M ZILVER ii ALPACA DE EEfVI LANDER" BUITENLAND. Ve nabetrachting over den Gemeenteraad. B. REEWEG, FEUILLETON. Het Verloren Slszengers Balisn f 14.25 perdo/iin'922 20e Jaargang No. 260 BiiBMisnus-'r-rztZ pos» f s.—P«r week (met urate Terrekerm* ongelukken) f 0.17». aixooderlijkc nummers f ftOÏ. ff OIRECTEUR-UITGEVERt J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA' TEl INT 613. Oonderdas 4 Mei 1922 PRIJS DER ADVERM met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienstaanbi» dingen en Lictdadigheids-advci ten tien voor de helft der prQ* Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooraecli«e bepalingen voor het advcrtcercn. lie no circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- eel belangrijks bevatte de agenda Dins- fag avon d niet, zoodat deze vrij spoedig was dgewerkt. Het eenige punt van belang, het roo.stel inzake het handwerkonderwijs werd verdaagd, daar de leden geen tijd hadden jehad de draagwijdte van dit voorstel na te jaan. De Wethouder van Onderwijs be greep dat niet al te best en met zijn bekende hondborstigheid zei hijAlgemeen wordt er geroepen om te bezuinigen, welnu, hier heb- >en we een voorstel tot bezuiniging. De heer ftekké had gewaagd van het belang van het onderwijs, of dat met het voorstel gebaat poii zijn. Daar ging de Wethouder echter biet op in, het was -een voorstel tot bezuini ging. Precies ons idee f Intusschen het boorsel werd aangehouden en zal nu ver- Jnoedelijk 16 of 23 Mei behandeld worden knet de groote reorganisatie. Daar hoort het trouwens ook bij, te meer daar het hoofd- frrvotief dezer onderwijsverbetering (I) toch Slechts bezuiniging is. I Na afhandeling van de agenda kwam het voornaamste. De S. D. A. P. had n.l. een verzoek bij B. en W. ingediend, om de ver kiezingspropaganda op straat te mogen voe ren. Op -een aantal pleintjes, aan of op den Openbaren weg gelegen, zouden verkiezings vergaderingen worden gehouden. Dat ver zoek is door B. en W. afgewezen, maar bij het formuleeren der beslissing ontdekte de Burgemeester, dat dit verzoek niet tot de competentie van het college behoorde, maar Itot die van het Hoofd der Politie. De Burge meester deelde echter aanstonds mede, dat zijn beslissing eveneens afwijzend was. Dit alles was den S. D. A. P.'ers bekend. Wethouder Hofland had, tegen alle usances Sn, hierover reeds in de socialistische pers geschreven. Niettemin interpelleerde de heer Polder of dat verzoek was ingekomen en of al een beslissing was genomen, want er was nog steeds geen antwoord ontvan gen. De heer Stadig wees er op, dat er een in discretie was begaan, als over een en ander reeds was geschreven, maar de Burgemees ter ging hierop niet in. In verband met het geen volgde was het echter goed geweest op dit gebrek aan goede manieren bij Wet houder Hofland, als er propaganda te maken is, de volle aandacht te laten vallen. De Weidende vragen van den heer Polder ble ken n.l. maar het aanloopje te zijn om Wet houder Hofland de gelegenheid te geven de landsvergadering te misbruiken tot het hou den van een verkiezingsspeech. De reactio naire daad van den Burgemeester was voor hem een schitterende gelegenheid om eens heftig te toornen tegen verdrukking van de politieke vrijheid. Dat hiervan abso luut geen sprake was, Wethouder Jorissen wees er nadrukkelijk op, liet de heer Polder uitkomen, die meedeelde, dat de vergade ringen toch doorgaan, hetzij op de openbare Btraat, hetzij op particulier terrein. Niette min sloeg wethouder Hofland door over dat beknotten der politieke vrijheid, zich s>teeds meer opwindende en gebruikte hij heel dik ke woorden aan het adres van den Burge meester. De heeren Kroes, Stadig en Nieu- iwendijlc vonden het zoo -mooi, dat zij spoe dig de vergadering verlieten, hetgeen door den Edelachtbaren wethouder een schoone gelegenheid was hun eenige lieflijke scheld woorden na te zenden. Voorwaar een prach tig voorproefje van de ingetogen wijze waar- Dp de heer Hofland de propaganda denkt te voeren. Niemand behoeft aan hun optre den aanstoot te nemen, als zij maar de vrij heid hebben er uit te braken, wat zij willen. FTrouwens, zooals reeds opgemekt, ook Krierp wethouder Hofland allerlei beleedigin- gen naar het hoofd van den Burgemeester, zoo weinig wist hij zich zelfs in een raads vergadering te bedwingen. Voor de tribune moet dat verontwaardi ging lijken over des Burgemeesters snood heid. Maar hoe ongegrond en werkelijk valsch was toch die verontwaardiging, zijn edelachtbare zwom lustigjes in de laagste regionen der politiek en speculeerde dap per op de minst edele hartstochten der on nadenkende kiezers. Is het wonder, dat wij hem komediespel verwijten als hij zoo opgeeft van het zich bij voorkeur bewegen in de hoogere regionen? Hoe aanmatigend trouwens dezen man, hier bij zoo geheel te onpas, te hooren aandrin- gen op eerbied voor ieders overtuiging, de zen man, die in zijn ToortscoTrespondenties, waar bij het <?r voor zijn lezers wat dik moet opleggen, nooit anders dan zijn politieke te genstanders door het slijk haalt 1 En hoe schril en valsch klonken dan ook de accoor- dén dezer louter en alleen door partiihart- stochten beheersrhte ziel, toen de Burge meester tegenover zijn geschetter een standpunt plaatste, dat getuigde van ware hoogheid van ziel, een hoogheid waaraan de heer Hofland niet tippen kan. Al draait deze nog zoo luid zijn eigen voortreffelijke eigen schappen uit, zoolang zijn optTeden zoo in flagranten strijd blijft met zijn woorden, zal menigeen aan zijn oprechtheid moeten twij felen. De heer Hofland kent blijkbaar maar één leidend beginsel, n.l. de oogenblikke- lijke propaganda voor zijn partij. Daaraan is alles ondergeschikt en dat belet hem een ruim en breed standpunt, waarop hij overi gens zoo prat gaat, in te nemen en dat ver klaart ook de gemakkelijkheid, waarmee hij het karakter zijner tegenstanders aantast. De Burgemeester bleef blijkbaar onbewo gen en het theatrale slot van den heer Hof land, waarin hij te kennen gaf dat de afwij zing in zijn kringen met wrevel zou worden ontvangen, met wrevel en met medelijden voor den persoon van den Burgemeester liet hem onaangedaan. Maar scherp ver wees hij de tot hem gerichte verwijten naar het land der verzinsels en glas helder toon de hij aan, dat de S. D. A. P. in geen enkel opzicht bij anderen werd achtergesteld. En o zoo fijntjes liet hij den heer Hofland voelen, dat zijn eerbied voor anders over tuiging slechts een nietswaardig verguldsel is, in gebruik zoolang de meeningen niet botsen, maar niet zoodra wordt men tegen partij of het loopt mis en maar al te veel holt men dan blindelings door. Als tegen partij het goede erkennen in een ander, ós prachtig en als u dat niet kunt, aldus onge veer de Burgemeester, dan heb ik medelij den met u. De heeren stonden blijkbaar paf. Weth. Hofland zweeg en de heer Polder vergat zelfs zijn voorstel in te dienen om een uit spraak van den Raad uit te lokken. Politiek Overzicht, In de Sunday Times van 30 April werd een artikel opgenomen met verschillende vette hoofdjes, waarvan één luidde: „Het Fransche rpilitorisme een gevaar". In het artikel wordt gewezen op de twee opvattingen ter Genuee- sche conferentie: de Fransche en de Engelsche; de opvatting van hen, die stijf en strak vasthou den aan het verdrag van Versailles en de op vatting van hen, die een zeer drastische revisie van 't verdrag van Versailles beschouwen als den eersten stap, die kan leiden naar politicken vrede en economische zekerheid; de opvatting van hen, die aan geweld gelooven en de op vatting van hen, die aan handel, vrij verkeer en aan beraadslagingen van mogendheden met ge lijke rechten als grondslag en middel voor het herstel gelooven. Alle Engelsche economisten en de meeste Britsche. staatslieden, aldus wordt opgemerkt, hebben thans berouw van het ver drag van Versailles: zij zien, dat het tractaat de ineenstort :ng, door den orlog in hot leven geroepen, verdiepte cn vobooide; 2ij zien. da: de bepalingen van het verdrag en nog nmer heel de geest, die eruit spreekt, voor alle Britsche hand V.' -langen fatale gevolgen hadden en dat zij met het herstel v°n het politieke en econo mische evenwicht, dat voor Groot-Brittannië meer dan voor welke andere mogendheid ook een levenskwestie ic, onvcrecnigbsar zijn. Maar de Sunde" Times st u r*°t alleen; de knappe journalist Garvin v n de Observer he*ft zich in ccnderen zin uitgelaten en opgemerkt, det dc te Genua vergaderende naties nog geen oplossing zien; zij zien echter de alternatieven; zij weten nu, nis zij 't nooit tevoren wisten, dat zij slechts hebben te luezen tusschen verzoe ning en ondergang. Maar Garvin vindt, dat Frankrijk niet oprecht werkt voor de hereeni- ging en het herstel van Europa; het vreest deze beide. In plaats daarvan klemt Poincaré zich vast aan d" formule van een geallieerde opper heer schappij. Gnrvin schriih: „Zii heteekent Fransche opperheerschappij <r basoerd op het eenige leger, dat tegenwoordig in West- on Midden-Europa meetelt, een leider, betrekkelijk sterker dan Napoleon ooit bezat. Elke verande ring ten goede in Europa moet de uitbreiding en den graad der tegenwoordige Fransche hege monie verminderen. Dit is het wezenlijkste ge heim van het conflict." De Londcnschc correspondent der Kölnische Zcitimg geeft met begrijpelijk genoegen de op vattingen vnn Garvin in Sunday Times weer en maakt er tevens melding van, dat in de Times, het bekende Norlhcliffe-blnd, een z.g. „Engelsch koopman in Duitséhland" in ccn langen brief verzekert, dot Duitschland rijker is dan ooit, dat het zijn bevolking verbazend goed gaat, dat zij geen armoe kont en dot alle Engehchen en Er- tente-genooten in Duitschland ervan overtuigd zijn, dqt Duitschland ziin schuld vijf maal zou kunnen betalen zonder het te merken. Door de heele Nortcliffc-pers is deze brief afgedrukt en in een hoofdartikel van de Daily Mail wordt zelfs beweerd, dot de geheel© belasting in Duitschland maar 35 sh. per hoofd bedraagt tegen 460 sh. in Engeland. Een en ander is voor den correspondent aanleiding OT> te merken, dot, wanneer de Northcliffe-pers op een dergelijke wijze haar best doet om te l'cgen, dit betee- kent, dat men te Parijs iets tegen Duitschland in het schild voert „Wanneer de Fransche regeering haar reus achtige leger tegen het streven naar ontwape ning moet verdedigen, verschijnen in het hier uitkomende „gellische orgaan" lange onthullin gen over Duitschland's heimelijke bewapening; wanneer Poincaré een nieuwen inval in 't weer- looze Duitschland beraamt, moet zijn orgaan hier anntoonen, dat de Duitschors op fraudu- leuse wijze zich bankroet verklaren. Dat is al les. Ik betv/ijfel echter, of de Northcliffe-pers met haar nieuwsten leugen veel geluk zal heb ben. In allen gevalle stond de openbare mee ning de laatste week ondanks alle hysterie van Times en Morning Post zel-Jzanm vastberaden och-ter Llovd George in zijn verzet tegen de po litiek van Poincaré. De sprookjes van Duitsche bewapening en Duitschen rijkdom doen het hem Langsstraat 39 - Te!. 462 niet meer, terwijl het inzicht, dat het econo mische herstel vnn Europa, do j voor Engeland een levensbehoefte, door Frankrijk verhinderd wordt, geleidelijk weg gemeengoed is gewor den." De correspondent, die zich afvraagt, of het Poincaré ernst is met zijn dreigement of dat hij maar bluft, maakt de opmerking, dat de op vattingen te Londen hieromtrent uiteenloopcn. maar dot men het als uitgemaakt beschouwt, dat Engeland niet verplicht is deel te nemen aan een niouven inval in Dui'schland cn dat hij, door Frankrijk op eigen houtje ondernomen, het einde der Entente zou bcteekcncn. Merkwaardig wordt het in de correspondentie geacht, dat men te Londen niet schijnt te bestrijden, dat par. 18 van annex 2 bij doel 8 vnn 't verdrag van Ver sailles derwijze kon worden geïnterpreteerd, dat Frankrijk er het recht aan zou kunnen ontlec- non om, onafhankelijk van de andere geallieer den, strafbepalingen toe te pnsscn. Men is even wel van oordeel, dot een dergelijke concessie practisch weinig beteekent, omdat Frankrijk na het Frankfortsche avontuur zich uitdrukkelijk heeft verbonden in den vervolge of te zien van een onafhankelijk optreden en omdat dit optre den in elk geval pas zou kimnen plaats hebben, wanneer de commissie van herstel zou hebben verklaard, dnt Duitschland zijn verplichtingen met opzet niet nakwam, welke verklaring de nndere geallieerden zou^n kunnen verhinderen. Bovendien aldus wordt eraan toegevoegd zou het in Fngelor.d's mocht staan een bezet ting van t Ruhrgebied voor Frankrijk volko men onvoordcelirr te maken. Waarbij oen ge- inspireerde mcdedeeling in dc Daily Telegraph opmerkt „Wonneer Frankrijk het recht zou hebben op eigen houtje zich meester to maken van de Ruhrstreek, zouden toch nndere paragrafen van 't verdrag het verbieden zelfstandig Duitsche inkomsten en nndere actieve vermogens, zoonis de mijr.on, in bezit te nemen, daar deze den ge allieerden en geassocieerden mogendheden ge meenschappelijk, d. w. z. aan de commissie van herstel, verpond zijn. M. a. w. juridisch gespro ken, bevond Frankrijk zich in denzelfden toe stand als Shylocb. Het zou verder Duitsch ge bied kunnen bezetten, maar hot zou niet aan spraak kunnen maken op het genot van de vruchten van het aldus bezette gebied." ©arfchle*. DE CONFERENTIE TE GENUA. Dc olgcmeenc vergadering. Genua, 3 Mei. (B. T. A.) De tweede open bare vergadering der conferentie had met het zelfde ceremonieel plaats als die van 10 April. Facta deelde in een toesprank mede, dat de commissies voor de financiën en het transport wezen haar werkzaamheden hadden beëindigd cn het eens waren geworden over bepaalde reso luties, welke overeenstemming hij een goed vooricekcn noemde voor den verderen arbeid. Evans, voorzitter der financieel© commissie, somde hierna de versohillende aangenomen re soluties op. Hij wees er op, dot die resoluties zonder effect zullen blijven zonder de mede werking van Amerika. De Fransche gedelegeer de sloot zich bij de woorden van Evans aon. Schonzer zeide, dat de staatslieden het be sluit moeten nemen cn de onmisbare wilskracht moeten bezitten om de voorschriften in practijk te brengen, die de deskundigen en de finoncieele commissie aanbevelen. Hij voegde er bij, dat alleen een politiek van vrede, solidariteit en samenwerking onder de noties tot het evenwicht kan leiden. Van Karnebeek verklaarde, dat zijn land zich geheel aansluit hij de financieele resoluties cn legde den nadruk op het groote belong van het vraagstuk der internot:onalc schulden, waarvan de voorafgoar.de regeling beslist noodzakelijk is voor het in de practijk brengen der besluiten van Genua. Schulthess (Zwitserland) drong aan op een spoedige regeling der internationale schulden. Tsjitsjerm verklaarde, dnt Rusland bereid was de resoluties der finoncieele commissie te onder schrijven, maar uitte ecnig voorbehoud vooral ten aanzien der betrekkineen, door de com missie geschapen tussrhen den Volkenbond cn de technische orernnen. Ook uitte hij een voor behoud betreffende het advies inzake den wissel koers, gegeven het in Rusland heerschcnde stelsel van nationalisatie. Hij sloot zich volko men aan bij Schonzer, die een beroep deed op den vrede!ievonden geest der volken. Hij zin speelde opnieuw op dc noodzakelijkheid van al* gemeene ontwapening. Rnthenou hield ccn lange rede, bcschouwin* gen bevattend over do economische wcreldcri- sis, over de koersschommelingen cn over het herstel van de koopkrocht van het geld. De voorzitter verklaarde hierop de algc- meene beraadslagingen voor gesloten. De 19 resoluties der finoncieele commissie werden mot algemecne stemmen aangenomen. Jaspar gaf een beknopte uiteenzetting van het rapport der transportcommissie. De werkzaam* heden dezer commissie leidden tot de annnc* ming van een ontwerp-rcsolutio vnn acht artike len, een onntnl adviezen bevattend ten aanzien der vrijheid van het transito-verkeer cn do com municatiemiddelen. Borrèrc verklaarde uit naam der Franscho delegatie verheugd te zijn zich zonder voorbe* houd bij de woorden van Jaspar te kunnen aan* sluiten. Na korte redevoeringen von Lloyd Grcame en Peano (Italië) wérd do resolutie mot al gemeen o stemmen nongenomen. Dnnrnn werd de 2itting, die zich door geen enkel incident kenmerkte, gesloten. Belgic cn Frankrijk Pa rijs, 3 Mei. (Hnvos). In den kabinets raad heeft Poincaré uit nnom van alle ministers Barthou bedankt voor hot talent en het gezag, dot hij te Genua ontplooid heeft ter verlichting van het werk der conferentie en ter behartiging van de Fronsoho belangen. Na een onderzoek vnn don toestond besloot de regeering eenstem mig, dat Frankrijk zich niet vnn België znl los* maken. Barthou keert Vrijdagochtend naar Genua terug. De te Parijs vertoevende leden von de com* missie van buiten Inndsche zaken uit den Senaat hebben van gedachten gewisseld over den poli ticken toestand cn bleken het er eens over t© zijn, dot Frankrijk cn België samen dienen to blijven gaan cn gezamenlijk een tekst moeten, zoeken voor het memorandum non de sovjets. Zij verklaarden het ongeoorloofd, dot de Op perste Rood te Genua zou vergaderen in de troebele atmosfeer van dc conferentie. Amerika en Genua. Berlijn, 3 Mei. (N. T. A. Draadloos). Een bericht aan de Chicago Tribune meldt, dat Bryan in ccn telegram aan president Harding dezen dringend verzocht heeft in het belang van den wereldvrede cn van Europo's herstel een vertegenwoordiger van Amerika noar Genua t© zenden. Taft naar Genua. B e rl ij n, 3 Mei. (N. T. A. Draadloos). Vol gens een bericht uit Washington non dc Voss. Ztg. heeft Harding goedgevonden, dat dc voor zitter vön het Opperste Gerechtshof der Ver. St., Toft, door de politieke subcommissie te Genua wordt voorgedragen als scheidsrechter in allo strijdvragen, dio inzake dc Russische Sovjet-schulden kunnen ontstaan. Gerard te Genua. Londen, 3 MeL (N. T. A. Draadloos). Gerard, Ameriknonsch ambassadeur te Berlijn tijdens den oorlog, is te Genua aangekomen. Verklaring van een ZwcedscH gedelegeerde. Stockholm, 3 M c i. (N. T. A. Draadloos). De Zweedsche gedelegeerde te Genua, Tryggcr, is heden, hier teruggekeerd. In een onderhoud met persvertegenwoordigers zeide hij, dnt En- gcland's houding tegenover Duitschland onge twijfeld steeds verzoenender wordt. Dc houding der Engelsche ar beiders tegenover Rusland cn Duitschland. Londen, 3 M e i. (R.). Het algemeen be stuur von het congres der vakvereenigingen en het nationale bestuur van de arbeiderspartij, die zes millioen arbeiders vertegenwoordigen, heb ben heden aan Lloyd George geseind met krocht aan te dringen op de volledige politieke erken ning van de sovjet-regeering door de andere re geeringen, daar dit onmisbaar is voor het her stel van het politieke cn economische leven von Europa cn op de toelating van Rusland en Duitschland tot den Volkenbond, door dit een beter waarborg voor den vrede is dan welk ver drag tot non-agressie ook. Schoonheid in eiken vorm werkt veredelend fcp de massa. CORNELTE HUYGENS. - - Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELÏNK-VAN ROSSUM. door DAVID L7ALL. 8 '■Êijn naam was Speed, mijnheer en hij was wel ^en van de jongste jongens, die ik ooit gezien heb. Hij ging naar het westen ongeveer tot Cnlg'ary en daar werd hij opgepikt, naar ik gehoord heb, door iemand, die hulp noodig had «>ij zijn veeteelt." 1 „Calgary I Calgary I Waar is dat „Aan den anderen kant van the Pockies, pa- tf>a, voegde Naomi erlusschcn, die de spoorweg gidsen had bestudeerd. „Wij zullen er door gaan op onzen weg naar fiet oosten naar Canada." „Hoe ver van hier vroeg Speed aan den Icellner. „isen dag en een nacht reizen op de Limited Imperial maar ziet u, ik weet niet, of hij daar fiog zijn zei. Maar hij was een aardigejonge ke- jjrei en er was iets in hem, dat je zocht stern- Be alsof hij een meisje was. En hij had een Wh, die iemand goed deed, net een drank. Ver- lireef mij, mevrouw, maar ik verzuim mijn plicht" „Dit is op hel oogenblik je plicht," antwoord de Speed barsch. „Vertel mij nog iets meer von Wien jongen. L» hij daar kellner geweest, in Win- 'jfcipeg, zei je dat niet L- Hii is in dnn mztex vaa aegen-En-tYeavmtiir in het Alexandra Hotel geweest en zij zouden hem ook wel gedurende den stillen tijd gehou den hebben, indien hij gebleven was. Hij was erg geliefd en had veel invloed op de andere jongens. Zij hebben daar dien winter minder ge dronken dan ooit, sedert het huis geopend is. Dus, als u hem toevallig kent, of iemand van zijn familie, zeg hun dan maar, dnt het hem in Canada goed gaat, en ik ben blij, dat ik hem in de hoogte kan steken." „Ik ben zijn vader," zeide Speed brusk. „God zegene mijn ziel I" zeide de oude man. „Dan had ik niet zoo vrij moeten zijn en toch, waarom niet Het is eigenlijk een gewone geschiedenis. Wat heeft Kipling ook weer ge- zegdten tijde van den oorlog „De zonen van hertogen, de zonen van koks I" U kunt ze hier allen vinden, in dit Canadeesche mengelmoes I Bent U een hertog mijnheer Er was geen spotternij in den blik van den oucien man te ontdekken, terwijl hij die onschul dige vraag deed. „Nog niet, maar het geluk hangt aan een draad I Calgary I Wanneer vertrekken er trei nen naar Calgary 's morgens „Maar een, mijnheer en die vertrekt 's namid dags om half vijf, Engelschen tijd, natuurlijk hier hebben wij den anderen I Maar ik ben er nooit aan gewoon geraakt. Ik heb in mijn tijd gediend in het Romano en het Pagani Hotel mijn heer maar een wandeling langs het Strand, na dat de lantarens branden, zou mij meer goed doen dan een leering op een Zondagsschool I" Hun belangstelling in het groote, nieuwe land werd levendiger door het gepraat van dien toe val ligen reiziger. Bestaat er echter wel een toe val in het verbazingwekkende weefsel, dat de menschen leven noemen Zekere groote en on vermijdelijke machten werken zeer eenvoudig en zeer natuurlijk en wat wonderbaarlijk schijnt voor onzen beperkten gezichtskring .wordt een voldongen feit. Zonder twijfel v/nren die twee naar het Van couver Hotel geleid, om een vooruitbepaalde ontmoeting te hebben met een van de velen, die Charlie Speed gepraaid had in zijn tweede va derland, zooals schepen, die elkander in den nacht voorbij gaan. Naomi scheen dit een slem van een doode te zijn. Zij zag haar vaders belangstelling stijgen tot koortshoogte. Nu praatte hij slechts over een jongen, die al zijn hoop teleurgesteld had en met wiens karakter het zijne in botsing was geweest van dat de knaap oud genoeg was te genover vraagstukken des levens te staan. Dat hij er vroeger mede in strijd geraakte dan de meeslen, was hij verschuldigd aan een geërid temperament en een vroegrijpen zin voor per- BBnHH Ooze keuze RACKETS, dit jaar wederom uigebreid „VEOEH" 111. VAK 0!JI. LAH6ESTRJIAT116. lel. 70 soonlijke verantwoordelijkheid, welken men zoo dikwijls mist bij jonge menschen. De meest aandoenlijke trek in de geheele ge schiedenis was in Naomi's oogen het ontroeren de vertrouwen van haar vader, dat hij in staat zou zijn den jongen feitelijk daar waar zij uil elkander gegaan waren, weer te ontmoeten, en dat hij de teugels weer in dezelfde vaste, heerschzuchtige hand dacht te nemen I Drie, neen, bijna vier jaren, in een land, dat ruw en hardvochtig was voor den man, die zelf zijn weg moest vinden, zouden wel een anderen man van Charlie gemaakt en zijn opvatting der .dingen veranderd hebben 1 Deze dogen en weken werkten opvoedend op Naomi en naar den uitwendigen schijn te oor- deelen althans, begon de bittere wonde, die haar uit Engeland verdreven had, te genezen. Het is bijna onmogelijk voor een man of x'rouw met een gezonden geest om snel een nieuwe omgeving te zien en nieuwe ervaringen op te doen, zonder van hun eigen gedachten afgeleid te worden cn niets te voelen van de zelfzucht en onbeduidendheid van hun eigen be langen. Terwijl Naomi's oog^n zich verwijdden bij het zien van die nieuwe beschaving, voelde zij zich er niet langer vijandig tegenover staan, maar ontdekte zij verwantschap. De aanmerkin gen, die zoo glad vnn haar vaders lippen kwa men, en die door velen hunner medereizigers gedeeld werden, vonden geen weerklank in haar nart. De uitgestrekte eenzame velden, vooral sedert zij op Britsch grondgebied gekomen wa ren, de aandoenlijke worsteling, de arzondering van menigen enkeling op de buitenposten der gienzcr. van het rijk deden een machtig beroep op haar. De geest van de eerste baanbrekers sprak tot haar door de ruimte cn vroeg haar, wat zij hem te geven, hadof haar vrouw-zijn geen zending had, om zc-re-> te brengen in een land, waar de vrouw zo r<- op prijs gesteld werd. Dc afstand werd groot, als haar oogen zich naar Engeland keerden, en de groote wa terweg werd geen groote weg naar huis, maar een scheidende en onbevaarbare zee. Onbewust van de macht, die Canada over Naomi kreeg ofschoon verrukt toen hij bemerk te, dat dc vermoeide uitdrukking was weggc- wischt van haur gelaat, en dat haar geest won derlijk opgcv'"oolijkt was, ging Speed voort met zijn aanme kingen op Canada, zijn plannen en ©ordecl over de toekomst, zijn veronderstellin gen omtrent dit en dat betreffende de verdere ontwikkeling von het land. En den volgenden morgen, voor Naomi be* neden was, om met hem te ontbijten, was hij noar het kantoor gegaan om plaatsen te bespre ken in den trein naar het oosten. Deze weken van innig somenzijn met zijn dochter hadden meer voor Barclay Speed gedaan, don hij zich! verbeeldde. Wat weet de gewoijp vader in za* ken, overstelpt door eigen belangen, wiens be kwaamheden tot het uiterste opgcvifcrd wor den, in zijn pogingen om meer en meer te ver zamelen van het vergankelijke goud voor hen, die hij bemint, wat weet bij van het innerlijk© leven van zijn dochter Men kon het veilig zeggen, zeer weinig, bijna niets en het verlies aon beide zijden is onher stelbaar. Dikwijls moet hij haar aan een aïideren man overgeven, zonder dat hij tijd gehad heeft, te verwezenlijken dat zij de zijne is. Veel is er geschreven omtrent de zorgen en angsten' van het moederschap, maar wie zal het groote treurspel van het vaderschap verkondigen, zijn' afzondering cn eenzaamheid en zijn zelfverkozen onbekendheid met de liefelijkheid van het ge zinsleven Zij ontvingen hun Engelsche post eerst op den morgen van hun vertrek uit het Vancou- ver Hotel en dc brieven verschoften hun aan dachtige lectuur in een kleinen zitkomerwagen, dien Speed met aanzienlijke kosten voor Naomi had weten te bespreken op hun meeste lang© reizen. Dat was de manier, waarop de man zijn medegevoel uitdrukte met de vrouw, die het lot geslogen had en die hij op geen andere xvijz© wist te helpen dan door haar te overladen met de dingen, die geld kunnen verschaffen. Het is èen niet te verachten manier, daar het d© tast bare en zichtbare uitdrukking van liefhebbend® genegenheid is, die alles zou willen geven, o™» de smart te verminderen. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1