„L'HIRONDELLE" DE EEMLANDER BUITENLAND. A. v. eS. Weg, Langestr. Eet-, Thee- sn Gntbijtservieien 1 Willem SreeÉiiizenJy weiier FEUILLETON. DE GEMEZER DilSPüUS per J maanden voot Amcrs- Toiiet Sponsen, Sponsenzakken, BADHAE^IDSCHOEMEM, Verkrijgbaar bij: WEOEHS VERPUATSINfi lm haar 16-18 LAHAT HOfOfH mm COSTUMES MANTELS Gera Zilver Jamlepels Fruitlepels Suikerstrooiers tie Jaargang No. 10 f 5»—, per week (met gratis verzekering; ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers AMERSFOORTSCH DAGBLAD 5» DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. A R N H E M SCHE" POORT WAL 2A. POSTREKENING N°. 47910 TEL INT 513. Woensdag 12 Juli 1922 PRIJS DER ADVERTENTIE niet inbegrip van een bewijsnummer, elke regel nicer 0.25, dicnst.ianbic* dingen cn Licidadighcids-advc.fenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor liet advcrtccicn. licnc circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Ui toestand in Duitschland verdient op het Bog^enblik wel de meeste aandachtde kwestie jjpnn de uitbreiding- dei regeeringscoalitie blijft jien netelig probleem. Want wel hebben de [Duitsche netionool-liberalen, meer bekend on- 'Öer den naam Duitsche volkspartij, op 't verzoek [fcon centrum en democraten erin toegestemd tot Jfe regeering toe te treden cn ook de onafhon- Ifcelijken waren wel bereid, sinds de aanslag op föathenou plaats had, deel uit te maken van de fltegeering, maar de socialisten van verschillen- föte schakecring de U. S. P. D. zoowel als de [meerderheidssocialisten zijn tegen een uit breiding der regeering (die thans uit demo- £craten> centrum cn soc.-dcm. is samengesteld) '£r vorenaangeduide rechtsche richting. Men i^oelt zich links niet al te prettig in de nabij heid van de uit monarchistische principes le- ivende D. V. P., al heeft de voorman van deze partij, Stresemann, op krachtigce wijze de nvoordpolitiek der Duitsche reactionairen ver oordeeld en de Duitsche regcering zelfs haar medewerking geoffreerd. Het is nu dan ook zoo ver gekomen, dat de meerderheids- Bccialistische partij, die wel gaarne de onaf- hankelijken naast zich zouden zien als regee- ringspartij, besloten heeft, dat er voor haar geen sproke is van medewerking met een re geering, die naar rechts is uitgebreid. Zij rede neert alduszal de republiek worden be schermd, dan moet er een republikeinsche re geering komen. M. a. w.: in geen geval aan vaarden wij de D. V. P. als deel cener regeering. Het laat zich dan ook voorzien en ook de Yorwürts gaf in dezen geest haar gevoelen te kennen dat de verwarde toestand alleen kan. eindigen door het ontbinden van den rijksdag, pit zal zeer stellig het geval zijn, wanneer de O. S. P. D. aan de wet ter bescherming van [(te republiek haar steun onthoudt. De ontstellende daling van de mark heeft Verder de aandacht van heel dc wereld cn zoo wel de moord op Rathenau als de reparatiepoü- tiek der geallieerden zullen hmr het hunne toe hebben bijgedragen. Uit alles blijkt wel, dat Duitschland niet meer kan betalen en volgens een telegram uit Parjjs is Maandagmiddag in derdaad door de Duitsche vertegenwoordigers het verzoek om een tweejarig moratorium over handigd. Het schijnt, dat de Juli-storting nog wel kan worden verricht door Duitschland, maar in Augustus, September en October moet het rijk tezamen 150, in November en December tezamen nog 120 millioen mark in goud be telen. Tot het 'betalen van deze bedragen acht dé regeering te Berlijn zich niet in staat en zij zou dan ook gaarne zien, niet alleen, dat haar over 1922 uitstel van betaling werd verleend, maar dat zij in 1923 en 1924 mocht betalen in natura. Zelfs in Frankrijk begint nu lang zamerhand het inzicht meer boon te breken, dat thans niet geantwoord kon worden met sancties. Dit zou den financieelen toestand niet slechts nog meer verwarren en het eerste gevolg ervan zou zijn, dat Frankrijk geen be taling kreeg maar er zou ook een sociale revolutie in Duitschland het gevolg van kunnen zijn. Het ware dan ook alleszins wenschelijk, dat thans met meer spoed werd overgegaan tot een v randerde politiek tegenover Duitschland deze zou kunnen bestaan in het verstrekken van een internationale leening, het verleencn van een moratorium en een vermindering van het totale schadeloosstellingsbedrag, dat gere geld zou moeten worden in verbond met de we- derzijdsche geallieerde schulden cn de aan Amerika verschuldigde bedragen. Terwijl Duitschland dus met overstelpende moeilijkheden heeft te kampen, hangt het rijk nog steeds de bedreiging boven 't hoofd van een staking in 't Roergebied, waar hot conflict met de mijnwerkers steeds beangstigender vor men gaat aannemen. De minister van arbeid Braun is in allerijl naar Essen vertrokken om te trachten door besprekingen te redden, wat nog te redden volt. Het is te hopen, dat zijn ijveren met succes mag worden bekroond en dat zijn invloed de communistische agitatie de baas mag worden; het Keeft er n.l. allen schijn van, dat het in 't Roergebied niet gaat om een loon-, maar veeleer om een politieke stoking. Wonneer deze niet voorkomen wordt, is voor Duitschland het leed niet te overzien. Zijn eco nomische kracht zou er op misdadige wijze door worden aangetast en dit geldt vooral thans, nu Duitschland door het verlies van Cpper-Silezië een zijner belangrijkste kolenge- bieden heeft verloren. DUITSCHLAND. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Vermindering der storting van 15 Juli. De Commissie van Herstel publiceert het vol gende communiqué Overeenkomstig de beslissing van 21 Maart 1922, waarbij de stortingen werden vastgesteld, die in Duitschland in den loop van het jaar 1922 moet verrichten, heeft de commissie van herstel in haar heden gehouden zitting beslo ten van de eerstvolgende storting door Duitsch land af te trekken een som van 17.892.602.50 mark, zijnde de interest van het reservefonds cn de beta ling,ver richt door de Luxemburgschi regeering voor kolen en de Alliance de Textile voor kleurstoffen, geleverd van af 1 November 1921 tot 30 Juni 1922. Het door Duitschland in baar te storten bedrag voor den termijn van 15 Juli wordt hierdoor bijgevolg teruggebracht van 50 millioen goudmark tot 32007.397.50 goudmark. B e r I ij n11 Juli. (N. T. A. Draadloos). Een telegram uit Washington spreekt het be richt tegen, dat Morgan naar Berlijn zal komen om daar te onderhandelen over de mogelijkheid van een internationale leening voor de schade vergoeding. Duitschland. DE MOORD OP RATHENAU. B erl ij n, 11 Juli. (N. T. A. Draadloos). In een officieele mededeeling wordt verklaard, dat de arrestatie van de beide moordenaars van Rathenau eiken dag is te verwachten. De re geering heeft de totale belooning voor de ar restatie verhoogd tot 2 millioen mark Wismar, II Juli. (W. B.) In verband mei den moord op Rathenau zijn hier twee jonge lieden gearresteerd. B e r 1 ij n, 11 Juli. (W. B.) Officieel wordt meegedeeld: De Berlijnsche politie is de beide voortvluchtige moordenaars van Rathenau, den ingenieur Hermann Fischer en den vroegeren eersten luitenant ter zee Erwin Kern op het spoor. Beide daders hebben zich van 4 tot 6 Juli in Mecklenburg opgehouden. Daarop vluchtten zij over de Elbe op Hannoveraansch gebied. Vandaar zijn zij naar Zuich-Duitschland vertrokken. Berlijn, II Juli. (N. T. A. Draadloos.) De moordenaars van Rathenau werden op rij wielen gezien bij Gardeleben in de Altmark (provincie Saksen). De politie heeft een gere gelde drijfjacht georganiseerd met politiehon den; zij heeft ook de geheele bevolking opge- Toepen. Duitschland DE BESCHERMING VAN DE REPUBLIEK. Berlijn, 11 Juli. (N. T. A. Draadloos). De Rijksdag heeft heden de wet ter bescherming van de republiek in tweede lezing verder be handeld. De meerderheidssocialist en vroegere minister Wissell critiseerde hetgeen gisteren door den Beierschen gezant te Berlijn was ver- klaard. Z. L was het wetsontwerp, dat in alle andere Duitsche landen instemming heeft ge vonden, ook voor Beieren aannemelijk cn uit voerbaar. De Duitsch-nationale afgevaardigde JGrüfe verklaored zich definitief tegen het ontwerp, dat z. i. slechts ten doel heeft de Duitsch-natio- nale oppositie te onderdrukken. De rijksminister van financiën, dr. Radbruch, diende den vorigen spreker krachtig van repliek cn voerde aan, dat er geen sprake is van oen uitzonderingswet cn dat het staatsgerechtshof niet indruischt tegen de grondwet. De verbrceding der regcering. De Vorwürts bespreekt de houding der de mocraten en het voorstel van de D. Volkspartij om in de regeering te treden. Het blad conclu deert, dat met het besluit van dc democraten over dé vraog of zij de vorming van een groo- te republikeinsche meerderheid in de hand wie len werken dan wel deze willen tegenwerken woidt ook beslis» over die andere vraag, n.l. of tusschen de Duitsche arbeiderspartijen en de Duitsche burgerlijke partijen vertrouwen en samengaan mogelijk zal zijn op den grondslag van dr democratische republiek, tor gemeen schappelijke verdediging van die republiek. Verklaring von Michaclis. Naar uit New-Zork bericht wordt, beval de vioegere rijkskanselier dr. Michaelis, van Ju- pan komende tegenover een Amerikaanschcn iournalist een gemeenschappelijke conferentie ann tusschen de geallieerden en Duitschland, daar anders Duitschlund en Frenkrijk aan economischen ondergang waren prijsgegeven. 44 LANGESTR 4AT. Amcnfoort. De gedwongen leening. B e r 1 ij n, II Juli. (N. T. A. Draadloos). De belastingcommissie van den Rijksdag heeft het regeeringsonlwerp betreffende de gedwongen leening wordt vastgesteld op 70 milliard mark en wordt bepaald, dat de totale opbrengst der leening slechts zal worden gebruikt ter beta ling van dc leveranties in natura aan de En tente. leening aangenomen, ./aarbij het bedrag der Do vlottende schuld. In de derde decade van Juni steeg de vlot tensche schuld van Duitschland tot meer dan M.295 milliard. DE DALING VAN DE MARK. In het Lagerhuis weigerde de eerste minister Maandag eenige verklaring af te leggen over de schadevergocdingskwestie. Hij merkte even wel op, dat in den loop van eenige dagen de toostond zich zoo zou kunnen ontwikkelen, dat het afleggen vun een verklaring wenschelijk zou worden. Tot -u toe, voegde hij er aan toe, hebben de Duitschers zelfs nog niet de betalin gen gedaan, welke de werkelijke schade in Bel gië cn Frankrijk zouden dekken. De bladen melden, dat men in bevoegde krin gen te Londen van meening is, dat het initiatief voor een wijziging in de kwestie betreffende de schadevergoeding neerkomt op Poincaré. doch het is gewenscht, dat laatstgenoemde, al vorens -en nieuwe conferentie der geallieerden of een nieuwe politiek voor te stellen, het rap port afwacht van de garantiecommissie en het sluiten der Fransche parlementaire zitting. De Daily Telegraph schrijft, dat de Britsche deskundigen weigeren te gelooven, dat, staan de tegenover de instorting van den mark, de huidige onderhandelingen tusschen de Duitsche regeering en de garantiecommiskie van weinig meer don academische waarde zijn. Er wordt op gewezen, dat gedurende de week, eindigende 30 Juni, Duitsch bankpapier is uitgegeven tot een totaal bedrag van twaalf duizend millioen Mark. De finoncieele correspondent van de Times schrijftWeinig beteekenis wordt in City-krin gen gehecht aan het relatief kleine herstel van dc Mark op eergisteren met het oog op het bij eenkomtn der bnnkiersconferentie. Het is niet mogelijk een werkelijk begin te moken met de stabilisatie der wisselkoersen, zoolang het vraagstuk der schadevergoeding en der inter- geallieerde schulden onopgelost blijft. De Ti mes betoogt met klem de noodzakelijkheid een uitweg te vinden en het blad doet een beroep op den terugkeer naar den harden cn ernstigen denkenden goeden wil cn gevoel van snnmhoo- righeid. Het verbond van de instorting van dc mark met den politiekcn toestand in Duitsch land en de houding der geallieerden ten opzich te von den nieuwen toestand, moet, zegt de Times, door de geallieerden worden onderzocht zonder rich over te geven aan een paniek, wel. ke de jongste gebeurtenissen ernstig bedoelen te scheppen. Duitschlnnd's capaciteit tot betalen moet grondig en objectief worden ondei zocht De methode van betalen moet worden vastge steld tot voordcel van allen. Wanneer het be drag cn de methode definitief zijn vastgesteld, moeten zoo spoedig mogelijk de maatregelen worden genomen om hen te dwingen die onder controle von Duitschland vollen en in staat zijn de schadevergoeding geheel te betalen De typogrofenstoking geëindigd. Berlijn, 11 Juli. (N. T. A. Draadloos). Do Berlijnsche boekdrukkersstaking is geëin digd. De looncommissie in het drukkersbedrijf deed in de vergadering van Maandag bemidde lingsvoorstellen, die heden door de Berlijnsche werkgevers en werknemers werden aanvaard. Duitschland. Het tekort bij de posterijen. De rijksminister voor dc Posterijen deelde In de rijksdagcommissie mee, dat het tekort voor 1922 thans reeds 11 milliard mark bedraagt. De minister kondigde nieuwe verhoogingen der post- en telegraaftorievcn tegen 1 Oct. aan. De wettelijke feestdagen. De Rijksminister van binnenlandsche zaken heeft aan den Rijksraad een wetsontwerp toegezonden, bepalend dat voor het Rijk de heide Paaschdagen, de Pinksterdagen, de Kerstmis en de 11e Augustus, voor Zuid- Duitschland de Heilige Sacramentsdag en voor Noord Duitschland de Goede Vrijdag als wettelijke Xeestdajgen zullen gelden. Oppcr-Silczië. O p p c I n, TT Juli. (B. T. A.) De Duitsche autoriteiten hebben heden de stad Oppeln in bezit genomen. HEVIGE ONTPLOFFING BIJ CUXHAVEN. D.d. Tl Juli wordt aan de TeL getclefoneeid Een zeer zware ontploffing heeft hedenmid dag plaats gehad aan de Elbe-monding bij Cuxhafen. Alle telefoon- en telegraafverbindin gen met Hamburg zijn gestoord, zoodat bijzon derheden op het oogenblik nog niet te krijgen zijn. Ook het spoorwegverkeer naar Cuxhafen is gestremd, waaruit valt aan te nemen, dot de spoorlijn is beschadigd. De Oberpostdirektor te Homburg deelt mede, dut het dépot voor zeemijnen te'Groden bij Cuxhafen in de lucht gevlogen is. In de stnd Cuxhafen zijn alle ven- sterjuiten vernield. De vuurtorens moesten ge doofd worden. Tot ver in don omtrek is een groote vuurgloed uit de richting Cuxhafen zicht baar. Berichten von loodsen uit Bnmsbüttel zeggen, dot bij het voorbijvaren van Cuxhafen verschillende zware explosies werden waargeno men. De marine-commundantur von Cuxhafen heeft don bewoners der stad en aangrenzende plnatsen bevel gegeven om hun woningen te ontruimen, danr gevaar bestaat voor verdere ontploffingen. Dit bevel schijnt later te zijn in getrokken. Het aantal dooden en gewonden bij de ont ploffing in het mijnendepot te Groden wordt op 30 geroomd. Toen de explosie ploots had, waren ongeveer 200 arbeiders in het depot. In Cux hafen werden verschillende personen door den luchtdruk en door glasscherven gewond. De technische noodhulp is op de plaats des onheils aangekomen. KJ B.1.1.1 RE PRIJZEN. B. MIEWEGi, LangostraaS 39. - Tel. 432. Bloedzuigers. Ecnigcn tijd geleden kwam een boertje in ccn dorpsnpotheek in Pomnieren en vroeg om ccn paar bloedzuigers. De apotheker had ze niet voorhanden en zeidc, bij wijze van aardigheid, tot den boer, dot hij moor naar het belasting kantoor moest gaan, daor waren genoeg bloed zuigers te vinden. Toen het boertje niet zijn vraag aan dit kontoor kwam, was men r'. 's daarover gesticht en dreigde men hem dc del' uit te gooien. Het boertje beriep zich toen op zijn zegsman. Als gevolg daarvan werd eer klacht wegens beleediging van ambtenaren te gen den apotheker ingediend en deze zog zich veroordeeld tot ccn boete van 200 mark en de kosten. De Pharmozeutische Z-itung, die dit bericht aan een plaatselijk blad ontleent, mankt de op merking, dot de ambtenaren van een rijk^be- lostingkantoor der vrije Duitsche republiek t eenig meerder ondoischeidingsvermogen voor' onschuldige grappen mochten bezitten. BELG1E. Dc Morkcnkwesti6. De Belgische regeering heeft de onderhande lingen inzake de overneming der Duitsche mar ken, volgens 't B. T. A., afgebroken in verbond met de voorwoorden, die door de Duitsche re geering nopens deze overeenkomst zijn gesteld, Dc beschuldiging tegen prof. Duels. De Standaard Inut zich blijkens een Brus- sclsch telegram non 't Hbl.. door zijn corres pondent uit Gent melden Prof. Docls, die te Parijs het intcrnniior.onl congres tot kinderbescherming volgde, is Zon dagnamiddag te Gent weergekeerd. Maandag morgen werd hij ontboden door het college der assessoren der Gentsche hoogeschool, om op het verzoek vun den minister van kunsten cn wetenschoppen uitleg te geven over zijn rede voering, gehouden: in een secticofdceling von het kotholiek-Vlaomsch congres te Gent. Er werden hem dri*» vragen gesteld. Uitlegging werd niet geduld. Docls heeft onder die voor waarden geweigerd ecnig stuk te teckencn, zoo dot de vrogen naar Brussel zullen terugkeeren met de antwoorden van het college. Volgens de beschuldigers zou prof. Docls de Belgische ge- neroals belocdigd hebben door te zeggen, dut regimenten in 't vuur gedreven werden om ze in Vlaamsch bloed te rehobilitecrcn, maar dien. aangaande dient opgemerkt, dat dit woorden zijn door generaal Drubbel afgelegd, als ge tuigenis in-dc zaak Dosfel voor het Assisenhof te Gent. FRANKRIJK. Vervolging van communistische nfgevoordigden. Uit Parijs wordt gemeld, dat het parket heeft besloten een vervolging in te stellen tegen de beide communistische afgevaardigden. Cochin en Voillant Couturier terzake von het provo* ceeren van militaire onlusten cn insubordinatie. ENGELAND. Do reorganisatie van het Hoogerhuis. Londen, 11 Juli. (R.) In het Hoogerhuis deed Crawford voorlezing van een aantal reso luties betreffende de hervorming van het Hoo gerhuis, die als grondslag voor de discussie zullen dienen. Daarin wordt voorgesteld, dat het Huis bij benadering 350 leden zal tellen, n.l. leden, rechtstreeks of indirect gekozen, erfelijke peers cn l^den, benoemd door de kroon. Het Hoogerhuis zal geen financiecle wet mo gen omeneeeren of verwerpen. Do beslissing over de vraag of een wet tot die categorie be* hoort, zal worden genomen door een commis sie, bestaande uit leden van beide huizen. Het Reizen is het paradijs van den dwaas. EMERSON. door ROBERT HERRICK. 53 - „Wat ken je toch veel menschen I" zei de jon gere vrouw benijdend. „Daar kan je zelf niets aan doen," antwoordde jVera luchtig. „De meeste van die menschen zijn heelemaal niet interessant. Gerard houdt niet van bijzondere menschen, hij vindt ze niet fat- toer» lijk I" Z j lachte vroolijk, alsof de opinies van Ge rard wel heel typisch, maar niet van veel ge wicht waren. i „Misschien zal Gerard ook wel niet van ons fclou^en I" „Natuurlijk wel, kleintje, daar zal ilc wel voor ïorjencn Helen begreep, dat deze echtge noot precies deed wat zijn handige vrouw hem JfcevaL Toen gingen zij het kind bekijken en beuzel den nog wat langer, praatten over kleine kin deren en over stadsnieuwtjes. De bewondering van Helen voor haar knappe vriendin steeg meer en meer en eindelijk riep ze „Vera, wat heb jij veel van je leven gemaoktl" „Ik heb er van gemaakt wat ik kon," zei de andere beteekenisvol. „Dat is eigenlijk het eeni ge wat wij getrouwde vrouwen doen kunnen." „Dc zou wel eens willen weten, hoe ik het doen moest I" „Mankeert er dan iets aan?" vroeg Vera met haar slim lachje. „Jouw leven moet nog be ginnen." „Maar wij leven zoo ver weg van alles I" mompelde ze, bijna onverstaanbaar. „Zou je weer naar de stad terug willen?" Helen knikte snel. De glimlach om Vera Travers lippen werd breeder, zij dacht weer aan den morgen toen zij het jonge paar tusschen den menschenstroom, in de drukke straat had zien verdwijnen. ,/t Is daar zoo eenzaam, en ook geen plaats om kinderen op te voeden I" „Maar zou de dokter wel willen veranderen wat zegt hij er van „Als hij maar eenmaal gewend was, hij is heel knap, weet je." „Ja, meneer Elport zegt, dat hij de knapste dokter is, dien hij ooit ontmoet heeft, en Dr. Jenks zegt, dat hij de trots was von de school toen hij studeerde maar „Hij moet geholpen worden om hier iels te beginnen," zei de jonge vrouw met overtui gd. „Maar hij is daar in de bosschen toch al met iets begonnen dat kamp I" riep de doktersvrouw met vwachting uit. we caoeteik-er nog maar eens over den-? tegenliep in de wereld, dan ging hij dadelijk bij ken," zei Vera peinzend. „Vergeet vooral mijn diner niet Vrijdag, hoor I nu, tot ziens I" De twee vrouwen omhelsden elkander cn zij vertrok. Er was niets belangrijks gezegd cn toch had de jonge vrouw veel geleerd en veel wat haai duister had geschenen was haar nu helder ge worden. Want op die manier wordt de opvoe ding van vrouwen in waarheid voltooid. V. Terwijl de twee jonge vrouwen hun weder- zijdsdhc ervaringen in hun kort huwelijksleven bespraken, maakte Holden opnieuw kennis met de stad en de stadsgewoonten. Hij was een paar uur met Horace Elport in een van zijn clubs, geweest en had daar de reden van het dringen de telegram gehoord, dat hem zoo haaastig naar de stad had geroepen. Elport had een zoon, stu dent aan een der universiteiten. Op de een of andere manier was hij in kennis gekomen met een vrouw beneden zijn standzijn vader was bang, dat hij haar misschien al getrouwd had. ,/t Zal zijp heele carrière bederven als ik den boel niet in orde kan moken!" riep Elport uit hij leunde vermoeid achterover in zijn stoel. „Wat zeg jij er van dokter Holden knikte, stak zijn groote honden in zijn zakken en keek zonder te antwoorden rond in de weelderig ingerichte club, waar overal ver spreid tafels en stoelen stonden, die de leden gelegenheid gaven alleen cn gemakkelijk uit te rusten. De dokter keek onderzoekend naar al les, alsof het een deel uitmaakte van de zaak waarover zijn oordeel gevraagd werd. „Dc ben bang, dat het een oude geschiedenis is," zuchtte de vader. En het was een oude geschiedenis, niet zoo zeer hetgeen hij vertelde, als wel de dieper© oorzaken, die hij verzweeg, de geschiedenis van zijn eigen huwelijk uit berekening, zijn welge slaagde pogingen om vooruit te komen, een ge regelde maar ongezellige huishouding, waarin het kind zijn eigen weg ging evenals de ouders den hunnen, de beste scholen voor hem, van alles het beste voor iedereen I Toen de moeder gestorven was, werd de jongen naar een groote kostschool gezonden cn daarna naar een univer siteit. Eigenlijk kende zijn eigen vader hem niet, en toen kwam plotseling dat bericht als een donderslag aan den helderen hemel. „En wat wilt u, dat ik nu doen zal?" vroeg Holden kalm cn zakelijk. „Ik hoop, dat je mijn jongen voor mij zult kunnen redden I" Hij had al een plan gemaakt. Als hij den jon gen dokter en zijn vrouw kon overhalen, om den jongen mee te nemen ergens buitenslands, voor een paar maanden, don zou hij met een advo caat den boel wel in orde kunnen moken, met andere woorden hij zou de vrouw kunnen uf- koopen, een scheiding kunnen bewerken, zoo noodig, en de rest. „En de jongen vroeg Holden. „O, jij kunt hem we! baas, daar ben ik zeker van, als hij maar eenmaal buiten bereik van dat schepsel isantwoordde Elport opgewonden. „Je kunt gaan waarheen je wilt, cn doen wat je wilt jij bent de eenige man, die me hierin helpen kunt, wil je het voor mij doen?" Zijn geoefende blik had dadelijk gemerkt, dat de jonge dokter j?en belangrijke cn krachtige persoonlijkheid washij wilde die koopen zoo als hij meer zeldzame en kostbare zaken kocht, die hij voor het een of armer doel noodig had. Zooals zoovelen van zijn sooit had hij de meest mogelijke achting voor een „persoonlijk heid" en praatte daar graag over. Als iets hem zichzelf na, welke „persoonlijkheid" hem het best zou kunnen helpen om er zich weer uit to redden. Hij hield Holden handig de voordeden voor oogen, die deze groote dienst hem waard waren, stelde allerlei verlokkende mogelijkheden voor en toen Holden vroeg „En wat zou er dan van mijn werk in het kamp moeten worden meen de hij dat hij de heele „bron" er maar aan moest geven. „Je kunt hier in de stad iets veel voordeeli- gers krijgen, Holden I" zei hij. Hij noemde een heel voordeelige betrekking aan een levensverzekeringmaatschappij, waar hij veel invloed had cn kans op een' aanstelling als dokter aan een groot hospitaal. „Er zal wel iets goeds tc krijgen zijn wee.» maar niet ongerust I" zei hij vol vertrouwen. De rijke man wilde een uitredding, een won der, voor zichzelf koopen, en hij was bereid een som, hoe groot ook, er voor tc betalen. De dokter luisterde zwijgend naar al die voorstel len totdat hij ten slotte ongeduldig het hooiJ schudde „Wij zullen daar later wel eens over proten Waarom doet u eigenlijk zelf niets voor den jongen 't Is toch volstrekt geen medisch geval.' „Dc kon onmogelijk weg, ben te gebonden Als ik nu de zaken hier liet loopen, zou dat gevaarlijk kunnen worden." Holden glimlachte koel. „Daarenboven, ik geloof, dat ik Harry weinig zou kunnen helpenje weet hoe dot met ouders gaat Ik ben cr zeker van, dot jij de man bent, die invloed op hem zou hebben dot is natuurlijk alles waard I Hij is in een ho tel hier dicht bij, kan ik je nu niet even naar hem toe brengen (Wordt vervolcdh

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1