LIPS' SAFE-INRICHTING] Porsne. DE EEMLANDER" iFiriaa Fünltin S Schippers - hapsiraat24 Si Middenstands Credietbank BUITENLAND. „L'niRONHEUE' BINNENLAND. I Eet-, Thee- en Ontbijtserviezen IBOHStMEÏTSPIDS Z tZ iroos. Zaterdag 27 vjftel 1922 PRIJS DER ADVERTEHTlES inbegrip van een EERSTE BLAD. Voldoende aanbeveling. BcbangerU Stoffesröerij Bedds&makerU toESMCIIT li. 4. HliPMH Hi. ill Deposito-Rente: 6en jaar vast 5»0 zes maanden opzegging 4>/s° een dag Bftrtchteo. 44 LANGESTRAAT AMERSFOORT- FROTTE B. N1EWEG, Maison Harfol Voile Blouses Hoog en laag to dragen Vlasakkerwea 52d Telefoon 169 Electricifeit op alle gebied Repareertalle machines Opgericht IS06 Laagste prijzen 1 A ZOe Jaargang No. 279 per pat f pet week (met prattt verteken u* jegen ongelukken) f 0.17», eUondcrlyke ntrnrnm FOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFP. BUREAU: ARMHEMSCHE POORTW4L T*EI INT 61X bewijsnummer, elke regel moer t 0.25. dienstaanbio» dingen en Licfdadigheids-advertentien voor de bdft der prQ» Voor bande) en bedrijf bestaan zecc Toordeelige hcpalinqen voor bet advcrtccien. Een® circulaire, bevattende d® voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. rtHet zetel-ragby-spel gnat voort! Het kamer lidmaatschap, dat een politicus, die aan politiek )üoet, omdat hij het volk wil dienen, wel op zich Wil nemen, ofschoon hij de waarneming van deze ïunctie als een offer aan zijne partij en aan de gemeenschap beschouwt, schijnt voor sommige 'menschen eene bijzondere attractie te hebben. Thans is er een lid van de Nieuw-Katholieke Partij, die ontevreden met de hem toegekende plaats op de lijst van zijn partij, weer terug is Bekeerd in den schoot van de Roomsch-Katho- lieke partij, die hij op principioele grondenl had verlaten. Al dit persoonlijke gedoe, dat in alle partijen helaas voorkomt, moge den gewonen staats burger tegen de borst ptuiten, hij wachte zich Boor de conclusie, dat „de heelé politiek een imerig zaakje" is. Went als" hij die conclusie aanvaardt en „niet meer aan politiek doet", don juist ruimt hij het veld voor de ongure voor deelzoekers, die nu eenmaal in iedere partij te vinden zijn. Juist wie zelf geen munt wil slaan uit „de politiek", die zijne belangstelling aan «de publieke zaak geeft uit zuiver altruïsme, be- ihoort in den strijd voor eene waardige volks vertegenwoordiging mee vooraan te staan, be hoort mee te propageeren voor zuiverheid van politieke zeden. Dit brengt voor de naderende stembus al vast dezo los, dat men onder g9en voorwaarde moet stemmen op de lijsten van die partijen, die slechts zijn opgericht om een bepaald man in de Kamer te brengen; evenmin op de lijsten van de belangengroepen, wier vertegenwoordi gers in het parlement slechts ten aanzien van één enkel punt eene den kiezers bekendo mee- ning hebben en die bij 99 van de TOO vraag stukken, die aan orde komen, de helft van hunne kiezers moeten teleurstellen. Hot is onmogelijk om den Kamerleden een bindend mandaat te geven ten aanzien van de masse onderwerpen, die in de Kamer aan do orde komen. Vandaar dat de kiezer, die zich van zijne verantwoordelijkheid bewust is, slechts zijn stem kan geven aan een candidaat, die bij alle viagen, die in het parlement moe.cn worden beantwoord, een richtsnoer heeft in et door hem beleden beginsel. Bn nu lean men van bijna alle nieuwe partijen en groepen, die aan de zeteljacKt meedoer, gc- reeddijk constateeren, det bij haar van een wel omlijnd beginsel geen sprake is. Behalve de Nieuw-Katholieken, die het vaandel van het con servatisme, zij het dan wat verheeld,. volgen, en de Van Houten-liberalen, die den Vrijheidsbond nog niet conservatief genoeg achten, zoekt men bij de pas geboren partijen tevergeefs naar de principieele beteekenis van hare programma's! Wij herhalenin geen geval stemme men lt>p een lijst van één van deze raddestoelpurtijen. Wie ook, na uilschakeling van die nieuwe par tijtjes- en belangengroepen, nog niet weet, op avelke lijst hij zal stemmen, zal voorts goed idoen met na te gaan, niet wat de partijen zeg gen voor te staan, niet wat in de programma's is opgenomen, maar hoe- de vertegenwoordigers dier partijen zich in de StatcivGeneran! hebben gedragen. En dan onderscheide men schijn van wezen. De Vrijheidsbond b.v., die nu hemel en earde beweegt om de tabaksbelasting uitgesteld te krijgen, had de aanneming van de wet kun nen verhinderen ,als zijne kamerleden bij de stemming present waren geweest. Er waren van rechts 6 tegenstemmers (n.l. 2 christ.-hist., 2 rcomsch-katholieken, T christen-democraat en 1 christen-socialist). De linkerzijde, voor zoover aanwezig, stemde in haar geheel tegen. Maar er ontbraken 9 sociaal-democraten en 9 Vrijheids- bonders op het appel, om van de communisten niet te spreken. Als de socialisten en -de Vrij- heidsbgnders op hun post waren geweest, dan zou de gehate tabaksbelasting zijn verworpenl Wij, vrijzinnig-democraten, mogen dif èn den socialisten èn den Vri.fheidsbonders met recht verwijten, omdat onze mannen zonder uitzonde ring aanwezig waren en tegen hebben gestemd. Toen de vrijzinnig-democraten, na lang wach ten, eindelijk in Maart 1921 him voorstel zagen behandeld, om te besluiten tot eene „heffing in eens", om zoodoende de crisis-schuld wèl af te lossen en het janrlijksch budget te ontlasten, werd artikel één van het bij uitstek democratisch wetsontwerp verworpen. Behalve de communis ten, sociaal-democraten en vrijzinnig-democra ten, stemde de heele Kamer tegen katholieken, anti-revolutionairen, christelijk-historischen, de plattelender en de zenen aanwezige leden van den Vrijheidsbond w lden er niet van weten. Aan bHastingverhooging valt niet te denken. Gemiddeld betaalt men in ens land al meer dan een derde van zijne inkomsten aan de ge meenschap in den vorm van belastingen. Dus is besnoeiing van de uitgaven noodig.'Om „zui nigheid" roepen dan ook bijna allo partijen. Maar men ga nu eens na, welke partij metter daad de bezuiniging heeft voorgestaan. En dan zal men, hoe men voor het overige over de vrijzinnig-democratische beginselen denkt, moe ten erkennen, dat onze kamerfractie meer dan eenige andere den juisten weg voor de bezui niging heeft aangegeven. Wil men bewijzen? Op 6 Maart 1919 nam de Kamer eene motie-Mar- chant aan, waardoor de bouw van eene nieuwe kazerne te Roermond werd tegengehouden. Bij de behandeling van de begrooting voor 192Ó diende Merchant een aantal amendementen in, die ten deele door den minister van oorlog wer den overgenomen, ter beperking van het aantal Bljzouil«i liedeu ZONZUILEN EN MARKIEZEN ambtenaren cn tot bezuiniging uit underen hoof de. Al werd niet alles bereikt, wat wij wenschten, er werd toch aardig wat besnoeid. Zoo werd een post voor aanmaak van munitie met ruim 1.8 millioen verminderdl En het was niet alleen bij „oorlog" dot wij er het mes in hebben gezet. Bij de behandel iijg van de begrooting voor 1921 werd, alweer op voorstel van Merchant, besloten tot vermindering van de Landbouwbegrooting met een paar betrekkei jl: kleine posten, wier aanneming de oanste'lin van een groot aantal ambtenaren met zich zou hebben gesleept. Bij de behandeling van de begroeting voor 1922 werd een amendement-Oud door t'.en mi nister overgenomen tot vermindering van de begrooting van Waterstaat met de bedoeling de bestaande vacatures- van den raad van toe zicht op de spoorwegdiensten niet te vervullen. Het streven van onze mannen werd beloond door de regeeringsverk'arirtg, dat het aantal ambte naren niet zou worden uitgebreid. Ook ten aanzien van de ,;bezuiniging" heb ben dus de vrijzinnig-democraten een staat van dienst, die er mag zijn. Is dit alles niet reeds een voldoende aan beveling vcor de lijsten van den VrijzinnTg-De- mocratischen Bond, waarop Mar chant no. 1 is? Politiek Overzicht. Door den Romeinschen correspondent van dc Frankfurter Zeitung wordt een brief geschreven over „Italië en 't resultaat van Genua", waarin wordt opgemerkt, dat men in Italië met de uit komsten nog al content is en men 't te Rome riet al te erg vindt, dat de conferentie haav voornaamste doel volgens 't programma (de zekere en duurzame vestiging van den Europee- schen vTede) niet heeft bereikt. Ook van de Haagsche conferentie stelt men zich niet te veel voor, al bleef 't feii bestaan, dat een aantal sta ten door onderhandelingen, die voor een deel al heel aardig zijn opgeschoten, zich voor de reconstructie van Rusland interesseeren en zoo doende het vraagstuk betreffende het uit den weg ruimen der economische wereldellende dich ter tot een oplossing hebben gebracht. Stellig twijfelde Italië ook nog eenigszins aan de be trouwbaarheid der bolsjewistische regcering. maar het hield tevens nuchter rekening met het feit, dat althans den eersten tijd een andere re geering in Rusland niet mogelijk is. Overigens had Italië zijn opvatting, dat Europa Rusland niet als een paria mocht behandelen, zien triom- feeren en zelfs Frankrijk tot op zekere hoogte bekeerd Niettegenstaande al het razen der Fran-, sche officieusen tegen de „immoreele" en „met bloed bevlekte" regeering van Mos kou weet men hier zeer w°l, dat Parijs reeds sinds geruimer tijd langs particulieren weg voeling met deze machten heeft ge zocht. g De. Romeinsche^ coirespondent constateert 'daarna, dat de mogelijkheid van een collectief verdrag met Rusland door de regeering te Rome steeds meer of minder sceptisch is beoordeeld, daar de belangen der afzonderlijke mogendheden verschillen en omdat men 'het moede is voor -weinig hoopvolle Fransche particuliere belangen, zooals de betaling der tsaristische schulden, een eeuwigheid lang op te komen. De kansen op afzonderlijke verdragen noemt de correspon dent grooter en Italië zelf hoopte binnenkort met de Russen tot een positief resultaat te ko men. (Dit is inmiddels reeds geschied: Woens dag j.l. is het handelsaccoord tusschen Rusland en Italië geteekend. Red.) De samenwerking ten aanzien van de Russi sche kwestie en de pacificatie van Europa leidde tot een toenadering tusschen Groot-Brittannië en Italië; wel bestond er geen veelomvattend po litiek verdrag, dat b.v. officieel de Entente in twee groepen verdeelde, maar er waien tot dus ver vijt b'V-ondere overeenkomsten gesloten, die meerendeels een economisch karakter droegen. Op 18 Mei zegde Engeland den Italianen de open deur toe in alle door Groot-Brittannië gecontroleerde pelroleumgebieden. Dit was vooral van belang, omdat de olie van zooveel beteekenis is voor de industrieel© toekomst van Italië, alsmede voor de marine van dit land. Ten tweede werd een accoord gesloten voor ge- meenscliappelijken arbeid in Zuid-Rusland; daarbij zal de Italiaansche regeering vooral voor arbeidskrachten zorgen, de Engelsche voor ka pitaal. Een derde overeenkomst betreft een ge meenschappelijke politiek in Noord-Afrika, waar het Italiaansche Lybië de buurstaat is van het feitelijk nog steeds door Engeland gecon troleerde Egypte; een vierde overeenkomst re gelt het gemeenschappelijk economisch optre den in Klein-Azië, n.l. in de gebieden van Smyr na en de Italiaansche belangenzóne van Adalia. Het vijfde accoord is van zuiver politieken aard en betreft het geheele samenstel van vraagstuk ken inzake het Oosten van de Middellandsche zee en in het bizonder de Turksche Levant. DE DLUTSCHE SCHADELOOSSTELLING. Berlijn, 27 Mei. (W. B.) Aangaande het door minister Hermes aan de rijksregeering voorgelegde Diriteche ontwerp-antwoord op de nota der commissie van herstel, waarin het ver- leenen van een moratorium wordt afhankelijk gesteld van bewilliging van 60 milliard nieuwe beleastingen door den rijksdag, welke voor 30 Juni moeten zijn ingevoerd en van toelating eener geallieerde controle op de financiën, weet het Berliner Tageblatt mede te deden I De rijksregeering is bereid onder voorwaarde, l dat Duitschland een internationale leening zal worden verstrekt, het deficit der gewone en bui tengewone begrootmg onder alle omstandighe- opbrengtten der belastingen en door de uitga ven van het rijk nogmaals te herzien en zoo mogelijk te verminderen; zoo noodig zal de 'rijksregeering, teneinde haar budget in even wicht te brengen, binnenlandsche leeningen op langen termijn opnemen. Moéhten deze drie maatregelen nog niet voldoende blijken, dan zal de regeering nagaan of nieuwe belastingen vor- eischt zijn tot dekking der uitgaven. Teneinde de inflatie tegen te gaan, zal worden opgehou den met het uitgev :n van papier-geld; als cijfer voor den om var g van den papieromloop zal 31 Maart 1922 gelden. Na dien tijd uitgegeven bankbiljetten zullen worden ingetrokken. Een verklaring van Rothenau. B e r 1 ij n. (N. T. A. Draadloos). Dr. Rathenau heeft aan den vertegenwoordiger van de Köln. Ztg. te Berlijn betreffende de kwestie der sanc ties verklaard, dat op grond van de briefwis seling van Klotz en Poincaré evenmin als de mogendheden op zich zelf zonder de commissie van herstel aanspraken op schadeloosstellingen op Duitschland kunnen doen gelden, zij ook niet voor zichzelf hun toevlucht kunnen nemen tot dwangmaatregelen voor de uitvoering dezer eischen. In ieder geval biedt het verdrag van Versailles geen rechten hiertoe. Het is echter te belt uren, dot op denzclfden dag, dat de slotzitting te Genua gehouden werd, een Fion- sche gedelegeerde tot het uiterste toe betoog de, dat in Frankrijk zelfs in het openhaar het recht tot het treffen van militaire dwangmaat regelen bekend gemaakt werd. De besprekingen te Parijs. B er 1 ijn, 2 6 m ei. (\V. B.). Do rijksminister van financiën Hermes is gisteren, voordat hij in de zitting van het rijkskabinet rapport uit bracht, bij president Ebert geweest. Omtrent de daarop volgende zitting van het kabinet verne men -wij het volgende Do zitting, waaraan president Ebert deelnam, stemde over 't geheel in beginsel in met de voorstellen, die dr. Hennes te Parijs Heeft ge daan. Ofschoon de ministerraad eerst na elf uur s avonds eindigde-; kon men reeds aannemen, dat er een grondslag aanwezig was, waarop heden middag te vier uur verder zal worden beraad slaagd. De voortzetting van dc zitting van het ministerie wordt heden gehouden in het rijks dagsgebouw. De rijksdag komt tevens bijeen om de discussies over de rijksbegrooting vóórt te zetten. COSTUMES BOKKEN BLOUSES VOILE FOULARD De naderende 31e Mei. Berlijn, 26 Mei. (W.-B.). Nanr de Voss. Ztg. meldt, hebben de ministers Rathenau, Her mes en Braun vanochtend in de rijkskanselarij een bespreking gehouden, die hoofdzakelijk ten doel had de meeningsverschillen nopens de te Parijs tusschen minister Hermes cn de commis sie van herstel getroffen voorlopige afspraken uit den weg te ruimen. De internationale lecning voor Duitschland. P a rij s2 6 Mei. (B. T. A.). De commissie voor dc buitenlandsche leening voor Duitschland heeft drie vergaderingen op 25 en 26 Mei ge houden en is tot 31 Mei verdaagd om enkele leden in staat te stellen nadere inlichtingen in te winnen en in contact te komen met hun resp. financieele kringen. Het huwelijk van koning Alexander van Zuid-Slavië. De Times bevat blijkens het Hbld. van een medewerker enkele mededeelingen over de aan staande huwelijksplechtigheid te Belgrado van koning Alexander met prinses Marie van Roe menie, die, naar men weet, van 1 tot 8 Juni is uitgesteld, wegens de.ziekte van de Grieksche kroonprinses, de zuster der bruid. De plechtig heid zal .geheel binnen het kader der nationale traditie worden gehouden, en de bruid heeft verklaard alle voorgeschreven landsgebruiken ten volle te willen nakomen. Wanneer de bruid en haar ouders, de koning en koningin van. Roemenië, die per schip over de Donau naar Belgrado varen, aan de Save- kade zullen zijn aangekomen, zullen aan koning Ferdiand door den burgemeester brood en zout, de Slavische vriendschapsbelofte, op een gou den blad worden aangebden. Er zullen geen bruidsmeisjes zijn, doch hnderden jonge meis jes, in het wit gekleed en met bloemen in de hand, zullen op den huwelijksmorgen een eere garde vormen aan den ingang van de kathe draal. Na het bruidspaar zijn de belangrijkste personen de Koom (de- getuige), welke functie de Duke of Yorlc, de tweede zoon van den Koning van Engeland, zal vervullen; voorts de Dover (de eere-jonker van de bruid), gewoon lijk een familielid van den bruidegom, en de Starfi Svat, die de leiding der plechtigheid in handen heeft. De functie van de Koom is om in de kerk met de Stari Svat achter het bruids paar te staan en de huwelijkskronen boven hun hoofden te houden. De Dever geleidt de bruid ter kerke, hij ontlast haar van haar bruidsbou- quet, bewaart haar handschoenen, enbe schermt haar tegen een te groot gedrang. De zwaarste vuurproef moet de bruid echter bij haar terugkeer uit de kerk doorstaan I Wan neer zij haar toekomstige woning nadert, moet zij over een band van laken stof stappen, die deiyia^dekhcn en -yyeL yit, de^eventueeljtooger tusschen_,de,poQxfc- is gespannen, Dit stelt voor net overschrijden van de oude kasteelgracht, en is symboliek voor de sqheiding van hnaT nieuwe leven van het oude. Daarna moet zij uit een mand horden vol tarwe en suikor naar alle hoeken van de paleis-binnenplaats werpen. In vroeger tijden werd dit gevolgd door het wer- pen van de mand zelf over het dak der nieuwo woning, doch het tegenwoordige paleis to Bel grado is daarvoor te hoog. Do nieuwe koningin zal dan de paleisdeur naderen, een brood en oen karaf wijn in de hand, het symbool van de vreugde en den over vloed, die zij horen echtgenoot brongt. Hoar laatste tooi: zal zijn om een kind te omhelzen, dat zij een door haar zelf gemookt kleedingstuk ten geschenke geeft. D? jongste zoon van een beer uit Topoio, de- geboorteplaats van den stichter dor dynastie Kara-George, is hiervoor uitgekozen. Verspreide Bertohten. Ernest Solvay. f Ernest Solvay, de bekende Belgische fabri kant cn maoccnas, wiens overlijden wij gemeld hebben, dankte, naar de Brusselsche correspon dent der N. R. C. in herinnering brengt, zijn ont zaglijk fortuin, dat hij voor een groot deel aan het oprichten en verbeteren van wetenschappe lijke instituten cn laboratoria en Kot bevorderen van de geestelijke ontwikkeling der arbeiders be steedde, aan het vinden in 1861 van oen nieuw procédé tot het fabriceeren van soda. Niet alleen in België, maar ook in Frankrijk, Engeland, Duitschlarvd, Rusland, de Vcrcenigde Staten, Oostenrijk enz. bezat Solvay vele fabrieken, waar zijn later door Bnrnich saamgevatte principes op positieve politiek werden toegepast. Hij steunde geldelijk de vrije universiteiten te Brus sel cn te Nancv, de Sorbonno te Parijs, her keizerlijk chemisch instituut te Berlijn en richtte in het Lcopoldpark te Brussel de ultra-moderne instituten voor sociologie en anatomie, alsook de handelsschool op, die naar hem worden ge noemd. Hij was het eveneens die te Brussel eeni ge maanden voor het uitbreken van den oorlog het institut international de sociologie in het leven riep. Dank zij zijn groote vrijgevigheid, kon de sociolistischc leider Emile Vandervelde, die zijn vertrouwen bezat, ook nog een centrale tot bevordering van de geestelijke ontwikkeling van de arbeiders tot stand brengen. Deze, over het geheele land wijd vertakte centrale, richt thans geregeld lezingen, voordrachten en tentoonstel lingen in en bezit zeer goede bibliotheken. De bladen, ook de niet-socialïstische, brachten gis teravond hulde aan den afgestorvene. Sommigen noemen hem zelfs den Belgischen Camcgie. De teraardebestelling zal in allen eenvoud plaats hebben. Een journalistencongres. Op 15 Juni zal te Helsingfors een groot con gres worden gehouden van de journalisten van Noord-Europa, waaraan ongeveer 50 vertegen woordigers van de vier noordelijke landen zullen deelnemen. De Staatscourant van heden 26 Mei -r- bevat o.a. de volgende Kon. besluiten benoemd tot ridder in de orde van den Neder- landschcn Leeuw mr. J. Westhoff, administra teur, hoofd der afdeeling Arbeid oan het de partement van arbeid te 's Gravcnhage tot gewoon hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden, om onderwijs te geven in de geschie denis der wijsbegeerte, de logica, de metaphy- sica en de zielkunde dr. A. J. de Sopper, hoog leeraar aan de rijksuniversiteit te Groningen, met eervol ontslag uit laatstgemelde betrek king eervol ontslagen met pensioen wegens lichaamsgebreken de officier van gezondheid lste klasse bij de zeemacht H. R. Vorst; op verzoek eervol ontslagen als lid en voor zitter van den Octrooiraad, onder dankbetui ging voor de vele diensten" in verschillende an dere betrekkingen aan den lande gedurende vele jaren bewezen mr. dr. "F. W. J. Snijder van Wissenkerke, en daartoe benoemd mr. H. Bij- leveld, te 's Gravenhagc. DE REIS VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE NAAR NOORWEGEN. Gisteravond te 6K uur is de Koningin met Prinses Juliana en Hertog Adolf Friedrich van Mecklenburg per auto uit Den Haag op de Boompjes te Rotterdam aangekomen, opge wacht door een zeer talrijk publiek. De Ko ningin, die in zwaren rouw was, werd op den wal bij de brug van de Batavier V opgewacht door de heeren A. G. Kröller, behcerend ven noot van de firma Wm. H. Muller en Co. en N. van den Roemer, directeur dezer firma, terwijl kapitein W. J. Wilkens aan den valreep post had gevat. Bij de komst aan boord bood de heer Kröller aan de Koningin en de heer van den Roemer aan de Prinses een reisjournaal aan, waarvan BILLIJKE PRIJZEN. Langestraat 39. - Tel. 462. het titelblad prijkt met het opschrift Batavier V, Sagboek over de reis naar d© Noorsche Fjor den, zomer 1922. De reisjournalen zijn gevat in een marokijnen band, op dat van de Koningin prijkt een gekroond© W. en op dat van d© Prin ses is een gestyleerde gekroond© J. aange bracht. Het dochtertj© van dr. Carstens uit Utrecht, welke geneesheer d© reis medemaakt, bood bloemen aan. De burgemeester mr. A. R. Zimmerman maak te aan boord zijn opwachting bij de Koninklijke familie. Eenige oogenblikken, nadat allen zicK aan boord hadden begeven, werden de trossen, waarmede de Batavier V aan den wal gemeerd lag, losgegooid _en nam het stoomschip lig plaats op stroom aan boei 3, vanwaar het van nacht om één uur vertrok tot aanvaarding van Kortegraclil O de reis, waarvan het eerste traject loopt toti' Skudosnaes, waar een Noorscho loods aan boord komt. Nn het vertrek van de Batavier V von denf wol heeft het jacht Lotos van den heer Kröllef) de verbinding met den wal gaande gehouden irt\ afwachting van de komst van Prins Hendrik^ die later kwam. Een sterke politiemacht was bijeen ter regc*/ ling van het verkeer cn het groote aantal bei langstcllcndcn. Dc torpedobooten Z 7 en Z 8, onder beveï van luitenants ter zee le klasse de Vos vanij Steenwijk cn Blom, die de Batavier V gedurcni' de de geheele reis begeleiden, zijn aan dei*- Hoek van Holland gebleven. Prins Hendrik is gisteravond to 9 Yi uur ufttv den Haag aan de Boompjes te Rotterdam nnni gekomen cn is met het jacht Lotos naar del Batavier V gebracht. Mot dit jacht hééft hij met zijn broeder Hertog Adolf later nog cc,n tochtjol door do havens gemookt. Het stoomschip Batavier V is nnnr we in de N. R. Ct lezen onder voorlichting van" prof. Von der Velde op het gebied von betinto mering en versiering, ingericht door de firmaf Mutters uit Den Hang cn heeft inwendig een gel heele vernieuwing ondergaan. I Aon stuurboordzijde onder het promenndei dek zijn een reeks hutten uitgebroken on ingei richt voor logies, enz. von de Koningin cn Prins Hendrik Aon bakboordzijde zijn de hutten vare Prinses Juliana, froule Sloet, mevrouw Röcll, freule Röell en juffrouw Oostérlee. Hertog Adolf Friedrich van Mecklenburg, broeder von den Prins, heeft zijn hut in het tusschendek. Ook dc salon heeft onder voorlichting vnnl prof. Van de Velde een geheele wijziging oni dergaan. Er zijn ook een vleugel en eeïi gra« mofoon geplaatst. Op het promenadedek zijn een schrijfkamer en een schildersatelier voor de Koningin inge* richt, en op het sloependek is een zitje inge richt. De Batavier V heeft een extra radio-toestel met verhoogde masten cn drie complete zondi stations gekregen, waarvan een met ongedempi ten zenden van het nieuwste type marconl, waardoor het mogelijk is, van de Noordkaop in directe verbinding te blijven met bet marine.' station te Amsterdam en Schevcnfngen radiói De ontvangtoestellen zijn ingericht voor het ne«* men van golflengten tot een maximum van 25,000 meter en maken het mogelijk, berichten op te nemen van alle groote wcrcldstotions. Behalve reddingsbooten is aan- boord ©old een motorsloep, waarmee tochtjes in dc fjorden' kunnen worden gemaakt. Brieven voor dc Koningin. Op last van de Koningin brengt de direc-4 tcur van het Kabinet der Koningin in de Staats* courant ter nlgemeenc kennis, dat gedurende Hr. Ms. verblijf in het buitenland, de oan Hoogstdezelve gerichte brieven in gcsloteni omslagen, voorzien van een adres hon Harel Majesteit op de gewone wijze per post-kuni ncn worden ingezonden of bezorgd bij het Ka- binet der Koningin te 's-Grovenhage. Het standbeeld van president Stcyn. De Koningin is verhinderd de plechtige onti hullin'g van het standbeeld van president Steyiy op Donderdag 6 Juli te Deventer, bij te woi nen. Het comité hoopt nu, de Koningin-MoedeiJ bereid te vinden, de plechtigheid met haar te^ genwoordigheid te vereeren. ALLE NEDERLANDERS UIT GENUA TERUG. Dc heer Potijn en de andere nog te Ge* nua achtergebleven, leden der Nc-derlandscheU vertegenwoordiging ter thans gesloten confe»» rentie, benevens het secretariaat van dc Ne* derl. Delegatie zijn thans te 's-Gravenhage teij ruggekeerd. Mr. Patijn heeft, na zijn terugkeer uit Gei^ nua, hedenochtend een onderhoud gohad metM den minister van buitenlandsche zaken, jhr. mr$ dr. van Kornebeek. DE HAAGSCHE CONFERENTIE. De Engelsche delegatie naar de Hoagschet» conferentie zal 14 Juni o.s. te 's-Gravenhag^ aankomen, v Naar de Rsb. verneemt is omtrent d< huisvesting der verschillende delegaties tfl 's-Gravenhage nog niets definitiefs beslist, wijl hierover eerst gisteren de besprekingen zouden worden gevoerd met mr. R. Patijn, die Donder dagavond uit Genua is teruggekeerd. Wel ia beslist, dat de verschillende delegaties in dfl Scheveningsche hotels worden ondergebracht! Voor de buitenlandsche journalisten wordt e* speciaal huis gehuurd, waar extra telefoonh dingen worden aangebracht en verder alle fa< liteiten worden verleend, die voor een vlugj journalistiek cewenscht zia.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1