UITVERKOOP BUITENLAND. mm FEUILLETON. CE BFWFZFR tie Jaargang No. 6 MMSPK -Z jft poet f 3.—, pet week (met Rratis verzekering kgen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers PAOJ. RTSG „DE EEMLANDER DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT. 513. Vrijdag 7 Juli 1922 PUIS DU MKlTtlTlH r, !,Cr™ '5 bewijsnummer, elke rcfjcl meer 0.25, dienstaanbic^ dragen en Licldadighcids-advcitcnticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcrtccren. Eene circulaire» bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. (De Duitsche rijksdag- heetf gister het wets ontwerp ter bescherming der ïepubliek in eer ste lezing behandeld. Dr. Koester, de rijksminister van binnenland- zaken, leidt de bespreking in. Hij acht nge betoogen overbodig. Men moet thans ndelen. De wet tot bescherming der republiek de verschillende verordeningen moeten ver- ngen. Wij moeten den moed en de verant woordelijkheid vinden om de bronnen, waaruit fc laffe sluipmoordenaars zijn voortgesproten, t vernietigen. Wij mogen niet wachten tot men republiek den hols afsnijdt. Over bijzonder heden van het stelsel kan worden gepraat. Nog in den loop van deze zitting zullen verdere I wetsontwerpen worden ingediend. Het rijk heeft geen uitvoerend orgaan. Een dergelijke macht bezitten de bondsstaten echter wel. De scholen .en de universiteiten moeten de bakermat van de eepublikeinsche overtuiging worden. De wet moet geen tweede uitgaaf van de socialisten wet zijn. Het ontwerp tast de traditie niet aan. (Gelach rechts). Wij denken niet aan wraak en niet aan het verleden. Wij denken alleen aan de toekomst. Het land is in gevaar. Moge thans een teder zijn plicht doen. De afgevaardigde Silberschmidt (soc.-dem.) .zegt, dat de wet een uitzonderingswet is. Zij richt zich niet tegen een opvatting, maar tegen bepaalde kringen, die met alle middelen, welke de grondwet niet erkent, tot zelfs met behulp ven sluipmoord, de republiek willen vernietigen en het oude stelsel weer aan het bewind willen brengen. Door het beleedigen en het dooden van den leider der republiek moest de republiek zelf worden getroffen. De republiek heeft rot nog toe buitengewoon veel geduld gehad. Thans is het echter genoeg. De sociaal-democratische partij is bereid, op alle wijzen de republiek te helpen beschermen. Zij staat overigens op het standpunt, dat het ontwerp niet ver genoeg gaat. Het rijk moet een uitvoerende macht krij gen. Tn de commissie-vergaderingen moeten maatregelen in dezen zin worden overwogen. Indien de Rijksdag thans in gebreke blijft, heeft hi; geen reden meer van bestaan. De afgevaardigde Bell (Centrum) zegt, dat ©en lange reeks afschuwelijke misdaden het tref fen van krachtige maatregelen noodzakelijk heeft gemaakt. De republiek moet worden ver- I i'dedigd. Het centrum is bereid, deze wet te steunen. Kleine middelen kunnen thans niet meer hel pen. Het centrum wil van geen uitzonderings wetten weten. Deze wet wordt niet met het oog op een bepaalde partij gemankt. Niemand, hij moge nog zoo'n overtuigd monarchist zijn, zal een hoar worden gekrenkt, zoolang hij op zake Hjke wijze zijn opvatting verdedigt. Namens de democraten verklaart de afge vaardigde Petersen, dat ook zijn partij bereid is, den staat de middelen te geven, die hij noodig heeft om zich tegen zijn aanvallers te bescher men. Het slrafgerccht moet dientengevolge aan een herziening worden onderworpen. Te midden van de grootste belangstelling zegt Pervolgens de Duitsch-nationale afgevaardigde Duehringer, dat elke staat het recht heeft voor Zijn bestaan te zorgen. De gebeurtenissen der ketste weken lokken strenge maatregelen uit. De ontdekking, in het gansche rijk, van orga nisaties voor samenzwering en van moordcen- troles, de afschuwelijke moord op een hoog staand Duitscher, die alles cischt een onmiddel lijk krachtig optreden. Om deze redenen hebben de Duitsch-nationa- Jen de maatregelen van den rijkspresident ook prinoipieel goedgekeurd, maar zij waren ver- Pa asd en verrast, toen de rijksminister van justi tie verklaarde, dat de betreffende verordeningen litsluitend tegenover de rechterzijde zouden gelden. Spreker kan zich niet vereenigen met politieke kleingeestigheid van de zooge- taamde Deutsch-Völkische elementen. Maai Zorgelijke fanatieke personen vindt men niet al leen in zijn partij. Heeft de republiek alleen Hjanden aan de rechterzijde Mijn partij (De communist Hoellein roept: De moorde- naarspartij. Rumoer en woedende protesten rechts en links. President Loehc roept Hoellein tot de orde. De communist Maltzahn roept daar- bp: De bengels worden weer brutaal). Duehringer vervolgt: Ook voor de republiek moet het gezegde, justitie fundamentum regno- rum, gelden. (Hoellein interrumpeert en wordt door Loebe ten tweeden male tot de orde geroe pen). Wij staan op het standpunt der grond wet. De verordeningen van den rijkspresidènt waren echter voldoende. Ten slotte zijn al deze misdaden, en ook de schandelijke aanslag op minister Rathenau, gevolgen van het verdrag van Versailles en de opwinding, die dit verdrag bij het volk heeft verwekt. De wet zal een geldigheid van 5 jaar heb ben. Tijdens deze 5 jaar zullen er verkiezingen plaats vinden. Zullen nu de Duitsch-notionalen gedurende dezen gansc'nen tijd vogelvrij zijn en zooals thans aan alle beleedigingen worden prijsgegeven De wet is een treurig document van partij-politiek. Voor het ontwerp in dezen vorm zullen de Duitsch-nationalen hun stem niet uitbrengen. De onafhankelijke afgevaardigde dr. Rosen- feldt zegt, dat het niet geheel onjuist is, de Duitsch-nationalen als een moordenaarsbende te bestempelen. Men leze slechts hun rijdschriften, waarin onafgebroken tot den moord op mannen als Rathenau wordt opgehitst. In Beieren mankt men propaganda voor de monarchie cn de leden der vroegere koninklijke familie doen mee. Spre ker vreest, dat de bepalingen der wet ook te gen de linkerzijde zullen worden toegepast. De onafhankelijken wenschen, dat een andere wet het mogelijk zal maken de monarchistische amb tenaren te ontslaan. Ton slotte zegt spreker, dat Duitschland thans eindelijk een republikein als minister van verdediging moet krijgen. Slresemann (Duitsche Volkspartij), zegt, dot zijn politieke vrienden en hij zelf bereid zijn, de wet tot stond te doen komen, maar niet in dezen vorm. Ook de Duitsche volkspartij wil de tegenwoordige rijksvlag tegen beleedigingen beschermen. Spreker zegt, dat de persoon van den riïkspresident boven de partijen verheven moet zijn. Uit zijn woorden bliikt duidelijk, dat dit volgens hem met president Ebert niet steeds het geval is. Stresemann heeft nooit kunnen gelooven, dat er in Duitschland moordorgani- saties bestaan. De tijden hebben hem ongelijk gegeven. Dergelijke organisaties moeten geheel worden uitgeroeid. Men zou aan de nieuwe wet veeleer den naam van „wet ter bescherming der grondwet" moeten geven. Deze titel zou veel meer beteekenen en ook meer aan het doel beantwoorden. Het komt er thans in de eerste plaats op aan, alle krachten te vereenigen, die onder den tegenwoordigen staatsvorm tot heil van den staat willen werken. Rathenau was naar opvoeding en traditie geen republikein, maar hij had zich ter beschikking van de repu bliek gesteld. De leden van de tegenwoordige regeermg kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de treurige heerschendo toestanden. Haat en hartstocht mogen zich niet boven het hoofd van enkele personen concentreeren. (Geroep He1ffcrich 0, anders komen wij nooit uit deze atmosfeer. Dergelijke dingen gebeuren ook ann de linkerzijde. De aanval op den afgevaardigde Osann te Darmstadt is er een typisch bewijs van. In de eerstvolgende tijden kon Duitschland al leen op republikeinschen grondslag worden op gebouwd. Spreker's partij wilde hiertoe bijdragen. De republiek zal echter veel meer moreele overwin ningen behalen, indien zij niet aan beeldstorme rij doet. Een dergelijk verschijnsel is steeds een bewijs van gebrek aan cultuur. De wet bevat bepalingen, die veel verder gaan dan die van de beruchte socialistenwet. Met deze bepalin gen kan zich de Duitsche Volkspartij niet ver eenigen. De afgevaardigde Leicht (Beiersche Volks partij), sluit zich aan bij het standpunt van het centrum en van de Duitsche Volkspartij. Ook hij acht bepaalde wijzigingen der wet noodza kelijk. Ten slotte spreekt de communist Remele. Hij eischt, dat de arbeidersorganisaties er voor zul len waken, dat de justitie, de rijksweerbaarheid en de politie van monarchistische elementen gezuiverd worden. De wet goat spreker lang niet ver genoeg. Ook hij vreest, dat zij tegen de linkerzijde zal worden toegepast. Het wets ontwerp op de amnestie is ook onvoldoende. Spreker eischt in de eerste plaats de in vrijheid stelling van Max Hoelz. Het wetsontwerp wordt vervolgens naar de juridische commissie verwezen. Hetzelfde ge beurt met het wetsontwerp op de amnestie. VOLKENBOND. De kwestie der ontwapening. P a r ij s 6 J u 1 i. (B. T. A.) De tijdelijke ge mengde commissie van den Volkenbond voor dc beperking der bewapeningen heeft heden morgen vergaderd onder voorzitterschap van Viviani. Zij besprak de werkzaamheden der eerste sub-commissie en keurde de resoluties goed, die ingediend zijn met betrekking tot de vernietiging van het overtollige oorlogsmate riaal, het gébruik van vergiftige gassen en d conventie von St. Germain nopens den handel in wapens. DU!TSCHlAMr>». De wel lei bescherming der republiek. B e i 1 ij n, G Juli. (N. T. A. Draadloos.). Tijdens de discussie over de wet ter bescher ming der republiek in de juridische commis sie uit den rijksdog weerlegde de minister van justae de bewering, dat de wet slechts tegen rechts gericht zou zijn. Zij 'heeft integendeel betrekking op elkeen, die tegen den constitu- tioneelen republikeinschen staatsvorm is. De minister deelde mede, dot hij alleen moeilijk had kunnen besluiten tot opneming der dood straf in het wetsontwerp, maar zoolang deze in Duitschland bestond, behoorde zij ook in de wet ter bescherming der republiek. B e r 1 ij n, 6 Juli. (N T. A. Draadloos.). De rijksdag beraadslaagde heden over vier interpellaties in verband met de eerste lezing der wet ter bescherming der republiek. Ook in den Pruisischcn Landdag begon heden de dis cussie over de voorspellen, die olie partijen be halve de D.-nationale ter bescherming der re publiek hebben gedaan. Naar de Bcrlijnsche correspondent der N.R.C. verneemt, zal de regeering van Wur- temberg vermoedelijk protest oanteekenen te gen de aonneming van het wetsontwerp ter bescherming der republiek door den Duitschen Rijksraads. 44 LANCKSTKAAT. - Ameraloort.^. IWEPEHS VERPUATSIIIG f haar 16-13 LAN6ESIRAAT BLOUSES COSTUMES MÜHTEIS g Hildenbrnnd, dc WurtemberpfscLc vertegen woordiger in den Rijksraad heeft de vier Wur- tembergsche stemmen ten gunste van het ont werp uitgebracht, hoewel hij van zijn regeering de uitdrukkelijke opdracht had gekregen tegen de wet te stemmen. Hildenbrond heeft dus de wet gered aangezien deze met 2/3 meerder heid moest worden aangenomen. Indien de ver tegenwoordiger van Wurtemberg volgens zijn instructies had gehandeld zou de wet slechts 44 stemmen hebben gehaald en verworpen zijn geweest. De Duitsche regeeringscoalitic. Berlijn, 6 Juli. (W. B.) De centrumfrac tie en de fractie der democratische partij in den rijksdag hebben gezamenlijk een brief aan de D. V. P. gezonden, waarin gezegd wordt, dat beide, na de jongste redevoeringen van Becker, Heinze en Stresemann samenwerking met laatst genoemde partij mogelijk achtten, vooropge steld echter, dat men het erover eens wordt, dat wederopbouw van den staat en uitvoering van een sociale politiek slechts mogelijk zijn op den FOTO ARTS SKELET in rul»?e sorteering voorhanden. B. NIEWEG, Lanpestraat 39. Tb!. 4621 grondslag van den constitutioneelm republikein schen staatsvorm. Ten slotte wordt gevraagd, of de D. V. P. bereid is aan de regeering deel te nemen. (Een later bericht meldt, dat de D. V. P. be vestigend heeft geantwoord). DE MOORD OP RATHENAU. B e r 1 ij n6 Juli. (\V. B.) De Amerikoan- sche en de Ncderlondsche gezant, alsmede di gezanten van Chili, Zuid-Shvië en Portugal en de Bulgaarsche premier hebben den rijkskanse lier brieven van rouwbeklag wegens den moord op minister Rathenau gezonden. Ongeregeldheden te Berlijn. B e r 1 ij n, 6 Juni. (N. T. A. Drpadloos). In verscheidene stadswijken kwamen plunderin gen cn rekwisities van levensmiddelen cn auto's voor^ Onderhandelingen tusschcn het stedelijk bestuur cn de commissie van actie leidden even wel reeds tot herstel van dc orde en tot terug keer tot den vroegeren toestand. De menigte van arbeiders, die veiligheidspolitie in de kazerne belegerde, werd door de bedrijfsraden er toe gebracht zich terug te trekken. De hulo- poHtie der arbeiders zorgt tezamen met de veiligheidspolitie voor de orde. Het werk cvernl hervat, nodnt tusschcn de werkgevers en werknemers eenstemmigheid is verkregen om trent vergccding voor de verkorting vnn de loonen. De drukkersstuking. Op grond van het besluit der besturen der boekdrukkersorganisaties, dat de arbeiderspers weder zal verschijnen, is dc Vorwiirts Woens dagavond weder, hoewel in verminderden om vang, verschenen. De arbeiders in de drukkerijen van handcis- boeken en couverts zijn ook in stoking gegaan. Tusschcn de partijen wordt nog verder onder handeld. Doordat de stoking zich ook tot de rijksdrukkerij heeft uitgestrekt, is de biljetten- pers stil gelegd, zoodat het "obrek aan bank papier ernstig wordt. B e r 1 ij n 6 Juli. (W. B.) Van de Bcrlijn sche bladen zijn heden de Vorwürts en do Rote Fohne verschenen. Blijkens een mededeeling van het rijks- rninistcrie van Arbeid, dot lot dusver heeft getracht in het drukkeisconflict het stand punt der beide partijen duidelijk te doen vast stellen, heeft thans de rijksminister van arbeid de partijen gistermiddag tot een bespreking uitgenoodigd. Een radiogram uit Berlijn meldt, dat dc drukkerspatroons van pion zijn gemeenschap pelijk een „noodcoirrant" uit te geven, indien de stoking voortduurt. Wilde stoking. Te Stettin zijn do matrozen en stokers in een wilde staking gegaan. Duitschland cn Polen. B e r 1 ij n, 6 Jul i. (N. T. A. Draadloos). De Duitsrh*Poolsche economische onderhandelin gen, die eigenlijk in het begin van Juli een aan vang zouden nemen, moesten op verzoek van het nieuwe Poolsche ministerie, dat zich nog eerst in de kwestie moet inwerken, worden uit gesteld. De onderhandelingen zullen nu op 15 Juli beginnen. Opper-Silezië. Berlijn,6 Juli. (N. T. A. Draadloos). Ge neraal Lerond, voorzitter der intergeallieerde commissie, zal Zondag 9 Juli het volksstem- mingsgebied van Opper-Silezië verlaten. B e r 1 ij n 6 Juli. (N. T. A. Draadloos). Rijkskanselier Wirth spoort in een oproep ann de bevolking von Opper-Silezië deze aan kalm te blijven en zich te onthouden van alle vijan delijke handelingen in de eerstvolgende dagen, als de intergeallieerde commissie Opper-Silezië verlaat. Grootc brand in een spiritusfabriek. Hamburg, 5 Juli. (W. B.) De uitgestrekte gebouwencomplexen van de Noord-Duitsche spi ritusfabrieken in het Billewerder Ausschlag branden sinds vanmorgen. De brand wordt toe geschreven aan een ontvlamming in de opslag plaatsen. Het vuur sloeg met razende vaart op alle gebouwen over. Tegen negenen vlogen twee groote spiritus-tanks in de lucht. Onder de puinhoopen raakten vier brandweerlieden bedol ven, van wie één gedood en drie gewond wer den. Ook werd vastgesteld, dat door de ocrst« ontvlamming één arbeider gedood cn verscheid dene anderen door steekvlammen werden gev^ wond. (Volgens een ander bericht zijn vier pew sonen gedood cn zes zwaar gewond). FRANKRIJK. A Dl- SCHULD AAN D1:N OORLOG. Besprekingen in de FronscIvO Kamer. P n r ij s 6 Juli. (I lavas) Dc Kamer 1: c sloot met 445 tegen 29 stemmen de rede vnn Vivinni tc doen aanplakken. Doamn werd voortgegaan" met <Je behandeling dor interpellaties inzake de verantwoordelijkheid voor den oorlog. De communist Cnchin oefende critiek uit op wat hij noemde de Russische cn Bnlkan-politielö von Poincar-' vcor de gebeurtenissen van 1914 en insinueerde, dut Frankrijk Rusland in oorlog dreef. Hij herinnerde vervolgens aan do vredespoging van Karl van Oostenrijk in 1917, en betreurde het, dat die poging op niets is ul*- geloopen cn de oorlog daardoor is verlengd. Daarop beklom Poincnré de tribune cn lus eet* verontwaardigden brief voor, gericht non denf afgevaardigde Courtol door een arbeider van Clermont Forrond, die in den oorlog is ver-* minkt en die daarin vraagt om een einde to maken aan de verspreiding vnn propugnndn-go- schriften tegen Poincaré. Dc Kamer juichte hem langdurig toe. Vervolgens overgaande tot de debatten zelf, verweet Poincnré nan de communisten, dot zij een deel der verantwoordelijkheid vnn de Duit sche rs weg willen nemen cn op Frankrijk af wentelen. Hij toonde non, hoe Duitschland in Engeland, de Ver. Stoten cn zelfs in Frankrijk een campagne trachtte te voeren, zoonis het ii\ het eigen land heeft gevoerd, ten einde de ver antwoordelijkheid voor den oorlog van zich nf te wentelen. Briand interrumpeerde en wees op hot ulti matum, dat aan Duitschland werd gesteld, toen Von Simons te Londen de kwestie der verant woordelijkheid trachtte op te rakelen. De leden van de Duitsche nationale vergodering aan vaardden toen de vorontwoordelijkheid van Duilschlnnd, zoools de Duitsche onderhande laars het hadden gedaan bij het verdrag van Versailles. Poincnré bracht verder in herinnering, dat toen hij non het bewind kwam op het tijdstip, dot Frankrijk nog vol was van den afstand vnn een deel van den Congo, zijn eerste daad ge tuigde van verzoeningsgezindheid tegenover Duitschland, toen hij n.l. de ratificatie van het verdrag van I9II verkreeg. De politiek vnn Frankrijk was de politiek van eer. nauwe Euro- peesche entente, teneinde niet alleen met En geland cn Rusland, mnnr ook met de Triplo Alliantie in nauw contact te blijven. Hij noemde de verschillende stappen op vnn den Franschen gezant te Weenen en dc mede werking vnn nlle mogendheden to verkrijgen voor de oplossing der vraagstukken, die nnn Europa waren gestald. P n r ij s, 6 J u i (Haves.). In dc Kamer we.d het debai over de interpellaties inzake de non- sprakehfwheid voci den oorlog gesloten cn vervolgens met 532 tegen 35 stemmen een motie van vertrouwen in dc regceiing aange nomen. Dc Parijschc prefect van politie. *1* Met Leullier, den plotseling overleden prefect van politie, verdwijnt een populaire figuur uit het openbare leven van Parijs. Een goed jaar geleden werd hij door Briand aangesteld. Dit feit reeds was voor de Action Fron^nise aan leiding tot wonlrouwen. Inderdaad heeft hij van dien kant veel moeten hooren over zijn ver meende zwakte, vooral in verbond met de be tooging, enkele weken geleden door een pa triottisch genootschap op touw gezet, maar. door de overheid verboden, door ze tegen den oorlog was gericht cn de communisten zich, in aansluiting daarbij, wilden roeren. De leider vnn dot genootschap had toen met Leullier een ge sprak, in den loop waarvan deze zou hebben betoogd, dat de betoogers een oorlog onmoge lijk wilden maken door hem te verwekken, doordat ze tegen het in gebreke blijvende Duitschland vóór een bezetting von het Roer- bekken opkwamen. Leullier hield zich overigens builen de politiek. Als organisator heeft hij goed werk gedaan. 49 door ROBERT HERRICK. in. Dot hun leven erg veranderd was, kon Helen gemakkelijk bemeiken bij haar veelvuldige be zoeken aan de Genezende bron wat een ver andering in één kort jaar! Daar waren om mee te beginnen de nieuwe gebouwen, dan al de vreemde gezichten, verknoeide stadspatiënten, verpleegsters en helpers. Daar was nog meer veranderd, meer dan zij besefte, meer nog dan hun verhuizing van de steenen hut op de een zame rots naar de gemakkelijk ingerichte Eyric, meer dan de bijna onzichtbare verandering, die er met haar zelf had plaats gegrepen zij was in plaats van de aangebedene geliefde van haar man, de moeder van zijn kind geworden. Meer dan in de drukte van het ziekenkamp, van leven cn beweging in de nederzettingen om het meer, was er een verandering bij haar en bij hem ge komen. Een verandering, die zich weerspiegelde in hun gewijzigde omgeving. Verandering en altijd verandering in een rus- teloozen maalstroom van wil en lust, dat is de voortdurende wet van het leven. Veranderingen, eeuwig en eindeloos, schijnbaar oppervlakkig maar toch een geweldige beroering van de ziel veroorzakend. Verandering ynn den ontluikenden boom in een verdor J blad, ."ïn het bevroren wa ter in het smeltend ijs, van de aantrekkelijkheid >der jeugd met haar /hoorn**! h vaste kalmte" van de rijpheid met haar werkelijkheid het leVen zelf is slechts een stroom van verande ringen. Soms overviel de jonge vrouw en moeder plot seling te midden van haar grootere drukte met het huishouden en met haar kind een begrip van de verandering, die in haar had plaats ge had. Zij betreurde dan het verleden, de oogen- blikken, die zij reeds bijna vergeten had en die nooit terug zouden keeren. Zij docht aan het intieme samenleven met haar man in de een zaamheid van den vorigen winter in hun kleine, steenen huisje, dc lange avonden voor het vuur met hun gezellig praten en stil overpeinzen bij den haard, de lange dagen in de schitterende sneeuwwitte wildernis, de tochten, die zij sa men naast elkandeT gemaakt hadden over het witbevroren meer, naar boven in de bergen in de diepste schuilhoeken van de wildernis. En dit waren nog moor alleen de uiterlijke omstan digheden. De waarheid was nog zooveel ernsti ger, de verandering in haar denken was nog veel grooter, dan de verandering in haar om geving, doch die was nog minder onder woor den te brengen. Nooit waren een man en vrouw elkaar zoo dicht genaderd als zij. Zij waren één geweest in gedachten en daden. Dat was de roman uit hare meisjesdroomen de belof te, die hij nagekomen was, ze zouden beiden alles en alles voor elkander zijn, twee personen en één gedachte. Zoo was het geweest, die wei nige, kostbare maanden, totdat Zij zuchtte, 't Was de tragiek van het leven, het geluk, dat niet kon blijven bestaan. Altijd moet de geluksdroom in proza vervliegen, zoo ols nu op 't oogenblik. De minnaar Wórdt on herroepelijk de gewone echtgenoot, de halfgod de gewone man. Zoo ging het altijd volgens het getuigenis van alle vrouwen. Liefde, zooals zij die gekend hadden, kon niet blijven bestaan, evenmin nis het hemelsche gouden, roze en purperen morgenlicht op den top van den Ma- catawo kon blijven stralen als het dag werd en de zon hooger rees. Het menschel ijk hart, het hart der vrouw, was bestemd om te verlangen en te genieten en dan te treuren om hetgeen ge weest was Maar, zoo troostte zij zichzelf, het leven, dat zij nu leed was „normaler." Vreemde paradox van de vrouwelijke natuur, om het „normale" te zoeken en naar het buitenge wone te verlangen, om zich in weelde te boden en te droomen van de sterren. Haar man stond vroeg op, vóórdat het nog heelemaal licht was, zooals hij altijd had ge daan, en liet haar nog half slapend in het groo te, zachte bed, terwijl hij zijn eenvoudig ontbijt zelf klaar maakte. Hij wilde niet, dat de dienst boden voor hem opstonden hij verlangde voor zichzelf geen bediening en het jarenlang alleen wonen, maakte, dat die bezigheden voor hem maar een kleinigheid waren. Don ging hij den heelen dag naar de bron. Zijn vrouw lag soms over hem te denken, wanneer hij weggegaan was, zij peinsde over de verandering, die er met hem had plaats gehad. Zeker hij was nu meer zoools „andere men- schen," zoools zij hem altijd gewenscht had. Hij was nu de dokter met de groote praktijk, altijd vervuld van zijn werk, van zijn patiënten, van wat zij noodig hadden en van hun kwalenden kende over verbeteringen aan het ziekenkamp, dat zich steeds uitbreidde. In zooverre was er niet veel verschil in zijn manier van leven met dat van een gewonen stadsdolcter of handels man hij werkte hard en kwam 's avonds laat thuis, doodvermoeid en zwijgend. Maar zij dacht niet aan de verandering in zijn dagelijksche be zigheden was de verandering in hem zelf vooral ten opzichte van haar zelve. De verande ring van haar „geliefde." Langzamerhand werd de dokter minder en minder in de verafgelegen kampen geroepen. De spoorweg had nieuwe dokters en de ge makken der beschaving in de wildernis ge bracht, zoodat zijn hulp niet zoo hoog noodig was en hij vond het beter, dat de patiënten bij hem aan de bron kwamen. Soms voor een bij zonder geval, of uit verlangen naar de wilder nis, bond hij zijn sneeuwschoenen weer aoiv heesch zich de medicijnkist op den rug en met zijn geweer in de hand trok hij er op uit over het witte meer naar de met sneeuw bedekte heu vels geheel alleen. Hij vroeg haar nooit om met hem mee te gaan, om weer eens als van ouds samen een tocht te maken. Hij zond olleen maar een boodschap van de bron door Jack of Dr. Percy, dut hij dien dag met meer thuis kwam Dan zag zij hem over de sneeuw voortbewegen, wat voorover gebogen tegen den wind in, zijn ernstig gezicht met het lange haar bevroren op zijn voorhoofd onbewegelijk alleen I Eén dog, soms twee of drie dagen gingen voorbij voordat hij terugkwam. Zijn vrouw be greep heel goed, dat deze tochten voor hem waren een terugkeeren naar zijn oude, wilde stemming van opstand, opstand nu tegen haar en tegen alles wat in zijn leven, in zijn huis en de bron gekomen was. Als hij in die stemming was, dan sprak hij nooit tegen haar, liet haar haar gang gaan, beklaagde zich niet, maar hij verdween eenvoudig om met zich zelf alleen te zijn, alsof hij in de sneeuwwitte wildernis iets wilde terugvinden van zijn ideaal, dat voor hem verduisterde. Zij zag hem dan weggaan met een gevoel van jaloezie en vrees en ze maakte zich ongerust als hij lang" weg bleefzou hij wel ooit terug komen Misschien dat eens de drang naar een zaamheid hem te sterk zou worden, dat hij vrouw en kind verlaten zou in een gevoel ven- ontevredenihcïd met het leven dnt hij leidde, hij zou zijn zieken aan de bron aan him lot overla ten en opnieuw er op uittrekken naar onbeken de streken. En don zou zij haar aandeel betreu* ren in het weven der zijden koorden, die haar „Wilde" aon haar cn aan het gewone leverv. bonden. Maar hij kwam terug I Wat dacht hij zelf? Was hij zich bewust hoó hij meegesleept werd in den stroom Hij steun* de op zijn sterken wil, was overtuigd van zijfl persoonlijke krocht. Het lot had hem echter ini een vol gelokt, zijn plannen langzamerhand inn andere richting gevoerd. Hij werd meer en meet de moderne dokter, met de groote praktijd, hall bedrieger, half genezer die een hotel vooi rijke zieken bestuurde, en die zijn gave vooi „dertig zilverlingen" verkocht "t Was nog wel niet heelemaal zoo, maar de stroom dreef hert voort naar het onvermijdelijke. Hij nam nu aj „betalende pntiënten op, niet alleen als eer onwillige concessie aan hun persoonlijke wen* schen, maar omdut hij het moest doen, omdol hij hun geld noodig had voor zijn uitgaven, eï omdat zijn naam door hen bekend moest won den, om anderen van hun soort te lokken naai zijn Genezende bron. Hij werkte niet langer u2 zuiver genot in het bezit van zijn gave, met oFR belangstelling voor de wetenschap mei Ecfdt en trots. Hij deed zijn best om goede waar ft leveren voor het geld, dat hij kreeg do e«J van een goed handelsmanmaar daarvoor vei# kocht hij zijn ziel. (Wordt vervolgd.}

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1