Witte „L'HIRONOELLE Eet-, Thee- enSÉijtserviezea „DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. lüBBiaTsdiis^rtïzr: 'iryn^ 'i PflIJS DER ADVERTENTIÊN FHYTOPH8L8P4E tegen schadelijke insecten of planten VSRÜISEX tegen opgsdierte enz., op huisdieren en pluimvee. - Verkrij^b?9r bij FRANKRIJK- BLOUSES COSTUMES HOEDEN BULGARIJE. RUSLAND. BINNEN* AND. B. MÜF.WEG, Onze tcenze RACKETS, dit jaar pj wedsrom nitaebreid Slazentiars Ballan f 14.251>, Mn ..VEDEA" JGH. VAH DUB, lingesirail HG. Tii. ?f 01 ÏO» Jaargang Ito. 298 Mr pot f 3.~i p* weck boet greUs verzekering tegen ongelukken) 047s, ebondetlifke nummers QjQSt c c c-.(c c C C AMERSFOOBTSGH DAGBLAD Dinsdag 20 Juni 1922 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKEN. JG N 47910. TEL INT. 519. van 1-4 regels f 1.05 met inbegrip van ecir bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstannbiq dingen en Licidadlghcids-adveitcnticn voor de hcl£j der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zcet voordeelige bepalingen voor het adverlccrcn. Ecne circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden.J Politiek Overzicht dUer volgen nog enkele bïjzondeheden be- ■teffende de ontwerp-constitutie van den Ier- pchen Vrijstaat. Allereerst vragen de wetgevende bepalingen tfog even aandacht; ter aanvulling worde mee- moeten houden met de representatie van groe- jaar lang voor de regeling der constitutie alle aan een Kamer opgedragen bevoegdheden uit oefenen. De eerste Senaat zal bestaan uit twee leden, gekozen door elk der universiteiten cn 56 andere leden, waarvan de helft gekozen en de helft be noemd zal worden. De benoeming der laetsten zal geschieden door den voorzitter van den Uit voerenden Raad, die met name rekening zal jpedeeld, dat de senatoren minstens den 35- pen en partijen, die in de Kamer niet behoorlijk Sptrigen leeftijd moeten hebben bereikt. Door het parlement kunnen voorzieningen •orden getroffen, wat het indienen betreft van Kitiatief-voorstellen van het volk, die betrek- fir.g hebben op wetten of de herziening der lonstitutie. Ingeval het parlement dergelijke Aoorzieningen niet binnen een tijdsverloop van 4sree jaren treft, dan moet het, wanneer min- Wes 100.000 kiezers zulks verlangen, of zooda- 'fiige voorzieningen treffen of de kwestie aan het 'jpolk ter beslissing voorleggen. Initiatief-voor- ^fcellen hebben den steun van noode van op zijn •minst 50.000 kiezers. Wordt een initiatief-voor stel door het parlement verworpen, dan moet Bet aan een referendum worden onderworpen. I De Vrijstaat zal niet actief hoeven deel te ne~ '•men aan een oorlog zonder de toestemming van %et parlement, behalve in het geval van een Werkelijke invasie. Bir.nen het kader van het met Engeland ge sloten verdrag kan het parlement de consittutie herzien? elke verandering, die in de grondwet wordt aangebracht, moet echter aan een referen dum worden onderworpen. Wat het uitvoerend gezag betreft, dit berust :£n handen van den koning en wordt door diens (Vertegenwoordiger uitgeoefend. Hierbij zullen de constitutioneele gebruiken worden gevolgd, die ,van kracht zijn voor Canada. Een uitvoerende raad zal de regeering van advies dienen; hij is tverantwoordelijk aan de Kamer en zal uit hoog stens twaalf leden bestaan, die A i r i (ministers) (Worden genoemd. De benoeming der Airi ge schiedt door den vertegenwoordiger van de Bor-oon. Van de twaalf leden moeten acht geen lid zijn van de Wetgevende Vergadering. De voor zitter en onder-voorzitter zullen in elk geval leden van de Kamer zijn. De president van den uitvoerenden raad zal benoemd worden op voor dracht der Kamer en de vice-president, alsmede de andere ministers, die lid zijn van het parle ment, moeten benoemd worden op voordracht van den president. Op voordracht van een commissie uit de Ka mer worden die ministers benoemd, die geen lid zijn van het parlement. Bij de keuze van zulke ministers moet behoorlijk rekening wor den gehouden met geschiktheid voor het airbt; zij moeten voor zooveel zulks doen lijk is veeleer den vrijstaat in het algemeen en in zijn geheel dan groepen of partijen ver- fteg enwoordigen. De ministers, die deel uitmaken van het parle- m-nt, zullen alleen verantwoordelijk zijn voor alle zaken, die betrekking hebben op buitenland- sche aangelegenheden, hetzij politieke onder handelingen of uitvoerende handelingen. De ver tegenwoordiger der kroon, de gouverneur-gene- ine1 zal op eendere wijze als die van Canada werden benoemd. T ans komen wij tot de rechtspraak. Leden der rechterlijke macht mogen geen lid van de Kamers zijn noch eenig ander ambt, dat bezol digd wordt, bekleedlen. Zij mogen niet worden afgezet en de rechters zullen worden benoemd door den vertegenwoordiger der kroon op voordracht van den uitvoerenden raad. Bij straf zaken is het jury-systeem van kracht. Buitenge wone gerechtshoven zullen er niet zü": de mili taire rechtspreek blijft beperkt lot buiten het gewone recht vallende strikt militaire misdrij ven. maar strekt zich ook uit tot misdrijven in tijd van oorlog voor andere delicten. Natuurlijk worden ook verschillende over- gt ngsbepalingen ter sprake gebracht. Na den deg, waarop de grondwet van kracht wordt, kan de constitueerende vergadering hoogstens een zijn vertegenwoordigd. De keuze der eerste 28 senaatsleden geschiedt door de Kamer. De helft der 28 benoemde leden zullen 12 jaar zitting hebben en door het lot worden aangewezen; de zittingsperiode voor de overige 14 bedraagt zes jpaar. De helft der 28 gekozen leden zal negen jaren, de andere helft drie jaar zitting hebben. DUITSCHLAND. /De leveringen in natura. De rijksdagcommissies van buitcnlandsche zaken en tot uitvoering van het vredesverdrag hebben gisteren de overeenkomst van Wiesba den en die, met Bemclmans gesloten, goedge keurd. De Duitsch-nationalen en de leden dor volkspartij hebben tegengestemd. Het door Engeland in beslag genomen stoomschip. Berlijn, 19 Juni. (N. T. A. Draadloos.). Het onderzoek van het op de Iersche kust in beslag genomen Duitsche stoomschip heeft tot niets geleid. In plaats van wapens werd speel goed aangetroffen. Mijnwcrkerseischcn. Leipzig, 19 Juni. (W. B.) De conferentie der bedrijfsraden van den mijnbouw in Midden- Duitschland eischt 75 loonsverhooging voor Midden-Duitschland en uittreding uit de gemeen schap van rijksarbeiders. Verder werd besloten de kameraden in het Ruhrgebied telegrafisch uit te noodigen om de gereedliggende salnrisover- ïenkomst, alsook de overeenkomst betreffende het overwerk af te wijzen. Het Verband der Bergarbeiter in Duitschland heeft met deze conferentie niets te maken en verklaart, dat alleen de verschillende vakorgani saties over deze vraagstukken beslissen. Een ramp. Te Bad Durenberg bij'Halle, aldus seint men d.d. gisteren aan de N. R. Ct., werd gisteren een groot zwemfeest gehouden. Het talrijk pu bliek had gedeeltelijk plaats genomen op een op vlotten gebouwde tribune, die echter onder het groote gewicht plotseling instortte, met het ge volg dat ongeveer 100 personen in de Saaie vielen. De aanwezige zwemmers wierpen zich onmiddellijk in het water en slaagden er in het grootste aantal drenkelingen te redden. Tot hiertoe zijn echter reeds 5 lijken opgehaald, ter wijl nog 9 personen worden vermist. Onder de slachtoffers bevinden zich drie vrouwen en acht kinderen. OPPER-SILEZIË. B e r 1 ij n, 19 Juni. (W. B.) Gisteravond om 6 uur werden in Poolsch Opper-Silezië de spoorwegen, post, telegrafie cft telefoon aan Polen overgedragen. De nieuwe douanegrenzen treden heden in werking. Hedenmorgen vond de wisseling der vlaggen plaats in Oberglogau en Kreuzburg. De Fransche troepen verlieten he denmorgen Kattowitz. Kattowitz, 19 Juni. (B. T. A.) De Fran sche bezettingstroepen zijn uit Kattowitz ver trokken. Morgen begint de ontruiming van de tweede zone. Hindenburg, 19 Juni. (W.-B.). Te Bis- kupitz is het tot een botsing gekomen tusschen een afdeeling van de plebiscietpolitie en een kleine Fransche afdeeling. Een groot aantal burgers koos partij voor de plebiscietpolitie, waarop het tot een hevig vuurgevecht kwam, in het verloop waarvan 3 burgers gedood wer den. Een vierde werd zoo zwaar gewond, dat hij spoedig daarna overleed. BELGIE. Congres van ingenieurs. Het internationale ingenieurs-congres, dat bij gelegenheid van den verjaardag der Luik- sche ingenieurs-vereeniging gehouden wordt, is gisteren begonnen. Het congres telt ongeveer 500 afgevaardigden, o.w. Engelschen, Fron- schen en Nederlanders. Onder toejuichingen heeft de voorzitter meegedeeld, dat het con gres geen toegang had willen verleencn aan vijanden, die nog steeds tot de erkenning van recht en rechtvaardigheid gebracht moeten worden. HET PROCES-BE?SARABO. De doodstraf voor beide bckloagdcn geëischt. Aon de Tel. wordt d.d. gisteren getelefoneerd: De ambtenaar van het Openbaar Ministerie heeft heden in het prooes-Bessarabo voor beide beklaagden de doodstraf geëischt, doch de jury gelegenheid gelaten, eventueel vcmcMcnde om standigheden in aanmerking te nomen. In den namiddag hield De Moro Giofféri, de verdediger van mevrouw Bessar.-vbo, plei dooi. Hij wees er op, dat de eerste echtgenoot van mevrouw Bessarabo, de heer Jacque, zelf moord heeft gepleegd, zoodat dient te worden geconstateerd, dat het proces in geen geval over den dood van den heer Jacque loopt. Morgen zal de verdediger zijn pleidooi voort zetten. Men verwacht, dat morgenavond het vonnis zal worden uitgesproken. 44 IAXGFSTKAAT. Amersfoort ENGELAND. De reis van den prins van Wales. Londen, 19 Juni. (N: T. A. Draadloos) De prins van Wales, die morgen in de Engel- sche wateren arriveert, heeft op zijn rondreis 30.088 mijlen over zee cn 10.577 mijlen te land afgelegd en met de reis naar Londen zal de totaal afgelegde afstond 40.908 mijl bedragen. De reis zal dan 238 dagen hebben geduurd. Bezoek van Toft. Wilb'am Takt, de gewezen president van de Ver. St., president van het hooggerechtshof, is Zondagavond te Londen ingekomen. Hij heeft in Engeland veel vrienden en bewonderaars en wil er het Engelsche stelsel van berechting be st udeeren. De bladen verwelkomen hem in har telijke woorden. Gisteravond zouden graaf Bal four, de lord kanselier, de opperrechter, d( meeste raadsheeren van het hooggerechtshof cn de advocaat-generaal aanzitten aan een feest maal ter eere van Toft. De tweede Internationale. Londen, T9 Juni. (R.) Het congres dei tweede Internationale is gesloten, na de volgen de moties te hebben aangenomen (1) In verband met de kwade trouw der der de Internationale, die een splitsing der interna tionale vakbeweging heeft bewerkt, <le socialis tische Internationale heeft aangevallen, de op het Berlijnsche congres afgelegde beloften nopens het politieke proces tc Moskou tegen de sociaal- revolutionairen heeft geschonden en de toezeg ging om bewijsstukken omtrent het optreden tegen Georgië aan een vertegenwoordigend co mité over te leggen, kan het congres niet langei deelnamen aan pogingen om tot een internatio nale bijeenkomst met dc derde Internationale te komen. (2) Het congres besluit tegen Oc.t o.s. een nlgemeene conferentie van arbeiderspartijen te Hamburg te beleggen, ton/einde een hervorming van de Internationale te overwegen, cm de so cialistische en arbeiderspartijen te vereenigen tot samenwerking voor het politieke en econo mische herstel vain Europa. (3) Het congres besluit de Amsterdamschc VakvereenigiiYgs-internntionnle te steunen bij de verdediging* van den arbeid tegen het kapita lisme. Verder heeft het congres een door Wibaut (Nederland) ingediend voorstel norgenomen om den Volkenbond te steunen, om het streven nan** ontwapening te bevorderen en tot een interna tionale verdeeling van grondstoffen cn levensbe hoeften te komen. Beperking van wapening. Gisteren is de tekst openbaar gemankt van het wetsontwerp tot bekrachtiging van twee te Washington gesloten verdragen: (1.) tot beperking van wapening ter zee en tot be scherming van onzijdigen en non-combattanten ter zee in tijd van oorlog en (2.) tot verbod van het gebruik van giftige gassen en giftige che mische stoffen in tijd van oorlog. Het wetsontwerp stelt voorts beperkingen in op het bouwen van oorlogsschepen, tenzij na machtiging door de admiraliteit, die bovendien het recht van onderzoek zal hebben inzake het bouwen, veranderen, wapenen of uitrusten van elk schip. Op inbreuk tegen deze bepalingen zijn zware vrijheidsstraffen of boeten, of wel beide en verbeurd verklaring van schip en uit rusting gesteld. Schending van de oorlogsge- bruiken bij optreden tegen handelsschepen in tijd van oorlog door iemand, van welke natio naliteit ook, zol strafbear zijn, alsof het daden van zeeroof gold. Alle dominions vallen onder deze bepalingen, behalve ïndië en de zclfbe- sturende gewesten, die bij name in het ontwerp worden genoemd. Schip vergaan. Er is volgens een bericht uit Londen wrakhout aangespoeld von het Britschc vaar tuig Blue Sky, dat op T2 dezer van Portsmouth naar Invergordon vertrok. Men vermoedt, dat het met man en muis is vergnon cn dat de op varenden, onder wie drie officieren en twaalf man equipage zijn omgekomen. IERLAND. Dc verkiczingeiw Londen, 19 Juni. (R.) Bij de verkiezin gen in Ierland zijn tot dusver gekozen: voor standers van het verdrag 37; tegenstanders 21; arbeiderspartij 5, onnfhankelijken 1. Amcrikaansche wapenlcveringen. Trenton, 19 Juni. (R.) Tegen kolonel Maccellus H. Thompson, vice-president van de Auto Ordnance Company, alsmede zeven on deren, is, ingevolge een beslissing van de groo te jury rechtsingang verleend, onder beschtddi- ging van samenzwering tot het verschepen van wapens naar Ierland, wat schending van de on- zijdigheïdswett^n beteekent De beschuldiging berust op het feit, dat er in 1921 te Hoboken aan boord van een vrachtboot geweren ontdekt zijn, bestemd voor de Sirm-Femers in Ierland. Thompson is de schoonzoon von Harvey, den Amerikaanschcn gezant te Londen. DENEMARKEN. Bezoek van het Itnliaansch koninklijk paar. Rome,19 Juni. (B. T. A.) Vanochtend zijn de koning en de koningin, vergezeld door Schan- zer, naar Kopenhagen vertrokken, waar ze pp 21 Juni denken aan te komen. Schanzer zal van Kopenhagen naar Londen gaan. POLEN. De regceringscrisïsL f Uit Berlijn wordt d. d. gisteren gemeld: Nadat de Poolsche president Pilsoedski had afgezien ven de benoeming van een nieuwen ka binetschef, heeft het parlement met 300 tegen 100 stemmen den groot-industrieel en grond eigenaar Przonowski, die tot den rechtervleugel der middenpartijen behoort, tot minister-pres» dent benoemd. Przonowski is minister von ten* del cn nijverheid geweest in lw kobinet-YUiosJ dat het vorige janr was afstreden. Dc gczondhcidsconfcrcn'ie te Warschau. Gcnèvc, 19 Juni *B. T. A). De sccrc* taris-genernnl van don Volkenbond hoeft aan. allo regecTingcn, die óp de hygiënische confercn tie te Warschau vertegenwoordigd zijn ge* weest, gevraagd de maatregelen te doen ken* ncn, die zij denken te nemen om te handelen! ingevolge de beslissing von de conferentie tu Genue ZUID-SLAVIE. Een hevige wolkbreuk. Wolff seint d.d. gistcarcn uit Belgrado. In de omgeving van Kumnnovo, Krino ert Pülanka, in Zuid-Servië, bebbcn wolkbreuken groote schade aangericht. Ook mcnschenlcven9 zijn verloren gegaan het nontol dooden is even* wel nog niet vastgesteld. Vooral in Krino en Palanka had de wollbreuk zeer ernstige gevol* gen, omdat ze plaa's hnd na middernacht, ter* wijl de bewoners sliepen. Achtenvijftig huizeni stortten in en werden met het huisraad door del watermassa's meegevoerd. Een groote hoeveel heid vee is omgekomen. Dc schadeloosstelling. Wolff meldt d.d. 19 Juni uit Sofia Het antwoord van de intergeullieerde commis* ie op de nota van dc Bulgoorohe regeering, die» een revisie van de bepalingen inzake de schade loosstelling vraagt, wijst op de noodzakelijkheid om aan de Kamer een wetsontwerp betreffend© verschillende punten inznkc de Thadevergoe- dingsbetalingen voor tc leggen. Naar verluidt, heeft de commissie zich reeds voor de ontvangst van de nota bezig gehouden met het opstellen van de lijst, die door dc intergeullieerde com missie wordt gevrnagd. De toestand van Leii in. De fronkf. Ztg. verneemt, meldt het Rosta* bureau uit Moskou, dat de geruchten, volgens welke wegens de ziekte von Lenm een directo rium is ingesteld, allen grond missen. VEREENIGDE STATEN. Dreigende spoorwegstaking. Reuter's bizondere dienst meldt uit Cincin nati: Elf vakbonden van spoorwegpersoneel hebben den spoornrbeidsraqd tc kennen gege ven, dat zij voornemens zijn te staken indien de loonsverlagingen, door den rood voorgesteld, mochten worden ingevoerd. Bü.MJKE PRIJZEN. Langestraai 39. - Tel.462. De Staatscourant van 19 Juni bevat o.a. het volgende kon. besluit aon den luitenant-kolonel L. II. von Wcly, van den stof der Genie, vergunning verleend tot het aannemen cn het dragen van de ordetec- kchen von commandeur der 2de klusse in de Orde van het Zwaard, hom geschonken door Zijne Majesteit den Koning van Zweden. DE REIS DER KONINKLIJKE FAMILIE. Het s.s. „Batavier V" orr iveerde 10 Juni te Christionsund. DE HAAGSCHE CONFERENTIE. Officieel communiqué. In de vergadering van gistenvamiddag van de preliminaire bijeenkomst van de Hoagschc con ferentie, heeft de President mededecling gedaan van de samenstelling dter eerste commissie (niet- Russisch) en die der drie sub-commissies. De eerste Commissie (niet-Russisch) zal als volgt zijn samengesteld: Oostenrijk, Bel gië, Bulgarije, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Grieken land, Hongarije, Italië, Japon, Letland Lithauen, Luxemburg, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Servisch-Kroarisch Slo- veensche staat. Zweden, Zwitserland, Tsjechc- Slowokije. De volkeren zullen niet gelukkig zijn, al vorens de v/ijsgeeren koningen of koningen wijs- geeren zullen zijn. PLATO. door ROBERT HERRICK. r ben ik toch van nut geweest," zei ze Inet een zucht van voldoening. Ze drukte zich tegen hem aan terwijl de smeltende sneeuw klei 'f»e plasjes vormde op den haard. „Van nutriep hij uit. „Licht op mijn padl" ,.fcong 'rij bijna. „Inhoud en doel van het leven I" „Neen dat niet," zei ze. „Alleen een dienares, jdie een licht neerzette voor haar meester." „Een dienares I" wierp hij tegen. „Wij zijn nu altijd samen," fluisterde ze, ter- 'jirijl ze slapen ging in zijn armen. „Er is niets, iSat tusschen ons kan komen, is het wel „Neen, niets ter wereld." Het eigenaardige gevoel van hun nauwen band intimiteit en afhankelijkheid, bleef haar bij in de volgende dar\n, toen de sneeuw bleef neerdalen op de aarde op haar gestadige ge- hc'mzinnige wijze. Nu en dan b^fcs de wind de vlokken als fijn zand over het dak van het-stee ën huis, maar meestal vielen zij zacht uit den grijzen hemel, het eene uur voor, het andere na. Als Holden naar beneden naar het kamp meest, dan stond zij er op om met hem mee te gaan. „Ik moet alles doen wat jij doet," zei ze. Het kamp was een huiveringwekkende plek geworden, vol grillige vormen en gedaanten. De volgeladen boot, die op den oever was ge trokken, wa9 een groote bonk van sneeuw geworden. De mannen, warm gehuisvest in een van de hutten, lagen welbehagelijk naast de kachel te rooken. Zoolang de storm aanhield, kon er toch niets gedaan worden, en man en vrouw waadden dus terug door de sneeuw naar hun warm huis. Holden haalde een paar sneeuwschoenen te voorschijn, die hij bezig was te maken voor zijn vrouw, en ging aan het werk, terwijl zij sandalen sneed uit zacht rendiervel, zooals hij haar dat geleerd had. Het zwakke dag licht verdween al spoedig. De dokter stapelde meer hout op het vuur. Nu en dan keken ze op van hun werk en lachten elkaar toe over de ta fel, ze waren beiden vervuld vnn het zelfde ge voel van rust en geluk in hun eenzaamheid een eenzaamheid, die geen verlatenheid kent. „Wat is het toch heerlijk I" riep ze uit, „Al dat moois heb ik een jaar geleden ook gezien, toen jij door Europa reisde en de Pyra- miden bekeek," en hij vertelde haar van zijn eenzame dogen, doorgebracht in zijn hut in het dal van de Zeven Meren, of hier in een ruwge- maokte tent, als hij werkte aan dit steenen huis. Ze begreep, dat hij ondanks zijn kluizenaarsna- tuur zijn liefde voor de wildernis en volko men afgelegen plekken toch als man zich zijn heele leven eenzaam had gevoeld, zoekend naaT een kameraad, verlangend om lief te hebben. Nu was hij tevreden. „Het is pas een begin," fluisterde ze, terwijl ze met haar zachte hand zijn ruwen nek streelde. „En het zal nog maanden en maanden zoo voortgaan." Ze begreep nu zijn schijnbare onverschillig heid toen hun vrienden heen gingen. Hij zag in zijn verbeelding deze stille kamer, als het ware bedolven oneer de sneeuw, zooals hij haar zijn heele leven in werkelijkheid gezien had. Hij wenschte haar zooals nu, met het egoisme van den jongen man, voor zichzelf alleen. Daarom had hij haar weggevoerd ver van de wereld Het was die soort ijverzuchtige hortslorht, die de vrouw zoo goed begrijpt, en die aan haar eigen egoisme beantwoordt, als zijnde jong en frisch, vol poëtische kracht. Toen ze 'naar „Wil de" liefkoosde, droomde zij van de lange win- ternachten, in volmaakte intimiteit doorgebracht van de korte dagen als ze samen werkten al- I kameraden. Ze vergat den spoorwegman met zijn prettige manieren, ze vergat den. kleinen j Dr. Percy en al de mcnschen en dingen, die zij i verlaten had. Hij lachte jongensachtig, toen hij de sneeuw schoenen neerwierp en haar in zijn armen sloot. „Ons leven is nog zoo kwaad niet, hc Ben j je tevreden, klein vrouwtje Hoe minder je bezit, hoe meer je leeft zie je „Als je liefhebt," voegde zij er bij. „O, als j je lieihebt Den volgenden morgen werden zij wakker 'n één schittering van licht. Daar buiten was de wereld wonderlijk herschapen in een stralende diamanten volheid. De blauwe he^el leek haast zwart en de donkere sparren en dennen op de heuvels staken purper af tegen den wijden ach tergrond van pure sneeuw. „Het is of we duizend Kerstmissen tegelijk vieren riep Helen blij als een kind. Ze snelde naar het raam om de nieuwe wereld te bewon deren. Voor zij gireer ortbiilen, moest Holden haar de nieuw» sp oenen aandoen, en dien dag sóoridon z:j als kinderen in de sneeuw, tot hij weg* moest om levensmiddelen uit de boot te halen. D.'en avond maakte zij de laatste toebereid selen voor den winter. Ze zetten de vaten cn kisten zoo neer, dot alles gemakkelijk voor de hand stond. Toen ze naar bed gingen was ze moe van de drukte cp de opwinding van dien dag. Teen haar mnn naar buiten ging om hout bin nen te halen voor den nacht, ging ze met hem mee, en arm in arm liepen zij naar den rand van de rots en stonden daar boven den steilen sneeuwigen afgrond en keken naar het meer, dat een zilv-ren glons vertoonde van het eerste laagje dun ijs. En boven dat alles die sterren pracht van een noordelijken hemel. Het was also? de welbekend© heuvels zich teruggetrok ken hadden om den nacht in deze uitgestiekte wildernis volkomen heerschappij te laten. Die stille aarde. Behalve dat stipje licht van het vuur in de hut beneden was er geen spoor van menscheliik leven in deze geheimzinnige ruimte onder de sterren. Mensclien en dieren waren in hun warme holen gekropen. Aleen zij beiden blikten in deze stille wereld. Achter hen lag het kleine steenen huis, be dekt met een dik wit vacht, dat van af den bo~ vervs'en rand van het dak over de houtmijt hing. behalve daar waar de ramen er uitkeken als glinsterende oogen. Kon de wereld ooit mooier en het leven ooit rijker zijn I dacht de jonge vrouw bij zichzelf ze drukte zich dichter tegen haar man aan en haar hart klopte van vreugde. En zoo zal het altijd blijven, nltiid, altijd ons leven lang, tusschen hem en mij. Want wij ■hebben het hoogste op aarde gevonden vol maakte liefde 1 In de verte op het meer, kraakte het nieuwe ijs, het geluid weerklonk dof tusschen de heu» veis. Zij beefde even, het was of* een spottende stem antwoord had gegeven op haar uiting van verrukking. Haar man trok hoor dichter tegen zich aan cn voerde haar terug naar het warme huis. VIL Een maand en nog langer duurde dc heerlijke tijd van die twee gelieven in de wildernis van sneeuw en ijs. De dagen waren nog nooit zoo vol en heerlijk geweest als nu cn nooit zouden zij terugkeeren met hun hemelschen glans vun vreugde. Als zij in die ijTe, drooge lucht, door, de dennen liepen, die door den storm heen en weei gezwiept werden, n'sof zij de atmosfeer der goden inademden. Geest en lichaam werden tot volle krocht aangevuurd. De jonge vrouw lachte en zong, danste in de sneeuw en plaagdo haar „Wilde" met duizend grapjes, als een ka- bouter, die losgelaten is in het stille bosch. Ze maakten ski's cn gleden van of de klip naar heli bevroren meer, en de dokter sprak er al van oiV een ijsboot tc maken, woorme ze op het mee^ zouden kunnen gaan. (Wordt vervolgd.),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1