mum P.g ZILVER en ALPACA m „DE EEMLANDER" BUITENLAND. tot pij mi? 'i Bet Verloren Abdijsiroop MOSHUI. ZOe jaargang No. 257 per 3 maanden voor Amen» Msandari I Mei 1922 PRUS m ADVIMtH Ipc peet f 3 per wttk (met ff#«b venei-erin, tegen ongelukken) 0.17», alzondolijke nummei» WCUH. OIRECTEtHMJITOEVER» J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEWSCHE POORTWM TFX INT 61a van l 4 regels f LOS met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, diensfrunbiea dingen en Llctdadi ;hcids-advejtentiën voor de helft der prij» Voor handel cn bedrijf bestaan zeer wooideclige bepalingen voor het «dvertecrcn. Een® circulaire. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. Zaterdag zijn de bewoordingen bekend ge- Jhaukt, waarin de tegenvoorstellen zijn vervat, pie door Rakowski Maandag bij de commissie Iran deskundigen voor de Russische aangelegen heden werden ingediend in antwoord op het Londensche memorandum. De commissie van tteskundigen heeft de politieke subcommissie Verzocht ten spoedigste te beraadslagen over Öeze tegenvoorstellen. Het lag aanvankelijk in tte bedoeling, dat de politieke subcommissie van Öe politieke commissie Vrijdagochtend de kwes tie zou onderzoeken, moor van die voorgenomen JTergadering is niets gekomen, omdat Poincarc pen mededeeling had gezonden, dat hij het niet tens was met het antwoord der deskundigen Dp de Russische voorstellen cn erkenning eisch- te van niet-verminderde schulden alsmede vol ledige schadeloosstelling voor den biriienland- fechen eigendom in Rusland. Frankrijk neemt Uus in dezen een apart standpunt in. Waarop komen de Russische proposities nu Heer Allereerst verklaart de Russische regee- genegen te zijn de financieele verplichtin gen na te komen der vroegere keizerlijke Rus sische regeering, welke voor 1 Aug. 1914 zijn aangegaan met buitenlandsche mogendheden en haar onderdanen. Aan deze bereidwilligheid ver bindt zij echter twee belangrijke voorwaarden <1) Rusland moet dadelijk en behoorlijk finan cieel worden gesteund en (2) de sovjetregeering inoet de jure worden erkend. Echter stipuleeren de tegenvoorstellen na drukkelijk, dat alleen zij recht zullen hebben op vorderingen, die voor Maart 1917 wettige hou- Iders waren van dergelijke schuldbewijzen. Het vorenstaande is nochtans niet van toepassing Hp de staten, ten aanzien van wie nog territo riale geschillen met Rusland bestaan, welke nog tuet zijn geregeld. Bovendien zal de Russische regeering door de locale autoriteiten do door dezen met de mo gendheden of haar onderdanen aangegane fi nancieele verplichtingen doen erkennen. Hieron der vallen evenwel niet de verplichtingen, aan gegaan na 7 Nov. '17 door plaatselijke autori teiten, die sinds het aangaan van die verplich tingen niet onder het centrale gezag der sov jets stonden. De Russische regeering erkent alle verplichtingen van alle ondernemingen van openbaar nut, te zijner tijd gewaarborgd door de keizerlijke Russische regeering. Ook is de Russische regeering bereid vreem delingen weer in 't genot te stellen van hun vroegere bezittingen, die genotionabserd zijn of gerequireerd, ingeval dit mogelijk zal zijn krachtens het sociaal en economisch stelsel als mede de fundamenteele wetten der Russische republiek. De beteekenis hiervan is deze de Russische regeering wil aan bedoelde buiten landers een recht van voorkoop verl-enen, rech ten van concessie of van pacht op burn vroeger bezit of wel voorkeursrechten mrtt betrekking rot deelneming aan maotsc^aooijen of trusts, ingeval hun vroeger bezit de^l uitmaakt van het bezit van deze maatschappijen of trusts, met dien verstande, dot deze vormen van genot zul len worden gevestigd voor een tijd en on voor waarden, die voor elk geval afzonderlijk wor den vastgesteld. Voorts is de de Sovjetregeering genegen te voldoen aan de aanspraken van buitenlanders, die vroeger eigenaars waren, welke door hear rechtvaardig zullen worden bevonden en niet indnnschcnd tegen de bovengenoemde voor waarden. Dit tevreden stellen der buitenland sche bezitters zal geschieden in 't onderhavig geval door middel van een vrije overeenkomst tusschen de Russische regeer'ng en de vroegere bezitters of door middelen, die t^ens de con ferentie kunnen worden vastgesteld. De achterstallige rente en de re^te, die nog vervalt tot het oogcnblik. waarna h^t morato rium afloopt, alsmede de amortï'^öe van de schulden en verplichtingen van elke soort die nen geannuleerd te worden. Van hun leant ijioeten do rp^Tendb-^'lcn zich bereid verklaren non Rusland terug te geven olie eigendommen van elke soort, die zich in den vreemde bevinden b.v. cMe maaien, on roerende goederen cn schepen en eveneens om olie financieele verplichtingen en de verplich tingen van haar onderdanen ten opzichte van de Russische regeering te regelen. De hervatting der betalingen, die uit de fi nancieele verplichtingen, aangenomen door de sovjetregeering, krachtens het vorenstaande voortvloeien (hieronder inbegrepen de betaling der interesten) wil Rusland zien begonnen na een termijn van 10 jaren, te rekenen van den dag af, dat de onderhavige overeenkomst wordt geteekend. Het precicso antwoord, dat de mogendheden op deze Russische tegenvoorstellen hebben ge geven, is nog niet bekend, maar het moet reeds vast staan, dat er twee voorstellen zijn: een von de Engclschen en Italianen en een van de Franschen. Het Engelsch-Italiaansche voorstel bestaat uit twee gedeelten oen deel is gewijd aan de voorstellen der mogendheden betreffen de do reconstructie van Europa. Elk land zal daartoe, hetzij in den vorm van geld en goede ren, hetzij in dien van werkkrachten of technici, naar de mate van zijn kunnen bijdragen. Boven dien is in dit gecombineerde Italiaansch-Brii- sche voorstel de vorming van een internatio naal consortium, waartoe in December werd be sloten, voorgesteld. In het tweede deel zijn de voorwaarden vervat, die over 't geheel overeen stemmen met die over Londensche memorie Rusland moet in principe al zijn schulden en verplichtingen erkennen en den buitenlanders de schade, die zij door de confiscatie van hun bezit hebben geleden, vergoeden. Van belang is, dat meegedeeld wordt, dat een matiging van deze voorwaarden zal worden toegestaan. Van een schrapping der oorlogsschulden is geen sprakewel wordt een vermindering aan de hand gedaan en in 't Engelsch-Italiaansche voor stel wordt de meening weergegeven, dat men zich later tevreden zou stellen met het vrucht gebruik in plaats van mot restitutie van eigen dommen. Hier is dus inderdaad sprake van eenig© tegemoetkomingen. Zoonis wij boven reeds zager, gaan de Fran schen niet zoo ver. Hun nota wijkt in zooverre van die der Engelschen en Italianen af, dat zij onwrikbaar het standpunt innomen ten aanzien van de oorlogsschulden, d;e zij voliedig willen zien betaald door de Rü«sen, olsmode» met be trekking lot het particulier bezit. De Franschen eischen met klem, dat dit laatste wordt terug gegeven. Berichte». DE CONFERENTIE TE GENUA. Pauselijke belangstelling. Rome, 29 April. (B. T. A.) De paus heeft een brief geschreven aan den kardinaal-staats secretaris, waarin hij de levendige belangstel ling uitspreekt, waarmee de Heilige Stoel de werkzaamheden van de conferentie volgt. De paus wenscht vurig, dat de conferentie succes zal hebben voor het geluk van de wereld en den algemeen en vrede. Hij voegt eraan toeMen zou niet zonder te beven kunnen denken aan de ramp, die het gevo'.g zou zijn van een misluk king der conferentie. Fen brief van den paus. Rome, 2 9 April. (B. T. A.) In een brief aan kardinaal Gosparri uitte de paus zijn vol doening, v/ijl hij zag, hoe de hindernissen te boven werden gekomen, die het succes van de conferentie te Genua schenen te zullen belem meren. De volkeren verlangden ten zeerste, dat de gevaren voor nieuwe oorlogen zullen wor den vermeden en dat men streeft naar het eco nomisch herstel van Europa. Wanneer de con ferentie dit resultaat bereikte, zou de mensch- heid haar erkentelijk zijnde vruchten ervan zouden gelijkelijk overwinnaars en overwonne nen te goede komen. De paus richtte tot de zoozeer beproefde be volking von Oost-Europa woorden van mede- doogen en en sprak zijn goede wenschen uit. Hij acht het onvermijdelijk, dat men overgaat tot haar normaal herstel, omdat het niet gegeven is te voorzien, wat de gevolgen kunnen zijn van de wanhoop van Rusland aan zijn uiterste gren zen. De paus doet een beroep op allen om zich offers te g'etroosten ten algemeenen welzijn er om mede te werken tot het, o, zoo noodige maat schappelijke herstel. Hij noodigt de gelooviger uit te dezen einde te bidden en draagt asn het diplomatieke corps bij 't Vaticaon op zijn denk beelden mede te deel en aan de regeeringen en volkeren. Het Russische vraagstuk. Genua, 29 April. (B. T. A.) De sub-com missie voor Russische zaken is des middags vriondon roe-me n dt bijeengekomen om art. 2 van het ontwerp eener overeenkomst met Rusland betreffende de cor- logsschulden te onderzoeken. Barthou zette het Fransche standpunt in en verklaarde, dat de Fransche delegatie zeer verlangend is, dat de onderhandelingen slagen. De delegatie is bereid verzachtingen toe te staan, maar over deze zaak hebben in laatste instantie het -parlement en de regeering en niet de delegatie zich uit te spre ken. Niettemin r.ecmt de delegatie op zich dc aanvaarding van een moratorium ten gunste van Rusland aan te bevelen. Lloyd George verklaar de toen, dat het controlerecht van het parlement voor Engeland evenzeer van kracht is als voor Fronkrijk: de Engelsche belangen ten annzi.n van dé oorlogsschulden zijn vijftien maal zoo hoog als die van Frankrijk. Lloyd George zcidc vervolgens, dat de ver- nindering der oorlogsschulden steeds in dc /roegere besprekingen was toegegeven. Schan- zer verklaarde het lik-i nes eens te zijn cn voeg de crecn toe, dat de Fransche cn Britsche ge zichtspunten verecnighaar waren. Burggraaf Ishii uitte een eendere mccning. Lloyd George deed vervolgens aan de hand, dat de teksten zouden worden verwezen naar een rechtsgeleerde commissie, bestaande uit een Franschman, Engelschmon, Italiaan, Belg cn Japanner. De subcommissie voor Russische aangelegen heden zal pos Maandagochtend vergaderen. Het vertrek van Barthou zal niet voor Dins dag plaats hebben. 39 A A 71 II I MEATS'C.33ES 44 UKKIMIT Sylvan n Mapco I Flor Si onsen jj Kotiiêji g Kousen asivnrt wii y belgoj wit jjzwart grüj.s brnisi pruJLii' gMcige ♦rpljej "rljSj J> ruin 1.45 0.90 1.75 Een brief van Tsjitsjcrin oan Facta. Genua. 2 9 April. (B. T. A.) Tsjitsjerin heeft aan Facto, den voorzitter der conferentie, con brief gezonden, waarin hij dezen vraag* hem in kennis te stellen von de redenen, waarom de Russen niet zijn uitgenoodigd om deel te nemen aan de zittingen van de eerste commissie en de politieke sub-commissie, alsmede van den da tum waarop deze commissies zullen worden bij eengeroepen. Tot zijn grooten spijt moest hij bij deze gelegenheid opmerken, dat de Russi sche delegatie geen enkel nauwkeurig antwoord heeft ontvangen betreffende het bedrag der cre- dieten, die noodig zijn voor het herstel van Rus land, hetgeen bij de besprekingen door de Rus sen een prealabele voorwaarde is genoemd, die onafwijsbare conditie is voor de overeen komst, waarvan het ontwerp is uiteengezet in zijn brief van 20 April. Indien het uitblijven van een antwoord cn de onderbreking door de con ferentie van haar werkzaamheden beteekent de intrekking door de uitnoodigende mogendheden van de aanvaarding van zijn brief van 20 April als grondslag voor onderhandeling cn welks grondgedachten berusten op voorstellen der Russische experts, zal ook de Russische delega tie zelf niet meer gebonden zijn door den brief van 20 April en zal zij terugkomen op het amendement, vervat in het Russische memoran dum. Met het oog hierop deed hij de conferentie het Russische memorandum toekomen. De algemecnc toestand. Berlijn, 29 April. (N. T. A. Draadloos). Dc algemeene toestand in Genua is nog steeds 0 B. IWIEWEG, jLangestraat 39 - Te!. 4621 r.iot duidelijk. Het is zeker, dat Barthou naar Parijs gaat om instructies te halen. Hij hoeft zijn reis uitgesteld, daar hij eerst dc vaststelling van het definitieve memorandum aan do Russi sche delegatie wilde afwachten. In de kringen der conferentie neemt men aan, dat voor Woens dag gewichtige beslissingen niet zullen vollen en in dien tusschen tij 1 onderhandelingen zullen worden gehouden met gesloten deuren. Bclangstellirg wekt de aankomst van den Duitschen gezant in Zwitserland te Bern. Naar men verneemt, zal de rijksminister van financiën Hermes vnn Würzburg niet recht streeks naar Genua terugkeeren, manr vooraf near Berlijn gaan. Volgens de Chicago Tribune heeft Poïncaré door de Fransche delegatie te Genua aan Lloyd George een kortq persoonlijko nota laten over handigen met de verklaring, dot hij verbaasd en geërgerd wos, omdat de Britsche minister-presi dent de te Boulogne plechtig gegeven beloften verbrak en de schndeloosstellingskwestie te Genua wilde In! n bespreken. Het vertrek van Barthou. Genua, 29 April. (B. T. A.). Behoudens onvoorziene omstandigheden, zal Barthou mor gen naar Parijs vertrekken om te Parijs met Poincaré en zijn collega's te spreken. Locbc over Poincaré's dreigementen. Berlijn, 29 April. (N. T. A. Draadloos). Loebe, de voorzitter van den rijksdag, beeft in een rede te Koningsbergen, nnar aanleiding van Poincaré's bedreiging met nieuwe soncties, de Parijsche machthebbers, die temidden van een naar verzoening snakkende wereld, den euvelen moed toonen om door militairen druk finon- cieele en economische vraagstukken te willen oplossen, gewaarschuwd de boog niet te over spannen. Skirmunt bij Wirth. Rijkskanselier W .h heeft ter cere van den Poolschen Minister vnn buitenlandsche zaken Skirmunt en den minister van financiën Michals- ki een déjeuner gegeven. VERKLARING VAN DEN ENGELSCHEN MINISTER VAN KOOPHANDEL. Baldwin, de Engelsche minister van koophan del, heeft in een rede te Hastings gezegd, dat de voornaamste oorzaak van de depreciatie en de fluctuatie der valuta was, dat op Engeland na bijr.a geen enkel land in Europa rekening had gehouden met den financieelen toestand, maar was voortgegaa met het drukken von papier geld tot het waardeloos was geworden, dat do Engelsche regecring te Genua twee dingen wcnschte te doen in de eerste plaats den na ties van Europa duidelijk te maken, dat het ab soluut noodig is, dat zij zelve orde scheppen in hun financieelen toestand cn hun ruilmid delen stabiliseeren cn in de tweede plaats na te gaan, of er middelen waren, waardoor dc handel tusschen Rusland en het overige Europa hersteld kon worden. Indien die twee doeleinden te Genua bereikt worden, zou er een heel groot werk verricht zijn. Diritschland cn de Commissie van Herstel. Volgens de Intransigeant heeft de Commis sie van Herstel twee brieven vnn de Duilsche regeering ontvangen, waarin Duitschland de toezegging doet, de door de Commissie van Her stel geëischle beperking der begrooting te zul len aannemen. De Commissie zou deze voorstellen besproken hebben en zou, naar verluidt, den indruk gekregen hebben, dal Duitschland tot den 3Tcn Mei de eischcn der Commisse van herstel aan neemt. Uit den Duitschen Rijksdog. B e r 1 ij n, 2 9 April. (W. B.). Het senioren convent van den rijksdag heeft beraadslaagd over het weer bijeenkomen van het plenum na het Paaschreces, hetgeen oorspronkelijk was bepaald op 2 Mei. Het seniorenconvent heeft be sloten van dezen datum af te zien, om eerst de oplossing der te Genua behandelde vraagstuk ken af te wachten. Het senioren-convent zal dan tegen het eind van de volgende week weer bij eenkomen om den datum van de a.s. voltallige vergadering vost te stellen. UIT BEZET DUITSCHLAND. Brussel, 29 April. (B. T. A.) Ten gevol ge van den nieuwen aanslag, die in den nacht van 28 op 29 April door ccn bende Duits cher» is gepleegd, die met een baksteen een Belgisch? onderofficier hebben gewond, is het verkeer in de straten van Aken 's avonds verboden. D® ondcr-officier verkeert niet in levensgevaar. OPPER-SILEZIE. Berlijn, 29 April. (N. T. A. Draadloos^' De rijksminr.ior van binnenlondsrhe znken Kös® ter antwoordde op ccn persoonlijke vraag vort' een Silczisehen afgevaardigde, dat dc rcgccring' van Duitsch-Oppèr-SileziÖ vermoedelijk noq' dezen zomer gelegenheid zal geven te beslissen over de wijze, waarop het bestuurd wil worden* O p p c 1 n, 2 9 April. (B. T. A.). Te Rosen* berg heeft een ontploffing plaats gevondenf voor het huis van een Frnnsch ambtenaar* Slachtoffers zijn er nietalleen mntericele scha*' de werd aangericht. Het auto-ongeluk van don Zwecdschcre koning. Brussel, 29 April. (B. T. A.). Wegen® hot auto-ongeluk heeft de koning van Zwcdert verzocht zijn bezoek aan Brussel enkele dogeni uit te mogen stellen. Tot dusver is cr'nog geert datum voor zijn bezoek vastgesteld. Dc reis van den Engelschen koning. Londen, 29 April. (N. T. A. Draadloos)# Bij zijn aanstaanden tocht naar de Britsche oor logskerkhoven ter gelegenheid van zijn officieel bezoek aan België, zal de koning vergezeld zijn van admiraal Lord BoQtly cn vcldmaarscholJc Lord Haig. Tegelijkertijd zal de koning ook ver® schcidene Fransche cn Belgische kerkhoven bc* zoeken en er kransen neerleggen als hulde aai» de dappere soldaten van do geallieerden. Trcinroovcr ter dood veroordeeld. P a r ij s2 9 April. (B. T. A.). Het Hof vort Assizen heeft Charrier, een der daders van den moord in den sneltrein Parijs—Marseille, ter dood veroordeeld. DE IERSCHE KWESTIE. De vredesconferentie mislukt* Dublin, 29 April. (R.). De vredcscon® ferenlio tusschen de regeering van den vrijstaat en dc republikeinsche extremisten, vertegen-* woordigd door do Valero, met het doel den bia- nenlandschcn vrede te bevorderen, is vonoch® tend hervat, moor 's middags werd medegedeeld, dot do conferentie mislukt was, omdat er geert basis voor een overeenkomst was gevonden. Londen, 29 April. (R.). De Iersche vrei desconferentie is klaarblijkelijk mislukt in ver* band met den eisch van dc Valera om dc ver* kiezingen opnieuw uit to stellen. Collins cn Griffith hebben vanavond ccn com* muniqué uitgegeven, waarin zij zeggen, dat da oppositie heeft geweigerd cenig voorstel ta doen of te aanvaarden, dot gebaseerd wos op een volksstemming binnen een maond cn een verkiezing in Juni, waarin ook was opgenomen het aanbod lot het houden von een tweede ver® kiczing, gebaseerd op ccn stemming van vol wassenen over de aanvaarding, verwerping of omendeering von de Iersche grondwet. Hel stuk eindigt met een verklaring, dat de regeering van haar bevoegdheid afstond zal doen cn zegt, dat het volk, dat het soevereine gezag bezit vrij zal zijn te stemmen voor of tegen hef verdrag- met Engeland. De duurte in Oostenrijk. Weenen, 29 April. (W. B.). In de finan® cieele commissie protesteerden de sociaal-de® mocraten tegen de door den Oostenrijkschcrt minister von financiën voorgestelde verhooging) van den douonetocslng van het 700-voudige tot het TOOO-voudige van de vredesbasis, waarbij, zij erop wezen, dat door de verhooging drt duurte ten eenenmale ondragelijk wordt. Na lange besprekingen werd besloten de stemming over het voorstel tot na de terugkomst van den minister van financiën uit Genua te verdagen. De mijnramp in Zevenbergen. Boekarest, 29 April. (B. T. A.) Bij def mijngasontploffing ten gevolge van kortsluiting) in de Lupenimijnen zijn, 54 mijnwerkers ver* brand. Acht-en-twinlig anderen stierven nart vreeselijke verminkingen. Vier mijnwerkers wen»' den ernstig, vijf licht gewond. Genot is zich geven aan een onncrsoonlijk Soel, te doorleven de hooge stnmnvngen van ©en denken en voelen in «jrV «vont»»* CORNELIE HU7CENS. HfeÜF~' FTON.~ Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELTNK-VAN ROSSUM. door DAVID LyALL. 85 ,Ik weet, dat het kan," antwoordde Heriot Xonder aarzelen. „Zij zijn wat buitengewoon geworden in een gewone wereld. Indien wij te- ruggaan en het leven en den dienst van Chris tus beschouwen, wat zien wij dan Dat Hij al tijd aan den verliezenden kant wasdat Hij me degevoel koesterde jegens de mislukten, be~ gnp en medelijden met de dolenden. Dat maakt Hem de menschen zoo dierbaar, die in de diep ten geweest zijn. Indien Zijn volgelingen hem maar ten halve hierin nastreven, dan is de hal pen strijd reeds gewonnen. Deze grondlijnen zal Je moeten volgen bij je poging de geheele fa- brieflc te willen herbouwen. Het zal meer dan een poging.zijn, zoo het plaa behoorlijk opge zet wordt. Het zal een geruchtmakend helden feit zijn.'' Ferrars was stil, niet ontmoedigd integen deel, bezield en opgebeurd door de grootsch- •lieid van het ideaal voor hem. Toen Heriot het glinsterend oog zag, dat 'voorkomen van moed en geestdrift, dacht hij na S»ver de macht van den Geest, die het Icwmyan een man verlicht en de verwonderlijke manier, waarop de verantwoordelijkheid zelfs de slui merende mannelijkheid kan doen ontwaken. Geoffrey Ferrars zou misschien zoo jaren voortgeleefd hebben onder voogdijschap van zijn oom, zonder een sta'p voorwaarts gedaan te hebben, tot zijn geheele wezen gedood was cn zijn vermogens verslapt zouden zijn. Ongetwijfeld zou hij nu fouten maken, daar hij alleen was met zulk een ontzettende taak voor zich, maar het zouden fouten zijn van een jeugdige persoonlijkheid fouten, die door rij per oordeel en wijzere hulpmiddelen weer ver beterd zouden kunnen worden. Het vooruitzicht was inderdaad schoon voor de ontwikkeling van die jonge, vurige ziel en weer stond Heriot als het ware blootshoofds in vereering voor de macht en de wijsheid van den Allerhoogste. Die op het meest geschikte oogenblik ingrijpt in de zaken der menschen. In den heerlijken zonneschijn van den vollen midzomernamiddag beklom hij den heuvel naar de Common en stak het voetpad over naar het nu welbekende hekje, waarover de klimrozen hingen. Toen zijn hand erop lag, kwam de schrille echo der kinderstemmen uit de verte hem tegen en een glimlach sloop over zijn ern stig gezicht. Hij vond het heerlijk te weten, dat, als zij hem in het gezicht kregen, dat het tee- ken zou zijn voor vroolijk gelach, voor onstui mige kreten, voor omhelzende armen;I Zoo Heriot opnieuw zijn huiselijke vreugden geschapen en woer ontdekt had, evenzoo had den zijn kinderen een nieuwen vader gevonden. Er was niet te twijfelen acn hun welkom, geen terugkrabbelen, geen schaduw der grauwe da gen van vroeger om hun gelukkige harten te bedroeven. Van deze kleinen, die ons zooveel onderwijzen, leeren wij een van de liefelijkste. noodigste lessen dc lei iederen dag schoon te vegen. Vergankelijk zijn de verdrietelijkheden van het kind zijn liefde cn zijn hoop zijn onbe grensd. Voor hem is de nieuwe dag de eenige dag. lederen keer weer voelde Heriot in die vreem de veelbeteekenende periode van zijn leven, dat hij zich ervoor boog. Met Jeanie bewandelde hij nog een moeilijken wegofschoon zij zacht en bedaard was en dit nieuv/e gezegende tijdperk in haar leven op prijs stelde, bleef zij toch op een afstand. Haar deur was 's avonds nog altijd gesloten, wan neer zij naast de kinderen slapen ging en zij geleek meer op een vrouw, die erop gesteld is een haar toebedeelde taak te volbrengen dan op een, welke die met volle levensvreugde aan vaarden wil. Maar Heriot was niet zonder hoop. Iederen dag scheen hij zijn doel iets dichter bij te ko men, en het was nu een der voornaamste doel einden van zijn leven geworden, opnieuw de lief de aan te wakkeren, die eens als een vurige vlam in het hart zijner vrouw gebrand had. Zij waren veel buitenshuis in deze prachtige zomerdagenhij had een ruwe veranda weten te verkrijgen achter aan het huis, die als zo merprieel dienst deed, waar zij kon zitten schrij ven en naaien in haar vrije uren en haar oogen kon laten weiden over het uitgestrekte dal in de diepte. Hij vond haar daar, toen hij langs het huis schreed en het was een teëken hunner nieuwe verstandhouding, dat ofschoon zij ophield, zij haar werk niet trachtte te bedekken of weg te nemen. Zij leunde achterover in haar stoel en verwelkomde hem glimlachend. „Je bent een trein later dan gewoonlijk op Zaterdag. Het is half viif." „Ik heb een extra karwei gehad vanmorgen. Waar zijn de kinderen Ik meende ze een mi nuut geleden gehoord te hebben „Dat kan wel. Zij zijn naar het boschje ge gaan. Het beekje daar is bijna zoo goed als dat van Upleys. O, Duncan, het is hier een heerlijk oord 1 Ik kon mij nooit genoeg erover verheu gen. Juist een kort tijdje geleden, terwijl ik daar zat, peinsde ik erover, of ik wel dezelfde vrouw was I" Hcriot's gelaat vertoonde een V.r\ *-n blos. „Ik ben dankbaar, dat ik je zr sr?reken. Ik heb Godfrey Hale vanmor-ntmoet te Ludgate Hill. Hij is aan zijn nieuw werk bezig en hij wordt daardoor een onder man. Zijn twee pond verdienste per week zullen nu drie wor den, want zij ondervinden natuurlijk, dat hij zijn zaak verstaat en hij heeft mij verteld, dat zijn vrouw weer wat ou^ê klanten terugkrijgt en zoo gelukkig is nis een I*- in. Dus hebben wij niemand benadeeld, het is een eerlijke ruil geweest." „Dat stemt mij blij. Maar wat is dat allemaal, Duncan Je lijkt wel een oude vrouw, die oan het inkoopen is geweest met haar dichtge knoopte tosch I" „Och maar wat Scholsche zalm. Het ging vandaag in de City zoo goedkoop weg. En wat vruchten voor morgen. Kijk die kersen eens voor drie stuivers het pond aan een kar, Jea nie I Doe ze in een vergiet en laat het koele bronwater erover stroomen en zij zijn geschikt om door een koning gegeten te worden. Ik weet niet, wat je wel tegen mij zeggen zult, wanneer ik je vertel, dat het met onze rust gedaan is en dat vanavond de jonge Ferrars komt cn morgen Dan Ferguson." „Och Duncan, wat ben je toch voor een manl Dr. Ferguson dat komt er niet op aan, maar de jonge Ferrars is een geheel ander soort leven gewend don dit hier." „Indien hij het beter heeft, dan jij het hen* hier geeft, Jennie, is hij een gelukkig man," ant! woordde Heriot luchtigjes. „Ik zal natuurlijk vriendelijk voor hem zijn^ terwille van zij-n moeder," zeide Jeanie daar® op. „Want ik kan nooit vergeten, wat zij voor, mij in Upleys gedaan heeft. Het was niet zoal zeer, dnt zij mij het huis geleend heeft of® schoon dat reeds veel was 1 als wel om ondo® re dingen. Zij zegt zeer weinig, Duncan, maar, er is nooit een verstandiger of liever vrouw gen weest, noch een, die dichter bij het Koninkrijk leeft Het is rondom hoor en in haar hart Bq wilde dot je haar kende." „Lieve, ik heb haar gezien. Je bent vergeten*/ dat ik daar twee nachten gebleven ben toen jc$ toen je in de Bungalow geweest bent." Hij sprok die woorden eenigszins aarzelend^ uit, omdat het hem terug bracht naar het smar® telijke verleden en zij waren stilzwijgend over-1 eengekomen, dat te begraven. „Ik wos het vergeten," zeide zij eenvoudig. „Dd geloof, dat ik deze dingen moor zal wegbergen^ en zien zal of het water kookt. En na de theea zal ik naar het dorp gaan en een vrouw, die ira daar ken, vragen of zij mij wil komen helpenJ daar er morgen toch heeren komen. Ik wil der» tijd hebben, Duncan, met hen te praten en niefl over- rrftoeid zijn. Dat is mijn fout geweest. IH heb in Camden Town mijn krachten op een ver®É keerde manier verspild. Geloof je niet, dat tol| van vrouwen düt doen omdat zij met den juistenrf zin voor verdeeling harer krachten hebben ("Wordt vervolgd.)!

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1