UPS' SAFE-INRICHTING MSOH „l'IIBBHDEUl" muf Ponne* f DE EEMLANDER" BUITENLAND. Eet-, Thee- en Sntbijtserviezen 1 ïwmspiBc.'7?rzir: prhs der mmimli c EERSTE BLAD. 41 ltiiSEGRIICHT Ho. 4. ÏEIEPHDOS Ho. 304 Deposito-Rente: Ten jaar vast 5°« zes maanden opzegging 4>/3°/o ten dag a1/*®/® ABDIJSIROOP. BINNENLAND. B*rfchfea. 44UH8ESÏHMÏ MHSnilT. COSTUMES Hieuwsl§dessins FRQTTÉ ROKKEN BiOUSES. Kamerovemcht. Vlasakkerweg 52d Telefoon 169 Electriciteitop alle gebied Repareert alle machines Opgericht 1906 Laagste prijzen 20e Jaargang Mo. 262 jper post f 3."". per weck (met gratis verzeker ng ongelukken) f 0J7* afzonderlijke nummers ZaterdaQ IWei i»22 DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFP. 8UREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEt- INT 61X van 1 —4 regels f 1-Of 1 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienstoanbie» dingen en Lictdadighculs-adveitentiën voor dc beid der prij» Voor handel rn bedrijf bestaan teer woordeelige bepalingen voor het advertecren. ten# circulaire. bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. <lVan bet memorandum, dat de geallieerden "Ben de Russische delegatie te Genua hebben •doen toekomen, hebben wij gisteravond den Inhoud weergegeven der zes eerste artikelen. Het zevende artikel is het uitvoerigst en zou |iet eigendomsarlikel kunnen worden genoemd. Om de hervatting der economische activiteit der (buitenlanders in Rusland te bevorderen, om het Voor de buitenlandsche staten mogelijk te ma- |cen Rusland te helpen en zoodoende het herstel San dit land te vergemakkelijken, moet de ra- enregeering, wat den particulieren eigendom betreft, verschillende maatregelen aanvaarden. Pp gTond van de resolutie van Cannes heeft fie Russische regeering het recht op haar eigen Igrondgebied het eigendoms- en economische systeem alsmede den regeeringsvorm te kie zen, die haar het wenscheliikst voorkomt. De geallieerden kunnen hiertegen geen bezwaar hebben, maar zij eischerv, dat de Russische re geering overeenkomstig dezelfde resolutie de verplichting op zich neemt alle buitenlandsche belangen met betrekking tot verliezen of scha de, voortgevloeid uit confiscatie of sequestratie van eigendom, terug te geven, te herstellen of, iwaar dit niet gebeurt, te vergoeden. In het ge val, dat de vroegere bezitter niet in het bezit van dezelfde rechten kon worden gesteld, die hij vroeger bezat, moet de Russische regeering vergoeding daarvoor in de plaats geven. Wan neer de vroegere bezitters en de radenregcering het niet eens kunnen worden over de wijze of bet bedrag der vergoeding, zal de vroegere be zitter kunnen aankloppen bij een gemengd «scheidsgerecht en die vragen, of de vergoeding rechtvaardig en bevredigend is. Wanneer het gemengde hof van arbitrage besl'st, dat dit wel het geval is, moet de beslissing door den vroe- geren bezitter worden aanvaard. Wanneer-de vergoeding volgens het scheidsgerecht onvol doende is en wanneer de radenregeering en de vroegere bezitter nog niet tot overeenstemming zijn gekomen, zal de Russische regeering den vroegeren bezitter voor de keuze mogen stellen het vruchtgebruik ervan te genieten op min stens even gunstige voorwaarden als wanneer hij er zelf nog vrijelijk over kon beschikken. Wanneer echter het gemengde hof van arbi trage uitmaakt, dat het pre clinch onmocelijk is het vruchtgebruik te verstrekken en dat een schadevergoeding moet worden betaald, dan zal dit bedrag, wanneer de partiren het niet eens kunnen worden, door het arbitragehof vastge steld worden en zal deze som in obligaties moe ten worden betaald. Wanneer de radenregee- het eigendom zelf niet terug kan geven, za? fcij niet het recht hebben het later aan an dere concessionarissen over te dragen. Wan neer de Russische regeering later voornemens 5s tot een dergelijke overdracht over te gaan, zal aan de vroegere bezitters het recht van voorkeur toegestaan moeten worden. Wanneer 0e exploitatie van het eigendom slechts kan ge schieden door het te incopor^eren in een alge- rneene economische groep, zal de vorige maat regel niet worden toegepast, maar de vroegere bezitter zal het recht hebben aan deze groep deel te nemen naar gelang van z.iin vroegere rechten. Wat de vroegere bezitters betreft, hier bij zijn inbegrepen die Ru^fcche handels- en ïndustrieele vereenigingen, die oo 't tijdstip der nationalisatie door buitenlandse onderdanen gecontroleerd (geleid) werden, of waarin od het zelfde tijdstio de genoemden betrekkelijk ge wichtige belangen (aandeden of obl:«raties) hadden en dit in het geval, dat de menr ,-rheid der buitenlandsche belanghebbenden het •wenscht. Er zijn tevens bij inbenreoen de buiten landers, die recht op een eigendom hebben, dat 5n naam een Russischen ond-er^a-an toekomt. In het geval, dot een eiscb op grond van het on derhavige artikel niet kon worden ingediend, 'kan elk buitenlandsch onderdaan, die belangen in een Russische maatschappij heeft, op grond van art. 6 een vergoeding voor schade, toege bracht aan een belanghebbende, verlangen. Dit is wel de hoofdzaak van het zevende ar tikel, dat zooveel stof heeft doen opjagen. Artikel 8 schrijft voor, dat de radenregee ring maatregelen moet nemen om het voor de buitenlandsche onderdanen mogelijk te maken, dat aan hun eischen jegens Russische particu lieren wordt voldaan. Wanneer de betaling van Üeze sommen door het ontreden of verzuim der radenregeering onmogelük mocht worden ge maakt, komt de verplichting tot betalen ten loste der Russische regeering. de gemengde arbitrage-commissie, genoemd ii*| art. 6, benoemd wordt. De financieele beslissingen bij toepassing van fart. 7a zullen door de uitgave van nieuwe obli- jgaties 5 pet. voor het door het gemengde scheidsgerecht bepaalde bedrag worden gere geld. De voorwaarden betreffende den rente- dienst van deze obligaties en de amortisatie hiervan zullen mutatis mutandis met die der Oude obligaties analoog zijn, die door de sub ent 6 genoemde arbitragecommissie vastgesteld worden. Voor elk land zullen gemengde hoven van ar bitrage worden ingesteld om te beslissen over de schadevergoedingen. Deze gerechtshoven Zullen voor elk land zijn samengesteld uit een 0oor de Russische regeering en uit een door 0e regeering der betrokken onderdanen te be noemen lid alsmede uit een president, die door Opdat de ondernemingen, die aan buiten landsche onderdanen voor de gebeurtenissen van het jaar 1017 toebehoorden, zoo spoedig mogelijk weer gaan werken en opdat nieuwe ondernemingen kunnen worden opgericht, die van groot belang ziin in verband vi.~t kloard. het herstel van Rusland, m de raden regeering op zich nemen alle maatregelen te nemen, waardoor onverwijld de bescherming van de personen, het eigendom en de arbeid van buitenlandsche onderdanen wordt verze kerd. Te dezen einde zal de rechtsuitoefening in Rusland overeenkomstig de bepalingen van art. 8 van het rapport der deskundiger van Londen georganiseerd worden en de voorwaarden voor hot verblijf van buitenlanders in Rusland, als mede de voorwaarden voor hun handel in Rus land zullen overeenkomstig de urtt. 917 van genoemd rapport vastgesteld worden. fin |fenf/iar 'n woonhuis, in Uw fabriek, U»{ ndlIiUÜ', behoort Gij in deze tijdon do Abdijsiroop 'oij do hand te heb. ben. Koop dadolijk een flesch In overleg me' de radenregeering zullen bi- zondere beschikkingen worden getroffen, die de regeling betreffen der kwesties inzake de liqui- rotie van verdragen van vo^r den oorlog tus~ schen Russische en buitenlandsche onderdenen. En dan is er ten slotte nog een artikel 13, dat bepaalt, dat de Russische regeering aan de Roemecnsche de waarden moot teruggeven, die deze laatste in Moskou heeft gedeponeerd. Het woord znldus nu weer aan de Russische gedelegeerden zijn. Of het inderd -ad juist is, zooals sommige berichten zouden doen veron derstellen, dat de Russen 't memorandum 2«llen verwerpen, zullen wij wellicht spoedig weten; een Reutcr-telegrom meldde althans, dat Tsjit- sjerin over een dag oF twee zijn antwoord zou indienen. den eisen ot nietigverklaring van dc verkiezing der communisten Marty en Badine, heeft deze verkiezingen formeel en wettelijk nietig ver- DE ENGFLSCKE ARBEIDSMOEÜ UKHEDEN. De staking in scheepsbouw bedrijf opgeheven. DE CONFERENTIE TE GENUA. De economische commissie. Ger.ua, 5 Mei. (B. T. A.). De economi sch" commissie heeft haar werkzaamheden ge ëindigd Hna-, laatste besluiten hebben betrek king op de vrijheid van handel in grondstoffen, oneerlijke concurrentie, prijsdrukking, land bouw- en arbeidsvraagstukken. Op al deze pun ten heeft Rnkowski vooi behoud gemaakt, maar niet op een besluit ten aanzien van het inter nationaal arbeidsbureau. Het verdrag van Rapallo. Berlijn, 5 Mei. (N. T. A. Draadloos). Dc laatste nota der commissie van herstel, gericht tegen het verdrag van Rapallo, doet volgens het oordeel in politieke kringen te Berlijn duidelijk zien, dot in het Duitsch-Russische verding geen bepalingen te vinden zijn, die in strijd zijn met het verdrag van Versailles cn er ook in de toe komst geene gevonden zullen worden. Uit en kele aanmerkingen in de nota blijkt de tendens Duitschlond iets onaangenaams te zeggen en eene zekere onzekerheid te scheppen door het vermoeden te doen blijven bestaan, dot later toch nog de een of andere overtreding zou kun nen worden gevonden. Het Russische vraagstuk. Londen, 5 Mei. (N. T. A. Draadloos). Vol gens de Daily Telegraph zal subcommissie no. 1 niet meer vergaderen voor het Russische ant woord op de nota is ontvangen en dit wordt niet voor Maandag of Dinsdag verwacht Frankrijk cn 't Russische memorandum. G e n u a, 5 Mei. (B. T. A.) Barrère heeft van middag aan Facta de nota overhandigd, waarin de Fionsche delegatie officieel laat weten, dat de Fransche regeering besloten heeft niet haar handteekening onder 't memorandum voor de Russen te plaatsen, zoolang België niet ge meend heeft er de zijne onder te plaatsen. Barthou cn Lloyd George. Genua, 5 Mei. (B. T. A.) Barthou zal mor en ochtend een onderhoud hebben met Lloyd George, waarin een besluit zal genomen worden ten aanzien van een mogelijke gezamenlijke bij eenkomst met Wirth en Rothenau. De houding van Frankrijk. Berlijn, 5 Mei (N. T. A. Draadloos). Vól gens L'Oeuvre keert Barthou met nieuwe in structies naar Genua terugdeze zouden inder- dead aan de afzonderlijke staten volle bewe gingsvrijheid willen toestaan. Dus zouden Enge land en Italië Sovjet-Rusland de jure kunnen erkennen zonder verplichting van andere sta ten. Frankrijk en België zouden de ondertceke- ning van het memorandus aan de Russen kun nen weigeren, zonder daardoor andere staten te verhinderen. De instructies zullen met name niet toelaten, dat de vrije handel of bescher mende rechten worden besproken, evenmin als de schadeloosstelling, zij het ook indirect. UIT BEZET DUITSCHLAND. Berlijn, 5 Mei. (W.-B.). Volgens een be richt van een correspondentie-bureau zal van I Juli af de sterkte van de Engelsche bezettings troepen slechts twee bataljons infanterie en twee bataljons bombardeeringsvliegtuigen bedrogen. De Amerikaansche bezettingstroepen. Berlijn, 5 Mei. (N. T. A. Draadloos). Uit Washington wordt gemeld, dat de minister van oorlog heeft besloten den datum voor den terug keer der Amerikaansche bezettingstroepen uit te stellen tot' 17 Juli. De schulden aan Amerika. Berlijn, 5 Mei. (N. T. A. Draadloos). Do Intransigeant beweert, dat de Amerikaansche nota terugbetaling deT Fransche schulden ver langt binnen dertig jaar, met 4 pCt rente van 1922 af. Een Duitsch arbeidsconflict. B o r 1 ij n, 5 Mei. (W. B.). Volgens de Lokal Anzeiger hebben de directies van de cementfa brieken te Stettin, waarvan de arbeiders in' sta king zijn gegaan, alle werknemers ontslagen. Voor'.oopig is nog geen oplossing van het con flict in zicht De verkiezing der Zwarte Zee-muiters nietig verklaard. Parijs5 MeL (B. T. A.). De raad van de -prefectuur, geroepen om zich uit te spreken pygr 1 Londen, 5 Mei. (N. T. A. Draadloos). In de twee groote arbeidsgeschillen heeft zich een gunstige keer voorgedaan. Officieel wordt be kend gemaakt, dat hot parool tot opheffing van de stoking in de scheepswerven is gegeven. Het bestuur der arbeiders kwam hedenmiddag bij een ter bespreking van den uitslag der onlangs gehouden stemming. M^n kwam tot de slotsom, dat, ofschoon deze uitslag een meerderheid te gen de aanvaarding van 'het laatst^ annbo 1 der werkgevers oplevert, deze meerderheid niet groot genoeg is om een voortzetting ven dc staking te recluvaarö'? n. Voorts is het regee- vingsonde oek betreffende de uitsluiting in het machine-bouwbedrijf opgeschort in verbond met het feit, dat de pogingen van den voorzitter der commissie van enquête tot het doen heropenen von de rechtstrcekscho onderhandelingen tus- schen werkgevers en werknemers met succes zijn bekroond. Dit feit wordt als een bijzonder gunstige omstandigheid beschouwd. De Zuidpool-expeditie. B e r 1 ij n, 5 Mei. (N. T. A. Draadloos). De commandant van de Quest, het schip dat vroe- j ger onder bevel van den ontdekkingsreiziger Shackleton stond, heeft aan de Daily Mali ge seind, dat do expeditie een tot dusver nooit betreden ontorktisch y^steland heeft bereikt. DE IERSCHE KWESTIE. Het bestand geschonden. Londen, 5 M e i. (N. T. A. Draadloos.). Het bestand, gisteren overeengekomen tusschen de beide groepen in den Ierschen vrijstaat, werd twee uur na de ondortcekening door de ongere gelde troepen verbroken. Deze hadden huizen opgevorderd aan beide zijden van een straat te Canningham en richtten von daaruit een hevig vuur op niets kwaads vermoedende regcerings- trocpen, die in vrachtauto's door den straat trokken. Kennis drogend van het bestand, hiel den de geregelde troepen aanvankelijk stil en beantwoordden het vuur niet, maar toen de salvo's voortduurden, zochten zij dekking en antwoordden. Drie man der geregelde troepen werden op slag gedood, een hunner werd le vensgevaarlijk cn drie werden ernstig gewond. Men gelooft, dat vier man van de ongeregelde troepen gedood zijn. Het Poolsche leger. B er 1 ijn5 Mei. (N. T. A. Draadloos). Een order der Poolsche regeering stelt de zending der lichtingen van 1899 en 1900 met groot verlof verscheidene maanden uit. Volgens verklaringen van een chef van den generalen tsaf Sikorski heeft Polen, in strijd met het voorstel van de ontwapeningscommis sie van den Volkenbond, een leger noodig van op zijn minst 375.000 man, -ter verdediging zijner grenzen tegen Rusland. DE BURGEROORLOG IN CHINA. Peking veroverd door Woe-pei-foe. Peking, 4 Mei. (R.) Tsjang-tso-lin is ge vlucht naar Moekden. Woe-pei-foe is in het be zit van Peking. Het verslagen leger vlucht in wanorde naar Tientsin. Men gelooft, dat de bur geroorlog hiermee ten eirdc is. Varspreiüe Bertcfctsn. Drie personen vermoord in Bocccpest. Naar het blad Abend bericht, zijn onlangs door Hongaarsche officieren drie personen ver moord, wier lijken door den Donau zijn aange spoeld. Onder de vermoorden bevindt zich de naar aanleiding van den bomaanslag op de Frans Jozef-kazerne in hechtenis genomen slo tenmaker Ludwig Kasnyik, ccn geboren Rus. Aangaande het officiecle bericht over het vin den der drie gedoode mnnnen verklaren de liberale bladen van Boedapest, dat deze gebeur tenis zeer bedenkelijk zijn. Blijkbaar is het ver boden verdere bijzonderheden in de bladen te melden. Een belangrijke uitvinding. Een draadloos N. T. A.-bericht maakt mel ding van een belangrijke uitvinding tot het ver zekeren van het geheim van draadlooze mede- deelingen en het beveiligen von schepen, ge daan door Franklin, een ingenieur van de Mor- coni-maatschappij. Er zijn, naar gemeld wordt, resultaten bereikt, die twee jaar geleden on mogelijk waren geacht. Met een golflengte van slechts vijftien meter is een draadloos gesprek gevoerd tusschen Londen en Birmingham, dat slechts op bepaald daarvoor ingerichte stations hoorbaar was. Een tweede gevolg dezer vinding is de ontwikkeling van den „draadloozen vuur toren", waardoor aun een schip zijn juiste plaats ten aanzien van dien vuurtoren kon wor den aangegeven. BILLIJKE PRIJZEN. B. M5EWEG, Langestraat 39. - Tal. 452. Eerste Kamer. Zitting van Vrijdag 5 Mei. Hoofdstuk 9 (Waterstaat) lil rapport over de Rijshout-cultuur is spoe dig te wachten. Na rc- cn dupliek wordt hoofdstuk 9 goed gekeurd evenals de begrootingea voor Suriname, Curasao, en het Departement Tan Koloniën. Dc vergadering wordt verdaagd tot Dinsdag 2Ja uur. Tweede Kamer.1 Zitting van Vrijdag 5 Mei. Besloten word, een aantal ontwerpen op de agenda te plaatsen, waaronder dc londbouw-on- gcvallenwet. Een voorstel om dc jachtwet tc behandelen wordt verworpen met 54 tegen 20 stemmen. Voortgegaan wordt srv', - /-«ztdeling van de wijziging der itt&4;dswct. De heer Schokking verdedigt twee amen dementen het eerste om inwonende ongehuwde kinderen boven 14 jaar buiten de wet te doen vallen, het tweede om bakkerspatroons uit de wet te verwijderen. Minister A a Ife r a verklaart het eerste umendement onaannemelijk het zou de kinder exploitatie door gewetcnloozo ouders sanktion- neeren. Het tweede amendement ontraadt de min.fcö wÜ dc werking van het verkoopverbod afwasten. Kast tweede amendement wordt ingetrokken. Do heer Schok king verandert 14 jaar in T8 jaar. De Minister acht het amendement niet meer onaannemelijk, doch blijft het ontraden. Het amendement wordt verworpen met 62 tegen 21 stemmen. Het amendement-Bijleveld om fabriekskanto- ren, die in directe verbinding staan met de fabriek niet te beschouwen als kantoren in den zin der wet, wordt na het betoog van den Minister dot het overbodig is, ingetrokken. De heer Van R ij z e w ij k, licht een amen dement toe om het mogelijk te maken dat door overleg tusschen de organisaties in een bedrijf, do achturcndag wordt behouden doch 48 uur per weck wordt gewerkt door het prijsgeven von den vrijen Zaterdagmiddag. De heer B ij 1 e v e 1 d verdedigt een amende ment om het voor twee jaar mogelijk te maken dat 56 uur per week wordt gewerkt (10 uur per dag. Zaterdags 6 uur). Minister A a I b e r s e ontraadt het amende ment-Van Rijzewijk. Hij acht den vrijen Zater dagmiddag een groot goed, dat liever niet moet worden prijsgegeven. Ook het amendement-Bij le veld ontraadt de Minister. - De heer Van R ij z e w ijk wijzigt het amen dement zoodanig, dat komt vast te liggen, dot keuze wordt gelaten tusschen 8% per dag of den vrijen Zaterdagmiddag. De heer B ij 1 e v e 1 d trekt zijn amendement in. Het amendcment-Von Rijzewijk wordt verwor pen met 58 tegen 14 stemmen. Artikel 8 wordt goedgekeurd met 47 tegen 25 stemmen. B«rfchte«. De Staatscourant van, 5 Mei— bevat o.a. de volgende Kon. besluiten benoemd tot burgemeester van Schipluiden D. J. M. van Gent, met eervol, ontslag als bur gemeester van Nibbixwoud, en tot burgemees ter van Ootmorsum jhr. W. J. H. Hora Siccama; op verzoek «eervol ontslagen wegens gezond heidsredenen E. Boorsma, de leeraar aan de R. H. B. S. te Purmerend; toegekend de zilveren eere-medaille der Oranje-Nassauorde aan mej. J. de Groaff, in dienst bij de familie Boissevain te Blaricum; benoemd bij het reserve-personeel der land macht bij den staf von het wapen der artillerie, tot reserve-eerste-luitenont voor speciale dien sten de reserve-eerste-luitenant K. Brackmann van het 4e reg. vest.-ort., zulks onder toeken ning van eervol ontslag uit zijne tegenwoordige betrekking; benoemd bij het reserve-personeel der land macht bij het personeel van den geneeskundigen d-enst tot reserve-officier van gezondheid der 2de klasse de heer T. C. Spruit, arts. aan J. de Goeijen, te Arnhem, verlof ver leend tot het aannemen van het vreemde orde- teeken ridder in de Orde van het Legioen van Eer van Frankrijk de heer J. E. Tillemo, adjunct-commies bij het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, als zoodanig ontslagen. van Leeuwen, J. G. Moogen, mr. J. F. von Roycn, Prof. dr. R. H. Soltet, L. Simons, dq Cathnrina van Tussenbroek, ds. H. G. von Wyn* gaarden. Mej. S. M. van Dugteren cn do hoer C. von Lennep hebben een definitief candidotuur nicl aanvaard. Dr. Catharine vnn Tussenbroek hoof! zich ccn plaats op de olphabetischc lijst lnteri welgevallen, zoodat een lijst van tien Candida/1 ten zal woiden ingediend. Dc verandering door de nlgemeene verga* dcring van den Vrijheidsbond op Vrijdag 28 April in de Noord-Oostelijke lijsten gemaakt, is,' naar gemeld wordt, geheel geschied in overeen* stemming met den heer H. Eisma to Bolsward,; die zijn zesde plaats geheel vrijwillig ter be* schikking van een Overijsselschen candidaat ha<J gesteld. Naar het Huisg. vernoemt, zal de Nieuwd Katholieke Partij o. n. candidaat stellen voor dol Tweede Kamer de heeren mr. I. A. Swonc t0 Vught, Verburg in Den Hong, Van Licmpt ta Haarlem, burgemeester Kolkman te Weert cil kapitein jhr. Alting von Geusau. Het Koninklijk gezin naar Het Loo. Het vertrek van de Koninklijke Familie naar Het Loo a.s. Dinsdag is bepaald op des middags 12 uur 48 min. per Staatspoor uit 'sGraven- hagc. Dc Koningin aan boord van dc Batavier V. De Koningin heeft gisternamiddag, streng incognito, het stoomschip Batavier V van de firma Wm. H. Muller Co., liggende aan de Bcompj-s te Rotterdam, bezichtigd. Met dit stoomschip zal, zooals reeds is ge meld. de Koninklijke familie een reis naar Noorwegen maken. Ruim een half uur heeft de Koningin oan boord vertoefd. Daarna is H. M. per auto naar Den Haag teruggekeerd. De Eikel-kwestie. De minister van Lanbhouw heeft, naar de „Tel." medddeelt, het onderzoek in zake het ooplreden var? den heer Richters te Rotterdam bij de eikelinzameling gedurende de oorlogs jaren, opgedragen aan mr. J. van Gelein Vi- tringa, rechter in de rechtbank te 's-Graven- hage. DE KAMERVERKIEZINGEN. Candidatenlijst onafhan- j fcelijko kamerleden. De candidatenlijst van het Comité voor de verkiezing van onafhankelijke kamerleden is als volgt samengesteld jhr. mr. E. A. van Bere- «tevn, dr. E. Bonebakker, dr. Jan Kalf. dr. J. Werkgeversorganisaties in het bockdrukkcrsbcdrijf. Woensdag heeft de Federatie der wericge* versorganisaties in het Bockdrukkersbedrijf td Arnhem haar olgemccno vergadering gchou* den, onder voorzitterschap van den heer S. Sj Korthuis. Als vertegenwoordigers in den oentralen raad werden aangewezen de heeren S. S. Korthuis cn L. A. Arts als leden, en do heeren S. W* Melchior en B. C. E. Swart Jr. als plaatsvcr* vangende leden. De heer Korthuis word tevens met algemeenc stemmen herkozen als voorzit* ter van het algemeen hoofdbestuur. Vervolgens kwam in bespreking het rapport door het algemeen hoofdbestuur uitgebracht over do in de naaste toekomst te volgen be* drijfspolitiek. Daarin werd verdedigd een no* dere uitwerking van de in den laatstem tijd ge* volgde lijnen. Mr. Van Rhijn, de adviseur der organisatie, beantwoordde do verschillende sprekers, dio naar aanleiding van dit rapport het woord voer* den. Hij gaf een overzicht van den stand van de Duitsche concurrentie en zoidc, dat de toe* stand niet is verergerd, ol is de bedrijfstoestond verre van rooskleurig. Met het voorstel van den heer Binger te Am* sterdam, om nog een enquête over het prijs- tariif te houden bij die loden, die de vorige enquête niet hebben beantwoord, kan het hoofdbestuur zich vereenigen. Daartoe zal zon spoedig mogelijk worden overgegaan. Het rapport von het algemeen hoofdbestuur werd met olgemeene stemmen goedgekeurd. Vervolgens kwam in behandeling het voor* stel van het hoofdbestuur om onder het alge* meen bureau te Amsterdam drie rnyonbureaux in te stellen, welke in drie steden van ons lnnd (mogelijk Zwolle, 's Hertogenbosch en 's Gro* venhage) zullen worden gevestigd. Het doel vani deze bureaux is, den arbeid van de organisatie beter'en vlugger te doen geschieden en hot al* gemeen bureau te steunen bij de uitoefening von zijn arbeid. Ook zullen de beheerders vort deze bureaux desgewcnscht technische cn ad* ministratieve voorlichting oan de led'cn verstrek* ken, opdat zoo voordeelig mogelijke productie* methoden zullen worden ingevoerd. Na een pe*. animeerde discussie werd ook dit voorstel oanv vaard. Het voorstel van het hoofdbestuur om met dd chefs-organisaties contact te zoeken, opdat in* zake de positie van den chef een regeling wordt ontworpen, werd eveneens aangenomen. Ten slotte kwam in behandeling de verhou* ding tot den Nedcrl. Uitgeversbond. De hou* ding van het hoofdbestuur, hetwelk geen nieuwe! overeenkomst met den Uitgeversbond meende te moeten voorstellen, omdat de tegenwoordige overeenkomst den drukker het recht onthoudt zelf uit te geven, werd goedgekeurd. Bif de rondvraag werd hulde gebracht OQit het hoofdbestuur voor zijn fubcid in deze moeii lijke tijden. De heer Korthuis ontving een krons< Int. Congres voor Melkvceteelt. Do minister van Landbouw heeft gister ge* installeerd de commissie tot voorbereiding van' een Internationaal congres voor melkveetcelt> welke commissie staa» onder voorzitterschap! van mr. Linthorst Homan. In zijn installatierede wees de minister er opi, dat een nationale tentoonstelling daarbij waar* schijnlijk niet zal kunnen ontbreken. Door het inrichten van excursiën, naar da voornaamste fokgebieden in ons land, zal da vreemdeling op de hoogte gesteld worden van den toestand van onzen veestapeL Deze zal aldus het melkveeslag, dat over dö geheele wereld verreweg de grootste verbreiding heeft gekregen, in zijne oorspronkelijke om* geving kunnen bestudeeren. In hoeverre het mogelijk zal zijn, aldus spr* hier een internationale tentoonstelling te orga* niseeren, om daardoor onzen veehouders de ge* legenheid te geven, belangrijke rimdveerosscrt uit andere landen te leeren kennen, zal een puntj van nadere overweging bij de commissie moe^ ten uitmaken. Voorts wees de minister er o. o. nog op, dat de financieele omstandigheden van dien aord zijn, dat men slechts in zeer bescheiden mat^ op de hulp van de schotkist zal kunnen rekenen# De postzegelprijsvraag. Naar het Vaderl. verneemt, heeft de mf< ateter- van Waterstaat de cijfertypes voor dê

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1