D EE E M LAN D E R" BUITENLAND. .L'HIjROlDELlE m ÜÏBIH iiivcnAUsr f jMs ™mjm costumes! Ur 16-18 imw mantels ÜIO en ALPACA FEUILLETON. EE BS-MEZEm Reparation: a an Tennis-Rae-ketSjj spoeisig rcscToam. tt» Jtfargang No. I! pet post t 3.—, per weck (met qratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17', ilionderlijke nummerj' f 0.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE^POCRTWAL 2 A. POSTREKENING tl". 47910. TCL INT SI3. öontierdaq 13 Juli 1922 Sliïrni" met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dicnstaanbicn dingen en LL-ldadi ?hcids-advei tcntiiin voorde helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zecï voordecligc bepalingen voor het advcrtccrcn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. M üea b iits verwint f De ééns 'gecoaliseérd1©, los van -elkaar staande, partijen der .terzijde ihetbiben 50 zetels veroverd? met ten zetel van de Gereformeerde Staatspartij iezetten de clericalen derhalve 60 zetels in ie Kamer, wat hun een gewék&gie macht jeieft en igroote verplichtingen oplegt. Rechts dankt deze overwinning- aan twee "botoren!de -eene is de becchikking, die de Jjerioale partijen hebben, over een groot tojvtal onbezoldigde proipagandisten, waar door ibajna honderd percent der ,,geloovigen feaar de stembus kon worden gejaagd, de Sredere is de steun-, die de conservatieven Man liberalen hiuize hebben verleend aan de tQhrstelijik 41 istor isc'hie par tij, Het is de politiek van den Vrijheidsbond, Jtf&c een gTCOt aantal kiezers naar de C-hrist.- Hist. partij heeft gedreven. Nadat deze 'bond «en naam liberaal of vrijzinnig had ver loochend, heelt ihiij motter daad getoond (ook aan. het vrijzinnig beginsel geen waarde 'meer te hechten; de toenadering tot de jÖhr istéli jk-Historische partij,, gevolgd door hei ^beleid" bij de Berste Kamer •'verkiezing, -paieekende voor wat eens de liberale partij jpc.$ het doodvonnis- De Vrijheidsbond ver loor 5 van zijn) 15 zetels. öe versterking van Rechts is het gevolg ipom de reactionaire strooming in den lande, die reedis vóór de verkiezingen zoo duide lijk waarneembaar was. Dit verklaart, dat Linies achteruit boerde: jpe -fs de ultra's de communisten gingen ach teruit van 3 op 2 zetels, de sociaal-demo- er al-en van 2-2 o.p 20. Slechts de Vrijzinnig-Democraten bleven op ,peS. Zij behielden) hunne 5 zetels. Dit f$ een' 'bijkomend' verschijnsel, dat om ver- foaiing vraagt. Ons schiijnt die verklaring niet moeilijk. Het Rechtsche kiezerscorps moge zich niet laten be vinvloeden door de houding van de R-echtsche partijen, Links is dat anders. In dien er ooit een minister ie is geweest, dat gebrek aan vaste lijn- toonde, dan was dit het minüsterie-Ruys de Beeren'brouok. Zijn beleid was één en al slingering, bleef voort durend in die lijn van het gewijzigde woord „hier sta ik, ik kan ook anders". Men denkt éani de finantden, -aan oorlog, aan marine, Het deert den' Reohtschen kiezers niet I Het verkleinen van den- vinloed van de volksver tegenwoordiging door de vele suppletoire begrootimgen, door het verstrékken van on juiste en onvolledige inlichtingen-, het is1 voor den Redhtschen kiezer van geen beteékenis Gp het woord' van den pastoor of den dominee gaat men ter stembus en blijft hechts stemmen Dieu le veut f Links is dat anders. Hier spreekt de kri tiek. En die kritiek veroordeelt elike onop rechte politiek. 'De communisten boerden r-ohteruit, omdat voor den communist elke parlementaire actie uit den booze is en de schijnbaar kleine groep der afgescheiden communisten deze idéé met kracht heeft ge propageerd onder de voormalige kiezers van .Wijnkoop c. s. De S. D. A. P. verloor, wijl er onder 'hare geestverwanten velen waren, die d'e onop rechtheid hebben ingezien van hare ont- wapeniingsleuze. Na Troelstra's „de S. D. A. P. en dé oorlog" van 1915, waarin de lei der der socialisten het „geen man en geen cent" ais demagogie heeft gebrandmerkt, was di'e leuze thans een gTOve fout. Wij, vrijzinnig-democraten, hebben, naar Merchant's woord, de rechte lijn gevolgd. Wij hebben in de volksvertegenwoordiging pal gestaan voor de rechten, ons volle in de Grondwet gewaarborgd, wij hebben gestre den voor billijke belastingen, wij hebben de bezuinigingscampagne ingezet en hebben getoond slechts daar te willen bezuinigen waar de volkskracht niet in gevaar komt. Dat alles hebben de kiezers gewaardeerd en dit verklaart ons succes. Ons succes is te merkwaardiger, nu som migen hebben gepoogd, onze partij te ver nietigen. Wat blijft er over van de bewerin gen van Heeres en de zijnen, dat er massa's democratische vrijzinnigen zijn, die echter niet vrijzinnig-democratisch stemmen omdat zij Merchant's leiding niet willen volgen De groep-Heeres kreeg 9199 stemmen 1 Wat is geworden van Teenstra's actie? Mij verzamelde 10623 getrouwen achter zich. n van Beresteijn kreeg voor zijn lijst, on danks medewerking van vele intellectueele politiek-onmcnd'igen, niet meer dan 15.227. Het gros van de kiezers, die op de drie be doelde lijsten heeft gestemd, zou, zonder de minder juiste voorlichting van deze particu liere politici, bereid zijn geweest, op onze, rijzmnig democratische, lijsten te stemmen. Zóó gezien zouden we gemakkelijk een zetel meer hebben kunnen krijgen. Een goe de les voor hen, die in eenige politieke partij er ooit weer over zouden denken eene affaire voor eigen rekening te beginnen f Eén ding is duidelijk geworden en dat ver heugt ons, naast het vrijzinnig-Democravisch succes, in de gevallen beslissingde 'belan- gen-groepen en de partijtjes, die zich om den een of anderen Kamerzetel-liefhebber groepeei en, hebben geen voet een den grond' gekregen. De op die lijsten uitgebracht; stemmen zijn, naar we hebben voorspeld absoluut verloren, weggesmeten. Bn thans Het kabinet-Ruys blijft, tegen eigen verwachting in. Het zal worden gere construe-erd, d. w. z. minister de Graaff gaat heen en ook van Usséist-eijm' zal men wel loozen. De meeslen zullen aan blijven. Maar hunne gestie zal het stempel dragen van den duide'liij'ken wil van het kiezerscorps naar de reactie I Reeds zijn de teékenen zichtbaar; minister de Vissers lager-omder- wijsplan is 'het eerste. Aalberse zal moeten begrijpen, dat den Cranenburghers niet zon der meer het zwijgen kon worden opgelegd'. Voor de onzen 'komen er moeilijke dagen. Uit het behaalde succes zullen zij de kracht putten pal te staan voor ons beginsel. hij bereid is en steeds bereid zal zijn met Fran krijk tot overeenstemming to komen. Hij is de mcening toegedaan, dat Duitschers cn Franschcn bijeen moeten komen cm ondc-r de tegenwoordi ge, niet alleen voor Duitschland. maar ook voor Frankrijk gevaarlijke, financiecle omstandighe den over het vraagstuk der schadeloosstelling besprekingen "te voeren, waarbij zij elke politie ke kwestie buiten bespreking zouden moeten Ia ën. Ten besluite vestigde de kanselier de aan dacht op den ernstigen toestand van Duitsch- land, wanneer, tengevolge van gebrek aan steun, de democratische regeering omver werd geworpen. Dat zou het sein wezen voor de so ciale revolutie cn den burgeroorlog in Duitsch- lond met al do gevolgen daarvan. De uitlatingen van den rijkskanselier zijn voor Jacques Boinville eenleiding geweest aan de rorkïoringen over den c-nstigen toestand in Duitschland een nontnl opmerkingen vastknoopt. Het is hem duidelijk, dat onder deze omstandig heden, die telkens meer gelijkenis gaan vertoo- nen met die van Oostenrijk, het leven voor de Duitschers nog moeilijker moet werden, maar hij vroagr, wie de schuld doarvon is. Wirth, al dus Bainvillc, geeft te verstaan, dat zijn regee ring niet voldoende v/ordt ontzien en dot Frank rijk de oorzaak van alle ellende is. Hier komt de schrijver in de Excelsior tegen op en ten be~ tooge gewaagt hij van tal van concessies, die aan Duïtschland werden verleend, zender dat de toestanden er ook maar een haar beter door wer- len. Hij vraagt Politiek Overzicht. Al moge dan thans te Berlijn de typografen- staking zijn geëindigd, al moge de Juli-storting van Duitschland met een zeker bedrog zijn ver minderd en al mogen ten slotte de moordenaars van Rathenau zijn gevat, deze feiten zijn hoe belangrijk op zich zelf ook van te geringe draagwijdte dan dat de toestand in Duitschland er plotseling door wordt veranderd. Hoe ernstig de toestand wordt beschouwd door den rijkskan selier, dr. Wirth, wordt ons duidelijk, wanneer wij kennis nemen van een interview, dot de par ticuliere correspondent van de Excelsior te Ber lijn heeft gehad met den rijkskanselier. Om de openbare meening in Frankrijk in te lichten over de moeilijke situatie waarin het Duitsche rijk zich op het oogenblik bevindt, gaf dr. Wirth het vol gende antwoord Heel de wereld moet de tegenwoordige re geering met alle middelen steunen op dat het Duitsche volk het gevoel heeft, dat het eindelijk aan het ongeluk ontsnapt. De sto ten van Duitschland beschouwen de bezet ting van de Roersteden als een groote on rechtvaardigheid. Wij kunnen niet begrijpen, waarom men ons deze bezetting verder lont verduren, aangezien wij toch reeds met alle middelen hebben getracht het verdrag van Versailles te vervullen. Wij kunnen bijge volg ook onzen tegenstanders geen bevredi gend antwoord verstrekken, wanneer zij ors vragen, wat wij voor Duitschland hebben gedaan. Onder deze omstandigheden stijgt de dollar tot 520 mark. Het uur van 't ge vaar is gekomen. Bovendien wees rijkskanselier Wirth erop, dat a 44 EAKGESTStAAT. - Amcmfoort. Hebben wij niet ervan afgezien zelf de oorlogsmisdadigers te vonnissen, omdat dc Bprlijnsche rogeoring verklaard heeft, dal zij op het verzet van het Duitsche volk zou stuiten, wanneer zij aan de Entente haar militaire leiders zou uitleveren Hebben wij niet T2 milliard laten schieten, die op 1 Mei 1921 hadden moeten worden betaald Is het betalingsplan zelf niet door uitstel- termijnen verzacht Hoe kan men ons don nog ervan betichten, dat wij niet toegefelijk zijn Bainville herinnert er dan verder aan, dat Frankrijk in 1871 veel meer heeft betaald zon der de franc te deprecieeren. Wirth had het er over de verplichtingen inzake de schadeloosstel ling te voldoen door een Duitsch-Fransche over eenkomst. Noch de goede wil, noch het inven tief vermogen, vindt Bainvillc, zou oon Fransche zijde ontbreken om de leveringen in natura te organiseeren. Hij besluit Maar waarmee Frankrijk nog meer zou zijn gebaat, dot zijn.kolen en Duitschland verklaart niet in staat te zijn ons de hoe veelheden te leveren, waartoe het zich heeft verplicht. Wanneer Wirth ons zegt, dat de openbare meening hem in Duitsch land voor de voeten werpt, dat hij niet de ontruiming van Dusseldorp, Ruhrort cn Duisburg door zijn politiek van partieele vervulling heeft weten te bereiken, vergeet hij, dot ook de openbare meening in Frank rijk aanspraken cn wel zeer gerechtvaar digde kon laten gelden, daar wij niet be taald worden. De publieke opinie ten onzent zou de ontruiming der kolenhavens niet bo- B. FJ5EWEG, Langestraat 33 - Tal. 452 mv i .'NffTagggn grijpen op een oogenblik, dat wij grvaar lo-pcn niet meer dc Duitsche kolen te krij gen, die wij noodig hebben. DV'TSCMLAND. DE MOHATORIUMKVCESTin. Een Frnnsch oordeel. Dc Motin bevat naar aanleiding van Duitsch- lands verzoek om uitstel van betaling, blijkens de N. R. C., oen bitter artikel onder het op schrift „De failliet-vrede. Van moratorium tot moiatorium tot aan.... den volgenden oor log". Eenige weken geleden, zoo schrijft het blad, vernam men, dat het waarborg-comité naar Beriiin vertrokken was met de bedoeling door, eindelijk, waarborgen te gaan zoeken. Dezer dagen is er gemeld, dot twee Duit sche stonts-secretarissen uit Berlijn naar Pa rijs vertrokken waren om te zien of ze er een moratorium konden krijgen. Aldus blijkt, 'dot, wanneer de commissie voor de vergoeding geen vergoeding verkrijgt, het wanrborg-comité ons geen waarborgen geeft. Dat bereikt men waa neer men commissies benoemt in stede van vraagstukken op te lossen. Daar de bondgenoo- frn sedert den wapenstilstand geen andere po- litie.< gehad hebben, zullen wij von moratorium .ot moratorium gaan. tot op het oogenblik. waarop Duitschland, na verklaard te hebben niet in staal te ziin om te betalen zich in slaat zni verklaren niet te betalen. Naar alle waar- schijr'ijkhcid zal dat uur in 1D30 slnnn. Waar om Omdat het verdrag van Versailles aan de commissie voor dc vergoeding de bevoegdheid geeft bij meerderheid van stemmen de betalin gen van Duitschland tot T930 uit te stellen. Tegen dit meerderheid vermag Frankrijk niets. In T9I4 is het stolsel van het moratorium ingevoerd, dat evenlong moest duren als de oorlog en ophouden bij den vrede. D- vrede is gekomen en niet anders d rn een nioavv morato rium geweest. Onze onderhandel-\ar$ hebben de bepaling van dc Duitsche schuld tot T92T uitgesteld en Europa overgegeven ean com missies. Het kenmerk van oommissies, zegt do Ma tin, is nooit tot oen resultaat te komen en al lijd te „moratorieeren Wonneer men niet meer weet noch wat een mark, noch wat een frank woord is, hoe zal men dnn begrootingen opmaken? Naar mme fienk en mark daalden, namen onze schulden tegenover de nondgerooten toe, otvï« kansen om vergoedingen te verkrijgen vermin de den. Orn in h-t begin van 1919 een millioon pond sterling te betalen, hadden wij ongeveer vijf- en-twintig millioen noodig. Verleden week had den wij er zes-en-vijftig noodig. Om een mil- liocn franlc te storten hadden de Duitschers in "919 T.250.000 mark noodig. Vandaag heb ben zij daarvoor meer dan 41 millioen mark noodig. Dot is hun eigen schuld, zal men zeggen. Ze ker. Moor het is ook onze schuld, omdot wij alviid oplossingen tot den volgenden dog uit stellen. Moratorium in 1919, moratorium in Mei 1921, moratorium in Mei 19221 Thnns vraagt Duitschland een algedieel moratorium voor 1023 en 1924. Geen betabng in geld ge durende die twee jaar, vraagt zij met het ver drag in d' hand. Wij wachten, zegt de Motin aan het eind van haar artikel, het antwoord van de commis sie van herstel. Zal Poincaré, wanneer zij op eenigerlei wijze toegeeft aan het verzoek von Duitschland, nog gelooven dat de strikte en integrale toepassing van het vredesverdrag voldoende is voor Frankrijks heil? DE DALING VAN DE MARK. Londen, 12 Juli. (R.). In het Lagerhuis werden verschillende vragen tot do regeering gericht nopens do doling van de mark cn de schadevergoedingskwestie Horne weigerde even wel onder de tegenwoordige omstandigheden een verklaring af te leggen. Hij wees er na drukkelijk op, dat de commissie van herstel voortdurend van den toestand op de hoogte bleef en het Britscho lid dier commissie hield nauwe voeling met de Fransche regeering. Hor ne zegde toe een verklaring te zullen afleggen, zoodra eenige wijziging in den toestand zou in treden. De draadloozo Engelsche dienst meldt nó d.d. gisteren uit Londen In antwoord op een viuog in het Lagerhuis of in verbond met do doling van do Duitschd mark do mogendheden zich bezig houden mol een herziening van de schadeloosstelling heeft sir Robert Horne, de kanselier van de schatkist, meegedeeld, dot do zaak do aandacht heeft vaa do commissie von horstel. Dc bladen vernemen, dot, zoolang het vcrslnfj van de commissie van herstel niet is ofttvnnW gen cn in overweging genomen, de rogcerina geenerlei stappen zal doen. Hoewel Lloyd Gcor-4 ge Poincaré niet verzocht heeft zijn komst t<x vervroegen, acht men het mogelijk, dot deze, nul de Fransche Kamer op reces is, zal besluiten/ eerder te komen dan aanvankelijk was vastgeJ steld. j Sir Auckland Geddes, do Engelsche gezant t<i Washington, blijft in nauwe voeling met den oer* sten minister cn graaf Balfour, den waarnemen-? den minister van buitenlnndschc zaken. Deskun< digen achten dc besprekingen over dc Ameri-/ kaanscho schuld van hot hoogsto belang voo? den olgcmecncn financieelen toestond. Do Duitsche mai;k onderging heden (12 Jullï op do Londensche beurs opnieuw een onnmer< kelijkc verbetering. Na opening op ongevcei 2050, tegen 2160 als laatste koers van gisteren* steeg zij tot 1930 in het pond. De Fransche oiV andere koersen van het- vasteland ondergingci* in verbond daarmee eveneens een verbetoring( Dc schadeloosstelling. B o r 1 ij n, 12 Juli. (N. T. A. Draadloos).» Volgens het Petit Journal heeft het Britschei] lid van do commissie van herstel, Bradbury, dio! van het Britschc ministcrire formeclo instructief' ontving, do aanneming voorgesteld von eerje nieuw moratorium non Duitschland, dot niet] slechts de opheffing van alle betalingen in goud, voor twee of drie jaren toestaat, maar ook vooi(1 hetzelfde tijdperk een aanzienlijke vermindcrin(y der leveringen in natura. Het bind bericht ver? der, dat do gedelegeerden van België cn Itnlicf zich hebben aangesloten bij het Britscho voor-# stel, beide met meer of minder belangrijk voon? behoud. DE BESCHERMING DER REPUBLIEK. Berlijn, 12 Juli. (N. T. A. Draadloos), Do rijksdag is vandaag begonnen met de be raadslaging over de afzonderlijke artikelen van het wetsontwerp op de bescherming der repm bliek; hij nam met groote meerderheid de eer? ste en belangrijkst© artikelen aan in de redactie der regeering. Het artikel bedreigt met streng straffen de leden von vcrecnigingen, die ten doel hebben leden der regeeringen uit den wejJ te ruimen. Wirth aan 't woord, B e r 1 ij n, T 2 J u 1 i. (W. B.). Dr. Wirth heef^ heden in den Rijksdag bij de beraadslaging oven de wet ter bescherming der republiek o.a. ge?' zegd, dat deze wel zoo spoedig mogelijk bc? krachtigd diende te worden. De gedachte der rijkseenhoid mocht derhalve niet in discussie" gebracht worden. Het werk von de redding von Duitschland mocht niet het werk von een partij zijn, ook niet van do arbeidersklasse, moor dd samenwerking van alle dcelcn van hot volk cn' van alle landen, aldus Wirth, ook Beieren kan ons helpen. Wij zijn het werk begonnen. Dc kwestie van het herstel drukt ons op geweldige wijze. De pon' litieko sponning verzwakt het volk. De moeilijk^ heden van het geldprobleem rukken do klossen' uiteen. Was ooit een volk zóó in nood, nis than^ het Duitsche volk Z De politieke atmosfeer id oververhitdaarom heeft men snel cn vastben raden ingegrepen DE MOORD OP RATHENAU. Dc daders nog niet gevaf* Berlijn, 12 Jul. (W.-B.). Volgens de Vorwërts en de Freiheit zal de vroegere l;npi< tein-luitenant ter zee Killinger, de door de BerC lijnschc politie wegens verdenking von deelne ming aan den moord op Rathenau gcaTresteer^ is, voor den rechter van instructie ven de stnotsr rechtbank verschijnen. B c r 1 ij n12 Juli. (N. T. A. Draadloos). Uit 'de tot heden namiddag alhier ingekomen be-j richten is op te maken, dat de politie er nog] niet in is geslaagd do beide andere moordenanrgi van Rathenau te arresteeren. Het schijnt zelfsj dat de beide bij Gardelegen vervolgden aan dé omsingeb'ng door de politie zijn ontsnapt. Die vrouwen zijn demonen, die ons de hel laten ingaan, door de poorten van het pa- fTJlijs. door ROBERT HERRICK. 54 „Geeft u mij het adres maar," antwoordde Holden. „Ik zal hem gaan opzoeken, en die vrouw ook, dat schepsel," zei hij beteekenis- vol, „en als ik u helpen kan, zal ik het u later laten weten." „Goed I" zei de vader opgelucht. „Wij moe ten gauw handelen, weet je, voor dat de zaak uitlekt en er in de kranten een schandaal van gemaakt wordt I" Holden keek den ouden man na toen hij in zijn auto stapte en in de veeren kussens achterover 'jonk op zijn gezicht waren weer nieuwe zor gen te lezen, terwijl hij den chauffeur een an der adres opgaf. De jonge dokter liet Jiet kaartje van El port in zijn zak glijden en ging den kant op van de medische school. Ieder ander onbekend jong dokter van buiten' *ou verrukt zjjn geweest over de gelegenheid ,die hem geboden werd om een man als Hora ce Elport van dienst te zijn. Het zou een Jbrug gunnen worden, dié veel waard kon zijn bij zijn .Loopbaan.,'t Was bijna zooveel waard als om bij Oen bekend persoon, die zwaar ziek was geroe pen te worden en eiken dag bulletin^ in de JCTonten over de patiënt te kunnèh on'derteeke- nen. Maar Holden dacht niet aan ee-nig voor- I .deel terwijl-hij" langzaam én opmerkzaamfdogr de drukke straat liep. Nog nooit had hij Elport zoo von zijn wereldschen kant leeren kennen als dezen middag en er was veel, dot hem tot na denken stemde. „Hij moet het zelf doen," mom pelde hij, „als er tenminste iets gedaan kon worden I" Na eenigen tijd sloeg hij een stille zijstraat in en bleef staan voor een leelijk, steenen huis één uit een kleine groep vuile, kazerneach tige gebouwen. Binnen deze muren had hij veel jaren ven zjjn jeugd doorgebracht en toen hij zijn oogen er longs liet gaan, kwam een stroom van oude herinnneringen bij hem boven, van oude eerzucht, wensohen, hoop en ontgooche lingen. De eigenaardige lucht von medicijnen in de gangen wakkerde dio visioenen uit het verleden nog aan. Hij duwde een deur van een bovenkamer open, waar een kleine, kaalhoofdige man over een laborotoriumtafel stond gebogen, waarop een verzameling kleine glazen scho tels stona verspreid. „Waar in 'shemelsnaam kom jij vandaan?" riep de man aan de tafel uit, terwijl hij een groe ne kap van zijn oogen lichtte. „Uit de bosschen, Graham," antwoordde Hol den. „Heb je die luis al gevonden „Nog niet 1" zei de jonge geleerde bedaard met al het zelfvertrouwen van den grondigen on derzoeker. „Maar ik ben er. niet ver meer af I" en hij begon dadelijk met een beschrijving van zijn onderzoekingen en proeven. Uit de kamer daar riaést kwam een vreemd geluid als uit een rai- .niatirur boerenerf, het zwakke gepiep van gui- neesthe biggetjes' en het zachte gekakel van kippen. „Zijn daar je patiënten?" vroeg Holden, iJrJa, ik^gebruik voor de proeven voornamelijk kippen, .en de geleerde ging weer voort met zjnjdt 1 eggingen Holden wist, dat vijf jaar lang, van het oogenblik of, dat hij gepromoveerd was, deze kleine, stille mon alleen maar geleeefd had voor het ééne doel, het vinden van een tegengif tegen longontsteking. Al die jaren lang had hij ge werkt in deze kamer op een bovenverdieping van het laboratorium, ongestoord door het la waai van het drukke stadsleven, en door de jacht naar roem en eer. Het was de zuiverste uiting van hartstocht, die in den tegenwoordigen tijd iemand kon bezielende toewijding van den medicus op zoek naar ziekte-oorzaken en hare bestrijding. JOH. DIJK. Lanciesis-aat 858 Te'. 70 Holden luisterde naar de opgewonden be schrijving van zijn geliefd onderwerp. De hem uit zijn studietijd bekende instrumenten herin nerden hem aan zijn eigen jeugd toen hij nog vol hoop en goeden wil was hij voelde zich voor het eerst weer thuis in do stad. Zulk een leven was nooit zijn ideaal geweest, moor hij begreep dezen man en achtte hem hoog. Tevre den met zijn eenvoudig bestaan, ongetrouwd, met het kleine salaris, dat voor zulk weten schappelijk werk werd gegeven, ging hij, 7.on- der van zijn weg af te v.ijken, door de drukke wereld, zonder afgeleid te worden door klein zielige eerzucht cn alleen vervuld von het ide aal van zijn wetenschap, met zijn scherp be grensd doel. „Nu," zei Holden eindelijk, „je doet iets wat zeker de moeite waard is, cn dat is zonder twij fel meer dan je van de meeste mannen zeggen kunt." „Ach, daar weet ik niets van I" antwoordde Graham met een ongeloovig glimlachje. „An deren loopen met den prijs wegmenschen zoo als Farrington, die munt weten te sloon uit het weinige dat zij weten." „Wie is Farrington „O, een van dc beschermelingen van Jenks, hij is dit jaar docent geworden aan de medi sche school." Zijn smal gezicht drukte afkeer uit toen hij begon te vertellen van de academische intriges, die een anderen blik gaven op het leven van de geleerde wereld, 't Was de eeuwenoude strijd tusschcn de mannen der „praktijk", zooals Dr. Jenks, die tot nog toe de school had beheerscht, en de jongere medici, voor het meerendeel ijve rige onderzoekers, die minachting koesterden voor die „practici" en hen voor het meerendeel verdachten van „het om het geld te doen." Die genen, die in de laboratoria werkten en ge noodzaakt waren van een mager inkomen te leven, zonder dat ze door de groote menigte werden erkend, oefenden scherpe kritiek uit op hun collega's, die ruime inkomsten hadden en door het publiek op de honden gedragen wer den. „Het moest verboden zijn, dot ze voor hoog loon van den een naar den onder gaan als zij in de school moeten les geven, terwijl ze hun academische aanstelling gebruiken als middel cm geld te maken," mopperde Graham. Holden wist, dat dc anderen zich zouden kunnen ver dedigen met een „onze ondervinding is nuttig voor de studenten lemend, die alleen maar onderwijzer of onderzoeker is heeft geen men< schenkennis en geen ondervinding van ciekfei gevallen enz." Zoo goot het altijd in de wereld f 't is de strijd tusschcn de twee Idealen, o( eigenlijk meer de botsing tussdhen het ideaal ei het gemakkelijk genieten van het pcrsoonüjl succes. En zoo za! het altijd blijven zoolang als door het tweeslachtige in de mcnschelljke na tuur die strijd knn ontstaan. En wat nu de zie ken betrof, die genezing zochten voor hun kwaï len Zij gingen hoe langer hoe meer naar kwak zalvers, genezers op gebed, masseurs cn horut opleggers. Onwetende mannen en vrouwen kceri den zich of zoowel van den geleerde als van den geldnajager. on geen enkele genezer, die waarlijk knap was en wetenschappelijk onder-I legd was, werd In de scholen gevormd. „Dia nieuwe inrichtingen voor onderzoekingen zijn uitstekend voor de geneeskunde tegenwoordig maar de stoat moest zulk werk steunen en da menschen niet noodzaken hun brood oon te ne«' men uit den zak van den een of anderen rijki aard," besloot de jonge geleerde. „Binnenkor] zal de staat de opleiding van dokters bek est i- gen en de onderzoekingen betalen. Dnn zul let we menschen nis Fnrrington en Jenks kwij* roken en de heele bende parasieten er bij." Zooals bijna alle mannen van zijn soort wat hij een overtuigd socialist, met het volste ver? trouwen in het sociale ideaal, dat rechtvaardig? heid in, en verwarring uit de wereld zal helocrt „Jij hebt het ook oj>gegeven I" zei Grahnit ten laatste. „Hoe is het je gelukt Ik hoorde, dm je een soort herstellingsoord ergens in he" noorden hebt opgericht. Die kleine ezel Perq Farrold is hier dezen winter geweest en vert telde een boel o^cr wat je in het kamp uitvoenf de hoe ziet het er uit (Wordt vervolgd)^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1