LIPS' DE EEMLANDER BUITENLAND. BINNENLAND. ■Do rfaaruuwp Wo. 309 (sOUlHUISPiUS V UieEBMEHT h 4. TEIEPH08H No. 304 Deposito-Rente: ges jaar vast zes maanden opzegging een dan PRIJS DER AOVERTENTIEÜ met inbegrip van eenj SAFE-INRIOHTING „f'HIRONDILLE" UIT DEN OMTREK. SPORTNIEUWS WEGENS VERPLAATSING NAAR 16-18 LANGESTRAAT PRIJSVERMINDERING j ALLE ARTIKELEN. iiiigiiiïroeiÉizsii, Juwelier Stro Zilver Jamlepels Fruitlepels Suikerstrooiers FEUILLETON. BE mWMEZE^ per 3 maanden voox Amers* ioozt f 2.1(\ idem tranco Éte poft f per week (met gratis verzekering ffcgen ongelukken) f 0.17f, afzonderlijke nummers fCJDk AIYIERSFOGRTSGH DAGBLAD 99 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT. 513. Dl 'ITSCHLAND. NA DEN MOORD OP RATHENAU. De uitvaart. B e r 1 ij n, 2 7 J u n i. (W. B.) De rouwplech- ftigheid voor Rathenau nam heden om twaalf uur fa middags een aanvang. Zoowel in den Rijks dag als op straat werd de orde niet gestoord; 'de bevolking die aan de betooging deelnam, (Was zeer talrijk en zeer eerbiedig. In den Rijks- jaag waren de leden van het diplomatieke korps Verschenen de meesten in gala-uniform; de kist Jwas geplaatst op den presidentszetel en bedekt tnet die rijksvlag. De naaste familie van Rathe- nau was gezeten in de voormalige keizersloge. Nadat de Coriolanus ouverture gespeeld was door het orkest van de Staatsopera, hield pre sident Ebert de groote rede. Hij zeide, van oor deel te wezen, dat door de vermoording van Rathenau heel Duitschland getroffen was, 'f /welk er door beroofd was van een der beste hoofden voor het herstel. Ebert betuigde aan het slot van zijn rede, den Sank van de Duitsche republiek en van het Duit- sche volk vooi wat Rathenau in zuvere vader landsliefde voor Duitschland had gedaan. De vice-president van den Rijksdag vertolk te de meening, dat de dood van Rathenau het /volk er toe moest aansporen, de wereld einde lijk qens van de moord-atmosfeer te zuiveren. Nadat nog een spreker van de democratische partij een levensschets van den overledene had gegeven, werd de eigenlijke rouwplechtigheid besloten met de treurmarsch uit de Götterdiim- merung. De kist werd toen den grooten stoep af ge dragen en in de lijk-auto geplaatst. De Rijks- weer, die voor het Rijksdaggebouw opgesteld stond, presenteerde het geweer. Het bijzetten van het stoffelijk overschot van Rathenau in Oberschöneweide vond plaats zon der dat er publieke personen bij tegenwoordig waren. Slechts de naaste familieleden woonden de plechtigheid bij, die zich beperkte tot het lezen van de rouwgebeden door een rabbijn. Te Berlijn is ten teeken van rouw voor Ra- Ihenau de beurs gisteren gesloten gebleven. De arrestatie in verband met den moord. Berlijn, 27 Juni. (W. B.). De student (fleck, die in den rijksdag den afgevaardigde Helfferich lauwerbladeren met een zwart-wit- tood lint wilde overhandigen is volgens de bla- 'den na zijn vrijlating gisteravond opnieuw ge arresteerd, daar zeer bezwarend materiaal over fleck's vroeger leven aan het licht is gekomen, fleck moet o.a. zeer intiem bevriend zijn met Èhrhardt. Dr. Weiss heetf inzake de arrestatie van Til- fessen meegedeeld, dat zich verschil lende getui gen hebben aangemeld, die beweren hem op den ijVeg van den moord in Berlijn te hebben ge- jtfen. Door de Zeppelin-fabriek te Staaken wordt frteegedeeld, dat het bericht der bladen, als zou- ijien de moordenaars van Rathenau in een Vliegtuig uit Staaken zijn ontkomen, niet in over eenstemming is met de feiten. Van de tien leden der organisatie C, die in Verband met den moord op Rathenau gearres teerd zijn, zijn er negen weer vrijgelaten. Naar de avondbladen melden, zijn er nog ver schillende arrestaties verricht O.a. werd een |onge man in de woning zijner ouders in het Westen van Berlijn gearresteerd en naar het hoofdbureau van politie gebracht. 5®o 4 »/2 3 !/s Ernstig spoorwegongeluk. B e r 1 ij n, 2 7 Juni. (V. D.). Een ernstig spoorwegongeluk heeft hedennamiddag op de Ringbahn in de nabijheid van het station Schön- hiiuser Allee plaats gehad. Door het feit, dat in verband met den moord op dr. Rathenau het verkeer op de tram op de Untergrurid und Hochbahn was stopgezet, was het verkeer op de Ringbahn zóó druk, dat de passagiers op de treeplanken van de rijtuigen de reis medemaakten. Tusschen de stations Schönhiiuser Allee en de Gesund brunnen werd bij het elkaar passee- ren van 2 treinen, een groot aantal passagiers door een openstaand portier van een der rij tuigen van de treeplank afgeslagen. Zij kwamen tusschen de rails terecht. Reeds onmiddellijk konden 16 dooden en 115 gewonden geborgen worden. Nadere bijzonderheden ontbreken. IERLAND. Iersche leider gearresteerd. Londen, 27 Juni. (V.-D.) Henderson, een van do leiders der ongeregelde benden, wiens werkzaamheden, bestuurd door een klein lichaam van extremistische republikeinen te Dublin bezorgdheid had verwekt bij de Iersche voorloopige regeering, werd heden gearresteerd door troepen van den Vrijstaat. Henderson is volgens het zeggen van zijne republikeinsche collega's „de bestuurder van den boycott tegen Ulster". ITALIË. Proces tegen Prins Albrecht von Hohenzollern. Rome, 27 Juni. (V.-D.) Het blad de „Nio- vo Giornale" verneemt, dat er een proces aan hangig zal worden gemaakt tegen prins Albrecht von Hohenzollern. De prins vertoeft te Floren ce en heeft groote schulden gemaakt. VEREENIGDE STATEN. De emigratie. B e r 1 ij ny 2 7 Juni. (V.-D.) De toestemming voor Duilschers zioh in de Vereen. St. te ves tigen is van 68,039 tot 67,039 verminderd. Woensdag 28 Juni 1822 bewijsnummer, cllce regel meer f 0.25, dicnst.ianbi dingen en Liclcladighcids-advcrtcnticn voor Jé helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeen voordcclige bepalingen voor het advcrtccren. Kcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. 3* bevat De Staatscourant van 27 Juni o.a. de volgende Kon. besluiten benoemd tot ridder in de Oranje Nassau-orde mej. F. Colette, eerw. zuster, procuratrice in het St. Annagesticht te Venray; toegekend de zilveren eere-mëdaille der Oranje-Nassauorde aan P. M. Matla, meester knecht bij de N. V. lettergieterij H. P. Ydo to 's-Gravenhage. DE REIS VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE. Het ss. Batavier V is te Bergen aangekomen, na Romsdal bezocht te hebben cn twee fjorden tusschen Sognefjord en Bergen. Alles was wek aan boord. H. M. de Koningin-Moeder en haar zus- tér de ^vorstin van Bentheim, brachten gister morgen een bezoek aan het museum Bredius. De vorstelijke personen werden door dr. Bre dius rondgeleid. Zooals men weet, komen de entréegelden voor het museum gedurende 14 dagen ten bat van het Tehuis voor Onbehuisden te Den Haag. Dit gaf H. M. de Koningin-Moeder aan leiding aan genoemd Tehuis een ruime gift te schenken. De presidente, mevrouw Van LierEnthoven, bracht H. M. dank voor haar bezoek, juist in deze dagen, terwijl de secretaresse, mevrouw De Goeije—Van Exler, haar een leeren porte feuille aanbood, inhoudende foto's van schilde rijen, opgesteld in het museum-Bredius. DE HAAGSCHE CONFERENTIE. De sub-commissie voor de credieten. De 3e sub-commissie (credieten) van de niet- Russische commissie heeft gistermiddag om vier uur in het Vredespaleis vergaderd geza menlijk met de Russische commissie. Deze laatste was samengesteld uit de heeren Litwinof, Krestinski en Socholnikof. Ten einde het werk der sub-commissie te ver gemakkelijken stelde de president voor, dat de sub-commissie zich gedurende het eerste ge deelte harer werkzaamheden zou bezig houden met het verzamelen van feitenmateriaal. Der halve verzocht hij den Russischen deskundigen, zoo goed te willen zijn het reconstructie-plan te willen overleggen, dat zij zich hadden voor gesteld te Genua in te léveren, daarbij rekening houdende met de meest dringende behoeften van Rusland en den aard der gevraagde kapitalen. De heer Litwinof drong er van zijn kant op aan, dat het noodzakelijk was, zich te over tuigen of de ter conferentie vertegenwoordigde staten bereid zijn de voor den weder-opbouw van Rusland benoodigde credieten te garandee ren. Na bespreking van de quaestie, of de sub commissie bevoegd is, zich ook met de regee- ringswaarborgen voor credieten in te laten, cn na betoogen van den president, von den heer Chevilly (Fransch «deskundige) cn commander Hilton young, heeft de heer Litwinof verklaard, voldaan te zijn en de besprekingen in de vol gende bijeenkomsten te willen voortzetten vol gens het door den voorzitter voorgestelde werk plan. Een nota van Litwinof. De president van de Russische commissie heeft tot den president dc-r niet-Russische com missie de volgende nota gericht Mijnheer de President. In haar vergadering van 18 Mei 1922 heeft de Eerste Commissie van de Internationale Economische Conferentie te Genua de 6 clau sules aangenomen, welke door de voltallige ver gadering van 19 Mei werden goedgekeurd en op weiken grondslag de commissies in .Den Haag bijeengeroepen werden. 44 LANGE9TRA4T. Ainerstoort. i cn Fransche regeeringen him toestemming heb ben ingezonden tot de aanneming, zonder voor behoud van die clausules en dat zij dus aan de nict-Russische commissie deelnemen onder ge lijke omstandigheden als de andere staten. De Russische delegatie verzoekt u eveneens haar te doen weten, of de clausules, waarvan sprake, de goedkeuring hebben ontvangen van Noorwegen, welks vertegenwoordigers te Genua ze onder voorbehoud von goedkeuring hunner regeoring hadden aanvaurd. Gelieve, Mijnheer de President, de verzeke ring mijner hoogachting te aanvaarden. De President der Russische delegatie: (get.) Litwinof. De moord te Utrecht. Voor de Utrechtschc rechtbank werd gisteren behandeld de zaak tegen een arbeider op een steenfabriek te IJsselstein, beklaagd van moord, subsidiar doodslag op het meisje H. Sybesma, gepleegd te Utrecht op 21 April j.l. Zooals men weet, is het slachtoffer, bekl.'s meisje, 's mor gens gewurgd gevonden achter een hoop stee- nen in de Croeselaen te Utrecht. Hst openbaar ministerie, mr. A. Fabius, eischte 12 jaar gevangenisstraf met aftrek der voorhechtenis. De verdediger, mr. G. A. E. B. Meyer, pleitte het instellen van een onderzoek naar de motie ven van de daad en de mate van toerekenbaar heid van den beklaagde, subsidiair clementie. De rechtbank stond dat onderzoek toe en stelde de stukken in hondqn van den rechter commissaris. Uit de verklaringen op die vergadering afge legd dóór de hoofden der Belgische en Fransche delegaties bleek, dat Frankrijk cn België in af wijking van de andere teT conferentie vertegen woordigde staten, die clausules niet aannamen, en dat de delegaties dier landen zich het recht voorbehouden de kwestie van de aanneming er van aan het onderzoek hunner regeering te onderwerpen. Zooals intusschen op volstrekt duidelijke wijze tot uitdrukking kwam in de redevoering door den heer Schanzer, president van de eerste sub-commissie van Genua, ter voltallige verga dering van 19 Mei gehouden, vormen deze clau sules in haar geheel den grondslag waarop de arbeid der twee Haagsche commissies rust. De deelneming van dezen of genen staat aan dien arbeid hangt dus geheel af van de aanneming door dien staat van de 6 clausules waarvan hier sprake' is. De Russische regeering heeft tot dusver van geen enkelen stap kennis gekregen, door de Bel gische en Fransche regeeringen gedaan na de verklaringen van de vergadering van 19 Mei, om de artikelen in kwestie aan te nemen in een vorm, welke deze regeeringen verplicht, ze in hun geheel in acht te nemen. Dientengevolge heeft de Russische delegatie de eer den heer president te verzoeken wel ter harer kennis te willen brengen of de Belgische Stand Kegelconcours. (Heden 12 uur v. m.) Clubkampioenschap: Op de Plonk I, Amsterdam, 331. Houdt Plank I, 's-Hage, 300 (47 fcr.) Touwtje I, Utrecht, 300 (46 tr.) De Harmonie I, Utrecht, 293. Korpswedstrijden HoogsteOp de Plank I, Amsterdam, 252. LaagsteAcht om de Lange, Delft, 207. Korpswedstrijden: Twee 5-tallen. K. K. K. Baarn, 459. Op de Plonk I, Amsterdam, 444. Houdt de Plank, Meppel, 415. 1919, Amsterdam, 413. Korpswedstrijden: Drie 5-tallen. 't Zal wel gaan, Amsterdam, 573. Korpswedstrijden Dames: Ons Genoegen, Rotterdam, 18L Femina, Amsterdam, 161. Ovodikes, Amsterdam, 139. Vrije baan Seniores. T. Clifford, Amsterdam, 2 maal 45. 2. Nieman, Amsterdam, 4443. 3. Kleinschuit, Zwolle, 2 maal 45. 4. Rike, Bussum, 4338. 5. Hutterd, Enschedé, 43. 6. Koeslag, Arnhem, 4241. 7. Beshus, Dordrecht, 42, 3 maal 38. 8. Th. de Jager, Amersfoort, 4238. 9. Bonarius, Amsterdam, 4237. 10. Ter Haar, Arnhem, 42. -11. H. Wijngaard, Utrecht, 42. 12. Wirtjes, Zaandam, 2 maal 41. 13. Frankenhuis, Amsterdam, 4140. 14. Berrier, Amsterdam, 4138. 15. Vissering, 413736. 16. Muller, Bussum, 4137. 17. W. Groenhuizen, Amersfoort, 41. 18. Vermeer, Maastricht, 41. 19. B. J. Kraal, Amersfoort, 40. 2 maal 39. 20. Oostmeijer, 's-Hage, 40. Vrije baan Juniores. 1. B. J. Kraal, Amersfoort 4240. 4 maal 39. 2. Griffioen, Baarn, 4240. 3. A. v. d. Weg, Amersfoort, 4238. 4. Wijngaard, Utrecht, 4137. 5. F. P. Hekker, Amsterdam, 4136. 6. Eekhorst, Delft, 4131. 7. Houtzaager, Amersfoort, 4129. 8. Schlechter, Arnhem, 41. 9. P. Lecnknogt, Amersfoort, 2 maal 40. 3<jA 2 maal 37. 10. C. de Jager, Amersfoort, 40. 2 maal 39. 31 11. Frankenhuis, Enschedé, 40. 2 mooi 3! 2 maal 37» 12. J. de Koning, Amersfoort. 40 -38. 13. Wollempcr, Hilversum, 4037. 14. Do Rooy, Amsterdam, 40—37. 15. Hoogenbork, Heerlen, 40—36. 16. Balken, Utrecht, 40. 17. Van Zalingcn, Amersfoort, 2 maal 39. 18. Widdenshpvcn, Heerlen, 2 maal 39. 19. Van de Brink, Ba rneveld, 39—35. 20. Van Roon, Amersfoort, 3937. Vrqe Ibaun Dames: 1. Mevr. v. Doorneveld, Amstordam, 42. 2. Mej. v. Deijen, Baarn, 38—37. 5. Ivlevr. Y. O. de Jong, 3834. 4. Mevr. Ockhuijzen, Baarn, 38. 5. Mevr. Verkade, Utrecht, 37. 2 maal 31; 6. Mevr. de Vries, Rotterdam, 37. 7. Mevr. J. Recnen, Utrecht, 36. 8. Mej. de Mare, Utrecht, 36. 2 maal 35, 9. Mevr. v. Kalken, Utrecht, 36—34—33, 10. Mevr. v. Deijen, Baarn 2 maal 35. 11. Mevr. Menkes, Amsterdam 3534. 12. Mevr. v. Zorn, Utrecht, 35—33—33. 13. Mevr. Engels, Rotterdam, 35—33. 14. Mevr. Brink, Rotterdam, 35. 15. Mevr. Meijer, Amsterdam, 35. Persoonlijk Kampioenschap. 1. H. de Wit, Hilversum, 78. 2. H. de Kirft, Hilversum 75. 3. Brouwer, Ginneken, 74. 4. Mulders, Utrecht, 76. 5. D. Wolkemar, Appingedam, 71. Porsoneel. 1. Hutterd, Enschede 4. 2. A. J. de Geest, Amsterdam 43. 3. J. Stok, Enschede 40. 4. Fronkchuis, Enschede 40. Beide met dezelfde eindcijfers, 5. Stalling, Baarn 39. 9 9. 6. Waolkemo, Appingedam 39, 8—9, 7. Lotgering, Meppel 39. 98. 8. J. Mertcns, Aken 39. 78. 9. Burg, Laren 39. 97. 10. Koenders, Utrecht, 39 7—7. Serie personeeL T. F. A. de Ruiter, Utrecht 10IaP. 2. Kuijs, Haag 100 3. Hutterd, Enschede 100". Hamburger Telling. 1. Cornips, Heerlen 106. 2. H. Gerritsen, Amersfoort 101. 3. Ockhuizen, Baarn 96. 4. Werson, Utrecht 94, 5. Wirtz, Utrecht 92. 6. Martens, Amersfoort 92. 7. Bakker, Maarssen 91. 8. Huurman, Delft 90. 9. Bloemgarten, Heerlen 89. 10. Balken, Utrecht 88, j 10 Hoogste werpers korpswedstrijd. 1 1. Van de Heuvel, Utrecht, 65. 2. J. v. d. Veer, Amsterdam, 63, 3. Telkamp, Tiel, 60. 4. A. Nouwens, Rotterdam, 59 4. 5. Bassant, Rotterdam, 59 9. 6. H. Beuken, Baarn, 587. 7. J. v. Dillen, Utrecht 58®. 8. J. A. Bekink, Amsterdam 567. 9. K. Hiemstra, 's-Gravenhage 56. 6—9, 10. J. Cohen, Amsterdam, 56o, 6—6. Hoogste werpster korpswedstrijd dames: Mevr. Hendriks, Rotterdam 46. Cluibkampioenschap: Van de Heuvel, Utrecht, 85. -*) Postduiven. De Amersfoortsche Poslduivenvcreonigingj hield Zondag 25 Juni j.l. eenc wedvlucht van uit Dourdon (Frankrijk) 469.3 K.M. De duiven zijn om half tien in vrijheid gesteld. De aankomst is als volgt le prijs H. de Goede2de, 3de en 18do prijs J. Landman; 4de, 8ste, 11de, 12de, 14de en' 19do prijs J. Maassen 5de prijs F. Rekers 6de! prijs E. de Goede 7de en 20ste prijs N. do' Goede9de prijs A. A. Woanders 10de enl 15de prijs R. v. d. Pol13de en 16de prijs G. Haarman en 17de prijs P. Meijer. De juiste tijd van aankomst van de eerste duif was 2. 42.54 en van de 20ste prijswinnen de duif 4. 35. 30. De aangewezen 25 cents poule viel ten deel aan H. de Goede met lsto duif en de aangewezen 10 cents poule aan J. Landman met 3de duif. Beter is het zwakheden te voorkomen, dan zwakken te helpen. door ROBERT HERRICK. 40 De jonge dokter raakte opgewonden over het onderwerp; hij beschreef aan het dok tervrouwtje de toekomst, die in de bron lag als die maar eenmaal beroemd was gewor den evenals haar „Genezer", 't Was alles maar een kwestie van jaren. „Spreek niet van goudmijnen wat de dokter hier heeft is nog meer waard dan goud!" Hij wees achteloos naar de bron. Hij •tnoet natuurlijk den boel hier wat in orde 'maken, een paar huizen bouwen, een bari- Ihuis en ©en huis voor de verpleegsters enz. [{Alles rustiek en eenvoudig, maar netjes en \van alle gemakken voorzien; en dan moet fcbij die troep halfbloeden on houthakkers wien weg te krijgen't Is een goudmijn," ^herhaalde hij weer. „Elport zag het dadelijk &n die heeft een goed oog op zulke dingen." I; „Maar de dokter zou er nooit toe te krijgen Jfijn, onuziin bedelaarstroep WQflLiö sturen,, zoo* als hij ze noemt," wierp de jonge vrouw tegen. „Bovendien om te bouwen heb je geld noodig." De kleine dokter lachte. „We weten allemaal wat zijn stokpaardje is; alle groote mannen hebben er een, is het niet? Koppig is hij hij wil zoo'n soort inrichting voor jan en alleman hebben, waar iedere bede laar voor niets verpleegd kan worden. Het is idealistisch, poëtisch en philantropisch, maar het brengt niets in. Hij zal wel wijzer wor den." Helen schudde twijfelachtig het hoofd. „Hij kan het niet heel alleen I En aan de bron zal hij dat wel merken. Hij moet geld hebben om de gebouwen te zetten, en de eenige ma nier is om het te verdienen of om het te lee- nen, niet waar Teen ging hij op gedempten toon voort alsof hij haar in het komplot wilde betrekken „Be ben al begonnen met aan een paar ken nissen te schrijven. Ik heb ze verteld wat een knappe kerel Holden is heb ze het kamp be schreven, zooals we het hier ingericht hebben, en zoo meer. Gewone kletsbrieven, begrijpt u. Een paar hebben al gebeten ik kreeg van daag al een verzoek om nadere inlichtingen. Och, die stadsdolders hebben altijd een massa gevallen, waar ze niets mee weten te beginnen, rijke menschen, die niet beter kunnen wor den en die altijd weer iets nieuws zoeken om te probeeren. Ze vervelen de dokters en die doen ze graag aan een ander over. Misschien dat op een of anderen dag hier een van die tob- bers geneest of denkt, dat hij genezen is, die zegt dan natuurlijk dat het door de kuur hier is en door Holden j en klaar zijn we f Hij gaat weg en vertelt aan Iedereen van do bron en de kuur en ze komen allemaal hierheen gevlogen. M kimt er zeker van zijn, dat Elport dezen .winter al yeel over zijn genezing hier gepraat heeft, en hij spreekt met de menschen, die wij hebben moeten, overwerkte handelslui echte kapitalisten, die te veel gegeten en gedronken hebben, oud worden voor hun tijd en niet be grijpen hoe het komt. Let u dezen zomer maar eens op, mevrouw Holden 1" Helen lachte om zijn opgewondenheid. „Maar u beschrijft daar een heel gewoon sa natorium, en u weet hoe de dokter denkt over sanatoriums en dokters, die er het hoofd van zijn. Hij noemt ze roofvogels, Jakirs en roo- vers I" Dr. Percy knikte ernstig. „Dit hier zal heel anders worden zoóals de dokter ook anders is. Hij zal de kwakzalverij er uit houden." „Ja, hij is anders als andere menschen," zei de jonge vrouw met trots. „Dat weet ik toch waarachtig wel Ik heb er zoovelen gezien, beroemde dokters in de zie kenhuizen en aan de universiteiten, hier en in het buitenland, van die soort, die het nieuwste weten, serums, behandelingen en kuren, maar ze kunnen niet halen bij onzen dokter I 't Is niet alleen wat hij weet, ofschoon als je bederikt hoe hij zich hier de laatste jaren begraven heeft, dan zal hij nog wel meer weten dan wij denken. Maar het is nog iets anders dan de wetenschap, die hij heeft. Ach, daar zijn er zooveel, die knap zijn is ons vak, en tooh kunnen ze de menschen niet gauwer beter maken dan een ander." „Wat is het dan?" „U weet hoe het volk hier hem noemt „De „Genezer" I" „Dat is het Hij bezit een soort zesde zintuig waardoor hij meer ziet en begrijpt van het lichaam dan wij met onze vijf, dan ge neest hij hij maakt de menschen werkelijk beter I We hadden deze maand een paar geval len van longontsteking, beide longen aangetast, in elk gewoon ziekenhuis zouden de menschen doodgegaan zijnnu zijn ze bijna beter." ^Misschien is het tooverkracht," opperde de jonge vrouw. ,,'t Is een soort tooverkracht zooals eigen lijk elke groote gave. 't Helpt meer dan alle medicijnen, 't Is de wilskracht de zuivere wilskracht I" Hij zweeg en veegde zijn voorhoofd af. „Maar één sterfgeval op de dertig, en een paar van de zwaarste gevallen, die ik ooit gezien heb Hij liet zijn stem dalen, toen hij Holden haas tig zag aankomen. „Ik ga gauw uit," riep de dokter al in de verte. „Het ijs is weg in het noorden van het meer, en ik kan in de kano tot Point Barrov/ komen. Jack zal me helpen roeien jij moet hier blijven Percy en op den boel passen... Die Franschen daar zullen er slecht aan toe zijn, nu ze een maand lang afgesneden zijn geweest van de buitenwereld." Hij maakte haastig eenige toebereidselen voor zijn tocht. Hij zag er vermoeid uit na al die v/eken hard werken, maar hij was vlug in zijn bewegingen en Helen zag in zijn oogen het licht, dat zij zoo goed kende. Zij keek de man nen na, die het pad naar de baai afdaalden en druk samen praatten; zij benijdde hen hun werk en hun vrijheid. Meer en meer was zij aan huis gebonden en zij begreep, dat zij nooit meer de echte kameraad van haar „Wilde" zou kunnen wezen. Als zoo menige moderne, beschaafde vrouw verzette zij zich tegen de wetten der natuur; zij verlangde niet moeder te worden. Zij betreurde de gebondenheid van haar sekse. De woorden van. dokter Percy, zijn grenzen- loos vertrouwen in en zijn bewondering voor haar man, deed haar opnieuw aan feein en zijn groote gave denken. Hun leven zou eert ongewoon leven moeien zijn, peinsde zij, waar schijnlijk voorloopig hier aan de Genezende! bron zooals Dr. Percy het had beschreven.! Maar voorloopig alleen I want met haar moeder* schap waren ook weer atavistische instinkten bij haar wakker geroepen, die haar in gcdach*^ ten terugvoerden naar de platgetreden alle* daagsche paden van haar sland. Maar 't zou strijd kosten voor dat haar „Wilde" getemdl was, dat begreep zij. Hij was niet zooals an* dere menschen. Daar was zij trotsch op, met' al do fierheid von de vrouw, die hij uitvert koren had. Zij was er zeker van. Do practischd wereldwijze Elport, evenals de materialistische Percy, geloofden vost in de mocht van zijrt gaveZoo droomde zij eenzaam, in hef kleine, grijze, steenen huisje, da|t haar mart' voor haar gebouwd had- XI Met het eind van den langen wintertijd begort^ er nieuw leven en beweging te komen overat?, de knoppen zwollen aan de boomen en de gras* sprieten op de grijze heuvelruggen kwamen uit! den grond te voorschijn. Eerst kwam er eert, lange processie hout voorbij, alles wat in deiïj ■winter gehakt was, dreef uit alle kleine bekert naar het groote meer, werd in vlotten samert gebonden en deze gleden in donkere plekkcrfl als mozaïek, langs, de nederzetting naar hev begin der rivier, waar zij in kokende water-i vallen verdwenen en donderend naar benedertj dreven tot aan de howtmolens. Er waren dagetu dat er zooveel hout in het meer dreef, 'dat de jonge vrouw van haar hoogte op de klip dacht dat zij wel over het meer zou kunnen loonei? op dien stevigen vloer van bruine dennen, "I (Wb^t yeryolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1