A. v. d. Weg, Langestr. 23 DE EEMLANDER" BUITENLAND. 1 Eet-, Thsg- enGÉijisenfiezsii _B|NNENLAND._ FEUILLETON. DE GENEZER F RINS A ENGELSCHF BADMUTSEN, VANAF 1 GULDEN Slfizen"irs Sullen f 14.25 n. do7;:n 1922 „ÏF0F4" JOH. m ei!", irasff. TT! 70 ■a 20e Jaargang No. 276 rHIJ' J ITSPBIIS 3 miindai vo°* A"t"' IIUIUJU jootl HQ, Idem teux» AMEBSFOORTSGH DAGBLAD per po«i f X—, pc «k (m< Mgrn r^flnH-m) CUT*, thntvierLjjke f &0S. OIRECTEUR-UITGEVER» A- VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA* TT| INT 813. Oingdag 23 IV?ei 1922 PR1IS DER ADVERTEMTlEU tnbegrip van ccn bewiisnummcr. elke repel meer 0.25, di ertstaan b te» dineen co Lietdadlpheida-adreitenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan teer vooiaer. xre hepalinpen voor het *d verf eer en Kcne circulaire bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toepezonden- Politiek OverxichL 'Br heeft van allerlei verluid over een z.g. pjommunistische revolutie in Bulgarije. Een klei- ïne bloemlezing daarvan gaven wij weer in de jtelegrammenrubriek van 't middagblad. Reeds Zaterdag werd uit Belgrado'sche bron meegedeeld, dat in Bulgarije een oproer was uitgebroken en dat een revolutie een einde had gemaakt aan 't koningschap. Tsaar Boris zou rich te Varna, aan de kust van de Zwarte Zee bevindenvandaar zou hij eventueel kunnen vluchten naar Roemenië of Turkije. Uit verschil lende berichten zou dan ook al afgeleid moeten tvorden, dat de Bulgaarsche boerenbonders met de communisten de republiek hadden uitgeroe pen en in Bulgarije de burgeroorlog zou woe den. Vooral werd er in de berichten uit Bel grado op gewezen, dot de revolutie zou zijn voltrokken onder leiding van Stamboelinski, den Bulgaarschen ministerpresident en leider der boerenbonders. Deze bizonderheden reeds doen twijfelen aan de juistheid der berichten immers Stamboelinski vertegenwoordigde Bul garije op de conferentie te Genua en Vrijdag, toen de laatste conferentiezitting werd gehou den, behoorde Stamboelinski tot degenen, die de vergadering bijwoonden I Ja hij heeft er zelfs nog het woord gevoerd. De Kölnische Zei- tung wijst er in dit verband op, dat een omwen teling door de boerenbonders zonder hem niet wel mogelijk was, omdat hij de teugels van zi{r partij vast in handen hield en de discipline onder de boerenbonders over 't algemeen streng wet d gehandhaafd en gerespecteerd. Verder leefden, tenminste tot de laatste tijden, de com munisten mët de boerenbonders in vijandschap; er bestond in geheel Bulgarije geen grooter vijand van de communisten dan Stamboelins ki. „wiens eenige verdienste is dat hij de be- vering van de communisten om een radenre- jubliek volgens Russisch exempel met onver biddelijke gestrengheid onderdrukte." Ondertusschen schijnt het met de^revolutie in Bulgarije niet zoo erg te zijn als sommige sen- saïioneele telegrammen het wel hebben laten voorkomendit neemt nochtans niet weg, dat er zeer stellig wel sprake kon zijn van een bin- rer.landsche politieke crisis. Van de stemming, oio daar te lande heerscht, geeft de Voss. Ztg. een duidelijk beeld, dat wij hier laten volgen Voor den oorlog bestonden er in de buiten- landsche Bulgaarsche politiek twee hoofdrich tingen een pro-Russische en een pro-Duitsche. In de binnenlandsche politiek (uitgezonderd de socialisten) bestond er tusschen de partijen weinig verschil alleen paste men verschillen de methodes toe. Tot de russophile partij behoorden de volks partij (Geschow), de progressisten (Danew) en meer of minder de democraten (Malinow). De jrermanophile richting was vertegenwoordigd door de drie liberalen Radoslawow, Tontschew en Petkow. Deze laatsten hebben de aansluiting bij Düitschland bewerkstelligd en tijdens den oorlog geregeerd. Behalve deze partijen had men nog de radicalen (een tak van de democra ten), de boerenpartij en de sociaaldemocraten, benevens de socialisten (de nieuwe communis tische partij). Toen de Bulgaarsche instorting plaats had en het volk zich bedrogen gevoelde, moesten nieu we ideeën en nieuwe krachten de leiding op zich nemen, die, omdat Bulgarije een agrarisch land is met een boerenbevolking, die 85 pet. van 't geheel uitmaakt, in handen kwam van de boe ren en socialisten. Zoo was vanzelfsprekend de boerenbond sterker en toen de strijd tegen 't bolsjewisme inzette, viel hem ook den steun der democraten en der volks-, alsmede der pro gressistenpartij ten deel. Maar spoedig was de boerenbond zoo krachtig, dat hij dezen steun oiet meer noodig had en het staatsbestuur tot dusver zelfstandig in handen had. Het natuur, lijk© gevolg hiervan was, dat de schuld aan de ellende van 't land op alle andere partijen af gewenteld werd en zoodoende begon een on verbiddelijke vervolging van de leiders dezer partijen. Door de wanhoop van 't volk waren alle par tijen zoozeer verzwakt, dat zich geen voldoende oppositie meer kon vormen en bij de regeeren- de partij bijgevolg de indruk werd gewekt, daf zij de eenige gezond denkende partij was. Deze aanmatiging bracht de regeering ertoe maatre gelen te nemen, die een demagogisch en onder drukkend karakter droegen, waardoor eindelijk de oude partijen tot bezinning kwamen. Het eerste gevolg hiervan was de aaneenslui ting van verwante politieke partijen tot grooie groepen. Zoo vereenigden zich eerst dc volks partij en de progressistenpnrtij (Geschow-Da- new) en in verband hiermee de nationool-pro- gressistische partij, die haar oude politiek ge trouw blevenzij kwamen echter in plaats van onder den invloed der Russische, onder dien van de Fransche politiek, omdat zij in de Fran- sche Oostersche politiek de oude tsaristische politiek meenden te herkennen. Hierna had de vereeniging der drie liberale partijen (Radoslawow, Tontschew, Petkow) tot een nieuwe notionaal-liberale partij plaats, die haar oude leiders bijna allen heeft verloren en voorloopig onder leiding von dr. Genadiew staat. Op 't terrein der buitenlondsche politiek tracht zij zich naar de Fransche politiek te richten. Eenigszins moeilijk is de vereeniging der de mocraten met de radicale partij, omdat zoowel buitenlandsch- als binnenlandsch-politieke ver schillen dit bemoeilijken. Zelfs in deze beide partijen bestaan op 't gebied der buitenlond sche politiek twee richtingen een die streeft naar toenadering tot Düitschland, de andere die Fransche sympathieën koestert. Maar on der den druk der meest onverbiddelijke boeren republiek kwam het tot de samenwerking tus schen beide partijen. Om een krachtiger oppo sitie in jt leven te roepen, vormden zij met de nationaal-progressisten een blok, dat door 't volk met warmte werd ontvangen, omdat het alleen hiervan een verbetering van den toestand des lands verwachtte. De Voss. Ztg. verwacht echter, dat, evenals in elk jong land, waar in 't maatschappelijke en politieke leven vele gistingen en stroomin- gen bestaan, deze aaneensluitingen en hergroe- peeringen wel niet van langen duur zullen zijn, omdat zij ontstaan teneinde een bizonder doel te bereiken in het onderhavige geval in verbond met den gemeenschoppelijken strijd tegen de boerenpartij. Daarom was 't moeilijk te zeggen, of haar een lang leven beschoren was. Terzijde van deze groepen staan de sociaal democratische en de communistische partijde eerste is vrij zwak, vergeleken bij de tweede en betwijfeld wordt, of zij vooreerst een rol zal spelen. Daarentegen wordt de communistische partij gesteund door een krachtige Russische propaganda en zal zij voorloopig een sterke op positie blijven. De opheldering van den politie- ken toestand in Düitschland en de politiek van een gezonder Rusland zal echter in vele geval len invloed uitoefenen op de buitenlandsche politiek der verschillende groepen. BerlcMe*. DE CONFERENTIE TE GENUA. De Belgische delegatie. Brussel, 2 2 Mei. (B. T. A.) Jaspar heeft verslag uitgebracht in den ministerraad omtrent de verrichtingen en de resultaten der conferen tie van Genua. De Raad wenschte hem geluk met het talent en de energie, waarmede hij de Belgische belangen heeft verdedigd. Tsjitsjcrin in de verdrukking. Tsjitsjerin heeft voor zijn vertrek uit Genua nog even in de verdrukking gezeten. Hij beland de n.l. midden in een vechtpartij tusschen fas cisten en communisten. Toen Hij hotel Bristol verliet, waar een diner ter eere van Facta w< - gegeven, juichten een aantal Italiaansche communisten „Leve Leninl" Een honderdtal fasc'sten uit een daar tegenover gelegen club was daar zóó bcos over, dat ze de communisten met vuist- cn stokslagen en met schoppen te lijf gingen. Gillen en schreeu wen weerklonk door den donkeren nacht, de po- litiefluitjes snerpten cm versterkingen, en Tsjit sjerin had nog net den tijd, om met zijn ge volg in zijn groote limousine te stappen, die snel wegreed. Dat was, aldus eindigt het stukje in de Tel., zijn laatste herinnering aan Genua. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. B e r 1 ij n, 2 2 Mei. (N. T. A. Draadloos). Naar opnieuw wordt bericht, zijn de onderhan delingen van dr. Hermes met de commissie van herstel niet zoo ongunstig verloopen als het wel leek volgens verschillende Porijsche b'.aden. Volgens een bericht uit Berlijn zou dc beslissing omtrent 31 Mei afhangen van het besluit, dnt de conferentie van internationale bankiers omtrent een leening aan'Düitschland zal nemen. Naar Fransche bladen melden, zullen van Düitschland voor de leening garanties worden verlangd, die ten deele overeenkomen met de waarborgen, door de commissie van herstel verlangd. Mor gan, die, in tegenstelling met zijn oorspronkelijk voornemen, te Londen is gebleven, zal Dinsdag avond te Parijs aankomen. Het comité voor de "■ning van de commissie van herstel, dat Woensdagvoormiddng bijeenkomt, bestaat uit Morgan (met Kahn als raadsman) voor Amerika. Delacroix voor België, Danneglio voor Italië. Kindersley voor Engeland, Vissering voor Ne derland en Bergmann voor Duitsch'ana, die ech ter raad zal plegen met dr. Hermes. Volgens de Chicago Tribune Tekenen de Amerikanen op een leening van een milliard dollars, als voldoende hooge rente is verzekerd, waarschijnlijk negen pCt., waarbij de geallieer den zich verplichten gedurende den tijd, dot de leening loopt, verder geen Duitsch grondgebied te bezetten.3 wsflEB'gggiw--tij«35 «wr - IflAISOHJ'HIRBHDElU"" 44 LANGESTRAJIT AMIRSFfiORT. MEISJES HOEDEN 5.25 - 4.©0 3.50 DE ONTWAPENING VAN DUITSCH1 AND. Vernietiging van oorlogstuig. Berlijn, 2 2 Mei. (W. B.). Het door de Reichstreuhandgesellschaft voor vernietiging ingezamelde oorlogstuig bedroeg op 1 Maa»t 7929 in ronde cijfers 5.9 millioen geweren en karabijnen, 10.500 machine-geweren, 29.000 mijnenwerpers en grar iatwerpers, 55.000 stuks geschut en geschutsloopen, 28.000 affuiten, 39 millioen scherpe handgranaten, geweergranaten en ,werpgranaten, 70 millioen handwapen-muni tie, .14.000 vliegtuigen en 28.000 vliegtuigmo toren. De vernietiging van deze quanta is biina geheel voltooid en krijgt in den loop van den zomer geheel haar beslag. Volgens deze cijfers kan men den stand der ontwapening van Düitschland op 7 Maart 7922 beoordeelen. Eupcn en Mnlmédy. Brussel, 22 Mei. (B. T. A.). Bij de ge meenteraadsverkiezingen, die ploals hadden in het gebied van Eupen en Malmédy, hebben de lijsten, uit naam der regeering door de burge meesters gesteund, over het algemeen gezege vierd. Düitschland en de depreciatie van het geld. Berlijn, 2 2 Mei. (N. T. A. Draadloos). De politieke medewerker van de Sunday Times constateert, dat Düitschland geleidelijk de reac tie van de verminderde geldswaarde merkt en reeds duurder wordt don Engeland, door het thans zich grondstoffen tegen hoogen prijs moet aanschaffen. Suikergebrek in Düitschland. Berlijn, 22 Mei. (\V. B.) Wegens het buitengewone gebrek aan suiker, waaronder de ;vj <..-n laatsten tijd in toenemende mate heeft te lijden, heeft het ministerie van voed selvoorziening tot nader order den invoer van suiker toegestaan. De socialistische conferentie te Keulen. B er 1 ij n, 2 2 Mei. (N. T. A. Draadloos). Het bestuur der tweede internationale heeft m zijn zitting te Keulen op 27 Mei besloten op 23 Mei een conferentie bijeen te roepen van de drie besturen van de Londenschc internationale, de Arbeitsgemeinsrhnft vun Weenen en de inter nationale van Moskou. De bijeenkomst wordt gehouden in het Duitschc Rijksdaggebouw te Berlijn. De Engclschen zenden Maodonald, de Belgen Wauters, Düitschland Wels. Het Duitschc spoorwegpersoneel. B e r 1 ij n 2 2 Mei. (W. B.) Naar de Vor- warts van de beide besturen verneemt, hebben het bestuur van het Deutsche Fisonbnhn-ver- band en dat van de Rcichsgcwcrkschift besloten den onderlingen strijd te staken en voortaan gemeenschappelijk op te trekken. DUITSCHE ARBEIDSMOFILIJK HEDEN. B e r 1 ij n 2 2 Mei. (N. T. A. Draadloos). De staking der metaalbewerkers in Zuid-Duitsch- land is, na onderhandelingen van acht dagen, geëindigd met dc aanneming van een nieuw taricfontwerp. De arbeid wordt waarschijnlijk Vriidag hervat. Frankfort a. d. Main, 22 Mei. (W. B.) De vakverecnigingen in Hessen, Hessen- Nassau en bijbehoorende streken hebben de voorstellen der patroons in de metaalindustrie verworpen, wat een uitsluiting beteekent van meer dsn 40,000 metaalbewerkers in het dis trict Frankfort, waartoe ook Offenbach, Hanou, Darmstadt enz. behooren. De uitsluiting gaat vanavond in De Engelsche arbeidsmoeilijkheden. Londen, 22 Mei. (R.) Blijkens een oBid- eele modedeeling zullen de onderhandelingen tusschen de mnchinefnbrikanten en de vokver- I emv~ing Woensdag te Londen hervat worden. Bezuiniging in Denemarken. Kopenhagen, 22 Mei. (N. T. A.). De Deensche minister van verkeer, die verschillen de openbare diensten onder zijn beheer heeft, verklaarde heden in een rede op een openbare politieke vergadering in Jutland dat bezuini gingsmaatregelen, lie de regeering had geno men, tot resultaut zouden hebben, dat de staatsuitgaven voor het loopende jaar van 600 tot 400 millioen kronen teruggebracht zouden kunnen wordc-n. Inkomsten en uitgaven van post en telegrafie waren in evenwicht gebracht gezien de verbetering op handelsgebied, die thans in Denemarken viel te constateeren, wos er olie reden om te hopen, dat dit ook bij de spoorwegen zou kunnen geschieden. Katholieke vrouwenmode. B e r 1 ij n, 2 2 Mei. (N. T. A. Draadloos). Het internationale Katholieke Vrouwencongres te Rome besloot om te Parijs een commissie in te stellen voor de uitwerking van een Katholieke vt ouwenmode. Dr. Mavr. Schober's voorganger, Moyr, de eerste bonds-; kanselier van Oostenrijk, is Zondag aan een beroerte gestorven. Dc Italianen in Tripolis. Malta, 22 Mei. (R.) Volgens geruchten uit Tripolis hebben de Italianen een groot offen sief onder generaal Badoglio ontketend tegen de oproerige Arabieren in Tripolis. De Italiaan sche strijdkrachten, die blijkbaar in hoofdzaak uit plaatselijke lichtingen bestonden, zijn de laatste maand aanmerkelijk versterkt. Het heet, dat de Italianen verscheidene bombardeervlieg tuigen gebruiken, die zware verliezen aan de opstandelingen hebben toegebracht. Amerikaonschc reconstructieplannen. B e r 1 ij n, 2 2 Mei. (N. T. A. Draadloos). Uit Washington wordt bericht, dot volgens de BIÏX1JKE PIÏIJZEN. B. IM5FWFG, Lanc?esirsat39. - T«*9.4^2. meening van tot de regcering in betrekking staande personen Amerika bereid is tot uitwer- king van plannen tot herstel van het interna* tionolc economische evenwicht in samenwerking met andere naties, wanneer voor de uitsluiting van politieke vrnogM ukken wordt ingestaan. Do beraadslagingen moesten betrekking hebben op de vaststelling der oorlogsschulden tusschen de landen cn do voorwaarden der Duitsche scha- deloosstellingsbetnlingen op een grondslac», waarbij do crcdietwnovdigheid van Düitschland kan blijven bestaan. Economische deskundigen der Amerikoonscho regeering moeten ook be weren, dot invoering vnn den goudstnndnord volstrekt noodzakelijk is. Een neger gelyncht. Houston, (Texas), 22 Mei. (N. T. A Droadloos). Joe Winters, een negentienjarig neger, die een blonk meisje had aangevallen, is gedood door hem in brand te steken. Onlusten in Nicornguo. Londen, 22Mcl. (R.) Volgons een te New. 7ork binnengekomen telegram uit Managua, is daar gisteren een opstand uitgebroken tegen president Chomaorro. De opstandelingen heb ben zich meester gemaal t van het fort, dnt de stad beheerscht, ir.aar trokken zich terug na tus- schenkomst van den Amcrikoanschon geznrri Vannacht was het rustig in de stad. Aardschokken in Zuid-Amerika. Son Snlvodor,2? Mei. (N. T. A. Draad» loos). Lichte aardschokken ziin gevoeld in ver schillende doelen van Salvador, Guatemala cn Nicaragua. Er is geen schade aangericht. Verspreide Berichten. Het ongeluk von do Egypt. De Engelsche koning cn koningin hebben uit Aldershot telegrafisch hun deelneming betuigd aan de nagelaten betrekkingen dergenen, die bij de ramp vun de Egypt zijn omgekomen. De Evening News beschrijft >n een telegram uit Brest het moedig gedrn - vnn Hnrdwick, den oudsten marconist van de Egypt, die stierf met de hand op den Morse-sleutel, bezig het S. O S.-sein te zenden. Harclwick had geen dienst, toen de botsing plaats had, maar zoodra hij den schok hoorde, snelde hij naar de hut voor do draadlooze telegrafie, verving den derden mar conist en zeide dezen, dnt hij de officier'n moest helpen met de booten. Hnrdwick weigerde zijn post te verloten en zeide, dat het zijn plicht was voort te gaan met het zenden vnn oproepen, zoolang het draadlooze toestel werkte. Een draadloos N. T. A.-bericht meldt nog, dat de Egypt tusschen de schoorstcenen door do Seine werd aangevaren, zoodot ccn groot gat in den zijwond werd geslagen en de boeg van de Seine werd ingedrukt. Dc Egypt had nog niet al hoor passagiers aan bcord, daar velen over land naar Marseille waren "ereisd om daar aan boord, te gaan..Hoewel dc Egypt zoo snel zonk, gelooft men, dot er meer opvarenden zouden gered zijn, als zij langer eon boord waren ge bleven in plaats van in zee te springen, toen do aanvaring plaats had. Vde anderen werden ten gevolge van den schok in ree geworpen. Er is nog hoop, dat er nog meer overlevenden zijn dan de 29 passagiers en de 217 leden der bemanning, die gered werden. De Egypt, die bijna een millioen pond sterling aan specie, voor Engeland bestemd, aan boord had, was in 7897 te Greenock gebouwd cn deed tijdens den oor log als hospitoolschip dienst. Later werd het schip door de rc ering gebruikt voor het ver voer vnn ambtenaren naar ïndië. Staten-Generaai. VEREENIGDE VERGADERING VAN DE BEIDE KAMERS op Maandag 22 Mei T922 (in het gebouw der Tweede Knmer) tol sluiting van de tegenwoordig, zitting der Staten-Generoul. De heer Cremer, waarnemend voorzitter van de Eerste Kamer, treedt op als voorzitter van de Vereenigde Vergadering, opent deze vem gadering te kwart vóór drie uur en laat door den griffier der Eers>te Kamer voorlezen het Kom ninklijk besluit van 76 Mei 7922 (Staatsblad no, 395), waarbij de minister van Binnenlnndsch« Zaken wordt gemachtigd om vanwege Hare Ma' Laat uw liefde zonder grenzen zijn, uw wil heldhaftig, uw devotie zonder weifeling. FRED. VAN EEDEN. door ROBERT HERRICK. 12 Toen vertelde hij haar zonder schroom de donkere bladzijde van zijn levensgeschiedenis hoe hij als zoovele doktoren bezweken was .voor >de verleiding van de gevaarlijke middelen vaar hij zoo vertrouwd mee was geraakt, hoe hij langzamerhand gezonken was in een poel van menschelijke vernedering, tot hij nu een jaar geleden op den bodem van dien afgrond den moed had gekregen om terug te vluchten naar de wildernis, om hier in alle stilte zijn Vijanden te bestrijden. „En dat is alles", zei hij dof. „Neen", zei ze eenvoudig, „dat is niet alles Er 'hoort nog bij, dat u weer de oude bent, dat overwonnen hebt I" Het was alsof ze meende, dat geen man voor tiaar had kunnen doen, wat h ii gedaan had ,als hij niet eerst zelf overwonnen had. Hij wachtte een heele poos, toen zei hij: „Zoo Ver is het nog niet." I Hij stootte de woorden uit. Het meisje keek I hem verbaasd aan. Ze begreep hem niet. Ze had I (pvel gehoord var. zonde als iets heel ver wegs, I Van een soort ziekte, die heele families fe gron- fcle richtte. „Ik heb r.og niet overwonnen", herhaalde hij, I jong. cuenezen I" „Maar u hebt de menschen hier zooveel goed gedaan", sprak ze hem tegen. „Dr. Percy en de gids hebben het ons verteld." „Dat is een kwestie van een naar drankjes, een kleine handigheid de oude behendigheid. Dat heeft niets te beteekenen Neen, tot nu toe is mijn leven een mislukking, niets dan een mis lukking." „Zeg dat niet", smeekte ze zacht. „Mijn eerzucht is weg, de macht, de wil om te genezen. En daarom ben ik teruggekeerd naar mijn oud tehuis in de wildernis. Hij lachte spottend, onaangenaam. In zijn lach klonk de vernietiging van wilskracht, de dagen van onnutten strijd, het voortdurend kampen, dat nooit uitliep op overwinning. Op eens riep hij uit„Maar eens één oogenblik heb ik de oude macht gevoeld 1" „Wanneer was dat „Toen ik uw leven in mijn hand durfde ne men," zei hij langzaam. „Ik zou het niet ge waagd hebben als u niet voor mij gedurfd had I Maar u wilde het u I LI riep me terug in de kamer. Weet u het *nog U was het, die me de macht gaf, den wil 1" Hr-t meisje zweeg voor dit raadsel. „En zoolang u me noodig hadt, was alles goed ik had de macht U kunt het nu niet begrijpen. Eenmaal als u ten volle vrouw zult zijn geworden, zult u er aan terug denken, dan zult u het wel begrijpen U hebt meer gegeven dan u gekregen hebt." „Maar u was sterk," zei ze verbaasd. „U nam me in uw sterke armen en trok me terug uit den stroom, die me wilde meeslepen. LT trok me terug naar het licht, naar het leven." Zij wilde haar mon van kracht niet opgeven, ook na ziin hr".-ent^'risrea van zwakheid. „U wes ï-et, d;e rr. Jat allema i gegeven j hebt." t-rhaalde hij. VU hebt u zelf aan mij 'toevertrouwd, u hebt voor mij gewild u ver trouwde u durfde V' Het was een litanie van liefde en bewonde ring. De vrouw glimlachte met droomerige oogen. De hartstochtelijke woorden maakten haar grooter in haar eigen oogen, machtig te genover dezen man haar Genezer I „Dc heb voor uw leven gevochten," zei hij, „zooals ik nooit op de wereld voor iets gevoch ten heb." „U hebt overwonnen I" „Wij hebben overwonnen I" Voor het eerst klonk zim toon triomfantelijk. „Wij hebben u gered van iets dat erger had kunnen zijn dan de dood." Onze keuze RACKETS,'-' cïit jaar'wederom u't»ehreicl|' Ze keek hem smeekend aan, alsof ze hoopte gespaard te blijven voor de stemming, die lang zamerhand tusschen hen ontstond, de geest van victorie in hem, van toegeven in haar. „En nu zult u doorgaan." zei ze ontwijkend, en meer doen meer dan u ooit gedroomd hebt." „De nacht >omt," zei hij somber. Ze stond op en keek naar de bergen. Er speel de een lichte glimlach van geluk onrüaar mond, Z^ iegde zacht haar hand on zijn arm, verlegen. wzoi 7.2 ceggen wilde „Ailes zal goed worden, mijn Genezer met u en met mii I" Ziin dendc oogen deden haar plotseling een kleur krijgen. „Woont u daar?" vroeg ze naar de helling van den berg wijzend. „Ja in het dal van de zeven meren." „Daar moet u me"ook brengen." „Neen, nooit." „Waarom niet?' „Het is een vreeselijke plek," mompelde hij, „ongeschikt voor u." „Eenmaal zult u me meenemen 1" drong ze aan. „Nooit I" Ze voelde dat hem op de lippen zweefde Omdat ik van je houd I omdat ik te veel van je houd f In haar hart had ze geweten, dat het zoo gaan zou, vin het eerste oogenblik af dat ze hem in de oogen gezien had en hem ge smeekt had om haar leven. Ze had geweten, dat het zoo gaan zou op dezen vreemden Septem berdag met de mooie zon en de geur van aarde en hoornen, de spiegel van het blauwe meer be neden de donkere helling om de Genezende bron met haar oude herinnneringen aan pijn en menschel ijk lijden ze had altijd geweten dnt het zoo zijn zou. Hier in de stilte van de wildernis zou de man, die haar lief had tot haar komen en de woorden fluisterenOmdat ik van 'je houd. Het was niet de stem van den man, maar de geest, die hem bezielde, het was de atmosfeer, het was dat, wat die witte vastberaden lippen verzwegen en die brandende oogen verrieden, van hem, zoo vreemd vlak bij haar. Andere mannen hadden zoo tegen haar gesproken, maar ze had zich onwillig afgewend. „Stil," zei ze, nog steeds met haar hand op rijn arm, als vreesde ze iets dot langzaam na- derkwam in de schemering. Onbewegelijk stonden ze daar in den ko menden nacht, storend in de wildernis, naar den top van den berg waar nog kleine rose, purpe- ten, fijn gouden wolkjes hingen. VI. "Weer nam Vera Councillor hoar pen op n ren kleine ironische inleiding, ging ze voort: „Oom Stanny verscheen gistermiddag laat. Zoodra de boot aan was, kwam hij in zijn eigert trein, die ons bij de „Braver Falls" wacht, liefst veertig mijl van hier. Tante is heelemaal opgeaV leefd. De gedachte, dat de gemakkelijke JPcIs grim" op nog geen dog reizen van haar af ijy heeft haar opnieuw vertrouwen in het leven g©*$ geven. Ze wilde dadelijk weggaan, maar nu dö kolonel eenmaal hier is, heeft hij het een eit ander te doen voor zijn zaken. Tante moet dutff haar ongeduld nog een paar dagen bedwingenJ Zelfs ik ben onrustig eigenlijk voor he» eerst nu dat de stadsrederen weer in bewen ging zijn gezet. Niettegenstaande de zalige Oos toberzon, die het meer tot één blauwe heerlijtót heid maakt en de boomen er omheen doet tit telen van kleur, heb ik toch behoefte om wt te gaan. Enkel natuur geeft net als volmaakl alleen zijn iets benauwends. Je gaat iets gri< zeligs vinden in die wildernis nachten als in een bloedige tragedie Ik heb niet noeg te doen. Ik doe eigenlijk niets dan derW! leen. De pleegzusters hebben al de kleane pliclw ten van mij overgenomen ik ben er niet meet bij noodig. Tante leest romannetjes en kibbelt met den kleinen kok. De dokter, die hier bijna' altijd is, heeft alleen oog cn oor voor zijn pati ënt. Op mij let hij heelemaal niet. Je weet, Ge* rard, dot ik van gezelligheid houd, het is ma eenvoudig onmogelijk om den heelen avond w' lezen en de heelen dag naar het meer te kijken^ Ik kwam tot de ontdekking, dat ik Dr. Percy's vertrek betreurde. Verbeeld je 1 (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1