wwmmBETSriZtT: DE EEMLANDER" OESO HER en ALPACA) IE @E£§EZ£R BUITENLAND. FEUILLETON. a I Costumes 20e Jaargang No. 266 ftt p«t f y—. PM *«k P"'"5 »errek««1* "tegen ongelukken) f 007». aliondedijke niimmn» f csa. OIRECTEUR-UITGEVER, 4. VALKHOFF, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWM.. n rei int 613. Donderdag II Mei 1922 PRIJS DER ADVERUNYiEtT met Inbegrip van cc* bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. dienstaanbie» dingen en Llctd.idighcids-advcitcnticn voor dc helft der prijs Voor bande) co bedrijf beslaan rees woordeeljge bepalingen voor het adverteeren. lien* circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op tunvraag toegezonden. Politiek Overzicht. Ten aanzien van de conferentie van Genua *lt niet te beschikken over veel positieve be tichten, daar het Russische antwoord nog steeds niet is bekendmen neemt echter aan, dat |le in 't memorandum gestelde eischen geens- tins zonder meer door de Russen zullen worden aanvaard. Er wordt dan ook druk bemiddeld en poo moet bovenal de Italiaansche delegatie olies In het werk stellen om een verzoenende oplos- ring der Russische kwestie te vinden. Het ^chijnt, dat de Italiaansche minister van bui tenlandsche zaken, Scljanzer, een formule heeft Ontworpen met betrekking tot de delicate kwes tie van den particulieren eigendom, die aanlei ding heeft gegeven tot de Fronsche en Belgische protesten en reserves. Gisteravond was volgens een Genueesch bericht de algemeene indruk in 'plomatieke kringen zelfs onvoorwaardelijk op- ïmistisch en zelfs was men van gevoelen, dat ielgië de nieuwe formule van Schanzer inzake de teruggave van 't particulier bezit zal aan vaarden. Wanneer dit inderdaad het geval is, moet men wel zeer tegemoet zijn gekomen aan fde verlangens van Theunis. Ook in Frankrijk Iheeft men natuurlijk met aandacht deze Italiaan sche verzoeningspogingen gevolgdzij vorm den zelfs een onderwerp van l>espreking in den Fran$chen ministerraad, maar de Fransche re geering heeft in dit verband verklaard, dat zij ten aanzien van art. 7 (het z.g. eigendomsarti kel) tot geen enkele transactie bereid is. H. i. moeten stipt en nadrukkelijk de rechten der Franschcn op 't gebied van den particulieren eigendom worden gehandhaafd alleen een dui- delijken tekst wil zij aanvaarden alsmede ver bintenissen van Moskousche zijde, die afdoen de en betrouwbare waarborgen bieden. Dat de Franschen rekening houden met de mogelijk heid, dat de Belgen zich bereid zullen verkla ren genoegen te nemen met een transactie-for- mue, blijkt wel uit de constateering in den Franschen ministerraad, dat, wanneer de Belgen aldus mochten handelen, de Fransche regeering zich hierbij niet zou aansluiten, tenzij haar deugdelijke garanties ten aanzien van 't parti culiere bezit werden geboden. Ook is te Genua de kwestie der staatslenin gen nog aangeroerd en wel door Llovd George tegenover journalisten. Volgens den Engelschen premier kan van een stoatsleenir.g geen sprake zijnwel zou het echter mogelijk zijn, dat de internationale financieele corporatie, die opge richt zal worden, een weg vond om de Russi sche regeering in staat te stellen de door hanr benoodigde goederen en levensmiddelen te koo- pen, al viel dit eigenlijk buiten de directe sfeer (van werkzaamheden der corporatie. Het vorenstaande is eigenlijk wel het voor naamste. dat voor een overzicht in aanmerking komt, al zou er volledigheidshalve nog aan kun nen worden toegevoegd, dot Wiclcham Steed van de Times volhoudt de strekking van Lloyd George's woorden juist te hebben weergegeven. Hir wordt hierin zelfs door andere journalisten bijgevallen en er zijn dan ook Fransche bladen, die niet al te veel waarde hechten aan de dé menti's Inmiddels vraagt aandacht een interessant in terview. dat de New 7ork Herald heeft gehad met Tsjitsjerin. De correspondent van het Amc- rikaansche blad stelde een tiental vragen. Wij geven ze hieronder weer, met de antwoorden Vraag I: Wat stelt Rusland zich precies voor te doen, wat de financieele hulp betreft, die het aan de overige wereld vraagt en in wel ke mate zuilen de zaken en 't bestaan van Rus land erdoor worden veranderd An t w o o r d IMilliarden dollars zijn uit gegeven voor de buitenlandsche interventie in Ruslandhet land is hierdoor vier jaar lang ln een toestand van burgeroorlog gehouden en het economisch stelsel van Rusland is er ge ducht door geschaad. Rusland vraagt deze lee rlingen uitsluitend voor reconstructie-doelein den. d. w. z. voor het herstel der nijverheid, het Vervoer en den landbouw in Rusland. Vraag II: Steunt de centrale sovjetregee- ring van Moskou de sovjetregeering van Tsjita fn haar houding tegenover Japan en welke zijn de relaties tusschen de centrale regeering van Moskou en de regeering van Tsjita eenerzijds, met de overige sovjetrepublieken van Siberië aan den anderen kont Antwoord 11 De republiek van 't Verre Oosten, die zijn hoofdstad heeft te Tsjita, is geen sovjetrepubliek, maar een staat, die een parlementair regeeringssystecm heeft. Wat de buitenlandsche politiek aangaat, vallen de be langen van deze republiek precies safim met die der Russische regeering, die bereid is alle maatregelen te nemen om deze democratie van 't Verre Oosten te beschermen tegen alle im perialistische pogingen van Japan om er een tweede Korea van te maken. Wanneer de Ja panners niet afzien van hun voornemens, zullen zij in de nabije toekomst rekening moeten hou den met ernstige complicaties met Rusland. Vraag III: Hoe kunt u het feit, dat Rus land financieele hulp zoekt van kapitalistische mogendheden, vereenigen met de gi ondbeginsc- len der sovjctTegeering, die een algemeenen oorlog tegen 't kapitalisme omvatten Heeft de houding, door Rusland ter conferentie van Ge nua aangenomen, steeds rekening gehouden met deze beginselen Antwoord III: Wij blijven handelen vol gens onze grondbeginselen. Van den dag af, det de sovjetregeering non 't roer is gekomen door het congres der sovjets, heeft zij een oproep voor een algemecncn vrede tot alle naties en alle regeeringen der wereld gericht. Onze po litiek is voortdurend en onveranderlijk pacifis tisch geweestmaar sinds Rusland een indus trieel© notie is geworden, heeft zij steeds in groote mate afgehangen ven de beleggingen der buitenlandsche kapitalen. Wij vragen nic' om geschenken, maar om credietcn en beleggin gen op een strikt commercieelen grondslag. V r a a g IV Zal Rusland, in weerwil van het feit, dat Amerika niet deelneemt aan de confe rentie van Genua, bereid zijn Ameriknansche be leggingen bizonder aan te moedigen Antwoord IV: O. i. is alleen het Amcri- kaonsche kapitaal in staat de uitgebreide hulp bronnen, die nog niet geëxploiteerd zijn, pro ductief te maken. Vraag VHoe staat men in Rusland tegen over de voortdurende weigering der Ameriknan sche regeering om de sovjetregeering te erken nen en is u van gevoelen, dat de voorwaarden, aan de Russische delegatie te Genua aangebo den, voldoende overeenkomen met de voorwaar den, die staatssecretaris Hughes heeft gesteld om de erkenning door Amerika te rechtvaardi gen Antwoord V: Zonder rekening te hou den met de houding, die onze delegatie heeft aangenomen, zijn wij van meening, dat de nieu we Russische wetgeving alle waarborgen ver schaft, die door de Ameriknansche regeering zijn opgesomd. Vraag VI: Gegeven, dat de Ver. St. niet deelnemen aan de conferentie van Genua en voorts gegeven, dat hun regeering officieel wei gert de sovjetregeering te erkennen, is deze laatste dan bereid de concessies te erkennen, alsmede de belangen, die de Amcrikaansche ka pitalisten in Rusland bezitten en hen op voet van gelijkheid te behandelen met de andere no ties, die aan de conferentie van Genua deelne men. Antwoord VI: De regeling van deze aan gelegenheid vooronderstelt, wel verstaan, voor afgaande onderhandelingen met de Ameriknan sche regeering. Vraag VII: Hoe groot is op 't oogenblik de sterkte van 't roode leger cn hoe rechtvaar digt u deze Wat is er geworden van generaal Broessilof en hoe ziet u den toestand op 't oogenblik Antwoord VII: Het roode leger bestaat uit circa anderhalf millioen manschappen, ter wijl de Russische bevolking 130 millioen be draagt. In elk gevalRusland verlangt er ten zeerste naar zijn legersterkte tot een minimum te beperken en ze geleidelijk af te schaffen door middel van de aanvaarding van 't militiestelsel, op voorwaarde, dat de algemeene ontwapening wordt aangenomen door de andere mogendhe den. Generaal Broessilof is een belist aanhan ger van de sovjetregeering en hij bekleedt op 't oogenblik een functie als lid van den Russi- schen oppersten oorlogsraad. Vraag VIII: Moet het verdrag van Rapal- fo worden beschouwd als een Duilsch-Russisch bondgenootschap, hetgeen beteekent, dat in po litiek opzicht de beide volkeren samen zullen werken ter oplossing van 't Europeesche vraag stuk Is u van oordeel, dat het verdrag even tueel een alliantie der beide naties medebrengt Antwoord VJII: Het verdrag van Rapal- lo is een economische overeenkomst, gebaseerd op het beginsel van wederkeerigheid, een begin sel, dat tot nog toe de andere mogendheden ons hebben geweigerd toe te staan. Alle berich ten inzake een militair bondgenootschap zijn van begin tot einde verzinsels, afkomstig van hen, die, na het verdwijnen van dc mythe van het Russische militarisme te Washington, be hoefte gevoelen om hun bewapening te recht vaardigen door ccn andere spookverschijning. Vraag IX: Welke houding neemt RusUnd op 't oogenblik aan ten aanzien van Turkije en do schikkingen, tusschen dit land en de geal lieerden getroffen Heeft de sovjetregeering voorgoed afgezien van de vroegere Russische aspiraties betreffende Conslantinopel en een suzereiniteit over Turkifè? Antwoord IX: De tegenwoordige relaties tusschen Rusland en Turkije z'jn geregeld door een vriendschapsverdrag, volgens hetwelk Rus land vrijwillig afziet van alle bedragen, die Turkije schuldig was aan" de Russische tsaris tische regeering. Turkije blijft den strijd voori- zetten tegen een buitenlandsche interventie, waartoe het zich zog genoopt, evenals Rusland zelfop een groot anntol punten komen de be langen van beide landen met elkaar overeen. Door het Russisch-Turksche verdrag is Con- stantinopel erkend als de hoofdstad van Turkije. Vraag X: Is het juist, dat er m t ningsver- schillen bestaan tusschen Trotzki on I.cnin, wat de toepassing betreft van het oorspronkelijke sovjet-programma Antwoord X Deze berichten zijn van el- ken grond ontbloot. 44 LAHGESTRAAT AMERSFQ3RT. B«rfehte«. DE CONFERENTIE TE GENUA. Uitstel van 't sovjet-antwoord. Genua, 10 Mei. (B. T. A.) Na een lang onderhoud, dot Tsjitsjerin in het begin van den namiddag met Schanzer had gehad, liet de Sovjet-delegatie weten, dot zij de bekendma king van het antwoord op het memorandum uitstelde. De bekendmaking van het commen taar, dat Rakofski op het antwoord zou geven, is bovendien uitgesteld. De toestond. Berlijn, 10 Mei. (N. T. A. Draadloos). Naar de Voss. Ztg. uit Genua meldt, is de toe stand in de Russische kwestie verscherpt, daar na de kalmer stemming van gisteren in de krin gen der Fransche delegatie heden opnieuw be slist verklaard wordt, dot het onvoldoende ant woord der Russen van Fronsche zijde niet als een geschikten grondslag voor onderhandelingen wordt beschouwd. Men schrijft dezen ommekeer toe aan het besluit van den Parijschen minister raad van gisteren, die zoowel inzake het Rus sische memorandum als de kwestie der scha deloosstellingen het standpunt Innam in geen enkel opzicht toe te geven. Poincaré verklaar de, dat de geallieerden vooral in de kwestie der controle van de Duitsche financieele regeling onmogelijk kunnen toegeven. België cn het eigendomsrecht. Brussel, 10 Mei. (Herplaatsing wegens misstelling). Met betrekking tot de besprekingen te Genua wordt gemeld, dot België de terugga ve van het particulier eigendom zal blijven B. tëÊEWEGi, Langestcaat 39 - Tel. 462 jj eischen. Hierop kunnen slechts uitzonderingen worden gemaakt in nauwkeurige omschreven cn beperkte gevallen. In deze gevallen zal don nog het scheidsgerecht de schadeloosstelling moeten bepalen, die onn den eigennor zal worden toe gekend, hetgeen niet in den vorm van obliga ties der Sovjet-regccring mag geschieden. Dc Russische petTolcum. Londen, 10 Mei. (N. T. A. Draadloos). Leslie Urquhart, die groote handelsbelangen in Rusland heeft, is uit Genua teruggekeerd cn schrijft in een nrtikei in de Financial Times, du* l et ongegronde gerucht, volgens hetwelk een Engelsche maatschappij een monopolistische overeenkomst zou hebben gesloten met de sov- jct-regcering om de Russische petroleumvelden te exploitecrcn, een ernstige uitwerking heeft gehad op een critiek oogenblik van dc Russische onderhandelingen. Hij meent, dat de onderhandelingen, die noch rtnore begonnen, noch aldaar voortgezet zijn. een'ijcn tird geleden zijn gevoerd tusschen de Shell en de sovjets, met het doel, de rechten van cie maatschappij op haar btzit van vóór den oor'og te herstellen cn den tof.s'end op le he'd wen mot betrekking tot enkeV nieuwe pe- troleumconcessies, waarvoor zij 15 maanden geleden optie heeft genomen. Dei» particuliere onderhandelingen werden, zooals kehoo.'ijk is, opgeschort door de.maotschuppij, totdat het re- su'tiwt van de internationale con'erentie be kend zou zijn. Tsjitsjerin en zijn loHegn's heb ben riets gedaan om het verspreiden van dit geruchfc tegen te gaan, waaruit zo.t moeten b'ij- ken, dat Rusland fabelachtige schatten petro leum fcevat, die de wereld elkaar hevig betwistte Voor hen, die de feiten kenden, was dit een vermakelijke comcdic. Hij haalt cijfers nan om zijn conclusies te steunen, die als volgt zijn (T) dot de Russische petroleumvelden riet in staat zijn petroleum uit te voeren; (2) dat, om de productie te her stellen, zelfs tot het lage niveau van 1917, vijf jaren om het verzuimde in te halen en het boren ven nieuwe putten noodig zal zijn; (3) dat dit ccn uitgave zal vereischen van niet minder dan £20 millioen, behalve de hooge kosten, die noodig zijn orn de bedrijven weer in hun vroe- geren toestand te brengen en (4) dat, zelfs als het productie-niveau van 1917 is bereikt, de verbetering van het Russische transportwezen en de industrieën de geheele inkomsten zullen verslinden en dat nog voor lange jaren Rusland importeur, en niet exporteur van petroleum zal zijn. Zij, die de beschikking over hun oude petro- leumbezittingen willen hernemen, rullen zich daarom moeten voorbereiden op zware uitga ven. De exploitatie van nieuwe concessies zal bij de tegenwoordige nationale en economische ver wording in Rusland nog gevaarlijker zijn. Dc gezantenconferentie. P n r ij s, 10 Mei. (B. T. A.V De eezantcnoon- ferentie kwam vanochtend bijeen. Foch cn ge neraal Weygand waren aanwezig. De conferen*» tie nam kennis van het rapport der hooge inter* geallieerde commissie voor Opper-Silezië, fn het bizonder omtrent het ontdekken in den laat- sten tijd van waoendepóts. Het rapport zol ter kennis worden gebracht van de hooge controle commissie te Berlijn. De conferentie begrootte het bedrag der schadeloosstelling waarop de Vereenigde Staten recht hebben ter vergoeding voor de Zeppelins dio hadden moeten worden geleverd door Duitschland en die in Duitsch- land werden vernietigd, teneinde de uitlevering to voorkomen. DS DIUTSCHE SCHADELOOSSTELLING. Een leening voor Duitschland? B e r 1 i j n, 10 Mei. (N. T. A. Draadloos). Naar de Parijsche bladen melden, zou de com missie van herstel een ontwerp hcbbcVi opge steld voor een lening aan Duitschland in ver band met de schadeloosstelling, ter hoogte van vijf milliard goudmark en voor den duur van twintig jaar, Het antwoord aan de commissie van herstel. B e r 1 ijn, 10 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Duitsche nolo inzake de schadeloosstelling, die heden te Parijs is overhandigd, stemt in met het beginsel, dat de staatsuitgaven door de op brengst van de belastingen en door binnenland- sche leeningen zonder verhoogde inflatie van het geldwezen moeten worden bestreden. In dl nota wordt toegezegd dit beginsel te zullen uit< voeren, maar ook een buitenlondscho leening wordt bepaald noodzakelijk geoordeeld. Aan het verlangen van do commissie van herstel inzake ren vevhooging der belastingen met zestig mill linrd mark voor 51 Mei n.s. kan niet worden vol* daan, maar dc Duitsche regeering wenscht eerst een plan in to dienen, waarin met dezen cischi rekening wordt gehouden. Ten twede erkent de Duitsche regeering, dat de commissie van herstel de Duitsche souvci reiniteit in financieele aangelegenheden eerbiev digt cn dat zij bij het herstel der rijksfinanciën steun wil vcrlccncn. Dc regeering zal aan di commissie alle gewenschte inlichtingen ver< strekkon en zich tijdens de regeling van Duitsch< land's betalingsverplichtingen inzake d© door. haar ontworpen mnntr**-*'*© met de commissi© in verbinding stellen. De Dititschc regeering zal verder de door de commissi* oogesomde voorn woorden met inachtneming van het bovenstaand© zoo goed mogelijk vervullen. Zij acht ccnige eischen echter onuitvoorhonr en verwijst in vei* bond daarmede naar het aanbod der commissie d.d. 13 April om elk proctisch Duitsch voorstc\ dat tot strekking heeft do financieele moeilijk^ heden te overwinnen, te onderzoeken. Salarisvcrhooping dor Duitsche beambten. Ber 1 ij n, 10 Mc i. (W. B.) Dc Rijksdagcomi missie heeft do suppletoire hegrooting met de nieuwe regeling der bonmbtonsalnrissen ongc* wijzigd aangenomen. In totaal zullen de uitga* ven met vijftien milliard mark verhoogd worden. Drie milliard zullen gedekt worden door do opbrengst van nieuwe belastingen. Het overige door verhooging der douanerechten. Do staking in 't Roergebied. Berlijn, 10 Mei. (W. B.) De bladen ver nemen uit Dortmund, dut de conferentie van be. drijfsraden in Rijnland en Westfalen den uitslag der ondcihandclirgen over de bijlegging der portieele staking in het district Dortmund wen- schen of te wachten. Indien morgen geen be richt over een gunstig resultaat is ontvangen, zol een algemeen© staking beginnen. Essen, 10 Mei. (\V. B.) De onderhandelin gen tusschen de mijneigenaars en de technischs employe's in de mijnen van het Roergebied heb ben heden tot een vergelijk geleid. Engeland cn dc drandlooze telefonie. Londen, 10 Mei. (N. T. A. Draadloos). Er zijn reeds schikkingen getroffen door de con servatieve partij-organisatie voor het versprei den van redevoeringen van conscrvalieve lei ders bij dc komende nlgeincene verkiezingen door middel van de droadlooze telefoon. Ontwikkeling van 't Engclschc (elefoonsvsleoov. In het Lagerhuis werd gisteren medege deeld, dat het voornemen bestaat gedurende het loopende financieele jaar 9J4 millioen Dond sterling aan te wenden tot ontwikkeling cn uit breiding van het telefoonsysteem in Groot-Brii- tannië. Drandlooze berichten. De directeur-generaal der posterijen, Kclla- way, heeft, eergisteren sprekende over de plan nen betreffende de verspreiding van draadlooz© berichten, verklaarde, dïit de noodige schikkin gen thans zijn getroffen cn dat iedereen, die dat wil, die drandlooze berichten kan opvangen, mits hij een vergunning heeft, waarvoor slechts een bedrag-in-eens behoeft to worden voldaan. Er zitten, zoo zei hij, groote toekomstmogelijk heden in en het zou een revolutie kunnen be werkstelligen in het hondcis- en onder verkeer en wellicht ook in de nieuwsberichtgeving. Er zou een nieuwe industrie door beginnen, die ooi» tal van mcnschcn werk zou verschaffen. DE IGRSCHE KWESTIE. Mislukking der onderhande lingen. Londen, 10 Mei. (R.) De onderhandelin gen tusschen de Vrijstaten en dc rcpublikeinsch© partij in Ierland hebben geen grondslag voor hel sluiten van een overeenkomst opgeleverd. In den Dail Eireann werd hedenmiddag dienaangaande een verklaring afgelegd. Naar verluidt, zijn door de ondcrhondclingscommissic uit den Dail Eireann ijverige pogingen in het werk gesteld om den vrede in Ierland te verzekeren. Medelijden is dood, waar men leven, waar )l\cn liefde vroeg. A. S. C. WALLIS. door ROBERT HERRICK. „Mevrouw Goodnow is zoo ongerust." „Hoe is het vroeg hij angstig. „Geen ver wondering „Net hetzelfde. mtusschen namen de beide vrouwen haastig den vreemdeling op. Mevrouw Goodnow's kri tische blik gleed van het breede magere ge richt, dat wonderlijk bleek afstak tegen den dunnen zwarten baard, naar de schrale figuur, gekleed in een ruw verschoten kort jasje en een gevlekte bruine pantalon, naar de veelgedragen sandalen en de grove wollen kousen. De man, die daar in den hoek van de veranda stond te vrachten, scheen die aanmatigende beschouwing tevoeleri. Hij'fronsde weer zijn v/enkbrauwen en de jonge vrouw zag hoe zijn gezicht op eens betrok en een norsche onaangename uitdruk king kreeg. „Dit is Dr. Holden," zei de jonge dokter fiaastig, „mevrouw Goodnow,. juffrouw Council lor." _De vreemdeling knikte alleen maar even met *»jr. hoofd, toen vroeg hij kortaf f,Waar is de zieke?" Hij deed een stap vooruit, alsof hij dadelijk Gaar haar toe wilde gaan- en aJJ© voorafgaand* mededeelingen wilde vermijden. Maar mevrouw Goodnow bleef stokstijf staan in de deur, bet tweetal 3ceek elkaar aan onder een vijandig stilzwijgen. Od het gezicht van de vrouw stond duidelijk te lezen, dat zij dezen zonderlingen boschbewoner, van wien zij heimelijk zulke groote verwachtingen had gekoesterd, wan trouwde. Het was een benauwend oogenblik van Ingehouden strijd, een uitbarsting was niet uit gesloten. De dokter van het hotel een jon gen nog in een helder wit flanellen pak, liep achter hen, zenuwachtig heen en weer. Toen kwam Vera Councillor met een glimlach van sympathiek begrijpen op haar gelaat vol uitdrukking, tusschenbeiden. „Dezen kant uit," zei ze, naar het eind van de veranda wijzend, waar een deur toegang gaf tot een kleinere kamer. „Uw patiënt ligt hier," zei ze, terwijl ze de deur voor hem openhield, omdat de vreemde ling even aarzelde. Hij haalde zijn schouders op en volgde de jonge vrouw in de donkere kamer. „Het licht hindert haar," fluisterde ze. Toen hij naar binnen ging zonder te antwoorden, ging hij geluidloos naar het bed in den versten hoek van de kamer. Daar in de witte kussens lag een jong meisje, haar dik bruin haar los uitgespreid op het witte linnen. Ze sloeg haar oogen op, alsof ze geslapen of gedroomd had, en keek den vreem deling aan met een vertrouwende, maar min of meer verbaasde uitdrukking op haar kinder rijk gezicht Haar lippen trilden half van pijn, half van den glimlach, waarmee ze hem wilde begroeten. Vera Councillolr bleef achter den dokter staan en sloeg het tweetal aandachtig gade ze hield haar adem in. De anderen de jonge dokter en de moe der kwamen nu ook binnen en gingen aan het Voeteneind van het bed staan. Door de d«ur- die half open stond, viel een heldere zonnestraal in de kamer op het witte bed. Het was doodstil, een stilte, die alleen onderbroken werd door het geritsel van de zijden japon van mevrouw Goodnow, als zij zich vijandig bewoog. De dokter knielde neer bij het bed, hij trok zijn wenkbrauwen samen alsof hij zijn oogen en ook zijn geest uitsluitend wilde richten op de zieke, opdat -hij helder zou kunnen zien, zelfs door het vlecsch heen. Het duurde een heele poosHet meisje beantwoordde moedig zijn blik, en de hoopvolle Echte Asnetikasrssche Darnesfersnissch 7,S0 Magazijn „Vedea" I Joh. v. I>ijk, Lnngestr. 116, Tel. TOf uitdrukking van normale gezonde jeugd kreeg de overhand. Toen stierf de glimlach weg voor zijn doordringende oogen. Zooals ze daar lag tusschen twee donzen kussens, haar gevuld figuur gewikkeld in het fijne laken, haar bloote armen gekruist over haar borst, haar blanke hals, zacht op en neer gaande als zij adem haalde, was zij èl jeugd en aantrekkelijkheid, een frisch bloeiend wezen, plotseling in haar vaart gestuit Langzaam verbleekte haar gezicht een aan val van pijn deed haar mond samentrekken, er kwam een uitdrukking van angst in haar oogen. „U moet me zeggen wat het is fluisterde ze. De dokter hield zijn hand even boven zijn oogen, en keek aandachtig naar de uitdrukking in de oogen van het meisje. «Ik ik kan niet goed zien," fluisterde ze. „Het is of alles ver weg is I" „Hoe lang is dat al zoo vroeg de dokter zacht. „Ik weet het niet gisteren ook al en van daag." „Het is Maandag gebeurd," zei de jonge dokter, die nu wot naar voren kwam om zich in de zaak te mengen. „Eerst leek het alsof zij niets had." „Hoe long- is ze geweest, zooals ze nu is vroeg de ander kortaf, als sprak hij een be schuldiging uit. „Niet langer dan een dag ziet u de verschijnselen brachten me op een dwaalspoor." De ander keerde zich om naar de patient, raak te zacht haar hoofd aan, en streek het hosr wat op zijde. „Een lichte kneuzing boven het oor, zooals ik u al zei," ging de jonge dokter voort „U weet ze heeft gedoken uit de boot en is zeker met haar hoofd tegen dc rots gestooten. Na den eersten schok waren er geen verschijnselen, geen bepaalde verschijnselen," verbeterde hij zichzelf, „vcór gistermorgen. Toen werden de symptomen meer onrustbarend." Hij praatte nog wat voort, noemde telkens en telkens weer het woord „verschijnselen", totdat de ander ten slotte smalend zijn schouders optTok. „Het was net of alles goed ging tot gister avond." legde Vera Councillor uit in gewone taal. De dokter lichtte den blanken arm een eind je op, en liet hem weer vallen, toen bevoelde hij zacht het lichaam terwijl zijn oogen steeds gericht blevcr. op het nu weer bleeke en uit drukkingsloze gelaat. Het was of hij in het lichaam en in dc ziel van het meisje wilde lezen. „We hadden om onzen dokter in de stad moe ten 'elegrafeercn. dat heb ik dadetiik al ger zegd I" zei mevrouw Goodnow geprikkeld. ,.!k begrijp niet waarom we op deze manier tijd verspillen I" „De schrik, de zenuwschok zal wel de oor zaak van de verschijnselen zijn, niet waar bracht de jonge dokter in het midden mot dr gewichtigheid vón zijn ambt. De vreemdeling scheen niet te hooren wat htf zei. „Hebt u het koud vroeg hij aan het meisje, Zii knikte. „De arm voelt zeker zwaar „O ja, mijn hccle lichaam 7.66 zwaar,* fluisterde zo. „Als ik me even wil bewegen." Haar oogen gingen wijder open, alsof haai angst vermeerderde. „Wat heb ik fluisterde ze. De lange beenige vingers g'ngen voort met hun onderzoek cn drukten z!rh in het vlcesrh* Eerst tilde hij den renen arrn op, teen den onderen, hij bewoog ziin hond heen en weef voor de oogen van het meisje. Eindelijk bleef bij stil liggen op ziin knieën, storend, starend, alsof hij door het vlcesch h~en wilde zien om het verborgen kwaad te ontdek ken. „Is het erg fluisterde h?t meisje. „Zeg he' me maar." „Ja," zei hij zocht. Hij raakte voorzichtig df plek aan, waar zich toen het haar teruggestre- ken was, een li chic kneuzing vertoonde. Da oogen van het meisje staarden hem smeekcr l aan. Op eens stond hij op cn ging naar d© andere kamer, als om dien smeekenden blik ta ontgaan. De jonge dokter volgde hem en stot* terde zoo iets van„Een lichte schok hef zal van zelf terecht komen, rust, zich een paat dagen volmaakt rustig houden, denkt u oo¥ niet (Wordt vervel gdJ

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1