FEU!?. BUITENLAND. „'H IRON DELL E" 20e Jaargang No. 288 MMBBBB-ciTTï-rr: port f 1-, per week (met pratis verzekert»* ongelukken) f 0.17*, eJzoadorlijke nummers Donderdag 8 Juni 1822 PUIS DE! WEDIENilED „DE EEMLANDER" directeur-uitgever» j. valkhoff. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL rei int 6ia m 1 4 regels f 1.05 jet inbegrip van tem bewijsnummer, elke res»cl meer 1 0.25, dienstaanbie» dingen en Licldadiqbeids-adveitenticn voor de helft der prijs Voor handel en bedrijf beslaan teer «oordedige bepalingen toot het adverteeren. bene circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden U. L. 0. voor MeisjL-s. Door "de aaiviYietmfinig vam, het aunerydenrent- ïoas <m de imdsvengaid'eriinig vam Dinsdag p3 Mei is de mogelijkheid geopend een af- feonderHjCoe U. L. O.-school voor Meisjes te pesfcigen'. In de desbetreffende verord-eiung Joch is nu het Ie lid van\ amb. 7 vastgesteld )eis volgt: Op een of meer der scholen voor gewoon 'leger onderwijs en bij voldoend èantal leerlingen voor uitgebreid lager on derwijs worden ipitslmi'tend meisjes toegela ten. Het üjkt ons overbodig thans 'hiervan het jjooit te «betoogen. De wenschen van vele gyutbers inzake de opvoeding 'hunner meisjes jjgwari diie richting uit; een afdoende reden )o. i. Om de opri'ohüintg van een U. L. O.- jgchool voor meisjes ernstig in overweging te hemen. Te meer is daartoe aanleiding, om- )dat nu) door de opheSfing der kap-klassen jvan de Meisjesschool reeds een zekere kern jaanweZig is voor de bevolking der U. L. O - Rchool. En dat er een voldoend aantal leer lingen voor zal komen, daarvan kan men zioh j/ei verzekerd 'houden. Reeds sedert eenogen tijd is een commissie hier ter stede werk zaam voor het behouden of verkrijgen van 'dusdanig onderwijs. En reedis zijn 43 leer lingen opgegeven, die eventueel een U. L. O.-school voor meisjes zullen bezoeken; een een-tal, dat echter nog 'belangrijk groot er kan gijn. Wanneer alle ouders, die meisjes heb ben, in te termen vallend zoo'n school te bezoeken, zich eens even de moeite wilden gezien; dit te berichten aan Dr. J. F. B. van Hasselt, Kon. Sophielaan 7, dam zou wellicht Spoedig een actie kunnen worden Op touw gezet. Want h'et allereerst noodige daar voor is, dat de commissie weet op hoeveel leerlingen ongeveer kan worden gerekend. •En hoe gaooter dit aantal is met des te meer kans op succes kan dan worden aangedron gen op stichting dier school, terwijl ook een goede opzet der inrichting ten nauwste samenhangt met een behoorlijk aantal leer- tengem, Voor de gemeente, die altijd zooveel reclame hedft gemaalkt met haar onderwijs, ®a! het goed rijn, dat dat onderwijs zoo veel zijdig mogelijk zii. Wij kunnen ons dan ook ïviet voorstellen, wanneer de aandrang der belanghebbende ouders konvt, dat dan het gemeentebestuur niet mede werken zou om In dit opzicht bevrediging te sohenkeru Te meer niet, waar het de gemeente niet bijster veel behoeft te kosten. Volgens ert. •56 «der Lager Onderwijswet 1920 toch ver goedt het Rijk aan de gemeente do jaar wedde der verplichte onderwijzers. En niu be paalt art. 28 derzelfde wet, dat a«ain elke school voor uitgebreid lager onderwijs het hoofd wordt bijgestaan door ten minste één ^onderwijzer, zoo'dra h'et aantal leerlingen achttien, door ten minste twee onderwijzers, zoodra het vier en twintig, door ten minste drie onderwijzers, zoodra het een en veertig bedraagt. Voor lél-k dertigtal leerlingen boven de veertig wordt een onderwijzer meer ver- ecsdht. Om voor de subsidie van het Rijk dn aan- m&ïkmig te komen moet de school door tien minste 18 leerlingen bezocht worden (art. 73 al. c.) Wij meenen, dat aan al'ie voorwaarden zal kunnen worden voldaan, zoodat de gemeente niet voor ,/inanoieele off ens" zal komen te slaan. Wet kan er dan nog tegen zijn aan de venschen der ouders, die voor hun meesjes een afzonderlijke U. L. O. school preferee- ren, tegemoet te komen Thans reeds is een aantal1 leerlingen aanwezig voldoende voor een behoorlijke school. En wij mogen veilig aannemen, dat dit aantal nog véél grooter zal worden, zoodat een vierMassige U. L. O. UV - -V i sr. door ROBERT HERRICK. 24 Het gevoel van verlatenheid, dat zich van haar had meester gemaakt in de strenge, ern stige wildernis was verdwenen. Terwijl het vuur pretig het droge hout verteerde en haar man's kussen brandden op haar jonge lippen, zonk het verleden voor haar in het niet. Ze was de z,ïn<?r geheel en al, net zooals hij dat ge- IWenscht had. „Erik, fluisterde ze met ge jaagden adem. Ze legde haar handen op zijn hoofd, keek hem 'diep in de^ oogen en zei nog eens„Erik mijn man I" Al was het klein, was er nog heel wat te zien Jn het nieuwe huis. De vloer van groote stee- nen, glad geworden door het water, bedekt met berenhuiden. Voor den haard was een breede bonk met een hertevel er overheen en een zwa re eiken tafel stond onder de ramen aan den zuidkant. Eenige groote stoelen van teen, zoo- ;«ls de Indianen maken, kasten en rekken vol tooiden het ameublement van de kamer, alles (!Was het werk van den man zelf grof en stevig, het materiaal kwam mooi uit, en had niet door de bewerking geleden. Aan den westkant tegenover den haard Jaf een kleine deur toegang tot een andere «orr.er, één trede opw school zeer wel mogelijk zal blijken. Een dusdanige school, behoorlijk ingericht zal •éeni zegen kunnen zijn voor tail van meisjes, vooral nu het M. U. L. O. diploma meer en meer toegang verleent tot tal van betrekkin gen. En h'et vraagstuk eener middelbare 9cihool voor meisjes kan dan rustig, zeer rustig in studie worden genomen. Wij zouden zelfs zeggen laat men beginnen met een U. L. O. school voor meisjes en juist deze als grond slag nemen voor d'e middelbare school- Dit kan niet anders dan deze laatste tei^ goede komen f Het geleidétijk uitbouwen toch van het onderwijs moet als eerste efodh gesteld worden voor een gestadig en groei er van. Ouders di'e het belang dezer kwestie voor •hun meisjes beseffen, moeten nu de handen ineenslaan en toonen, dat het hun werkelijk ernst is. Over 't geheel toch blijkt niet altijd voldoende, in zaken van onderwijs vooral niet, dat de kenbaar gemaakte wenschen, die van vele ouders zijn'. Men laat het zoo gaar ne over aian anderen rich er drulk voor te maken. Men kan nu met 'heel weinig moeite een alleszins gerechtvaardigd verlangen steunen. Dat men zich die kleine moeite dan ook wil geven, door aan genoemd adres, Kon. Sophielaan 7, opgave te doen van het aantal meisjes, dat eventueel de II. L. O. school voor meisjes zal bezoeken. Eerst toch, wannebr de Commissie weet, steun en sympathie te vinden bij een groot aantal ouders, zal ze mat leans op succes verdere actie kunnen voeren. Politiek Ovemcht. Dat Pinkster-Zondag zijn de roticicatie-oorkon- den der conventie v. Genève betreffende Op- per-Silezië tusschen Polen en Duitschl. uitge wisseld. Maar een tijdje voordien en even daar na is het land, dat door de insurgenten de laat ste jaren, zoo geducht heeft geleden, opnieuw in beroering gebracht door allerlei terroristi sche doden, die de intergeallieerde commissie aanleiding hebben gegeven in tal van gemeen ten den staat van beleg te proclameeren. In stcé dat thans rust cn orde in Opper-Silezië worden gevestigd, nadat de Polen en Duitschers te Ge nève op zeer verzoenende wijze onder leiding van Calonder tot een vergelijk waren gekomen, volgt het ecne bericht omtTent daden van ge weld op het anderede Polen beschuldigen de Duitschers, dezen de Polen. De Duitsche Allg. Ztg. schrijftdat even voor dat het scherm over het laatste bedrijf van de Opper-Silezische trogedie zal vallen en een deel van dit oeroude Duitsche land, waarin 400.000 Duitschers wenen, zal wordon opcrenomcn in 't Poolsche staatsverband, een nieuwe beproeving is gekomen over liet zwaar bezochte land, die nauwlijks verschilt van de gebeurtenissen uit den Putschtijd Poolsche benden, met gummi stokken, geweren cn handgranaten gewapend, trekken plunderend en crop-los-slaand door het land, jagen Duitsche ambtenaren van hun post weg, vernielen Duitsche boekdrukkerijen en an dere bedrijven, dringen de huizen van vreedza me burgers binnen, mishandelen, bedreigen cn berooven do bewonersduizenden vluchtelingen zijn van 't platteland naar de steden gestroomd cn zoeken den weg naar 't Westen. De ellende, aldus het artikel, waaraan zij sinds jaar cn dog waren blootgesteld, hebben hun weerstandsver mogen gebroken. Ket artikel vervolgt Het is niet van belang, of aan de ge beurtenissen in Oostelijk Opper-Silezië ook elementen deelnemen, die het tijdstip van de verandering der staatssouvereiniteit gunstig achten om oen dwaze sociale revo lutie-denkbeelden of zeer persoonlijke la gere instincten zich over te geven. Won neer dergelijke elementen bestaan, dan heeft het jongste verleden ^wezen, dot de onverzadigbare Poolsche begeerte naar macht hen als de beste bondgenooten heeft beschouwd. De buitensporigheden der ben den, die op groote Poolsche organisaties met verstrekkende politieke doeleinden steunen, zijn op touw gezet om een zoo groot mogelijk accl der Duitschers uit hun vaderland te verwijderen, teneinde het werk der kunstmatige verpoolsching van Opper- Silezië, die op natuurlijke wijze geheel on mogelijk is, te voltooien om voor do wereld het feit te verheimeiiiken, dat dit Duitsche land slechts door bedrog cn rechtsbreuk Duitschland kon worden afgenomen. He« parool is gegeven om niet eerder te rus ten, vóórdat de laatste Duitscher uit hc* gebied, dat aan Polen wordt gegeven, is verwijderd cn voordat de bloeiende indus trie en landbouw van hun bezitters cn ge ëmployeerden volkomen zijn beroofd, on- dot anderen zich kunnen verheugen in do vruchten van hun arbeid. Het blad maakt don voorts d? opmerking, dat het rechtloos maken der minderheden in Polen, zooals besloten werd door de nieuwe kieswet, een verder bewijs ervoor is, dot het Poolsche volk in wezen zich bewust is van de onwaarachtigheid, waarop het overgeleverd worden van zoovele millicenen Duitschers, Oe- kroiniërs en Litouers aan de Poolsche knoet be rust. Do Deutsche Allg. Ztg., die van Poolsche ge provoceerde excessen gewaagt, vindt, dat de Poolsche plannen nog verder gaan in verbond met het rapport, door minister Skirmimt over Genua uitgebracht had een Poolsch blad geschoven, dot Polen actief aan de reldpolitiek gaat deelnemen. Het mag* in zijn bekrompen aanmatiging belachelijk lijken vervolgt het Duitsche blad maar wij weten, dot grooter krachten non 't werk zijn om den Poolschen staat, die door eigen middelen zich nog nooit in de geschiedenis kon handhaven, REIS- EN SIR4ND-H0EDEN In Pop;'lln8 In vilt ln Tertdy-Boar 5.25 2.90 5.75 te steunen en als trawant van zijn imperialisme te gebruiken. Natuurlijk, al worden geen na men genoemd, bedoelt de Deutsche Allgemeine Zeitung met het imperialistische land Frank rijk en in 't slot van 't artikel merkt het blad nog vinnig op, dot Polen zijn gebied ook uitstrekt naar gebieden die aan gene zijde van zijn nieu we grenzen liggen „Met de naïeve brutaliteit van volkeren, die aan het begin staan van hun leven als eigen staat, is Polen onverzadigbaar in zijn streven naar machtsuitbreiding en zijn streven om zich meer te doen gelden." DUITSCHLAND. Dc internationale leening. Parijs, 7 Juni. (B. T. A.) De commissie van herstel heeft zich vanochtend bezig gehou den met het antwoord aan de commissie voor een internationale leening aan Duitschland. Ha- vas meent te weten, dat de Fronsche gedele geerde Dubois zijn vroeger standpunt hand haaft en weigert in te stemmen met eenige motie, die aan de commissie voor de leening :ou toestaan een vermindering van de Duitsche schuld onder de oogen te zien. Parijs, 7 Juni. (B. T. A.) De Temps meldt, dat in de hedenmorgen gehouden zitting van de commissie van herstel deze, na het rapport van de verschillende gedelegeerden gehoord te heb ben, met drie stommen tegen één als haar mee ning uitsprak, dat het aan de commissie van bankiers gegeven mandaat moest worden uit gebreid, d. w. z. dat geen enkele overweging de B. NIEWEG, I Langestraai 30 - Tel, 452. -'; i .von van <ie oommissie er van terug moest hou den uiting te geven aan hun meening omtrent de voorwaarden voor een internationale lee ning aon Duitschland. De commissie ging daar na over tot stemming over het voorstel inzake de uitbreiding van het mandaat, waarbij de ge delegeerden van Engeland, Italic cn België zich voor uitbreiding uitsproken. Het besluit van dc commissie van herstel werd aan de commissie van bankiers in een brief medegedeeld, dot het antwoord vormt op de door de bankiers gestelde vragen. Berlijn, 7 Juni (N. T. A. Draadloos.). Omtrent het antwoord van de commissie van herstel is nog niets bepaalds bekend, maar uit enkele bladen, zoools de Gaulois cn de Times, blijkt, dot in dc commissie sterke tegenstellin gen heerschen cn er een uiterst ciilieke toe stond is ontstaan, daar alle vertegenwoordigers, ook België, vermindering der Duitsche schuld als een onvermijdelijke voorwaarde eener inter nationale leening erkend hebben Frankrijk schijnt dus overstemd te zijn. De Gaulois merkt op, dat Frankrijk slechts in schuldvermindering zal toestemmen, als zijn eigen schuld bij Engeland en Amerika op over eenkomstige wijze verminderd wordt. Volgens de Chicago Tribune heeft Poincoré echter de commissie van herstel reeds doei Dubois cate gorisch laten verklaren, dat Frankrijk in geen vermindering van het schadeloossteliingsbedrag znl toestemmen. De Pnrijsche berichtgever van dc Times deelt mede, dat de bankiers waarschijnlijk een com promis zullen voorstellen in plaats van ver mindering der Duitsche schadeloosstellingssom een vermindering der joarlijkschc betalingsver plichting voor ongeveer 20 jaren. In zulk een geval zou naar de mec-ning der bankiers op een aanzienlijke emissie wellicht kunnen worden ge rekend. C -r Het Duitsch-Dcensche verdrag. Het verdrag tusschen Duitschland en Dene marken betreffende de regeling van de door de overdracht van Noord-Slccswijk ontstane kwes ties is thans geratificeerd. De uitwisseling van de ratificatie-oorkonde vond gisteren te Berlijn plaats. Het verdrag is thans von kracht ge worden. Het moordproces-Erzberger. Offenburg, 7 Juni. (W. B.).) Voor de rechtbank te Offenburg begon heden-voormid dag het proces tegen den kapitein-luitenant b.d. Killinger, wegens medeplichtigheid aan den moord op Erzberger. Er zijn 87 getuigen ge dagvaard. ENGELAND. Het Engclsch-Fronsche garantie-verdrag. Reuter verneemt, dat van Engelschc zijde met het initiatief is genomen om de onderhan delingen over het Fransch-Engclsche garantie- vordiog' opnieuw te openen. Het Engelschc standpunt, is steeds geweest, dot het sluiten van een garantieverdrag logisch moest volgen op de regeling van verschillende vraagstukken, dio op het oogenblik tusschen Engeland en Frank rijk nog hangende zijn. Dc toestand in de moclvinenijvcrheid. Londen, 7 Juni. (N. T. A. Draadloos). Berichten uit de centra der machine-nijverheid toonen aan, dat de arbeiders, die bij het geschil in die industrie betrokken waren, algemeen het werk hervat hebben. In sommige districten, zoo als Manchester, waar zij een heele week Pink ster vacontie plegen te nemen, laat de hervat ting alleen op zich wachten. De uitsluiting bij dé scheepsherstellingswer- ven van de Mersey, die elf weken geduurd had, is nu ook geregeld. Er waren 10.000 man bij dit geschil betrokken. De werkloosheid. Op 29 Mei bedroeg het aantal werkloozen in Gt oot-Brilannië 1,471,600. Het is sedert meer dan een jaar voor de eerste maal, dat het aan tal boneden do anderhalf millioen is. In Juni van 1921 was het nog meer dan twee millioen. IERLAND. v - Engelsch~Icrsche besprekingen. Reuters bizondere dienst meldt d.d. 7 Juni uit Londen Griffith is hedenmorgen met twee zijner col legos uit Dublin te Londen aangekomen md, de gewijzigde Ierschc grondwetsvoorstellen. Hij hod een voorbereidende bespreking van twed uur met Churchill. Er zal heden geen verdera bijeenkomst zijn. Lloyd George 4 keert morgert naar Dov/ningstrcct terug. Op het Engelsche departement von buitent landschc zaken heeft gisteren een confoicntió van twee uur plaatsgevonden van Churchill met Griffith cn andere vertegenwoordigers von doll1 Icrschcn Vrijstaat. Griffith hod zich verbonden om de bezwaren! van dc Britsche regcering tegen het eerste ont werp der grondwet van den Ierschen Vrijstaat dat de vorige weck was ingediend weg tct némen. Naar dc bladen vernomen, is Griffith be reid toezeggingen te doen inzake do volgcndo door de Britsche regeering geopperde punten: (I.) dat de goedkeuring van de kroon vor- eischt zal zijn, op alle wetgeving door het par* lemcnt van den Vrijstaat; (2.) dat de voorrrcchtcn, die aan I. riaad wor* den toegestaan, worden gegeven met diidelijkfll erkenning ervan, dot Ierland tot het Rijk b'iift! behooren, hetgeen duidelijk cn beslist in dö grondwet zal worden vermeld (3.) dot elke eed van trouw zal geschieden' in dc bewoordingen die zijn voorgeschreven in' het Engclsch-Iersche verdrag cn opgenomen' in de grondwet. Naar over de gisteren met Churchill gehoui den besprekingen wordt gemeld, hebben deze in hoofdzaak geloopcn over de wijze om tegemoet lo konien aan het bezwaar der verte., en wo or- digers van den Vrijstaat, dot het juridisch© comité van de Britsche Privy Council zal funci lionneeren als de hoogste instantie in kwesties^ de grondwet von den Vrijstaat rakende. Er verluidt, dot er op dit stuk van zaken moei lijkheden rezen, maar dat aan het slot von dö bijeenkomst de stemming opiimistsch was. Vcrkiezings-terrorismc. L o n d c n, 7 Juni. (R Een condidaot van den onofhankeliiken boerenbond voor de verkie zing in het graafschap Tippcrary is gisternacht door gewopenden doodgeschoten. Londen, 7 Juni. (P.). Nog een candidant von den boerenbond werd te Carlow aangevallen door gewnpenden, maar slaagde er in te ontkom men. Een man, die in Mnyo het formulier over bracht, waarbij iemand werd candidaat gesteld, is opgelicht, waardoor de candidaotstelling moest achterwege blijven. Men verwacht, dat van de 47 condidofen, die niet lot de coalitie behooren, velen zich vóór don dag der verkie* zingen zullen hebben teruggetrokken. De Engelschc troepen in letland. Londen, 5 Juni. (R.) Nadat op 4 Junf Pettigo door Britsche troepen werd bezet, heb ben thans 200 man Britsche troepen infanterie met artillerie gisteren de opmarsch oonvnard naar Ellock op dc grens van Ulster, dat ver- ledch week dooT Vrijsto'atscho ongeregelde troe pen werd genomen. TSJECHO-SLOWAKL'E. Verdrag met Rusland en de Oekraïne. P r a a g, 7 Juni. (B. T. A.). Tsjccho-Slowa* kije heeft met Rusland cn dc Oekraïne een vooh Joopig economisch verdrag geteekend. Het congres van Volkcnbondsvcrccnigingen. Op het congres van den Bond van Volken* bondsvereenigingen zei de gedelegeerde Meain* ger (Duitsche liga voor Tsjccho-Slowakije) be treffende het rapport Ickenson over de kwesti© der minderheden, dat dit rapport wel niet allo wenschen der Duitschers vervulde, maar dot de aanneming er von toch een vooruitgang zou bc- teokenen. De Dui'schers in Tsjccho-Slowakije, zei hij, willen vooral krachtig medewerken aan het, bereiken von een duurzamen vrede. De Duitsche gedelegeerde graaf Bernsdorff verklaarde onder olgcmeene instemmingZoo lang men de regeeringen verdedigt, bestaat er geen recht voor de minderheden. Men moet veeleer den regceringen voorhouden hoe ze het beter hadden kunnen doen. Den Tsjechischcn en Poolschen gedelegeerden voegde Bernsdorff toe dat ze zich niet loyaal gcdrocgei\ jegens de commissie voor de minderheden. Hij wees er op, dat tusschen Duitschland en Polen een ten allen kant als voorbeeldig beschouwd verdrag betreffende de minderheden is tot stond geko men. Hier, waar de rots iets hooger was, had hij een kamer gemaakt voor hoor alleen, een ka mer die vooruit sprong boven het meer. Toen ze cr dien eersten keer binnenkwam, vielen de roo- de stralen van de ondergaande zon, die er in geslaagd was door de wolken heen te breken, juist naar binnen. Hier kon ze op een breede bank met dieren- vellen naar het meer liggen kijken en naar de wolken boven den heuvel en in stormachtige nachten den vrind hooren ruischen door de deu ren en het water hooren slaan tegen den rots wand beneden. In een inham in den muur daar tegenover stond een bed gevuld met versch zee gras. Van onder de witte lakens steeg de lucht van kruiden op. Hij had aan alles gedacht en alles voor haar klaargemaakt. Dit was het kleine heilig dom waarin hij haar bewaren wilde, ver weg van de wereld. Dien avond haalde hij zelf him eten te voor schijn en kookte het handig als een boschbewo ner op het open vuur terwijl zij op de bank naar hem lag te kijken. Ze hadden vergeten om lam pen of kaarsen mee te brengen en aten bij het flikkerende licht van het vuur, terwijl ze gezellig op den grond voor den haard zaten. Ze begon zich thuis te voelen in die stile hut, met de diepe schaduwen van de flikkerende vlammen op de houten zoldering en die kleine stille ka mer daarnaast. Van af dit oogenblik zou zij haar leven hier leven. En d'e man, die naast haar geknield lag bij het vutrr, zijn gelaat verhel derd door den gloed, was heer en meester van haar geest, hij had haar weggevoerd uit de we reld, dia-«j kende, naar zijn koninkrijk „Erik," fluisterde ze. Hij keek haar vragend aan en ze zweecr. f „Wat is er r „Je moet nooit van me weggaan," zei ze aarzelend. „ïk ben bang alleen." „Bang Zijn stem klonk luid in de stille hut. „Bang? Waarvoor?" Ze beefde, ze wist niet hoe ze het gevoel on der woorden meest brengen dat, nu haar eigen wereld zoover achter haar lag, hij altijd bij haar moest blijven om haar een nieuwe wereld te maken. „Zeg dot niet," zei hij zacht berispend. „Jij en ik hebben den moed gehad om de vrees viVn ons af te schudden. Vergeet dat toch nooit Ondertioud kw TeunisrackcU: Ï*erseiï ea Hendeoters. ETUi's RACKETOLIE iiv rsK, MDT t u CSE. VA?-? DIJK, 118 ïaw?tr. - Tb!. 7(1 - „VSDFS" ëj Hij raakte licfkooeend haar hooïd aan met zijn vingertoppen. Zijn trekken, die zoo sterk uitkwamen bij het licht van het vuur, hadden de kalme zekerheid van iemand, die na veel strijd zijn koninkrijk is binnengegaan. De top van zijn hoogste wenschen, tintelend in het zonlicht of licht omfloersd, was bijna bereikt. Het bruine haar viel terug van haar wenkbrauw en #het lange litteeken dat hij gemaakt had, werd zicht baar. Hij legde zijn vingers op de wond. In zijn oogen zag zij den zachten gloed van de bewon dering en den eerbied, die hij voor haar had. „Levensvuur I" fluisterde hij. „O Erik," riep ze en haar kinderlijk gezicht werd plotseling ernstig. „Als ik eens niet alles ben wat je verwacht alles wat je noodig hebt I Ik ben zoo klein 5= zoo nietig." Hij sloot haar mond met een kus en fluis terde „Klein T Je hebt me de gave gegeven, de ga ve," zong het haar in de ooren. „De gave „Mijn gave de gave van het leven^" n. Toen ze wakker werd, log ze alleen in de klei ne stille kamer en ze bleef liggen nadenken over da groote verandering in haar leven. Ver in de diepte sloegen de golven zacht to gen de rots. „Erik, Erik," riep ze. Toen ze geen antwoord kreeg, snelde zo naar het raam. Het was alles schitterend blauw buiten het meer, de hemel, het bosch en de heuvels. De kano lag beneden op den zandigen oever. In de kamer daarnaast lag op den haard de grijze nsch van hun eerste vuur. Toen ze voetstappen hoorde, deed ze de deur open en zog een kleinen man met een rood gezicht, met sneeuwwitte snor en haar, die een buiging voor haar maakte. „Morgen Mevrouw," riep hij. ,De dokter is naar de bron. Ik maak uw ontbijt klaar." Hij wees tusschen de dennen, waar ze het dok van een klein keukentje ontdekte. „En jij bent „Oude grijze Jack I Ja, Mevrouw, oude grijze Jack, zoo heet ik. Grijze Jack, die voor niets nut is." Hij lachte; ••rikte met zijn hoofd en verdween tusschen de dennen. Toen hij terugkwam met het ontbijt en het op de tafel had neergezet, bleef hij slaan in militaire houding en begon: „Ziet u, zoo noemden ze me twintig jaar ge leden in het leger. Oude grijze Jack. Ik kook te voor de officierstafel. Ik was toezv niets dan een dronken gek. En dien naam heb ik later bij de houthakkers ook gehouden. Daar was ik ook een oude dronkenlap." Hij hield even op om een blikje honing uit de kast te halen en het tusschen de koffie cn het spek te zetten. „Honing van wilde bijen hij heeft die ge* hoald duor verweg in de bergen." „Vertel me eens hoe je hier gekomen bent," zei ze. „Dat is een lang verhaal," zei de oude man, terwij! hij nadenkend zijn witte snor opstreek, „De dokter heeft me gevonden in een van do houtkampen. Hij heeft mij het leven gered, Mei vrouw, dat heeft hij." „ïk heb hem over je hooren spreken." „Er is niet veel goeds te vertellen van den grijzen Jack," zei de oude man vroolijk. „Kon ken in de kampen en dertig jaar lang drinken, dat is alles tot de dokter me te pokken kreeg. Hij is een prachtman, de dokter." Het gezicht van de jonge vrouw werd verhel* derd door een gelukkigen glimlach. „Dat is hij." „Hij heeft me meegenomen naar zijn hut daaf in de verte en heeft me genezen. Het is nu al meer dan een jaar en ik ben nog geen enkelen!! keer naar het meer en beneden naar de nee1 '"i zetting geweest. En vroeger deed ik dat elk* week, geregeld." „En heeft het water van de bron je genezen van je rheumatiek - „Misschien is het 't water geweest»... schien ook niet," zei de oude man met ee^ knipoogje. „Wie zal het zeggen Daa* komt de dokter aan." (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1