A. v. d. WOLLEN JERSEYS BUITENLAND. IBOillMSPilUS3 m"nd,n voor AmCT" PeilS OER ADVERTENViE» DE EEW1 LANDER' Kinkhoest Abdijsiroop. K1ISII illlOIBELir AMERSFOORT. yrwMKE AANBIEDING GOEDKOOP* FRANSCHE TOILETZEEP. 3 Langestr. 23 FEUIU ftÓNT Bet Verloren Tehuis. Laat uwe BACKETS repareeren 2öe Jaargang No. 253 (MURnunuiiuinuii lootl f ,dcm üanca poci f 1—p«r week Imtt (tratb «rrekerng L,rn otxgclukkcn) f 0S7*. aizoodctüjke nummers JTOJOI AMERSFOORTSOn DAGBLAD Dinsdag 2 Ms) 1922 i) DIRECTEUR-UITGEVER» X VALKHOFP. ARNHEMSCHE PÓORTWA» TEI. INT 613. ven 1 —4 regels f 1.(3 «net inbegrip van ces bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dieostaanbi& dingen en Llcidadtehcids-advcitenticn voor de helft der prijs Voor bande) en bedrijf bestaan reet voordeclige bepalingen voor het adverteeren. lien# Circulaire, beradende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. der kwesties, die aan de conferentie van nenua haar belangrijkheid verleenen, is het rraagstuk, hoe do Entente tegenover de recon- ftructie van Rusland staat. Zaterdag is ter zitting van de politieke sub commissie een tekst aangenomen als inleiding Voor het antwoord aan de Russen. Het stuk be gint met vast te stellen, dot alle mogendheden Van harte wenschen, dat de vriendschappelijke pelaties tusschen alle landen worden hervat. Voorts wenschen zij, dat Rusland weer een Idstoris.che rol in 't geheel der Europeesche Mogendheden zal spelen. Rusland was in 't ver deden een belangrijke factor voor het econo- thisch systeem van Europa, maar thans volbo- Tnen uitgeput. Do opmerking wordt in 't bewuste ptuk gemaakt, dat de uitschakeling van Rusland .tót het economisch leven van Europa bijgedra gen heeft tot verergering van de wanorde der Wereld. Zij het ook, dat het ophouden van den fcussischen uitvoer met der tijd zou kunnen Worden hersteld, nochtans moest er voor «>6genblik rekening mee worden gehouden, dat binnen de grenzen van Rusland ellende, honger en ziekte om zich heengrenen en ook het ove rige Europa zouden kunnen besmetten. De mogendheden, die de inleiding voor het fentwoord aan de Russen opstelden, ziin van bordeel, dat de reconstructie van Rusland In 't belang van dit land zelf noodig is, maar OnmogHijk zonder het kapitaal en de ervaring 'der West-Europeesche mogendheden. Zoodra Waarborgen werden gegeven, dat het leven, have en goed van vreemde onderdanen in Rus land veilig waren, zij er weer zouden kunnen arbeiden enz. en hun bezit terugvonden, zou den de buitenlanders ten spoedigste in Rus land hun bezigheden hervatten. Landbouw en nijverheid moeten weer een arbeidsveld zoe ken en zif zouden dit vinden, zoodra in Rus land vertrouwen wekkende voorwaarden be stonden. Rusland heeft op 't ongenblilc zooveel Itoodig aldus redeneeren de m rondheden f— dat hieraan niet kan worden voldaan, voor- «dat kooplieden en producenten de Russische markten opzo«fken: Rusland had niet alleen levensmiddelen, kleeren, geneesmiddelen, enz. vannoode, maar ook locomotieven, spoorweg wagens en havenmateriaal. Wanneer deze za ken niet worden geleverd, zou het transport wezen, nijverheid en landbouw in Rusland ab soluut te gronde gaan. Dc mogendheden nu willen aan Rusland deze materialen wel leveron, mits zij er zeker Iran zijn, dat Rusland zich rehabiliteert en zijn schulden erkent. Het kaoitaal zou naar Rus land toestroomen aldus wordt ongemerkt wanneer er maar garanties z»m. Elk land ven Europa zou aan den heropbouw mede werken, deels door finanoëelen steun, deels door industrieels deelneming en deels door technische hulp. Ook de regeeringen zelf zijn bereid mee te helpen en wel omdat het in het speciale geval van Rusland erop aankomt de aarzelingen der industrieel en te overwinnen, 'die vreezen, dat hen kapitaal er bij zal in schieten. De regeeringen ziin van oordcel, dat, tranneer één schaap over den dam is, er wel Ineerdere volgen. In enkele landen zijn al voorbereidende maat regelen voor een dergelijke hulp genomen, Waarvan geprofiteerd kan worden, zoodra een «overeenkomst zou zijn gesloten op den grond slag van de inleiding, die aan het antwoord aan 2e Russen voorafgaat, alsmede on de basis van nader uit een te zetten clausules. Door enkele landen is bovendien besloten e^n internationaal consortium met elk 20 milh'oen pond sterling •te sluiten ten behoeve van de financiering van «ondernemingen, die streven naar het herstel van Rusland. Wanneer dit bedrag met al te groot mocht lijken, don moet men zegt dc door do politieke subcommissie aangenomen inleiding in aanmerking nemen, dat dit slechts het kapitaal van nationale maatschap pijen is, waarachter de financieele middelen van alle andere landen staan. Weer andere landen zijn bereid aan hun on derdanen in Rusland belangrijke voorschotten te verstrekken. Daarbij kwamen dan nog de par ticuliere credieten der banken aan de indus- trieelcn, zoodra zeker zou zijn, dat deze in Rusland onbelemmerd zich zouden kunnen ont plooien. Het Britsche trade facilities- systeem zou ook in Rusland kunnen worden toegepast. Hiervoor zijn 25 millioen pond ster ling ter beschikking gesteld. Desnoods zou er bij het Engelsche parlement op kunnen worden aangedrongen dit bedrag te verhoogen. Boven dien bestend in Engeland een systeem om den Engelschen uitvoer faciliteiten te verleenen; ven het hiervoor uitgetrokken bedrog van 26 mil lioen pond, stonden er nog 15 tor beschikking. De Engelsche regcering is bereid te verzoeken, dat dc betreffende wet nog wordt verlengd. Wat nu Frankrijk betreft, dit land acht zich in verband met den wederopbouw van zijn ver woeste streken niet in staat rechtstreeks finan cieel bij te dragen let het herstel van Rusland. Wel echter heeft de Fronsche regeering te Can nes principieel de deelneming aan een interna tionaal consortium voor oen even groot bedrag els Engeland aanvaard. Frankrijk zou Rusland zaden voor den landbouw kunnen leveren. Te vens waren reeds plannen onrremaa^t voot het leveren van landbouwmachines, terwijl ook zou zijn te beschikken over technisch personeel. In ronde cijfers uitgedrukt, zou Frankrijk 1200 locomotieven en 25000 wagons materieel voor het in stand houden daarvan kunnen leveren. Italië is bereid door ziin landbouworganisaties en zim ervaring bij te dragen tot bet herstel van den Ruspischen landbouw en verdor in samen werking met Rusland de nijverheid en de land- bouw-ondernemingen der sovjet-republiek weer op de been te helpen. Japan biedt hulp aan, teneinde den handel met Rusland aan te moedigen. t)e Japarsche re geering verleent aan de Russisch-Japansche handelsmaatschappij een crediet van 8 millioen yen. Wat ten slotte België aangaat, de rcreeruv van dit land staat een afzonderlijk crediet toe van 250 millioen francs ter voTfrpmakkelirkmrr van den export. Hot ov^rgroote deel ven dit be drag staat ter beschikking on kan ten vocvrdeele van Rusland worden gebruikt. De Belgische re geering besloot het parlement een wetsontwerp voor te leggen, opdat de Belgische financiën deel kunnen nemen aan de instelling van het internationale consortium; F^lMe zal voor 20 pet. van het consortium-kapitaal teekenen. Wanneer veranderingen in het tegenwoordige Russische régime den arbeiders, ingenieurs en kapitalisten vertrouwen inboezemen, zou ook het particulier initiatief in België bedragen vin- welke vereischt zouden zijn om in Rusland Belgi^he fabrieken en mijnen te herstellen. Men me^nt, dat hiervoor een milliard francs noodig zal zijn, SWIchlea. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het Russische vraagstuk. Londen, T Mei. (N. T. A. Draadloos.). De eerste subcomrrrssie heeft den Zondag be steed aan het opstellen der laatste artikelen der nota aan de sovjet-delegatie. Men is hat thans eens geworden over de inleiding van het memorandum, die nu ar heel weinig afwijkt van he.- Britsche on'werp. Er wordt de houding in uiteengezet van het overige Europa tegen over Rusland en wat elk land bereid is te doen om Rusland te helj.en. Hel denkbeeld wordt er in ontwikkeld, dat Rusland en Europa weder zijds afhankelijk zijn van een hervatting van don handel met elkaar en er wordt in beloofd. is voor dö kindoton een waro plaag. Velon roomon de slijmoplossonde working dor bekendo dat de invoer in Rusland van levensbehoeften weer zul beginnen, zoodra er weer zekerheid is geschapen in Rusland voor de vroegere eige naars en d% schulden zijn erkend. Er wordt ver wezen naar de instelling van een internationaal consortium met een kapitoal van twintig mil lioen pond voor wederopbouw-do<»leinden me' de mogelijkheid ven dc vergrooling van d kapitaal cn andere faciliteiten, tc verleenen door de nationale banken worden eveneens ver meld. De Britsche regec 'rg kan de wet tot bevor dering van den handel bezigen voor doeleinden vun den handel mot Rusland cn het parlement kan worden uitgeneodigd de som von 25 mil lioen pond sterling te verhoogen, reeds voor dit doel toegestaan. Het Britsche export-credietcn- stelsel, dat transacties garandeert tot een maximum van 6 millioen pond waarvan tot dusver voor slechts 1 millioen is gebruik ge maakt, kan eveneens voor den Russischen han del worden gebezigd. (Uitvoerig is gisteravond deze zaak in ons overzicht behandeld. Red.) Genua, 1 Mei. (B. T. A.) Betreffende dc voormiddagzitting der sub-commissie voor Rus sische aangelegenheden wordt nog gemeld: De commissie keurde art. 2 goed van de regeling, die-aan de Russen zal worden voorge legd en wel in den vorm, zooals die door Frank rijk werd verdedigd. Daarop begon de sub-com missie de beraadslng-'ng over art. 6, dat even eens door de commissie van juristen is voorge steld. Volgens den tekst van dit ontwerp-artike! wordt de Sovjet-regeering verplicht de particu liere bezittingen terug te geven, maar ingeval dit haar onmogelijk is, wordt hiervoor een stelsel van vergoedingen en schadeloosstellingen aan de hand gedaan, die langs scheidsrechterlijken weg zullen worden toegewezen. In verschillende klenrschakerlngen. LAHGEiTRAAT Jospar nam het woord en wees op het begin sel der resolutie van Cannes, warbij de Sovjet- regeering wordt verplicht de particuliere bezit tingen terug te geven. Steunende op deze reso lutie van Cannes, oefende hij critiek uit op het stelsel der vergoedingen en schadeloosstellingen, dat door de commissie van juristen is voorge steld en diende hij een amendement in, dat tot strekking had het vruchtgebruik der particuliere bezittingen te doen teruggeven aan de eigenaars met alle vroegere rechten, zoodra deze kunnen worden vastgesteld. Lloyd George kwam op dit oogenblik tus- schenbeide en verzocht Jospar zijn amendement niet te handhaven, door het de conferentie zou kunnen doen mislukken. Lloyd George ontkende, dat op grond van de resolutie van Cannes de Sovjet-regeering tot algeheele teruggave is ver plicht, daar deze resolutie het stelsel der schade vergoeding erkende. Lloyd George verklaarde voorts, dat hij meent te weten, dat de Sovjet-regeering bereid is tot teruggave van negentig procent der parti culiere bezittingen in natura. Barthou betoogde, dat het voorstel van Jaspar de juiste strekking heeft in den voorgestelden tekst den geest en de letter van de resolutie van Cannes duidelijker tot uitdrukking te brengen. Hij verzocht liet amendement van Jaspar aan de deskundigen voor te leggen. Motta verklaarde het standpunt van Jaspar cn Barthou te deelen. Toen Jaspar daarop nog maals bij Lloyd George aandrong, weigerde deze het amendement in overweging te nemen. Barüiou kwam opnieuw ten gunste van het Belgische voorstel tusschenbeid cn verklaarde, dat het niet mogelijk zou zijn België in deze kwestie een dergelijke vernedering te loten on dergaan. Lloyd George zeide in antwoord hierop tot Barthou, dat dit niet zijn bedoeling was, waarna hij formeel instemde met de doorzending van het amendoment-Jospar naar de commissie van deskundigen, die om drio uur bijeen zal komen. De zitting der sub-commissie voor Russische aangelegenheden werd daarop geschorst tot vier uur 's middags. Hel Duilsch-Russische verdrag. Genua, I Mei. (W. B.) De Duitsche dele gatie heeft naar aanleiding van de berichten in zekere Engelsche bladen heden opnieuw ver klaard, dat alle berichten omtrent geheime mili taire bepalingen in het Duitsch-Russischo ver drag volkomen uit de lucht zijn gegrepen. Een Britsch-Russisch verdrag? Do Corriera della Sera meldt, dat Lloyd George aan Barthou hot voornemen heeft me degedeeld de betrekkingen met Rusland te her vatten. Hij zou verklaord hebben, dat, indien de conferentie mocht eindigen zonder dat een be slissing over een algemeen verdrag met Rus land was genomen, Engeland zal overwegen oen afzonderlijk verdrag te sluiten. Het incident-Jaspar. Genua, T Mei. (B. T. A.) De sub-commissie voor de Russische vraagstukken heeft vanmid dag ort. 6 goedgekeurd cn het amendement- Jaspar verworpen. Deze heeft het definitieve stuk geweigerd te teekenen. Barthou heeft geteekend onder voorbehoud van de goedkeuring der Fron sche regeering. Barthou vertrekt morgenochtend. Brussel, 1 Mei. (B. T. A.) De bladen mei den, dat dc minister-president en minister Jaspar telefonisch van gedachten, hebben gewisseld over het incident te Genua. De eerste minister gaf Jaspar vergunning ort\, wat er ook gebeure, op zijn stuk tc blijven staan. De ministerraad is vanmiddag bijeengekomen en heeft met olge- meene stemmen de beslissingen van Theunis en Jospar goedgekeurd. Barthou's vertrek. Genua, T Mcl. (W. BDe speciale bericht gever van Wolff meldt: Wegens de moeilijkhe den met de Russen heeft Barthou zijn vertrek naar Parijs weer uitgesteld. Men acht 't mogelijk, dat hij, als deze voortduren, pas over enkele dagen zal vertrekken. Lloyd George naar Parijs Volgens dc Goulois zou Lloyd George Barthou naar Parijs vergezellen tot het houderr van een bespreking met Poincaré. Duitschlond en Genua. B e r 1 ij n, I Mei. (N. T. A.) De rijksminister van financiën Hormes zal Dinsdag aan de partij leiders in den rijksdag mededeelingen doen oveT zijn indrukken te Genua en Woensdag deelne men aan de behandeling van zijn begrooting in de hoofdcommissie. De president van de Reichs- bank Havenstein is in Berlijn teruggekeerd. Barthou en Tsjitsjerfn. Genua, T Mcl. (Havas). Barthou heeft aan Tsjitsjerin laten weten, dat hij den van hem ontvangen brief in de zitting van de eerste sub commissie heeft voorgelezen en dot hij er even eens medcdecling van heeft gedaan aan Poin caré. Ten aanzien van de passoge in Tsjitsjerin's brief, waarin aan Frankrijk een vijandige hou ding tegenover Rusland wordt verweten, verze kert Barthou, dat Frankrijk voor Rusland, ziin geallieerde gedurende drie oorlogsjaren, do oude gevoelens van vriendschap heeft bewaard. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Londen, 1 Mei. (R.) In het Lagerhuis wer den door don afgevaardigde Wedgwood Berai de volgende vragen gesteld(I) Wanneer ver vallen de voorloopige voorwaarden, die door de commissie van herstel zijn aangeboden, wan neer zij niet door Duitschland worden aanvaard? (2) Wordt in dat gev.nl de Londensche overeen komst vnn krocht? (3) Is de Britsche regeering op grond van deze overeenkomst verplicht deel te nemen aan eventueele militaire maatregelen van Frankrijk om de betaling der in de Londen sche overeenkomst vastgestelde bedragen te verkrijgen? Chamberlain verklaarde, dat het antwoord op de eerste vraag is 51 Mei o s. De tweede vfoagf beantwoordde hij bevestigend, de derdo ontken**, nend. Duitsrhloud en Zwitserland. Berlijn, T Mei. (V/. B.) Te Bern zijn <Ï4 ratificatiooorkondon inzake het verdrag ovcjU het Duitsch-Zwitscrsch© scheidsgerecht uitgc«] wisseld. Hierdoor is dit verdrag van kracht ge* worden, waardoor in de toekomst alle tusschen deze staten ontstaande geschillen door nrbitrago of overleg uit d n weg zullen worden geruimd' OPPER-SILEZIE. Warschau, I Mei. (W.. B.) Dc Poolscha gevolmachtigde te Genëve heeft Calonder cen; motie ter hond gesteld over de onlusten in Opper-Silezië. FOTO-ARraELEN lu rnhnc sorCeering voorhanden. B. REEWEG, Laugestraat 30. Tel. 462 DE ENGELSCHE BEGROOTING. London, I Mei. (R.). Minister Hornb diendo zijn begrooting in bij een geheel ge vuld cn in gespannen verwachting luisterend Lagerhuis. Hij verklaarde, dat dc uit guven over 1922— 1923 worden geraamd op 910 millioen pd. st, waarbij zijn inbegrepen 25 mill, voor do rento van de schuld aan Amerika cn 25 millioen voor onvoorziene uitgaven. De inkomsten wor* den op den grondslag beslaande belostingon geschat op 956.625.000 pd. st., zoodat er een overschot geroomd wordt van 46millioen. Minister Hornc stelt voor do post- en tclc- foontarieven te verminderen, de inkomstenbc* lasting met een shilling per pond te verlagen V6n zes shilling tot vijf shilling cn de invoer* reohten op thoe, koffie, cacao, chichorci en cacaopreporotcn met een derde te verminde-' ren. Laatstgenoemde vermindering zal voor thee, koffie, cocao cn chichorei ingaan op 15 Mei, die voor cacooprcparotcn op 7 Juli. De andere invoerrcchton blijven ongewijzigd. Voo*" de aflossing van de schuld zijn dit jaar geen posten uitgetrokken. Home zeide, dot het nfgcloopen finnncicele jaar ongeëvenaarde moeilijkheden heeft opge leverd. Het feit, dat Engeland deze moeilijk heden heeft weten te overwinnen, zonder van kwaad tot erger te geroken, bewees, dot het land in economisch opzicht gezond is cn dat zijn financieele positie solide is. Het jaar is geëindigd met een bntig saldo van 45 millioen, dat gebezigd is voor dc aflossing der schuld in den loon van hei jaar. Wij verminderden onze buitcnlnndsche schuld, aldus minister Home, in den Joop van dé laatste drie jaar met 274 millioen, hetgeen is toe te schrijven aan den verbeterden koers von .het pd. st., moor onder do tegenwoordige omstandigheden is het in de eersie plaats noodzakelijk den belastingdruk te verlichten, teneinde de hei leving van den han del te bevorderen. Dnniom kunnen wij niet von de belastingbetalers vergen, dat dit jaar schuld wordt afgelost. Minister Home veikloaidc icn slotte, dat geen rekening is gehouden met Duitschlands beta lingen op eker.ing van de schadeloosstelling. Het is steeds onze politiek geweest, zeide hij, dergelijke betalingen als buitenkansjes tc be schouwen. Hij verklaarde, dut de schuld, die in den loop van het financieele jaar zou ver vallen, door een n ruwe leening zou worden ge dekt. Home gedoofde niet, dat een schorsing der aflossing con daling van den wisselkoers ten gevolge zou hebben. Home betoogde, dat het in moeilijke tijden voor handel cn industrie een verstandige begioolingspolitiek is binnen da perken von het mogelijke de belastingen te ver' minderen. Asquith verklaarde, dat het batig saldo langs kunsteiatigen weg is verkregen en dat dc be grotingsvoorstellen op hazard zijn gebaseerd. De Zwcedschc koning. Berlijn, 1 Mei. (N. T. A. Draadloos). Do terugreis van den koning van Zweden, die thans Het is niet voldoende, dot iets overeen komstig de zedenwet is, om het zedelijk goed te noemen, het moet ook om der wille van het goede geschieden. KANT. Uit het Engelsch door lKm, J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 80 Zij opende de tasch en haar vingers lagen Negen de mand met kersen, die met warm roode Meur afstaken tegen haar witte japon. Sedert zij naar Sweetacre gekomen waren, Was zij begonnen, wit te dragen en Heriot werd l\iet moede, gade te slaan, welk een ander mensch Jeanie nu was. Hij zou naar waarheid liederen dag hebben kunnen zeggen, dat hij een andere vrouw had. Zijn hart was op dit oogenblik zeer vol en het cou kunnen zijn, dat zij zich bewust was van tójn levendige ontroering, want zij nam de tóand vrij haastig op en spoedde zich weg. Zij dronken samen thee aan de tafel in de JTeranda, nadat hij de kinderen opgezocht had tót het koele, gToene boschje en toen nam hij ihen mee op een nieuwe ontdekkingsreis, terwijl jhun moeder zich met huishoudelijke dingen be- Bighield. Jeanie had een nieuwe les in Upleys geleerd de dingen gemakkelijker «n kalmer en te nemen en zich niet geheel en al door haar huis houdelijke plichten in beslag te laten nemen. Zij had ontdekt dat het mogelijk was, zich van tal van dingen te ontdoen, die zij eens gedacht had, dat onmisbaar waren en zij vereenvoudigde veel, zonder daardoor den grondtoon van haar huis houdelijk leven te veranderen. Verbaasd zag zij, dat Heriot bereid was, dien nieuwen opzet van zaken goed te keuren, maar ook, dat hij klaarblijkelijk op zooiets gewacht had. Hij was altijd gewillig haar te helpen. Hij maakte 's morgens den haard voor haar aan en bracht 's avonds dikwijls dingen uit de stad mee, om het haar in de huishouding te vergemakke- X&Sk Van haar kindsheid bedreven in huishoud kunst, behoefde zij slechts de herinnering weer op te wekken aan de werk en moeite besparen de methoden, haar geleerd door een bedrijvige moeder en zij had afgedaan met de slordige wij ze van werken, waarin zij te Pember Villas ver vallen was, omdat zij daar den moed verloren had. Toen zij de kinderen naar bed zou brengen, nam zij een kleine staande lamp en zette die brandend op de verandatafel en legde een sta peltje handschriften ernaast. ^k zou gaarne willen, dat je die eens door zag Duncan, indien het je niet te veel vermoeit. Ik vermoed, dat je wel raden zult, dat dit mijn pogingen in de letterkunde zijn Met deze woorden spoedde zij zich weg, alsof zij zich schaamde en het duurde wel een vol uur, voor zij terugkwam. Terwijl hij daar zat met het licht op de blad zijden en de zachte schaduwen van den komen den nacht om hem heen, kon hij de zachte ge luiden hooren, die uit het huis tot hem kwa men Margie's vroolijk gekakel en Ken's lagere etenv d0 fifihdde*- vrede en liefde, die be hoord hadden tot het verloren tehuis zijner droomen en hoop. Toen Jeanie eindelijk bij hem kwam, een tót- te schaduw in het schemerlicht, zat hij zoo stil, dat zij dacht, dat hij in slaap gevallen was. De bladen van het handschrift zagen eruit, of zij niet aangeraakt warenslechts zijn hand lag erop, om te beletten, dat zij zouden beroerd worden door den zachtei) nachtwind, die lang zaam uit het dal kwam aanwaaien. „Sloop je, Duncan „Neen, meid," antwoordde hij met een schok. „Ik heb dit gelezen en ik heb ervoor moeten bui- gen." Magazijn „Vedea" Lan^eslraat 116. Joh. r. Dijk. Per snaar 1 O 50 en f 0.60 „Neen, neen I Daarvoor heb ik het je niet aan geboden, man f Ik wilde alleen maar je oordeel vragen." „Ik heb geen oordeel," antwoordde hij zacht jes. „Want dit staat boven mijn oordeel, boven het mijne en dot van iedereen hot is het eenig wore I" „Het eenig ware I" herhaalde zij en er kwam een trilling in haar stem. „Ja, meid, het eenig ware. En te denken, dat dit alles in je opgesloten lag, al deze jaren en dat ik het niet geweten heb I" „O, dat komt er niet op aan I Leeren wij ooit degenen kennen, met tóe wij samenleven, Dun can Ik betwijfel het ten zeerste. Als ik nu te rugzie, dot» denk ik ioderen dasr aan iets anders omtrent vader en moeder, wat mij destijds nooit is opgevallen. Wij nemen elkander zoonis wij zijn. Misschien is dat ook wel de beste manier, om te leven." Heriot stond op, zijn borst bewoog zich ech ter op en neer en op zijn gelaatstrekken trachtte een verborgen ontroering een uitweg te vinden. „Jeanie, ik neem de bereidwilligheid, waarmee je me hebt laten lezen, wat je geschreven hebt als een sein cn een teeken, dat je het verleden vergeten neen vergeven hebten dat je mij helpen wilt het verloren tehuis opnieuw op te bouwen „Mettertijd, misschien. Ik heb dit voor je mee gebracht, Duncan. Wees zoo vriendelijk en lees dit ook en misschien helpt dit ons don, den faotslen hinderpaal uit den weg te ruimen." Hij nam haar den brief, dien Elsa Marsden geschreven had en die haar door Margaret Bain gezonden was, uit de hand. Zijn gelaat droeg een eigenaardige uitdrukking, terwijl hij haar den brief weer overhandigde. „Dus ik heb ook verkeerd gedacht," zeide zij eenvoudig. „Laten wij niet meer terugzien, Duncan. Ge loof je ook niet, dat het hier iets nieuws is Al les nieuw Het leven, de kinderen alles. Zelfs jij en ik I" En, terwijl zij zich dicht naast hem nestelde, veroorloofde zij hem zijn arm om haar heen te slaan en aldus nam hij haar aan zijn borst. HOOFDSTUK XXVII. Het was Barclay Speed's eerste reis over den Atlantischen Cccaan en niets verwonderde hem meer, dan zijn eigen belangstelling in zijn nieu we omgeving. Hij had het stof van zijn voeten creschud en nu koesterde hij in het geheel crecn zorg omtrent hetgeen daar in zijn afwezigheid gebeuren zou I De gedachte nan den jongen Geoffrey, dia daar alleen zonder hulp voor vraagstukken stond, die zelfs nog ouderdom en ondervinding beide overbluften, vermaakte hem buitenge woon. Hij zou hem drie maanden geven, en ge steld dat er een hopelooze warboel zou zijn bij zijn terugkomst, dan zou hij toch alles weer spoedig op pootcn zeiten. Intusschen vulde het verwonderlijke, verbazende feit dat Naomi zijn vaderlijke zorg noodig had, den geneden ho rizon zijner gedachten. De eerste twee dagen had zij ziek in haar hut gelegen en had hij weinig van haar gezien. Den derden dog stond zij op, en in haar dikken man tel met den stormkraag opgeslagen, was zij bovengekomen mot een bleek, treurig gezicht onder den rand van haar dichtgesluierden hoed. Toen hij haar zog, sprong hij op, om haar zijn arm aan te bieden. „Als je mij gezegd hadt, mij een boodschap gestuurd hadt, dat je boven zoudt komen, l»nd ik beneden «rel voor je gezorgd," zeide hij brusk. „Het was niet noodig," glimlachte Naomi. „IU word nu veel beter. O, vadertje Kom eens hier aan den kont en laat mij eens kijken naar het rollen van die groote groene golven f Is het niet schitterend I En is het niet een hemelsch iets voor u cn mij, om hier al Heen te zijn, te midden van die machtige golven „Ik ben blijde, dat je er zoo over denkt, meid" zeide Speedmaar er klonk iets raadselachtigs in zijn stem. „Wat voor jou nu goed is, is ook mij naar den zin. Ik wilde, dat je moeder ook meegekomen was, maar zij zou de groote golven gehaat hebt ben, waarop jij en ik zoo dol zijn." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1