovjet-regeering uir- sl ui tend bevoegd zal zijn over het gegronde der eischen te beslissen. Een ernstige schadeloos stelling is in onze oogen positief onmogelijk. Op de andere punten, voegde Tsjitsjerin cr- «nn toe, zie ik geen ernstige afwijking van mee ningen. Niettemin blijven wij van oordeel, dat voor ons het verkrijgen van staatscredieten een noodzakelijke voorwaarde is voor het slagen der onderhandelingen. Immerswanneer wij onze schulden van voor den oorlog erkennen, zullen WF,T ZWAÏITE Oï" RGHI.. BtJH» wij een zware last weer in ons land terugbren gen en deze zware last moet worden gecompen seerd door het verkrijgen van credieten. Wij kunnen geen verplichtingen onderteek enen, die wij niet zullen kunnen nakomen. Wij kunnen ons niet verbinden de schulden van voor den oorlog te betalen, als wij er niet zeker van zijn financieelen steun van Europa te erlangen. Wat de erkenning de jure van de sovjetregeering, die wij vragen, betreft, dit is voor ons een han delskwestie, want wij kunnen er niet oon denken handelstransacties te herstellen, zonderdat wij de juridische bevoegdhéid daartoe hebben. Russische tegenvoorstellen. Genua, 25 April. (B. T. A.) De geallieer de deskundigen hebben de leiders der verschil lende delegaties in de subcommissie voor Rus sische zaken eenstemmig aangeraden zoo spoedig mogelijk te vergaderen over de tegen voorstellen der sovjetgedelegeerden. Voorts hebben zij in overweging gegeven, dat de subcommissie uitleg komt vragen be treffende de verplichtingen van den Russischen staat voor den oorlog, verliezen door buiten landers geleden, de oorlogsschulden aan het buitenland en de restitutie van genationaliseer de en in beslag genomen eigendommen. Moeilijkheden met de Russen. G e n u a, 2 5 April. (B. T. A.). De deskun digen hebben vanmiddag kennis genomen van het procesverbaal van de zitting van gisteren en dit goedgekeurd, waarna het aan de politieke ■■«a'Rwa&awjw '"-iv.v-v B'TXIJKF, E'RIJZEIV. ILangestrast 3S - Te!. 4625 commissie is toegezonden. De hoofden der de legaties zullen het morgen onderzoeken. Men neemt hier aan, dot de geallieerden géén ver dere twistgesprekken met de Russen meer zul len toelaten cn dat de uitnoodigende mogendhe den een nota zullen opstellen met him eischen. die de Russen binnen 48 uur met ja of neen zullen moeten beantwoorden. Een ultimatum aan de Russen. B e r 1 ij n, 2 6 April. (V. D.) De geallieerden hebben besloten een ultimatum aan de Russische delegatie te zenden, hetwelk heden zal worden overhandigd. De Russen hebben 48 uren be denktijd om him antwoord hierop in te dienen. Ruslonds herstel. In verband met de maatregelen, die moeten worden genomen ter bevordering von den we deropbouw van Rusland, had sir Sydney Chap man, economisch deskundige, een onderhoud met de Fransche gedelegeerden en zette hen uiteen, welke geldelijke offers Britonnië bereid was te brengen. Barthou beloofde, dot het standpunt van Frankrijk hierover binnen acht- en-veertig uur zou worden medegedeeld. Tegenspraak omtrent Duitsch-Rus sische militaire overeenkomst. Berlijn, 2 5 April. (W.B.). Naar aanlei ding van de buitenlondsche persberichten, vol gens welke de firma Krupp op grond van een aanhangsel van het Duitsch-Russische verdrag, groote concessies in Rusland zou hebben ver kregen voor de vervaardiging van oorlogstuig, wordt verklaard, dat van deze bewering geen woord waar is. Bovendien kon iedereen in Euro pa er zich van overtuigen, dat de firma Krupp geen oorlogstuig vervonrdigt en dot haar fa brieken op een toestand van vrede zijn inge richt. Een verklaring van Hennes. Genua, 25 April. (W. B.). In de sub commissie voor de credieten der finandeele commissie verklaarde dc Duitsche minister van financiën Hermes, dat de Duitsche delegatie de instelling van elke internalionale organisa tie voor het herstel van Europa toejuicht. Zij meent echter, dot bij financieele transacties van zulk gewicht ook rekening moet worden gehouden met de financieele groepen, die deze groote transacties, hetzij in verbinding met de internalionale corporatie, hetzij in een speciaal geval, zouden moeten uitvoeren. Het schijnt dus niet gerechtvaardigd deze groepen voorbij te gaan, gezien de buitengewoon belangrijke rol, die zij bjj het herstel van Europa zullen spelen. Dc bankiersbij een komst Washington, 25 April. (R.). Op het Witte Huis verluidt, dat Hording gaarne zou zien, dat gouverneur Strong van de New-York Federal Reserve Bonk zou deelnemen aan de in ternationale conferentie van emissie-banken. Er wordt medegedeeld, dat, als Strong die confe rentie zou bijwonen, dit niet zal zijn als offi cieel vertegenwoordiger van de Amerikaonsche regeering, maar alleen als agent bij de onder handelingen met het oog op het herstel van Europa Voorbereidingen tot vcrtTek. B e r 1 ij n, 2 5 April. (N. T. A. Draadloos). Te Genua begint men de koffers te pakken in de kringen der gedelegeerden en deskundigen. Men verwacht over het algemeen nouwlijks nog een of ander bruikbaar practisch resultaat. De Russische kwestie schijnt hopeloos. De Russi sche delegatie verklaarde, dat haar eischen een minimum vormen. De besprekingen dreigen met name op de klip der teruggave van 't genationa liseerde eigendom te stranden, want juist te dezer zake kon volgens een verklaring van Tsjitsjerin aan een Duitsch journalist de sovjet regeering geen tegemoetkoming betoonen, daar het Russische volk zeer gehecht is aan het socialisatie-sysleem zonder schadeloosstelling. Het economisch herstel. Londen, 25 April. (N. T. A. Draadloos). De correspondent van de Doily News geeft be langrijke uittreksels weer uit de rapporten der sub-commissies voor de conferentie van Genua, die zijn aanvaard door de financieele commissie. Betreffende de gedeprecieerde valuta's, zegt het rapport van de subcommissie voor de wissel koersen: „Do buitenlondsche verplichtingen van ccno land moeten in evenwicht worden gcbrac mot do capaciteit der andere landen om het pro»] d ictie-sirrplus op te nemen, wourdoor de-zo ver-1 plichting^n alleen kunnen werden nagekomen.] Indien de lost van de buitcnlandsche verplich-J tingen van cenig lnnd zijn betaulkrocht te bovert] gant cn het niet kon worden geholpen doort buitenlondsche leeningen om nan die vorpliclvy tingen te voldoen, moet dit in verband hier* mede aan den renen kant uitloopcn op de ont-^ wrichting dor marlden in de nndero landen en* aan den onderen kont op voortdurende depre* ciatie van het geld von den debiteur-staat, hew geen dit land absoluut zal beletten een begin t^ maken in do richting der stabilisatie." Het rapport van do subcommissie voor h©4 geldwezen bevat do volgende uiteenzetting, bo-| treffende het in evenwicht brengen der begroot tingen „Ingezien wordt, dat bij sommige landen he niet sluiten der begrooting van dien oord dat het bereiken van het evenwicht in de bcgro ting bezwaarlijk is zonder de hulp van een hu lanidsche leen'ng. Zonder een dergelijke leeninfi zol de betrekkelijke stabiliteit van het geldweb zen, waarvan het in evenwicht brengen der btt-d grootingen grootelijks afhangt, onbereikbaar zijn." j De correspondent wijst er op, dot de ccono-: mische commissie in hoofdzaak de artikelen vort] het rapport der Londensche experts heeft oon»| voard, dio een belangrijke beperking of beter,j nog een 'nlg hecle afschaffing van het stelsel j van invoerverboden, met speciale invoervergun ningen, aanbevelen. Do Poolsche deskundigen t# Genua. Berlijn, 25 April. (N. T. A. Draadloos)^ Bericht wordt, dot de Poolsche regeering wee gens de hooge kosten van plan is een deel horer deskundigen uit Genua terug te roepen. DE REDE VAN POINCARé. Het oordcel von Lloyd Georgew Londen, 25 April. (N. T. A. Draadloos). In een rede bij een samenkomst met porsver» tegenwoordigers te Genua gaf Lloyd Georg# hun, naar gemeld wordt, machtiging tot het pu* büceeren der volgende boodschap oon het Brit* sche volk: Poincaré's rede was een zeer ernstige verklap ring, uitgesproken zonder cenig overleg met d* geallieerden. Zij heeft niets te maken met Genujy maar de Fransche openbare meening wordt on* getwijfeld bedorven door onjuiste berichten, be* helzende, dat de Engelschen een politiek vanf geheime overeenkomsten voeren. Het is niert waar, dat ik Vrijdag met Krassin heb ondenf handeld, zooals werd gemeld. Onze politiek i# deze: Wij hebben geen conflict met het Russisch# volk. Wij vreezen niet voor een Duitsch-Russï* sche bedreigingy maar wij zijn besloten te voor komen, dat Europa nogmaals een slachtplaat# wordt. Wij wenschen een openhartige en humarief politiek te voeren, maar de houding van vel# gedelegeerden ten aanzien van een schikking) maakt ons werk moeilijk. Wij kunnen niet altijd marchandeeren. Uit den Franschen ministerraad. P a r ij s, 2 5 April. (B. T. A.) De minister raad is bijeengekomen. Poincaró heeft hom irt kennis gesteld van de laatste telegrammen, di# van de delegatie te Genua waren ontvangerw De minister van binnenlandsche zaken heeft d# wenschen medegedeeld, die uitgesproken zijrt door de algemeen© raden. Deze wenschen vor men een algemeene goedkeuring van de regeeft ringspoKtick. Ieder van ons moet voor zich zelf naar het hoogste trachten. BOSBOOM TOUSSAINT. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 81 ïDj Éfhtg weg bij deze woorden en Naomi (jschoof al de kleinoodiën in een lade van het ^bureau, sloot die enstak den sleutel in haar zak. Terwijl zij de kamer verlaten wilde, 'hoorde zij de stem van haar vader. „Wie is dat geweest, die daar wegging, Millar?" „Dr. Ferguson, mijnheer." DrFerguson. Wie heeft hem gesproken „Juffrouw Naomi, mijnheer." „Ik dacht, dat je order gekregen hadt, dat dr. Ferguson niet binnengelaten moest worden, in dien hij hedenavond of een anderen avond kwam „Ja, mijnheer, maar hij weigerde heen te gaan, tot ik juffrouw Naomi gewaarschuwd had en die kwam dadelijk naar beneden." Teen opende Naomi de deur. „Kom binnen, vaderik ben hier. Het is be ter, dat ik hem gesproken heb. Het zou toch Vroeger of later het geval moeten zijn of er zouden brieven gekomen zijn. Het is nu alles voorbij." „En wat had hij ter verontschuldiging te zeg gen vroeg Speed, en zijn stem had een drei genden klank. „Vraag het mij niet, vader, en spreek niet over hem, of hij een schurk is I" „Ik geloof, dat hij er een is, meid I" „Neen, neen hij is maar een gewoon man," zeide zij met een vluchtigen, veelbeteekenenden glimlach. „Binnen een jaar of twee zal ik in staat zijn, er om te lachen en ik kan mij nu aan mijn moeder en aan u wijdon voor de rest van uw leven. Gelooft u, dat wij morgen kunnen vertrekken De woorden werden vlugger bij die vraag en haar oogen werden verlangender en ernstig. „Overmorgen, liefste. Ik moet naar Riversea en daar eerst de noodige maatregelen treffen. Heb je iets aan je moeder verteld Je zag wel. hoe vreemd zij ons aankeek onder den maaltijd We moeten het haar vertellen, g'eloof je ook niet „Ja. U moet het haar vanavond zeggen, nadat ik naar bed gegaan ben. Ik ga nu. En zeg haar dan ook alsjeblieft, dot het mij niet hindert of dat het mij niet zal hinderen, nadat wij hier van daan zijn. Ik geloof, dat ik bang geweest ben voor het huwelijksleven. Ik ben werkelijk ge schapen voor een oude juffer I" Maar Speed werd niet in het minst misleid. Naomi's snerpende kreet, toen zij zoo blinde lings zich aan zijn voeten had neergestort in de bibliotheek, zou een van de smartelijkste, onver- getelijkste herinneringen zijns levens zijn. Zij gaven elkaar stijfjes de hand, zooals Schotsche menschen dikwijls doen in oogenblik- ken van opperste ontroering, alsof zij vreezen, iets te verraden, dat in hun binnenste omgaat. Hij sloeg hoor gade, terwijl zij de trappen op ging en begaf zich langzamer en met zwaarde re schreden dan gewoonlijk naar de zitkamer om zijn vrouw te zoeken. Tot zijn verbazing vond hij haar vlijtig bezig de uitnoodigingsformulieren in te vullen van de lange lijst, die zorgvuldig was uitgeschreven op ren dubbel vel klein folio-papier. „Waar is Naomi, Tem? Zij moest hier zijn, om mij te helpen. Ik heb postzegels en minstens vijftig zullen er vanavond verzonden worden" „Neen, dat zal niet gebeuren, Mary. Gooi die vervloekte dingen in het vuur," zeide hij ruw, „Er komt geen bruiloft het is af." „Af I" echode zij schril. „Wanneer is dat ge beurd Wie heeft je dat verteld Wat bedoel je toch, Tom Speed? .Sta mij toch niet zoo idi oot aan te kijken. Ik ben r.u al zoo voor den gek gehouden met deze bruiloft, dat ik er meer dan genoeg van heb Zelden, inderdaad, vergat mevrouw Speed zich zoo, dat zij haastig c.n hartstochtelijk sprak. Het werkte kolmeerend op haar echtgenoot en hij sloot de deur en viel zwaar neer in den dichtsbij staanden stoel. „Vraag mij niet, alles uit te leggen. Ik weet niet, of ik dat zou kunnen. In ieder geval is er iets gebeurd en Naomi heeft alles verbroken." „Wat is er gebeurd?" vroeg zij, zoo koel mo gelijk. „En waarom, vraag ik je, wil je het mij niet zeggen Ik heb het recht, dit te weten. Ben ik haar moeder niet „Dat ben je, natuurlijk; maar Naomi is vreemd, Mary. Zij sluit de dingen weg in haar binnenste en zij zal veel gepraat niet kunnen verdragen." „Wat ik verlang te weten is, wie het jou ver teld heeft?" „Wel, zij zelf." „Naomi zelf heeft je verteld, dat zij niets meer van Dan Ferguson weten wil I Wanneer „Vanavond, ongeveer zes uur, juist nadat ik naar de bibliotheek gegaan ben, bij jou van daan." „En wat heb ik gedaan, ik bid je om dusdanig buiten alles gehouden te worden Ik heb wel onder den maaltijd gezien dat er iets was, maar ik heb zooveel moeten terughouden voor Naomi de laatste paar weken dat ik dacht, dat het maar beter was dat ik mijn mond hield. Vertel mij nu alsjeblieft eens precies, wat er gebeurd is, Tom, of ik ga naar Naomi of Don zelf en vraag het." „Nu ik geloof dot hij iemand anders gezien heèft een zeer gewone geschiedenis. Naomi heeft dit nog bijtijds ontdekt, gelukkig maar, en ik zol haar nu overmorgen meenemen naar New-York of Montreal en daarna naar het Westen, zoover als de trein ons brengen kan." Mnry Speed luisterde met een onheilspellen de kalmte. „Dat wil je alles doen je hebt dit alles gere geld, zonder mij te raadplegen I En waar wordt don met m ij rekening gehouden „Je zult ons een genoegen doen met ons mee te gaan, als je zin hebten ik heb erg veel zin, Charlie te zoeken, Mary. Misschien zou je dat ook niet goed vinden. Zij keek zwaar beleedigd. „Och, je hebt groot gelijk. Ik houd niet van een lange zeereis, en ik zou mij natuurlijk er tegen verzetten, als je zoudt trachten, je zoon te vinden Ik heb hem hier ongetwijfeld weg gejaagd ofschoon ik geloof, dat als je je ge heugen wilt raadplegen, Tom, je je misschien zult herinneren, dat ik mijn best gedaan heb al les te verzachten en je dikwijls gezegd heb, dat ie hem te hard beoordeelde in zaken." „Haal geen oude koeien uit de sloot, Marya Zijn wij niet lang geleden, in het begin overeeiW gekomen, dot dit het slechtste was, wat maal en vrouw doen konden „Oude koeien uit de sloot I" herhaalde zij erf In haar heldere voste stem weerklonk ceaf: schrille klonk van smart. Maar die ging verloren voor den man, di# dit hoorde. Verloren omdat, ofschoon zij hechtheid en het aangename in zijn huis verpem; soonlijkte en in zekeren zin zelfs de ruggest van zijn geheele leven was, zij geen macht de diepe wateren van zijn hart te peilen of ook maar in beweging te brengen. „Wat scheelt je, Mary vroeg hij toen bedreigng van een ongewone stilte hem to omhullen. „Het is natuurlijk alli vervelend, maar wij moeten er doorheen. M weet, dat je ons gaarne kunt vergézellen 1 Amerika, indien je dat wilt Dc heb slechts je eigen gemak gedacht, omdat Je de zee Het zou misschien een goede gelegenheid je zijn, je familie in Schotland eens te of ze allen naar Upleys uit te noodigen en het huis vol te maken. Ik veronderstel dat niet langer dan zes weken of twee maande# zullen wegblijven." „Je behoeft je nlot te vermoeien, met voor plannen te maken, Tom I Dc ben best in at dat zelf te doen. Dc geloof dat ik naar gaan zal."1 (Wordt T#rroigd.>

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1