11 Middenstands MstM UPS' SAFE-INRICHTING Lunch Diner L'HIRONDELLEl DE EEMLANDER" TER HORST38 BUITENLAND. Eet-, Thee- en Sntbijtssrviezen bi PRIJS DES IDKITEIffir EERSTE BLAD. Ü'MWOT li. 4. lilifUll Mi. 314 Deposito-Rente: Een jaar vast 5®« zes maanden epzeggteg 41la°fo een dag 3^iz°lo M!ES^EKE!*£35 BIER 0 S. TER HORST. PRIMA WIJKEN. Aanbevelen 3 44 LAKSÏSfM x ASK35FMIIT. REIS MANTELS (dun en licht)! rme» Vlasakkerweg 52d Telefoon 169 Elecirêcifesi op alle gebied Rep^reeit^Ile machines Opgericht 1908 No. 290 «IMS per 3 maandca food 1 2.10. per port f 3per week (net eraöj mrekmag kgea oogehikkca) 4X13» elmntWIjifcn nammtre LftflJ. AMERSFODRTSCH DAGBLAD Zaterdag !0 Juni 1922 OIRECTEUR-UtTQEVER i f» J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAt TE» INT 6IX Yermwdelilks koers. een merwaordig verschijnsel: we Aan de verkiezingen voor de Tweede JCamer in een snel tempo tegemoet en Jehier geen en-kefte partij is gerust op den pt^ag. Er is taj de meeste partijen en hare ^oordvoerders een eigenaardig gevoel van )>nrust en terwijl bij vorige verkiezingen knenigeen zioh waagde aan eene voorspel- png omtrent den venmoedelijken uitslag, Jloort men ih&ns niet van zulke profetieën. i Dit woord „profetie" is eigenlijk niet juist, pe man, die de kaart van het land kent en pe stemming van het publiek heeft gepeild; fconckideert meer dan hij profeteert. Dat ttien zich thans niet aan eene voorspelling Waagt, ligt yeel meer in de omstandigheid, 3at er thans een aantal onbekende, elkaar gedeeltelijke neutralis eer end e, factoren in het spel zijn, dan aan de mogelijkheid van belangrijke verschuivingen in het stemmen- -aantel, dat elke partij zal uitbrengen. Laat ons eens zien. We zuilen voor het perst bij de Kamerverkiezingen de vrouwen #en gaan stemmen. Behalve de extremisti sche dames-feministen, die op eene speciale Irrouwenlijst zullen stemmen, zullen de Ffcemmen der vrouwen wel ongeveer ver deeld zijn als die der mannen. Onder de tnrthodox-geloovige arbeiders echter zijn er 0ie rood steunen, terwijl 'hunne vrouwen, Haar men vermoedt, clexicaal zullen stem tonen. Dit voordeel voor Rechts zal wel wor pen opgeheven door het thuis blijven van Vele vrouwen van Rechtschen huize. Er is voorts onmiskenbaar eene reactio naire strooming in het land. Hiervan vreest Vooral de S. D. A. P. vermindering, procen- tfsch, van haar stommen-aantal en het zeif ile geldt voor de andere democratische par ijen. Het meest geldt dit voor de Roomsch- Katholieke partij, die officieel democratisch fe, hoezeer zij tal van conservatieve ele menten 'bevat. Deze elementen zijn nu voor ;&en deel georganiseerd m de Nieuwe Katholieke partij en voor den uitslag van de Romende stemming is vooral van 'beteekenis fc'et aantal stemmen, dat deze doleerende katholieken zullen halen. De Rechterzijde immers bestaat thans uit ?É0 Roomsch-Katholiel:en, 13 Anti-Revolu tionairen, 7 Christelij'k-Historischen, 1 JChristen-democ vraat en 1 Christelijk so- £iaaL De beide laatste heeren zijn geen •fed-en van de coalitie en tellen, als strak9 5een ministerie moet worden gevormd, niet Jtvee ten gunste van de vorming van een iRechtsch kabinet. Aangenomen mag wor- JÖen, dat de Christelijk-Historische partij, ■jprofiteerend van den reactionairen geest, iyoonrit zal gaan. De anti-revolutionairen jfcullen vermoedelijk op het peil blijven, of «vel 'n enkelen zetel verliezen. Indien nu de iNieuw-Katholieken enkele zetels halen, Vooral indien zij méér zetels 'halen dan de xoaihie-paTtijen in totaal winnen, dan blijft 'Rechts, d. w. z. de Rechtsche coalitie, in de ttwndenhekl en is een Rechtsch ministerie 'onmogelijk. Hiermee wordt door de RoomscIvKatho- 3eke partij rekening gehouden. Indien de joalitie éene meerderheid houdt, zal de fir- i.oa, ondanks haar gebleken ongeschiktheid tot regeeren, worden voortgezet. Wordt de coalitie minderheid, dan krijgen we, naar het Duitsche voorbeekl, eene Regeering van Katholieken, Sociaal-d'emocraten en burger lijke democraten, ten minste als die partijen samen een aantal.zetds zullen bezetten, dat ,<fe 50 merkbaar te boven gaat. Vrageis daar kans op Thans 'hebben de partijen, die daarvoor in aanmerking komen: de R.-K. 30, de S. D. A. P. 22, de V. D. B. (ofkschoon door het afvallig wor den van 2 zijner ex-vertegenwoordigers dit cijfer nu kleiner is) 5, samen 57 zetels. Er moeten door d-eze partijen samen dus nog al wat stemmen worden verloren, willen ze samen niet over de noodige zetels beschik ken. De kans op een democratisch kabinet schijnt ons dus groot, tenzij de waanzin nige groei van het aantal partijen en groe pen aHe verhoudingen omver werpt. ïs er omtrent die nieuwe partijen en groepen iets te voorzien? Het schijnt ons van weL nieuwe groepen zijn ditmaal Rechts en Links te vinden. Rechts zijn het, naast de reeds genoemde Nieuwe Katholieken, de Hervormde Staatspartij, de Staatkundig Ge reformeerde partij, de Ghr. Volkspartij, de R.-K. Plattelanders-lijst,, de Reohtsch-Pro- testantsehe idem. Links zijn het de Demo cratische partij, de Onafhankelijk en. de be- 2uinigingspartijen, thans (o teekenend feit 0 geassocieerd met de Van Houten s-liberalen, de plattelandspartij, de plattelandersbond (llnksch), de vrijdenkers, de partij der ar- 1 beiderscandidaten, de lijst v. d. Zwang, enz. enz. enz. Van de bestaande partijen brokkelt dus aan allen kant iets af. Rechts en Links. De massa van die stemmen zal verloren gaan en naar het schijnt ook indirect geen invloed uitoefenen. Onder deze omstandigheden durven wijj optimistisch zijn. Er is nu meer kans, dan er j ooit geweest i®, om tot eene nieuwe partij- groepeering te komen, om hetzij een demo cratisch, hetzij een conservatief kabinet te krijgen. Onze vrienden kunnen daar heel veel aan doen. Een democratisch blok, waarin naast sociaal-democraten en katholieken een vrij groot aantal vrijzinnig-democraten zullen zitten, zal zich veel gemakkelijker en veel stelliger vormen, dan een bloc van socialisten en katholieken alleen, of eene combinatie van deze beide groot e partijen met slechts enkele vrijzinnig-democraten. Het is daarom meer dan ooit in het be lang van een democratische politiek, dat het aantal vrijzinnig-democraten in de Tweede Kamer toeneemt. Niemand der onzen blijft thuis. Dat spreekt van zelf. Maar dat is niet voldoende. Ieder der onzen zij in deze dagen propagandist voor de Vrijzinnig-De-» mocratische beginselen, ieder der onzen overtuige familie, vrienden, buren en ken nissen van de noodzakelijkheid te §temmen op onze lijsten, óók en vooral, omdat eene overwinning van de Vrijzinnig-Democraten bdj de komende verkiezingen een nieuw tijd perk van gezonde staatkunde znl inluiden. van 1-4*02\»f LOS met inbegrip van cem bewijsnummer, elke regc' meer f 0.25, dienstaanbi» dingen en Licfd.idigheitisodveitcnticn voor dc held der prjj» Voor bande' co bedrijf bestaan zeer voordeeiige Kepaiinocn -oor het advcrlccrcn. Iicn# cltcuiaire. bevattende da voorwaarden, «roxdi op aanvraag toegezonden. HOTEL CAFE-RESTAURAMT 59 Politiek Overzicht. Een paar dagen geleden is Tsjitsjerin, de Rus sische volkscommissaris voor buitenlandsche zaken, met zijn secretaris Sn-orinski afgestapt in t hotel Esplanade te Berlijn. Eergisteren heeft hij journalisten ontvangen, tegenover wie hij verklaarde, dat hij in verband met zijn gezond heidstoestand, die te wenschen overliet, enkele weken te Berlijn dacht te blijven. Omdat hij nu met verlof was, kon hij op 't oogeriblik over de hangende kwesties zich slechts niet-officieel uitlaten en moest hij eT zich toe beperken zijn persoonlijke opvattingen weer te geven. Aan de conferentie te Genua zal hij vrij zeker zelf niet deelnemen en over de vertegenwoor diging van Rusland in Den Haag schijnt tot dus ver nog niets bepaalds vast te staan. Het te Rapallo gesloten Duitsch-Russische verdrag kenschetste Tsjitsjerin als een overeen komst, die ten exempel kon worden gesteld en als een voorbeeld, hoe bevredigende betrekkin gen tusschen stalen met volkomen verschillende economische structuur kunnen worden aange knoopt. In dit verdrag bleek duidelijk de bedoe ling om door het oorlogsverleden een streep te halen, den vrede te verzekeren en tot de reconstructie der wereld en de ongestoorde zelfstandige ontwikkeling van alle volkeren bij te dragen. Maar tegenover dit streven stelde zich een ander streven: n.l. om door een kleine oligarchie de geheele wereld er onder te hou den. Dit streven droeg een geprononceerd agressdef, militaristisch karakter. De tegenstel ling- tusschen beide strevingen vormde het kern punt van 't grootc conflict in de wereldpolitiek, waarvoor de menschheid zich op 't oogenblik ziet geplaatst. De werkzame massa's in Rusland, waardoor de handelingen der. radenregeering bepaald werden, zouden al hun kracht inspan nen ten gunste van den wereldvrede. Het feit, dat do conference te Genua tot stand is gekomen, komt Tsjitsjerin belangrijker voor dan de politieke resultaten ervan. Wanneer niet tegenstaande de groote verschillende tegenstel lingen ten aanzien van het Russische vraagstuk de conferentie te Genua niet met een breuk was geëindigd, maar de verdere werkzaamheden op dit punt had overgedragen aan een speciale conferentie in Den Haag, dan was dit z. i. een bewijs, dat de regeeringen van alle volkeren zich aan de taak om aan een saneering der Europeesche toestanden met kracht en practisch mede te werken, eenvoudigweg niet konden ont trekken, alleen zelfs niet door de „zwaarte kracht" der toestanden zelf en omdat een derge lijk streven als moreele en economische eisch tot gemeengoed van de Europeesche geesten en massa's was geworden. De conferentie te Genua had z. i. voorts bewezen, dat het streven ten dienste van den wereldvrede geleide lijk weg toch loachtiger was geworden dan het streven van sommige politieke groepen, die op een ver storen van den vrede aanstuurden. De practische resultaten van Genua waren dus niet al te groot geweest, omdat van de twee groote aclueele kwesties, die Europa beheersch- ten, één het vraagstuk der Duitsche schade loosstelling ter conferentie volkomen was uitgeschakeld en omdat de Enteritomogcndhe- den, wat de Russische kwestie betrof, van de veronderstelling meenden te kunnen uitgaan, dat Rusland als een overwonnene „geheel tegen den „muur was gedrukt" cn daarom op alles ja moest zeggen. Het werd verder door Tsjitsjerin betreurd, dat de kwestie der ontwapening van! de prirt- cipieele besprekingen der conferentie werd uit geschakeld, maar de verstoorders van den vrede waren niettemin door do krachten, die zich ten gunste van den vrede lieten gelden, in toom gehouden. Maar een vrije weg voor de vtedes gedachte was nog niet gebaand. De groote massa's van alle volkeren, die hunkerden naar een definitieven vrede, moesten nu met man ""en -macht opkomen voor den eisch van den wereldvrede, opdat ook de groote economische vraagstukken volgens de beginselen zouden kunnen worden opgelost, zooals ze te Genua theoretisch' werden uitgesproken, maar s he laas tot dusver slechts op 't papier waren gebleven. .Wanneer -te Genua was gezegd, dat er ihfeir jjeen sprake was yen en Week een verklaring over de-Jcvrestie den scha- ~W?>W00giq>tjjMQCl»ai»ct39^: iqrafep -tf-Te leggen./ UITSTEKENDS GELEGENHEID VOOR dat ook het Duitsche volk weer in een situatie weid gebracht, waarin het weer kon leven en ademen. Maar men mocht ook rtiet probeeren Rusland te dwingen zijn economische principes te ve; loochenen, in tegenstelling met den geest, waarin het Duitsch-Russische verdrag was ge sloten. Te Genua zelf was het beginsel opge steld, dat staten mot twee verschillende econo mische stelsels als gelijkberechtigd hun weder- zijdsche betrekking moesten en konden regelen. DE HAAGSCHE CONFERENTIE. De Duitsche deelneming. Uit Berlijn wordt aan d^ Tel. getelefoneerd: S t u 11 g a r t, 9 Juni. Bij de besprekingen, welke de rijkskanselier dr. Wirth en de minister van buitenlandsche zaken dr. R au in te genwoordigheid van den Würt mbergschen staatspresident met vertegenwoordigers der pers hielden, werd ook dc vraag opgeworpen, wat Duitschland von de conferentie in Den Haag verwacht. In antwoord op deze vraag wees Rathenou er op, dot de conferentie van Den Haag moet worden beschouwd als een voort zetting van Genua, waar deskundigen van Rus land eenerzijds en vertegenwoordigers van West- Europa anderzijds bijeenkomen. Duitschland zal natuurlijk deze conferentie met belangstelb'ng volgen en zich gaarne ter beschikking houden, wanneer zijn tusschenkomst of het hooren van Duitsche deskundigen wordt gewenscht. In geen geval zal Duitschland zich opdringen en daar om heeft het ook neet gevraagd om aan de conferentie deei le nemen. In 't verdere verloop der uiteenzetting van Rathenau over deze aangelegenheid zeide hij nog, dat de Duitsche regeering het zeer zou toejuichen, wanneer op de conferentie van Den Haag een toenadering zou plaats hebben tus schen Rusland en de landen van West-Europa. Duitschland zal geen invloed trachten uit te oefenen op het economische systeem in Rus land en dit land noch monopoliseerèn noch k'oloniseeren. Duitschland wenscht met Rusland in vriendschappelijke betrekkingen te staan, maar dc somenwerking zal slechts op econo misch gebied liggen. Andere landen moeten Rusland met geld en goederen helpen, Duitsch land echter met intellectueclen en arbeids krachten. in Gabardine en Popeüoe SVIet en zonder ceintuur! In aansluiting op deze uiteenzetting stelde de rijkskanselier nadrukkelijk op den voorgrond, dat ten opzichte van de betrekkingen van Duitschland met Rusland tusschen hem en den minister van buitenlandsche zaken volledige overeenstemming bestaat Voorts constateerde hij, dat het in den loop der laatste maanden mogelijk is geweest een zelfstandige Duitsche politiek te voeren. Herhaaldelijk heeft de Duit sche regeering met goed succes van maand tot maand actiever aan de politiek kunnen deelne men. Het leeningsvraagstuk, dat de rijkskanselier nog in het kort besprak, kan slechts worden opgelost in verband met de kwestie der schade loosstellingen, een opvatting, welke ook door de voornaamste geldgevers wordt gedeeld. In verband hiermede besprak dr. Rathenau nog de inflatie en deflatie. De weg der deflatie, die ons wel niet bespaard zal blijven, moet met alle voorzichtigheid bestreden worden. De rijkskanselier begeeft zich met den Würt- tembergschen staatspresident en den tot dit doel naar Stuttgart gekomen Badenschen staatspre sident Zaterdag naar Freudestadt voor een be spreking met den rijkspresident Ebert. DUITSCHLAND. DE INTERNATIONALE LEENING. Parijs, 9 Juni. (Havas). Dc bankierscom missie heeft heden een zitting gehouden, waarin zij tot de conclusie is gekomen, dat zij op het oogenblik geen beslissing kon nemen ten aan zien van de kwestie betreffende de uitgifte^ van een internationale leening. De commissie heeft besloten voor drie maanden uiteen te gaan. De garantiecommissie naar Berlijn. Havas meldt d.d. 9 Juni uit Parijs, dat de garantie-commissie heeft beraadslaagd over haar overbrenging naar Berlijn voor de reorga nisatie van en het toezicht op de controle, die is ingesteld in verband met den vervaltermijn van 31 Mei. Volgens de Temps is het zeer waar schijnlijk, dat de commissie de volgends week naar Berlijn zal vertrekken en er vrij geruimen tijd zal blijven. De >.ehadeloossteUing. Berlijn, 9 Juni. (N. T. A Draadloos). De rijlcsregeermg heeft aan den voorzitter van den Rijksdag iaten weten, dat zij niet in staat zai zijn om onmiddellijk bij de hervatting van de Rijksdagzittingen in het begin der volgende Dc kosten der bezetting van Rijnland. B e r 1 ij n 9 Juni. (N. T. A. Draadloos). In den Rijksdag is opnieuw een memorandum ingediend door den rijksnlfnister der schatkist over de kosten der bezetting van Rijnland. Daaruit blijkt, dat sedert don wanen?tilstand tot einde Maart T922 bijna zes milliorden goud- marken voor de bezettingskosten door Duitsch land werden betaald. De Vorwiirts schrijft be treffende de vaststelling der bezettingskosten door <lcn Oppersten Raad Zelfs ols het zou gebeuren, dat de kosten werden verminderd, enorm zouden zo niette min blijven. Zonder opheffing der bezetting, die „oorlog in vrede" en een ophooping van impro ductieve uitgaven bet eek ent, blijft al het ge praat over ontwapening in de wereld ijdcl ge bazel. De verhouding tot Rusland. B e r 1 ij n, 9 Jun i. (W. B.) Naar de Neue Berl. Zcitung verneemt is onmiddellijk voor het vertrek van den rifksknnsoleir een groote over eenkomst omtrent de consulaten tusschen Duitschland cn Sovjet-Rusland tot stand ge komen, waarover reeds sedert longen tijd werd onderhandeld. OPPER-SILEZÏü. Beuthen, 9 Juni. (W. B.) De bond der Opper-Sileziërs, die meer don een half milliocn leden telt, wijst in een open brief van den voor zitter der intergea Hieerde commissie Lerond op den plicht der oommissie om rust, orde en veiligheid van personen en eigendommen te handhaven en de heerschende terreur te beteu gelen. B e r 1 ij n, 9 Juni. (W. B.) Calonder vertrekt T2 Juni naar Opper-Si lezië üls voorzitter der gemengde oommissie. Tot bijzitters der com missie voor Duitschland zijn benoemd de land raad b. d. Lukaschek en den legatieraad Von Moltke. Beuthen, 9 Juni. (W. B.) De vertegen woordigers van al de organisaties van Poolsche en Duitsche arbeiders en beambten besloten in overeenkomst met ver tegen woordigors van den bond van werkgevers om gemeenschappelijk op te treden tegen de gewelddaden, waardoor het economisch leven ten zeerste wordt benadeeld. De bond der werkgevers en de commissie van vijf zullen Zaterdag met de inteTgeallieorde com missie te zamen besprekingen houden te Oppeln over de bestrijding van do terreur. B e r 1 ij n, 9 J u n i. (W. B.) De Pruisische raad van State nam een urgent- voorstel aan, volgens hetwelk hij te be voegde r plaatse er op zal aan dringen, dat de terreur in Opper-Si lezië worde beteugeld. Een vertegenwoordiger der regee ring beloofde voor dit voorstel den grootst mo gelijken steun van de zijde der regcering van Pruisen. B c r 1 ij n, 9 Juni. (N. T. A. Draadloos). De Poolsche Rijksdag heeft heden in alle drie lezin gen één Duitsch-Poolsche supplementaire over eenkomst over OppeT-Silezië geratificeerd. FRANKRIJK. Dc Fransche invoer. B e r l ij n, 9 Juni. (N. T. A Draadloos). In Ivet eerste kwartaal van dit jaar bedraagt vol gens de Fransche statistieken het overschot van den Frnnschen invoer naar Duitschland boven den Duitschcn invoer in Frankrijk, na aftrek van de Duitsche kolenleveranties volgons het vredesverdrag, 535 millicen francs en zonder aftrek daarvan 189 millioen francs. Pasteur-herdenking. P a r ij s, 9 Juni. (Havas.). De Kam éi Keeh een voorstel aangenomen, waarbij een crediet van twee millioen francs wordt geopend voor de deelneming van den staat aan de herden king ter Straatsburg van de geboor«e van Pasteur voor TOO jaar. Kanker-bes tTijding. De minister van gezondheid heeft een com missie benoemd tot onderzoek van de pro- phylaxie van kanker, onder voorzitterschap von dr. Roux. B'I.I.IJKE PB1J2K». B. NIEWEG, L?sngestraai39. Tel. 462. ENGELAND. De'schuld aan Amerika. Londen, 9 Juni (N. T. A. DTaedloos). De vertraging in het zenden der Britsche com missie naar Amerika om deel te nemen aan, de besprekingen over de fundeering der geallieer de schulden aan AmerilA wordt door de bladen toegeschreven aan het feit, dat de kermisigeving ven Amerika van het aannemen der wet nopens de benoeming der fundeeringscomnvrssie ont vangen wérd op het oogenblik, dat de Engelsche regeering de handen vol had met de begrooting eri de conferentie van Genua. Men ziet soms het feit over het hoofd, schrijft de Manchester Gueardian, dat all?en Engeland van alle Euro peesche mogendheden definitief een bedrag heeft uitgetrokken voor de betaling der interest op de Amerikaansche leening, wannecT de eerste ♦ermifn in October vervelt, In de laatste-begroo- ling is voor dit doel een som van 25 milliocii pond voor de eerste zes maanden aongewezei^ Het bind voegt er non toe, dat Engeland zonn der dralen in principe het denkbeeld van cc# commissie voor do fundeering der schulden heeft aanvaard, maar omdat reeds maatregelen zijn gcromen voor dc eerste Engelsche, betaling in October o.s., is men van gevoelen, dot d, geen onmiddellijke reden is om nan te nemei^ dot het uitstellen tot den herfst van het zenden der Britsche gedelegeerden het werk der com* missie zou belemmeren. Voorts wordt er op gc< wezen, dat, terwijl de Engelsche oorlogsschuléf non Amerika 1000 milliocn pond sterling bc* draagt, welke som opnieuw als leening werd ven* strekt aan de Europeesche geallieerden vootf oorlogsdoeleinden, do Europeesche goal lieerden van Engolnnd aan dit land driemaal dit bedragj schuldig zijn. IERLAND. De Engelsch-Icrsche besprekingen. Londen, 9 Juni. (N. T. A. DrandloosJt Dc eerste minister is te Londen teruggekeerd Heden is oen belangrijke bijeenkomst van hei ministerie gehouden ter bespreking van het her ziene ontwerp der Iersche grondwet. Het onder zoek van het nieuwe ontwerp schiet reeds flinÜ op, cn, zegt de Evening Standard, het uitzicht omtrent het resultaat der bespreking door da Britsche ministers en hun deskundige raodgc- ver$, is hoopvol. Dc zitting van heden duurde meer dan twee uren en werd daarna verdaagd tot morgen. Volgens Reuters bizonderen dienst heeft Griffith gisterenochtend met Churchill gecon fereerd. Later hebben de Engelsche ondertee- kenaarse van het Iersche verdrag bij den eer sten minister een bijeenkomst gehouden. Hun besprekingen hebben meer dan twee uur ge duurd en zijn daarop tot morgen verdaagd. Naaj verluidt is men met de opstelling von een ge amendeerd ontwerp der Iersche grondwet flink' opgeschoten. Dc ongeregeldheden. Volgens berichten uit Enncskillen zijn in den nacht van 8 op 9 Juni enkele schoten gewis seld tusschen de Engelsche troepen en onge regelde benden in het gebied vnn Belleek. Gis teren Is alles rustig gebleven. De gevluchten keeren naar Belleek terug. Laagste prijzen DENEMARKEN. Do begrooting. Bij dc derde lezing von een suppletoire be*i grooting voor T92T/T922 in het Fo^cting1 deelde Neergaord, minister van financiën, mede; dot hot tekort op de begrooting gestegen was tot T50 milliocn kronen als gevolg van vermin* derde inkomsten, zeer zware uitgaven voor pu* blieke werken ter voorziening in de werkloos^ heid en groote vermeerdering in de uitgavert voor sociale doeleinden. De toekomst zag et echter eenigszins rooskleuriger uit: de eersrt«( maand von het nieuwe jaar gaf vermeerderde inkomsten te zien, n.l. Yk millicen kronen en vew minderde uitgaven, n.l. een half millioen kronen kronen. ITALIË. Facta over Genua. Rome, 8 J n i. (B. T. A.) De Senaat heeft heden de zittingen hervat. Facta werd langdu rig door de vergadering toegejuicht. Hij hield nog een korte rede over den arbeid der Itali- aansche afvaardiging te Genua. Berlijn, 9 Juni. (N. T. A. Draadloos). In de rede, die de Italioansche premier Facta in den Senaat hield ovor do buitenlandsche poli tiek, verklaarde bij nog, dat het uitgesloten was; dat teiwijl nog een ongehoorde belangenstrijd wordt gevoerd en vele wonden nog niet zijiV geheeld, de conferentie van Genua in een weken als bij toov^rslng de Europeesche crisis had kunnen oplossen. Evenwel is het gelukt ze kere hinderpalen, die onoverkomelijk sohenon, td overwinnen, wa orb or gen te scheppen en een nieuw Europeesch milieu in het leven te roepei^ HONGARIJE. Hevige ontploffing te Boedapest Naar uit Boedapest aan de Neue Freie Presse» wordt gemeld, heeft hedenmorgen (9 Juni) hall elf een geweldige ontploffing plaats gehad op de eerste verdieping van het gebouw der hoofd-1 kas van de postspaarbank te Boedapest. Het? gebouw was vol met menschen, die er him in- j logen kwamen brengen. Dezen werden door eertj hevige paniek aangegrepen en allen vlogen,, hun geld en papieren in den steek lotend, naarj de uitgangen. De politie zette onmiddellijk het» gebouw af en liet de menschen slechts na legté timeermg uit het gebouw. Het onmiddellijk ingestelde onderzoek brochfË aan het licht, dot drio bommen waren geplaatst onder een club-fauteuil, woarvon er twee ontV ploft waren. Er zijn geen menschenlevens to be treuren. Eén vrouw werd aan den voet zwaa1 verwond, terwijl een man en een andere vrouv lichtere verwondingen, opliepen. Blijkbaar heef men te doen met een aanslag van een roovers bende, die zich meester wilde maken van door de politieke partijen aldoor gedeponeerd geld, alsmede van de gelden der postspaan bank. De kassiers der postspaarbank sloten het oogenbKk der explosie hun afd zoodat van het geld der postspaarbank niets i verloren. Daarentegen, hebben verschfi4des»1 tijen er haar geld bij ingeschoten. (W)f

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1