„DE EEMLANDER" y cjoj. BUITENLAND. duitschland. frankrijk. HOTEL CAFE-RESTAURANT ■/TER HORST" UITSTEKENDE GELEGENHEID ÏMMER HEINEKEN'S BIER IISÜOH PRIMA WIJNEN engeland. MAiSOH „L'HlRONDELLE" WITTE VILT en Orgaudie-Hoeden. 6ERI ZILVER m JLNttl B. NIEWEG, italië. tsjecho-slowakije. oostenrijk. hongarije. rusland. turkije. china. vereenigde staten. FEUILLETON-. DE GEüEZEft 20e Jaargang No. 280 jpa pwt 1 per rwek (net gratt» -rtirtka a^ Hgca oogeteUwo) f OU» ateoodcriBltn nuunrr» AMERSFOORTSGH DAGBLAD OtRECmjR-OtTQEVER, <L VAUKHOFF. ARNtreMl^lA^ORTWW ra. int six Maandag 29 Mol 1922 v PRIJS M ADVERIENTiEH met inbegrip van cc« bewijsnummer, elke legcl meer 0.25, dienslaanbiaa dingen en Uctdadigheids adyeitentiën voor de helft der prö* Voor handel en bedrijf beslaan teer uocmeelige bepalingen «oor het advcrtcexen. liena Circulaire, bevattende de voorwaarden, woidi op aanvraag toegezonden Politiek Overzicht ©mtrent de Iteliaonsch-Engelsche overeen- Jcomst is de Romeinsoh© correspondent ®er Frankfurter Zeiturig, van oordeel dat 0e politieke beteekenis dezer verdrogen oneindig jreel gTOoter is dan de economische: te Genua Is het aanzijn gegeven aan een nieuwe samen werking tusschen Engeland en Italië zoowel op 't jpebied der Europeesche als der Levant-politiek. (Wat de Europeesche politiek betreft, was alles eaümgevat in het woord met zijn wijde strek king vrede. Te dezen aanzien noteert de correspondent dan ook terecht, dat beide staten de ervaring hebben opgedaan, dat de tegenwoor dige richting der systematische vervolging en 't machteloos maken van Duitschland geen land ter Wereld ten zegen strekt. Dit beteekende echter niet, dat de Engelsch-Italiaansche politiek zich tegen Frankrijk richtte: veeleer wilde men dit land, van welks beteekenis op alle, voor de poli tiek belangrijke, terreinen men zich bewust is, er toe brengen, dat het zich bij Italië en Enge land aansloot. Wanneer niettemin Frankrijk der den weg wilde bewandelen, dien het is inge slagen cn waarvan 't doel was Duitschland te vernietigen, dan moesten Engeland en Italië trachten tegen dit streven een dam tc werpen. Natuurlijk denken de beide mogendheden hierbij niet aan gewelddadige middelen, maar slechts aan de middelen deT diploma tieke overreding. Ook in de Micïdellandsche Zee is het doel der overcehstemming op 't oogenblik geenszins de vernietiging van 't bestaande evenwicht der drie groote mo gendheden. Wel is door de ontwikkeling van 't vliegwezen Italië's strategische beteekenis ter zee in zeer groote mate toegenomen van het als een brug midden over deze oude centrale zee geslagen schiereiland uit be- heerscht het Italiaansche vliegwezen alle zeeengten, havens en kanalen van Klein- Azië tot Marokko. Met deze, door de ont wikkeling der techniek in 't leven geroepen grooter militair-politieke beteekenis der zee mogendheid Italië heeft Engeland ook door economische concessies vooral inzake de petroleumkwestie rekening gehouden. De correspondent gewaagt don nog van an dere afzonderlijke verdragen, die de Italinansch0 re nering van Genua mee naar huis brengt: de or V-rhnndelingen met de Duitsche regeering over 't vraagstuk der Duitsche eigendommen in Ital en de betaling der Duitsche schadeloos- stc'ling in natura zijn zoover opgeschoten, dat zij zeer spoedig haar beslag zullen krijgen. Vooral weidt er op gewezen, dat een en ander bovenal itieke beteekenis heeft: vergeleken bij de an dere enorme losten, die nog niet zijn geregeld en die zwaar drukken op het Duitsche volk en rijk, zijn de verplichtingen jegens Italië van heel geringe beteekenis; maar door de overeenkomst van Genua werd de cenige steen uit den weg ^ctuimd, die tot dusver de Duitsche vertegen- 'Aordiging te Rome het leven zuur maakte en voor de diplomatieke overeenstemming tusschen be'de landen een ernstig beletsel vormde. Verder had Italië een belangrijk handelsver drag met Polen gesloten, waardoor het deel kon nemen aan de exploitatie van de Golicische en Karpathische petroleumbronnen en een deel der Poolsche landverhuizing over TriesUwerd geleid. Soortgelijke verdragen worden besproken met F'rland en Roemenië. Met name echter was door de conferentie van Genua het moreel© aanzien von Italië toegenomen: Als gastheer te Genua heeft het een door allen op prijs gestelde rol gespeeld; door zijn handig bemiddelend optreden is het in moeilijke oogenblikken gelukt het uiteen vallen der conferentie te beletten en daar door hel bergerv van de oogst, die een goede toekomst voorspelde, te verzekeren. Hoe geladen de atmosfeer ook scheen, geen enkele van buiten komende stoornis heeft de langdurige bijeenkomst doen mislukken en alle vrees, dat de aanwezigheid der Mos- covieten de fascisten er toe zou brengen ■daden van geweld te plegen, bleken onge motiveerd te zijn. Ondanks alle diepgaande verschillen is de eenheid der Entente niet verbroken en ten slotte hebben zoowel Lloyd George als Borthou gewezen op 't gemeenschappelijke van hunne en de Ita liaansche belangen. Zoo is in moreel op zicht tenminste Italië de spil der Entente geworden. De correspondent besluit met er op te wezen, dat een, door den remmenden invloed van zijn „kameraden" niet meer in toom gehouden Frankrijk nog geheel anders tegen 't weerlooze Duitschland te keer zou gaan dan wanneer Italië en Engeland nalieten Frankrijk aan te manen redelijk te zijn. Z. i. schijnt de Engelsch-Ita liaansche overeenstemming voor de toekomst der Europeesche pacificatie veelbelovend, wanneer men .zich er rekenschap van gaf, dat beide mo gendheden al vielen er nu en dan tegensla gen te constatecren den weg gingen en zul len gaan, aan welks einde de reconstructie van 't economisch leven der wereld en het herstel van 't Europeesche „concert" staan. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. B e r 1 ij n, 2 7 Mei (N. T. A. Draadloos). In de positie van het Duitsche kabinet ten opzichte van 't vraagstuk der schadeloosstelling cn de Pa- rijsche besprekingen is heden helderheid geko men door het antwoord op de door staatssecre taris Bergmenn te Parijs gestelde vraag, of bij den ellendigen staat der Duitsche valuta Duitsch land gerechtigd zal zijn het algemeen geldende rechtsprincipe van overmacht in te roepen. Daar het, nadat Bergmann voeling heeft genomen me: de leden der commissie van heTStel, vanzelf spre kend schijnt, dat overmacht ook voor de Duit sche verplichtingen geldt, zijn de laatste beden kingen aan Duitsche zijde opgeheven en het rijkskabinet zal nu een definitief antwoord op de laatste nota van de commissie van herstel als mede Duitsche voorstellen kunnen vaststellen. De beslissing zal echter pas volgen na het groote politieke debat in don Rirksdog, dat Maandag begint. In parlementaire kringen verwacht men, dat de houding van het kabinet door de groote meerderheid van den rijksdag goedgekeurd zal worden, daar de besluiten van het kabinet liggen in de lijn, die reeds sedert meer dan een jaor gevolgd is onder voortdurende goedkeuring van den rijksdag. Berlijn, 27 Mei. (N. T. A. Draadloos). Polncaré zelf bevestigde in een gesprek met Fransche journalisten het bericht van een Pa- rijsch blad, dot de commissie van herstel een verlenging van den termijn voor Duitschland met veertien dogen of zelfs met een maand zal toestaan ten behoeve van de onderhandelingen over de schadeloosstelling, ten einde tot over eenstemming te komen. Naar de Duitsche pers meldt, heeft dit uitstel vermoedelijk in hoofd zaak betrekking op de besprekingen van het Morgon-comité. De HafeburgfAmerika-lijn. B e r 1 ij n. 2 7 7.1 e i. (N. T. A. Draadloos). De HamburgAmerikalijn is heden 75 jaar geleden te Hamburg gesticht als een reederij van zeil schepen met een half millioen mark kapitaal, dat onder leiding van Albert Ballin is toegeno men tot een bedrag van 180 millioen, terwijl de handelsvloot van 65000 tot 3 millioen bruto- registertonnen toenam. De maatschappij zet geen feestelijkheden op touw. De metaalbcwerkersstaking Jn Zuid-Duitsch- land geëindigd. Mannheim, 27 Mei. (W. B.) De metaal bewerkers van Mannheim en Ludwigshafcn heb ben zich met het te Karlsruhe gesloten accoord eens verklaard, zoodat de arbeid in vollen om vang kan worden hervat. Stuttgart, 2 7 Mei. (\V. B.) Volgens de tot dusver bekende resultaten van de stemming over de compromis-voorstellen inzake de me" taalbewerkersstaking zijn deze voorstellen aan genomen. De arbeid zal Maandag a.s. worden hervat. Een kerk afgebrand. Duinkerken, 2 7 M e i. (B. T. A.) De kerk van den Heiligen Johaifhes den Dooper alhier is door brand verwoest. De kerk bevatte schil derijen van groote waarde, alsmede tal van kunstvoorwerpen. Bomontploffing. R ij s s e 12 7 Mei. (B. T. A.) Alhier is een bom ontploft, doordat deze van een vrachtauto viel. Er werden vier personen gedood en twee zwaar gewond. TOOK Aanbevelend S. TER HORST. Voor de Brilsche vliegers, die vielen. Een gedenkraam is onthuld in het groote sqhip van de Westminster Abdij bij het <T"of van den „onbekenden soldaat" als een „dankbare en trotsche herinnering" non de loden der Britsche vliegdiensten, die in don oorlog zijn gevallen. Het raam is een gift van een AmeiiVaanschc dame, wier ccnigc roon in Frankrijk is gevallen, terwijl hij dienst deed in een Britsch v': --eska der. Zijn naam noch die van do ge. r r komt op het raam voor, dat een gedenkteeken is voor #de opoffering aan allen. JJ7PT ?in DE ÏERSCHÊ KWESTIE. Londen, 27 Mei. (N. T. A. Draadloos). De premier der voorloopige Iersche regeering, Michael Collins is vanochtend te Londen aange komen om deel te nemen aan de gisteren be" gonnen conferentie tusschen enkele Britsche mi nisters en de Iersche onderteekeroars van het Eno r'sch-Icrsche verdrag. Er wordt onderzocht, welke uitwerking de kort geleden tot stond ge komen overeenkomst tusschen de beide nartijen in Zuid-Ierland op het verdrag kan hebben. 44 UlgRnUT x AMERSF098T- Londen. 27 Mei. (R.)). Do bijeenkomst tusschen de Ie~sehe en de Engelsche ondertee kenaars van het Iersche verdrag, die vanavond heeft plaats gehad en waarvan het doel was öe mogelijke uitwerking te overwegen van de onlangs tusschen ColIir.s en de Volcra geslo ten overeenkomst, is tot Maandagochtend ver daagd. De toestand wordt als zeer hoopgevend, hoewel ingewikeeld, beschouwd. Londen, 28 Mei. (V.-D.) Er is gecne me- dedeeling uitgegeven na de conferentie, welke gisteren gehouden werd tusschen de Britsche ministers en de Iersche onderteekenaars van het Engelsch-Jersche verdrag en door Lloyd Georgo werd gepresideerd. De conferentie, die nagaat, welke verhouding er bestaat tusschen het on langs gesloten verdrag tusschen de Iersche voorloopige regeering en de Iersche republikei nen cn het Engelsch-Iersche verdrag, zal mor gen worden hervat. Men verwacht, dot Churchill, die als Britsch minister met de Iersche zaken is belast geweest, ra dat het verdrag was getee- kend, morgen over deze kwestie eene verklaring zal afleggen in het parlement. De Iersche voor loopige regeering heeft gisteravond cene order uitgevaardigd, waarbij het eerste parlement wordt opgeroepen om- T Juli tc Dublin zitting te Langestraat 39 - Tel. 462 j nemen. Dit geschiedt ingevolge de voorwaa#- den van het Engelsck-I rsche verdrag. Dublin, 28 Mei. (R.) De voorloopige re geering heeft een proclamatie uitgevaardigd, waarbij het parlement tegen 1 Juli wordt bijeen geroepen. Londen, 28 Mei. (R.) In den ofgeloopen nacht zijn te Belfast zes f. rieken geheel en één gedeeltelijk door opzettelijk gestichten brand vernield. Een vrachtwagen, die politieagenten naar het terrein van oen der bronden vervoer de. werd beschoten. De poli'ie beantwoordde het vuur, moor trof niemand. Door het vensier van een particuliere woning werd een bom ge worpen. Een man een vrouw èn een kind wer den daarbij gewond. De Volkenbond cn Genua. Op 4 Juni ó.s. zal te Gcnève de volkenbonds commissie voor economische en finoncieele aan gelegenheden bijeenkomen, om te beraadslagen over de taak, die door dc conferentie van Ge nua aan den Volkenbond is opgedragen. De internationale controlecommissie van den Volkenbond heeft haar taak geëindigd. Zij heeft in de ontwerp-begrooting voor den Vol kenbond enkele niet onbelangrijke verminderin gen aangebracht. De ongeregeldheden te Rome. Rom°, 2 7 Mei. (B. T. A.). Volgens de bladen hebben c.e gebeurtenissen van do laat ste dagen her leven gekost aan 3 personen, o a, één arbeider die gisteravond bij een relletje ge dood is. Er ziin 44 gewonden, van wicn 0 in observatie worden gehouden, 44 arrestaties hebben plaats gehad. De stad had des ochtends haar gewone aanzien herkregen. De Fiumcesche kwestie. Belgrado, 2 8 M e i. (B. T. A.). Uit So es- sak wordt gemeld, dat in den laatsten tijd meer dan 1000 fascisten uit Italië met hun verloofden naar Fiume kwamen, om daar een huwelijk te doen sluiten, teneinde aldus het burgerrecht der stad te verwerven en non de be noemingen te kunnen deelnemen. De consti- tueerende vergadering heeft hiertegen geprotcs- tegrd en de uitwijzing der fascisten geëischt. Aardschok, Rome, 27 Mei. (B. T. A.). Vanmorgen is een aardschok waargenomen in de omstreken van Terni. Het Rohcemsche loongeschil. Praag, 27 M e i. (T. S. P. B.) Het looncon- flict is gfsteren geëindigd door een voorloopige overeenkomst, die de arbeiders nog door een stemming moeten goedkeuren. De loonen cn toeslagen der vaste arbeiders worden met 10 en die der losse arbeiders met 8 vermin derd. Vóór 30 Juni moet echter een nieuwe overeenkomst inake de loonen tot stand zijn geomen. De staking kan alleen worden voortge zet. indien 70 van de stemmen zich daarvóór verklaren. Dc ontploffing bij Weenen. W e e n e n, 2 7 Mei. (W. B.) Omtrent de ont ploffing tc Blumau wordt nader gemeld, dat het gehucht Heurichow, dat aan Blumau grenst, na de ontploffing geheel met den grond gelijk was gemaakt. Dit gehucht bestond uit een veertigtal arbeiderswoningen. Het juiste aantal slachtoffers is nog niet bekend; het was nog niet mogelijk definitief dit vast te stellen. Weenen, 27 Mei. Ji.) Omtrent de oonfc zaak van dc ontploffingsramp te Blumau vew luidt, dat non de cxploisie oen in 't begin nietig lijkend brandje in de werkplaats, waar de onto ploffingsstoffon tot poeder worden gcmalei% vooraf ging. De Blumausche brandweer verloot bij 't blusschingswerk 3 dooden. De brnndmccs"* ter werd bovendien gevaarlijk gewond. Verkiezingen in Hongarije. Boedapest. 2 8 Mei (H. K. B.). Heden hebben de verkiezingen plants voor do Hon- gaarscho Nationale Vergadering. Tot 3 uur 's middags was bekend, dot 23 loden zonder tc« genenndidoat waren verkozen21 daarvan bet hoorden tot dc rcgcoringsportij. Een Hongnarsche leening* Boedapest, 2 7 Mei. (W. B.) Vcrtegenwoor- digers van het Boedapctser gemeentebestuur be-» geven zich, no or gemeld wordt, do volgend© week naar Berlijn, Parijs cn Londen, om daar, met de crediteuren der stad tc onderhandelen cn' tevens besprekingen te voeren over do opne ming van een nieuwe lecning, Dc inbeslagneming von <T© Russische kerkschatten. Tc Kief zal dezer dogen, blijkens 't P. T. A. het proces beginnen tegen de monniken von heti klooster Mikolnjewsk, beschuldigd van diefstali van kostbar© relieken, die ze onttrokken hadden' aan de commissie vnn requisitie. Onder de bef klaagden is dc prior von het klooster. De Oekrnirischc sovjet-pers begint ccn ver.» woede campagne tegen de leden der orthodox© geestelijkheid. De ontzetting uit zijn ambt van den patriarch Carkii op last van den patrioTcI» te Moskou, Tichon, wordt beschouwd als een overwinning von de bolsjewisten op de kerk. Thcns blijkt hier is nog steeds het P. T. A'. aan 't woord dot de bolsjewisten hun actiö tot confiscatie der kerk: chntten niet begonnen zyn om hulp to kunnen brengen aan de honger* gebieden, maar veeleer uit demagogische over wegingen, n.l. om de orthodoxe kerk geheel on dergeschikt tc maken aan de autoriteit der sov- jets. HET NABIJE OOSTEN. Over de kwestie vnn het nabije Oosten zegt cl© Daily Telegraph, dnt Kcmalistische agenten t« Constontinopcl in opdracht van de regeering van Angora openlijk verklaren, dot dc Kemalisten, tenzij de Entcntc-mogcndhcden er in toestem men zonder verder verwijl met hen samen ta komen op hun eigen voorwaarden cn grondge bied te Ismid, nik? betrekkingen met Europa zul len verbreken. Het b'ud voegt or aan toe, dat deze bedreiging de Engelsche politiek niet zal afbrengen van haar vastgestelde doel. Zij heeft zelfs de anti-Kcmalistischc reactie verlevendigd de omgeving van den sultan en in hoog* orthodox-Mohammednnnschc kringen, waar meat verontwaardiging uit over de beleedigingen on« langs den kalief cn de geestelijke macht uit An gora aangedaan cn over het stemmenvan zekere ministers cn afgevaardigden voor volledige secularistie van den Tyrkschcn staat. De Chinccschc minister van buitcnlnndsche zaken afgetreden. Peking, 28 Mei. (R.). Dc minister van bui- tenlandsche zaken is afgetreden. Men verwacht, dat de tegenwoordige gezant te Londen, WeU lington Koos hem zal opvolgen. Groote kannalplnnncn. Londen, 27 Mei. (N. T. A. Draadloos.)), Volgens een bericht uit Washington heeft d« regeering aan den Britsdien ombassodeur Auck land Geddes ie kennen gegeven, dat de Ver. St. bereid zijn met Canada te onderhandelen over het voorgestelde' St. Lawrenceknnool, waardoor zeeschepen de groote meren kunnen bereiken^ Het levensonderhoud in dc V. S. Vergeleken bij verleden janr, zijn de kosten van levensonderhoud in de Ver. St. met 25 verminderd, Andere menschen zijn lenzen, waardoor v ij in onze eigen geest lezen. EMERSQN. door ROBERT HERRICK. 16 Toen weer een week van stilzwijgen. Het bou wen was weer gestaakt zonder dot de reden Vermeld werd. Hij schreef koortsachtig over hev:ge koude, ijsnachten en schitterende sterren nan den donkeren hemel. Hij was weer terug ln de eenzame hut in het afgelegen dal, op de plek, waar hij haar nooit heen wilde brengen ri.i vermoedde, dat oude vijanden hem weer te pakken hadden, als hongerige wolven hem voortjoegen in dc eenzaamheid en haar ziel Knakte er naar om bij hem te zijn en toch voelde *>j met de fijne intuïtie der vrouw, dat hij die Vijanden op zijn pad alleen moest bevechten om als overwinnaar uit het strijdperk te treden haar „Genezer" I Doorvoor was hij in de wil dernis gebleven om die alles verslindende wol- Ven in zich te bestrijden. Hij moest zé a lien over- V/innen, moedeloosheid, begeerten, verslapping Van geestkracht, alles f Als in antwoord op haar Verti ouwen in hem deed hij nogmaals de jubel- J^g van het stcenen huis weerklinken, hun k s' en zij glimlachte. Hij is weer terug aan de P>ron en heeft zijn ouden knecht Jack bij zich 1 is een uit den dienst ontslagen kok, een fcweryend, aan den drank verslaafd kind van We wil deins dien hij gered heeft van een el~ •end.ge dood. Zij zijn een van de o»»/U hutten gaan bewonen, die in den winter half bedolven zijn onder de sneeuw, hij zal niet meer terug keeren naar het eenzame dal waar de wolven hem verscheurden, maar blijft bij het huis van steen kampeeren. En weer klinkt het als een tri omflied over hun huis. En nu begint het langzamerhand voor haar duidelijk te worden, dat hij niet alleen in die steenen muren hun groote liefde bouwt, maar dat hij ook opbouwt zijn wilskracht, zijn karak ter, de verwezenlijking van de hoop, waarvan dat stralende licht, dien morgen op de bergen, het symbool was. Zij kon niet ten volle beseffen wat dit alles omvat, verward als zij is door de mondaine drukte van haar reizend bestaan, het druk gepraat om haar heen, aanbidders, leegloo- pers. Vera's jonge diplomaat, juist op 't too- neel verschenen, haar moeder en al de kleine gecompliceerde nietigheden van haar ledig le ventje. Zij kan niet geheel verwerken dien woesten, geestelijken strijd in de verte, daar in het ruwe noorden, in het met sneeuw bedekte woud, dien reuzenstrijd van dien sterken jongen man om het onbereikbare van het bezit, niet van haar, maar van zichzelf. „De steenen zijn als met bloed gemetseld," schreef hij eens somber„en het licht van de zon kleurt ze vuurrood". Is dit een beeld van de wolven die hem vervolgden of een herinne ring aan het roode morgenlicht, toen zij samen waren Het is 'n mooi visioen en haar wangen blozen hij de gedachte aancde vereering, die er voor haar uitspreekt. Werd ooit een vrouw bemind als zij Dien nacht, alleen in haar kamer, stond zij voor het open venster te kijken naar de Si- ciliaansche heuvels met de kleine, grijze stee nen huisjes en vroeg zich af of het hunne daar op zou lijken. Neen ruimer, hooger opreizend van den rotsachtigen bodem tusschen de den- <**1. de trotsche woning van haar heer en mees ter. Zij sliep in met een glimlach op haar lippen bij die gedachte, en 's morgens vroeg, toen het bloemenmeisje zingend de zonnige straat kwam afloopen, schreef zij hem „Ik verlang toch zoo om je steenen huis te zien, kan je me er geen teekening von zenden?" Alsof hij haar niet- vele afbeeldingen gezon den had van den tempel, dien hij bezig was voor haar to bouwen 1 Het antwoord bereikte haar in Rome, wear het gezelschop, dat langzamerhand een groote af meting had aangenomen, was heen getrokken. „Zie in je eigen hart, mijn liefste schreef hij met een lichte teleurstelling in zijn toon, „daar zal je het levende beeld van alles vinden." Hoe kon .ze inkeeren tot zichzelf, met al dat heen en weer vliegen in auto's, onder het eindo- looze gebabbel in salons, dien stoet van vreem den, die voorbij haar trokken cï\ die ook von haar iels verwachtten Zij antwoordde niet. Tot dat zij een oogenblik van helderziendheid had te midden .van de stil te in een verlaten, ouden tempel. Hij was bezig zijn eigen wil, zich zelf voor haar op te bouwen, zich zelf rein en vrij te maken, harer waardig. Zij knielde neer en luisterde naar het gebed, dat uit haar hart naar haar lippen rees. Daar na tiok zij zich eenigen tijd van de onderen te rug, weigerde tochten mee te maken cn snauw de haar aanbidders af. „Romantische stemming," noemde Vera Councillor dat, die de dikke brieven met het Sanquishine poststempel had opgemerkt. Zij had haar eigen moeilijkheden in die dagen Zij werd bescheiden het hof gemaakt door een jon gen diplomaat met een knap gezicht, goede ma nieren, met een schijn van levenswijsheid en een indrukwekkend monocle. Zij sprak ernstig over^tie^alkanquaestic" ook over de politieke vooruitzichten in hun vaderland en maakte me- vrouw Goodnow jaloersch. De Councillors had den meer geld dan de Goodnows, dot moest ze toegeven, maar Vera stond ver ten achter bij haar Nel in uiterlijk. Waarom werd niet haar dochter door een diplomaat het hof gemaakt Zij sprak er ronduit met haar over, moor zon der eenig succes. De tempelstemming ging spoedig voorbij, hoe kon het anders bij zoo'n jong meisje, en nu volgden rijtoertjes in de Compogna met een zekere Bertie Scales, die de moederlijke kritiek had doorstaan. Op die manier ging de winter voorbij met heen en weer trekken door Italië en longs de Riviera, in April bevond zich het gezelschap in Aix les Bnins om uit te rusten en van alle mo gelijke kwolen te genezen. Hier lag weer de be kende, dikke brief op haar te wachten, die brief, die 'zij snel in haar blouse verstopte en alleen, geheel alleen op haar kamer los. Het steenen huis, nu onder dak, met sneeuw bedekt, naderde langzaam zijn voltooiing. Nu was het over haar eigen kamer, het vertrek op het oosten op den rand van de rots. Er was zwa re sneeuwval geweest en veel ziekte in de wil dernis. Hij had lange tochten moeten maken, dagreizen ver over het ijs in een slede of tien mijlen op stevige sneeuwschoenen om een of anderen houthakker te verzorgen, die, in een smerige kolenbrandershut, in zware koortsen lag te ijlen. Enkele patiënten vereischtcn meer verpleging, dan hij hun in hun afgelegen wo ningen kon verschaffen. Hij schreef dat hij ze wilde overbrengen naar de bron, als ze sterk genoeg waren om getransporteerd-te worden. Jack zou hem helpen met de verpleging, en de verlaten hutten aan het meer zouden ge makkelijk daarvoor ingericht kunnen worden. Zij zag in deze plannen het uitwerken van zijn oorspronkelijk denkbeeld, waarover hij al met haar gesproken had, toen zij bij de bron stonden, -r- het plan ril. om zijn onbeschaafde patiënten om zich heen t« verzamelen» waar hij meer op hen kon letten, hun betere huis* vesting kon geven en meer kans zou hebben hen te genezen. Er sprak trots liit zijn brieven over zijn werk, de triomf van den schepper over het werk zijner handen. „Ik zal het er druk mee hebben, op al le mogelijke uren van den dag zal ik uit moe ten Ik heb al moeten vragen om meer me-- dische hulp. Je zult een heel ziekenhuis vinden, onder aan den rots, dicht bij je woning I" „Neen-1 dat niet," zei ze bij zichzelf. Hij moest zich niet zoo opofferen voor een paar half wilde hout hakkers, hun wonden hechten, hun ziekten ge nezen en dergelijke, dat was gewoon werk voor, een gewoon man niet voor hem. Toch, in haar hart, was zij trotscher op de gave van haar geliefde, dan Vera kon zijn op de fijne uiteen zetting van de Bulkanquocstie door haar diplo- moat. Haar held had zichzelf gevonden en in' haar verbeeldirg zag zij hem de onherbergzame oorden verlaten, zich in een der groote stcderi vestigen waar zijn naam bekend zou worden en zijn roem tot over de zeeën weerklinken. „Ik heb mijn tent opgeslagen bij ons steenen huis op de plaats waar wij den tuin zullen aan** leggen daar beneden bij Jack leek het mij nog eenzamer." Hij wilde dus hun huis niet binnen treden vóór den grooten dag I Dien dag, dat zij samen den lagen ingang zouden doorgaan cn' het samen zouden binnentreden. Haar oogen' werden vochtig. Zij sprak met haar moeder, over hun terugkeer „zij had geen lust om al tijd door te blijven reizen door Europa en de ongemakkelijke oude dome stemde onver hoopt toe, daar zij in stilte ook wel verlangd© naar de gemakken van haar eigen woning. Zij bepaalden den datum van vertrek en meldctf hem dien (Wordt vervolgd.)*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1