REGEN HtlSOH ,,1'HIROIlEUt" HO ZILVER en ALPACA! PUIS DEI MMIt# DE EEMLANDER BUITENLAND. FEU!' FTON. DE GENEZER Politiek Overzicht MAHTELS CAPES HOEDER B. NIEWEG, ZOe Jaargang wo. ZB9 IMIIWtll cpnilt p«r 3 maanden voor Ana» tooit ilO. Idem tianco per pent f J.—per neck (met eratb «nekerin* legen ongthakken) f Ü.17*. illondfflgke nnmmrr» f CXS. AMERSFOORTSGH DAGBLAD Maandag 15 Mei 1922 IP 99 DIRECTEUR-UITGEVER t X VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAi TEl INT 513. 1 —4 regels f 1.05 Md inbegrip van tem bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, dienstaanbio» dingen en Llctdadigbeids adveitenticn voor de belft der prQ» Voor haadd en bedrijf bestaan zed vooideeJige bepalingen *oor het advertecrcn Een# circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- - Den aard van het Russische antwoord Is door ons ireeds aangeduid't zijn (de Franschen niet alleen, die het Rus- Bische antwoord onredelijk achten, ook in 'Groot-Brittannië, blijkens de Engelsche bladen, ,vindt men de Russische eischen en den betoog trant van 't antwoord, die h. i. een polemisch vfcarukter draagt en feitelijk neerkomt op com munistische propaganda, onaannemelijk en ver werpelijk. De Franschen meenen, dat er eigen lijk niet verder over de zaak kan worden gedis cussieerd; maar m steê van hun koffers te pak ken en den weg naar het station van Genua in te slaan wat reeds door heethoofdige Fran sche kranten aan de hand was gedaan stel len de F ranse he gedelegeerden voor de confe rentie nu verder maar te verdagen en zfch te weieenigen met het Russische voorstel om een commissie te benoemen, die dan de Russische aangelegenheid verder zou hebben te onderzoe ken. Nu inmiddels valt te beschikken over de be woordingen, waarin het Russische antwoord is -vervat, heeft het stellig zin de mentaliteit beter te leeren kennen, die de Russen inspireerde tot hun antwoord, dat, wanneer men 't op den keper beschouwt, feitelijk een verwerpen be- teekent van de door de mogendheden gestelde eischen. In de inleiding, waarin het Russische ant woord m politieken zin is gemotiveerd, wordt Vastgesteld, dat de uitnoodKrende m'V'eivdheden als reden voor de invitatie de noodzakelijkheid hebben opgegeven om aan het Europeesche systeem zijn thans verlamde levenskracht te hergeven; het middel om dit doel te bereiken zou de reconstructie van Centraal- en Oost- Europa zijn. Volgens het algemeen oordeel aldus redeneeren de Russen was juist Rus land de staat, welks economisch herstel van het grootste belang voor Europa en heel de we reld was. Reeds m haar eerste memorandum fhet antwoord op de memorie van Londen) had de Russische delegatie de aandacht der wereld op "t feit gevestigd, dot het herstel van Rusland de basis van ckn confer«ntïe-«rb^id moest vor» men. De Russische delegatie verklaarde zich van haar kant berr-d om gemeenschappelijk met andere mog«r\dh«*d-n het voornaamste vraagstuk te overwegen n.l. om aan de wereld- Industrie T40 mi'Hoen consumenten en enorme goantn grondstoffen te ber<*even, ten einde bij le dragen tot de vermindering der werkloos he*d en ellende, die door den oorlog en de blok kade in het leven waren geroepen. Gevolg ge vend aan de uitnoodiging van Cannes was de Russische delegotie met een aantal concepten en voorstellen inzake eredietr-n en leeningen, die Rusland noodig had en die de Russische Staat wenschte te garan^eerep naar Genua refsd: Ook gaf hij een opsommirg van de reeds in de Russische wetgeving vastgelegde juridi sche garanties om den buitenlanders, die hun technische ervaring en hun kamtaol ter beschik king wilden stellen, de eerbiediging van hun rechten en bezit, alsmede de opbrengsten hun ner onderneming te verzekeren. Ten slotte lag t tn de bedoeling der Russische delegatie met er*> lijst te komen van concessies on het gebied van mijnen, landbouw, enz., die zit aan buiten landers zou willen verleenen. De Russen bekla gen er zich echter over, dat, naar zij opmer ken, tot dusver de betangriikste aangelegenheid van de Russische kwestie, die van 't economisch probleem der wereld, nog niet eens is aange roerd de bemoeiingen van de Russische dele gatie om deze kwestie te devn bespreken door de commissie van experts, die voor het onder zeek van het Russische vm benoemd stuitten echter op onoverkom-^lüken tegenstand. Door vorengenoemde commissie van deskundi gen werd ah? voorwaard" voor eenig onderzoek dezer kwestie de verplichting van Rusland ge stold om de staatsschulden en de vorderingen 'dor particulieren te erkennen. Volgens de op vatting der sovjet-afve^rd-5-rip g moest een der- gcliike methode het belangrijkste deel van den arbeid der conferentie onvruchtbaar maken: in plaats van met het voornaamste gedeelte van het Russische vraagstuk te beginnen, dat het minst discussies zou hebben uitgelokt, hadden de deskundigen evenals het memorandum van 2 Mei die kwesties op den voorgrond gescho ven, welke dooT hun politiek en juridisch ka rakter aanleiding moesten geven tot de heftigste discussies. Tengevolge van deze wat de bolsjewisten noemen principieele fout waren de vraagstukken van de toekomst, die de ge- heele wereld belang inboezemden, onderge schikt gemaakt aan de belangen van het verle den, die slechts enkele groeien van huitenlan ders aangingen. De verklaring, dat de erken ning der schulden van de vroegere Russische regeering en de particuliere vorderingen voor waarde was voor de medewerking van het biri- tenlandsche 1-opitoal ter herbevring van 't nieu we Rusland, is volgens de Russen m strijd met het feit. dat tal van buitenlandsche kapita listen iviet de regeling van de schuldenkwestie hebben afgewacht om Rusland hun medewer king te verleenen. „Het is niet de e^ne of andere oplossing de zer kwestie", zegt de door Tsjitsjerin ondertee- Vende inleiding, „die kapitaal naar Rusland kan doen stroomen, maar hot zijn de garanties, d>< de Russische regeering voor de toekomst biedt en de internationale consolidatie van deze re geering, die uit haar erkenning de jurc zal voortvloeien. De verdenking, die men op de houding der Rirssische regeering jegens de toekomstige cre diteuren van Rusland tracht te werpen, omdat zij niet met gesloten oogen zeer geïnteresseerde (baatzuchtige) voorstellen wil onderteekenen, kan volstrekt ni^t de houding van het uit de re volutie voortgekomen raden-Rusland orejudi- ceeren tegenover hen, die met hun kapitaal en technische kennis de herbeuring van raden- Rusland willen steunen. Daarentegen bewijst het feit, dat de Russische delegatie bii de kwes tie van "t regelen der schulden met de belangen van het Russische volk en de economi=ehe mo gelijkheden rekening houdt, dot zif alleen die verplichtingen wil oenvaarden, die Rusland kan vervullen". De sovjet-delegatie maakt m de inleiding de ontwoord-nota voorts in dit verband de opmer king, dat meer dan een der staten, die aan de conferentie deelnemen, in het verleden ver plichtingen cn schulden, welke waren aange gaan, niet heeft erkend; door meer dan een staat waren ook de goederen der buitenlanders beslag genomen of gesequestreerd, zonder dat die staten daarom het voorwerp waren gewor den van een ostracisme (schervengerecht), dat men op Rusland wilde toepossen. De hardnek kigheid van sommige mogendheden om Rusland van 't politieke en economische leven uit te slui ten en gelijkheid van behandeling te onthouden, verklaart de sovjet-regeering uit het niet-bevre- digen van enkele financieele eischen. Zij zet dit in de volgende passage nader uiteen: „Wanneer men overweegt, wat deze houdirc der weTeld heeft gekost, zoowel den staten, di" er mee zijn begonnen als Rusland zelf dat sinds vijf jaren lijdt door de ernstige gevolgen daar van, valt het moeilijk de gevolgtrekking te ma ken, dat hier slechts zekere belongen van obli gatiehouders of van bezitters van g-u\ationali* seerde eigendommen op 't spel staan." Volgens de sovjet-gedelegeerden bewijzen de incidenten der laatste dagen, bovenal ten aan zien van de teruggave der genationaliseerde be- zitripov>i\ aan ]yUn vroegere eigenaars, duidelijk, dat men van de zuiver materieele kwestie een politieke nopo-rVgenheid heeft gemaakt. „De te Genua ingezette strijd om de Russische vrijheid", aldus besluit de inleiding, „gaat verder en hooger. De politieke en sociale reactie, die in de meeste landen op den oorlog is gevolgd, zoekt in de nederlaag van raden-Rusland, dot in zijn maatschappelijke orde streeft naar communistisch ideaal, de volledige overwinning van 't kapitalistische individualisme. De raden delegatie heeft geweigerd en weigert nog den be sprekingen een politiek karakter te geven: maar zij moet vaststellen, dat deze poging te Genua om het program van een partij of een maal schappelijk stelsel te doen zegevieren, zoow< in strijd is met den geest a's met de letter vnn de eerste resolutie van Cannes. Wanneer de werkzaamheden der conferentie gevaar loopen, zal heel verantwoordelijkheid daarvoor val len op die mogendheden, welke zich kanten te- cen een algemeene overeenstemming, terwijl zij de belangen van enkele groepen boven de ge meenschappelijke belangen stelden." Bertchteo. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het Russische vraagstuk. Genua, 13 Mei. (Havas). De subcommis sie voor de Russische zaken heeft van 11 tot 1 uur vergaderd. Lloyd George noemde het Rus sische antwoord een uitdagend document en deed drie voorstellen (1.) het vormen van een commissie van deskundigen, die zich zou bezig houden met de kwestie van de schulden, de par ticuliere bezittingen en do credieten(2) hot sluiten te Genua van een voorloopig verdrag tusschen Rusland en de andere Europeesche landen en (3.) de wcdcrzijdsche verbintenis om zich van evolutionaire propaganda te onthou den. Barthou antwoordde met hulde te betuigen aan de gevoelens, die het voorstel van Lloyd George bezielde. Hij toonde op krachtigen toon aan, dat het antwoord van Rusland een voldoen de ervaring oplevert, wat betreft het welslagen van de onderhandelingen met de Russen. Het is onmogelijk, voegde hij er aan toe, dat door middel van een in de voorgestelde omstandighe den benoemde commissie het gemarchandeer opnieuw kon beginnen en worden gerekt. Frank rijk zou daar niet aan mee kunnen doen. Barthou stelde voor, dat de regeeringen zouden worden geraadpleegd en zouden trachten de Vereen. Staten mee te krijgen bij eventueele onderhan delingen. Vervolgens wees hij er op, dat het voorloopige non-agressie-verdrag aan de Rus sen een werktuig tot intimidatie zou verschaf fen gedurende de besprekingen en ten slotte zeide hij met betrekking tot de propaganda men kent de waarde van de beloften der sovjets. De Fransche delegatie kon daarom de voorstel len van Lloyd George niet aanvaarden, noch een commissie van deskundigen, benoemd door de conferentie, waarin sovjet-vertegenwoordi gers zouden zitten. LAHËESTRAAT AMERSFOBRT. Genua, I 3 "M e i. (Havas). Het eerste resul taat van de houding der Franschen blijkt uit de vergadering van de sub-commissie voor de Rus sische zaken. Het schijnt vrijwel uitgemaakt, dat de commissie van deskundigen voor het voor stellen van een methode om het Russische vraagstuk te regelen niet te Genua zal worden benoemd, maar later door de regeeringen na voorafgaande overeenstemming van de kansela rijen cn na een poging om zich de medewerking van de Ver. Staten te verzekeren. De commis sie zou worden samengesteld uit de geallieerde en neutrale mogendheden, met uitzondering van de Russen,-die echter," om de besprekingen to doen vlotten, zouden kunnen worden geroepen om inlichtingen te verstrekken. Genua, 13 Mei. (B. T. A.) In den loop der tweede zitting der subcommissie voor Russi sche zoken verklaarde Isjii (Japen), dat hij in beginsel het voorstel inzake de benoeming eener commissie van deskundigen aannam. Motta zette daarna uiteen, dat het z. i. geen doel zou hebben de Russen buiten deze commissie te houden. Barthou zeide, dot Lloyd George en hij het zelfde doel nastreefden en dat, indien er al ver schillen van meening waren, deze waarschijnlijk niet definitief zouden zijn. Wat de al dan niet- deelneming der Russen betrof, dit was een kwestie waarover nog gesproken moet worden. Een alsolute onverenigbaarheid tusschen het Fransche cn het Engelsche standpunt bestaat er •yjnwu-- f-maügs-esjv Langestraat 39 - Tel. 462 S r ruct. Wat verder de overeenkomst van nonagressie betreft, verkluarde Barthou, dat thans na de gehouden besprokingen de Fransche delegatie er zich mee zal kunnen vercenigcn. mits waarborgen worden gegeven betreffende de grenzen vnn dit pact, zoowel wat tijdsduur als wat uitgebreidheid betreft. Lloyd George verklaarde daarop, dat hij met Barthou het eens was, dat de benoeming der commissie van deskundigen voor de Russische o ongele genheden door de regecringcn zal ge schieden; we! moest worden verstaan, dnt het principe $an de vorming dezer commissie ten slotte vnn de Genucesche conferentie zol zijn uitgegaan. Lloyd George was ook van meening, dat van heden of een termijn moest worden vast gesteld voor de bijeenroeping der commissie. Lloyd George voegde hieraan toe, dat het niet zou passen, dot een regeering door het sluiten van afzonderlijke verdragen een voorsprong bo ven andere zou krijgen, wat betreft de toenade ring tot Rusland. Er moet gezamenlijk gehan deld worden en één front worden gevormd. Voorts drong de Engelsche premier er op aan, dat cr wederzijdsche verplichtingen zouden wor den aangegaan door de betrokken mogendheden betreffende het pact van nonagressie. Hij ein digde met zijn vertrouwen uit te spreken, wat betreft het bereiken van een overeenstemming. Skirmunt zeide, dat Polen zich in een cenags- zins eigenaardige positie bevond, omdat het 't verdrag van Riga met Rusland heeft gesloten. Hij hecht er echter groot belang aan, dat eT een pact tusschen de landen van Europa en Sovjet- Rusland wordt gesloten. Jaspor zeide nota van de verzekering te ne men, dat de Sovjets bereid zijn 90 vnn de ge- confiskeerde of genationaliseerde eigendommen te restitueeren. Hij zal er op terugkomen wotv neer de kwestie van het particuliere bezk weer teT sprake"zal komen. België zal er tot het einde toe medewerken om de conferentie te doen sla gen. Schanzer verklaarde vervolgens, dat Italië er in toestemt, dat de commissie door de regee ringen zol worden benoemd, maar daarbij van oordeel is, dat voordat deze conferentie uiteen gaat, een termijn van drie maanden moet wor den gesteld, binnen welken tijd de commissie haar rapport moet indienen. De Zweedsche gedelegeerde verklaarde, dot het van essentieel belang was de benoeming der oommissie onverwijld te doen geschieden. De besprekingen werden daarop gesloten. De oommissie zal Maandag a.s. om half elf opnieuw bijeenkomen. Een brief van Tsjitsjerin. Genua, 14 Mei. (B T. A.). Tsjitsjerin zond aan den voorzitter der conferentie een brief, waarin hij zegt, dat de bladen officieuse communiqués en berichten publiceeren om trent de voorafgaande besprekingen, gehouden tusschen sommige mogendheden, die vertegen woordigd zijn en de politieke sub-commissie, omtrent dc Russische voorstellen van 11 Mei verstoken van de mogelijkheid om officieel in lichtingen te verkrijgen over dc werkzaamheden dier sub-commissie, in 't bizonder omtrent haar besluiten, ziet de Russische delegatie zich verplicht er den nadruk op te leggen, dat deze toestand voor Rusland onaannemelijk is en daarom stelt zij voor, dot terstond de politieke commissie bijeen zal worden geroepen, opdat zij door een voorstel zal kunnen indienen en toelichten omtrent het instellen eener gemeng de commissie, die aan nlle mogendheden de gelegenheid zal verschaffen stelling te nemen inzake de Russische voorstellen. Het Fransche standpunt. Genua, 1 3 M e i (B. T. A.) Na de bijeen komst der commissie voor Russische aangele genheden heeft Barthou rapport uitgebracht aan den voorzitter, waarna hij een conferentie had met Motta, Skirmunt en Lloyd George, vóór hij zich naar de middagvergadering der commissi*» begaf. Wat de Engelsche pers zegt. Londen, 13 Mei. (N. T. A.) De oorrespon denten der Engelsche bladen te Genua zijn al gemeen van meening, dat het oorspronkelijk programma der conferentie hiet kan worden uitgevoerd, tengevolge, van de onmogelijkheid om mot de Russen tot een overeenkomst te ko men. Het antwoord der Sovjets, zegt de Man chester Guardian, heeft de vestiging van den vrede in Europa vertraagd. De Daily Telegraph zegtEen definitief re* sultaat vnn het Russische nhtwoord is juist hel tegendeel van hetgeen de opstellers er vun hebben beoogd, want het heeft ongetwijfeld den datum uitgesteld, waarop het lijdende Russischs volk hulp van het buitenland zal kunnen krijs gen. i De Times merkt op, dat de bolsjewisten dooiïj hun memorandum de eenheid hebben hersteld tusschen de geallieerden, die zij tot dusver., poogden te verdoelen cn wijst er op, dat in elk geval de spanning op het continent verdwe nen is. Het plan van Lloyd George om een weg uit de impasse te vindon, wordt door de Britscher. bladen gunstig beoordeeld. Volgens de voorstel*, len van Lloyd George zullen de drie gemengde commissies tot beraadslaging over het Russische vraagstuk uitgaan van het tot de Russen ge richte memorandum cn het ontwoord, dot daarop hebben ingediend. Zij moeten het ter* rein voorbereiden door besprekingen cn toeïich* tingen en zoo mogelijk door een bezoek aart Moskou voor het bijeenroepen eener nicuwcft conferentie of een tweede bijeenkomst te Genuatfj binnen ofzienbaren tijd. ten einde tot stond t€f brengen wat thans te Genua niet is bereikt. In plaats van het Europeesche pool cn ceat volledige liquidotie van olie belangrijke kwesties^ wordt thans een voorloopig pact voorgestehl op grondslag van den tegenwoordigen toe-I stond, totdat de commissies haar rapport zullcaf hebben uitgebracht. De Daily News noemt ditf nieuwe plan een proclischcn maatregel, die tot tastbare resultaten kan leiden. Het blad voegt eï\ bijDe voortzetting der onderhondelingen inf een onderen vorm en op een onderc plaats zal nieuw vertrouwen inboezemen in het eindresul< taat en de conferentie van Genua zal niet tcver^ gcefs zijn gehouden, wanneer zij daarvoor d4 grondslagen heeft gelegd. De conferentie heeft nog verscheidene vraag* stukken te behandelen, o.m. <le bescherming vnof den Bulganrschen toegang tot de Aogëische ze< en de kwestie inzake dc grens tusschen Oost* Galicic en Polen cn betreffende LHouen, als* mede het verzoek van.het Vaticaan in zake <14 godsdienstvrijheid in Rusland. De Daily Telegraph gelooft echter, dat d4 taak der tegenwoordige conferentie binnen veer* tien dagen geëindigd zal zijn. Het z.g. milituirc DuitscJu Russische nccoord. B e r 1 ij n, T 3 M c i. (W. B.) Omtrent het z.g* Duitsch-Russnsche militaire verdrog schrijft de Deutsche Allg. Ztg., op grond van authentieke berichten, dat de Gnzeta Gdansko uitsluitsel geeft over het ontstaan van het onjuiste be-* richt, dat verspreid is door het Warschouschef to!-g:ac;.-c»y ^.t-schnp Russpress, dat naar het heette zijnerzijds den tekst ontleend heeft aan heft te Weenen verschijnende blod Ukrnina. D' courant verklaart, dat gezegd kan worden, t' reeds het eerste aTtikei bewijst, dot men; Kceft te doen met niets anders dón oen ver* vnlsching. Want diens vol gons moest de Duit* cche generale staf, die heclemaal niet b.^staati. oon Rusland wapens en munitie voor 180 in- fantcrie-regimenten, verder zware cn veldartil lerie voor de b ing van 20 infanterie divisies leveren, d. w. z. 540.000 geweren en minstens 1000 kanonnen. Daarentegen merkt de D. Allg. Ztg. op, dnt wonneeT de drie Duit» sche fabrieken, die na het vredesverdrag alleen zijn overgebleven, inderdaad oan don orboid togen, zij T1000 geweren cn 44 kanonnen itf een geheel jaar zond-m kvmnen vervoordigen. Even mal was art. 3. volgons hetwelk Duitsoh^ bnd aan Rusland in d~n kortst mogclirken 1i;<f 500 militaire vliegtuigen zou moeten leveren*. Militaire vliegtuigen kan Duitschland in 't ge* heal niet bo-uwen. Het Poolsche bedenksel inzake het z.g. £e< h^ime verdrag is dus von az een groote leu gen. Het a. s. einde der conferentie. Genua, 14 Mei. (B. T. A.). De uitnoodi- gende mogendheden kwamen tot overeenstem ming over de voorwaarden, waaronder de con ferentie van Genua moet geëindigd worden. De tekst der nota zal morgen worden ingediend bij de commissie voor de Russische aangelegen heden ter definitieve goedkeuring. Het antwoord zal uit drie ofdeelingen bestaan bet eerste deel zal zijn een krachtige philippica tegen de wijza Gewen u van afwezigen te spreken alsof *ij tegenwoordig waren. door ROBERT HERRICK. 5 „Maar Jean," zei ik, „zij heeft den eenlgen dokier, die hier is hij is den heelen morgen bij haar geweest." „O dien niet I" met diepe minachting. „Een echte dokter de genezer." „Wie vroeg ik, omdat ik dacht, dat toeval lig, zonder, dat wij het wisten, de een of andere beroemdheid in de buurt was gekomen. „Maar zoover ik uit zijn dialekt kon opmaken, wilde hij, dat wij een wonderdoener uit de wil dernis, een soort kruidendokter, die ergens in een dal achter de bergen woont, bij haar zou den roepen. Ik vei telde het aan Tante en Nel en wij lachten samen over Jean's „genezer", ■dien wij ons voorstelden als een fakir met een langen baard, een slimme, onwetende en vuile kerel, een van die soort, die op eenvoudige menschen indruk maakt. Maar na een poos sloot Nel vermoeid haar oogen en fluisterde „en waarom eigenlijk niet Ik begreep, dat zij betere hulp zocht dan Dr. Percy haar kon geven. Dien middag verloor zij meer en meer baar bewustzijn, en toen Dr. Percy 's avonds kwam, zagen we, dat hij schrikte. Be zag dade- Bjk, dat hij niets van haar ziekte begreep. Tan- ka sprak van telegrafeeren naar de stad om een jfckter maar dat zou dagen duren. r&ü zonden Bolden kunnen mmo cmowec te komen," stelde hij voor. „Hij heeft meer zie- kenhuiservaring dan ik." „Wie is Holden vroeg ik. „En nu bleek Holden de groote medicijn meester van onzen gids te zjjn. Dr. Percy had hem eens in de nederzetting ontmoet, 't was uiterlijk een ruwe kerel, zei hij, maar geen kwak zalver iemand van hooge ontwikkeling en bui tengewoon talent. Hij had zich in deze wilder nis begraven om een onbekende reden, en was beroemd onder de inboorlingen, de houthakkers en kleurlingen. „Er loopen allerlei praatjes over hem," zei hij aarzelend. „Wat dan vroeg ik. „Ik geloof, dat hij nogal ruw is en onbeschaafd; hij leeft als een inboorling, in één woord geen gentleman." „Zoover waren wij al in onzen angst, dat zul ke dingen ons niet meer konden schelenl „Neem den gids mee en zoek hem op," drong ik aan. Zelfs Tante klemde zich aan dezen stroohalm vast, ofschoon ze ook nog een paar telegram men verzond en zoo ging weer een nacht vooifcij, vreeselijk maar wij kwamen de uren door, onze eenige hoop was nu op dien vreemden man gevestigd. Nel lag in een zware verdooving. „'s Morgens vroeg ging Percy in zijn zeilboot weg om den dokter te halen't was een zware bonk van een man, met lange, magere beenen en armen, een hoekig gezicht, half bedekt door een ruigen, zwarten baard maar mooie oogen onder zijn zwaren bos stekelig haar. Hij was als een houthakker gekleed, 't Was zeker geen kwakzalver, maar bij den eersten aanblik leek hij niet veel beter. Ik beken eerlijk, dat ik te leurgesteld was. Mijn verbeelding had dien nacht vrij spel gehad, maar hij leek oppervlak kig weinig op den wonderdoener, die ons uit den nood zou redden. Je kent Tante's manieren JqpSBOfer fcwfaaywy dien ze aandurft. Dien mor gen was zij erger dan ooit, zij beleedicrde hem al voordat hij den drempel over was. Maar hij heeft zich later kunnen wreken. „Nadat hij Nel gezien had, zei hij ons kortaf, dat haar eenige kans op redding een onmiddel lijke operatie was. „Ik heb al netel eraf cerd om bekwame hulp," zei Tante, 't Was wel wat hard voor den armen Dr. Percy, om dat te hoorenl „Een dag uitstel kan doodelijk zijn." Hij dreef haar in het nauw, maar toch hield 2ij vol, zij nam de verantwoording op zich, al hing het le ven van haar dochter er van af. Hij keerde zich om en wilde verontwaardigd heen gaan. Ik hnd alles gedaan om hem terug te houden, want intuibVf voelde ik, dat hij het bij het rechte eind had. Mear op 't laatste ooger.blik besliste Nel zelf I „Zij riep hem terug, en wilde het ergste hoo- ren. Hij vertelde haar alles, nogal hard vond ik, maar misschien was het 't beste. Hij be schreef haar de vreeselijke operatie, die noodig was, en de weinige kans van slagen zelfs in het beste geval. Zij bleef kalm. Die twee bespraken alles en zij besliste. „Kunt u het doen „Ja, ik kon het." „Wilt u het doen een ellendig oogenblik van stilte en toen „Ja, ik wil het 1" „Tante schreeuwde natuurlijk, dat zij het nooit zou toestaan, enz. enz. Hij deed alsof zij er niet was. Ik trachtte haar te kalmeeren, want ik was overtuigd, dat het gebeuren moest. Wij werden daarna volkomen genegeerd, zelfs de kleine Dr. Percy met zijn dwaze gewichtigheid en min naarsangsten. Want die twee deden alsof zij alleen op de wereld waren, ver weg von ons, op een plaats waar zij den dood recht in de oogen zagen. Zijn blik vroeg haar„Hebt u den moed en haar oogen antwoordden hem „Ja en ook vertrouwen in u „En nu vraag ik mijzelf nog dikwijls af, hoe was dat groote vertrouwen zoo opeens geko men Hoe kon onze kleine, eenvoudige Nel zoo plotseling haar lot in eigen handen nemen, hoe kon zij die kans wagen en zich zóó rustig oan de handen van dezen ruwen, onbekenden man toevertrouwen „Nu, hij ging weg om alles klaor te maken en ik bleef achter om de arme tante zooveel mogelijk in bedwang te houden." Hier werd de brief afgebroken en eenige da gen later werd het verhaal vervolgd, met een vaster hand geschreven „Ik kon alleen maar een paar oogenblikken uitbreken om je te schrijven, als mijn patiënte sleapt. Ik ben verpleegster, op 't oogenblik. moet je weten. Tante loopt maar heen en weer in het kamp, zendt de gids met telerrammen weg en jammert steeds om het gemis van een tele foon „Nel hield zich aldoor prachtig. Nadat de dokters weg waren tot het maken van hun toe bereidselen, lag zij stil met een vredige uit drukking op haar gelaat, vol vertrouwen in haar lot. „Je hndt dien glimlachenden, hoopvollen blik eens moeten zien waarmee zij hem ontving, toen hij weer binnenkwam, met al zijn glinsterende instrumenten in de hand. Dr. Percy volgde hem a's een hondje, terwijl zij alles klaar maakten hij was ook geheel overwonnen I Tante barstte natuurlijk weer uit, „zij stelde hem verantwoor delijk," ,,'t was tegen haar uitdrukkelijken wensch," enz. Hij lette niet op haar. Maar toen Nel vriendelijk zei„Toe, moeder laat het nul" wendde hij zich tot mij en zei„Breng die vrouw weg, en houd haar uit de kamer." Tante ging, maar zij zal het hem nooit vergeven, zelfs niet als hij het leven van haar kind redt of meer dan dat Teen ik terugkwam in de zieken kamer, waren zij op 't punt van te beginnen de instrumenten lagen gereed en de beide dok ters stonden zonder jas met opgestroopte mou* wen. Dr. Holden stond gebogen over Nel, hi| hield haar handen in de zijne, alsof hij haar nog een laatste woord van moed wilde inspre* ken. Maar dat had zij niet noodig. 't Was bijn® alsof Percy en ik hen alleen hadden moetert laten en niet getuige zijn van dit oogenblik van verstandhouding tusschen hen beiden. Zijn blik drong door tot in haar ziel en zij beantwoordde dien kalm. „Nooit had ik nog een operatie bijgewoond, ergste wat ik ooit gezien had was het spalken van den jx>ot van mijn hond. Je zult me begrijs j>en als ik je zeg, dat ik al dien tijd aan niet^ docht moor alleen instinctmatig deed wat hij wil* de. Eerst het in sloop maken met ether. O, dat oogenblik toen ik Nel van ons zog wegzinken* met dien zachten, vriendelijken glimlach nog op, de lippen, dien glimlach vol vertrouwen en le venslust, zij maakte alleen een kleine bewegingf met de hand alsof zij onderdook welnu, tranen sprongen in mijn oogen en de kom iii mijn hand schudde zoo, dot ik haar moest neer^ zetten Zij knipten haar haar weg, en leg* den de huid open, nu ik de woorden neerschri jf tril ik meer dan toen ik het zag gebeuren. Toen werd het been verwijderd cn eindelijk lagen d^ hersenen bloot ik zal niet verder gaan. IliJ werkte zoo vlug, zoo zeker zonder een woord^ zonder één beweging te veel van hand of oogen< Ik hoorde alleen het diepe ademhalen van DrJ Percy, zijn handen waren vochtig en beoidew arme jongen I Als het van hem had nfge* hangen was zij zeker verloren geweest. (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1