H.Ï. Middenstands Creriietbank mmum ui. mww Ha. m UPS* SAFE-INRICHTING ISÏlNS's I Eet-, Thee- en Ontbijtserviezen Ponne. „DE EEMLANDER" -BUITENLAND. Badkamer Installaties Prima Bad- en Hanpijser f 140 DE QEREZER iBomtramiis^TrnZtn: Woensdag 10 Mei 19221 PRI1S DER ADVERTENTIE!:: inbegrip van een Deposito-Ren fe: ëfin jaar vast s<>« zes maanden opzegging 4»/2®/0 een dar? 3'a °'o Bwïehten. miSON „L'HIRONDELLE" 44 UT x AHERSF03RT. «Eumn if trains B. W01WEG. ESectro Technisch Sanitair Bureau v.h. L. A. VAN RIJE Co. LANGESTRAAT 79 - TEL. 29 Vla^kkerweci 52d Telefoon 169. Electricitei! op alle gebied Peroreert alle machines Opgericht 5906 Laagste prijzen WILLES^GioÉNHUFZËN Hst aangewezen adres voor Zilveren Kransen, Takken en alle soorten medailles. FEUILLETON. ^EOeCJaarganQNo.zöS ptr pott f 3.-. ptr week (met rmHj «irekerm* tegen ongelukken) f 04?», «fzondedgke nummer» 10.05. ANIERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVERi J. VALKHOFF, ARNHEMSCHE^PÓORTWA'.. TEl. INT 811 bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanbiei dingen en Dcidadighcids-adTertentiën toot de Helffc der prQs- Voor bande! en bedrijf bestaan teec «oordcclige bepalingen toot het advertecren. Hena circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- Politiek Overzicht. er 'dan waarlijk heelemaal geen aanleiding pm al te veel waarde te hechten aan dc alor- faeerende berichten, die uit Genua kwamen en waarvan de strekking was, dat de Fransch-Brit- &che Entente op haar laatste beenen liep? Er inoet weer sprake zijn van een afschuwelijk mis verstand. Wickham Steed van de Times had aan Zijn blad een verslag geseind van een onder houd tusschen Barthou en Lloyd George en meegedeeld, dat dc eerste minister van Enge land tegenover Barthou zou hebben gezegd, dat de Entente tusschen Groot-Brittannië en Frank rijk geëindigd was, dat de publieke opinie in Engeland Frankrijk vijandig was gezind en dat Zijn adviseurs bij hom ten zeerste erop hadden aangedrongen met Frankrijk te breken- Ja de Engelsche bladen vermeldden nog veel meer Engeland zou streven naar andere overeenkom sten en Lloyd "George naar het heette had Barthou verweten België tegen Engeland ge steund te hebben, hoewel Engeland tijdens den oorlog meer voor <Jen oorlog had gedaan dan BelgiëFrankrijk had nu tusschen beide lan den gekozen en Engeland was nu vrij den weg ïn te slaan, die dit land het meest geschikt voor kwam. Een en ander gaf aanleiding tot onstuimig commentaar en stormachtig geschrijf. Tot plot seling op de bewogen wateren van alle zijden de kalmeerende olie van 't démenti is gewor pen in de eerste plaats heeft Chamberlain gis teren in 't Lagerhuis verzet aangeteekend tegen het opzienbarende en nameloos veel beroering wekkende Times-versleg en eraan toegevoegd, dot hem door Lloyd George was verzocht te verklaren, dat het Timesbericht een kwaadaar dig verzinsel was en ook lord Birkenhead sprak het „sensationeele en dwaze bedenksel" tegen. Trouwens: ook Lloyd George zelf heeft giste ren tegenover Engelsche en Amerikaansche journalisten verklaard, dot de woorden, die hem Zaterdag bij het onderhoud met Barthou in den mond zijn gelegd, in werkelijkheid niet door hem zijn gesproken. En lost not least heeft Barthou gisteren een brief aan „my dear Lloyd George" geschreven, waarin de Fronsche minis ter nog eens nadrukkelijk vaststelt, dat de En gelsche premier heelemaal niet heeft gezegd, 'dat de Entente tusschen Engeland en Frankrijk was geëindigd, noch dat Lloyd George's raad gevers hem hadden geprest om zich met Duitschland te verstaan. Er zou volgens Bar- thou's brief alleen door Lloyd George gesproken zijn over moeilijkheden ten aanzien van de Britsch-Franschc relaties, maar geen enkel woord was geuit, dat in dier voege kon worden geuit, als zat do bedoeling voor de vriendschap te verbreken. Waarlijkdit is inderdaad, let terlijk en figuurlijk, een vierkante tegenspraak Chamberlain zoowel als Birkenhead, Lloyd George zoowel ols Barthou hebben voor een- duidelijk dementi gezorgd. De Fransch-Engel- sche eenheid bestaat dus nog en is intact ge bleven. Zoo steft men het officieel voormaar alleen de heel naïeven kunnen aan deze z.g. oenheid. solidariteit of wat ge wilt hun gul en kinderlijk geloof schenken. De in wezen zeer scherpe belangentegenstellingen, het leven vanuit zeer verscheiden politieke mentaliteiten, doet deze eenheid niet meer zijn dan een schijn, die niet eens schoon is. Voor de buitenwereld is op al te voorzichtige wijze een eenheid moed willig geconstrueerd (niet organisch ge groeid) die binnen wellicht wel kort tijds bestek weer wordt verbroken- Daarna de verzoening weereen nieuwe breuk-naar-buiten vervolgens herhaalde verzoening opnieuw Maar dit is kalefaterwerk, omdat het Entente schip daar het hout verrot is onherstel baar lek is geraakt. Nogmaals herhalen wijis onze opvatting te pessimistisch? A De moeilijkheden met de Russen schijnen grooter cn grooter te wordeneen officieel antwoord op 't geallieerde memorandum is nog niet ontvangen, maar officieuse inlichtingen wettigen het vermoeden, dat de sovjetdelegatie geen tegemoetkomend antwoord zal indienen. Uit de beschikbare berichten zou zijn af te lei den, dat de Russen heel wat tegenvoorstellen hebben geredigeerd, waarin een erkenning de jure der sovjetrepubliek wordt geëischt zonder proeftijd, verder wordt gevraagd om een mora torium, credieten en vergoeding voor buiten- landsch bezit. Van een herstel van den parti culieren eigendom zouden de Russen niet wil len weten. Dit ziet er dus voor het slagen en 't voortbestaan der conferentie niet al te hoop gevend uit. Men weet, dat vooral de Belgische bezwaren de kwestie van 't particuliere bezit golden en in een interview heeft de Belgische minister Theunis dan ook zijn verbazing erover uitgesproken, dat heel de wereld niet de hou ding begreep van België ten aanzien van de bolsjewisten. Onmogelijk achtte Theunis het toe te geven, wat het beginsel betrof van den par ticulieren eigendom en z. i. is het belachelijk het memorandum te teekenen, omdat dan nog meer geld aan Rusland moest worden geelend, terwijl het bezit, dat aan Belgen en Franschen toebehoorde en dat in beslag is genomen, niet terug zou kunnen worden gegeven. Men zal aldus liet Theunis zich ongeveer uit ons ols compensatie eenigc bons gevenmaar wat voor waarde zullen die hebben, wie zal ze verzilve ren De korte beteekenis van Theunis' woor den is deze de Russen zijn onbetrouwbaar en wij donken er stichtelijk voor hun geld te ge ven, als wij niet zeker zijn, dat wij de bedragen, die wij leenen, alsmede het bezit van ons, dot zich nog in Rusland bevindt, terug krijgen. Frankrijk heeft zich bij de meening der Bel gen aangeslotenalleen Lloyd George is .ver zoeningsgezinder, maar dit moet worden er kend kan ook gemakkelijker verzoeningsge' zinder zijn, omdat het niet de groote belangen heeft als de Belgen cn Franschen in Rusland deze laotsten vreezen bovendien heimelijk, dat hun genaaste petroleumbronnen, enz. uitgele verd worden aan buitenlanders. En die buiten landers zouden waarom niet best Duit- schers en Engelschen kunnen zijnzaken zijn zaken. Het is dan ook niet onbegrijpelijk, van het standpunt bezien der Belgen, dot deze als leeuwen opkomen voor de eerbiediging van hun eigendomsrecht in sovjet-Rusland. Dit moet bil lijkheidshalve worden vastgesteld en tevens blijkt uit het vorenstaande, dot men heeft te doen met een zeer verwarde verwevenheid van be langen, die ook zeer stellig naar petroleum rieken. Het spreekt dus van zeLf, dat met spanning r.nar het officieele antwoord der Russen wordt uitgezien. Zal met de Belgisceh weigering tot feekenen en de Fransche reserves rekening wor den gehouden Het is nog niet te zeggen en al leen kan worden vastgesteld, dat de eerste be richten ongunstig luiden. Van beteekenis is, dat te dezer zake de Duitsche delegatie een belang rijke rol speelt en afgaande op hetgeen uit Ge nua wordt gemeld, doen Wirth, Rathenau, enz. nl hun best om de sovjet-afgevaardigden ertoe te bewegen artikel 7, dat betrekking heeft op het particulier bezit, in zijn geheel te aanvaar den. Wanneer dit den Duitschers mocht geluk ken, zou de situatie stellig voor een goed deel zijn gered en 't voortbestaan der conferentie verzekerdimmers de Franschen en Belgen zou den dan geen reden hebben de conferentie te verlaten en er zou verder kunnen worden ge praat. Dit laatste is trouwens ook de wensch van Lloyd Georgeaan Engelsche en Ameri kaansche persvertegenwoordigers heeft hij al thans verklaard, dat, wanneer het Russische antwoord te goeder trouw was, blijk gaf van goeden wil en de hoop liet doorschemeren voor een mogelijke oplossing, er alle aanleiding be stond met de besprekingen voort te gaan. Maar wel kan gezegd worden, dat, wanneer de Russen te Genua luisteren naar Trotzki, hun antwoord zal neerkomen op een verwerping van 't geallieerde memorandum. De Russische han delsdelegatie te Londen toch maakt een tele gram uit Moskou openbaar, volgens hetwelk Trotzki in een interview verklaarde, dat bleek, dat dc leidende Europeesche diplomaten niets van de tegenwoordige situnti'. begrepen. Zij ver beelden zich aldus heeft Trotzki zich uitge laten dat de Russische revolutie maar een gewone gebeurtenis is, waarvan het effect kan worden vernietigd door overreding en wapenge weld. Neen, zegt Trotzki, de revolutie hctcckent een nieuw historisch tijdperk wat de diploma ten te Genua aan de hand doen om de eigen domsrechten in Rusland te herstellen, vindt Trotzki ridicuul wij zouden don even goed aldus Trotzki's gedachtcngang kunnen eischen, dot de Europeesche kapitalisten hun mijnen, fabrieken, enz. aan de arbeiders «^even. Voor de juistheid van 't telegram over dit in terview met Trotzki kunnen wij natuurlijk niet instaan, gezien de mogelijkheid, dat oen vier kant sovjet-démenti ook de juistheid van 't sen sationeele bericht uit Moskou goot loochenen. DE CONFERENTIE TE GEN'IA. Dc Ver. Stalen en Rusland. Washington, 9 Mei. (R.). Het kabinet heeft het Russische vraagstuk besproken in ver band met hetgeen daarover te Genua voorvalt. Algemeen werd de meening uitgesproken, dat de houding van de geallieerde regCv. taffen te genover het sovjet-stelsel, zooals die te Genua blijkt, in hoofdzaak overeenstemt met de po litiek van de Ver. St. Men sprak de hoop uit, dot de conferentie een oplossing zou vinden, die voor de Ver. St. aannemelijk is. Anders zouden de Ver. Stoten genoopt worden hun betrekkin gen met Rusland zelfstandig te regelen. RECLAME PRIJS f 3.50 De houding der Franschen. P a r ij s, 9 Me i. (B. T. AA In zijn vergode- ring heeft de ministerraad de instructies goedge keurd en bekrachtigd, die door den certen mi nister aan de Fransche delegatie te Genua ziin gegeven. Onder andere mogelijkheden zog de raad ook deze onder de oogen, dot een nieuwe formule van transactie zou worden voorgesteld voor de redactie van art. 7 van 't memorandum gericht tot de sovjet-delegatie ten einde de in stemming van België en Frankrijk te verkrijgen. De regeering besloot op dit punt zich tot geen enkele transactie te leenen. Zij is, evenals tol dusver, van oordeel, dot de rechten, die aan Franschen toekomen op het gebied van den particulieren eigendom, stipt en uitdrukkelijk moeten worden gehandhaafd. Zij is op dit punt slechts bereid een duidelijken tekst te aanvaar den en verbintenissen die, van de zijde van de regeering te Moskou, de meest deugdelijke waarborgen voor de uitvoering opleveren. Zelfs als de- Belgische regeering hoe onmogelijk dat ook schijnt na dc laatste verklaringen von Theunis een nieuwe formule zou aanvaarden, zou de Fransche regeering zich daar niet bij aansluiten, tenzij men hoor volkomen voldoe ning gaf inzake de kwestie van den particulie ren eigendom, die zij ols voldoende uiteengezel beschouwt- Optimistische stemming. Genua, 9 Mei. (B. T. A.). Vanavond was de olgemeene indruk in diplomatieke kringen onvoorwaardelijk optimistisch. Men gelooft, dnt BirXIJKE PRIJÏEN. Langestraat 39. - Tel. 4*52. Deze geysers z(]n in onze zaak In werking te zien. België de nieuwe formule zal aunvaarden inzake de teruggave van het particulier bezit, die door Schanzer is voorgesteld. Voorbereiding van overeenkomsten. Brussel, 9 Mei. (B. T. A.). Uit Genua wordt gemeld, dat een ontwerp nrbeids-vcrdrng door Italië cn Duitschland is uitgewerkt, dnt tei bekrachtiging is doorgezonden naur Berlijn. Volgens een bericht uit betrouwbare bron is een olgemeene politieke en economische over eenkomst in voorbereiding tusschen Ilolië cn Engeland, waarvan het voornaamste doel heet te zijn de positie van Italië aan de Middel- landsche Zee le waarborgen. De Fransch-Briische Entente. Londen, 9 Mei. (N. T. A. Draadloos), Chamberlain las heden in het Logerhuis den tekst voor van den brief, dien door Lloyd George non Barthou is gericht. De Brilschc pre mier schreef daarin „Men deelt mij mede, dni er heden in som mige Engelsche bladen een verslag is gepubli ceerd van ons onderhoud van Zaterdag j.h, waarin mij. woorden worden toegeschreven, vol gens welke de Entente tusschen Frankrijk en Groot-Brittannië geëindigd zou zijn cn dat miin roadgevers er bij mij op zouden oandringen tot eon overeenkomst met Duitschland te geraken. Ik heb Chamberlain, die tijdens m^n afwezig heid als eerste minister optreedt, Teeds ver zocht dit kwaadaardige verzinsel in het parle ment tegen te spreken. Ik zou u zeer verplicht zijn, wonneer u van uw zijde deze beide be weringen eveneens zoudt willen tegenspreken. Zooals u weet, schat ik de Fransch-Britsche con ventie le hoog om publieke wonvoorstellingen te kunnen dulden betreffende officieele bespre kingen over dit onderwerp, die voor de betrek kingen tusschen onze beide landen van het grootste belang zijn. Reeds lang vóór den oorlog was ik een krachtig voorstander van een En tente tusschen Frankrijk en Groot-Brittannië cn voor mij als Engelschmon is deze vriendschap nog in belangrijkheid toegenomen, sinds zij door gemeenschappelijke offers is bezegeld. Vandaar mijn bezorgdheid dat er niets gebeurt dat onze beide groote democratieën tot ver deeldheid zou kunnen brengen, terwijl van haar eenheid de vrede van Europa in zoo hooge mote afhankelijk is." (De draadlooze Engelsche dienst meldt nog nader, dot tijdens het voorlezen van den brief luid gejuich opklonk cn dot Chamberlain daar na het antwoord van Barthou voorlas. Den voornaamsten inhoud hiervan vermeldden wij reeds in het overzicht van gisteravond. Volle digheidshalve laten wij 't hier in zijn geheel alsnog volgen Waarde Lloyd George, gij roept miin getui genis in wat betreft ons gesprek van Zaterdag J.I., dat zooveel commentaar heeft uitgelokt. Hier is mijn antwoord. Gij hebt niet gezegd, dot de Entente tusschen Brittnnnië en Frankrijk ten einde was, noch' dat uw adviseurs er bij u op aandringen om met Duitschland tot een verge lijk te komen. Gij hebt gesproken van de moei- b'jkheden, welke do betrekkingen onzer beide landen doormaken, doch gij hebt geen woord geuit, dnt zou kunnen worden uitgelegd als dc uiting van het voornemen de vriendschap le ver breken, welke ze vereenigt en ik behoud mijn volle vertrouwen in dat onmisbare verbond. w. g. Barthou). Dc mandaten voor het Midden-Oosten. L o n d e n, 9 M e i. (N T. A. Draadloos). Vol gens de Doily Telegraph hoopt men, dat in dc vergadering van den Raad van den Volken bond, die morgen te Genève begint, de lang uit gestelde bekrachtiging van de Engelsche "ei^ Fransche mandaten voor het Midden-Oosten haar beslag zal krijgen, in 't bïzonder die volf het Britsche mandaat voor Palestina. Een vai* do oorzaken van de vertraging is de wensctt van den raad zelf en van de Britsche regoeringl geweest, dnt het mandaat voor Palestina nico bekrachtigd zou worden zonder goedvinden vnr Amerika. Dit is nu het geval, danr do jongst^ resolutie van senator Lodge, waarbij do inrich^ ting van een Joodsche „National Home" in Pn< lestino werd goedgekeurd, in den Senaat ta Washington met algcmccnc stemmen is aanges nomen. Graaf Balfour gnat nnnr Genève als BritscWi vertegenwoordiger in den Raad van den Volken*] bond cn zal getuige zijn van de vervulling vawj zijn vermaarde verklaring ten gunste von dar nationale Joodsche woonplaats in Palestino, dia in het mandaat voorzien is. DO DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Het Engelsche aandeel. Berlijn, 9 Mc!. (N. T. A. Draadloos.). Hef Engelsche aandeel non de Duitsche scbndeloosV stelling beloopt tot 4 Mei 4.350.000 pond sterling. y t Het uitsluiten der Duitsche taub B c r I ii n 9 Mei. (N. T. A. Draadloos). Do Zürcher Post meldt, dot wegens het uilsluiten van de Duitsche laai op het internationale oog^ artsencongres te Washington, de ZwitscrscKo universiteiten van Bnzcl, Bern en Ziirich cverw als de Finsche oogartsen voor do uitnoodiging tot het congres hadden bedankt, met de moti-< veering, dat het uitsluiten der Duitsche tnnl oef vijandige daad wns, waaraan onzijdigen ni< deel kondrn nemen. Dc stoking in Wcst-Duitschland. Essen, 9 M(W.-B.). Dc vakvereeniging der christelijke mijnwerkers heeft tot do mijn werkers der Rijnlandsch-West fonische mijnen een oproep gericht, waarin zij erop aandringt op 't oogenblik niet aan de staking deel t« nemen. Vcrvalsching van politieke documenten. Berlijn, 9 Mei. (W. B.). De politie heeft een zekeren Erich Anspach gearresteerd, dio zich gewoonlijk voor doctor uitgaf cn die op groote schaal politieke documenten, onder meer z.g. geheime mededeelingen van de verschillen de ministeries en z.g. protocollen von het rijks- kabinet vervalschte en deze documenten aan de Entente-stoten deed toekomen. De terugkeer van Millcrnnd uit Noord-Afrika, Parys, 9 Mei. (B. T. A.) De ministers heb ben vanmiddag op het Elyséc vergoderd ondcf voorzitterschap van Millcrand. Deze sprak met voldoening over zijn reis nnnr Noord-Afrika cn do indrukken, welke zoowel hij als dc ministers,' die hem hebben vergezeld, hebben gekregen. Poincoré feliciteerde hem, uit nnom van den ge-^ heelen ministerraad, met den gelukkigen invloed van die reis op den geest van kolonisten cn inboorlingen. Vervolgens las Poincaró de telegrammen voor, die met de Fransche delegatie te Genua zijn gewisseld. Venïzelos (e Parijs. Berlijn, 9 Mei. (N. T. A. Draadloos). Ve-f nizelos, de vroegere Grieksche minisler-prcsi». dent, is to Perijs oongekomen. De lichting von de „Lusilanin". Londen, 9 Mei. (N. T. A. Draadloos). Volgens telegrammen uit Philadelphia zal in den Jegens anderen als jegens ons* zelf gezind te zijn, is de ware kunst der deugd. CONFUCIUS. .ir wfxiik door ROBERT HERRICK. EERSTE DEEL'. I. Het blokhuis met zijn breed laag dak lag aar- cig verscholen tusschen de dichte dennen van net bosch er was hier nog een brokje wilder nis te vinden op dit korte stuk bergland, dat als een stompe vinger in het meer uilliep. Het kamp, waarvan het blokhuis het middelpunt was lag vlak aan het meer aan de grens van de onbebouwde velden met de zwarte houtstomp jes, waardoor de heele nederzetting omgeven Was. Een groote veranda reikte tot den rand van de .olsachtige klip, vanwaar men dertig voet be- *veden zich de kleine blauwe golfjes kon zien kabbelen tegen het mooie met kiezelsteentjes bezaaide strand. Een jonge vrouw stond op de veranda en keek naar het meermet haar eene hand beschutte ze haar oogen tegen de morgenzonze liet haar blik aandachtig gaan over het groote wa tervlak, alsof zij uitkeek naar iets, dat zij ver wachtte. Een aantal kleine zeilbootjes en zeilen de kano's bewogen zich 'heen en weer in de wijde baai of begaven zich naar het nauwere gedeelte, dat naar het bovenmeer voerde. Maar geen van al die vaartuigen was wat zij zocht. De Japansche kok, die bezig was den in houd na te zien van de groote fuik, die in het bootenhuis lag, keek op hij schudde zijn hoofd, en mompelde iets in zich zelf. Een klagende stem kwam uit het blokhuis. „Zie je ze, Vera „Nog niet, Tantetje," riep de jonge vrouw met zachte ingehouden stem, en terwijl ze zich naar de open deur keerde, zei ze„Maar ze kunnen er ook eigenlijk nog niet zijn, is het wel „Dr. Percy zei, dot het niet ver was," zei de oudere vrouw, „en het is nu bijna twaalf uur." Mevrouw Goodnow kwam nu ook op de ver anda en tuurde over het blauwe water. Ze was een magere, nietige vrouw met een zwarte kan ten japon aan en schitterende steenen aan haar oude, dorre vingers. Haar oogen blikten nog helder uit haar gerimpeld gezicht,* terwijl ze over de baai naar de kleine nederzetting keek, waar de vlaggen op het houten zomerhotel wap perden in den wind. Ze haalde even haar schou ders op, waarmee ze een mengeling van onver schilligheid en ongeduld wilde uitdrukken, toen ging ze weer naar binnen. „U weet, dat de gids zei, dat hij in een dal woonde, ergens in de hoogte boven het meer en misschien was hij uit, toen Percy kwam," ver onderstelde <Je jonge vrouw. „Natuurlijk in dit vreeselijke oord is alles mogelijk I" barstte de oudere vrouw los. „Ik begrijp nog niet, hoe ik me door Nel cn den kolonel heb laten overhalen om hier naar het eind van de wereld te trekken, waar geen tele graaf is, geen spoor, enfin niets wat 'op eenige beschaving lijkt." De jonge vrouw glimlachte even om dien uit val. „Dat heeft ons allemaal niets gehinderd tot dat bet ongeluk gebeurde. We hebben het hier heerlijk gehad en Nel vond het prettig Hoe vindt u haar van ochtend „Niets beter ik weet het eigenlijk niet. Ze klaagt over haar oogen, ze zegt, dnt ze niet goed zien kan, dat ze alles in een waas ziet. O, ik had mijn zin moeten doorzetten en haar dadelijk wegbrengen uit deze wildernis, da delijk," herhaalde ze met saomgenepen lippen. „Maar Dr. Percy dacht, dat het heelemfal niet ernstig was alleen maar een klein wond je aan haar hoofd, waar ze tegen de rots gc- stooten was." „Dr. Percy!" riep mevrouw Goodnow sma lend. „Wat weet die er nu eigenlijk van Die man kan niets dan roeien en tennissen Neen, ik had haar mee moeten nemen of iemand laten komen uit de stad. Dr. Jenks zou dode lijk gekomen zijn en zou er nu al geweest zijn ook." „Maar u herinnert u toch wel, dat Nel het niet hebben wilde, en ze leek den volgenden dog immers weer heelemaal beter." „In een oord als dit ben je- eenvoudig overge leverd I" Ze keek knorrig noor het lachende landschap van meer en bosch, daar voor haar, lachend in de Augustuszon. „Het had ergens anders even erg kunnen zyn," zei Vera kalmeerend. „Neen, ergens anders kon je tenminste iemand krijgen den een of anderen knappen dokter, die zijn vak verstaat je kunt tenmin ste om hem sturen, als je hem hebben wilt I" Uit baar toon kon men hooren hoe gewend ze altijd geweest was aan de vele gemakkelijke aanhangsels van een weelderige beschaving, die hoogstens een paar woorden op een papiertje had le schrijven om hulp te krijgen van het andere eind van de wereld. „Nu," hield de jonge vrouw vol, terwijl ze haar oogen weer over het meer liet glijden, „misschien weet de man, dien hij is gaan halen, ons tc zeggen wat we doen moeten. Hij heeft hier vee1 naam. De gids vertelde me von mor gen „De gids Zoo'n domme Tndiaon v/ot weet die van een dokter of Hij most zoo'n soort kwakzalver zijn waarschijnlijk zoo'n dikke kruidendokter." „Dr. Percy heeft hem .en en hij zegt, dat de man een goede opvoeding heeft gehad en zijn grand gehaald heeft oon een goede univer siteit. Hij is heelemaal geen kwakzalver." „Wat voert hij hier dan uit in de wildernis Hij heeft natuurlijk wat op zijn kerfstok, an ders zou hij zich hier niet levend begraven heb ber. bromde de oude vrouw. „Dat zullen we «rauw genoeg merken!" „Het kon me niets schelen wat hij zegt, maar als Nel morgen wel genoeg is om te reizen, neem ik haar mee, of ik laat iemand komen waar ik iets van af weet I" Ze keerde terug naar de kamer, hanr magere, donkere gestalte strak van vastberadenheid. Binnen hoorde je een stem zacht roepen. Juist op dat oogenblik riep de jongere vrouw, die was blijven staan aan het eind van de veranda: „Daar komen zij I Daar komen zij aan I" Een zeilboot, die juist den hoek was onure- komen, terwijl de twee vrouwen samen stonden te praten, doorkliefde snel het water naar dd landingsplaats, een witte streep van schuim achterlatend. Toen de kleine boot uitweek om ccn rif tc omzeilen, zag men de gestalten von dc twen mannen afgerekend tegen het witte zeil. „Hij heeft hem gevonden wat ben ik blij I" riep de jongere vrouwe^n glimlach van ver* trouwen verhelderde haar knap gezicht. Mevrouw Goodr.ow ging voort met brommen, maar keerde zich toch om en keek naar de boot, ,.Tk ben er zeker van, dat hij ons zal kunnen helpen," riep Vera Councillor uitbundig. Ter* wijl ze haar zachte, energieke handen op dei leuning liet rusten, zog ze hoe de boot bet ha ventje binnenzeilde. Haar lippen waren even geopend alsof ze lust had dc beide mannen toe^ te roepen, dat zc zich moesten haasten. 5 De lange mon, die op den voorsteven stond,' met zijn handen onverschillig in de zakken vnn zijn linnen pantalon, keek noor het kamp, kreeg, de jonge vrouw in het oog, cn liet toen zijn blik rusten op het boolenhuis en den Japon*- schcn kok, die zijn visch in den steek liet on\\ de boot "tegen te houden.-Hij sprong vlug nnnj land, wachtte toen tot ziin metgezel de boot had vastgemaakt en volgde hem met 1nngzamci> stan de houten trap op naar het kamp. Daar wachtten hen de heide vrouwen, dfl jongste liep een eindje vooruit, hen tegemoet. „Ik hen zoo blij, dat u komt," zei ze zacht tegen den kleinen mon, die blazende de veranda beti'ad, terwijl hij de droppels von zijn voorn hoofd veegde. (Wordt vervolgd.»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1