„DE EEMLANDER m oei mmmk M. MiHtienstands Hrsdialhank !pv safe-11i0ht1m8 hotel - cafe - restaurant I Hors ei) en Diner-Concert BUITENLAND. llr Est-, fa- enVsisstviezsn i BINNENLAND. EERSTE BLAD. Publieke Moraliteit. itOte JUargang No. 302 post f 3.—, per week (met gratis verrekering legen ongelukken) f 0.17°, afzonderlijke nummers osa. 7» DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCH^POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT 513. Zaterdag 24 Juni 1922 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstiuntvc* dingen en Licidadi-hcidsadve tentiën voor de helft' der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan iccr vooidcclige bepalingen voor liet adver teren. Eene circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toceczonacn. gjbt d!e M'ei-aflev-erirvg van De Opbouw somt een artikel van Mardhent voor „De hechte lijn", waarin, neast tel van andere Wiste opmerkingen, wordt geweien op d'e ^verkeerde wereld", waarin d'e nieuwe partij en en de belangen-groepjes verk-eeren. >,De natuurlijke opvolging (bdj de wording reenie partij) iseerst het beginsel, dan organisatie «van gelijkgezinden, eindelijk 'dto Candida ten. Hier echter (n. 1. bij de nieuwe partijen) zijn de Candida ten het be gin, daaromheen vormt zich de organisatie jHram aanhangers, en de beginselverklaring zet id«e kroon op hiet werk." De nieuwe „partijen" groeien op rondom de gegadigden naar een Kamerzetel. Welk eene publieke moraliteit I Mannen, die tot voor kort tot eene staatspartij behoorden, die nooit blijk hebben gegeven, zioh daar niet thuis te voélen, gaan nu ze m eigen partij geen kans op een Kamerzetel meenen te hebben een» eigen politieke affaire ope nen. Bn er zijn blijkbaar altijd1 nog in de politiek ongeschoolde, naïeve fatsonlijke «mensdven te vinden', die het immoreele van het gedrag dier zetek-jagers niet doorzien en die zioh laten impaflmen door hunne scheeve voorstellingen 1 'Een/ sterk staaltje daarvan: ligt in eene circulaire, door een' aantal mannen van naam op het gebied van de medische en natuurkundige wetenschappen aan hunne collegia's gezonden. Toen in bet begin van den wereldoorlog een aantal 'Duitsche professoren hun bekend gezrhrJft „Es ist nicht wahrf" de wereld in hebben gezonden, toen kon de oorlogs-psy- chcse verantwoordelijk worden gesteld voor deze domheid van overigens buitengewoon bekwame mervsdhen. De meeslen van die heererv hebben toen de crisis van de oor logspsychose geweken was wel ingezien, in welk een fout ze waren vervallen, toen ze zich waagden op een terrein, dat hun ab soluut vreemd was. Thans beleven wij in Nederland natuur lijk in kleiner formaat iets soortgelijks. Achttien zeer geleerde en hooggeleerde hee- rer. medici en natuurkundigen hebben zich •per gedrukten «brief tot hunne collega's ge wend met het advies 'bij de komende verkie zingen: voor de Tweede Ka«mer der Stafeen- Generaal te stemmen op Prof. Sal bet. Deze zeer en hooggeleerde mannen be gaan dezelfde fout, die in 1918 en thans door groepjes belanghebbenden is begaan. Zij vereenzelvigen het landsbelang met één be lang, dat zij zouden willen zien gediend. Men zegge niet, dat deze hoeren althans een be lang voorstaan, dat een algemeen belang is. Want de weermacht-democraten, de bezui nigers, «de perusioenpartijien m«eenen, ook maast het bijzondere, het algemeen belang te dienen. Gesteld e«en«s, dat zij er in zouden slagen een nvan va«n inderdaad groote bekwaamhe den als Saltet In dg Kamer te krijgen. Wet zouden zij dan hébben «bereikt- «Dan zou Saltet in de Kamer «bij enkele ge legenheden een lans kunnen breken voor betere verzorging van het onderwijs in hygiëne, in schei- en natuurkunde, in biolo gie. Misschien ook zou er in d«e vier jaar wel eens een wetsontwerp ter tafel komen, in de materie waarvan Saltet in elk opzicht des kundige is. Maar bij de honderden andere onderwer pen zou Saltet een ongeschoold éénling zijn. •Hij zou, niet geleid door vaste staatkundige beginselen, nu eens vrijzinnig, dan weer cle- rbaal, nu eens behoudend dan weer demo- era i'sch stemmen). Bn vele van -zijne kiezers zouden er elk cogenblik spijt vani hebben, dat ze hun stem hadden gegeven a«an een man, wiens staatkundige richting een vraag- teeken is. De achttien1 zeer en hooggeleerde beeren hebben dit niet overwogen. Zij zijn wars van politiek, omdat het helaas onder zeer vele voortreffelijke Nederlanders «bon ton is, niet aan politiek te doen.'Zij bedenken niet, dat bij onze parlementaire verhoudingen 1 stem m «de Kamer beslissend kan zijn, b. v. waar het geldt al of niet millioenen uit te geven voor 'leger en vloot, één stem beslissend1 bij 'tal van andere zeer -belangrijke vraagstuk ken, ten -aanzien waarvan d'e ond'erteeke- ncars van de aanbeveling voor Saltet «geen gemeenschappelijke me'ening hebben. Wat deze geleerden, d. tc. z. deze waar heidszoekers, schrijven, is hier en daar met de waarheid in absoluten strijd. Dat het bestuur van eene partij „reeds te rroren heeft beslist, in welke volgorde der IMS» h. i. Tfiffloas N«. 3» OeposSto- Rents'* fen jaar vast zss maa.aaen opzeom'ng 4! 3 «(0 P53 lia-) 3 a o/o lijst d!e daarop voorkomende canldldaten naar de Kernver zullen warden afgevaardigd," is onwaar. Dat de politieke partijen te veel hare ei-gen belangen behartigen tot schede van de be langen van het land is alweer onwaar. «De politieke partijen 'hebben geen eigen belangen, andere dan de belangen van het land, zooals zij die zien. Er is eene lijst van tien z. g. Onafhanke- lijken. Deze geleerden vragen nustemt op één van die tien, met name op Saltet. Maar elke stem is een stem op de geheele lijst. «Het is zeer goed mogelijk en zelfs zeer waar schijnlijk, dat niet Saltet van alle candidaten van deze lijst de meeste stemmen zal halen. Dan stemmen dus alle medici en natuur kundigen, «die speciaal Saltet willen afvaar digen, opiemand, anders, op wren, weten zij «absoluut niet 1 De hier bedoelde gedrukte brief aan medioi en natuurkundigen is een onfrisch stukje verkiezingsreclame voor de z. g. on afhankelijke cand'i'daten; «het moet zij«n ver zonnen -door een politi«eken stommeling, die er zajrt naïeve vrienden in heeft laten loo- pen I En onbewust van den waren aard van dezen brief d«at geloof ik beslist onder- teekenen een achttien zeer en hooggeleerde heeren d«it -epistel Zij hebben zich «daarmee leelij-k gecompro mitteerd. Zdj zullen «er spijt van hebben, Wij hebben' deze beschouwing vrijgehou den van alle aanprijzing van eene -bepaalde politieke richting. Waar hier oen kwaad is gesignaleerd, waartegen zich de -eerlijke politicus van elke richting met alle «kracht moet verzetten, i«n het belang van larttd en volk, in het belang van de publieke morali teit, wenschen wij dit betoog niet dienst baar te maken aan de bélangem van één'e partij. 3 *77 Politiek Overzicht. De verkiezingen in Ierland blijken nu hoe lan ger hoe meer uit te loopen op een overwinning van de pro-treaty-menschen; de gematigden, de aanhangers dus van Collins en Griffith, hebben een zeer duidelijke overwinning behaald op de fel anti-Engelsche republikeinen. Deze overwin ning van de partij der gematigden is van des te meer beteekenis, daar ingevolge een overeen komst, die tusschen Collins en den leider der republikeinen De Valera is gesloten bij enkele candidaatstelling zoowel door de pro- als onti- treats-menschen reeds 17 candidaten zijn aan gewezen als gekozenen. Het spreekt dus van zelf, dat, wanneer ook ten aanzien vun deze 34 candidaten, de verkiezing een gewoon verloop had gehad, stellig minder den 17 Voleristen zouden zijn gekozen; hieruit volgt dus, dat zon der den voor De Valera en de zijnen profijtelij ken voorsprong, de resultaten der verkiezingen nog meer te hunnen ongunste zouden zijn ge weest. Het kan niet anders, of in Engeland is men ten zeerste ingenomen met dezen uitslag en men ziet er de bevestiging in, dat het Iersche volk bovenal snakt naar rust en vrede en in zijn overgroote meerderheid gaarne genoegen neemt met den staat van dominionschap, die het heeft verworven krachtens het met Engeland gesloten tractaat. Het is dan ook alleszins te verwachten, dat in Juli, wanneer het parlement van Zuid- Ieriand bijeenkomt om te beslissen over de con stitutie, er een meerderheid zal zijn, die deze grondwet aanvaardt, ten aanzien waarvan En geland en de voorloopige Zuia-Iersche regeering het onlangs eens zijn geworden, nadat de con stitutie in overeenstemming werd gebracht met het tractaat en de meest radicale zinsneden, die indruischten tegen de Engelsche soevereiniteit, uit de constitutie waren verwijderd. Nu moet alleen nog worden afgewacht, of De Valera in- deidaad zich neer zal leggen bij de uitspraak van het Iersche volk, hetgeen hij als democraat toezegde te zullen doen. Rekening moet echter steeds worden gehouden met de mogelijkheid, dat de leer sterker zal zijn dan de belofte en een verhoogde republikeinsche actie, een ter reur van de minderheid, die zich, het koste wat het koste, wil handhaven, is dan ook niet uit gesloten. In allen gevalle: de excessen duren nog steeds voort en van de jongste buitenspo righeden heeft vooral beroering gewekt de ver moording gisteren van veldmaarschalk Henry Wilson, den militairen adviseur van het Noord- lersche parlement, in welke hoedanigheid hij maatregelen heeft ontworpen om Ulster te be veiligen tegen aanslagen van republikeinsche benden uit Zuid-Ierland. Alles wijst er op, dat Ieren de hand hebben gehad in dezen dus blijk baar politieken moord, waarvan aangenomen wordt dat hij de daad is van de on-conciliante fanatieke Ieren, die zoodoende de verkiezings nederlaag zouden hebben gewroken. Het is mo- gc'ijk, dat dit betreurenswaardig exces het sein is van een hernieuwde, felle desperado-politiek en dat wederom rijkelijk bloed zal vloeien op het groene eiland, dat door bloedige beroerin gen de laatste jaren wel zeer bezocht is. Ann heveleni!, S T£R HORST. VOLKENBOND. Een circulaire. Genève, 2 3 Juni. (B. T. A.) De voorzitter van den Raad van den Volkenbond heeft aan de staten, die leden van den bond zijn, een circu laire gezonden, waarin hij hun verzocht zoo spoedig mogelijk aan het algemeen secretariaat een uiteenzetting toe te zenden van de overwe gingen, die zij zouden mecnen te moeten indienen nopens de eischcn »an hun internationale ver plichtingen, hun geografischen toestand en de bijzondere voorwaarden voor de kwestie van de DLJÏTSCHJ AND. Ra'hennau doodgeschoten. B c r 1 ij n, 2 4 Juni (Wolff). Ruthcnau is ken. doodgeschoten. Nadere hi/onderheden ontbrc- De geranticcoinmissic. Het beiicht, volgens hetwelk de Duitsche ga- rantievoorstellen door de gnrantiecommissie zouden zijn verworpen, is, naar het Wolffbuo u verneemt, onjuist. Van Du tsche zijde zijn zulke voorstellen heelemaal niet gedaon. De overdrucht van Opper-S'lezie. Königshütte, 23 Juni. (W. B.) Gisteren heeft de overdracht der stad Königshütu aan de Poolsche autoriteiten plaats gehad. E d n zich geen incidenten voor. Heden trokken dc Poolsche troepen de stad tonnen. BELGIE. Opnieuw handelsrelaties met de Duitschers. Brussel, 22 Juni (B. T. A.). La Libre Belgique deelt mede, dat er onderhandelingen worden gevoerd tusschen het gemeentebestuur van Antwerpen cn den Duitschcn consul-gene raal daar ter stede omtrent het herstel van de Duitsche ravitailleeringsbasis te Antwerpen. De onderhandelingen hebben een gunstig verloop De Hansa-linie verzocht cn verkreeg een em' placement aan de haven. Nog andere uanvia- gen worden verwacht. IERLAND. Dc verkiezingen. Cork, 23 Juni. (R.) De premier van de voorloopige regeeiing van Zuid-Ierlnnd, Col ons. is voor het graafschap Cork met een meer derheid van ongcvcei 10,000 stemmen gekozen STOF ||j ZiJDE WOL gende houding aan. Bij hun aankomst en ver- j trek vielen geen incidenten voor. Londen, 23 Juni. (N. T. A. Di oadloos.). 1 Men verwacht, dot Wilson in de St. Pauls •nthcdraal zal worden bijgezet, waar ook zijn groote landcnooten Wellington en Lord Ro berts liggen, mour geen beslissing zai w> den genomen voordat Lady Wilson is geraadpleegd. Londen, 23 Juni. (N. T. A. Draadloos.). Hclcrunopjen deelde Chamberlain in AM Lr. gerhuic in antwoord op vragen mede, dat u'ie mogelijke s oppen waren genomen ter be scherming V"j» de levens der onderdanen j't Engeland en Ier! :nd. Hij verklaarde, dat den j vovigen avond door de politie 16 personïn. 15 mannen cn tin v ouw, waren aangenouden. De premier was op het oogenblik in een conferen tie, die irV bezighield met olie zoken. die met het gcvnl verband hielden. Tot nogtoe hebben er tp B-Jast geen pogingen tot weerwraak plnuls gehad. Lloyd George wn^ een der eersten, die ann Lady Wnson een telegram vol verontwaardi ging ove- den rr.cord en innige dee'uinmg in h-mr ve-h'es zonden. Poincaré zegt, dot liij het vreeselijke uiteinde betreurt von een echt vriend vun Frankrijk. Foch uitte zijn ontroering over het heengaan van zijn goeden vriend en de Amorikoonschc generaal Pershing heeft dodelijk geseind. Wilson zal op tootskosten begrovcn worden. Een militaire wacht van de Rifle Brigade, Wil son s oude regiment, staat voor het huis van den venneoiden veldmaarschalk. Op Lady Wilscn's wcnsch ligt haar man nog altijd in zijn uniform een soldatenbed in zijn studeerka mer. Dr Dublinsche bloden, die de voorloopige Iersche regeering steunen, zijn niet 't minst na drukkelijk in hun veroordeeling van den moord en onder de Engelsche peis bevat de Herald, he; blad van de uiterste richting von de arbei derspartij, een artikel ten betooge, dot derge lijke misdaden aan het volk van Ierland den ernstigs ten ondienst bewijzen, die mogelijk is. Het artikel besluitEn als medeburgers en als politieke tegenstanders van den vermoor den veldmaarschalk wenschen wij Lady Wil son ons afgrijzen van de misdaad en onze havt- grondige sympathie met hoor in haar verlies te betuigen. De %oord op maarschalk Wilson. Londen, 23 Juni (V. D.) De beide man nen, gearresteerd na den moordaanslag op veldmaarschalk Wilson, zijn John Obrien en Jemes Connolly, beiden 24 jaar oud. Hedenmorgen zijn zij wegens moord op maarschalk Wilson en poging tot moord op twee politieagenten en verwonding van een burger bij de achtervolging voor den tijd von een week in voorarrest gezet. Gemeld wordt, dot beide mannen verklaard hebben lid te zijn van het Iersche republikein sche leger en documenten welke op Connolly zijn gevonden, bewijzen dat hij met deze or ganisatie in verband staat. Detectives hebben gisterenavond in auto's een onderzoekingstocht gehouden in Londen en voorsteden. Zij bezochten verschillende huizen in Brixton cn ondervroegen bekende Sinn Fei- ners. Zij ontdekten een hoeveelheid bommen, geweren en ammunitie. De kwestie of nog an dere personen zijn betrokken bij dT»n aanslag, is goed onderzocht en het blijkt, dat Connolly en Obrien de eenige aanvallers op straat waren. Andere leden van het Lagerhuis don Sir Henri Wilson hebben voor korten tijd dreig brieven ontvangen uit zekere Iersche kringen. Wilson nam geen nota van de bedreigingen, die hem beriektcn sinds hij militair adviseur was geworden van de Ulster-regeering. Londen, 23 Juni (R.). Gelijk reeds ge meld zijn de beide moordenaars von veldmaar schalk Wilson hedenmorgen voor den politie rechter van Westminster gebracht. De beide mannen, die een verband om hun hoofd droe gen, werden na het verhoor weer naar de ge vangenis terug gebracht in afwachting van de behandeling der zaak, die op I Juli is vastge steld, De openbare aanklager zeide, dat het mis schien noodig zal zijn voor de rechtbank om af te zien van de publicatie van de nomen d'ar ge tuigen in deze recthzaok cn hij deed een be roep op de pers hem daarin ter wille te zijn Naar verluidt is dc politie in het bezit geko men van een document, waaruit blijkt, dat men hier met een zorgvuldig voorbereide samenzwc ring te deen heeft, die ten doel bod een ter roristische campagne te voeren en bepan' personen om het leven te brengen. De av.tori- teiten hebben uitgebreide voorzorgsmaatrege len genomen om het leven van de ministers en andere vooraanstaande personen te beschermen en hun eigendommen te beveiligen. Londen, 23 Juni. (N. T. A. Dtandloos.). De beide moordenaais nemen bij hun verhoor, dat slechts van formeelen oord was, een uitda- EïT.T.lJüïi: PRIIÏC,!». S. ftSEWEG, Langestraat 39. - Te'. 432. ja BSS£a£L31i3£3S35ÏSiB33ZÏ3 Een politiepatrouille in een hinderlaag. Te Belfast werden gisterochtend eenige scho ten gelost, waarbij een persoon werd gedood en een gewond. Het betreffende telegram van Reu- ter's bijzonderen dienst, waaraan wij dit ontlee- nen, meldt nader Een speciale patrouille van constobels werd hedenmorgen bij Muilboy (Tyrone) in een hin derlaag gelokt. Dc nanvollers, die van beide zij den van den weg een hevig vuur op de patrouil le openden, werden teruggeslagen. Een hunner werd gearresteerd. De politie leed geen verlie zen. RUSLAND. Geen verandering in het Sovjctbehecr. De sovjet-vertegenwoordiging, te Berlijn maakt bekend, dat het bericht in do Ost-Preus- sische Zeitung over eenprincipieele verande ring in het sovjct-bchecr, dat ook in ons laat ste avondblad verscheen, volkomen uit de lucht gegrepen is. Geruchten aangaande Tsjitsjcrin, Uit Berlijn wordt draadloos gemeld De geruchten aangaande Tsjiisjerin worden van authentieke zijde weersproken. Tsjitsjerin is noch diplomatiek, noch werkelijk ziek. Hij wordt niet afgezet, zol niet aftreden cn door Radek vervangen worden, zol ook geen gezant tc Ber lijn worden. Zijn verlengd verblijf te Berlijn heeft ten doel de voorbereiding der Haagsche onderhandelingen en besprekingen met de Duit sche en Entente-vertegenwoordigers. Binnen 14 dogen zal Tsjitsjerin definitief naar Moskou terugkeeren om aldaar de leiding van het volks commissariaat voor buitenlandsche zaken weder op zich te nemen. Het proces tegen de sociaal-revolutionairen. B e r 1 ij n, 2 3 Juni (W. B.). Vandervelde, Wauters, Roscnfeld en Liebknecht, de verdedi gers der Russische sociaal-revolutionairen, zijn van Riga te Berlijn aangekomen. Vandervelde en Wauters gingen naar het bureau von hel bestuur der soc.-dem. partij, waar een lange conferentie gehouden werd. Hedenmiddag reis den zij terug naar Brussel. Het onderzoek naar den toestand in Rusland. B e r 1 ij n, 2 3 Juni fN. T. A. Draadloos). Uit Parijs wordt gemeld, dot Engeland het Fransche voorstel om een commissie van on derzoek naar Rusland te zenden, heeft verwor pen cn dat de Italioansche regeering zich met het Engelsche standpunt heeft vereenigd. De panrdendroes heerscht in hevige mate. Charkof, 23 Juni. (Orient). In de Oekraine heerscht op verschrikkelijke wijze de droes. De gezondheidsdienst is van oordeel, dat men ongeveer 20 millioen paarden, door deze ziekte aangetast, moet afmaken. CHINA. Woe-tirvg-fang. T New-York, 23 Juni. (R.) Eenr telegram uit Sjanghai behelst, dat Woe-ting-fang te VL.nfy>n crAEiATVfiQ De Vorsctin van Bcntheim. Ie s-Grovcnhagc is D°ndordaga\'ond non» gekomen. H. D. H. <lo Vorstin-Moedcr van B^nt» heim, zuster van H. M. de Koningin-Moeder. De Vorstin zal 14 dagfên bij H. M. door brengen. HAAGSCHE CONFFRENTIE. nader oreer gchc.inhouding. Gisterochtend werd oen vergadering gchou* den van do eerste sub-commissie (private eigen* com) der niet-Russische commissie van do Haagsche conferentie. Aon de journalisten werd medegedeeld, dat de voorzitter der gedelegeerden had verzocht aan dc journalisten, die eventueel naar nieuws zouden vragen, alleen te zeggen, dat de com missie hare werkzoamheden had voortgezet. Verder vernemen wij, dat inderdaad tot nader order geheimhoud: omtrent dc besprekingen in de commissies can dc leden is opgelegd. Do eerste sub-commissie zol de volgend* week weder bijeenkomen. Dc suh-cemmissic voor dc pri vate eigendommen. Het 11e officicele communiqué van de Haag sche conferentie (nict-Russische commissie) luidt aldus „In de Vrijdagmoigcn gehouden bijeenkomst der 1ste sub-commissie (private eigendommen) der niet-Russische commissie, der Hoagsohe conferentie heeft men de bespreking van do onder de bevoegdheid dezer sub-commissie vollende vraagstukken voortgezet". Dc Russische dclegauc. Wolff's Bureau seint ons uit Berlijn d.d. gister Mot dcnzelfdcn trein, die de verdedigers der siciaal-devolutionnoircn naar Berlijn had ge bracht, kwam ook dc Sovjet-delegatie voor Den Haag te Berlijn aan. De delegatie, waartoe Litvinof, Rakofski cn Sokolnikof behooren, zal waarschijnlijk hedenavond verder reizen. Vrij vervoer voor buitenland sche joumuliste-n. Men deelt ons mode, dot de directeur-generaal van de Nederlondsche Spooi wegen vrij vervoer heeft toegestaan aan de tor gelegenheid van de Haagsche conferentie hier vertoevende buiten landsche journalisten voor het maken van uit stapjes. Zoo zijn vandaag 2 wogens ter be schikking gestold noor Leiden, welke worden aangchaokt non den trein, welke om 9.36 v.m. uit s Grovenhoge nnor Leiden vertrekt cq non den trein, welke des middags om 5.20 uur weder uit Leiden naar den Hang vertrekt. Voorts hebben de journal -ten toegong tot de perrons van de H. IJ. S. M., op vertoon von hun legitimatiekanrt. PERMANENT IlOF VAN INTERNATIONALE JUSTITIE. De Fiansche regcering heeft aan het Perma nent Hof von Internationale Justitie kennis ge geven, dat zij huar standpunt met betrekking tot dc bevoegdheid van het Internationaal Bureau van den Arbeid in zake den lundarbcid, cn welke kwestie op haar verzoek voor het Hof aanhangig is gemaakt, wcnsch uiteen te zetten zal vertegenwoordigd worden door den heer Jouffre de Lapradelle, rechtsgeleerd adviseur bij het ministerie van BuitcnlarKlsche Zaken, die zich op het oogenblik hier ter stede bevindt. De Tsjecho-Slovaaksche regecring heeft be richt, dot zij wenscht gehoord te worden over de beide kwesties, welke bij het Hof aanhangig zijn. Verder heeft de Internationale Londbouw- commissic uit Parijs geteRgrofccrd, dat hoor vorige brieven moeten worden aangemerkt als een kennisgeving von hoor verlangen zich voor het Hof uit te spreken. Albert Thomas, directeur van het Internatio naal Arbeidsbureau, heeft eveneens het Hof ken nis gegeven dat het Internationaal Arbeidsbu reau wenscht te worden gehoord over de beido zaken, bij het Hof aanhangig gemaakt, terwijl het zich het recht voorbehoudt later te beslis sen of het al don niet non het Bureau v/ensche- lijk voorkomt von het recht gebruik te maken ip de kwestie van den lnndorbeid. Het Arbeidsbu* reou zal vertegenwoordigd worden door den di recteur, den heer Albert Thomas, don wel doof den rechtsgeleerden raadsman van dat Bureau, den heer José de Vilalongn, die het gedurende den ganschen duur der zitting te 's Grovenhago vertegenwoordigt. Oostcnrijkschc passen. Het Oostenrijksche gezantschap verzoekt tei kennis te brengen von dc Oostenrijksche onder danen, die in Nederland vertoeven, dat de pas poorten, wier tekst uitsluitend in het Duilsch is gesteld, den 30sten dezer hun geldigheid in Oostenrijk verliezen. De Oostenrijksche onder danen, die nog van zulke pospoorten voorzien zijn, kunnen er echter nog van gebruik maken als identiteitsstukken, totdat zij vervalhn zijn, aitgezonderd echter voor het geval zij zich naar Oostenrijk wenschen tc begeven. De verlenging der paspoorten, waarvan hier sprake is, welke vervallen zijn, is niet mogelijk; zij moeten vervangen worden door nieuwe pas poorten, waarvan de Duitsche on Fransche teksten overeenkomen met de besluiten van do conferentie van Parijs nopens de paspoorten, waarbij Oostenrijk zich heeft aangesloten. Reorganisatie van het georganiseerd overleg. Gemeld is dat de regeering voorstellen had ontworpen tot reorganisatie van het bestaande georganiseerd overleg voor rijkspersoneel. De „Rsb." deelt de hoofdpunten van deze reorga nisatie medo Het karakter van het overleg is in zooverre gewijzigd, dat voortaan de commissie de be voegdheid heeft niet ollcen met de vertegen- woordigers der Regeering overleg te plegen, maar zij zal ook met den betrokken Minister of gezamenlijk© Ministers over een aanhangige zaak overleg kunnen plegen. Dit contact zal moeten geschieden door den voorzitter. De eindbeslissing blijft echter, evenals nu, in hon- den der Regeering, zoodot de commissie haar iwiseeread .karakter behoudt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1