mum tB-is. DE EEMLANDER .BUITENLAND. „LÜIROMBlilE' FEUILLETON. PRIJS DER ADVERTENTlEH BINNENLAND. WEGENS VERPl'ATS!N6| FOTOARTIKELEN OE GEfêEZEE 20e Jaargang No. 307 HEHuispiiis -j 77',: ;z post f 3.—, pa week (met gratis vcreektring a ongelukken) f 0J7B, eJionderlijke nummer» •'OXtf. Vrijdag 30 Juni 1922 yt DIRECTEUR-UITGEVER: 1. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT. 513. van 14 regels/ 1.05, met inbegrip van cea bewijsnummer, elke regel meer f 0.2J, dienstaanbleé dingen en Llcldadlghcids-adveiicnlicn voor de hclH der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcrlecren. h"ene' circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. 4 DU1TSCHLAND. DEN MOORD OP RATHENAEL Een der moordenaars gwat. tlijn, 2 9 Juni. (W. B.) Officieel. Een ordenaars van minister Rathenau, de 27- Techow, is hedenochtend nabij Frankfort gevangen genomen. Hij is degeen die bestuurde. Het bericht dat ook de beide fcndere jnoordenaars gevangen genomen zijn, is Wet bevestigd. f- B e r 1 ij n3 0 Juni. (V. D.). Officieel wordt rvedegedeeld, dat de in hechtenis genomen noordenaar van Rathenau, Techow, na Donder dagmiddag aan een scherp verhoor te zijn on- lerwonpem, in hoofdzaak bekend heeft. Hij geeft poe tegenwoordig te zijn geweest bij het bera- tnen van het moordplan en bij den moord de fcuto bestuurd te hebben. Berlijn, 29 Juni. (W.-B.). De personen, «Je in verband met den moord op Rathenau zijn gearresteerd, zijn lo. de kopman Richard Sdhütt, Berlijn, 2o. de koopman Franz Diestel, uit Berlijn, 'de bezitter van de autogarage, waarin de bewus te auto werd ondergebracht, 3o. de gymnasiast Geid. Techow uit Berlijn, 4o. de student Willy Günthor, uit Berlijn, 5o. de gymnasiast Hein Stubenrauch, uit Berlijn. De onder 3o. genoem de is de broeder van den inmiddels gearresteer- jden mededader Ernst Werner Techow. Gerd. Thechow Günfher en Stirbenrauoh had- fcien mee het plan beraamid en Sdhütt en Diestel hebben de uitvoering begunstigd. De arrestatie van meer medeplichtigen is te Vachten. Een belangrijke mede plichtige gearresteerd. B o r 1 ij n, 2 9 Juni. (W. B.) Officieel wordt g'emeld De Berlijnsche politie heeft den stu- (dent in de rechten W. Günther, reserve-officier, gearresteerd, wien ten laste wordt gelegd, niet elleen dat hij van den aanslag afwist, maar jook dat hij daaraan medeplichtig is. Günther 'was aanwezig bij de besprekingen over de moordplannen, welke plaats vonden in een der Berlijnsche voorsteden, terwijl hij de daders ook lop alle mogelijke wijzen heeft geholpen. Hij ivond voor Techow een garage, waar de van (biiten gekomen auto onderdak kon worden ge bracht. Verder wordt medegedeeld, dat Günther ilid is van verschillende rechtsgeoriënteerde ver- lenigingen. In zijn bezit zijn brieven gevonden /Iran Helfferich, Ludendorff, Jagow en Westarp. Over de persoonlijkheid van Techow verneemt <3e „B. Z. o M.", dat hij de tweede zoon is van Wen overleden Berlijnschen ambtenaar Techow. Jdij heeft nog twee broers, van wie de oudste ^eambte aan een bonk is. De jongste gaat nog op school. Te Halle logeerde Techow bij vrien den. Maóndagavond ging hij per spoor naar (Frankfurt a. d. Oder, waar hij door de politie liverd gevonden, die vernomen had, dat hij zich i^ij zijn oom op een riddergoed in de nabijheid ophield, hetwelk werd omsingeld. Techow tracht te tegenstand te bieden, maar werd spoedig Overmand. Hij ontkende aan den moord te heb ben deelgenomen. B e r 1 ij n2 9 Juni. (V. D.). De vlottende Schuld van het Rijk overschreed volgens het (Verslag der Rijksbank van 15 Juni de som van #50 milliard mark. FRANKRIJK. Parijs, 29 Juni. De „Information" voor- jriet in een hoofdartikel, dat de Duitsche regee- fing zal te kennen geven den termijn van 50 ihfiillioen, die 15 J"li vervalt, niet te kunnen be talen; dan zal de commissie van herstel heb ben uit te maken of men hier met een „manque- iment volontaire" te doen heeft. Gegeven den toestand in Duitschland en de meerderheid, die £n de commissie bestaat, is het niet waarschijn lijk, dat dit lichaam in dien zin zal uitspraak froen. De Fransche regeering zal alsdan de kwestie der sancties moeten opwerpen en die jBventueel voor eigen rekening oplossen. Het ^chijnt dat zij zich daarbij richten zal naar een gneer effectieve bezetting an den Rijnoever en £lit zal daarom een onderwerp vormen van nieu- Jve internationale politiek van het kabinet-Poin- ^caré, waarbij Tardieu een nieuwen aanval uit roeren zal. Hbld. IERLAND. DE IERSCHB KWESTIE. L'dn den, 30 Juni. (R.) Volgens een tele gram uit Dublin drongen Vrijstaatsche tro pen hedenochtend in alle vroegte Four Courts binnen. Naar de Daily Express meldt, werd, na dat de belegerden aan een tweede sommatie tot overgave weigerden gevolg te geven, door ar tillerie een der hoofdmuren tot puin geschoten en drongen de Vrijstaters het gebouw binnen. Een groot aantal rebellen gaf zich over, maar nog is er een kleine troep die tegenstand biedt. Een groot aantal gevangenen werd ge maakt. Hoeveel dooden en gekwetsten er zijn is niet bekend. Londen, 30 Juni. (V. D.) Te Dublin zijn de twee voornaamste deelen der gerechtshoven door de troepen der Iersche regeering geno men, waarbij 22 gevangenen werden gemaakt). Mellows en Rozy O'Connor die zich in het kleinste gebouw bevinden, zijn gesommeerd zich over te geven. Het parlement bijeengeroepen. De Daily Mail meldt, dat het voorloopigc parlement van Zuid-Ierland tégen Vrijdag is bijeengeroepen. De Staatscourant van 29 Juni bevat o.m. de volgende kon. besluiten benoemd tot burgemeester van Blaricum J. J. Klaarenbeek DE REIS DER KONINKLIJKE FAMILIE. Men seint ons uit Christiania De Koningin van Nederland is uit Bergen vor trokken. Prins Hendrik is van Christiania naar Bergen teruggekeerd en heeft zich aan boord van de Batavier V begeven. DE HAAGSCHE CONFERENTIE. Officieele communique's. Het T9e officieele communiqué (gemeen schappelijk officieel communiqué van do le sub-commissie (Privaat eigendom) der niet-Rus- sische Commissie en van de Russische Com missie van 29 Juni zegt: De eerste sub-commissie (privaat eigendom) der niet-Russische Commissie heeft gisteren om 10.30 uur eon bijeenkomst gehouden in het Vredespaleis, gezamenlijk met de Russische Commissie, Sir Philip Lloyd Greame presi deerde. In zijn openingswoord stelde de president voor, dat de besprekingen over het door de sub-commissie te behandelen vraagstuk een zoo volledig mogelijk en openhartig karakter zouden dragen, waarbij in acht zal worden ge nomen de onderlinge afhankelijkheid van het werk der drie sub-commissies. De president is van meening, dat de taak der sub-commissie niet alleen moet gericht zijn op de bevrediging van houders van eigendom men in Rusland, maar dat zij zich ook moet bezig houden met het meer algemeen pr-obleem van Rusland's wederopbouw. Sir Philip Lloyd Greame bracht hierop de door den heer Krassin te Genua gegeven ver zekering in herinnering, volgens welke het voor Rusland niet onmogelijk zou zijn, 90 pet. der eigendommen terug te geven en schadever goeding te betalen over de resteerende 10 pet. De president stelde voor in de eerste plaats de teruggave van eigendommen aan vroegere eige naren in behandeling te nemen. Deze eigen dommen kunnen worden verdeeld in drie cate gories: i. eigendommen van industrieelen en com- mercieelen aard; b. onroerende goederen; c. verschillende soorten van eigendommen. In aansluiting met deze procedure zal het noodig zijn, na eerst de kwestie der teruggave van eigendommen te hebben afgedaan, over t gaan tot bespreking van de voorwaarden waar onder eigenaars van teruggegeven fabrieken in staat zullen worden gesteld deze weer in ex ploitatie te nemen. Ook zal het noodig zijn na te gaan, volgens welke methode schadevergoe dingen zullen worden toegekend en uitbetaald. In zijn antwoord stemde de heer Litwinof er in tx>e, dat het gemakkelijker zal zijn voor de door de sub-commissie te behandelen vraag stukken een practische regeling te vinden, dan een principieele oplossing. Hij voegde hieraan toe, dat, wanneer de Rus sische regeering eigendommen aan particulieren zou uitgeven, zij zich hierbij vóór alles zou laten leiden door den wcnsch, Rusland's econo misch loven op de meest doeltreffende wijze te herstellen. Daarom wenschen zij bij de uitgifte van eigendommen niet in overweging te nemen wie vóór de revolutie eigenaar was. Bovendien wenschbe hij de aandacht van de sub-commissie te vestigen op de Russische Wetgeving, die met het oog op den eigendom sirtds Genua is inge voerd en tevens overhandigde hij den president den tclcst van een desbetreffend decreet van recenten datum. De Belgische, Fransche en Italiaansche ver tegenwoordigers wezen er op, dat zij de op merkingen van den heer Litwinof ten opzichte van de hierboven gedefinieerde houding der Russische regeering niet kénnen aanvaarden en zij verzochten dit punt hui ten de discus sie te laten. De president verklaarde het hier mede eens te zijn en voegde hieioan als zijn meening toe, dat de bezitters van eigendom men nooit naar Rusland zullen lerugkecren op .de door den heer Litwinof genoemde voor waarden. De heer Litwinof wees er op, dat indien hij de beweegredenen van de politiek der Russi- regcering heeft vermeld, hij dit alieen gedaan had ten einde misverstand in de toekomst te vei mijden. Hij voegde hier jan toe, dat indien het werk der subcommissie voor credieten be vredigende vorderingen maakte, dit er toe zou bijdragen de commissie voor privaat eigen dom tot een succesvol resultaat te doen ko men. 44 LAKUEDTilAAT. Ameratosrt. |PRI!SVERM!HOERING VUB VEIEARTIKtlEH Gedurende een hierop volgende discussie over het soort inlichtingen, dot de niet- Russische Commissie noodig heeft, wees de heer Litwinof er op, dat de Russische Com missie op haar beurt er prijs op zal stellen, inlichtingen te ontvangen over de totaal bedragen van de verschillende aanspraken, vollende onder de door Jen President ge noemde categorieën van industrieele eigen dommen. Hij stelde voor, te dien einde bij de com missie een vragenlijst in te dienen en zeide van meening te zijn, dat het gemakkelijk zou vallen daarop te antwoorden. Nadat de president had te kennen gegeven, dat naar zijn meening het in verschillende ge vallen practisch niet mogelijk zou zijn, de ge vraagde inlichtingen te verstrekken, werd be sloten, dat de niet-Russische Commissie het voorstel van den heer Litwinof in overweging zou nemen. En het 20e officieel communiqué (niet- Russische commissie) van 29 Juni luidt De 2e sub-commissie (schulden) der niet- Russische commissie is gisterenmiddag om 2.30 uur bijeengekomen onder voorzitterschap van den heer Alphand. Zij heeft behandeld de kwestie van het overleggen -aan de Russische Commissie van in ruime sorteerin? Tooi'9i»!f<!en.[ E. R31EWEG, Langestraat 39. TH 462 j de statistieken, betreffende de Russische schuldpapieren, toebehoorende aan vreemde lingen. Zij heeft eveneens beraadslaagd over het ver zoek van do Russischo Commissie om een uitvoerige \'ragenlijst te zenden aan de hou- ders van Russische fondsen. Bclgië's antwoord op Litwinof's nota. Naar wij vernemen heeft de Belgische dele gatie ter conferentie in antwoord op de dezer dagen gepubliceerde nota van den heer Litwinoff aan d«» secretaris-generaal der niet- Russische commissie bericht, dat de mededce* ling door België non den minister van buiten- londsche zaken van de namen van België's gede legeerden ter conferontie te 's-Gravenhage in zich sluit de aanneming door België van de zes clausules, aangenomen in de voltallige verga dering te Gcnuo, den 79en Mei 1.1. Verder vernemen wij, dot de Fransche dele gatie hoar antwoord op dien brief van Litwinoff nog niet ingezonden heeft, omdat zij nog in afwnchtirg is van een nota der Fransche regee ring. ALCOOFWONINGEN. De Minister van Arbeid had de hoogleeraren Eykman te Utrecht, Van der Steur en Valcke nier Kips te Delft uitgenoodigd hem voor te lichten bij de beantwoording van de vraag of gunstig moet worden beschikt op een verzoek van burgemeester en wethouders van Rotte' dam om premie voor alcoofwoningen. De commissie heeft haar rapport uitge bracht. Zij is van mecning, dat de bouw van de alcoofwoningen, waarvoor steun was gevraagd, niet mag worden bevorderd op grond von con structieve, hygiënisch en moreele bezwaren, welke mot behoud van het type slechts in zeer geringe en niet afdoende mate kunnen worden ondervangen. De commissie herinnerde er aan dat reeds door Pierson terecht in het licht is gesteld cn op goede gronden aangetoond, dot het woning- vraagsluk in de eerste plaats is een vraagstuk van levensstandaard. Men dient ook onder de tegenwoordige economische omstandigheden het algemeen belang door de bevolking te ge wennen aan het behoorlijk bewonen ceneT be hoorlijke woning. De bouw van slechte wonin gen als de in het ontwerp voorgestelde alcoof woningen mag naar haar oordeel zeker niet door het verleenen van geldelijken steun door hel Rijk worden in de hand gewerkt. Het rapport zal worden gepubliceerd in de Mededealingen van den Gezondheidsraad, die in Juli zullen verschijnen. DE KAMERVERKIEZINGEN. Het totaal aantal kiezer». Het totaal aanta! stemgerechtigden in het ge- heele land voor de aanstaande verkiezing voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal bedraagt 3.378.824. Dit aantal is over de verschillende Kieskrii gen als volgt verdeeld Kieskring ('s Hertogenbosch) II (Tilburg) III (Arnhem) IV (Nijmegen) V (Rotterdam) VI (Den Haag) VII (Leiden) VIII (Dordrecht) IX (Amsterdam) X (Den Helder) XI (Haarlem) XH (Middelburg) Xffl (Utrecht) XIV (Leeuwarden) XV (Zwolle) XVI (Groningen) XVir (Assen) XVIII (Maastricht) De zingende candidaat. Te Winkel (N.-H.) is de heer KI. Driehuis, de politieke lijster, opgetreden voor de Rapaille- partij. Een talrijk publiek was aanwezig. Nadat de heer Rijnders gesproken had, zong de heer Driehuis zijn rede. Er was gelegenheid tot de bat. Doch d<it moest ook zingende gebeuren, anders kon geen disqussie worden toegestaan. Een deT aanwezigen maakte van dat aanbod ge bruik en jubelde zijn bedenkingen uit „con espressione". Van repliek zag Driehuis af, om- 175.291 T65.54I 782.760 770.710 250.079 793.792 754.860 226.920 364.886 762.547 754.763 779.637 791.483 796.642 273.250 180.062 97.557 785.376 iridoi^ dat hij niet zoo gauw de melodie kon vinden^! en wie een beetje muzikaalwaren nnngelegcÖ hebben hem dat niet kwalijk genomen, zegt hei N. v. d. D. Spoorwegvervoer van stembuspapieren. De Spoorwegen hebben maatregelen gelrofi? fen voor een snol vervoer von de stembuspapie-V ren naar do hoofdstemburenu des avonds 5 co^ des morgens 6 Juli. Voor zoover de pokken niet do®r de ledeflj von de stemburenux in de rijtuigen medegeno-f men worden, kan het vervoer als bagage ge< schiedcn. De geleiders kunnen, mits voorzien van eeri' geldig plaatsbewijs tot den bagagewagen tocgeV laten worden, om toezicht op do pakketten t4 houden. Zoo noodig zullen voor een regelmatig vort voer extra bagagewagens in den trein geplaatst» worden. Pensioenwet 7922. Het Staatsblad no. 399 bevat een besluit vntU 79 dezer houdende bepaling nopens het in went, king treden van de Pensioenwet 7922 (StJbl. noJ 240). Daarbij is bepuald, dat deze wet, met uit* zondering van het tweede cn het derde lid vare. artikel 774, mot ingang van 7 Juli o.s. in werking zal treden. Poleis Noordeirule. Het Koninklijk poleis in het Noordeinde tfl 's Gravenhagc zol vnn 30 dezer tot en met 5! Juli voor de publieke bezichtiging zijn gesloten* Een hospitium te Kampen. In een na afloop van den Thcologischen School* dag te Kampen gehouden vnrgadering is, naar, de Stand meldt, in beginsel besloten tot de op» richting van een Vereeniging tot stichting en in* standhouding van een Hospitium te Kampen. Irt het voorloopig bestuur zijn benoemd de heeren prof. dr. H. Bouwman, prof. dr. T. Hoekstra, J« van der Woude, J. H. Kok, allen te Kampen, dsj K. Oussoren te Broek onder Aklcerwoude, ds. P* Bos te Stadskanaal en ds. A. Scheele te Kapel le» Biczei inge. Ecnmnnswogcns. De proef met éénmanswagens op het tramnet is te Amsterdam zoo goed uitgevallen, dat B. en W. een crediet vnn 82,500 hebben ge» vraagd om 75 trams te veranderen in éénmans wagens. Ze zullen dienst doen op de tram Sta» tionVan Woustraot, op welk traject geen nn» dere trams zullen loopen. De wagens worden! zóó ingericht, dat de passagiers op het vóór- balcon kunnen instoppen en betalen en nlleeiV over het odvterbalcon den wagen kunnen ver laten. Tijdens den rit worden automatisch allo treden opgeklapt en de baloondeurcn gesloten, zoodat in- en uitstappen onder het rijden niet mogelijk is. Nieuw Pensioenrcglemcnt Ned. Spoorwegen. Het ontwerp voor een nieuw pensioenrcgle» ment voor het personeel der Ncderl. spoorwe gen zol dezer dogen door de directie aan do be* sturen van de erkende vakvereenigingen wor den toegezonden. De Ncderlondsche spoorwegen hebben, even als het vorige jaar, ook voor dit zomerseizoen 700 gesloten goederenwagens ingericht om uit* sluitend voor rijwielvervoer te worden gebruikt. Invoerrecht op sigaren gevraagd. De firma Eugène Goulmy en Baar, sigaren fabrikanten te 's-Hertogenbosch heeft een adres, door tal van andere sigarenfabrikanten med® onderteekend, aan den minister vpn Financiën gezonden met het verzoek evenals in Denemar ken en België, een ontidumpingswet in het leven te roepen, en op sigaren die hier te lande wor den ingevoerd con vost recht van 25 per 7000 stuks te heffen boven de bestaande rech ten, DE CONTRACTACTIE IN DE BOUWVAKKEN. Slechts een geringe loonsverlaging. Naar wij vernemen zijn de onderhande 1 ingen* tusschen de patroons- en werknemers-organisa» ties in de bouwbedrijven zooveT gevorderd, dat tusschen de hoofdbesturen overeenstemming is verkregen. De organisaties zelf zullen aan het door ROBERT HERRICK. 42 ^Erg ziek „Geestelijk." „Heb je hem meegebracht. *Hij komt morgen." yWaar breng je hem onder?" ^Hier of daar net als de anderen." Ze glimlachte in zichzelf. Ze wist, dat di<? a ton, een heel rijk man was, gewend aan den Veeldekont der beschaving. De gedachte, dat Vij ingedeeld zou worden bij dien bedelaars- vtroep of in een hangmat zou moeten liggen in gen winderige tent, maakte haar vrooiijk. „Erik," zei ze na een kort stilzwijgen, „wist te dat de Eyrie dezen zomer weer bewoond £al worden Hij wachtte even. 1 „Mr. Elport zei, dat mijn oom het huis weer Open zou maken, en" zij aarzelde onwillekeu- .rig, een beetje bang wat haar man van het ^Jüeuws zou zeggen „en moeder komt bij \em Ze wendde haar oogen af toen ze zijn boozen ^lik zag. Ze durfde hem niet bekennen, dat ze Wit zelf aan haar moeder had voorgesteld toen haar geantwoord had op dien eersten brief. „Op die manier sluiten ze ons van alle kan ten in," zei hij. „Wat bedoel je „Eerst komt I^ort, <Jan zijn spoorweg en al liLonzio- die d*ar fceLiifivolg van is onder anderen die dikbuikige millionair, die hij me op mijn dak stuurt en nu weet je moeder je hier in de wildernis ook al weer te vinden. „Dat is heel natuurlijk," bracht ze zwakjes in het midden. „Arm, oud moedertje I" Hij keek haar boos aan. „Ze komt hier alleen om je terug te krijgen, jou cn je kind. „O neen, dat niet." Ze lachte om mijn overdrijving. Elport wil, dat ik hier een paar aardige huis jes zet, dat ik een waterinrichting maak van de Genezende bron. Het eind is nog, dat hij een boot laat varen op zijn treinen, ons water ver koopt aan de buffetten en propaganda voor ons maakt in de berichten, die in zijn treinen ver spreid worden Ze sluiten ons overal in. Het is tijd om weer verder te trekken, vrouw I" Hij legde zijn hand op haar schouder als een ruwe lieflcoozing. Ze keek op en glimlachte hem toe, toen trok ze met haar kleine handen zijn hoofd aan haar borst. „Daar ben ik nu nog niet voor klaar, mijn Wilde," fluisterde ze liefkoozend. „Ja, ik vergat het kind I Als het er is, zullen we het in een doek wikkelen en kan je het op papoeamanier op je rug dragen. En dan trek ken we weg I" Ze ging er niet verder op in. Wat gaf het om te redetwisten, scheen de blik in haar bruine oogen te zeggen. Het leven ging imm eis van zelf, deed altijd zijn eigen zin, net als nu, en de bedoeling van dit moeder worden was toch niet om verder de wildernis in te trekken en haar knorrigen meester te volgen op den voet. „We zullen in ieder geval wel oppassen, dat ze ons niet te pakken krijgen," mompelde hij. Het einde was, dat de jonge vrouw rustte in de armen van den man. Haar zachte hand speel de langs zijn gespierden nek een geheimzin nig licht in haar bruine oogen, een blik in de tóekomst weerspiegelde zich in de zijne I Als altijd en altijd van af het begin der tijden. xn, Zij hoorde voor het eerst van haar man, dat haar moeder op de Eyrie was aangekomen. „Ze zijn van morgen gekomen, zooals oude Jack zei tien koffers, drie vrouwen, een Ja- pansche kolc en een Engelschman. „Fenton I" riep ze uit, niet lettend op de spot tende manier, waarmee hij mevrouw Goodnow's gevolg opnoemde. „Je wilt er zeker vandaag nog heen." „Ja, ik ga zeker eens," zei ze, haar verlangen verbergend. „Ik blijf aan de bron eten bij Percy," zei hij kortaf. Hij had zich kennelijk den toestand goed in gedacht. Nu hij zich niet verzette, dat zij weer met haar oude omgeving zou omgaan, moest zij niet venvachten, dat hij er deel van zou uitmaken. Hij wachtte bij de hut, terwijl zij zich klaar maakte om naar de Eyrie te gaan. Zij dachten allebei aan hetzelfde aan dien dag veertien maanden geleden, toen hij die kleine correcte wereld was komen binnenstappen en zij hem op een wenk, gevolgd was uit haar moeders huis naar de wildernis. Vandaag leek haar dat een gewichtiger punt toe dan toen. Hun liefde was een bijzondere verhouding geweest een uitdaging van de gewone liefde, de algemeen erkende. De plechtigheid zelf was een teeken van verzet. En nu voelde zij zich schuldig, dat ze in zijn oogen terugkeerde tot het conventi- oneele, de vlag van uitdaging om zoo te zeggen, naar beneden haalde en ze was innerlijk blij, dat de gelegenheid zich voordeed. „Je schijnt nog al haast te hebben om te gaan," zei hij. Ze glimlachte flauwtjes. „Zijn die maanden alleen met mij zoo erg geweest, hier in de eenzaamheid „Erik I" protesteerde ze. „Je scheen gelukkig te zijn een tijdje ten minste I" „Je weet hoe gelukkig we zijn geweest hoe gelukkig we zijn," verbeterde ze vlug. „Toch doe je je mantel aan en zet je hoed op en loop je bij de eerste de beste gelegenheid weg," hield hij vol op spottenden toon. „Je weet, dat ik gelukkig met je ben," wierp ze tegen, „maar het is toch natuurlijk" ze aar zelde en onwillekeurig viel haar blik op haar figuur, dat haar toestand verraadde. „Het is heel natuurlijk," herhaalde hij zach ter. Na een oogenblik stilzwijgen, toen ze klaar was om heen te gaan, ging ze naar hem toe en sloeg haar armen om zijn hals. „Mijn Wilde," fluisterde ze, „waarom kan je niet wezen als anderen „Dan moest ik eerst zijn als onderen!" „Och waarenr niet een heel klein beetje," flapte ze er op eens uit. „Zwak en machteloos gebonden aan han den en voeten zou je dat willen?" hij onttrok zich plotseling aan haar omhelzing en ging naar zijn werk. Zij ging het bosch door naar de Eyrie. Ze wandelde langzaam voort, en dacht bij zich zelf, dat haar man eigenlijk met haar mee had moe ten gaan, inplaats van die arme zieken te behan delen aan de Genezende bron. Ze peinsde over het vele, dat in haar stil leven gekomen was sinds ze haar moeder verlaten had. Ze zag een beetje op tegen de eerste ontmoeting en tegelijkertiid had ze er een droef verlangen naar. Fenton, de bleeke Engelschman met het gladde vriendelijke gezicht stond op de veranda cnl gaf de bedienden bevelen over de koffers. Ze was blij om Fenton te zien een automaat met veel overleg. Toen ze hem zag, dacht ze dadc* lijk aan orde en netheid en aan de stad. „Wel Fenton," riep ze, cn ze bedwong zich! om hem geen hand te geven. „Hoe gaat het met je?" ,Hecl best, juffrouw Helen en hoe gaat het met u?" vroeg hij op zijn onberispelijken bedienden» toon. Ook heel best? Dat is goed. U vindt Me» vrouw boven op haar kamer, ja dezelfde kamer, die Mevrouw vroeger hadO ja, we hebben1 een heel gemakkelijke reis gehad de treinl rijdt nu verder door een groote verbetering, vindt u niet?" Toen ze het huis binnenging, vond ze veel goeds in Fenton's levensopvatting: alles eved geregeld en betrouwbaar. „Moeder!' Ze hoorde mevrouw Goodnow juist met haat! schrapende stem tegen de kamenier zeggen: „Je zult hier in dit oord wel geen kleerborstel kunnen krijgen. Je hadt niet moeten vergeten rrf; een in te pakken wees voorzichtig met der voering," en toen de dienstbode verdween, ging, ze op den zelfden toon door tegen haar doch ter: „Zulke onbekwame dienstboden als j° te*' genwoordig toch hebt en ze vragen zulke ge* weldige loonen!Wel, Nel, hoe gaat het meï je?" In haar blik las Helen al de kritiek, die zei sinds haar dochter het huis ontvlucht was, ha4 moeten bedwingen. „Heel goed, Moeder!" (Wordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1