DE EEMLANDER" BUITENLAND. 14 UHÊESMT x MRSFODRT. JOH. WAfê DIJK, 116 langestr. - Tel. 70 - „VEDEV to» Jaargang No. 283 IB0lilllMfflïSPRÜS^7^Zr: per poet f S.—per w«k (met grata Tcrrekermg [«gra ongelukken) f 047s. «Irondttlijke nummert JftOJ. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Dondórdag 1 Juni 1922 PilllS DER ADVERTEHVIËN OIRECTEUF-UITOEVERi J. VALKHOFP. ARNHEMICH^FOORTWAA: TO INT 613. i 1—4 rcgeU f LQf watt inbegrip van tem bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienstaanbie» dingen ca Lleldadlgheids-adveitentien toot de held der prQ» Voor bande) en bedrijf bestaan sect %oordeelige bepalingen *ooe het ad verteeren. Iicne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. OVERZICHT. rfc Genua hebben de mogendheden de werk- mareneden, die zij zich voorstelden ten einde te brengen en die tot doel hadden de recon structie en pacificatie der wereld, althans van Europa, naderbij te brengen, niet kunnen vol tooien. Do arbeid zal echter worden voortge zet en wel in den vorm van een bijeenkomst van 'deskundigen in Den Haag, welke in Juni zal plaats hebben. Wirth heeft er eergisteren in zijn rijksdagrede eveneens over gesproken cn in ver band met de Haogsche conferentie erop gewe zen, dat Duitschland, wanneer dit gewenscht wordt maar ook alleen, wanneer 't gewenscht wordt bereid is zijn rol van bemiddelaar ver der in alle oprechtheid en eerlijkheid te spe len, Allen, aldus liet hij zich uit, die zulks wil den, konden reeds te Genua zien, dat het den Duitschers ernst was om zelf met de naties van Europa tot overeenstemming te komen en ook zonder baatzucht van dienst te zijn ten aanzien van een overeenstemming tusschen andere na ties. Ook is door dr. Wirth gerept van een an dere kwestie, die te Genua ter sproke is ge bracht het denkbeeld n.1. van den godsvrede, dnt Wirth even verheven noemde als de idee van de conferentie te Genua zelf. Maar, al vond de rijkskanselier het denkbeeld als zoodanig schitterend, hij onthield zich, ditdenkbeeld van een „treuga dei" in principe bewonderend, ech ter geenszins van kritiek. Een godsvrede in den zin, zooals die werd voorgesteld, voorloopig ii theoi etischcn vorm, zou voor 't Duitscho volk, naar Wirth van meening is, een zeer pijnlijke zaak zijn geweest. Wirth bedoelde ditKon men geheel Europa, aan alle volkeren van Euro pa, den vrede geven, terwijl terzelfder tijd het Duitsche volk werd blootgesteld aan een poli tiek van sancties In zijn rede werkte hij de bezwaren tegen den vorm van den godsvrede 0.a. in de volgende passage uit Her denkbeeld is zoetjesaan op den ach tergrond geraakt. Wij kunnen 't betreuren, maar de wereld is er nog niet rijp voor om de gedachte in zijn zuiverheid cn groot heid te begrijpen, dat de economische re constructie, dat het te hoven komen van de groote crisis met geweld niet mogelijk is Er is een „treuga dei" in kleiner vorm ten slotte tot stand gekomen, die de Oostelijke grenzen der nieuw-ontstane staten voorloo pig enkele maanden lang in een „Behar- rungs-zusiand" verklaart. Het is weinig, wat hierbij tot stand is gebracht, maar des ondanks is het een kleine stap vooruit op den weg naar de pacificatie van Europa. Wij willen dit denkbeeld gaarne dienen en willen onzerzijds ook helpen waar het mo gelijk is om tenslotte het non-ngressie-pact een vaster vorm te doen eannemen. 7 «ar Wirth is van oordeel, dat, wanneer dit verwerkelijkt worden, van de „termijnen- li tick" met betrekking tot de kwestie der Duitsche schadeloosstelling die zoo nauw verband houdt met het vraagstuk der sancties moet worden afgezien, omdat, wanneer in een dergelijke politiek wordt volhard, telkens het Damocles-zwaard boven 't Duitsche volk hangt. Politiek op termijnen cn daarachter do dreigementen met brutaal geweld, acht Wirth de dood voor elke treuga dei" in Europa. In dit verband wees de rijkskanselier op de gewel dig© sponning, die in geheel Europa voelbaar was naarmate de 3Te Mei naderde. Maar Wirth liet ook een blijder toon hooren, toen hij op merkte, dat, zooals het met Engelsche taaiheid was gelukt te Genua de moeilijkheden, die de conferentie dreigden te doen mislukken, te overwinnen, ook de eerste maanden te boven moesten worden gekomen en wel derwijze, dat tenslotte de groote kwestie, die der schadeloos stelling, werd geregeld, zoodat het Duitsche volk kon leven. Anders kwam er van de paci ficatie niet veel terecht. Uit de berichten, die in ons blad de laatste dagen zijn opgenomen, valt af te lei den, dat het reparatieprobleem dichter komt tot een voor beide partijen bevredigende oplos sing. zoodat stellig tot sancties geenszins zal worden overgegaan. Wanneer de Duitsche nota hekend zal zijn, zal er gelegenheid zijn om no te gaan, of het optimisme, dat ten aanzien van de schadeloosstellingskwestie tot uiting komt, al dan niet gemotiveerd is. Mocht inderdaad een gunstige keer in deze kwestie zijn ingetre den, dan zal dit wellicht ook eenigszins toege schreven mogen worden aan den invloed, die van Genua is uitgegaan en misschien ook tot in Frankrijk is doorgewerkt. In dit verbond is het nog interessent het saSmvallend oordeel te vermelden van Wirth over de resultaten der conferentie van Genuo, die hij niet ol te groot acht. Hij merkte te dezen aanzien op, dat, al was hetgeen werd bereikt, klein en bescheiden, na de groote catastrophe, waarvan Europa het slachtoffer werd, ook een kleine stap een be langrijke stop vooruit was. Wirth verzocht don ook het verdrag van Rapallo te oppreciceren als een werk van vrede en vooruitgang en ook het persoonlijk contact met de leidende staats lieden der wereld, met de politici, met do publi cisten von alle noties, met wie in acht jaren tijds geen somenkomsten hadden plaats gehad, even eens te beschouwen als een vooruitgang. Wij verzoeken u, besloot Wirth, onze politiek te steunen, opdat de hoop wast, dat een pacifica tie van Europa en zoodoende ook een vrede voor het Duitsche volk tenslotte wordt bereikt. VOLKENBOND. Vergadering von Volkenbondsvereenïgingcn. Op 4 Juni komt te Praag de zesde vol- talige conferentie bijeen van Europeesche en Amerikoonscbe volkenhondsvereenigingen. DUITSCHLAND. HET DUITSCHE MORATORIUM GEHAND HAAFD. Parijs, 1 Juni. (Havas). De commissie van herstel neemt in haar antwoord op het schrijven van Wirth van 28 Mei nota van de genomen en nog te nemen maatregelen door het rijk, erkent de ernstige pogingen door de Duitsche regee ring in het werk gesteld om te beantwoorden nan de eischcn der commissie, besluit het op 21 Maart gedane uitstel te handhaven, maar ver klaart tevens, dat het uitstel een einde zal ne men, als de commissie bemerkt dat Duitschland zich niet aan de gestelde voorwaarden houdt, of als zij meent, dat er niet genoeg schot achter de maatregelen wordt gezet of cis Duitschland dc maatregelen betreffende de beperking der vlottende schuld niet uitvoert. DUITSCHLAND's ANTWOORD AAN DE COMMISSIE VAN HERSTEL. Gisteren is te Berlijn de tekst van Duitsch- land's antwoord aan de commissie van herstel gepubliceerd. Van groot belang zijn de mede- deelingen oyer de vlottende schuld en de bereid verklaring van de Duitsche regeering om het aangroeien daarvan te voorkomen, waarbij zij echter betoogt, dat zulks onmogelijk zal zijn zonder een buitenlandsche leening, die binnen redelijken tijd beschikbaar zou moeten zijn. Als normaal maximumbedrag van de vlotten de schuld wordt de stand op 31 Maart aange nomen. De overschrijding daarvan tot einde Juni zal binnen de eerstvolgende drie maanden worden terugbetaald met behulp van de over schotten op de inkomsten, die de uitgaven over treffen en door opneming van bizondere credie- len. Indien na deze drie maanden het normale maximumbedrag nog steeds wordt overtroffen, zal de Duitsche regeering ontwerpen indienen tot belastingverhooging, waarvan de opbrengst binnen zes maanden de vlottende schuld tot het normale maximum-bedrag moet hebben terug gebracht De Duitsche regeering verleent de commissie vanherstel het recht haar financieele gestie na te gaan, mits Duitschlend's souvereiniteit on aangetast blijft en de geregelde gang van het bestuur niet wordt gestoord. Ter bestrijding van de kapitaal-vlucht belooft Duitschland alle noo- dige maatregelen te treffen. De autonomie van de Reichsbank is reeds bij de wet van 26 Mei gewaarborgd. Verder deelt het antwoord mede, dat de sta tistieken weer op den grondslag van voor den oorlog zullen worden ingericht Als bijlage is aan de nota toegevoegd een gewijzigd begrootingsplan voor 1922. De rijksregeering merkt ten slotte op, dat zij deze verklaringen aflegt in de verwachting, dal SE! 11111 en ALPACA B. mESNEG, Langestraat 39 - Te!. 462 de commissie van herstel aan de !n haar beslis sing van 21 Maart ontworpen regeling der scha devergoeding voor 1922 een duurzaam karak ter zal willen geven. Tot zoover de voorloopige inhoud van 't document waarop wij in 't avondoverzicht uit voeriger hopen terug te komen. De commissie van herstel en dc Duitsche schadeloosstelling. P a r ij s, 3 1 M e i. (B. T. A.). De afgevaardig den der geallieerde mogendheden in de com missie van herstel zijn vanochtend bijeengeko men om hot Duitsche antwoord, dat gisteren is openbaar gemaakt, te bespreken. Hoewel de be sprekingen vertrouwelijk waren, schijnt het, dat de nota van 28 Mei een gunstigen indruk op de leden von de commissie heeft gemaakt. Lloyd George over de schadeloosstelling. Lon den, 3 1 Mei. (R.) In het lagerhuis ver klaarde Lloyd George omtrent de Duitsche schadeloosstelling, dnt de Duitsche regeering haar best doet de verplichtingen, voortvloeien de uit het vredesverdrag, na te komen. Z. i. doen de Duitschers eerlijke pogingen doortoe cn wan neer zij blrven doorgaan hun politieke moeilijk heden onder het oog te zien, als zij thans doen, zouden zij recht hebben op alle consideratie, die tegenover her* kon worden toegestaan. Een politiek van niet-nakoming van het vredesver drag achtle de premier een politiek, die Duitsch land onmiddellijk ér. moeilijkheden zou brengen. Er was, zeide hij, g-een sprake van, dot Frankrijk zelfstandig zou optreden, indien er zich iets voordeed, dat in zou druischen tegen het vredesverdrag van Versailles, of als de Duit sche regeering zou weigeren het verdrag na te komen. Frankrijk zou niet alleen worden gelaten jlllSIIJIIIIIIELir Costumes Blouses Rokken bij het ten uitvoer brengen van de maatregelen, waarin voor zulke gevallen in het vredesverdrag is voorzien. Wij zullen tezamen optreden, ver klaarde ''e premier. Engeland, vervolgde hij, was voorstander van een- politiek van gematigdheid en van een poli tiek van vervulling. Een afzonderlijk optreden van eenige geallieerde mogendheid is fnuikend voor de Entente tusschen deze mogendheden. Lloyd George zeide, dat het kritieke stadium van de kwestie der schadeloosstelling voor het oogenblik voorbij is. Er was geen reden voor oneenigheid tusschen Frankrijk en Engeland. Hij hoopte, dat een overeenkomst zou kunnen worden bereikt, die zoowel voor de debiteur- als de crediteur-landen aannemelijk zou zijn. Hij verheugde er zich oveT, dat de Duitsche regee ring ernstige pogingen deed om tegemoet te komen aan de eischen der commissie van herstel. Volgens den Engelschen draadloozen dienst zeide Lloyd George in 't Lagerhuis, dat de com missie van herstel thans de Duitsche nota over weegt. Hij was thans niet in staat te zeggen, wat het definitieve antwoord zou zijn, maar men mooht aannemen, dat de kritieke fase, waarin de kwestie van de schadevergoeding enkele weken geleden vei keerde, voor het oogenblik voorbij was. Een f*vt had de balans van die commissie on zuiver gemaakt, evenals het had gedaan met de balans van den Volkenbond. Dat was de nfwe- u«'ia vun Amerika. Dc- afwezigheid van Ame rika bij het werktuig von het verdrag .1 Ver sailles had dit minder doeltreffend er. minder nauwkeurig werkend gemaakt. Er "was geen oorzaak voo verschil van mee ring tus3cken Frankrijk en Engeland. Hij had de overtuiging, dat veiligheid voor Frankrijk al leen kon worden gevonden in het in dc praktijk brengen van wat voorgeschreven was in het Volkenbondsvcrdrng. Wot kon er, vroeg hij, te gen de voorgestelde internationale leaning zijn, als middel om Duitschland in stont te stellen een groot deel von de eisch tot schadeloosstel ling of te botalen? Hij was zeer blij, dot de Duit sche regeering een werkelijke poging had ge daan om oan de eischcn van de commissie van herstel tegemoet te komen. Hij geloofde, dat, wat Duitschland thans deed, in het belang van Duitschland zelf was. Een politick van nict-na- koming der uit het verdrag voortspruiendc ver plichtingen zou een politiek zijn, die onmiddel lijk rampspoeden voor Duitschland teweeg zou brengen. De premier eindigde met te zeggen Wij zijn voorstanders geweest van een politiek van gematigdheid cn vervulling. Dc motie van wantrouwen verworpen. Be r 1 ijn, 31 Mei. (W. B.) Voor de stem ming over de motie van wantrouwen der Duitsch-nationolen stelden de communisten voor de motie zoo te wijzigen, dat zij niet een for- meele motie van wantsouwent zou zijn, mnnr slechts de houding der regeering afkeurt. Zij verklaarden bij verwerping van hun voorstel voor de motie der Duitsch-nationalen te stem men, Hcrgf (DuitscK-nat.) verklaardeDoor de thans gepubliceerde nota aan de commissie van herstel 'krijgt de motie der Duitsch-nntionalen een groot er beteekenis. Dr. Becker-Hessen (D. V. P.) verklaarde, dat zijn fractie na kennisne ming van de Duitsche antwoord-nota thans voor de motie van wantrouwen zou stemmen. Na de verwerping van de motie van wantrou wen werd de zitting verdaagd tot 13 Juni. Voor deze zitting is eert door de onafhankelijken aan gevraagde interpellatie over do kwestie der schadeloosstelling op de agenda geplaatst. Zal minister Hcrnvcs af treilen? Keulen, 31 Mei. (W. B.) De Köln. Ztg. schrijft, dat het resultaat van de stemming in den Rijksdag niets verandert aan het feit, dat gerekend moet worden met een latente regee- ringscrisis, omdat ook de andere burgerlijke partijen zioh pijnlijk getroffen gevoelen door de jongste ontwikkeling van den toestand. Daarbij gaat het niet alleen om verschillen bij do be oordeeling van de buitcnlandsche politiek in het algemeen, maar ook om de behandeling van den Rijksdag bij de besprekingen in de commis sie voor buitenlandsche aangelegenheden, die tot het einde toe in de waan is gelaten, dat de concessies aan de commissie von herstel afhan kelijk zijn gemaakt van dc verleening van een internationale leening en dat een financieele controle niet 'kon worden toegestaan. In parlementaire kringen meent men, dat het mogelijk is, dat de rijksminister van financiën zal vallen als slachtoffer van de thans gevoerde debatten. Hermes contra de Frciheit. Berlijn, 31 Mei. (W.-B.). Het proces van minister Hermes tegen de Freiheit wegens be- leediging, zal op 24 Juli dienen. Het betreft de berichten in de Freiheit over z.g. wijnleveringen oan den minister. Wapenvondsten. B e r 1 ij n 31 Mei. (Havas). De Vorwarts maakt gewog van dc ontdekking van 2700 pa tronen, vier mitrailleurs en ander oorlogsmate riaal, begraven in den tuin van den voorzitter eener landbouwvereeniging in Pommeren. Duitsch-Deensch verdrag. B e r 1 ij n31 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Rijksdag heeft heden in tweede en dorde lezing het verdrag tusschen Duitschland en Denemar ken aangenomen, in verband met de toewijzing van Noord-Sleeswijk aan Denemarken. De Duitsch-Nationalen stemden tegen. Oppcr-Silezië. P a r ijs, 31 MeL (Havas). De gezantenraod zal stappen doen bij Tsjecho-Slowakije, opdat dit op zijn grondgebied den Duitschen beschul- digdo Conrod zal doen opspo/en, die betrokken is bij het gebeurde te Petersdorf en hem uit-» leveren oan de geallieerde commissio voor Op*» per-Silezië.. Nnii*A- FRANKRIJK. De gezontenrnad. P a r ij s, 31 M e i. (B. T. A.). De gezanten* raad heeft zich in zijn vergadering van hcdeni ochtend bezig gehouden met enkele kwestic9 van afbakening van grondgebied, in verband met het verdrag van Trianon. DE HAAGSCHE CONFERENTIE. Het firansche standpunt. P a r ij s, 31 M c f. (Havas.). De Tomps meldt, dat de Fransohe regeering, die dc uilnoodiging van Facta voor de conferentie in Den Haag heefi ontvangen, haar antwoord nog niet heeft opgesteld, want zij zal alleen er non deelnemen na zich met het parlement te hebben verstaan. Frankrijk b geheel vrij om al don niet dc con ferentie in Den Haag bij te wonen, dc voor»; waarden vost te stellen, waarvan zijn declnc* ming afhankelijk wordt gemankt cn indien Frankrijk naar Den Hoog gaat de richtlijnen t« bepalen, die het zich voorstelt daar te handha-4 ven. Het ministerie van buitenlandsche zaken houdt zich op het oogenblik bezig met het op* stdlen van een rapport van dc politiek, die Frankrijk sedert enkele maanden heeft ge volgd met betrekking tot het Russische pro bleem, alsmede van dc stellingen, die het heefi verdedigd inzake de drie punten, die te Gcnue zijn besproken en in Den Hang te beide zullen worden gebracht, n.l. dc Russische schulden, dc buitenlandsche eigendommen in Rusland en de crediclen voor Rusland. Ernstig spoorwegongeluk. Bourg-cn-Bresse, 31 Mei. (B. T. A.). Op de spoorlijn von Bourg naar Bcllcgardc is een goederentrein omlaag gestort. Zeven be ambten van den trein kwamen daarbij om het leven. ENGELAND. Dc besluiten van Woshington. Uit Londen wordt gemeld In Groot-Britlonnic worden thans maatregel len genomen tot ratificatie von een aantal ver dragen, tot stond gekomen op dc conferentie te Washington. Het is gewenscht, dat alle partijen, bij de overeenkomsten betrokken, hetzelfde zul len doen zonder onnoodigc vertraging. In Groot-Brittonnië is voor de ratificatie do ondcr- teekening noodig van den souverein, nadat deze door de afgevaardigden heeft plaats gehad. Verschillende wetsontwerpen zijn in dit geval nog noodig om do overeenkomsten ten volle van krocht te doen worden. De Britsche regee ring heeft reeds een aantal wetsontwerpen ge reed om deze bij hot parlcjncnt in te dienen, waarvan de aanneming de uitvoering von de te Washington genomen besluiten mogelijk zol maken. Hieronder vollen de besluiten betreffen de den duikbootenoorlog en die betreffende het vorbod von het vervaardigen von schepen voor het buitenland, welke zijn aangenomen op d# conferentie te Washington. w*. IERLAND., De tfngelsch-Icrsche besprekingen. Londen, 31 Mei. (R.) Griffith cn Collini hebben vanmorgen opnieuw met Lloyd George in Downing Street geconfereerd. Er zal geelt verdere ontmoeting tusschen den Brilschen pre* mier en de beide Iersche leiders plaats hebben^ voordot Vrijdag o.s. de Dail Eircann zal zijn bij* eengekomen. No het debat in het Lagerhuis vcr-4 klaarden de twee Iersche leiders, dnt do uiteen* zetting van minister Churchill een juiste weer gave was van den werkelijken toestond. Collins keert hedennacht naar Ierland terug. Griffith blijft nog een paar dagen te Londen. Verklaring van Craig. Belfast, 31 Mel (R.) De Ulster-premie* Croig verklaarde heden in het parlement vn^ Noord-Ier land, dat hij de uitnoodiging van d Britsche regeering aanvaardde om hedenavond naar London te vertrekken, teneinde den toe* stand in Ierland te bespreken, op voorwooTde dal! hem niet zou warden verzocht tc Lenden ook eer ontmoeting te hebben met de afgevaardigden- van Zuid-Ierland. Groote mannen zijn een soort oogwater, dot het egoïsme uit onze oogen wascht en ons in staat stelt andere menschen en him werken te zien. EMERSON. FEUH F TTON. OE 9EHEZER door ROBERT HERRICK. 19 Dus dat was het wat hem ver van haar gehou den had. dat schepsel in haar ellende. Het jon ge meisje begreep het initiatief en ze haatte het denkbeeld, dat iemand, man of vrouw, de gedachten van haar geliefde in beslag zou kun nen nemen t was eigenlijk een onvergeeflijke beleediging I Met een diepen zucht en op el kaar geklemde lippen wierp zij den brief in een lade met geparfumeerde prulletjes cn bekeek Z'ch toen in den spiegel alsof zij verwachtte, daar een andere Nel te zien, ontdaan van alle dwaze droomen en illusies. Zij zette haar hoed eens anders op, totdat zij werkelijk leek op dat verstandige persoontje, dat de plaats wilde gaan innemen van dat dwaze eigenzinnige schep ^el, dat zij al die maanden geweest was. Laat hij maar gelukkig zijn in het bezit van "•'n Genezende bron, zijn arme zwervelingen *n ri.'n steenen hutje. Marie, venez vite I" riep ze tot haar kame- ÏUej> »Gui Mademoiselle. Mademoiselle va Sortir D- telefoon ging, een of andere kennis belde «au op. Adelaide May oS rfeed er niet toe, wiel De hand van het oude vroolij- ke luie leventje strekte zich weer naar haar uit. Lunch hier, diner daar, comedie, opera, bood schappen doen in de city; Iaat naar bed en laat op. Marie met haar ontbijt op een blaodje, als zij slaperig wakker werd, alles net zooals het altijd geweest was, zooals het was voor duizen den en duizenden van haar soort en haar kring. De dagen gevuld met kleinigl^eden, kletspraat jes en meer hoogst belangrijke nietigheden. Dat was het „Leven." En waarom ook niet Was het zoo niet bij al de bewoners van al de weelde rige woningen uit de voorstad Zij kon niet begrijpen, dat de zieke shrmperts, die hij trachtte te genezen, dat de steenen voor zijn kleine woning niet anders waren dan zoove le blijken van liefde voor haar, het ritueel van zijn aanbidding voor het hooge ideaal, de af god, die hij in zijn hart van haar gemaakt had. Want de man is de dichter, de droomer, half god, half-dier, gereed om te aanbidden of te verguizen, in staat dus voor de vrouw de godin van zijn droomen te knielen. Terwijl hij de zieke vrouw genas en het beeld, door hem zelf gemaakt, aanbad, was zijn afgod bezig de nieuwste japonnen, naar den allerlaat- sten smaak te passen. „Weer een liefdesgeschiedenis tot een goed eind gebracht," oordeelde Vera. Toen verscheen hij, stond in levenden lijve voor haar in de oprijlaan. Ze had zich juist ge bukt om een hyacinth overeind te zetten, waar van de bloem op de natte aarde hing, toen ze zijn voetstappen achter zich hoorde. Terwijl ze opstond, verbleekte ze. Haar knieën knikten en haar handen voelden als ijs. Zijn oogen verslonden haar die oogen, die door alles heen keken. Hij greep haar handen en hield die een oogenblik stiif vost. toen frons- ^jhij^ijivFei^tauwen. „Waarom zie je zoo bleek en heb je het zoo koud vroeg hij. „Ben je niet wel X' Terwijl hij het bruine krulhaar terugstreek, dat het litteeken verborg, keek hij haar onderzoe kend kritisch aan en mompelde „Waarom beef je zoo „Ik geloof* haar lippen trilden van iets, dat het midden hield tusschen een snik en een glimlach „ik geloof, dat ik geschrikt ben." Op eens kwam er weer kleur op haar wangen en de glimlach kreeg de overhand. Zijn ernstig gezicht werd nu een en al teederheid en ver- Onderhoud uw Tennisrackets: I*ersein cn Hcniieoyers. ETUI's X RACKETOLIE IN CSE. NOT IS CSE. langen. Ze begreep, dat hij niet eerder had kun nen komen, niet vóór dat oogenblik I Ze keek hem van ter zijde aan. Hij leek haar nu niet langer schraal en ma ger toe als een afgewerkte man. In plaats van bleek had hij nu een gezonde kleur van iemand, die altijd in de open lucht leeft, en die even goed bestand is tegen storm als tegen felle zon. „Je huis is klaar I" fluisterde hij, cn het klonk als een welluidend refrein van oneindige be teekenis, „het huis von steen gebouwd op steen." „Dat heb je geschreven;" zei ze ontwijkend, terwijl ze zich keerde naar het groote deftige huis. Met sa omgetrokken wenkbrauwen keek hij naar het machtige bouwwerk, toen barstte hij in lachen uit. „Woon je daar vroeg hij met ruwen spot. „Ja," zei het meisje, „woorom niet Het ging door voor een mooi huis, een archi tectonische triomf, en meer don dot een ka rakteristiek bouwwerk, zooals het daar lag in al zijn breedte op zijn stevig fondament, met de glinsterende vensters met hun zachte gordijnen, de vele veranda's, de bloemperken en de goed onderhouden paden, was het alsof het zijn kou den blik op den vreemdeling liet rusten, alsof het zijn ruwe kritiek kwalijk nam. Hij keek nog eens naar het huis, liet zijn blik gaan eerst over het gladgeschoren gras, waar de tuinman het onkruid uittrok, toen over de oprijlaan, waar een andere knecht de laatste sporen van wielen ver wijderde en ten slotte over het jonge meisje. „Dus woon je daar I" „Ja," zei ze, niet op haar gemak. .Jüer heb ben we de laatste tien jaar gewoond." Op eens drong het tot haar door, hoe vol maakt ongeschikt haar held voor deze omgeving was. Wel is waar had hij zijn grove jas cn zijn sandalen thuis gelaten, maar zijn ruig pak, zijn zware schoenen en de vilten hoed met den breeden rand hoorden hier niet thuis. Vlug vergeleek ze in gedachten zijn uiterlijk met dat van Dr. Percy, met dan van dei\ veel- belovenden diplomaat, met dat van de jonge mannen, die haar wereld uitmaakten die za gen er allemaal netjes en goed verzorgd uit als het gras en de struiken. „Het is me een raadsel I" mompelde de Wilde, terwijl hij van het meisje naar het huis keek. „Be zal je de plaats laten zien," zei ze, terwijl ze een kleur kreeg. Instinctmatig trachtte ze den schok nog wat uit te stellen, die onherroepelijk moest komen als haar moeder en de W*ldo el kaar weer zouden ontmoeten. Ze nam hem mee door de pergola naar den stijltuin met dc lilliput-kunst, naar de Italiaan- sche bron (waar geen water in was) en daarop naar den moestuin. Ze keerden terug langs do stallen cn de kassen naar een marmeren bank vóór de droge bron. De dokter zat op den rand, van de bron en trommelde met zijn knokkels op den leegen bek; „Het is hier net een tooneel," zei hij en pein zend ging hij voort „Jouw huis staat klaar al een maand lang. Maar die vrouw heeft gemaakt dat ik niet weg kon. Ze heeft een poging gedaan om dood tc gaan. Maar ik heb haar overtuigd, dat zo dat niet kon." „Je hebt van den winter veel zieken gehad/" zei ze. -ij „Er waren wel een honderd houthakkers, waaronder de pokken heerschten. De rnaat^ schappij zorgde niet voor de menschen. De chefs moesten in het pesthuis worden opgesloten I" Ze docht aan den dikken kolonel met zijn ly-4 rische verheerlijkingen van pulp en materieelflf ontwikkeling. Verbeeld je dat die in een pesthuis werd opgesloten I Ze kon niet laten t« lachen. „Maar het seizoen is goddank voorbij, en Kei heele zoodje is verdwenen en nu kom ik halen," liet hij er op volgen. „Je moest liever hier in de stad komen wera' ken net als andere dokters," zei ze weifelend. „Hier en hij barstte in een spottend lachen uit. „Hier een zaakje opzetten en pillen verkoopen en kletspraatjes houden „Er zijn een heeleboel knoppo dokters hier in' de stad" Wm vervblgd):

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1