A. v. d. Weg, Langestr. 23 naar 18-18 LAKGESTIAAT L'HIRONDELLE DE EEMLANDER BUITENLAND. IinzeIchoollaarzen I PRIJS DER ADVERTENTIE!! met inbegrip van een PHYTCPHILSWE tenen schadelijke insecten of planten UITVERKOOP ^fëüTÜTËTONT" IQH. VAN D'jü, lawsiraatl. Tel. 70 «te oaaiyanp Wb. ï- o»iQiiiT5Pii»-37^zr: post t 3.—, pst weck (rast gratis vemkering sn oogelukktp) f 0J7&, ahoadcilljkc nummert E&IH. v:- H' AMERSFOOBTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. 31 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT 513. Dinsdag 4 Juli 1922 bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dicnstaanbic*) dingen en Licldadigheids-advcitcntlcn toor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan «tW voordccLigc bepalingen voor het advertccrcn. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op» aanvraag toegezonden. Ra ls hst duidelijk. jjSflte wekekjksch politieke chrcmtiloeur van ÈÉt öted waren wij niet van pllanj vóór 5 Juli I>og «een «artikel te schrijven. We hadden onze óenswijae over deiv stembusstrijd in ons an- Öael van Zaterd-aig* j.l. nteerg^etlegd: en hebben peefcnouweru in de intwertónig van onze zoo- Reel mogelijk objectief -behouden foesdhou- Irangeni op «ntze keizers. ÏMmddiels is de politieke toestand) in enkele 2x50 zeer veranderd; dat we ons ver- voelen (midden, tusschen) den propa- ini arbeid voor onze beginselen -Sn, nddkJen Sn dfe drukte, die eenie overtuiging «u eenmaal voor de oprecht bel-arvgsteillenx- tien in 's öfandls politiek meebrengt, ons nog jaens tot de lezers van ons blad te richten, )k>ot zij ter stembus gaan. jW5j herinn'eiren er aan, dat het al Vrij hekl>slbonden9 waren: dlie Tvunnie medeleden vani die Provinciale Staten v-a-ni NoordMHol- laavd, van de sociaal-democratisohe en de vrijziinn'ig-democratisdhe partij hebben aan- (gezocht, overleg te plegen over die verfde* zing van leden van de Eerste Kamer. Dit was op zich zelf volkomen zuiver. Zoo scheen het althans. Warut daarmee bleven die van maamn veranderde ld'beralen in de lijm sinds jaren en jaren gevolgd. Toen er nog g«een (evenredige vertegenwoordiging was, gaven elk soort «liberalen bdj de verkiezingen steeds» het parool uitsteimt op iedereen van links tegen den man van rechts. H«et „liever Turkacih dan Paapsch", m.a.w. «het anti-deri- -ca-liisme was het cement dat de liberalen «bond aan d)e linksehe democraten het is dus altijd zoo geweest, dat ook d'e meest conservatieve liberalen liberaal genoeg waren- om bdj de verplichte keuze tusschen- democraat en tileri-oaal den democraat te verkiezen. iNHi stond men «bij de Eerste Kanver-verkies >injg «ini N'oordHollarud voor een dergelijk 'geval. Men had de keuze tussdhien eene steiinbusv-saimenwerkinig met de democraten en de zekerheid), dat Rechts enorm zou wor den versterkt en dus kon men terecht oexnv- sepuent waar het scheen de sa-nventwer- kHnig aanvaarden met vrijzinnige en sociaal^ democraten!. Aohteraif «blijkt, d<at die conseqenti'e niet heeft bestaan'. De liberalen (sdo.)«hebben leerst samemverking «met de heeren van (Rechts gezocht, met de bedoeling de soci aal-democraten te wippen l Zij waren echter te veel-eisdhencl de d'erioa'len hapten nli'et toe en toen kwamen de Vrijheidslboniders weer op de oude lijn terug en sloten de her kende overeenkomst met d'e socialisten en de vrijzinnig-democraten. 'De Nieuwe Rotterdams che Courant sprak n«iet aboo V De Nieuwe Rotterdamsohe Cou rant gaf uiting aan de reactionaire gevoelens die tal van Nederlanders cup dit oo-genlbl-ik bezielen„in g^en geval op dien socia'-iisf werd het «motto, waarbij men. dam zoo vnien- delijik is, orus in gedachten me«t de socialis ten -te vereenzelvigen. NeenJ, zeide Dresselhuys. Ik ben bereid van' avond in een openbare vergadering het 'besluit van de liberale Statenleden van- NoordHHolland te verdedigen I Ma«arer viel niets meer te verdedigen*. Want onder invloed van de reactionaire ele menten ging de leider(f) der liberalen over stag, reisde met Drion naar Haarlem en 'haalde d«e liberale Statenleden over, het libe ralisme te offeren aan d«e reactie en te beskoten tot een optreden, dat slechte kon lekterv tot kradhtige verstericuLg- van het cle- ricaKsme. Tien minuten vóór de zitting van de Pro vinciale Staten viel het besluit. En sinds schrijft al wat Vrijheidsbond er is, in de pers, reeds vertelt al wat Vrijheidsbonder is in openbare vergadering, dat nu voorgoed de juiste richting is gevonden: nooit meer sa men gaan met «de democratie. Hoewel de Vrijheidsbonders weigeren de consequentie te aanvaarden door zich royaa'lweg conservatieven te noemen, vast staat, dat ze «hebben besloten met Rechts samen te gaan ter bestrijding van de demo cratie. De eewige verdienste van dit „kloek" partijwezen is dit, dat zij er zóó toe bijdra gen de politieke verhoudingen te zuiveren. Geen enkele democraat kan meer stemmen op een Vrijheidsbonder! Maar er is meer. De toenadering -tusschen Vrijheidsbonders en Christelijk-Historiscben zich uitende in hunne samenwerking in de vereeniging over vrij-oeconomische staat kunde, maakt voortgang. Het Algemeen Handelsblad dat jaren en jaren lang de li- «berale staatkunde was toegedaan, adviseert zijn lezers te kiezen tusschen Vrijheidsbon ders en Christelijk-Historischen. Wie meer voor het liberalisme voelt, zegt het blad, stemme op den Vrijheidsbond, wie meeT voor het nationale voelt, de Christelijke- Historische lijst. Het 'is een wèlkom geluid, dat uit het liberale kamp komt. Maar al wie in Neder -land nog werkelijk liberaal is, wie in Thor- «becke zijn geestelijken voorvader ziet, zal zich met afschuw aikeeren van hen, die uit angst voor de democratie hun liberalisme in den steek laten en overloopen naar 't kamp der Christelijk-Historischen. Welk een droevig schouwspel! Nog juist heeft minister de Visser getoond^ hoezeer zelfs de meest hreede man van Rechts onder den invloed «komt van het Roomsche cleri- calisme. En op hetzelfde oogenblik, dat elk oprecht liberaal zich ergert aan de olericale bekrompenheid, die de Christ.-Historische minister vertoont, roept de leiding der li beralen uit: liever cl erica-al dan democraat! Het is een afschuwelijke ontaarding, die wij bij de mannen van den Vrijheidsbond waarnemen. Slechts ééne goede zijde heeft deze hou ding der eens zoo fiere liberalen. Het ka«n voor het kiezerscorps nu volkomen duidelijk zijn, dat de Vrijheidsbond eene conservatie ve partij is, zóó oonservatief dat de Vrij heidsbond de Anti-liberale partijen liever steunt dan de vrijzinnig-en, die democraten zijn* In Thoibecke's dagen was elk vrijzinnige van nature democraat; thans kan geen enkel vrijzinnige zich meer thuis gevoelen in den Bond, die zich met den naam „Vrijheid' tooit maar die -metterdaad alle liberalisme afzweert. Voor den democraat niet alleen, ook -voor den Vrijzinnige is er thans ééne keuze: hij stemme de lijst der Vrijzinnig-democraten, lijst IQ, no. 1, Mr. 'H. P. Marchant. Kiest Marchant. Her verlcïezingsprogram der vrijzinnig'- demoeratische partij luidt: 1. Sluitend maken, der Staatsbegrooting, VERMEX tepn ongedierte m„ op huisdieren en pluimvee. - ïerltnjöliaar bii niet door belastingverhooging, doch door: 1. Vermindering der uitgaven voor leger en vloot met ten minste vijftig millioen gol den; b. Rantsoeneering ook der andere depar tementen door reorganisatie, waarbij ver mindering van bet tegenwoordig levenspeil der ambtenaren uitgesloten zij. 2. Afschaffing der Eerste Kamer en in voering van het referendum (volksstemming over w etsontwerpen). 3. Invoering eener nieuwe staatsinrich ting voor Indië met toekenning van zelfbe stuur (autonomie) op d-emocratischen n «- slag binnen het Nederlandsch staatsver band. 4. Gelijke rechten voor man en vrouw. Herziening van de huwelijkswetgeving op den grondslag van gelijke rechten der echt- genooten. Overheidszorg voor moeder en kind. 5. Bedrijfsdemooratie: wettelijke regeling der collectieve arbeidsovereenkomst; mede zeggenschap van werknemers. 6. Uitbreiding van het stelsel van ver strekking van grond aan landarbeiders tot andere groepen der bevolking. Verster king der positie van den pachter. Toeken ning van het jaohtrecht aan den grondver- bruiker. 7. Bestendiging van de als overgangs maatregel [ingevoerde premievrije ouder domsrente voor 65-jarigen en ouderen. 5) 14 LAXGESTRAAT. Amersfoort. WEGENS VERPLAATSING 8. Uitbreiding van de zeggenschap der Sla ten-Generaal over het buitenlandsch be leid. 9. Verzet tegen eiken maa».:gel, welke het peil van het volksonderwijs zou ver lagen. 10. Afstemming der Vlootwet. «Diit «program Iheeft «al -op andere partij programma's voor, dat het duidelijke, klare taal spreekt. En «vmt --neer zegt, d-e daden der vrijz. dem. kamerfractie zijn er mee in volkomen overeensteming. En daar komt het tenslotte op aan. Mooie woorden te over, vooral in verkiezingsdagen. Maar' de daden zijn daarmee vaak in flagranten strijd'. Niet alzoo bij de vrijzinnig-democra ten; schipper en zwabberpolitiek kennen ze niet. W-ie dan ook vrijzinnig denkt en de ge zonde d'emokratie wil bevorderen; wie zich keert tegen de revolutie maar even sterk -tegen de reactie, ook en vooral •omdat het juist reactie is welke revolutie kweekt, wie ieder een gelijke k-an-s wil geven op volle ontwikkeling zijner algeheele indivi dualiteit, •hij of zij stern-me op no. 1 van lijst IQ, op Mr. H. P. MARCHANT. te Berlijn ontvangen bericht werd Max. Harden, de bekende uitgever cn hoofdredacteur van Die Zukunft, hedenavond in Grünewald door man nen overvallen cn met ijzeren stangen neerge slagen. Het staat nog niet vast, of men hier met een moordaanslag dan wel met een aanval door roovers te doen heeft, doch dc eerste veron derstelling is wel de meest waarschijnlijke. Het is niet buitengesloten, dat Max Horden een der twaalf Joodscho politieke leiders is, die op do lijst der organisatic-C. stnon. De Tel. meldt nog d.d. gisteren Horden werd verschillende malen met een gummi-knuppel op het hoofd geslagen cn ge wond. De overval schijnt in verhand te staan met het laatste artikel van Harden in de „Zu kunft", waarin hij een krachtig optreden eischt tegen den Deutsch-Völkischen Bond. De aanslag werd gepleegd door twee opge schoten knapen. Harden werd van zijn woning in Grünewald naar een kliniek getransporteerd, waar hij nog hedenavond werd geopereerd. Di rect levensgevaar schijnt niet aanwezig te zijn. Terwijl een der daders is ontkomen, is de an dere, die ongeveer achttien jaar oud is, gear resteerd. Deze behoort tot het verbond van nn- tionaal-gezinde soldaten. Hij is met Horden, die weer tot bewustzijn is gekomen, geconfronteerd endoor dezen herkend. Dc bescherming der Duitsche republiek. B e r 1 ij n, 3 Juli. (N. T. A. Draadloos). De Pruisische minister van binnenlandsche zaken heeft den bond der „Aufrechten" en den JJeutsch-völkischen Schutz und Trutzbund" ont bonden. B e r 1 ij n, 3 Juli (V. D.) De rechtbank te Berlijn, die gisteren de aanklacht wegens be- leediging van minister dr. Hermes -tegen de redactie der Freiheit op grond der tegen hem gerichte oanvallcn moest behandelen, verklaar» de zich voor onbevoegd cn verwees de geheelo zaak naar het stoatsgerechtshoL De strijd tegen het Duitsche monorchismc. Pa r ijs, 3 Juli. (B. T. A.) Op de bestuurs vergadering van de C. G. T. verklaarde Jou- haux, dat het bestuur van het I. V. V. dezer dogen te Berlijn gaat vergaderen om dc Duit sche organisaties te helpen in den strijd tegen het dreigende monorchisme. De garantie-commissie. Naar de Tel. Union verneemt, heeft de garan tie-commissie thans vier commissies gevormd. De eerste commissie zal zich bezig houden met de rijksinkomsten; de voorzitter is een Engelsch- man, aan wien een Fransohm an en een Ameri kaan zijn toegevoegd. De tweede commissie heeft de controle over de rijksuitgavenvan deze is een Belg voor zitter. De derde commissie zal zich met de kapitaal vlucht uit Duitschland en den terugkeer van het reeds gevluchte kapitaal bezighouden. In deze wordt het voorzitterschap gevoerd door den Franschman Monclair van de garantie-commis sie. De vierde commissie, waarvan ook' een Fransohman voorzitter is, zal statistisohen arbeid verrichten. Hoar werkzaamheden, die van tech- nischen aard zijn, zullen zich ontwikkelen in samenwerking met de beambten van hot rijks bureau voor de statistiek. Door de eerste drie commissies hebben reeds prinoipieele besprekingen plaats gehad. De boekdrukkersstaking. De boekdrukkersstaking verhindert het ver schijnen van alle Berlijnsche bladen, ook dat der communistische Rote Fahne. De Berlijnsche vak- vereenigingscommissie besloot een mededee- lingsblnd uit te geven om de bevolking niet ge heel zonder bericht te laten. De vertegenwoor digers van den Gutenberg-bond sloten zich bij de boekdrukkersstahing aan. Het rijksministerie van arbeid tracht bemiddelend op te treden. DUITSCHLAND. EEN AANSLAG OP MAXIMILIAN HARDEN. De Berlijnsche berichtgever van 't Hbl. tele foneerde hedennacht T2 uur: Blijkens een op het hoofdbureau van politie vieier is als de vogelaar, die de vogels bedriegt door hun gefluit na te bootsen. Fr. BACON. OE GEÜEZER I FOTO ART IKE LEF jin ni!:sie sorteering: voorhanden. B. M9EWEG, j Lanaestraat 39. Tel. 4fi2 Voor het overige is do toestond onveranderd? De Berlijnsche boekdrukkers hebben in ccnl buitengewone algemecnc vergudering op Zotor«^ dag 1 Juli eenstemmig dc volgende bcsluitert; genomen: j I. Dc boekdrukkers eisclien een loon, hctwcltó minstens 300 mark per weck moet bedragen* Onafhankelijk of deze eisch door enkqlc firma's^ zol worden ingewilligd of niet, zal Zaterdag oirt 12 uur in alle boekdrukkorsbedrijvcn het werlrf worden neergelegd. 2. De arbeid in geheel Bep« lijn zal na inwilliging van eiken eisch slechtst gemeenschappelijk weder aanvaard wordend 3. De geheele orbeiderspers wordt in elk gevaïj stil gelegd. Er zal enkel een vakvcrccnigingsi blad verschijnen. B c r 1 ij n, 3 J u 1 i. (V. D.) Dc nlgemcene sto* king aon de Berlijnsche bladen duurt voort. i Dc Berlijnsche vakvcrccnigingcn hebben eert', eigen blad uitgegeven. Melaalarbcidcrsstoking geëindigd. Frankfort n.d. M., 3 Juli. (\V. B.) Het' conflict in dc metanl-induslrie is begolegd. Heft' werk wordt in alle bedrijven morgen hervat. Hebt IJ al eens kennis gemaakt mot1' onze artikelen. IFj een billijken prijs verknopen wij ullsluitenil h Klas Goederen. G. VAN DDiN, Juwelier-Opticien. Do overdracht vnn Opner-Silezië. Berlijn, 3 Juli. (N. T. A. Draadloos). Hc<' den, Maandag-voormiddag, had in do vijfds Opper-Silezische zóne de wisseling plaats dcf vlaggen, die voor Duitschland het verlies be-? tcckent vnn het grootste deel der industrie-dis*! triclen. Dinsdag 4 Juli beginnen de opruimings* maatregelen in de zcsle zone cn 9 Juli volgt do overdracht van Oppeln nun Duitschland, waar 10 Juli dc Reichswchr binnenrukt. Daar mee is dan de ontruiming van Oppcr-SilcziS door de intergeallieerde troepen geeindigtL B e u t h c n, 3 Juli. (B. T. A.) Do vlaggen,' der geallieerden zijn weggenomen en vervangen door de Duitsche vlag, wnornn de militaire hon neurs werden bewezen. Dezelfde ceremonie hnd te Gleiwitz plaats. Vervolgens werden beide plaatsen door de laatste bezettingstroepen ver laten. Het vertrek der Engclsche troepen- Berlijn, 3 Juli. (N. T. A. Draadloos). Vol* gens een bericht in dc Times worden de eerste Engelschc troepen van de inlcrgeallieerde bezet* ting van Opper-Silczië 9 Juli te Keulen ver* wacht. DE PROCESSEN TEGEN DE OORLOGS MISDADIGERS. Dr. Michelsohn vrijgesproken, Aon de Tel. wordt d.d 3 Juli getelefoneerd: Hedenmiddag heeft de tweede strofkomer van' het rijksgercchtshof te Leipzig uitspraak gedaan in het proces tegen den Berlijnschen vrouwen arts dr. Michelsohn cn hem van het hem ten laste gelegde vrijgesproken. De staat werd ver oordeeld tot betaling van de kosten van het geding. In de motiveering vni\ het vonnis wordt ge zegd, dat de rechtbank tot de overtuiging is gekomen, dat de aanklacht volkomen ongegrond is en geheel en al is weerlegd door hetgeen tij-t dens het proces l* aan het licht gekomen. Het bewijs is niet geleverd, dat beklaagde hetzij op-^ zettelijk, hetzij door nalatigheid de oorzaak is geweest van het sterven van krijgsgevangenen,^ Ook de andere punten der aanklacht, verduis-' tering, medeplichtigheid bij misdaden, het ple gen van abortus, zijn niet bewezen, eveneens wat betreft de ten laste gelegde mishandelingen! en daarom moet de rechtbank den beklaagde) vrijspreken. Naar het Journal des Débats mpldt, is hea proces tegen Michelsohn niet gevoerd op aan vraag der Fransche regeering cn heef* het F-raiv sche ministerie van justitie daarom de dagvaar* ding^van Fransche getuigen door hot rijksge-J rechtshof niet doorgezonden. Het proccs-Grossmon. Grosmann, de Berlijnsche blauwbaard, is Zn^ terdag te Berlijn voor de gezworenen verschep nen. De N. R. C. meldt dat 52 getuigen en lO.j door ROBERT HERRICK. 45 Ze voelde zich duizelig, onzeker. Ze herstelde zich en liep zacht naar de deur. Een jonge •vrouw lag in het bed, en trachtte een klein kindje de borst te geven. Ze leek ziek en uit geput en het kind huilde droevig, alsof het niet tevreden was met zijn moeder. Helen keerde Zich om en verliet de hut, terwijl ze de deur zachtjes achter zich sloot. Beneden aan den zandigen oever stonden witte tenten onder de gsoene boomen. Een man en twee vrouwen, als verpleegsters ge kleed, waren druk bezig. Het stille boschjc om de Genezende bron was heelemaal veranderd, sinds ze het 't laatst gezien hadZe hoorde voetstappen achter zich, keerde zich om en zag haar man, die met gebogen hoofd, zijn gewone houding als hij in gedachten ver diept was, het pad naar de hut opkwam. Toen hij haar zag, bleef hij verbaasd staan. „Nel jij hierriep hij uit. Ze hoorde aan zijn stem, dat hij het vervelend vond, dat zij gekomen was en dat deed haar onaangenaam •an. „Waarom ben je hier gekomen vroeg hij cherp. „En nog wel heel alleen ,Jk wou mijn huis zien," zei ze en uit haar oogen sprak een bschuldiging. „Er woont 'Iemand anders in, heb ik gezi«R." ®Ja", zei hü haastig. ,Jk h«fe er een vrouw gebracht, die bevallen moest we konden haar hier beter verzorgen, dan als ze alleen in een tent lag." „Zoo", zei ze dof. Het was of hij haar had willen toonen, dat als ze het nest verliet, dat hij voor haar gemaakt had, er iedereen in kon komen, die het noodig had. „Wanneer is dat gebeurd „Zoowat zes weken geleden den dag na dat jouw kind geboren was Ze diende in het hotel. Ik zond Percy er heen, toen ze ziek werd. Maar toen ze in het hotel tot de ontdek king kwamen, dat ze een kind moest krijgen, jaagden ze haar weg- Daarom heb ik haar hier gehaald, er zat niets anders op." Hij vertelde dit alles, alsof hij niet begreep van hoe groot gewicht het was. Hij had haar huis, haar kamer, haar bed aan een meid ge uit het hotel gegeven, en aan haar kind, waar schijnlijk nog oneöht ook en dat vond hij alle maal niets. Vooroordeelen, die ze nooit bij zich zelf vermoed had, kwamen bij haar boven. Ze sloeg het pad naar de Eyrie in zónder verder een woord te zeggen. Ik ga nooit, nooit terug, dacht ze bij zichzelf. Hij heeft het ge daan om me te straffen I Maar ze wist, dat dit niet waar was. Haar man ging mee naar de Eyrie. Hij vertelde van allerlei van de bron lette niet op haar verdriet, al merkte hij het misschien. Hij sprak over verschillende nieuwe patiënten die hij kreeg, gewone en moeilijke gevallen, waarvoor hij zijn geest en zijn wils kracht moest inspannen. Voor het oogenbiik scheen hij zijn afkeer van vreemden, van alles wat nieuw was, vergeten te zijn. Het gebruik maken van zijn gave vervulde hem meer en meer, dat zag zo duidelijk, en hij was kennelijk onbewust van de verandering, die plaats had in zijn houding en in zijn omgeving. Ze luisterde, stil vijandig, maar zei niets. Hij is net als alle andere mannen, docht ze bü zich zelf hij loopt in den val. Wij Percy, Ho- race Elport en ik hebben dien voor hem neergezet, hebben hem er in geloktMaar ze zei niets. En ondanks haar beleedigde en booze stemming, was ze toch echt blij, dat hij succes had, en dot zijn werk zooveel beloofde. Aan het einde van den weg, zei ze hem haas tig goedendag, zonder kus, zonder hand. Ze snelde naar binnen naar het kind haar kind, dat voelde ze nu, meer dan ooit, niet het zijne. Eind Augustus begon mevrouw Goodnow to praten over heengaan. Ofschoon het na Nel's daad van verzet nooit weer heelemaal gewoon was geworden tusschen moeder en dochter, had het kind toch tusschen Prima bootgepend, munten nit Prijzen vanaf F 5,50 af voor Isefftijd 6 i 7 ja;»r hen beiden een sterken band gelegd. De oude dame begon er over, dat ze dochter en klein kind graag mee wilde nemen voor een kort bezoek waarom niet Helen wilde wel, maar ze had geen moed om haar man het plan voor te leggen. Op pervlakkig leek het zoo heel gewoon. Maar ze voelde, dat als ze nu ging, in deze stemming van verdeeldheid tusschen haar en haar man, ze nooit den moed zou hebben om terug te keeren. En hij zou haar niet voor den twee den keer in haar moeder's huis komen halen Die kans mocht ze niet loopen, want ze hield van haar man van haar Wilde en ze wilde hem niet op. die manier verliezen. Ten slotte zei ze tegen haar moeder „Ik wil Erik nu liever niet alleen laten misschien later eens als het zoo uitkomt" „Je bent toch niet van plan om hier je heele leven te blijven, hoop ik," zei mevrouw Good now kortaf. „Dc hoop het niet niet altijdMaar na tuurlijk, zoolang als Erik vindt, dat hij hier blijven moet „Kan hij dan geen werk vinden in een meer beschaafd oord vroeg de oude vrouw. „Het is geen levèn voor een vrouw je kunt hier je kinderen niet opvoeden V' Weer kwam de gewone klacht, dat haar kin deren haar verlaten hadden toen ze oud werd. Ze wilde Helen overhalen om haar invloed te gebruiken om haar man naar de stad te krij gen, hij kon zich dan vestigen in de een of andere wijk en zou net als andere verstandige mannen een gewone fatsoenlijke praktijk krij gen. Het was toch al niet voornaam voor een kind van haar vader om de vrouw van een ge wonen dokter te zijn geworden. Maar nu ze eenmaal gekozen en de fout begaan had, en be sloten scheen er bij te blijven, moesten ze er van maken, wat er van te maken was. En het beste was een goede betrekking in de stad. „Misschien zal dat eenmaal nog wel eens ge beuren," zei de jonge vrouw. Maar ze was niet meer zoo zeker van wat ze met haar Wilde doen kon ze wist niet in hoe verre hij te rade zou gaan met hear wcnschen. Daarbij zouden er, dank zij Elport en Dr. Percy, allerlei verbeteringen aan de bron ge maakt worden. „Nu dan," bromde mevrouw Goodnow, die ongaarne van het onderwerp afstapte. „Blijf <lan tenminste in de Eyrie, waar je goed en fatsoen lijk wonen kimt en ga niet terug naar die hut"i ^Daar ging Nel dadelijk op in. „Er moet hier wormwotcr-verwarming komen en met een paar veranderingen kan het huis uit* stekend in orde worden gemaakt voor den win* ter." Toen hoar moeder uitgebreide toebereidselen* begon te maken voor de terugreis naar de stad^i haar tien koffers pakte en het leger van be* dienden zich liet scharen, begon Helen over het onderwerp om de Eyrie te houden en er denr volgenden winter te gaan wonen. Ze was i*cr* baasd, dat haar man dadelijk met bet plan imj stemde. „Dc geloof ook, dat je daor beter zult ten," zei hij. „Het is grooter er zijn meer gemakken.^ De ware reden, die er haar toe dreef, zei zé niet, evenmin als ze er een woord van gezegd» had, dat die andere vrouw in de steenen hut>j gewoond had. Holden liep de slaapkamer, waar dit gespte plaats had op en neer. Hij bekeek grimmig de kleinigheden, de fotografieën, het goed en de toiletartikelen waarmede de net als vroeger gevuld was. Terloops merkte hij op „Onze oude hut zal goed te pas komen. hebben een plaats noodig een eind van hen kamp af, voor de vrouwen." Het was alsof hij haar met opzet pijn wildei doen om zoo maar op eens hun huls, huw eerste nestje met al zijn herinneringen tot een6 hospitaal te makenWat had hij ten slotte» weinig gevoel, na alles wat hij getoond had in de intimiteit van hun liefde. Ze klemde de lip* pen op elkaar en ze herhaalde bij zich zelf het; oude gezegde von olie vrouwenMannen geverf ten slotte om niets. Zij houden ons eerst een* voudig voor den gek met hun uiting van gcf voel. (Wordt vervoljzdLX

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1