lKK«8Fp^7^~td „lhirondellF naar 16-18 LAIGESIRAAT Mi ZILVER i ALPACA DE EEMLANDER BUITENLAND. BINNENLAND. feuilletónT DE GENEZER PRI1S DER ADVEilENTlEi) Democratisch of niet. WEGENS VERPLAATSING B. NIEWSG, £mrgarvg No; 2 11 mmmm, pott f V P« week (m«t grttti wickering ongtlvkktQ) f 0,17s, ahondcrlijko nummer*, ro.öl i i .-f- AMERSfOORTSCH DAGBLAD Maandag 3 Jul! 1922 99 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT. 513. van 1—4 regels 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, diemtaanbic* dingen en Licldadighcids adveitenticn voor de half* der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan ree» voordccligc.bepalingen voor het advcrlccrcn. Eend circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. |i&l| 3e koïwen'de verkiezingen giaiat Itoet om te detnvooratie; «bestaat er slechts één wen- dijk leventdle teg>en.steliliiiingc Democratlsdh- Zonservataef. «De diemooratde eisdht d'e uritge- iriiktQ wSbnv'eerdeffih'eidl van eeni volk, als I beginsel voor de te volgen politiek, aanmiete is mii'et gezegd, «dJat -elke bij vol'lasu fcneerdleaiherci gekomen reg'eenmig democra- püsch Is. Alleen dan- zal dit wèü 't geval zijn; ifwanne^ fhlet volk zelf die doordringing aft ptaa«tikund!ig en maatschappelijk leven, van jhiet dlemocratlsoh begimse], verlangt Zoo is bet tegenwoordige Kaïbiniet met de 9oor blaar igevolgdie politiek hiet resultaat van !de nagenoeg geheel democratischeverloie- ■favg van 1918. Toch za«l «er op h'et democratisch karakter van d'iit Kabi«niet n'og wel •wat aan te merken zijn en! nfu is het in zijn levenislaaig nog wel voor onverwachte gebeurtenissen' komen te ©taan, die een zwenking in democratische richting tengevolge hadden, wélke laatste anders allicht achterwege wa® gebleven. Za«I dfus werkelijk het demoora'tdsahe le vensprincipe in Staat en maatschappij ten volle zegevieren!, dan ds 't niet alleen noodig dat de -wijze, waarop de verkiezing van de volksvertegenwoordiging plaats heeft, demo- jpralv.is'dh is, maar dat ook, of (beter vooral, de kiezers waarachtige «democraten zijn. Wat is nu de democratie? Ben vraag, die zeer zeker duidelijke beantwoording eisoht, dn een tijd, waarin door iedere partij met dit woord' wordt geschermd, waar het een gemeenplaats dreigt le «worden in de mon den van politieke propagandisten van rood tot zwart. 'Men vrage zich daarbij ook af bij hoe veel van al die partijen is in werkelijkheid de democratie de eerste en laatste voorwaarde, voor de te volgen politiek. M.a.w. wie be schouwen de democratie als een nu een maal onvermijdelijk kwaad, wie als een bij zaak en «wie als de hoofdvoorwaarden voor elke staatkunde? De democratie erkent de gelijkgerechtigd heid van eiken mensch ten opzichte van de gemeenschap. Zij wil de gelijkheid van ont- wikkelingsvoorwaarden voor alle staatsbur gers. De democratie ligt in de natuur. Bij natuur volken van vroeger en thans zijn en worden niet anders dan democratische staats- of 'bestuursvormen aangetroffen. H'et kon ook niet anders: «want de democratie is de basis voor elke sociale verheffing en slechts op haar bouwend, kon de mensch'heid al de tijden marer evolutie, voortsohrijnend door autocratie, door slavernij, door tyrannie, 'despotisme, reactie en verdrukking, naar haar einddoel, de geestelijke en materiëele vrijmaking van alle individuen onder waar borging van ieders rechten. Zooals alleen op Öi&n bodem, van vrijen bloei sprake kan izijn, ruimte is voor alle soorten planten, zoo- «dat niet de een op de ander hoeft te para rite eren, nóch' de zwakkere door de sterkere wordt verdrukt, zoo kan alleen een volk groeien en bloeien, wanneer ieders recht tot leven en ontwikkeling door den ander wordt erkend, wanneer niet de een zijn voe dingsbodem wordt ontTukt, door den ander, «opdat deze, terwille van zijn genot- en baat zucht, des te krachtiger kan ontwikkelen. „In der 'Beschrangkung zeigt sich erst der Meister, „Unt das Gesetz nur karm ons Freiheit geben". Hier ligt het parool der dem«ocratie ïr rijn grootste volstrektheid -uitgesproken De «burger «heeft zich te richten, niet alleen naar eigen maar ook naar het algemeen be lang, aan den Staat daartegenover de taak, de individueels vrijheid zijner «burgers te waarborgen. Geen vrijheid dus aan de krachtigen, de zwakkeren aan him eigenbelangen op te offeren. Geen! vrijheid: die terug voert naar de tijden van 16 en meer urige werkdagen; geen vrijheid voor de natiën hun onderlinge geschillen met geweld en kracht van wa penen te „berechten". Maar vrijheid voor een ieder zich naar aanleg van lichaam en geest te ontwikkelen, om zich tot een hoo- ger levensplan te kunnen opwerken. Uit de vrijheid, beperkt voor zoover de gemeen schap dit eischt, het recht te doen ontwikke len en leven, dat is d-e taak der democratie. H-et is de eenig ware zedelijke volks- politiek. Laten rechtsohe en Vrijheidsbondsche dames en heeren het van de daken roepen, dat de politieke scheidingslijn, al- of niet- democratisoh fictief is, wie niet ziende blind en hoorende doof is, za-1 het begrijpen en het zal hem steeds duidelijker worden, dat het slechts de beslissing over dit punt kan zijn, die den ontwikkelingsgang niet alleen van ons volk, maar van de heele mensch- heid, voor een lange reeks van jaren zal beheerschen. Op onze kiezeressen en kiezers rust de niet gemakkelijk te vervullen plicht a.s. Woensdag aan deze beslissing mede te werken. Maar lang kan (hum twijfel nïet zijn. Vrouwen en mannen wanneer gij de vrij zinnigheid telt als een groot en edel goed, wanneer in Uw gemoed slechts een enkele vonk van ware democratie gloeit, stemt dan op de lijst der Vrijzinnig-Democraten. DT'ITSCHLAND. Het verdrag van Rapallo. Berlijm, T Juli. (W.B.). De rijksdagcom missie van buitenlandsche zaken heeft het ver drag van Rapallo goedgekeurd. Do groandistributicwct aangenomen. De Rijksdag heeft Zaterdag in derde en laatste lezing het wetsontwerp op de graan- distributie met 217 tegen 137 stemmen aange nomen. Tegen gestemd hebben de communis ten, de twee rcchtsche partijen en een deel der Belersche Volkspartij. Boekdrukkersstaking te Berlijn. Berlijn, 1 Juli. (W.-B.). Een groot deel der Berlijnsche morgervbladen is tengevolge van de staking der rotatiedrukkers niet verschenen. (Een N. T. A.-bericht meldt, dat alleen de „Rote Fahne" is uitgekomen). IERLAND. De toestand te Dublin. Dublin, 3 Juli. (R.) De gevechten begon nen om 5 uur. De goed georganiseerde aan- valtstroepen, gesteund door machinegeweren en artillerie, vielen met kracht de versterkte stel lingen der opstandelingen aan volgens een vooraf beraamd plan. Hun verliezen zijn gering. De opstandelingen, die zioh in een hotel ver schanst hadden, heschen de witte vlag nadat een paar schoten door hét gebouw waren gegaan. De Vrijstaters vermeesterden ook het hooger gelegen deel van O'Connellstreet, waar de op standelingen verscheidene gebouwen bezet hiel den en in welks omgeving zich, naar verluidt, ook De Valera ophoudt. Vanochtend om 1 uur werd in die omgeving nog hevig geschoten. Do opstandelingen zijn nog verschanst in het Greshamhotel in Sack- villestreet, waar zij, naar men hoopt, hun laatste schuilplaats hebben. Verscheidene mijnen, door de opstandelingen in de straten aangebracht, ontploften in de morgenuren, maar zij richtten geen schade aan. RUSLAND. Britsche hulp voor de hongerenden. Webster, de leider van de Britsche organisatie ,Save the Childern" m' het hongergebied van de Wolga is voor een (verblijf van enkele dagen te Londen teruggekeerd om advies uit te brengen over den aard dér relief-werkzaamheden in Rus land in de toekomst. De Daily Telegraph zegt, gewagend van de werkzaamheden van deze en de twee andere relieforganiscties, dat sedert half Mei de voor raden vlugger worden vervoerd en intact aan komen. Door den steun, verleend van de zijdo van het Engelsche rijk, zijn de volgende aantal len personen geholpen Russian Famine Relief Fund 250.000 volwas senen „Save the Children Fund" 302,000 kin deren, „Society of Friends" 145,000 volwasse nen cn 112,000 kinderen. Aldus is tenminste een millioen pond sterling uitgegeven. Ten aanzien von de toekomst der „relief"- werkzoamheden in Rusland zegt de Doily Tele graph, dat er geen roden is de hoop te koeste ren op een overvloedigen oogst. Nog jaren zal Rusland in voortdurend gevaar verkeeren van een dreigenden hongersnood. Maar de «kracht van den hongersnood is gebroken althans in het Wolgagdbied en als dc boeren niet door een of andere regeerings-requisitie worden beroofd van een deel van hun nieuwen oogst, dan moet hun positie veel gunstiger zijn dan verleden jaar. De cholera in de Oekraïne. De cholera breidt zich op onrustbarende wijze in de Oekraïne uit. Tot 7 Juni waren reeds 247 gemeenten door deze ziekte aangetast. Sederr Januari 1922 tot op 1 Juni zijn 7000 choleragevallen vastgesteld. Gedurende dezelf de periode van het vorig jaar werden slechls 400 gevallen waargenomen. De sanitaire toe stond laat alles te wcnschen over. Sedert 5 Juni zijn de apothekersbedienden in staking gegaan en zijn alle apotheken gesloten. De staking wordt gevoerd om een loonkwestie. De apothc- 44 LANGESTRAAT. Amersfoort. UITVERKOOP kersbedienden, die staatsambtenaren zijn, om dat de staat ook de apotheken in bezit heeft, hebben sedert twee maanden geen salaris ont vangen. Zij verlangen thans uitbetaling van het aohterstallige loon. De sterfte in de steden be gint een grooten omvang aan le nemen. VEREENIGDE STATEN. Amerikaanschc arbeidsconflicten. Chicago,'I Juli (R). Duizenden arbeiders aan de werkplaatsen hebben het werk neerge legd om zich bij de staking aan te sluiten, die afgekondigd is door dc voorzitters van zes ver- eenigingen van personeel aan de werkplaatsen, 's Middags waren er al een 50.000, die ver trokken waren. Chicago, 2 Juli. (R.). Het spoorwegver keer ondervindt van de staking tot heden nog geen onderbreking. De machinisten en conduc teurs nemen geen deel aan de actie. De direc ties der sporwegen deelen mede, dat alle treinen op de aangegeven uren zijn vertrokken. Washington, 2 Juli. (R.). President Harding heeft in een vergadering van mijneige naars verklaard, dat het in het belang van de werkgevers en van het pubUek was om samen te werken. Hij voegde eraan toe, dat, indien de werkgevers en werknemers er niet in konden slagen een oplossing van het tegenwoordige geschil te vinden, de hulp van de regeering zou kunnen worden ingeroepen. iugm-t-r-:-? - b vj a u* jLangestraat 39 - Tel, 462 jj Zilveren Rcgeeringsjubileum van de Koningin. Dcor verschillende Ornnjebonden zijn In onderscheidene plaatsen des Lands besprekin gen geopend, om liet 25-jarig rcgeeringsjubi leum van de Koningin (Sept. 1923) op waar dige wijze te vieren. Besloten werd alle oranjegezinde vcrcenigin- gen uit tc noodigen tot deelneming non de vor ming van een Lnndscomité, ten einde gezamen lijk voorbereidende maatregelen vost te stel len Er zal weldra een vergadering worden ge houden van afgevaardigden van de vcrecnigin- gen, die hunne medewerking toezegden instemming met het plan betuigden. Bezuiniging bij het Rijkstucht- cn Opvoedingswezen. Naar aanleiding van een verzoek om een on derhoud met den minister van Justitie in verband met de buitendienststelling vari het rijksopvoe dingsgesticht en van de tuchtscholen te Velscn en Haren, schreef de minister aan het bestuur van den Centrolen Nederlandschen Ambtenaars- bond, dat deze buitendienststelling haar grond vindt in den teruggang van het aantal verpleeg den in de gezamenlijke gestichten. Het verdere verloop van het bevolkingscijfer dezer gestich ten zal beslissen omtrent dc al- of niet-nood- azkelijkheid om tot buitendienststelling van nog meer gestichten over te gann. Daarvan is thans met zekerheid niets te zeggen. Kan de opheffing von het noodgesticht te Harderwijk over enkele maanden worden ver- wcaht, aan die van het Leeuwarder gesticht zal nog een aanmerkelijke vermindering der ge stichtsbevolking moeten voorafgaan. Verdere plannen te dezen aanzien bestaan bij de regee ring vooralsnog niet. De KAMERVERKIEZINGEN. Actie voor de N. K. P. Onder het opschrift „Afkeurenswaardige ac tie" schrijft „De Tijd" „Naar wij vernemen, hebben eenige leden dor Nieuwe Katholieke Partij het voornemen, het bekende portijbesluit, om alle verkiezingsoctie 6top te zetten, te verbreken, cn zonder zich aan de partijleiding te storen, een actie op eigen gelegenheid en avontuur te beginnen. Reeds verschenen advertenties in dien zin in liberalo bladen en morgen (Zondag) zullen door niet- katholieke, betaalde propagandisten, aan de ka tholieke kerkbezoekers bij het uitgaan der ker ken in de hoofdstad biljetten worden uitgereikt ter opwekking om tc stemmen op de candidoten der N. K. P. „Na deze plaatselijke actie zal, indien wij wel zijn ingelicht, a.s. Maandag (morgen) een op grooterc school begonnen worden over het ge- lieele land. Deze laatste hebben de onderne mers a.s. Maandag vastgesteld cn in alle stilto voorbereid, om aldus onmogelijk te maken, da* er morgen, Zondag, van den kansel tegen ge* waarschuwd zou worden, als zijnde deze actie niet alleen in strijd met de leiding zelf dc Nieuwe Katholieke Partij, welke sinds het be sluit tot stopzetting dergelijke actie beslist of- keurt, maar vooral met het verbod van de Bis schoppen." DE TABAKSWET EN DE STEMBUS. De Vcreeniging van Sigarenfabrikanten Het Oosten te Deventer heeft van de volgende can didoten voor de Tweede Kamer bericht ont vangen, dot zij willen medewerken tot introk king van de TabakswetAbr. Staalman, mr. A. C. Visser van IJzcndoorn, jhr. R. R. L. de Mu- ralt en dr. S. E. B. Bierema (Vrijheidsbond) mr. H. P. Marchant (Vrijz.-Dem. Bond); G. H. P. Bloemen fR.-K. Staatspartij)A. H. A. Arts (lijst-Arts); W. H. Vliegen (namens de geheelo S. D. A. P.); A. B. Kleerekooper, J. W. Albardn en W. van der Sluis zonden nog afzonderlijk bericht)dr. A. M. J. L. Kervel, F. W. Swane en C. v. d. Weijden (Nieuwe Katholieke Partij): E. M. Teenstra (Plattelandsbond); G. L. v. d. Zwaag (lijst-van der Zwaag); D. J. Wijnkoop (namens dc Communistische Partij)dr. C. H. A. v. d. Mijle (Nationale Bond voor Bezuini ging)Nine Minnema (Alg. Ned. Vrouwen-Or ganisatie) mr. dr. A. R. van Laar (Chr. Sociale Purtij)mr. S. van Houten (Comité voor ver*» kiezing van Liberale kamerleden) en H. Ooster huis (namens het Neutraio blok van midden standers). Dc nieuwe burgemeester van Blaricum. Dc nieuwbenoemde burgemeester van Blari cum, de heer J. J. Kloorenbcek, vervult naar wjj in het Hbld. lezen thans sedert een paoi jaar de functie van gemeenteontvanger te Bus- sum. Vóórdien was hij hoofdcommies t<*r secre tarie aldaar. Als jongen van de lagere school was hij onder burgemeester jhr. v. Suchtelen van de Haore in gemeentedienst getreden. Dezo merkte zijn vlijt en ijver en bevorderde zijn stu die. Na den dood van gemeentesecretaris Brons veld in 1909 kwam de jeugdige, ruim 20-jarige, gemeenteambtenaar reeds als diens opvolger in aanmerking; doch bij do stemming haalde hij één stem minder don de heer Reddingius, do tegenwoordige functionnaris. De heer Klonren- beek bleef daarna als hoofdcommissie werk zaam; in den distribvtietijd werd hij door burge meester s'Jncob aan het hoofd gesteld vnn don dienst der gemeentelijke 1 evensmiddelenvoorzic- ning. Zijn ontslag als directeur van dien dienst ver kreeg hij eervol, toen hij zich hnd overwerkt. Bij die gelegenheid bood het gemeentebestuur hem oen huldeblijk oon. Na de ontslagneming van den vorigen ontvanger werd dc heer Klaaren- beek als gemeenteontvanger benoemd. Burgemeesters herbenoeming. Bij Kon. besluit zijn opnieuw benoemd tot burgemeester der gemeentenGinnckcn cn Bavcl jhr. mr. K. Th. E. Serroris; Apeldoorn mr. W. Roosmalen Ncpveu; Koedijk W. Kool man, secretoris dier gemeente; Duivondijko J. Padmos, secretaris dier gemeente; Osscniss© A. J. RosseclZicrikzee mr. A. J, F. Fokker van Cvaycstein van Rengerskcrke; Locnersloot en Ru wiel mr. A. M. A. baron van Boetzelaer; Haskerland jhr. P. B. J. Vegclin van Clnerbcr- gen; Tubbergon L. P. J. ten Holder; Haren mr. D. Boeremq; Zuidwolde, M. Tonckens, secreta ris dier gemeente; Sittard A. A. H. Gijzclsj Hulsberg J. H. M. u Compo; Geulle A. M. H. E van Aefferdcn. STANDBEELD PRESIDENT STEIJN Donderdag n s. zal in Deventer de onthul ling plaats hebben van het standbeeld vnn den voormaligcn president van Oranjc-Vrii- staat. Wanneer men het stationsgebouw verlaat, ziet men aan zijn rechterkant het monument juist vóór den toegang tot het stadsplant- soen.. Het beeld zelf, dat ceno hoogte heeft van 3.50 M. (de dubbele levensgrootte) staat op een onzichtbaar voetstuk van 2 M. van beton vervaardigd, hetwelk geheel cn al om geven is door rotsblokken, evenals het stand beeld zelf, gemaakt van Fransche zandsteen. Het stelt den president voor in de houding van op commando zijnen burgers moed in sprekend, de cene hand liggend op een open geslagen hijbei en in dc andere hand zijn commandohocd. Zooals bekend is werd het beeld ontworpen cn vervaardigd door den Ilaagschcn beeld houwer Toon Dupuis. Het bedoelt eeno hulde te brengen van het Nederlandsche volk aan do nagedachtenis van den president, die het oud-Hollandsch element, de Hollandsche taal cn zeden in Zuid-Afrika, zoo krachtig verbreid cn ver dedigd heeft, en kon door bet daarvoor onder voorzitterschap van dr. II. P. N. Muller, voor malig gezant van den Oranje-Vrijstaat, ge vormd comité zonder financiccle moeilijk heden opgericht worden, dank zij de bij dragen van plm. 800 personen, uit ons land en dc werelddeelen buiten Europa, doch vooral uit Azië en Afrika. Na overdracht van het beeld aan dc g© meente zal in de groote kerk der Ned. Iferv. Gemeente ecne bijeenkomst plaats hebben. Dr. M. E. Houck, conrector van het Gymna sium tc Deventer, tijdgenoot zijner jeugd uit de jaren 1877—1879, toen de president daar leerde, zal „herinneringen aan president Stcijn's leerjaren" bespreken, mr. J. C. Kakc- becke, te Deventer, secretaris van het uitvoe rend comité en oud-advocaat 1c Pretoria zal het woord voeren over „president Steijn's commando-loer", de student in dc geneeskun de aan de Universiteit te Groningen, dc Oranje-Vrijstatcr J. S. Steijn zal „dc bete© kenis van president Steijn voor het Afrikaan sehc volk" schetsen en ten slotte zal prof dr. J. W. Pont, lid van het comité en voor Wie eens op het slagveld een stervend krijgmans in de brekende oogen heeft gezien, ■die zal zich lang* bedenken, vóór hij een oorlog begint. BISMARCK. door ROBERT HERRICK. ii Moeder vii^dt, dat ik liever op de Eyrie moest ♦omen voor mijn bevalling." „Waarom vroeg hij scherp. „Is zij soms een goede vroedvrouw „Er is er is hier zoo weinig plaats." „O, de hut is ruim genoeg." „Dat is het ook niet maar Ze wilde haar man niet zeggen, dat zij gewend was aan meer comfort dan hij haar gaf en dat boe graag ze zich ook flink voordeed als ze ge zond was, ze nu met haar bevalling een andere verzorging wenschte. ,Wil je graag naar de Eyrie gaan vroeg hij kelm. „Ik ben hier zoo veel alleen; Erik", begon zo weifelend. „Je wilt dus graag gaan f" viel hij haar met manlijke oprechtheid in de rede, „nu, dan ga je ook F Hij stond op en ging naar zijn schrijftafel, waar hij den hêelen avond bezig bleef zonder te spreken. Ze had op haar lippen om te zeggen „Na tuurlijk ga ik niet, als jij er zoo over denkt." 'Maar waarom zou ze eigenlijk niet paar haar jnoeder sroannatuurlijker? Zevondl, het weer een uiting van haar mans onverklaar bare grilligheid, een bewijs van zijn zonderling heid die afkeer, dien hij had van elke vorm van comfortAlleen maar comfort, niet eens weelde Zoo werd het kind dan te midden van comfort op de Eyrie geboren in dezelfde kamer waar de möeder vroeger had ziek gelegen. DERDE DEEL. Den eersten keer, dan Holden Mevrouw Goodnow ontmoette was aan het bed van zijn vrouw" even vóór de geboorte van het kind. De pijnen waren hij de jonge vrouw begon nen bijna onmiddelijk nadat ze van de stec- nen hut naar het kamp van den kolonel verhuisd was en men had haastig om haar man gestuurd. Ongelukkig was hij afwezig hij was naar de nederzetting en eerst laat dien avond, nadat zijn vrouw al vele uren geleden had. was hij op de Eyrie aan gekomen. „Hoe komt het in hem op," viel mevrouw Goodnow telkens weer opnieuw uit, „om weg te gaan als jij zoo'n pijn hebt." Tusschen de aanvallen door verdedigde Nel haar man. „Het komt eerder dan we verwacht "hadden." „Dat gaat altijd zoo." .„Hij heeft zijn werk zijn patiënten." „Zijn werk!" Mevrouw Goodnow wilde om Dr. Percy sturen, maar Helen wilde het niet hebben. „Mijn man zal mij niet in don steek laten," zei ze. Hoe uitgeput ze ook was na al die uren van pijn, merkte ze toch, dat de twee vijan den elkaar aan haar bed ontmoetten en was zij zich bewust van een herhaling van het tooneel. dat zich daar zoowat twee jaar ge leden had afgespeeld. Mevrouw Goodnow had er op gestaan om de oude Schotscho Nan te laten komen, die Goodnow ln hup jeugd ypix zorgd had, ook had ze getelegrafeerd om een kraamverpleegster uit het ziekenhuis in de stad, toen ze gemerkt Lad, dat de dokter geen pleegzusters had hij zijn bron. Met het zelfde korte knikje, dat hij me vrouw Goodnow hij die vorige gelegenheid had waardig gekeurd, duwde Holden de oude Schotsche vrouw op zij, boog zich over Nel heen en keek haar zonder iets te zeggen in de oogen. Hij legde zijn sterke, beenige hand op haar voorhoofd cn dadelijk werd ze kalmer, minder angstig, zijn blik wekte haar wilskracht op, al de kracht van haar natuur, net als dien vorigen keer toen zij den dood in het aangezicht had gezien. „Het zal alles goed gaan, Nel," zei hij. Zij probeerde to spreken, hem allerlei te vertellen, haar spijt te betuigen, dat ze aan haar moeders drang had toegegeven en hun huisje ,had verlaten, het zelfzuchtige van haar verlangen naar meer comfort en naar de hulp vnn bedienden. Ze fluisterde met moeite. Hij scheen haar te begrijpen en bracht haar tot bedaren. Hij had haar die tijdelijke ontrouw aan hun leven en hun liefde vergeven. Onder den invloed van zijn aanraking zijn onweerstaanbare kracht en zijn zekeren wil sloot ze tevreden haar oogen. Met zijn armen om haar heen wist ze, dat ze veilig was, ëvenats dien anderen keer, toen ze nog niet zijn vrouw was. „Tk zal teruggaan," fluisterde ze in zich zelf, „met zijn kind hij me en hij zal mijn zwakheid vergeven. En wc zullen nooit weer van elkaar gaan Toen ze den volgenden morgen wakker werd uit haar slaap van uitputting en men het kind in haar armen had gelegd, zei de oude kindermeid: ..Ze is een aardig klein ding, juffrouw Helen." „Zij!' riep de moeder. „Ja zeker, het is een mooi, klein meisje." „O!" snikle ze even. Ze kon niet begrijpen hoe het gekomen was, dat zijn kind geen jongen was! En weer kwam het ljaarjvpor in den eenigszips overspannen toestand waarin ze was, dat ze te kort was gekomen tegenover kaai meester in dezen grooten dienst, dien zij hem bewezen had. Eindelijk schepte ze moed en vroeg „Waar is de dokter „Ze hadden hem noodig aan de bron, een an dere vrouw is ook begonnen, ze kwamen hem van morgen vroeg halen." Een andere vrouw had hem opgeëischt op dit oogenblik, dat ze voelde het met een lichte jaloezie haar toebehoorde. Ze vroeg aan haar moeder, die juist op dot oogenblik binnenkwam „Weet Erik, dat het een meisje is „Zeker weet hij het." Toen haar man later in de kamer verscheen, kon ze niet zien aan zijn gezicht of hij blij of teleurgesteld was. Hij scheen verder van haar af dan den vorigen avond. Andere zorgen hadden zieh gedrongen tusschen haar cn hem. Hij was teedcr en opgewekt, zelfs vriendelijk tegen Me vrouw Goodnow, maar hij ging gauw weer heen om Nel rust te laten. Zij v/as besloten om zoo gauw mogelijk met haar kind naar de steenen hut terug te keeren, maar alles werkte tegen. Mevrouw Goodnow, die nu haar weinige over macht kon gebruiken, wilde er niets van hooren. 'Het kind was te zwak en had alle mogelijke zorg noodig. Er zou geen plaats zijn in de hut voor de twee verzorgsters, er waren geen ge- mokken, je hadt er niet eens warm water I Dan om deze, don om gene rede, bleef ze den heelen zomer op de Eyrie. Ze zag haar man dagelijks, maar nooit intiem en nooit lang. Hij had het drukker dan ooit met nieuwe patiënten uit de hotels in de nederzetting. Oogenschijnlijk scheen de samenzwering te lukken. De vriend, dien Elport had meegebracht, was bijna hersteldhet was een vreemd en be langrijk geval, dat een zeer speciale behande-. ling vereischte, die de dokter na veel geduld en moeite gevonden had. Er was nu een kamp van tenten onder do ■boomen bij de baai, dat Holden haar humoris tische beschreef als'Kippenhokken overal in het Tond. Hij nam ook proeven met de nieuwo 'baden, die klaar waren en trachtte uit te vinden hoe ze op de 'beste manier te gebruiken waren en hoe op die manier de genezende kracht van de oude bron het meest tot haar recht kwam. Hij was druk bezig, zijn geest van allerlei vervuld, en ze voelde met een pang, dat hij haar niet erg miste in ieder geval, probeerde hij haar niet over tc halen om thuis te komen. Eens op een middag wilde ze haar man ver rassen door naar de hut te wandelen en hem daar op te wachten. Ze ontvluchtte haar moeder en verzorgsters en ging alleen het bosch in. Haar hart klopte van opwinding. Ze had een soort heimwee naar de bron en het oude, eenvoudig© leven in haar nest op de klip, naar haar tuin cn naar de stille uren bij het vuur maar het meest naar haar man, van wien ze zich verder ver wijderd voelde dan de kleine afstand tusschen de bron en de Eyrie. Toen ze er bijna was, zag ze de welbekende blauwe rook uit den schoor* steen komen cn er kwam een glimlach op haai lippen. Erik v/as al thuis. Ze zouden samen avondetenze kon den nacht eigenlijk wel overblijven in die kleine kamer 'boven het meer. De deur stond op een kier, ze duwde die zacht jes open en ging naar binnen. Toen ze op den drempel bleef staan en ©1 de oude dingen be keek, die haar nu tooh eenigszins vreemd voor-, kwamen, hoorde ze schreien. Het was het zwak ke huilen von een kind en het kwam uit hóór kamer. Dikwijls in de maanden, dat ze haar kind wachtte, had ze in die kamer liggen droo« men van het schreien van haar kind, dat daa*> eenmaal weerklinken zou. .A, I .YWórdt vervolgd.);

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1