DE EEMLANDER BUITENLAND. DE eENE2£H UHIRONDELLE" HANDSCHOENEN m FN kort mm. oivïrsf oüaiiïei iW)e tfiirging No. MS IT'" ÈHÜNMFMFHISPffUS1X13 mMnden *°°r nnuwoiuigruid f ilQ_ ldcm iuqoo j - per poet f V—pet week (met Rtetta verteken n* {legen ongrItiVken) t..047* ihanderigke i y ax». h AMERSFOORTSCH DA9LBA0 n DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ^RNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT 513. Vrijdag J© Junl 1922 PRIIS ii£R ADV£RTENÏIËH met inbegrip van ecu bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienst.ianbio» dingen en Lieidadighelds-adveitcnticn vóór de helft' der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het advertceren. bene circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Politiek Overzicht tn het memor. over de leeningsonderhande- Ëngem te Parijs wordt twijfel uitgesproken aan Duitschland's credietwaardigheid. Daar durven wij, zegt de Deutsche Allg. Ztg., op het oogen blik ook niet voor instaan. Dit wordt door het blad geconstateerd in een verklaring, getiteld pDetrtschlands sechs Punk te", die aan het Koofd ven de krant is geplaatst en heelemaal get Is gedrukt- Als natuurlijke voorwaarde voor het eventueel Verleenen van een leening op een later tijdstip geldt voor de D. A. Z. evenals voor het in ternationale bankierscomité de definitieve vaststelling van het bedrag der door Duitsch- land te verrichten betalingen, dat het Duitsche economische leven in staat is op te brengen. „Al lang", aldus zegt de verklaring, „wacht ten wij er vol bekommering en ongeduld op deze milliarden-cijfers eindelijk eens te vernemen. Ons besluit, om ook de meest drukkende, een maal op ons genomen verplichtingen te ver vullen, blijft ongewijzigd. Toch is het Duitsche economische lichaam alleen nog maar een tor so, dat door willekeur en verdragsschennis sinds het verdrag van Versailles dagelijks het bloed wordt ontnomen en telkens weer van nieuwe leden wordt beroofd, welker arbeid toch de schulden, die als een lost op ons wegen, moet idelgen." Het blad, hetwelk vaststelt, dat alleen kan worden gewerkt m e t de verloren ledematen en alleen kan worden betaald zonder de dage- lijksche aderlating en hetwelk voorts opmerkt, dat, zoolang de crediteuren Duitschland de mo gelijkheid onihouden om met vrucht te arbei den, Duitschland door eventueele verstrekkers van leeningen niet als credietwaardig wordt beschouwd, meent, dat, wie van Duitschland milliarden verwacht, het daarom moet toestaan T. Ontruiming van Duisburg, Dusseldorp cn Ruhrort en afschaffing van de 26 uitvoer- belasting. Aanteekening van 't bladHet meest primi tieve rechtsgevoel gebood, zooals te zijner tijd vooral in Engeland door de openbare meening tot uiting werd gebracht, opheffing van deze sancties, toen Duitschland zich neerlegde bij het Londcnsche ultimatum. 2. Ontruiming van het bezette gebied links van den Rijn. Aanteekening: Tegelijkertijd schulden te be talen, die in de milliarden loopen en het bui- tenlandsche militairisme te dienen, is voor Duitschland onmogelijk. Het memorandum van 't rijksminislerie van financiën noemt schier gro teske gedetailleerde cijfers van de onmcnsche- lijk-gruwelijk dagelijksche aderlating aan den Rijn. Het jaarlijksch bedrag komt om-ende-bij het totale surplus van Duilschland's econo misch leven van voor den oorlog nabij. Door een dergelijk saigner u blanc (groote blocdaftappimr) kan 't niet anders, of wij kun nen niet betalen. 3. Ontruiming van 't Saargebied. Aanteekening De vrede van Versailles ver trouwde het Saargebied, tot het aan Duitschland werd teruggegeven, toe aan de bescherming van den Volkenbond. Desniettegenstaande bereidt een zuiver Fransch beheer door uithongering en het verdringen 3er industrie de bevolking op annexatie voor. Bestaat voor de door en door Duitsche Saarlanders geen zelfbeschikkings recht Recht daarop verzekerden hun tenminste de ,.14 punten", die ons in het najaar van 1918 er toe verleidden de wapens neer te leggen. Een meerderheid van ons volk bouwde op het woord van een president der Vcreenigde Staten en vertrouwde op het nationale eergevoel der Amerikanen, die wij nu nog door de plechtig tegenover heel de wereld verkondigde belofte van hun toenmalig staatshoofd beschouwen als zijnde daardoor gebonden. Onbelemmerd handelsverkeer met een niet- geknecht Saargebied en Duitsch beschikkings recht over de Saarkolen, zou het voldoen van •nze oorlogsschulden bespoediq-en. 4. Het vrij laten van den Dui<schen handel met Donzig en door den „corridor", zooals te Versailles is gestipuleerd. Aanteekening De beperking van onzen han del heeft alleen ten doel het afscheiden van Duitschland van een onmisbare korenschuur. -Wij moeten werken, maar mogen niet eten. 5. Grensregeling in Opper-Silezië overeeiv- komstig het verdrag van Versailles. AanteekeningDe onzinnigheid der willekeu rige vaneenscheuring van economische eenhe den, die slechts als vastaaneengesloten geheel waarden produceeren en de schulddelging kun nen bevorderen, ontlokte zelfs aan Engelschen van ambt en rang, die in Opper-Silezië vertoef den, woorden van verontwaardiging. Een brutale verdragsschennis ontnam aan ons economisch lichaam het misschien nog krachtigste van zijn lc-den. Wie een schulde naar de rechterhand afhakt, mag van hem geen arbeid en betaling eischen. 6. Opheffing vnn den dwang inzoke het meest-begunstigd-zijn. Hij maakt de Duitsdie arbeidsprestatie tot een machteloos speculatie-object der buitenlandsche concurrentie en sluit daarom de genezing van ons economisch leven in die mate, dot het tot betalen in staat is, uit. N Tot zoover de zes punten, door de D. A. Z. voorzien van commentaar. Het blad stelt ten slotte nog eens ten overvloede vast, dat alleen de vervulling van tenminste deze zes punten Duitschland in staat zou kunnen stellen zijn schuld te voldoen. Het blad besluit met te ver klaren, dat. wanneer deze punien niet worden vervuld, Duitschland vroeger of later staat voor onbetaalde crediteuren als bankroetier of zelfs desperado, die het binnenste van zijn leege zakken naar buiten keert en schouderophalend verklaartHier sta ik, ik kan niet anders God helpe mij I" Maar ook de buren zal aldus de slotzin de trroote ellende, te laat, leeren bidden en tot inzicht brengen. VOLKENBOND. Beperking militaire uitgaven. Genève, 15 Juni. (B. T. A.) Nederland, Zuid-Afriko, België, Denemarken, Frankrijk, Let land, Peru en Zweden hebben zich verbonden in de twee eerstkomende begroo tings ja ren het totale bedrag van hun uitgaven voor leger, vloot en luchtvloot op hun begrooting van dit jaar niet te overschrijden. DUITSCHLAND. De nota van de commissie van herstel. Havas meldt uit Parijs <id. 15 Juni: De commissie van herstel heeft een nota ge richt tot het Duitsche rijk over de gedwongen leening, de begrooting van spoorwegen, poste rijen en telegrafie en de autonomie van de Rijksbank. De nota stelt vast, dat de vraagstuk ken van het toezicht op de uitgaven en ont vangsten van het Rijk, de knpitaalsvlucht en de statistiek door het garantiecomité en Duitsch land zullen worden behandeld. Wat de gedwon gen leening betreft, verwacht de commissie, dat de ontvangsten uit dezen hoofde ten minste 40 milliard zullen bedragen voor 1 Jon. 1923. De commissie verwacht duidelijk omschreven voor stellen voor het opheffen van het tekort op de begrooting van spoorwegen, posterijen en tele grafie. Zij neemt kennis van de verzekering van Duitschland inzake de volledige onafhankelijk heid van de Rijksbank, moor zij zou formeele verzekeringen wenschen te ontvangen ten aan zien van de onafhankelijkheid van de leiders van de bank en de beperking van het recht van toe zicht van de regeering tot een eenvoudig recht van veto inzake de benoeming van den president en de leden van den raad van beheer. Ten slotte erkent de commissie inzoke de inflatie van de Duitsche betalingsmiddelen, dat het voor het oogenblik ontijdig zou zijn om terug te ko men op de wet van 1875, die' sinds 1914 ge schorst is, maar zij meent dat de inflatie gelei delijk kan en moet worden verminderd. De Duifsche marken in België. De Brusselsche correspondent van de Tel. meldt d.d. 14 Juni De tusschen de Belgische en de Duitsche re geeringen gevoerde onderhandelingen in zake de terugneming door Duitschland van de Sr. België bij het sluiten van den wapenslilstr.r achtergebleven marken, zijn heden geëinc" met de onder Jeekening van een overeenkom-.", waarvan de inhoud op het volgende neerkomt Van de 6 milliard mark, welke de Belgische staat na het sluiten van den wapens*?!-tand aan de circulatie in België moest onttrekken, zal Duitschland 4 milliard overnemen, tegen een koers van fr. 1.25. Duitschland krijgt daardoor Wees ijskoud of brandend beet maar nooit lauw. MultaiülL "fFuhjetonT door ROBERT HERRICK. „Hier gaan we van de hoofdlijn af, boven den Weg van den steiger", zei hij, de aangegeven spoorlijn aanwijzend, „dan volgen we de rivier door het dal tot we aan het meer komen, even ten zuiden van de nederzetting. Verder gaan we niet voor het oogenblik. Maar een volgend jaar gaan we weer voort, op den oostelijken oever van het meer, dwars over de pas zoo komen we dan in het Peltami-gebied daar 2it goud en er is een heelboel hout nu dat is voldoende voor een begin, vindt je niet?" „Ten slotte", lachte Dr. Percy „gaat u nog tot de Pool toe". „Ja, tot de Hudson's baai met een zijtak Oostwaarts naar Labrador". Hij keek Holden in de donkere oogen en als antwoord op de kritiek, die hij daarin las, voeg de hij er bij „Dat heele stuk ten Noorden van het meer Skomt binnen het bereik, we zullen er hout halen, «en boerderijen bouwen in de bosschen. En wat jdit meer betreft, de hotels zullen er als padde stoelen verrijzen als er éénmaal een spoor komt V „En dat noem je beschaving," bromde Hol den. j „Och kom, mijn goede dokter, we zullen je patiënten brengen bij honderden. In plaats van dat steenen ding. waar je me zoo op hebt liten zweeten" komt er bij je oude bron een groote water-inrichting, zooals je die in Engeland cn Duitschland hebt". De dokter bromde. „Natuurlijk I Er is genoeg uitschot uit de steden, dat hierheen zal komen. Ze trekken overal naar toe als het maar eenmaal mode is. Ik kan ze missen hoor." „Je zult weer in aanraking komen met de beschaving. Denk eens even, in vierentwintig uur in New-York. De dames zullen er in elk ge val van genieten," voegde hij er bij met een knipoogje tegen Helen. De dokter haalde zijn schouders op en de anderen lachten. „Ik heb je bron gespaard kijk maar, de weg gaat langs den anderen kant van het meer". „Dank u voor uw toegevendheid." „Die kant zal het eerst onderhanden woiden genomen", ging Elport voort. „Kolonel Blake, j de Oom van je vrouw, is de bezitter van het grootste gedeelte daar, en ook van dc eilan den. Het zal eenmaal een prachtige rente ge ven". „Dat kan ons niemendal schelen", zei de dok ter onverschillig. „Dat krijg ik dus in ruil voor het feit, dat ik u beter heb gemaakt I Het was voor ons voordeeliger geweest, als ik u in de handen van Percy had gelaten dan was de kans gering geweest, dat u spoorv/egen was gaan aanleggen aan deze zijde van het para- j dijs". j „Wel bedankt, dokterl" mc-sapelde de kVine man met een treurigen glimlach. Elport lachte. Hij wilde Holden nu eenmaal ni l au sérieux nemen een schuld aan België ten bedrage van 5 mil liard francs, van welke schuld Duitschland ged. 5 jaar 2 rente zal betalen. Na die 5 jaar zal Duitschland, behalve dan deze rente, over 25 jaar jaarlijks een aflossing van dit kapitaal be talen, zoodat de goheele schuld na 30 jaar zal zijn afgelost. De resteerende 2 milliard mark komen voor rekening van den Belgischen staat, die dit be drag zal liquideeren, als zij de omstandigheden daartoe gunstig acht. Van haar kant verplicht de Belgische regee ring zich, de opbrengst der gesequestreerde Duitsche goederen aan de oorspronkelijke eige naars terug te geven, met uitzondering van de uitgestrekte gesequestreerde boschgror.den. Ten aanzien van aandeelen van Duitschers in Belgische ondernemingen wordt vastgesteld, dat die ondernemingen in België, waarin voor een groot bedrag Duitsch kapitaal was belegd, reeds zijn geliquideerd. Alleen waar het bedrag aan Duitsche aandeelen zeer klein was,, heeft nog geen liquidatie plaats gevonden. Van deze on dernemingen zullen de aandeelen ann de vroe gere eigenaars worden teruggegeven met de verplichting, dat deze eigenaars de aandeelen binnen twee jaar van de hand doen. Ook de onroerende goederen moeten binnen twee jaar worden geliquideerd ten bate van de oorspron kelijke Duitsche eigenaars en kunnen in geen geval aan Duitschers worden afgestaan. Deze overeenkomst moet binnen een bepaalden kor ten termijn door de Duitsche regeering" aan den Rijksdag zijn voorgelegd. Nadat de Rijksdag de overeenkomst zal hebben aangenomen, zal zij ter ratificatie aan het Belgische parlement wor den voorgelegd. Voordat dit evenwel kan ge schieden, dient de overeenkomst eerst nog te 44 UWBRMT AWFeSFOHRT. 5n ZftFavl, Wit en !tïo«l. Kleuren opstanden schat men mark. ongeveer 3 milliard worden goedgekeurd door de Commissie van herstel, die volgens het verdrag van Versailles de controle heeft over alle finoncieelc overeen komsten, welke door Duitschland worden aan gegaan. De Belgische ministers Theunis en Jaspar woonden de besprekingen der gedelegeerden, waarbij de definitieve overeenkomst werd ge regeld, bij, zoodat mag worden aangenomen, dat de Belgische regeering daarmede volkomen in stemt. Ongunstige vooruitzichten voor do graanoogst. Berlijn, 15 Juni. (N. T. A. Draadloos!. Tn den Rijksdag verklaarde de minister van land bouw, dat de graanoogst dit jaar in Duitschland aanzienlijk minder zal opleveren don in 1921, zoodat een groote invoer uit het buitenland on vermijdelijk zal zijn. Opnieuw verhooging der spoorwegtarieven. De rijlcsverkeersondernemirigen zullen wegeens d verhooging van traktementen en loonen haar tarieven nog dezen zomer opnieuw aanmerkelijk verhoogen. Opper-Silezië. B e r 1 ij n, 1 5 Juni. (W. B.). Naar de Neue Berl. Ztg. verneemt, heeft dc Duitsche regee ring voor de ontruiming van Opper-Silezië op nieuw haar eischen lot schodeloosslelling bij de geallieerde commissie ingediend. Zij eischt 56 millioen voor materieele schade en 400 millioen voor het nadeel aan de nijverheid toegebracht. Deze eisch heeft betrekking op den jongsten opstand. De totale schade van de drie Poolsche OTOARTÏICELE' ran-rue «ortecring voorhanrien m. ifêüEWEG, I Ur.B88tr?at 39. Tel. 462 B e r 1 ij n, 15 Juni. (N. T. A. Draadloos). Do onderhandelingen omtrent de bepalingen voor de overdracht van Opper-Silezië zijn ge sloten. Deo nderteekening geschiedt waarschijn lijk hedenavond, zoodot Zaterdag 17 Juni de eerste dag voor de ontruiming zal zijn. Het ge vaar, dat de veroordeelde politieke gevangenen in Poolsche of F arische gevangenissen wor den overgebracht, is na langdurige besprekin gen ove-wonnen. De gevangenen blijven in de Duitsche gevangenissen en de nog hangende processen worden afgewikkeld door de Duit.che rechtbanken. BELGIE. Te laat beloond. Men seint uit Brussel aan de N. R. Ct.: Cogghe. de oude sluiswachter en held van de Yr.cr, is in behoeftige omstandigheden overle den. Toen de oorlog uitbrak, was hij reeds ge pensioneerd, nadr.t hij jarenlang sluiswachter te Veurne was geweest. Hij genoot toen een elen> dig pensioentje van enkele franken. Bij den slag ann do Yser zochten de gc-nieofficiercn naar een middel om de sluizen te openen om het land onder water, te zetten, doch zij konden het niet vinden. Daarop verwees men hen naar Cogghe, die het werk volbincht Sindsdien heeft Cogghe in groote ellende geleefd. P.ns enkele dagen ge leden had de i e gearing eindelijk besloten, hem een pensioen toe te kennen, waarvan hij echter niet heeft kunr.cr. genieten. Men had met deze erkenning te lang gewacht. ZWITSERLAND. De Rijnschecpvaart. Bern, 15 Juni. (W. B.). De Nutionale Raad heeft het ontwerp goedgekeurd, dat beraadsla ging wónscht over de gerechtelijke grondslagen van de in de kwestie der reguleering van den Rijn te Streatsburg gesloten overeenkomst. Bij de besprekingen oefenden verscheidene spre kers felle critiek uit, vooral op den aanleg van een nieuw kanaal door Frankrijk. Ingenieur Gelplce wees erop, dat Frankrijk zich door een zijkanaal voordeelen bezorgde ten nndeele van Zwitserland. In het verdrag van Versailles was de vrije schc-pvnart op den- Rijn gewaarborgd, zoodat Frankrijk door het konaalplan zelf te gen het verdrag zondigde. ENGELAND. Lloyd George cn Morgan. B e r 1 ij n, 15 Juni. (N. T. A. Draadloos), De Amerikaonsche bankier Morgan werd door Lloyd George uitgenoodigd in het laatst dezer week den algemeenen financieelen toestand te boesproken. Maarschalk Pétoin fe Londen. Een draadloos Engelsch bericht meldt, dat nv- .-.rschalk Pétain, de held von Verdun, gisteren te Londen is aangekomen ter bijwoning van do feestelijkheden in verband met het adopteeren door de city van Londen van de stad Verdun. De heer en mevrouw Poincaré komen heden in verband met deze feestelijkheden te Londen aan. Van kctelmaker tot advocaat. Blijkens een draadloos N. T. A. bericht heeft Alfred Short, Labour-lid van het Engelsche par lement, met succes het examen voor de „bar" afgelegd. Short was vroeger ketclmaker en zal dc eerste arbeidersudvocaat in Engeland zijn. Een koninklijke gift voor een universiteit. Londen, 15 Juni. (N. T. A. Draadloos). Bij het leggen van den eersten steen voor de nieuwe universiteit te Nottingham heeft burg graaf Haldone medegedeeld, dnt een onge noemd schenker het fonds van 150.000, dat Sir Jesse Boot er voor beschikbaar had gesteld, heeft aangevuld met 100.000, zoodat de uit voering van het plan tot stichting van een hoo- geschool voor de Oostelijke Midlands nu ver- •kerd is. IERLAND. De lersphe grondwet. Londen, 15 Juni. (R.). De ontwerp- grondwet voor den Ierschen Vrijstaat is van avond openbaar gemaakt. De inleiding- zegt, dat elke voorloopigc grondwet, elk amendement darop en elke wet daaruit voortvloeiende, die indruischt tegen het Engelsch-Icrsch verdrag, ongeldig is. De grondwet zegt, dat de Vrijstaat een gelijkwaardig lid is von dc gemeenschap vow: volken, die het Britsch gemrenebost vormt. Dtf nationale taal is Iersch, maar Engelsch zal cveiv eens worden erkend als officieele taal. Monne* en vrouwen hebben gelijke rechten van burgen* schap, ook wat het kiesrecht betreft. Do gewen tensvrijheid is onaantastbaar. Er mogen gce» wetten gemaakt worden, die onderscheid mekeni luschen verschillende godsdiensten. De vrijheid van spreken, vergaderingen en vereoniging is gegarandeerd. De leden van het parlement i ook van dot, hetwelk morgen wordt gekozen i zullen den eed van trouw afleggen con koning! George en zijn opvolgers. Beide Huizen van het parlement zullen geko* zen worden op den grondslag van evenredig® vertegenwoordiging. Evenwel zal aanvankelijk de helft van de leden van den Senaat door den premier benoemd worden op zoodanige wijzen dot groepen cn partijen, in de Kamer onvoldoend de vertegenwoordigd, in den Senaat een plaat? zullen vinden. De andere helft zal de Kamet kiezen. Alle wetten behoeven de goedkeuring van den koning, voordat zij van kracht worde evenals in Canada het geval is, beholvc in gov. 1 van een inval. De Vrijstaat zal oDn geen enk* i len oorlog behoeven deel te nemen zonder toe stemming van zijn parlement. De kroon ze worden vertegenwoordigd door een gouverneur generaal, evenals het geval is in Canada." Er zal beroep van de ïerschc hoven open staan aan da juridische commissie von don Geheimen Raud. Verklaring van Churchill. Reuter meldt d.d. 15 Juni uit Londen Churchill heeft zijn red-- over de Iersche kwes* tie opnieuw uitgesteld. Hij legde alleen een korte verklaring af, waarin hij zeide, dat het zoowel in Noord- nis Zuid-Ierlnnd thans rus tiger is dan enkele weken geleden. Twee belang rijke gebeurtenissen hebben morgen plaatsde Iersche verkiezingen cn de publicaties van do grondwet van den Vrijstaat. Wat de verkiezin gen betreft is het voor 't oogenblik het beste, dat wij er zoo weinig mogelijk van zeggen. Wat de grondwet betreft, bij. de besprekingen over die kwestie zijn onverwachte vorderingen ge maakt. Uit nnnm der regcering kan ik verkla ren, dat zij de grondwet in overeenstemming acht met het Engelsch^Iersche verdrag. Tegen 20 Juni, wanneer de uitslag der verkiezingen bekend zal zijn, zullen wij ons vermoedelijk be ter een oordeel kunnen vormen van den toestond in Ierland. ROEMENIE. Militaire verdragen met Frankrijk en Zufd-Slavift B e r 1 ij n, 15 Juni (N. T. A. Draadloos). Aon dc Adevernel te Boekarest wordt uit Parijs bericht, dat er een Frnnsch-Roemeensche mili taire overeenkomst is gesloten tegen een non- val van Rusland op Roemenië, Frankrijk heefl de zending van oorlogsmateriaal beloofd op verzoek von de instructie-officieren. De Praw* da te Belgrado kondigt spoedige onderhande lingen van Zuid -Slavië met Roemenië aan over het sluiten van een militair verdrag voor twin tig jaren. RUSLAND. Het handelsverdrag, B e r I ij n, 15 Juni. (N. T. A. Draadloos). De raad der volkscommissarissen te Moskoe heeft geweigerd het door Krassin en Tsjitsjerin gesloten handelsverdrag met Italië goed te kern ren, door Rusland niet voldoende politieke rech^ ten erlangd heeft. Een Duitsch schip met mcc! te Archangel. B e r I ij n, 15 Juni. (N. T. A. Druodloos). Te Archangel is sedert acht jaren het eerste Duitsche s.s. met een lading meel aangekomen. Op de terugvaart zal het een lading hout vooj Engeland meenemen. MESOPOTAMIA Het Eritschc mandaat. Londen, 15 Juni. (N. T. A Daadloos), De diplomatieke medewerker van de Daily News verneemt inzake het mundaat in Meso potamia, dot er onderhandelingen zijn gevoerd over wat men zou kunnen noemen een verdrag binnen het kader vnn het mandaat. Als gevolg hiervan znl Engeland tegenover den Volkenbond „De spoor zou er vroeg of laat toch geko men Zijn, en ik geloof, dat het nu niet zoo veel eerder gebeurt. Al de dennen op de heu vels hebben ze noodig voor pulp. En daarbij is het land uitstekend geschikt om te bebou- ven. Het rtipest ontgonnen worden IDe drang van dc bevolking bepaalt wat er gebeu ren moet, niét de wil van den enkeling. W ij zijn alleen muar de instrumenten voor het werk", eindigde hij met ©©n tikje van gri'lig fatalisme. „Ik wou, dat het instrument een andere plek gekozen had voor zijn operaties I" bromde de lok ter. j „Viif jaar later zal je dat niet zeggen, dok- ter. Als dit eindje van de wildernis het middel- 1 punt van het leven i- en om het meer een duik verkeer is ontstaan. Wat zegt u, mevrouw Hol- der. 2" „Ik ik zou het wel willen", stamelde Nel De dokter keerde zich op eens om, en na eenige oogenblikken in het kleine tuintje heen en weer geloopen te hebben, barstte hij los: Beschaving I Wat heeft uw beschaving tot nog toe vcor het land gedaan? Het heeft h;er het uitschot gebracht van de menschelïjke kracht met al zijn bederf en ziekte en zonde. Ze heeft hier in de bosschen die gapende wonden gemaakt!" Hij wees naar dc groote litteekens op de helling van de Macatawa. „We ztdlon. hier niets krijgen dan een troep luie geldvoi- spillcrs, ze hangen nu al rond jn de neJerzet- ting en bederven de eenvoudige menschen, die hier thuis behooren. En dat noem je bescha ving!" Elport en Dr. Percy ontvingen deze uitb-,is- ting met een geduldig lachje. De spoor1-egmon begon zijn kaart on te rollen en zei „Je kunt het toch niet verhinderen, evenmin als je met je eigen honden dit meer zou kun nen dempen. „Misschien niet," hield Holden koppig vol. „Maar ik kan er voor op de vlucht gaan, net als vroeger. Ik kan verder trekken naar de rust van de wildernis, waar het kwaad me niet vol gen kan." „En de Genezende bron meenemen vroeg de jonge man. „Je gave meenemen naar de wildernis," voeg de de oude man er bij, meer op de zaak ingaan de. „En die gave daar ongebruikt laten lig gen „Beter dan haar te verkoopen, zooals jullie wilt, dat ik doe, beter dan een markt te ope nen voor rijke zieken en ze teleurstelling te verkoopen voor zooveel per minuut." „Eens zal je de wereld anders beschouwen," zei de oude man kalm. Hiermee stekte het gesprek. Toen Elport met den kleinen dokter was heen gegaan, bleef Halen stil zitten denken over wat cr gesproken was haar man keek somber naar de donkere heuvels. Opeens vroeg ze „Waarom heb je toch zoo'n haat aan de we re' d. Erik De idealist, aldus beschuldigd, zei ontken nend „Tk haat de wereld niet." „Waarom wil je haar dan ontvluchten „Ik haat de manier, waarop de menschen met elkaar spelen, ik haat wat de menschen in deze wereld van zichzelf maken Ze probeeren alles om te zetten in geld. Dokter zijn zie len genezen is een handeltje geworden. Heb ik daar nmt genoeg van gezien toen ik aan de universiteiten was en in de hospitalen Groote mannen, die hun naam gebruikten om de pati ënten ader te la Jen, die rijk cr<moecr "Waren om to betalen en de armeren overlieten aan jon gens als Percy, om hun kunsten op te beproe ven I En -dat is Wat Elport wil, dat ik hier doen zal een, wat hij noemt, wnterinrichting oprichten hel publiek bedriegen met bron water r Mooie praatjes houden om de rijken hun geld uit den zak te kloppen en een heeleboel oude mannen en vrouwen vertroetelen, die toch dood gaan of beter, voor hun brood zouden moe-, ten werken I Daarvoor ben ik niet hier in de bosschen gekomen. Loten ze die kwakzalverij maar in de steden uitoefenen „Maar," merkte zijn vrouw aarzelend op, „do heele wereld is toch niet zoo slecht en zelf zuchtig I" Ze legdo haar hand liefkoozend op zijn orm alsof ze de booze bui wilde betzweren. „En als je liefhebt," fluisterde ze, „heb je <k. heele wereld toch ook een beetje lief." Ze bracht haar zacht gezicht met den krans van golvend bruin haar dicht bij het zijne, maar hij wendde zich af, ze geloofde, dot dit do eerste keer was en ging ontstemd hot bosch in. Als een eohte vrouw voelde ze zich belecdigd. Ze kon die kluizenaarsnatuur van haar man niet doorgronden. Waarom verborg hij opzettelijk zijn licht onder een korenmaat Waarom ver meed hij het goede, dat het leven hem brengen, kon Hij had de wonder-gave van te kunnen genezen dat scheen ten minste zoo en waarom die dan niet te gebruiken, haar vruchten te laten drogen, rijke vruchten Ze was cc?» echte vrouw, met normale gezonde gevoelens en ze begreep de natuur niet van hen, die gaven hebben donkere schuilhoeken von hun geest waar him mocht groeit in de duisternis, (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1