UPS' SAFE-INRICHTING Ponne. ■nniWB£7S:;ZÏI DE EEMLANDER" X.?. Middenstands Credietbank 'IIISOH „L'IIROHDEUE" Eel-.Tke- en Ontbijtserviezen) PRIIS DER ADVERTEHÏIEH t EERSTE BLAD. Lente'* Regen. Overpeinzing. BUITENLAND. iromCHT Hl. 4. KltHIM li. 314 Deposito-Rente: 6en jaar vast 5»0 zes maanden opzegging 4»/3®/0 een dag 31/e°lo Zijt Gij heesch? «UXSESTRW x MRSEOMÏ. B. NIEWEG, Langestraat39. - Tel. 462. BINNENLAND. VBasakkerweg 52d Telefoon 169 Electriciteit op alle gebied Reprreert alle machines Opgericht 1906 Laagste prijzen ZOe Jaargang No. 256 per port f 'x—, per week (mrt Rtatil eerxekmn» legen ongelukken} f 0.17*. rtlooderl^ko pumtiMT» jf OJOJL AMEBSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER l J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTW**.. TEt INT 61i Zaterdag 29 April 1922 inbegrip vjo ee bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbia dingen cn Llctdadigbeids-adveitentiën voor de helft der prQ*. Voor handel en bedrijf bestaan irer woordecJig© bepalingen -oor hef advcrieeren. Ëcnt circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Uit de Japansche Lente van Hans Bethege vertaald door Mevr. E. H. du Quesnevan Gogh. fflj weenen allen, nu de kersebloescms Neder ruischen, en het valt mij in, tjOf mooglijk regen, die te lente valt, ^v {)a tranenvloed van 't lijdend mensrhdom y zijn ïou. Zon "t allen tijd de kerseboom Zoo heerlijk bloeien op de heuvels. Zooals nu Die reine schoonheid waar ons minder lief^ 'Dan dat do Lent'alleen zich daarmee siert. Politiek Overzicht De korte telegrammen uit Peking melden weer, dat vechten in de buurt der hoofdstad te verwachten is. Woe Pei Foe beschuldigt den door Tsjang-tso-lin gesteunden premier Liang- tsji-yi „de nationale rechten aan buitenlanders te verkoopen", d. w. z. aan de Japanners. Als of zulks iets buitengewoons is in China I Néén, dit is een oude veete tusschen de beide generaals en Liong-tsji-yi een bijomstandigheid. Men zal zich herinneren, dat Woe-Pei-Foe en Tsjang-tso-lin in Juli 1920 gemeenzame zaak maakten om de door Japan gekochte en be taalde Anfoe-partij omver te werpen. Maar ter wijl de eerste de Anfoetroepen versloeg, rukte de tweede als de held van het uur Peking birnen. De „Jong Chineesche" partij verwachtte toen groote dingen van deze combinatie, maar nau welijks waren de Anfoe's verslagen of Woe- Pei-Foe stuitte tegen het gesloten front der Isjili-partij, totwelke behalve Tsjang-tso-lin, ook Hsü-sji-tsjang, de president der republiek en Tsau-koen, Toetsjoen en Tsjili behoorden. Jaartegcn was Woe-Pei-Foe niet opgewassen en hij trok zich discreet naar Honan terug. Tsjang-tso-lin is echter sindsdien de macht ach ter den president en de man, die kabinetten formt en ten val brengt. Woe-Pei-Foe heeft echter niet stil gezeten. Eerst moest hij zijn rug vrijwaren. Om dit doel te bereiken, heeft hij verleden jaar strafexpedi ties gemaakt naar Hoepeh, Hocnan, ja zelfs naar Szetsjoean en nu voelt hij zich blijkbaar sterk genoeg cm de mocht van Tsjnr.g-t<-o-!in uit te dagen. Deze laatste beheerscht don Peking Moekden- en zijn tegenstander den Peking Hankau-spoorwcg, terwijl Wee Pci-Foe's bond- genooten, de militaristen van Svintocng reeds drie mij van den Tientsin-Poekau-spoorweg hebben vernield. Indien men de berichten gelooven mag, moet deze Woe-Pei-Foe een heel bu'ter.gewone Chi nees zijn. Hij zou n.l. onkreukbaar eerlijk zijn. Na het verslaan der Anfoetroepen heeft men getracht hem om te koopen door hem Toetsjoen van het rijke Sjantoeng te wi'len maken, maar hij heeft alle baantjes geweigetd en leeft als een zeer eenvoudig officier met zijn troepen. Hij moet zelf een program heb1 en, betgeen o.m. •vnvatde afschaffing van het militaire Toet- éjoeh-systeem en de concentratie van een klei ne maar d ••gelijke troepenmacht onder een mi nisterie van oorlog te Peking, verder het bij eenroepen ecner constitueercnde vergadering om een n'euwe constitutie te ontwerpen. Indien Woe-Pei-Foe nu werkelük een zoo eer lijk man is men heeft hem n.l. verleden jaar ook beschuldigd dat hij heffingen deed in en kele steden in Hoepeh, verder dot hij zidh in komsten van den PekrngHor^au-spoorweg heeft toegeëigend, maar Woe-Pei-Foe zegt, dot hij dat noodgedrongen doen moest om zijn troe pen te kunnen betalen en ind'en dit heusch zijn program is, don is bet te hopen, dot hij de kracht zal hehben zijn talrijke vijanden te verslaan en zijn plannen ten u'tvoer te brengen. Dan is hij de dictator, dien China noodig heeft. Alleen het biieenroepen eener „constitueerende vergadering" kon 1 ij ochtend-re laten, want 99 pCt. van het Chineesche volk is nog niet rijp voor zelfbestuur en verlangt weer naar een wel willend despotisme, het eenige regeeringsstelsel, dat het begriipt en respecteert. Zou Woe-Pei-Foe de algemeene verwachtin gen, die men van hem koestert, teleurstellen, dan moeten de mogendheden maar het finnn- cieele gedeelte van het bestuur ;n eigen honden nemen om te verhir deren, dat China nog steeds maar dieper zinkt. Zij ziin daartoe moreel ver plicht. De corruptie der Chineesche ambtenaren is nooit gTOOter geweest dan sinds den vol der Mantsjoe-dynastie, bandieten zijn nooit falrijker geweest en de bevolking r.ooit meer geplunderd ge-word n. De Drakentroon was een laatst ver zamelpunt, nu is er niet* meer. Dat is d© repu bliek van onpractische theoretici als Soen-yat- •en en Welligton Koo en van Arnerikaarische Ittissionarissen, die zich met politiek in-laten. Bertchfea. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het Russische vraagstuk. Genua, 28 April. (B. T. A.). Het En- gelsch-Italiaansche voorstel, dat de sub-com- missie voor de Russische zaken vanmiddag zal behandelen, is een stuk van 10 bladzijden, in twee deelen gesplitst Het eerste deel is gewijd aan de voorstellen der mognedheden nopens het herstel van Rusland. Elk land zal naar zijn krochten tot dit werk bijdragen, hetzij in gehl, goederen, werkkrachten of technici. Voorts is er de vorming van het internationaal consor tium, waartoe in Dec. is besloten in neergelegd. Frankrijk zou geld en technici verschaffen. Het tweede deel bevat de voorwaarden der mogend heden, die in het algemeen overeenstemmen met die van 't memorandum van Londen. Rus land moet in beginsel al zijn schulden en ver plichtingen erkennen en het moet een schade loosstelling toekennen aan de vreemdelingen, wier goederen geconfiskeord zijn. Echter zal een matiging van deze voorwaarden worden toe gestaan. De oorlogsschulden kunnen vermin derd worden en men zou zich later tevreden stellen met het vruchtgebruik, in plaats van met de teruggave van de eigendommen. De Fransche nota wijkt af ten aanzien van deze te gemoetkomingen. Zij volgt dezelfde lijnen als bet bovengenoemde ontwerp, maar toont zich onverbiddelijk ten aanzien van het vraagstuk der oorlogsschulden en de teruggave van het particulier bezit. Genua, 2 8 April. (B. T. A.) Barthou heeft verklaard zijn bezoek oan Parijs uit te stellen, totdat de subcommissie voor de Rus sische zaken het ultimatum aan de Russen zal hebben vastgesteld. Deze commissie komt mor gen bijeen. Genua. 2 8 April. (B. T. A.) Aan den feestmaaltijd, door de Russische delegatie aan de Duitsche delegatie aangeboden ter viering van de onderteek ening van het verdrag van Ra- pallo, bracht Tsjitsjerin zijn broederlijken groet aan de groote Duitsche notie en oan de bewer kers van het verdrag, dat tusschen de beide groote volken de nauwe economische samen werking herstelt. Wirth uitte zijn dank en ver klaarde, dat het een ideaal zou zijn, indien men een algemeene pacificatie bereikte en wonneer de gehcele wereld samenwerkte als één broe derlijke gemeenschap. Wirth legde den nadruk op het buitengewoon vredelievend karakter van het verdrag van Rapallo. B e r 1 :j n, 2 8 April. (N. T. A. Draadloos). De'op heden. Vrijdagvoormiddag, vastgestelde zitting der subcommissie van de politieke com missie is niet gehouden, daar er een mededee- ling kwam van Poincaré, dat hij het niet eens was met het antwoord der deskundigen op de Russische voorstellen en erkenning verlangde van niet-verminderde schulden en volledige schadeloosstelling voor den buitenlandschen eigendom in Rusland. DE DUITSCHE GE! DMÏDDELEN. B e r 1 ij n, 2 8 April. (N. T. A. Draadloos). Op de conferentie van Duitsche ministers van financiën wees dr. Hermes erop, dat de ont vangsten van het rijk in 1920 uit de directe en indirecte belastingen ongeveer negentig milliard bedroegen tegen een schatting van ongeveer zevenenvijftig milliard. Al is dit resultaat ook voor een deel een gevolg van de depreciatie van het geld, niettemin bewijst het dot de fi- nancieele organisatie van het Duitsche rijk thans in orde is en goed functionneert. Overigens moet de bijna ondraaglijke last, die in econo misch en politiek opzicht op het rijk en zijn fi nancieel beheer drukt, zich noodzakelijkerwijs ook doen gevoelen in de afzonderlijke landen en do gemeenten. De begTOOting van Berlijn. B e r 1 ij n, 2 8 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos). De nieuwe ontwerpbegrooting van Berlijn sluit met een totaal aan ontvangsten en uitgaven ten bedrage van TIK milliard. Uit het Saargebied Saarbrücken, 28 April. (W. B.) Een vergadering van ongeveer 4000 personen heeft met algemeene stemmen een motie aangeno men, waarbij de regeeringscommissio wordt uit- genoodigd het ontwerp nopens de instelling van een parlement voor het Saargebied onmiddellijk in te trokken. De arbeiders zouden zich daar tegen met alle mogelijke middelen verzetten. Het Duitsch-Russische vliegverkeer. Berlijn, 28 April. (N. T. A. Draadloos)! Vrijdag voormiddag vertrok het eerste vliegtuig van Koningsbergen naar Moskou. De vliegtui gen zijn Nederlandsche Fokker-machines. Congres voor uitvoer. Brussel, 28 A p r i L (B. T. A.) Heden had hier de plechtige opening plaats van het natio naal congres voor uitvoer, in tegenwoordigheid van den koning, de ministers, den president van de Kamer en de voornaamste autoriteiten uit de politieke kringen en op het gebied van handel en industrie. De koning zeide in zijn openingsrede, dat België zijn prestige in de wereld verhoogd heeft en hij hoopte dat het dit zou handhaven. Alle volken doorleven een crisis en elk land moet toonen waartoe het in staat is. De nood zakelijkheid om uit te voeren blijft voor België een axioma voor zijn economische politiek. On danks de crisis zijn er verscheidene factoren, die alle reden geven om vertrouwen te hebben in België's economische toekomst. PAUL DESCHANEL. f Par ij s, 28 April. (Havas). Deschanel is vanmiddag om half zes overleden. Als zoon van Emile Deschanel, Fransch schrij ver en politicus, werd Paul Deschanel op 13 Febr. '56 te Brussel geboren. Hij studeerde in de rechten, werd in 1876 onderprefect in Dreux en daarna in Brest e nMeaux. In 1881 werd hij voor de Kamer gekozen en sloot zich aan bij de gematigde republikeinen. Hij werd door zijn redenaarstalenten en kennis een populaire fi guur, naar wie men gaarne luisterde, wanneer hij vraagstukken op het gebied van buiten- landsche politiek en economie besprak. De Ka mer koos hem in 1898 en 1901 tot haar voor zitter. Deschanel schreef „La question du Tonkin" (1863), „La politique fran^aise en Océanie" (1834), „Les intéréts francais dans le Pacifi- que" (1885), „Orateurs et hommes d'Etat" (1888), „Figures de femmes" (1889), „Figures littéraires" (1889), „La question sociale" (1898). G&k ziin redevoeringen werden gebundeld Is Uw keel rood of mot witte p'Vmtjos bezet? Pas dan opl Grijp dadelijk in. Een lepel Abdijsiroop kan vo'doendo zijn. Onthoud het woord go^: Abdijsiroop. („Questions nctuelles", 1891). Meerdere keeren is hij condidaat geweest voor 't presidentschap der republiek. In Febr. 1920 viel de onderscheiding tot hoofd van den Staat te worden verkozen, hem te beurt, maar zijn functie heeft hij maar korten tijd mogen waar nemen, daar zijn wankele gezondheid hem moest doen besluiten heen te gaanmen her innert zich nog het geheimzinnige geval van zijn spoorrcis, waarbij hij uit het coupéraam vieL Een onder geval toen hij voor herstel van gezondheid op 't kasteel Rombouillet vertoefde deed zich nogmaals vooreen visscher haalde den door een duizeling over vallen Deschanel uit een kanaal. Toen zijn ook de geruchten ontstaan, dat zijn geestvermogens meer of minder waren gekrenkt. Thans bereikt ons het bericht, dot deze ac tieve en intelligente staatsman, die o.a. lid was van de Academie fronpoise en ra zijn heen- gaon door den inmiddels ook weer reeds heen» gegonen Millerond werd opgevolgd, het tijdelij ke met het eeuwige heeft verwisseld. Lloyd George naar Oberammergou. Uit Oberammergou wordt gemeld, dat Lloyd Gecge voor zich on zijn familie tegen medio Mei kamers heeft besproken. Hij is, volgens de N. R. Ct., van plan op zijn terugreis von Genua de passiespelen bij te wonen. Do ontwikkeling van draadlooze telegrafie en telefonie. Londen, 24 April. (N. T. A. Draadloos). Te oordeelen naar de werkzaamheden van het Imperial Wireless Committee zal spoedig een conferentie werden gehouden aangaande de ontwikkeling vnn de draadlooze telegrafie en telefonie in Engeland. Een eerste voorwerp van bespreking zal zijn de uitbreiding van de draod looze telefonie in Engelsche kringen en de mo gelijkheid tot invoering op grooter schaal van een systeem, waardoor in de huizen, die in het bezit zijn van draadlooze telefoon in richtingen, gedurende enkele uren een muziekuitvoering zal worden overgebracht STOF en REGEN MANTELS en HOEDEN IR GROOTE VERSCHEIDENHEID. Ondergrondsche telefoon. Londen, 28 April. (N. T. A. Draadloos). Er is ten behoeve van den handel een onder grondsche telefoonkabel gelegd tusschen Lon den en Mcnchester, die, naar men verwacht, minder aan storingen zal blootgesteld zijn dan de bovengrondsche telefoonlcidingen. Er waren om deze telefonische verbinding tot stond te brengen nog verscheidene technische moeilijk heden te overwinnen, waarmee men echter naar wensch is geslaagd. De Engelsche vrijmetselarij. L o n d e n, 2 8 p r i 1. (N. T. A. Draadloos), De Prins van Wales en Lord Birkenhead zijn benoemd tot een hoogo wanrdi-rheid in de groo te loge van vrijmetselaren in Engeland. DE ENGELSCHE ARBEIDSMOEILIJK- HEDEN. Londen, 28 April. (R.) De voorafgaan de vergadering van het hof van onderzoek in het geschil in het machinebedrijf heeft vandaag te Westminster plaats gehad om over den loop der zaken te beslissen. De besprekingen zijn ge heim. Het eigenlijke onderzoek begint 3 Mei. Daarna zal het hof vier maal per week verga deren. De patroons zullen beginnen met hun aangelegenheden uiteen te zetten. Het vraag stuk, of de verhandelingen ven het hof open baar zullen zijn, is nog niet beslist. De arbei ders zijn vóór en de patroons tegen openbaar heid. De Amalgamated Engineering Union heeft vandaag contact gezocht met de patroons om de opheffing van de uit^lmting te verknip-en tijdens de zitting van het hof van onderzoek. De beslissing van de ondernemers is nog niet be kend gemaakt. Een conferentie, waarin alle vak- vereenigingen behalve de A. E. IL waren ver tegenwoordigd, heeft vannvddag met algemeene stemmen besloten het werk, op de voorwaar den der patroons, die gisteren zijn geseind, Woensdag niet te hervatten. Zij hebben in dien zin aan him aTdeelingen instructie gegeven. DE IERSCHE KWESTIE. Dublin, 23 Apfil. (R.) Op den zorg- welckenden stand van zaken in Ierland werd de nadruk gelegd door president Griffith in zijn rede in de Dail Eireann. Hij zeide, dat de toe stand zoo ernstig was, dot er van week tot weck een vergadering van de Dail Eireann noo dig was. De moord te Dunmanway en de ver overing van het belastinggebouw te Cloumei maken een beroep op de uiterste uitoefening van het gezag van de Dail Eireann noodzake lijk. Het wetgevende gezag zou al zijn best doen om leven en bezit te beschermen in alle lagen van de gemeenschap. De Valera zeide, dat de gemeenschappelijke inspanning van elk lid van de Dail Eireann noodig zou zijn om aan den te gen woordigen toestand het hoofd te bieden. BirXUHE PRIJZEN. Ernstige nationale belangen waren verstrikt met persoonlijke vcetcn. (Reuters bizonderc dienst meldt, dat te Bal- lineen (West-Cork) nog meer schietpartijen plaats gehad hebben, tengevolge waarvan vijf personen zijn gedood. Naar het schijnt zijn ge wapende mannen binnen gedrongen in de hui- ren der slachtoffers en hebben hen doodge schoten). Londen, 29 April. (R.) Muitende ofdee- lingen van het Iersche republikeinsche leger hebben zich gisteren meester gemaakt te Gal- way van het gebouw der douanen, de nieuwe dokken en het entrepót. De troepen der rebellen hebben ook het gebouw der vrijmetselaars, de vlootbasis en de politiekazerne bezet. De offi- cieelc troepen zijn in het berit van het stations gebouw, het gerechtshof en de graafschopsgc- vangenis. Duitschlond en Spanje. Madrid, 28 April. (B. T. A.) Alhier is de Duitsche delegatie aangekomen, belast mot het beginnen van handelsonderhandelingen met Spanje. Het Burgcnland. Woenen, 2 8 "A p r i I. (V.-D.) De verkie zingen in 't Burgcnland zijn thans op 16 Juni vastgesteld. Dc duurte ïn Oostenrijk. De prijsstijging heeft thans een zeer ernstig karakter gekregen in Oostenrijk, aldus een Weensch bericht. Nadat de prijs van het vleesch tot 4200 kronen per K.G. was gestegen, is de prijs van het brood thans tot 740 kronen ver hoogd. Een klein stuk wit gebak kost 46 kro nen. Tegelijkertijd is de prijs van de Opper- Silezische kolen verhoogd en kost één K.G. dezer kolen thans 70 kronen. Ook de post- cn tcle- graaftorieven worden verhoogd, terwijl van 1 Mei af alle woninghuren belangrijk zullen stij gen. De Wecnsche bladen doen aan de alge meene verhoogingen mede; een Zondagsblad kost thans 77 kronen, terwijl een ochtend- en avondblad elk 70 kronen kosten. ERNSTIGE MUNRAMP. Boekarest, 28 April. (V.-D.) In de ko lenmijnen van Supeni in Zevenbergen hoeft gis teren een ernstige ontploffing plaats gehad. Er zijn meer don 100 slachtoffers DE BURGEROORLOG IN CHINA. Peking, 28 April. (R.) Men meldt po- t rouille-gevechten oan de spoorwegen Peking- Hankou cn Tientsin-Poekou, maar een alge meene botsing tusschen de tegenover elkaar staande legers zal waarschijnlijk nog wel en kele dogen op zich laten wachten. In alle krin- gen in China heeft men zich nu vertrouwd ge maakt met het denkbeeld, dat de twee partijen hun geschil op het slagveld zullen uitventen, door een overhaaste vrede alleen den onvermij- delijken strijd zou uitstellen. DE STAKING IN DE VER. STATEN. Apollo (Pennsylvania), 28 April. (R.) Voor het eerst is er vanochtend een bom ge worpen in verband met de mijnwerkersstaking. Drie mijnwerkers zijn gedood cn onderen ge wond, waarvan één ernstig, door de ontploffing van den bom, die geworpen werd in de slaap zalen van de mijnwerkers te Patterson. De Staatscourant van 28 April bevat o.a. de volgende Kon. besluiten op verzoek eervol ontslagen mot dank G P. Holst Gzn., hooglccraar aan de Technische Hoogeschool te Delft; benoemd bij het wapen der infanterie, tot le luitenant bij zijn tegenwoordig korps, de 2e luitenant A. Duitgemus, van het 4e regiment De clcctrificatie van Het Loo. Het voorgenomen korte bezoek van H. M. de Koningin oan het Paleis het Loo ter bezichtiging van de Electrificatie had gister plaats.- Gistermiddag te 12.17 arriveerde de Ko ningin oan de halte Stroe en begaf zich per auto naar het Loo, om te 3.43 weer vón het station Apeldoorn naar 's Gravenhage te ver trekken. De verjaardag van Prinses Juliana. Te 's-Gravenhage zal van gemeentewege de verjaardag van prinses Juliana a.s. Maandag worden gevierd met een muziekuitvoering des namiddags in het Lange Voorhout, dot met den bij dergelijke gelegenheden gebruikelijken vlag- gentooi zal prijken. De gebouwen der departe menten van algemeen bestuur worden in den avond verlicht. Polen en Nederland. Men seint ons uit Weenen De Poolsche gezant Tasackï verklaarde ïn een interview, dat de handelszaken tusschen Polen en Nederland intensiever wordt. Er vindt een levendige goederenuitwisseling plaats. Nederland on de Oostzeestaten. Naar wij vernemen bestaat het voornemen Ridder van Rappard, Hr. Ms. gezant bij de Hoven van Denemarken en Noorwegen, tegelij kertijd in dezelfde hoedanigheid te accrediteeren bij de Oostzeestaten Estland, Letland en Li- thauen. De internuntius. Naar de Res.-bode verneemt, heeft de paus de benoeming van mgr. Ogno Serra, vertegen woordiger van den H. Stoel in Oppcr-Silezië, tot Bakken zonder Gist. Het i9 voor een huisvrouw zeer wanneer zij voor haar te bokken tromkoek^ oakc, drie in do pan, poffertjes e.d. geen gisfr behoeft to laten holen, doch direct kan gaai* bakken zonder dat zo bevreesd behoeft tc zijné voor mislukken van hoor gebak. Verschillende fabrikanten hebben dit begrepen en daarom z.g. zelfrijzend bakmeel in den handel gebracht. Dit ontleent echter zijn noaral oan 'het feit, dat bakpoeder gemengd wordt doorj het meel. Het rijzen van het gebak geschiedt du* niet vanzelf, doch dank zij het bakpoeder. Daar het gistingsproces een soort verzurings- proces is, is het echter van het grootst© belangj. dat het bakpoeder niet eerder bij het meel ge-f voogd wordt, don wanneer dit moet worden ge-, bruikt. Doordoor voorkomt men dat het bak poeder zijn kracht verliest of dat het meel reeds vóór het gebruik verzuurt. Het is daarom niet van belang, ontbloot, er de aandacht op te vestigen, dat de N.V. Koop- mans meelfabriek en gruttcrij te Leeuwarden er op heeft gevonden het bakpoeder gescheiden t« houden van het meel, totdat het door dc huis vrouwen gebruikt wordt. Do fabrikante heeft zich daarvoor in verbinding gesteld met éert der cersto fabrikanten van bakpoeder, welk* haar het bakpoeder levert in kleine pakjes^ juist voldoende voor K K.G. meel. Deze pak jes worden in Koopmans pakken bloem bijge voegd. Aldus verpakt is bederf of verzuren van het meel door het bakpoeder uitgesloten. Door deze vinding, welko even eenvoudig als logisch is, is dit fabrikaat uit een oogpunt vort duurzaamheid te preforecrcn boven merken,, welko niet aldus zijn samengesteld. internuntius bij het Nederlandsche Hof inge trokken. Do mogelijkheid zou bestaan, dat eert definitieve benoeming van ccn opvolger vart mgT. Vicentini voorloopig niet zal plaats hebben, Vcstingstclscl. In do memorie vnn antwoord nopens het onW werp van wet tot vaststelling von do begroot ting van uitgaven ten behoeve vnn de voltooiing van het vcstingstclscl, dienst 1922, deelt dc mi* nister von oorlog het volgende mode9 De vestingwerken in dc omgeving van Utrecht zijn van zeer groote waarde voor onze defen sie zij vormen ccn onmisbare schakel in da Nieuwe Hollandsche Waterlinie, en het is daar om bepaaldelijk noodig om, zooveel als die wet toelaat, te voorkomen, dot in de naaste om geving von die werken allerlei gebouwen enz. worden gemaakt, woordoor de waarde van dia v/erken als verdedigingsmiddel op ontoelaatbora wijze zou worden geschaad. Zij moeten dan ook onvoorwoordelijk gere kend worden te behooren tot die der eerste klas se. Nog deelt de minister mede dot hij voors hands geen plannen heeft, gelden te doen be steden oan ons veslingstclsel, anders dan voor het onderhouden der bcstaonde werken cn voor, het in stond houden cn waar noodig verbeteren van do daarbij behoorend© inundotiemiddeleai Indien niettemin in de toekomst het bouwen van verdedigingswerken noodig moéht blijken, zol zulks op zoo beperkt mogelijke schaal ge schieden, waarbij rekening zal worden gehouden met do ervaringen welke tijdens den jongste» oorlog in de lage terreinen van Belgic zijn opi gedaan. Sterkte lichting 1922. Bij Kon. besluit va 24 Maart is bepaald, dof van de 25,600 ter inlijving bestemde dienst* plohtigen van de lichting 1922, 21,500 tot ge wone dienstplichtigen cn de overige tot buiten gewone dienstplichtigen worden bestemd, ter wijl van de 21,500 gewone dienstplichtigen na der 750 man worden bestemd voor do zee macht. Inkrimping militaire politie. De minister van Binnenlondsche zaken Erengt in het Algemeen Politieblad ter kennis van d* burgemeesters, dot een aantal militairen, bc- hoorende tot het korps militaire politie, binncni korten tijd den dienst moet verlaten wegens in krimping van het korps. Uit hoofde van da wenschelijkheid, dot vnn regecringswege non bedoelde militairen bij het zoeken naar betrek kingen medewerking wordt verleend, wordt deü burgemeesters aanbevolen om de opengeval le» plaatsen bij de gemeentelijke politie bij voor keur te doen vervullen door bedoelde wcrklooï wordende militairen. Dc forensen en de gemeentebelasting. Ingediend is een wetsontwerp houdende voori ziening in leemten in de Gemeentewet. Ondct die wijzigingen is er een betrekking hebbendé op artikel 2439 der Gemeentewet en strekkend*! om buiten twijfel te stellen, dat de aanslag in da forensaal-gemeente geschiedt naar het zwivfti inkomen, vastgesteld in de gemeente van hoofd T verblijf. Een nieuwe lezing van al. T art. 265 f, stel uitdrukkelijk vast, dat ontheffing wegens ven trek of overlijden niet betreft dien ols foren! doch uitsluitend den aanslag wegens hoofdveri blijf. Volgens het tegenwoordig art. 265 i, bcnrs< de beslissing op bezwaren betreffende de loe-< possing van de art 244 o, 245 a, 245 b e^ 245 c bij de Kroon, den Raad von State ge* hoord. De voorgestelde nieuwe lezing strekt óm di» bezwaren in eerste instantie to doen behandelen! door Gedep. Staten, uitgezonderd die, waarbv gemeenten zijn betrokken, gelegen in meer da^ één provincie. Aldus wordt de gewenschte do< centralisatie bevorderd en do taak van de beV trokken afdeeling van den Raad van State ver^ licht. Nog Tk: millioen voor dei* woningbouw in 1920. Bij wetsontwerp tot wijziging van Koofdstull Arbeid der Staatsbegrooting 1920 worden d* bijdragen van het Rijk aan gemeenten ter tege moetkoming in de betaling van de aimuïteitei^ strekkende tot voldoening van renten en aflos- sing von de voorschotten uit 's Rijks kas ver* strekt voor de doeleinden in 7 der Woning wet omschreven, verhoogd met f 1.500.000 ic0 f 1.750.000.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1