GERE III li ALPACA DE EEMLANDER" BUITENLAND. MAIS9N ..L'IIIOHDHLE" VOILE BLOUSES EU COSTUMES FEUILLETON. Het Verloren Tehuis. 20e Jaargang No. 263 pBOIKMtlISPWlS^Tt^Z^ PUDS DER ADVERTENTJEH Kinkhoest. Abdijsiroop. fee- po* J.—, per (met »e«k«,n« Wgen mg-1""'—f 007», «hcnrietijtai rmmmm fosa. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD Maandag Mei 1822 St DIRECTEUB-OITOEVER. VAUCHOFP. ARNHEMSCHE^POORTWW. m. INT 613. 14 regel* f LOS inbegrip van eti bewijsnummer, elke re «rel meer O 25. dicnstaxnbiei dingen en LtctdadJgheids-adveUentiën voor dc belfi der prö*. Voor band cl en bedrijf bestaan zect voordeel ige bepalingen voor het ad verteer en. Een# Circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt 09 aanvraag toegezonden Politiek Overzicht Onlangs wezen wij op de scherpe te- stelling, die bestaat tusschen het Fran- he en het Engelsche standpunt, die ook weer ter conferentie van Genua dui- elijk aan den dag treedt. Nieuwe feiten wijzen op, dat de Fransch-Engelsche Entente inden» ad veel te wenschen overlaat. Dit is o.a. weer ncklear gebleken in verband met het memo- ndum, dat aan de Russische delegatie is over- ligd. Vooral het z. g. „eigendomsarti- kan heelemaal niet de goedkeuring gdragen der Belgen, die heel wat geld bben belegd in Russische ondernemin» >ffen en van oordeel zijn, dat hun eigen domsrechten in het gedrang raken. Zij hebben Ban ook niet het memorandum willen teekenen. )Dok van Fransche zijde bestonden eendere be swaren en dit kwam vooral tot uiting in een amendement van Seydoux, volgens hetwelk de povjetregeering zou moeten verklaren, dat, in dien zij de eigendommen der buitenlanders zelve I\iet kon teruggeven, zij niet het recht zou heb ben deze aan andere concessionarissen af te 5taan. Wanneer de sovjet-regeering daartoe stappen zou willen doen, zou een voorkeurs recht voor de vroegere eigenaars gehandhaafd moeten worden. Wanneer een bezitting slechts kon worden geëxploiteerd door incorporatie in een algemeene groepeering, zouden de voor gaande bepalingen niet gelden en zou de vroe gere «genaar het recht hebben aan deze groe- peering de?l te nemen naar gelang van zijn vroegere rechten. Uit het door ons vermelde memoran dum bleek, dat met het Fransche amendement inderdaad rekening is gehouden. Het ontwerp» memorandum was wel door Barthou ondertee- •loend, maar omdat Barthou niets op eigen houtje mag doen (Cachin heeft spottend opgemerkt, dat Barthou zelfs naar Parijs om instructies moet seinen, of hij „goedendag" mag zeggen), zette hij zijn handteekening onder voorbehoud, dot de Fransche regeering dit goedkeurde. Hij werd mfcar Parijs ontboden en inmiddels zond de Fransche regeering instructies naar Genua aan de Fransche delegatie om het definitieve me morandum niet te teekenen. Barrère, die tijdens het verblijf van Barthou te Parijs dezen laatste verving, plaatste zijn handteekening dan. ook niet, maar onder voorbehoud van de goedkeu ring der Fransche regeering had hij geen be zwaar tegen 't verzenden van 't memorandum. André Tardieu, die misschien Poincaré onmoge lijk probeert te maken, zooals Poincaré Briand noopte heen te gaan, heeft de houding van Fransche kabinet ten aanzien van 't memoran dum aan Rusland ten zeerste gegispt. Wij trek ken, zoo uit hij zich ongeveer, voorloopig onze handteekening onder een document terug, aan. de opstelling waarvan wij zeer octief hebben deelgenomen en dat wij hebben goedgekeurd; wij onderteekenen niets, maar nemen deel aan het verzenden; wij keuren het niet goed, maar wij laten de zaken op haar beloop. Tardieu vindt dat dit onzin is, die ten top is gevoerd. Hij is dan ook ten zeerste onbevredigd, al heeft de Fransche ministerraad ook eenstemmig na- Bat de Fransche delegatie de Belgen aanvanke lijk wel wat in den steek had gelaten be sloten eenzelfde houding aan te nemen als het feelgische kabinet, dat heel weinig soepel kich betoont en er stijf en strak op staat, Bat het buitenlandsche bezit in Rusland volko men wordt teruggegeven. Engeland en Italië zijn minder fanatiek en zoo doet zich nu het geval .voor, dat den Russen een memorandum is aan geboden, dat niet de Fransche en Belgische handteekenningen draagt. Een algemeene over eenstemming met de Russen kon dus niet wor den bereikt en de consequentie hiervan is eigen lijk naar dezer dagen een Fransch socialis tisch blad terecht opmerkte dat Italië en En geland door den nood wel gedwongen worden Om, naar het: Duitsche voorbeeld, met Rusland Rapallo-verdragen te sluiten. Inmiddels bevor dert een en ander de eenheid der geallieerden niet en wordt de oplossing van 't Russische vraagstuk door de intronsigeante houding der Belgen en Franschen bemoeilijkt of verschoven. Het isolement van Frankrijk wordt hierdoor stel lig p, rooter en de houding van dit land met be trekking tot het Russische memorandum zal Stellig mede bepaald zijn door zijn innige ver» iouding tot België. Wat dan ook omtrent dc nieuwe instructies van Barthou, die weer naar Genua Is vertrokken, verluidt, wijst er dan ook op, dat de Franschen zelf de Entente verbreken en aan de verschillende geallieerden volledige vrijheid van beweging willen toestaan. De Fran schen zouden 't dan ook aan Engeland en Italië willen overlaten de sovjet-regeering de jure te erkennen. Dit beteekent, wanneer men de zaak op den keper beschouwt, dat de alliantie ver broken is en ieder vrij is te doen naar hem goed en geschikt voorkomt. De verhouding tot Engeland wordt er in allen gevalle niet beter door en de IntTansigcant meldt dan ook al uit Genua, dot een der beide Engelsche ambtenaren, die belast zijn met het onderhou- len van de relaties met de journalisten, aan het )lad heeft verklaard: „Lloyd George is besloten Frankrijk te loten kiezen tusschen de vriendschap van België en die van Engeland. Als Frankrijk achter België blijft staan en België door zijn halsstarrigheid de onderhandelingen met sovjet-Rusland laat mislukken, zal er van het plan-Blankett geen sprake meer zijn en zal iedereen zijn oorlogsschulden moeten voldoen". Een dergelijk dreigement van den Engelschen premier is volkomen verklaarbaar en verwacht, dat Frankrijk en België bakzeil gaan halen en het gewijzigde memorandum, dat aan Rusland is ge zonden, zullen aanvaarden. Anders is het waar» chijnlijk, dat Lloyd George onmiddellijk naar Londen zal terugkeeren. Maar wanneer dit juist is, zou de Fransche delegatie moeten handelen tegen haar instructies, woaroveT een en ander verluidde, en zouden de Belgen plotseling hun steile standpunt hebben moeten laten varen. Dit zou een groote concessie zijn aan bet En- gelsch-ïtalioansche standpunt; of de Franschen en Belgen eventueel op andere wijze zijn tevre den gesteld, is nog niet bekend. B«rictiieo. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het memorandum aan de Russen. B e r 1 ij n, 6 M e i. (N. T. A. Draadloos). Naar bericht wordt, zal misschien door bemiddeling van Lloyd George ook een rechtstreeksche sa menkomst tot stand komen van Wirth en Ra' theneu en Barthou. De bespreking tusschen Lloyd George en Barthou zal vermoedelijk niet zonder opgewondenheid verloopen, daar de Franschen reeds door Barrère, den voorzittei van de conferentie te Genua, Facta, in een nota officieel meedeelden, dat zij zonder België in het memorandum aan de Russen niet zouden toestemmen. De nota heeft ook de Italianen zeer ontstemd door haar karakter van ultimatum. Een onderhoud tusschen Focta en Tsjitsjerin. G e n u n. 7 M e i. (B. T. A.). Facta is uit Rome aangekomen en had een onderhoud met Tsjits jerin, die erop wees, welke groote voordeelen voor allen zouden voortvloeien uit een slagen der conferentie. De besprekingen over het memorandum. Berlijn, 6 Mei. (N.- T. A. Draadloos). De Britsche delegatie verklaarde nogmaals offi cieus, dat de overige mogendheden, die dooi de onderteetcening van het memoran dum tot het voeren van onderhandelingen met Rusland zijn verplicht, die ook zonder Frank rijk en Bolgio zullen voortzetten. De onderteekening van 't Rus sische memorandum. P a r ij s, 7 Mei. (B. T. A.). De Chicago Tri bune schrijft, dat Polen en de Kleine Entente gisteren de Fransche regeering mededeelden, dat zij hun handteekening onder het meoran- dum aan de Russen zouden terugtrekken, tenzij Frankrijk en België met memorandum aan vaardden. Japan zal op overeenkomstige wijze handelen. Het Russische antwoord. Genua, 6 Mei. (B. T. A.) Tsjitsjerin deelde hedenavond in een verklaring mede, dat de op stelling van het Russische antwoord op het me morandum der geallieerden morgenavond haar beslag zal hebben gekregen. Men heeft meer en meer den indruk gekregen, dat, indien het Rus sische antwoord al niet een algemeene categori- Bij kinkhoest hebben vela verstandige Moeders hunne lievolingen Abdijsiroop toegodiond. Ook als de andore huisgenootea een beginnende verkoudheid hebben, nomen velen de beproefde sche weigering zal inhouden, het toch inzake de belangrijke punten van het memorandum (die der Russische oorlogssohulden en de parti culier© bezittingen in Rusland) reserves of tegenvoorstellen ral bevatten, die ten slotte op een weigering zullen neerkomen. Moeilijkheden met de Russen. B e r 1 ij n, 6 Mei. (N. T. A. Draadloos). Als grootste moeilijkheid in de onderhandelingen tusschen Tsjitsjerin en Lloyd George geldt de eisch eener groote leening, waarop de Russen krachtig blijven aandringen en waarvan de grootte nog niet bekend is. Het Italiaansche blad Lavora geeft als cijfers uit het memorandum van Rakofski voor het door Rusland benoodigde crediet nonvoor het horstel van den land bouw 2.7 milliard goudroebels binnen drie tot vijf jaren, voor het herstel der industrie een milliard binnen drie jaren, voor de orgonsiatie van het transport ongeveer vijf, waarvan Rus land de helft zou moeten dragen Genua, 7 Mei. (B. T. A.). De Italiaansche pers publiceert een verklaring, die aan de Ita liaansche journalisten is verstrek* door bet se cretariaat van de Italiaansche afvaardiging en waarin wordt bevestigd, dat de conferentie een crisis doormaakt. Dc Russische delegatie dringt aan op het verkrijgen van credieten tot een be drag van 3 milliard goudroebel. Geen enkele Eirropeesche regeering zou zulk een aanvraag bii haar parlement kunnen indienen. Alvorens alle hoop op te geven stellen de Italianen zoo krachtig mogelijke pogingen in het werk zoo wel bij de Franschen en Belgen als bij de Rus- 44 LlHSfSTRSÜT AMERSFOORT- MIRT EN ZONDER JABOT. 12.75 8.75 6.8Q-1 Ook de Kölnlsche Ztg. van gisteren, Zondag, vermeldt onder haar laatste berichten, dat de onderhandelingen tusschen Tsjitsjerin en Schan- zer een slecht ve-toop haddende Russen eischen grooter credieten voor de Moskousche regeering, die de mogendheden weigeren. Wirth naar Berlijn Berlijn, 6 Mei. (N. T. A. DraadloosV Be vestigd wordt, dat de rijkskanselier van plan is voor korten tijd naar Berlijn terug te keeren, maar het zal vermoedelijk nog van het verloop der besprekingen met Lloyd George en Barthou afhangen, of dr. Wirth aan dit voornemen uit voering zal geven. Pqjncaré niet naar Genua? Pa r ijs, 7 Mei. (B. T. A J In officieele krin gen deelt men mee, dat Poincaré thans ten stel ligste is besloten niet naar Genua te gaan. Barthou en Lloyd George. Genua, 7 Mei. (R.). Barthou verzekerde Lloyd George, dot Frankrijk oprecht en ten zeerste hoopt op het welslagen der conferen tie, anders zou hij niet zijn teruggekeerd. XV&KHX' 11 JUliy.T' v* B. [«IEWEG, I Langestraat 30 - Te!. 462[ Het vertrek van Joffe. B e r 1 ij n, 6 Mei. (N. T. A. Draadloos). Jof fe, die gisteren uit Genua vertrok, zal waar schijnlijk niet naar Moskou reizen, maar te Ber lijn samenkomen met eenige commissarissen ui' Moskou, die hem de instructies der Sovjct-re- geering zullen bekend maken. De arbeid der commissies. Rome, 6 Mei. (N. T. A. Draadloos). De dorde (economische) commissie is gisteren voltallige vergadering bijeengekomen in het Pa lazzo Reale. Zij heeft een nieuwe redactie van de artt. 50, 51, 52 en 53 van het rapport van de deskundigen te Londen betreffende verschil lende algemeene economische kwesties, o.o. den invoer cn doorvoer von koopwaar, aanvaard. Zij heeft eveneens een nieuwe redactie van art. 45 nopens het douane-stelsel, voor de grondstof fen aangenomen cn een belangrijken tekst over de handelsverdragen goedgekeurd. Den Volken bond werd geadviseerd om in samenwerking met het Internationaal Landbouwinstituut met alle middelen de ontwikkeling der landbouwproduc tie te bevorderen. Goedgekeurd werd ten slotte een tekst, voorbereid door een comité van des kundigen, inzake arbeidsvraagstukken. Engelond cn Frankrijk. Londen, 6 Mei. (N. T. A. Draadloos). Bar thou heeft na zijn terugkeer uit Parijs voor he den een onderhoud met Lloyd George afgespro ken. Barthou over de Fransch-Engel- schc relaties, enz. Genua, 7 Mei. (B. T. A.) Barthou heeft in een verklaring aan de Engelsche cn Amerikaan- sch'e pers gezegd, dat zich nooit de vraag heeft voorgedaan, of men Engeland moest verkiezen boven België of Belgic boven Engeland. Hoewel wij ons inzake een principieele kwestie oon dc zijde van België scharen, kunnen wij er niet aan denken ons tegen Engelond te richten. Niets verhinderd liet voortduren von onze safimhoo- righeid. De Franschen zeggen, in elk geval nu, dat zij haar willen handhaven. Wat betreft het- geen ot morgen zal voorvallen, vraag mij niet zulks te voorspellen. De Russen zeggen, wat zij willen. Zij moeten „ja" of „neen" zeggen. Er moet een einde aan gemookt worden. In antwoord op een vraag verklaarde Barthou, dat er zonder de toetreding van Rusland geen Europeesch pact kan bestaan. Het zou dus niet mogelijk zijn over een verdrag van non-agressie te beraadslagen, indien het Russisch antwoord of ontkennend of ontwijkend reu zijn. Barthou teruggekeerd. Genua, 6 Mei. (Havas). Barthou is van ochtend om 9 uur hier teruggekeerd cn heeft terstond een onderhoud gehad met de leden der Fransche delegatie. Wirth naar Berlijn B er 1 ij n, 6 Mei. (W. B.). Naar de bladen uit Genua vernemen, is de rijkskanselier van plan begin der volgende week noor Berlijn te vertrekken om aan de commissie voor de bui tenlandsche zaken verslag uit te. brengen. Dr. Wirth zal waarschijnlijk tegen het eind van dc week weer naar Genua terugkeeren. Verklaringen van Nintsjits. Belgrado, 6 Mei. (B. T. A.). Nintsjits heeft voor zijn vertrek naar Genua onn de Prawda verklaard, dat de Kleine Entente zich in zake de erkenning van de sovjets zullen richten naar de houding van Frankrijk. Over do Ito- liaansch-Zuid-Slavischo besprekingen zeide de minister, dat hij voorzien is von instructies in den zin van uitvoemg van het verdrag van Ro- pallo. Frankrijk en België. Genua, 6 Mei. (B. T. A.). Een officieele mededeeling zegt, dat Barthou vanochtend met Jaspor heeft geconfereerd cn dat de twee mi nisters de volkomen overeenstemming tusschen hun regeeringen hebben geconstateerd. De houding van Polen. Genua, 7 M e i. (B. T. A.). Het gerucht doet de ronde, dat Polen een verdaging der confe rentie zou voorstellen. Dc Russische petroleum. Naar uit Genua gemeld wordt, spreekt de Engelsche delegatie met beslistheid het bericht tegen, als zouden tusschen Engeland en Rusn land overeenkomsten inzake petroleumconces* sics getroffen zijn. Ook Krassin heeft verklaart^ dnt slechts tot niets bindende voorbesprekingen hieromtrent plaats gehad hebben. De president der Shell Company, Samuel, die te Genua onns gekomen is, bevestigt de juistheid van de En* gelsche weerlegging dezer berichten. Lloyd George cn Schonzcr zouden verklaard hebben, dat dc onjuiste berichten (over een overeenkomst inzake petrolcumconcessics ge lanceerd werden door hen, die de conferentie willen doen mislukken en wel teneinde de bij deze kwestie geïnteresseerde Belgen of to schrikken DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. B e r 1 ij n, 6 Mei. (W. B.). De hoofdcommis» smis von den rijksdag heeft de begrooting vooi het uitvoeren van 't vredesverdrag behandeld. Noost de verplichtingen, dio voortvloeien uit het betalingsplan van 5 Mei T92T, blijven de andere lasten tengevolge van het vredesven* drog, met uitzondering van een deel der be* zettingskostcn, van kracht. Voor 1922 schut men de uitgaven op ongeveer 226 y, milliard. Op een vraag der afgevaardigde dr. Domburg (democraat) hoeveel tot dusver in natura is be taald, antwoordde stoots-secretaris Möller, dot van Jan. tot Maart 1922 Duifschlond voor 80 millioen mark goud aan de Entente in natura heeft geleverd. Berlijn, 6 Mei. (W. B.) Aan de Voss. Ztg. worden nadere bijzonderheden bericht over het plan tot schadeloosstelling, dat door den En* gelschep financieclen controleur Sir Basil Bloc- kett cn den Itolioonschcn financicelen deskun dige Ginnnin? is uitgewerkt. Onder de ITO mil liard en. die Duitschland volgens het plan heef* te betalen, komen 65 milliorden voor, dié* Duitschland in elk geval zal moeten betalen. Dc cvcntucelc Fransche sancties. De Duitsche gezant te Parijs spreekt het be richt van de Temps togen, als zou Rothennu aan Lloyd George medegedeeld hebben, dot de Fransche troepen bij een eventueelen opmarsch in het Ruhrg^bied op een bloedigen tegenstand van Duitschland zouden stuiten urr BEZET DUITSCHLAND. Parijs, 7 Mei. (B. T. A.) Het Journal ven neemt uit Mainz, dnt ^en deel von de vierde divisie cavalerie te Cobl^nz is aangekomen, waar het de Amerikaansche troepen zal vervan gen. De aanslag op den Bclgischon luitenant. Brussel, 6 Mei. (B. T. A)>-Wegens dep aanslag op den Belgischen luitenant Bronne te Homberg in het bezette gebied heeft de gedele geerde voor Mörs met machtiging van de hoogo intergeallieerde cominisie, die mot dit doel bij eenkwam, in de gemeente Ho'mbcrg mot ingang van 5 Mei de sluiting gelost van de cafés, ver gaderlokalen en vermakelijkheden na tien uur 's avonds, voor den duur van tien dagen. Do gedelegeerden voor de kreilsen Crefeld en Ncuss hebben dezelfde bevoegdheden ontvangen. Het militaire parket zet zijn onderzoek voort. Het Saorgebied. B e r 1 Ij n 6 Mei. (W.-B.). De rijkspresident heeft heden een telegram gericht aan de Vcr- eeniging voor het Saargobied, dio vandaag te Dormund vergadert, waarin hij zijn beste wen schen uitspreekt voor het bevorderen, ook ge durende de administratieve scheiding, door do Soorvereeniging van intcllectueele en culturccle betrekkingen tusschen de volksgenooten in het Saargehied. Bijeenkomst van den Rijksdag. Berlijn, 6 Mei. (W.-B.). Het senioren convent van den Rijksdag besloot heden den Rijksdag voor een volledige zitting bijeen te roepen tegen a. s. Woensdagmiddag drie uur. De Duitsche Rijksdag. De Duitsche rijkskanselier Wirth heeft het bijeenkomen van den Rijksdag, nog tijdens de conferentie te Genua, goedgekeurd. Teneinde, overeenkomstig den wcnsch der verschillende partijen om inlichtingen omtrent den stand van de voornaamste kwesties der buitenlandsche po litiek volgens de inzichten der Rijksregecring te bespreken, zal Wirth, naar de Voss. Ztg. v— De kunst is de uitdrukking van de schoon» fed, die in het Leven is. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL'. 90 „Er is daar niets anders dan een afschuwe lijk omlijste foto," ging Mary verder. „Als je |iet niet kwalijk neemt maar ik zie wel, dat je dat niet doet, Lucy. Dank je hartelijk." „ik zal het even sturen," zeide Lucy vlug. „Neen, je mocht eens van meening verande ren I Ik zal het zelf dragen en ik zal het ophan gen voor ik mijn andere japon zal aantrekken, om voor him ontvangst gereed te zijn. Is Hen» $y nog gekomen „O, ja. Hij is in de kerk, om Joy en Anna bij het versieren te helpen." „En Geoffrey zal wel met Tom en de kinde ren komen." Zij nam het schilderij onder haar arm en zij gingen naar beneden. „Als jo het niet vreeselijk onbeleefd van mij vindt, Lucy, zal ik nu maar vlug weggaan. Zie je, ik heb nog het een en ander te doenen daar je toch tegen kwart voor achten bij ons komt, hindert het niet." Lucy legde haar zachte, van medegevoel ge tuigende hand een oogenblik op den arm harer Ichoonzuster. j yDfo is een groote dag voor <ma allen, Mary/* Een beving ging over Mary Speed's gelaat. „Ik kan er niet over praten. Lucy. Ik ben er kapot van I En als ik Naomi zie, weet ik, dat ik zal gaan schreien als een klein kind. Ik zal je eens haar laatsten brief aan mij laten lezen. Be heb nooit gedacht, dat Naomi mij zoo'n lieven brief zou schrijven. Het is goed voor haar ge weest dit jaar bij Charlie te hebben doorge bracht, ofschoon ik er eerst boos om was en het mij zoo gekwetst en gesmart heeft." „Tom is zoo gelukkig, lieve," zeide Lucy zachtjes. „En is het niet wonderbaarlijk hoe de Heer ons geleid heeft en ons boven onzo noo- den verheven heeft „Ja, ik geloof, dat is de ware toedracht, Lu cy maar ik ben van nature niet godsdienstig zooals jij. Somtijds zeg ik tegen Tom, dat ik een hart heb als de onderste molensteen en dat is de beste soort om door het leven te dragen." „Een hart als de onderste molensteen, en dit onder ja arm" zeide Lucy, terwijl zij de lijst van het schilderij even aanraakte met een zoch ten, veelbeteekenenden vinger. Maak jezelf niet slechter, dan je bent, lieve." „Dat doe ik niet. Maar ik wil wel bekennen, dat ik tegen vanavond opzie, Lucy. Ik zou wel willen wegkruipen, om de ontmoeting te ver mijden. Tom is heel anders hij is al geduren de weken werkelijk de uren aan het tellen en hij Is naar Liverpool gegaan, om ze van de boot af te halen, zoo gelukkig als een jongen, die vrij van school gekregen heeft I" Na deze woorden scheidden zij ep Mary liep haastig het Park door, om* haar schat op te hangen. Een blokkenvuur was in de zitkamer aange legd, de vroolijke, rose gekleurde sitsen gor dijnen neergelaten en de man, wiens hart niet verwarmd zou worden door deze bewijzen, dat hj} welkom wan, mo$st nwêUilk *9 teldoen «in, Mary had eenigen tijd noodig om het schil derij op te hangen en hing het eindelijk op de plaats van een verguld oud spiegeltje, boven den schoorsteenmantelzij liet alles zoo, be halve dat zij olie andere versieringen daar weg nam, uitgezonderd een glas met eenige uitge lezen paarse chrysanthen erin. Degene, die de deur opende en recht voor zich zou kijken, zou het eerst het schilderij ont waren. Zij trok vervolgens een andere japon aan en toen zij het rollen der wielen op het kiezel hoorde, snelde zij zenuwachtig de trappen af. Vóór zij beneden was, was Naomi in haar armen. „O, moedertje I Lief moedertje I Goddank I Ik ben bij u terug, en u ziet er nog hetzelfde uit 1" zeide de stem van bet meisje, zacht ont roerd. ..Het is een onafzienbaar jaar geweest, maar je zult hem wel gauw vetmesten. Geef je „Kalm, kalm, lieve" zeide Mary, haar kal meerend, zooals zij gewoon was, toen zij nog een kind was en er niet aan denkende, dat zij zelf tranen stortte, terwijl zij die van Naomi wilde tegenhouden. „Waar is Charlie?" vroeg zij toen en deed een paar verlegen schreden voorwaarts. „Hier is hij, gezond en wel, moeder F riep Speed's vroolijfke stem uit. „Wat mager niet? Een van de magere jaren van Pharao, maar je zult hem welg auw vetmesten. Geef je moeder een kus, Charlieje kunt wel zien, dat zij blij is, dat je thuis bent." Charlie had geen tweede uitnoodiging noodig en toen Mary Speed's oogen het mooie ge bronsde gelaat zagen met de verlangende oogen en den lieven glimlach, die hem zoo verwant deed zijn met de beeltenis boven, kwamen de tranen opnieuw. pHet ia slechta een fout geweest, Charlie," fluisterde zij, terwijl zij een oogenblik dicht bij hem stond. „Nu zijn wij allen thuis en alles zal in orde komen. Kom naar boven, jongen. Nie mand dan ik moet je je kamere laten zien." Zij beklommen samen de trappen en zij, die hem nauwlettend gadesloeg, zag hoe vlug zijn oogen naar de beeltenis aan den muur gingen. „Het is je moeder, Charlie, Be herinnerde mij, dat dit portret van haar in de zitkamer van je tante Lucy hing in de Oude Pastorie en ik heb het vanmiddag daar vandaan gehaald. Dat vind je toch prettig, niet Tante Lucy zegt, dat het haar evenbeeld is en dat zij net zoo mooi en zacht was I Ik weet zeker, dat zij blijde is, dat je weer hier vandaag terug bent en dat ik je haar beeltenis toon." De blik waarmede Charlie Speed zijn stief» irioeder aankeek, dv/ecn later nooit uit haar herinnering. Alles lag daarin opgesloten; dankbaarheid, rei bied, een gevoel te machtig, om geuit te worden. „God zegene u I Ik heb die liefderijke vrien delijkheid niet verdiend Maar zoo het Gode behaagt, zal ik zorgen, die te verdienen. Wel, ik heb tot vandaag er geen denkbeeld van ge had v/elk een heimwee ik gehad heb." Mary sloop zachtjes weg en trok de deur dichthaar hart klopte warm en teeder in haar borst cn de vreugde straalde haar uit de oogen. Naomi wachtte haar op en arm in arm ver dwenen zij in Naomi's kamer, waaraan nauwe lijks minder liefderijke zorg besteed was, om haar prettig welkom te heeten. „O, moeder I" riep Naomi, „het is zoo heer lijk weer thuis te zijn en alles zoo lief te vinden en u bent zoo vriendelijk. Toe, zeg mij, dat u mij vergeeft, dat ik een heel jaar voor mijzelf besteed heb. Het was noodig, het was goed, het I heeft mij gezond gemaakt. Vindt u niet, dat ik I er gezond uitzie En o, moeder, het was al het lijden waard, om de kans te krijgen, een joaY bij Cherlie te zijn en te ondervinden, wie hij is I Ik heb u een massa dingen te vertellen I Maar het gehccle leven ligt nog voor ons het leven, dat wij samen zullen dcelen. Nu, vertel mij nu elk klein, afzonderlijk bijzonder nieuws omtrent iedereen, want voder werd zoo door Charlie in beslag genomen, dat hij oogen noch woorden voor mij gehad heeft Het maakte Mary niet eens jaloersch, die woorden te hooren. „Wacr moet ik beginnen?" vroeg zij, vr' hulpeloos. „Natuurlijk bij de Oude Pastorie. „Alles en iedereen is daar gezond. Tante Lu cy is lief als attijd cn Joy's huwelijk is uitge steld tot den tienden Januari, zoodat wij allen er bij tegenwoordig kunnen zijn. „Maar wat heerlijkEn is Joy gelukkig „Joy is zeer gelukkig en zij zallen juist voor den verkiezingsstrijd von hun huwelijlisreis te rug zijn. Horry is voorgedragen voor Midden Sussex en hoopt voor het Parlement opent, ge kozen te zijn." „Dus zal Joy in Londen moeten wonen „Het kan Joy niet schelen, waar zij wooni want zij is bespottelijk verliefd. Dat kind doei niets half! Maar wij allen gelooven, dat zij ml haar juiste sfeer gevonden heeft. „En Geoffrey - Mevrouw Speed ging plotseling naast Na<* mi's bed zitten. (Slot TOlffU

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1