A. v. d. Weg, Langestr. 23 UITVERKOOP j EB ReparatiSn „DE EEMLANDER" BUITENLAND. „L'HIRONDELLE FEUILLETON. DE GEÜEZER IWHilMtHTSPBIlS Zl Tit Z PHYTOFHILINE tegen schadelijke insecten of planten VERMEX Iepen ongedierte enz., op huisdieren en pluimvee. - Verkrijgbaar bij WEEENS VERPLAilSIHG COSTUMES lUill-IILUBSIIUIl MiTEtS FOTOARTIKE LEIV B. NIEWEG, Langestraat 39. Tel. 462 aan Tennis-Rackets JOH. VAN DIJK. 21e Jaargang No. 9 per post f 3.—, per week (met gratis verzeker ng •*,t#gcn ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers \f 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. aRNHEMSCH'E%OORTWAI. 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT 513. Dinsdag It Juli 1^22 PRtIS DER ADVERTEHTIËH met inbegrip van ecu bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanbic* dingen cn Licldadighcids advc.tcnticn voor dc helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidcclige bcpalinren voor het advcrtccrcu. Kent ciccu aire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. Duitschland maakt opnieuw een crisis door ast is een ontzaglijke beroering gewekt door 3en aanslag der reactionairen op Rathenau en Hardentoen kwamen de moeilijkheden in ver hand met de coalitie-verbreeding; daarna deden wnstige geruchten de ronde over een dreigende [nijnwerkersstaking in 't Roergebied, maar de neeste bezorgdheid wekt wel de zeer vlugge laling van de mark, die een catostrophaal ka- «akter gaat aannemen. Reeds in het luutst der FOrige week meldden de Fransche bladen uit Londen, dat een vertegenwoordiger van de Duit- >che egeering zich daar sinds enkele dagen op- Meld, om te informeeren, welke houding het En- felsche kabinet zou aannemen, wanneer de Duitsche regecring zich eventueel genoodzaakt ;rag opnieuw uitstel te vragen voor de betaling 3er schadevergoedig. De Echo de Paris wist Za terdag ai te melden, dat de Duitsche regeering Eerstdaags zou verklaren, dat zij de betalingen, 'die de commissie van herstel voor 1022 heeft vastgesteld (en waarvan nog 250 millioen goud- Dnark moet worden betaald), wilde opbrengen, flnaar op voorwaarde, dat zij voor de eerstvol gende twee jaren 1923 en 1924 vrijgesteld fcou zijn van elke betaling. De betalingen in na- fcora echter zouden uitgevoerd worden ten vast- festelden bedrage. De Echo de Paris maakt in rerband met het vorenstaande de opmerking, iat, vanneer Duitschland inderdaad een derge lijke nota aan de geallieerde regeeringen zou penden, een ernstig probleem tusschcn de geal lieerden zou rijzen. Men zou zich dan toéh voor jöe volgende kwestie zien gesteldkan onder de tegenwoordige omstandigheden van een moed willig verzuim van Duitschland met betrekking tot zijn verplichtingen worden gesproken Het hlad meent, dat er twee opvatingen zijnde Pronsche verklaart nadrukkelijk, dat het wel mogelijk is, dat Duitschland op het oogenblik rjjn verplichtingen niet kan vervullen, maar zijn onvermogen om te betalen hield verband met rijn tot dusver gevoerde politiek bijgevolg was fcr sprake van opzettelijk verzuim. De tegenover gestelde opvatting die der Engelsche regee ring b.v. kon als volgt worden saamgevat C7ij hebben rekening te houden met den tegen- Woordigen toestand zonder er ons om te bekreu ten, wat vroeger is gebeurdhet verzuim van duitschland is bijgevolg niet opzettelijk. De ernst van den toestand is echter, wanneer men een zeer voorzichtig geschreven artikel van ie Petit Parisien mag gelooven, niet dóór te zoe ten, waar de Echo de Paris hem vindt, maar in tet feit van de ontstellende daling van de mark. O* b ad schrijft n.l. Het is te voorzien, dat door deze daling Duitschland heel gouw dóór zal belanden, waar zich Oostenrijk thans bevindt Dat had kunnen worden voorkomen, wanneer men, geheel afgozidr. ver het huichelachtig ver zet der Duitsche groot-industrieelen, Duitschland had verplicht in het buitenland geld te leenen om zijn mark te stabiliseeren. Het ergste teeken is 't feit dat sinds enkele dagen de buitenlondsche markt geen koo- per voor de mark meer vindt. Wat Frankrijk thans bedreigt is niet het verzoek om uit stel van betaling voor twee of drie jaren, maar do economische ineenstorting vah Duitschland en zoodoende het volkomen stilstaan van 't mechanisme der vergoedin- (Wat zullen wij doen, wordt in 't artikel ge vraagd, wanneer morgen de mark een zelfden 'stand als de Oostervrijksche Kroon heeft bereikt en tengevolge van de financieele crisis een eco nomische crisis in Duitschland uitbreekt met al de gevolgen, die men voorziet, met werkloos heid en sociale strijd Wat zal er dan worden van de leveringen in natura, wanneer de Duit sche staat tengevolge van deze crisis niet meer pij machte is ze in 't binnenland te betalen Wat zal de commissie van herstel voorstellen, wan neer geconstateerd is, dat de zieke nog maar één ding kan doen op bed gaan liggen Wanneer men deze vragen stelt aldus het blad don verontschuldigt men Duitschland niet en dan verlangt men ook niet, dat van con- tróle-maatTegelen zal worden afgezien, die mis schien al lang te laat zijn gekomen. De geal lieerde regeringen aldus de opvatting van 't artikel hadden tijdig ervoor moeten zorgen, dat een deel der Duitsche schuld door de Enten- leschulden werd vereffend, zooals Millerand in 1920 al aan de hond had gedaan. Deze, door het gezonde menschenverstand aanbevolen, maatregel was echter niet genomen en niets wees erop, dat men thans van zins was dezen verstandigen stap te doen. Men ziet dus uit het vorenstaande, dat de Frunsche pers met bezorgdheid de sterke daling van de mark gadeslaat, maar de ongerustheid hierover komt evenzeer o. a. in de Engelsche ochtendbluden van heden tot uiting. De kritieke toestand in Centraal-Europa, die zich weerspie gelt in de daling van den markenkoers, wordt niet alleen door de Britsche bloden met aan dacht nagegaan, moor ook wordt reeds gemeld, dat het Engfelsche kabinet heden zal vergade ren om den toestand te bespreken. Jain de Köln. Zeitung van gister vinden wij een Lon- densch telegram, volgens hetwelk het Engelsche kabinet Zondag reeds de val van de mark heeft besproken. Het Engelsche departement van bui- tenlandsche zaken schijnt zegt de correspon dent van zijn Berlijnsche gezant een telegram te hebben gekregen, dot een groote leening of uitstel vun betaling de eenige middelen noemt, die de algeheele ineenstorting kunnen voorko men. Terwijl de Times de opmerking maakt, dat het meer dan tijd is, dat Engeland en Fran* krijk gezamenlijk beraadslagen over maatrege len, die genomen moeten worden om het drei gend gevaar voor de vruchten der gemeen schappelijke overwinning af te wenden, klinkt in de opmerkingen van de Daily News een ver wijt aan het adres van Frankrijklaatstgenoemd blad vindt, dat de nieuwe ontstellende daling van de mark, gevolgd door het verzoek om een moratorium, bewijst, dat Frankrijk een dwaas heid heeft begaan door het leenirvgsontwerp der bankiers te torpilleeren. Het uur is gekomen, al dus het blad, om de kwestie der schadeloosstel ling met of zonder Frankrijk op te los sen. Onder busschen heeft, naar van bevoegde Duitsche zijde wordt medegedeeld, de Duitsche regeering inderdaad besloten om een mo ratorium te verzoeken teneinde de schadeloos stellingen in baar over een langer periode uit te breiden, opdat Duitschlond weer op verhaal kan komen. Onderhandelingen dienaangaande zijn reeds ingeleid en verschillende staatssecre tarissen moeten reeds naar Berlijn zijn vertrok ken om zich in verbinding te stellen met de com missie van herstel. Een nieuwe ernstige crisis doet dus thans wederom een aanslag op het Duitsche Tijk en bijgevolg het verdere dec! van Europa. Of thans een redelijker reparatie-poli tiek ook door Frankrijk zal worden gevolgd DUITSCHLAND. De aanslag op Harden. In de woning van den in verband met den aan slag op Harden gearresteerden Weichart, en in die van den voortvluchtigen Ahkermann hebben huiszoekingen plaats gevonden, die aan de poli tie zeer belangrijk materiaal hebben verschaft De N. R. C. meldt dienaangaande In een vuilnisbak vond men o.a. snippers van een uit Oldenburg afgezonden telegram. Het te legram, was niet onder teekend, maar het bleek, dat de afzender een postbus had. Berlijnsche po litieagenten begaven zich onmiddellijk per vlieg tuig naar Oldenburg en slaagden er in, den af* zender van het telegram en diens vrouw in hech tenis te nemen. Het is een zekere Grenz, die zich uitgever noemt, maar eigenlijk colporteur in anti-semietische brochures is geweest tff Grenz is ook leider van de Deutsch Völkische beweging in Oost-Friesland. Volgens dc Politi- sche und parlamenlarische Nachrichtcn zou men zijn woning talrijke portretten hebben gevon den van de leden van zijn organisatie. Deze le den hadden zich voor de gelegenheid geheel naakt laten fotografeeren. Verder ontdekte men bij hem een lijst van alle te Oldenburg wor.cn- den Joden alsook een lijst van dc betrouwbare al-Duitschers uit de streek. Grenz beweert be gin Maart uit Mönchen een brief te hebben ont vangen welke met de machine was geschreven cn geen ondertcckening droeg. Dc onbekende afzender schreef hem dat hij, Grenz, als een dap per „völkische" strijder bekend stond. Men roeg hem thans of hij bereid zou zijn een bij zondere zending te vervullen. Zoo ja, dan moest hij twee jongelieden vinden, die bereid zouden zijn alles voor hun vaderland op te offeren. Antwoorden moesten poste restante naar Mün- rhen worden gestuurd. Grenz stelde zich in ver binding met Weichart, en kort daarop ook met Ankermonn. Beiden verklaarden zich bereid tot elk offer voor dc goede zaak. Grenz schreef nu naar Münchcn terug, dat hij er tot zijn vreugde in was geslaagd twee dappere Duitsche jonge mannen te vinden. Dit antwoord werd eveneens op de machine geschreven en zonder ondertee- kening naar Mür.chen gestuurd. Drie of vier da gen later kwam reeds een antwoord. De onbe kende vrienden dankten Grenz hartelijk en ver zochten hem nonr Frankfort te reizen en aldaar poste restante verdere instructies af te wachten. Grenz begaf zich daarop naar Frankfort en vond daar op het postkantoor een brief, waarin ver meld werd, dat de personen, wier nomen op een ingesloten lijst figureerden uit den weg moesten worden geruimd. Ook waren 25.000 mark in gesloten, met de belofte, daf na den aanslag de beide daders een nog gTooter bedrag zouden ontvangen, en ook, indien zij dit wenschten, een officieele betrekking in Beierschen staatsdienst. Op de ingevulde lijst stond slechts een naam, Maximiliaan Harden. 5» 44 LANGESTR A AT. Amersfoort. De brief bevatte nog een aantal instructies. Zoo moesten de daders g«en brieven of tele grammen zenden en zoo iegelijk den aanslag met behulp van een automobiel plegen. Na de daad moesten zij in verschillende richtingen ver trekken, ook moesten zij natuurlijk alle oompro- miteerende documenten vernietigen. Met deze gegevens keerde Grenz naar Olden burg terug, waar hij de beide vrienden in zijn woning ontbood. Hij stelde hen op de hoogte van het plan en beiden gingen op het voorstel in, nadat Grenz er hen nog op had gewezen, Volgens de Petit Parisien was de Duitsche regeering zelfs bereid voor 1923 cn 1924 nog meer in natura te leveren dan voor het vastge stelde bedrag van 1450 millioen n.l. 2 milliard goudmark. dat verraders hejzelfde lot, dat aan Harden was toegedacht, zouden ondergaan. Ankermann kreeg nu 10.000 mark en Weichart 7 a 8000 Drie dagen later vertrokken de twee naar Ber lijn, waar zij het geld verbrasten. In verschei dene bars van het Westen der stad waren zij bekende persoonlijkheden. Zij traden er echter onder valsche nomen op. Ankermann noemde zich Kagen en teeker.de zijn brieven aan Grenz steeds als Hagen Co. Deze brieven zagen er steeds als zakenbrieven uit. Kort na den aanslag op Rathenau kreeg hettweetal een brief van Grenz, dat ondanks den slechten toestand de za ken thans eindelijk moesten worden geregeld. Enkele dagen later werd de aanslag op Harden gepleegd. DE DALING VAN DE MARK. Interpellaties in het Lagerhuis. Londen, TO Juti. (R.) In antwoord op een in het Lagerhuis gestelde vraag, of de regee ring er zich von bewust is, do: de débacle van de mark een ongunstigen invloed uitoefent op den Engelschen uitvoer naor Duitschland, ant woordde Baldwin, voorzitter van den Board of Trade, dot de regeering volkomen den ernst van den toestand besefte. Lord Cavendish Bcntinck stelde een vraag, waarin hij het denkbeeld op porde, dat met het oog op ucn nadccligcn in vloed op den Europeeschen handel, veioorzankt doordat de kwestie der schadeloosstelling nog niet is geregeld, de Britsche regeering haar rechten op de schadevergoeding zou prijsgeven ten gunste van Frankrijk en een voorstel doen voor dc regeling der schuld van Frankrijk aan Engeland. In het ontwoord op deze vraag wei gerde Lloyd George het vraagstuk te behan delen, dat zoo gecompliceerd is. Kcnwoilhy ver zocht een uiteenzetting van het standpunt der regeering in deze kwestie. Lloyd George ont- wooidde, dot het waarschijnlijk is, dat in dc ceistvolgende dogen de toestand zich zóó zou ontwikkelen, dot een verklaring gcwcnscht zal zijn. I-onden, 10 Juli. (N. T. A. Draadloos). In antwoord op een in het Lagerhuis gestelde vraag, of de regeering niet de politiek kon for- muieeren ten einde de kwestie der schadeloos stelling te regelen, antwoordde Lloyd George, dnt de verantwoordelijkheid noch bij hem noch bij de Britsche regeering lag, maar bij do ver schillende naties, welker belangen met elkan der in overeenstemming moesten worden ge bracht. De premier wees nadrukkelijk op de groote moeilijkheid van het vraagstuk. Hij voegde er aan toe, dat een der moeilijkheden, waarmede rekening moest worden gehouden, het feit was, dat Duitschland tot nu toe dc ter mijnen niet heeft betaald, die het aan Frank rijk en België verschuldigd is voor de schade, aan eigendommen aangericht. Londen, TO Juli. (N* T. A. Draadloos). Lloyd George is heden van zijn verlof naar Londen teruggekeerd. Morgenochtend zal hij een kabinetsraad presideeren, die zal beraadslagen over de daling der Duitsche mark cn de fluc tuaties van andere valuta op het vasteland. Dc bescherming der republiek. B e r 1 ij n, TO Juli. (W. B.) Hedenmiddag kwam de sociaal-democratische fractie uit den Rijksdag bijeen om te beraadslagen over den algemeenen politieken toestand. Bij deze gele genheid geeft de Vorwarts opnieuw als haar gevoelen te kennen, dat alleen door ontbinding van den Rijksdag een uitweg te verwachten is uit den verwarden toestand. Berlijn, TO Juli. (N. T. A. Draadloos). Tegenover de berichten, dat tegen Dinsdagna middag een nieuwe algemcene staking of een arbeidspauze in uitzicht is gesteld, verklaren de vertegenwoordigers der Berlijnsche vakverceni- gingen, dat zij van hun kant niet van zins zijn op TI Juli bctoogingen te houden. Dc Duitsche amnestiewet. 1 B e r I ij n, TO Juli. (N. T. A. Draadloos). In het Rijksdaggebouw hebben heden de frac ties uit den Rijksdag besprekingen gehouden waarbij de Rijkskanselier tegenwoordig was; de besprekingen hadden betrekking op het nm- nestiewetsontwerp. Het verschil van meening liep vooral over de gestrafte leidende beamb ten en arbeiders van de laatste spoorwegsta king, of deze al dan niet deel zouden hebben aan de amnestie. De socialisten verlangden dit wel. de burgerlijke partijen niet. De dreigende mijnwerkersstoking. B e r 1 ij n, TO J u U* (W. B.). De minister van arbeid Braun is heden naar Essen vertTok- ken om de onderhandelingen tot bijlegging van in ruime sorteering voorhanden. het dreigende conflict bij te wonen. De bespre* kingen beginnen morgenochtend en wel met dq mijnwerkeis. Op T5 dezer heeft in Dortnumd een dislricts-conlercntie plants, waarop het standpunt ten oprch-e der onderhandelingen vastgesteld zal wouicn. Dc typografenstokingv B e r I ij n, TO Juli. (N. T. A. Draadloos). In de ulgcmccnc vergadering van Berlijnsche boek drukkers werd hedenmorgen besloten de krnn- tenstaking op de tot dusver gevoerde wijze - voort te zetten. Dnnrom zijn ook heden alleer de nrbeidcrsdagbladen verschenen. Volgens de Vorwürts, aldus het Hblcb, had do algemecne vergadering der stakende boekdruk kers heden een stormachtig verloop. In het bij zonder werd afgekeurd, dot de regecring er niet toe overgoot om de ondernemers tot toe geven te dwingen cn dnt door de regeering geen enkele verklaring is gepubliceerd, hoewel mi nister Braun dit in uitzicht gesteld had. De ver gadering besloot de stoking op dezelfde wijze voort te zetten. Alle moties om van tactiek te verandern werden afgestemd. De orbciden»-1 bladen blijven verschijnen, alle andere bedrij-1, ven blijven staken. Donderdagmorgen znl een nieuwe vergade- ring gehouden worden. Dus in elk geval zal do stuking nog deze week duren. De Berlijnsche correspondent van 't Hbld. te lefoneerde gisteravond om TO uur Naar ik zooeven uit Leipzig verneem, is een overeenstemming in het boekdrukkersbedrijf tot stond gekomen. Men verwacht, dat olie Berlijn sche bladen morgenavond weder zullen ver schijnen. Nadere bijzonderheden omtrent dit be sluit zijn nog niet bekend. Een nieuwe dienst van Slinnes op Oost-Azie. Mpc\ meldt uit Hamburg aan de N. R. Ct.: Dc reedcrij von Stinnes zal een veertiendaags schen vracht- cn passagiersdienst openen van Hamburg over Rotterdam naar Oost-Azië. Het eeiste stoomschip, de Hindenburg, zal dan I4dcn Gc-.obe-- ve-trekken.. Oppcr-Silczic. Oppeln, 10 Juli (Havas.). Er hebben da den van ernstig geweld plaats gehad bij do overdracht van het bestuur ia Opper-Silezio aan de Duitsche overheid. Tc Gle>witz heeft men een vrouw cn een meisje, cue verdocht werden betrekkingen te hebben onderhouden met soldaten der geallieerden, de horen afgc sneden en het afgesneden haar in het wuter geworpen Te Oppeln hebber» hoepen opge* schoten jongens vrouwen ontkleed, gekastijd en gebrandmerkt, wnaibij tin bevolking welwil lend toezag, terwijl de politie niet bij machte was tusschcnbeido *e komen. BELGIE. De viering von den GuldcnsporensTog. Heden wappert ter gelegenheid van de vie ring van den .Guldensporenslag. de Vloomsche vlag een zwarte leeuw op gelen grond van het stadhuis von Antwerpen cn von het gebouw van den provincialen rond. De „Etoile Beige" spuwt hierover vuur en vlam in een artikel, getiteld „Les scandulc» flomingants" cn citeert met instemming een artikel van het Antwerpsche blad „Ln Métro- polo", dnt aan het „schandunl" een artikel wijdt onder het opschrift „L'Etendord bochi- fié". De „Etoile" constateert, dat dus ingevolge besluit von de gemeentelijke en provinciale autoriteit, de vlag, die op het stadhuis cn op het provinciaal gebouw zal wapperen, niet do nationale of dc provinciale vlag zal zijn, maar een portijvlog „besmeurd door de oonroking der Duitsche vlag en het zinnebeeld geworden van de scheiding, de verdeeling en den onder gong von het vaderland". Het bind noemt dit een slag in het aange zicht van heel België en vraagt: „Als wij nog een regeering hebben, wat denkt zij door don von En het blad besluit, dot als de regeerders niet besluiten te rcageeren op de stoutmoedi ge activistische dwaasheden, de scheiding he den in feite zal verwezenlijkt zijn nog vóór zij in de wetten des lands is opgenomen cn dut Alle heiligen zijn niet om dezelfde deugden ia- het paradijs. 'v LE MAISTRE. door ROBERT HERRICK. 52 4 het niet reusachtig I" riep zij als in ant- Sfoord op de machtige stem van de stad. „Men leken, menschen overal I Wat een massa men- Achen I Voel je het niet dSt is leven, levenl" *ij zong het uit, bedwelmd door de aanwezig heid van de menigte onder haar. Haar man Btaarde naar beneden in de drukke straateen spotachtig lachje om zijn mond. jb „Voel je 't niet herhaalde zij, en ze rekte Lflch dansend op de teenen uit, om nog verder In de straat te kijken, j „lk hoor het," mompelde hij. Maar zij had zich al van het raam afgekeerd, '£e opgewonden om haar gedachten een oogen- Iblik bij hetzelfde te bepalen. Zij liep doelloos pc kamers van hun klein apartement door; be donderde het blinkend nikkel en de tegels in Be badkamer, het zware, drukke ameublement, *3 die kleinigheden uit haar vroeger leven. Toen Mi de telefoei* op de schrijftafel ontdekte, het •ymbool van de babbelzieke wereld, liep zij er haastig heen <jn begon in het reusachtige adres- hoek te bladeren. „ik zal Vera eens opbellen! Zij is dezen win ter irx de stad, zei zo tot haar man. die nieuws- iteerig naar haar keek. Haar vingers gleden vlug over de kolommen met namen, duizenden menschen met wie het kleine instrument haar onmiddellijk in verbinding kon stellen, 't Was haar als voelde zij de aanwezigheid ven al die menschen rondom haar. „En dan Molly zij is getrouwd hoe heet ze nu ook weer?" Zij boog het hoofd dieper over het boek. Uit het nevelachtige droomenland, was zij nu op aarde teruggekomen, in „haar" wereld. „Wij moeten de nieuwe stukken gaan zien waar Percy ons van verteld heeft.... Eiken avond moeten we naar de comedie gaan, hè En don naar de opera en naar de schildo* rijententoonstelling. O, daar is zooveel te zien; 't zal ons maanden kosten om alles in te halen." Terwijl zij wachtte op de stem van haar oude vriendin tusschen al de geluiden van de groote stad om haar heen, verdween haar man uit de kamer en zij zag hem de volgende dagen bijna niet terug. Zij miste hem niet Zij had geen tijd om na te denken. - Hun zitkamer was weldra opgeVroolijkt met bloemen en vol pakjes en brieven. Want toen eenmaal door de telefoon de verbinding met de beschaafde wereld was hersteld, kwamen vrien den en bekenden als door een tooverslag van alle kanten opdagen en zonden haar bewij zen van vriendschap en hartelijkheid op de prettige manier eigen aan hun kring. Vera Travers vond dus haar vriendin te mid den van allerlei dnikten, toen zij den volgenden morgen vroeg binnen kwam. 't Was alsof een kostschoolmeisje thuis was gekomen, en of alle familieleden zich uitgesloofd hadden haar van alles te zenden, wat zij zoo lang had moeten ontberen; en de oudere vriendin glimlachte wel willend. Zij zelf was dikker geworden, indruk wekkender; zij was de verpersoonlijking van een echte stadsdame in haar flatteuse japon, ge heel naar de laatste mode, met haar honden vol ringen en juweelen. Helen keek haar bewon derend aan. „Wat ben je mooi. Vera I En en „Een beeld van gezondheid," vulde de an dere aan met een zelfvoldaan, tevreden lachje. „Ja maar ik bedöel eigenlijk nog meer deftig" zei Helen met een zuchtje alsof zij al kon gissen wat een succes de andere in haar huwe lijksleven had bereikt „En jij?" Vera Travers nam het gezicht van haar vriendin tusschen haar twee breede handen en keek haar onderzoekend aan. „Hoe is het met mijn kleine rebel gegaan?" „Heel goed natuurlijk." SPOEDIG RETOUR. Langestraat 116 Tel. 70 „Hou je nog van je „WïWe" en rijn wilder- nis, van je „liefde" in een hutjes" „Ja zeker." „O, o I" lachte Vera spottend. ^Liefde cn vrijheid en de rest r-3 is dat nog altijd genoeg voor je?" „Kom dezen zomer maar eens b?j <yasr don zal je zelf wel zien." „O, kind Gerard in een kampl Je kent Ge rard nog niet. Hij kon zich niet eens aankleeden zonder rijn knecht, wat zou hij in vredesnaam in een bosch moeten d/w»_cl0 jfo. „Wilde" dolgraag weer eens zien waar is hjj?" „Hij is uit om meneer Elport op te zoeken." „Hoe heb je dat klaar gespeeld om hem hier naar de stad te krijgen. Je hebt de scherpe puntjes zeker een beetje bij hem afgeslepenl" „Een kort bezoek maar in twee jaren dat is toch niet veell" „Is het pas twee jaar geleden, dat je wegge- loopen bent?" „Voor een vrouw kan er zooveel gebeuren in twee jaren," merkte de jonge vrouw wijsgee- rig op. „Ja, dot is waarT Twee jaar is een heel stuk van je leven," stemde de andere toe. Zij was in dien korten tijd getrouwd met haar jongen diplomaat, die niet langer rijn land diende in vreemde landen, maar in hef bank wezen v/as overgegaan. Dank zij het groote for tuin van zijn vrouw, leefden zij in een deftig huis op een van do beste standen van de stad. Zij had daarvoor in ruil een land, een maat schappelijke positie, die steeds beter werd, en een main met een knap uiterlijk om voor te zorgen, dat alles in twee korte jaren, 't Was wel niet juist het leven, dat zij voor zichzelf gewenscht had, maar wie kreeg ooit precies wat hij verlangde? 't Was haar voorspoedig gegaan; maatschappelijk genomen was haar huwelijk een succes, al was het niet romantisch zooals dat van Helen. Vera Travers was op haar dertigste jaar een practisChe vrouw, die niet droomde of treurde —i maar het leven nam zooals het was en er von genoot ook. Zij schudde dus gauw alle droomerijen van zich af en kwam tot de belangen van het oogen blik terug. *Hoe lang kan je Mer blijven. Nel?" „Ik hoop een hcelcn lijd, maar ik weet het niet." „Wat kan ik voor je doen, Nellie?" begon zij zakelijk. „Ik bedoel niet, kon ik boodschap- 1 pen voor je doen of zoo, maar wat „menschen" betreft..... Ik zal Gerard mee brengen van* middag, en zorg don, dot je man hier ook is. Jullie moeten don in het begin van de volgende week bij ons komen dineeren, Maandag b.v. neen, dien avond zijn we bezet Woensdag dun? 't Zal toch wel Vrijdag moeten wordenl.... En wie wil je graag ontmoeten „Horace Elport, natuurlijk." „Die is altijd zóó vriendelijk „Hij kent iedereen 't is een vriend, die je helpen kan/ zei Vera. JEn dan Jenks cn zijn vrouw, zij is een vervelend nummer, moor je man moet hem leeren kennen. Hij heeft veel Invloed in de medische faculteit Dan heb je nog dien oordigen Dr. ForringtonI Hij is ge trouwd met Nina Peters, weet je nog wel, hij is heel bekend. Jullie moeten hem ook ontmoet tenl" Helen had nooit van Dr. Forrington gehoord. „Je man weet natuurlijk alles van hem af. dol op hem hij is zoo gedistingeerd, hij dol op hem hij is zoo gedisstingeend, hij heeft uitstekende manieren en ziet er zoo knap iritl" Terwijl Vera Travers nog meer namen noem- de voor haör diner kwam Helen tot de over tuiging, dat zoo'n feest niet een gezellig sa men zijn van vrienden was, maar een diploma tieke samenkomst, waar veel of weinig tot stand kon komen, en alles afhing van de bedreven heid van de gastvrouw om de juiste menschen samen te brengen. „'t Zijn allemaal menschen, die je kennen moet. Ze kunnen je op 't een of ander oogenblik «an dienst zijn," besloot Vera. jCWordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1