GEES ZILVER en ALPACA! IBOaKEMEMISPKilS T^T Z DE EEMLANDER" fSlIS DEB AOVERTEHTl^ Z BUITENLAND. 'BIRONOIIL ¥00F DODERE DAMES feuilleton" DE GENEZER 20» J*arn>ng No. 291 ya port 1 J.—, (Mr wtxk <mtk rrrtt» «nekain, (rgtn ongelukken) t 0.17*, sieoodedjjke nnmiim jfCUtt. AMERSFOORT ii OIRECTEUR-OITGEVERi 4. VALKHOFP. ARNHEMSCHE POORTWAl. TE\ «NT 81» Maartdag !2 Junl 1922 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, cJjenstaanbia» ci nqeD eo Liefdadigheids .idveilenliën ▼nor de held der prQs V0or bandei en bedrijf bcst-no tccr uooi decline hepalinqeo *00* het ad verloeren- I'.cnN circulaire, bevattende de voorvy&aiuca. woxdi 09 «navraag toegezonden- Politiek Overzicht Hoewel de bankierscommissie Vrijdag de gevolgtrekking- is gekomen dat zij *t oogenblik geen beslissing kon no inen met betrekking tot bet vraagstuk Öer uitgifte eener .internationale leening, (Weshalve zij besloten heeft voor drie maan den afteen te gaan, heeft het niettemin zin een |>ogenblik aandacht te vragen voor de belang rijke rede, die Hugo Stinnes op 6 Juni op de bijeenkomst van 't z.g. Zweckverband van N. W. Duitsche economische vertegenwoordigingen beeft gehouden over 't leeningsvraagstuk. De bladen hebben uittreksels van de rede gepubli ceerd, maar de rede is hier en daar nog al tech- tósch onvolkomen weergegeven. Aan de hand van een authentieken tekst stippen wij daarom enkele der meest gewichtige punten aan Omtrent de kwestie der Ruhrbezetting be toogde Stinnes, dat hij het gevaar, dat nog meer Duitsch land wordt bezet, niet als het grootste Ibeschouwdeeen verdere bezetting zou de Franschen toonen dat zij daarmee niets bereik ten integendeel dit zou nog maar meer on kosten veroorzaken en zij zouden er geen geld 'door krijgen. Naar Stinnes verder van oordeel was, moest woeden getracht zoo spoedig mogelijk tot de finitieve toestonden te komen. Het doel van 'dere definitieve toestanden moest zijn, afgezien Van het ecerteeren ven den toestand van Tneestbegunstiging, opdat er ook werkelijk voor Se Duitsche „Mehrarbeit" plaats zij, het in 't leven roepen van voorwaarden eener zekere, brigeT durende, conjunctuur en een vergroot gebruik In de wereld, zoodat de grooter produc tiviteit, die in Midden-Europa en in geheel Europa en de wereld over 't algemeen moet ontstaan, ook werkelijk tot stand komt. De eco nomische toestanden in Duitschland en in Euro pa moesten werkelijk worden veranderd en wel In dien zin, dat de bevolking weer lust in den arbeid kreeg. Wie ons geld geeft, aldus Stin nes, mag het m. i. slechts onder voorwaarden geven, die een verandering van de toestanden in 't leven roepen. Dat is slechts mogelijk, wan neer do groote, voornaamste kwesties worden opgelost. Stinnes acht het ondenkbaar, dat in O-itschland het werkelijk prestatievermogen komt, zoolang de druk der bezetting als een last op Duitschland weegt. Stinnes spreekt van een onwaardigen druk Men kon een volk, waarmee men vrede heeft gesloten, niet steeds met de bajonet behandelen... Men kan niet bij commis sies, die enorme kosten veroorzaken, ver wachten, dot de productiviteit toeneemt. Niemand kan aannemen, aldus was verder de strekking van een gedeelte van Stinnes' be toog, dat de Duitsche arbeiders, die toch veel meer moeten arbeiden daaraan valt niet te twijfelen, wanneer zij Willen leven geenszins bereid zijn nog meer te pfesteeren, wanneer men hun in uitzicht stelt, dot zij nu dertig ja ren lang heerendiensten moeten verrichten, doordien men hun een menschenleeftijd long de gelden tracht „af te tappen", die te anderer plaatse worden verbruikt. Dat was te veel ge vergd dan dat men 't in overeenstemming- kon brengen met de menschel ijke natuur Wanneer men de bevolking hier tot groo ter arbeid wil brengen ik leg er den na druk nogmaals op zij moet meer werken, de geheele bevolking moet meer werken, zij moet productiever worden dan moet men er ook voor zorgen, dat de levensvoor waarden zóó worden, dot de bevolking het gevoel heeftnu heeft het zin om te wer ken. In 't middenpunt van Stinnes' beschouwingen stond natuurlijk het leeningsvraagstuk. Hij hie'd zich bezig met de z.g. kleine leening en niet de groote leening, d. w. z. de mobilisatie der ge heele kapitaalschuld. De opvattingen over de binnenlandse he gevolgen van een z.g. leening om weer op adem, weer op verhaal te komen (Atempause-Anleihe) bracht Stinnes als volgt onder woorden De z.g. Atempause-Ieening doet dit niet zij doet het tegendeel zij schept een tol twee jaren een z.g. Atempause, waarin be loofd wordt aan de inflatie een einde te ma ken, waarin echter inderdaad aan de infla tie geen einde kan worden gemaakt, ook door leeningen nietzij doet een kunstma tige Ueberbewertung van de mark ontstaan. Overgaande tot de gevaren, die een stabilisa tie van de mark op te hoog niveau met zich brengt, merkte Stinnes c^>, dat een leening op korten termijn de mark vermoedelijk op een stand zou trachten te stabiliseeren, misschien voorbijgaand stabiliseeren, die hooger is dan Duitschland's economisch leven kan verdragen. Z. i. kan de stabilisatie slechts plaats hebben, wanneer zij overeenkomt met den toestand van 't oogenblik, met name, wanneer de Duitschers door kunnen gaan met ongeveer op pariteit met het buitenland op de wereldmarkt te concur- reeren. En, gezien Duitschland's verzwakt eco nomisch leven, kan het rijk aldus Stinnes' op vatting er niet mee beginnen de loonen der arbeiders te verminderen om maar te kuritien uitvoerendit zou tot een grooten arbeidsstrijd aanleiding geven. De terugwerking, die een stabilisatie van de mark op 't financieel beheer van 't rijk noodza kelijkerwijze moet uitoefenen, wordt als volgt gekarakteriseerd Wij mogen evenmin vergeten, dat, wan neer de stabilisatie der mark plaats vindt, ook de staat er heel gauw toe moet over gaan de publieke schulden in een gestabi liseerde valuta, m. a. w. in een goud-valu ta, te veranderen. Dat veronderstelt weer, dat men bij ons tot een geordend financieel beheer komt. Een geordend financiee' be heer is ondenkbaar, zoolang men gedwon gen huren ceft en een economische poli tiek voert, die onze staats- en stedelijke on dernemingen, vooral de staats-, met bui tengewone verliezen laat werken en die er toe leidt, dut wij een leger van onproduc tieve menschen, van darren, hebben, die ons onder voogdijschap houden in heel ons bedrijfsleven bij uil- en invoer en ook in 't binnenland zeer belemmerend werken Maar belangrijker nog dan de Einnenlond- sche schijnen dc buitenlandsche gevaren, die zouden voortspruiten uit een met een kleine leening samenhangende voorbijgaande stabili satie der Duitsche economische toestanden. Zoo dreigde het gevaar, dat de groote economische complexen der wereld, inzonderheid Amerika en Engeland, meer en meer op zich zelf komen te staan. Dezen aldus Stinnes verzoenen zich meer cn meer met de gedachte, dat men ook zonder Midden- en Oost-Europa het klaar moet zien te spelen. En het gevolg was mede en dat was speciaal ondragelijk voor Frank rijk dat, wat het betrekken van grondstoffen betrof, Duitschland zich geheel onafhankelijk van Frankrijk maakte cn dat Frankrijk binnen kort niet weet, waar het met zijn grondstoffen en zijn „Holbzeug" uit de geannexeerde^ gebie den moet blijven. Ik zie daarin, aldus Stinnes, een énorme bemoeilijking en niet een vergemak kelijking in de toekomstige regeling der toe standen. Stinnes tenslotte is yan oordeel, dat Duitsch land door een kleine provisorische leening in nog veel grooter ellende kan worden crebracht dan voordien heerschte. DE HAAGSCHE CONFERENTIE. De deelneming van Frankrijk. Havas meldt, dat het waarschijnlijk is, dat de Haagsche conferentie noch een politiek, noch een diplomatiek karakter zal hebben. Frankrijk zal er slechts door deskundigen vertegenwoor digd zijn, die nog benoemd moeten worden en die verantwoordelijkheid zullen hebben voor alle onderhandelingen, ten eerste wat betreft die tusschen de geallieerden en neutralen on derling en naderhand voor die met de bolsje wistische vertegenwoordigers. Alphond, direc teur van het bureau voor particuliere eigen dommen en belangen, wordt als vertegenwoor diger van het ministerie van buitenlandsche za ken genoemd. DUITSCHLAND. Het rapport der bankierscommissie. Londen, Tl Juni. (V. D.) De internatio nale commissie van bankiers heeft, na de zaak van zuiver financieel standpunt te hebben over wogen, bevonden, dat een buitenlandsche lee ning aan Duitschland niet uitvoerbaar is. Hun redenen worden uiteengezet in een rapport, het welk gisteravond is uitgegeven cn waarin de zaak wordt toegelicht. Voor ecne succesvolle uitgifte eener leening is een gunstige atmospheer neodig en thans be vinden zij, dat de atmospheer ongunstig is. De Britsche cn Amerikaansche beleggers zou den, naar zij uiteenzetten, niet genegen zijn eenc leening aan te gaan, wanneer niet zou leiden tot ecne permanent regeling der schade loosstellingen en daar Frankrijk -r niet in wil toestemmen hei bedrag der Duitsche schadeloos stellingen te vermin-deren, ocht de commissie het voor 't oogenblik nutteloos haar onder zoek voort te zetten. Zij geeft ech' ^r nadrukke lijk te kennen, dat, wanneer de omstandigheden gunstig waren, belangrijke leeningen met suc ces zouden uitgegeven kunnen warden op al de voornaamste markten der we ld. Sergent, de Franse he gedelegeerde, stemde niet in met de conclusies der commissie, ver klarende, dat hij gocne nieuwe beperkingen kon overwegen van de verplichting van Duitschland. welke hem niet gerechtvaardigd voorkomt, noch eenige vermindering, van weikon nr.ri ook, van de rechten van Frankrijk, die door het verdrag erkend zijn. De commissie besliste, dat zij haar werkzaam heden voor hot oogenblik mort opschorten. Het rapport luidt verder, dot de beleggers in eenige der belangrijkste landen niet geneigd zouden zijn cene leening aan Duitschland te ver strekken, die er niet op berekend was ecne per manente regeling van het probleem der schade loosstelling te beloven. Het verklaart eveneens, dot de beleggers in de landen, die geen deel namen aan den oorlog, ten zeerste lijden door 11 44 UKERIUT SRtScFOÜilT. i ZWARTE LUSTER MANTELS EN ZWATK VOILE BS.91I8KS de waardevermindering van de mark, gedeelte lijk, omdat zij groote sommen in marken belegd hebben en anderdeels, omdat de handelsmede dinging vun de Duitsche industrie een kunstma tig voordeel verkreeg door deze aanhoudende woardeverminding. Wederom wordt betreffende Frankrijk verklaard, dat eene beperkte leening groote moeilijkheden zou ontmoeten, daar hoogstens een klein deel daarvan rechtstreeks aan Frankrijk zou komen als schadeloosstellin gen. Deze en andere moeilijkheden beseffende, zijn de leden der commissie tot hun grooten spijt tot de conclusie gekomen, dat zij onder de huidige omstandigheden niet kunnen advisee- ren, dat eene buitenlandsche leening uitvoer baar is. Onder de algemeene opmerkingen verklaart de oommissie, dat de hoofdvoorwaarde voor eene buitenlandsche leening ten allen tijde is, dat het publiek moet beseffen, dat Duitschland zelf in derdaad eene krachtige poging doet om zijne rijksfinanciën op een stabielen grondslag te ves tigen. Een andere hoofdvoorwaarde is de op heffing der huidige onzekerheid aangaande het probleem der schadeloosstellingen. De commis sie had eene verklaring voor zich, dat de Ame rikaansche bankiers en beleggers in déze om standigheden in vrij hooge mate belang konden stellen in het oankoopen van Duitsche obliga ties, maar alleen, indien aan tone fundamentele voorwaarde werd voldaan, n.l. dat zulk eene lee ning zou geschieden op eenstemmig verzoek en voor het, welzijn der geallieerde naties. Deze eenstemmigheid zou op geene wijze beter kun nen worden le kennen gegeven don door de ac tieve medewerking der bankiers van dc gealli- B. NIEWEG, Lang&straat S3 - Te?. 4621 eerce en andere naties, bestanr.de in de uitgifte van obligaties van hunne eigene onderdanen. Onder de fundamcntèele voorwaarden van de Amerikaansche deelneming was derhalve een stemmigheid onder de leiders zoowel als de ves tiging van een crediet van leeners. De kwestie der international* leening. P a r ij s, TO Juni. (Havas). Dc commissie van herstel deelt de bewoordingen mede van het rapport, dat het comité voor do leening haar hedenmiddag deed toekomen. In z:jn ccnclusie spreekt het comité de overtuiging uit, dat in dien de voorwaarden, noodzakelijk voor een herleving von hét crediet van Duitschland wer den verwezenlijkt, men belangrijke leeningen zou kunnen uitgeven op alle voornaamste markten der wereld. Hot comité voegt er bij, dat dc zuiver financicole omstandigheden be slist gunstig zijn voor een emissie van derge lijke leeningen. Het comité is von oordeel, dat een hervat ting d r noirnale toestanden ten nonzien van het ruilverkeer tusschen de landen en een sta bilisatie van den wisselkoers onmogelijk zijn zonder definitieve oplossingen voor de betalin gen der schadevergoeding en do buitenlandsche openbare schulden. Het comité gelooft, dot de tegenwoordige hinderpalen niet onoverkomelijk zouden zijn, indien een nieuw onderzoek van het vraagstuk onder beter omstandigheden plaats had. Het comité verklaart alle mogelijke hulp te zullen 'bieden ook betreffende een ge waarborgde leening op korter termijn, voldoen de om het crediet van Duitschlond voor ineen storting te bewaren gedurende de periode van onderhandelingen. De conclusies zijn getoekend door alle leden van het comité, behalve Sergent (Frankrijk). Aan het slot der conclusie wordt gezegd, dot het voor Sergent onmogelijk is zich nnn te slui ten bij de voorafgaande conclusies. Met ver wijzing naar de tol rijke opmerkingen, door hem in den loop der beraadslagingen van het co mité gemaakt, verklaart Sergent in algemcenen zin, dat men om dc leening tc vergemakkelij ken, geen nieuwe beperkingen mag onder de oogen zien von de Duitsche verplichtingen, welke verminderingen hem niet gerechtvaar digd voorkomen, noch eenigerlei vermindering van de rechten, aan Frankrijk bij het verdra; toegekend. Met den Franschen gedelegeerde in de commissie van herstel beschouwt Sergent het comité van bankiers onbevoegd wijzigingen te bestudeeren van de verplichtingen van het Duitsche rijk, gelijk deze zijn voorgeschreven in het verdrag van Versailles cn met name m den staat van betalingen van 5 Mei 1921. De aanslag op Scheidemonn. C a s s e 1, TO Juni. (W. B.) Omtrent 'den aanslag op Scheidemann wordt gemeld, dat men thans een juist spoor denkt na te gaan. De veronderstelling, dat men met een ernstigen aanslag te doen heeft, wordt door het ingestel de onderzoek bevestigd. OPFER-SILEZÏË. Beut-hon, TO Juni. (W. B.) Als gevolg van verschillende bloedige botsingen is over Königshütte do staat van beleg afgekondigd. Beuthen, TO Juni. (W. B.) De kreks-con- troleur heeft den staat von beleg afgekondigd over Beuthen, stad en district. Beuthen-, TO Juni. (W. B.) Vanochtend was'hier levendig revolver- en geweervuur hoor- >aar. Ook het geknetter van machine-geweren en het ontploffen van handgranaten werd ge oord. Naar verluidt, zijn ongewcnscfote ele menten, die de stad wilden binnendringen, door het vctur in de stad op een afstand gehouden, Köningshütte, TO JunL (W. B.) Gister avond ontstond er een twist tusschen twee Fransche officieren cn twee arbeiders. De offi cieren schoten op de arbeiders. De eene werd in zijn gezicht gewond en overleed spoedig aan zijn kwetsuren. De tweede werd ernstig gewond near hot hospitaal vervoerd. Köningshütte, TO Juni. (W. B.) Een Fransche patrouille kwom gisterenavond in bot sing met een Iloliaensch officier in burger; ver schillende andere burgers trokken partij voor den officier, die ten slotte werd weggevoeid. Kort daarop .werden in dezelfde straat andere burgers door de patrouille lastig gevallen. Deze roeide zich ten slotte in het nauw gebracht en schoot uit de vensters op de menigte, waarbij een persoon gedood en een onder gewond werd. BELGIE. dioscoopramp. Brussel, Tl Juni. (B. T. A.) Bij het uit» gaan eener bioscoopvoorstelling spoot een reusachtige vlam uit de cabine van den opera* teur, waardoor vijf kinderen verbrandden cn drie andoren zoo ernstig werden verwond, dot zij naar het ziekenhu moesten worden vervoerd Er ontstond nutuurlijk een hovi'e paniek. Hel ongeluk moet aan kortsluiting worden toeges schreven. ENGELAND, Het conflict in bet machinebedrijf opgelost Berichten uit verschillende centra van het land, aldus de Ergclschc draadlcozc dienst d.d, TO Juni, toonen o-.vn, dat het conflict in het machinebedrijf feitelijk nis gec-indigd kan wom den beschouwd. Met de beëindiging von dcni langchirigen stlstand, zegt de Times', is hot vem trouwen in het geleidelijk herstel van het hc* drijf tere. koerd cn men verwacht, dat tegeri den herfst een belangrijke verbefering in dof muchinebouw-induslric zal intreden. De stilleg*- ging van het werk gedurende drie maandenf hoeft een groot aantal industrieën in haar ont* wikkeling belemmerd, woo ronder de ijzer- cn' stalfobriekon cn de aanverwante industrieën, alsmede de mijn- en chemische industrie. Aart den anderen kant heerscht er in de industrieën van katoenen en wollen goederen thans grooter, bedrijvigheid en na de vocontie zal het werf de volgende week op grooter schaal worde» hervat. Loonsverlaging Bradford, TT Juni. (R.) Het uitvoerend comité von den nat ionalen bond van vcreenigin* gen van textielarbeiders, vertegenwoordigende 250,000 man, besloten eenstemmig do nieuwe loonsvoorwaarden aan te nemen, voorgesteld door den in dust" 'eelen rand, die als scheids rechter optrad tusschen werkgevers en werklie den. De overeenkomst bepaalt, dat de loonsver laging z.al plaats 1 bhen tu sc'.en 3 shilling ci\ 22 pence per week cn geldt voor T2 mnonden-. „Pussyfoot" Johnson op weg naar Engeland. Londen, TO Juli. (N. T. A. Draadloos). „Pussyfoot" Johnson is op weg naar Engeland, waar hij een intensieve campagne voor droog» legging gaat voeren. IERLAND. De Iersch-Engekschc besprekingen. Londen, TO Juni. (R.) Griffith en zijn co!» lega's hebben hedenmiddag een bijeenkomst ge had met de Engelsche ondertcckcnonrs van het Iersdhe verdrag, onder wie zich ook Lloyd George bevond. Vernomen wordt, dat de Iersche grondwet, zoon Is zij thans luidt, vercenigbnnr is met het verdrag en aan de voorwaarden der Engelsche regeering ten aanzien der control® van de buitenlandsche aangelegenheden, de con- stitutioneelc autoriteit van den Privy Council^ den eed van trouw en de positie von den verte genwoordiger van de kroon in den Vrijstaat, voldoet. Deze pi aten vormden de vier voor naamste hangende.kweslies. Alles wijst er thans op, dat een regeling aanstaande is. De verdere conferenties tusschen do partijen inzake het Engelsch-Iersche verdrag verloopen, volgens een draadloos Engelsch bericht, bevre digend. Lloyd George verklaarde gisteren aai de Sunday Times, dot hij zeer verheugd wat over de gemaakte vorderingen. Do Valera naar Schotland. De Valera zal de volgende week een bezoek aan Schotland brengen en zal daar velschillend de vergaderingen toespreken. Nieuwe branden te Belfast. Zaterdag zijn te Belfast een aantal gebouwen verbrand, waardoor aanzienlijke schade wer* aangericht. Steuntrekkende rebellen. Volgens de bladen te Londonderry, aldus Reu ters bijzondere dienst, plegen de ongeregeld® troepen, die in het zuiden von Londonderry opc- roeren, een wekelijksch bezoek aan Londonder-' ry te brengen om de uitkecring voor werkloos heid te trekken, door de regeering van Ulster betaald, waarna zij noar hun schuilplaatsen te* rugkeeren cn hun bezigheid van het aanvallen- van treilen voortzetten. „De wetten zijn de noodzakelijke betrek kingen, die uit de natuur der dingen voort vloeien". Montesqien. door ROBERT HERRICK* 27 „De „Genezer," was het antwoord. „De Genezer Noemen jullie hier den dok ter zoo „Hij is geen gewone dokter, hij geneest ieder een, antwoordde de gids met overtuiging en hij ging voort „Hij is getrouwd met een meisje uit de stad en heeft het huis daarboven zelf gebouwd." »t Zal daar nog al eenzaam zijn voor een meisje uit de stad," merkte de vreemdeling spottend op, terwijl de boot voort gleed uit de baai naar het midden van het meer Dit toevallig opgevangen gesprek kwam He len weer in de gedachte, toen zij over het on effen pad door de bosschen voort stapte. De woorden kwamen tot haar als stemmen uit een rer verleden, zooals de vlaggen op het hotel en de witte zeilen op de plezierbootjes. Sinds haar terugkomst met haar man was zij m>g met naar de „Eyrie" geweest. Zij wist, dat hij niet van de plaats hield. De wingerd, die Vera en zij er geplant hadden, bedekte nu de Vensterkozijnen en de deuren. Een heele kolo nie eekhoorns had zich onder de veranda ge nesteld overal waren de sporen van hun maaltijden verspreid. Bij het hooren van haar voetstappen stoven zij weg en zij zag alleen nog maar hun kleine kraaloogjes vijandig naar haar kijken uit hun schuilplaatsen. Zij liep om het huis heen in de hoop ergens een luik. los te vinden waardoor zij naar binnen zou kunnen kij ken, maar elke reet was gesloten om de winter stormen buiten te houden. Zij ging dus op den drempel van de veranda zitten in het warme zonlicht en keek naar het schitterende water waarover een klein bootje zeilde. Bijna een jaar geleden was zij hier gekomen, juist zooals de meisjes en jongelui, die binnen kort het houten hotel zouden betrekken, om te spelevaren op het meer. Herinneringen uit die dagen van haar meisjestijd welden in haar op, deden des te meer het verschil met het heden met haar veranderde levensomstandigheden uit komen. Zij bekeek haar ruwe, bruine handen, haur afgedragen, grove rok met haar plomp In- diaansch schoeisel, de zoo practische dracht voor haar tegenwoordig bestaan, en zij dacht aan al haar mooie kleeren, opgeborgen nu in de kasten van haar moeders huis Wat zou Vera dezen zomer voor plannen hebben De eenige brief, dien zij van haar oude vriendin had ontvangen, lag nog onbeantwoord. En die gekke, kleine dokter Percy zou hij voor dit seizoen weer in het hotel aangekomen zijn Een zeilbootje stek het meer over. Zij legde haar hand beschuttend over de oogen en keek er belangstellend naar. De gestalte aan het roer kwam haar bekend voor, en plotseling begon ook de man met zijn hoed te zwaaien, als tee- ken, dat hij haar herkende. Nu wist zij 't zeker, die kleine dikke man was Dr. Percy en onwille keurig maakte zij een beweging om te vluchten, maar het was te laat. Hij kwam haar opzoeken f Terwijl hij de boot vastmaakte, ontdekte zij zirn metgezel, een wat ouderen man. Dr. Percy holde de trap op en schudde haar °ï>ïïewonden de hand. ,,'t Doet mij aan verleden jaar denken, zooals u mij hier stoat op le wachten Hoe gaat het met u ,JTadt u mij hier niet verwacht „Ik, weet werkelijk niet precies," sta melde hij verward en zij vroeg zich in stilte af, hoe er in de stad over haar vlucht mot den „Wilde" gesproken en geoordeeld zou zijn. „Wij wonen iets verder op aan den oever -- wilt u met mij mee naar huis goon V' vroeg zij haastig. „Ik ik heb nog een kennis bij mij laat ik hem even aan u voorstellen misschien kent u hem al meneer Elport mevrouw De vreemdeling, die wat achter gebleven was, kwam nu haastig dichter bij en zei hartelijk „Ik ken uw oom, kolonel Blake, heel goed v/ij zijn om zoo te zeggen compagnons 1" Hij glimlachte tegen haar onder zijn grijzen knevoi èn tot haar ergernis voelde zij, dat zij een kleur kreeg. Zijn vormelijke manieren brachten haaf zonderling in de v/ar. „Werkelijk," zei ze koel. „Uw vader heb ik ook gekend," zei hij vrien delijk cn hij glimlachte weer .mevrouw hij wachtte met haar naam, want Dr. Percy had dien niet genoemd. „Holden," vulde z:j aan, en weer bloosde zij. „O, ja, mevrouw Holden ?~k herinner me den naam gehoord te hebben." Nu was zijn glimlach raadselachtig, en zij was nieuwsgierig v/at hij wel over haar man gehoord zou hebben. „Ik zou graag met Dr. Holden kennis maken wuar woont u vi oeg hij haastig. „Een kleine mijl verder op, aan het meer wilt u met mij mcc naar huis gaan V' De .twee mannen wandelden naast haar voort; -ij nw\a(len samen op dien lichten, gcmakkëlij- ken conversatietoon, waar zij zoo long aan ge wend was geweest. Zij keek met bijzondere be langstelling naar Elport. Hij was een man van oveT de vijftig, groot en zwaar, zijn gezicht wes bleek en hij had het vermoeide en slappe in zijn bewegingen van den stedeling, die den hee len winter door hard gewerkt heeft. Op en top een gentleman oordeelde ze, volgens den maat staf waarmee zij vroeger de menschen beoor deelde, vol van de conventioneele begrippen, die ook zij vroeger huldigde, maar bovendien zag hij er uit als iemand, die zijn wil weet door te drijven en in zijn omgeving een gezien man moet zijn. Zij voelde zich dadelijk tot hem aan getrokken en trachtte zich te herinneren of zij cijn naam vroeger gehoord had en of zij ver der iets van hem wist. „Percy heeft me gezegd, dat er hier proditig vischwater is," zei hij. „Maar ik kom hier in de wildernis uitsluitend om zaken te doen. Wij gaan hier een spoorweg aanleggen, de ko lonel en ik I" „Een spoorweg hier tot het meer I" riep ze uit, en ze wist niet of ze blij was over dit nieuws of niet. „Dat zal menschen hierheen brengen, niet waar Ze was zeker, dat het haar man onaan genaam zou zijn. „Natuurlijk I daarvoor doen wij het ook de menschen worden hierheen en het hout wordt hier vandaan gebracht I" „U zult de bosschen bederven." „O, wij komen uw kant niet uit, mevrouw Hol den wij nemen den anderen oever en laten u uw wildernis nog een poosje V' „Wanneer gaat u beginnen V' vroeg ze kin derlijk nieuwsgierig. Elport lachte. „Zeker niet deze week I" antwoordde hij vroo- lirk. „Op het eind van den herfst hopen we de nederzetting te bereiken," en hij voegde er met zijn innemenden glimlach aon toe„en dan moet u klaar zijn om een paar gasten te ont* vangen." „Ik ben wel bang, dat mijn man het niets pret* tig zal vinden. Hij zegt, dat de nederzetting d<^ omgeving bederft, moet u weten," merkte zij ernstig op. j „Hij zal wel langzamerhand aan <3e bescha* ving moeten wennen. Wij brengen hem op dia manier patiënten. Niemand kan hier lang zieJ^* blijven," antwoordde Elport Zij naderden de kleine stecnen woning. Di dokter was nog niet terug en de jonge vrouw liet haar bezoekers het huis cn den tuin oj| den rand van de rots zien. Elport roemde het uizicht met het oordeel van een man, die veel gereisd heeft. ,,'t Is niet overweldigend", zei Rij, „maar Két treft door zijn ongereptheid en frischheid". I Kort daarop zeilde de dokter de kleine baai1 in, gezeten op zakken vol cement. Zij riep haa^ man en wenkte hem, maar hij keek nauwelijks op naor de kleine groep op de rots en bleej onbegrijpelijk lang bezig met het vastleggefl van de boot waarna hij begon uit tp laden. EiiW" delijk stond Elport op: „Wij moeien gaan, PercyJammer, dat w^J| uw man niet on«.moet hebben, meviouw Hol4 den. Dc hoor, dut hij heel knap moet zijn. Nr we zullen later gelegenheid genoeg hebben md elkaar kennis te maken besloo* hij kalm, oj den toon van iemand, die ol'ijd gedaan knjgf wat hij wil. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1