Gesleten OPRUIMING GRATIS 1WS6B Tes©ph©©rs No. 302 U Veohfschevyog 3©°38-40 Amersfoort Ce alBereerste belangrijke gebeurtenissen in het nieuwe jaar voor Amersfoort en Omstreken zijn een algeheele verandering in ©rjz© zaken en een extra buitengewone waarmede wij op DINSDAQ 2 JANUARI, 9s morgens 10 uur precies zuilen aanvangen. ZIET EN VERGELIJKT ONIE PRIJZEN l$ET DIE BIJ G^ZE CONCURRENTEN De Etalages zullen ook Zondag 31 December 1922 en Nieuwjaarsdag des avonds flink verlicht zijn Massa's artikelen welke niet alle genoemd knnisen worden, worden tegen de meest fakelacMige prijzen OPGERUIMD ""BSl JÉ! Wij wasschen e®si half jaar en halen en bezorgen franco Zendt deze annonce met duidelijk naam en sdres aen de Gesisch iisMKÉsrij te feite (gefrankeerd 2 Cent).' HONDURAS P. J.B. JACOBS Langestraat 91 Te!. 148 Ioé-MscM van Asc!iv.Wijckslraat3i is wegens Kerstvacantie .L» STAS Langestraat 12 tegen extra lage prijzen van Lingeries, Lakens, Sloepen, Tafelgoed, Thee- en Handdoeken, eoz, Gedurende de opruiming SP HUE artikelen EXTÜA Verkoop a contant - Geen Zichtzendingen ZIE DE PR IJZER M DE ETALAGE Tijdens de Oprniming knnnen geen goederen op ziekt ge zonden worden F, Kürvers, SS. Jorisstraat 9 Timmerman en Aannemer. HONDURAS P. J. B.JACOBS Langestraat 91 Tel. 148 PLAATST UWE AMESSF9BRTSCI g liEBUB g HONDURAS P. J. B.JACOBS Langestraat 91 Tel. 148 HONDURAS P. J.B. JACOBS Langestraat 91 Tel. 148 #>Sjy-v ÜHil t J. LAGERWEY, Rund- cn Varkensslagcrij. Bisschopswcg 67. p. f. J. VISSER, Utrechtscheweg 55 Roomboter, Eieren, Kaas. Comestibles en fijne Vleesch- waren. Tel. 551. p. f. H. XrAN GALEN LAST, Brandstoffenhandol, Utrechtscheweg 07a—67b, m. h. g. Tel. -519. ANT. C. v. BUUREN, Banketbakker. Amlïemschestr. 21 Tel. 431. p. f. H. KURPSRSHOEK. Rund- en Varkensslagerij. Amhcmschewcg 46. p. f. J. MEIJERS, Groote Nachtegaalstraat 16. In boter, kaas cn eieren, p. f. H. G. RAVESLOOT Co., in Rijwielen en Motoreu. Bisschopsweg 81. h. g. P. VAN VEEN, Huisschilder. Arnh. straat 14. Tel. 230. p. f. W. DE GOEDE, Groenten- en Fruithandel. Bcekensteinschelaan 56. p. f. J. VEER, Lood- en Zinkw erker. Soesterweg 33. h. g. Magazijn „DE FAAM" Langestraat 5. Tel. 639. Naam: Adres: 8 uernt Sigaar Ouderwelsch mortel De Dlrecte'lce, Cr. H4RI4INH Kei is aan te bevolen in de morgenuren te koopen P. SCHUIN G. BUSQUET, Stucadoors, L. Nicasiusstraat 11. p. f. H. APELDOORN, Bisschopswcg 82, Stucadocfr. p. f. C. EENDRIKS, Bisschopswcg -19, Behanger cn Stoffeerder. V-i- G. VAN P.IJN, 'Amhemschewog 45. Groenten cn Fruithandel. P. f. v. d. WATER v. d. BRINK, Meubelmakers, Leusderwcg 2224. P. f. P. VAN OOIK, Rijwielhandelaar, l^rnhemschcweg 121. P. f- H. EPSKAMP, 'Arnhcmschcweg 169, Brandstoffenhandcl. P. E. EPSKAMP, St. Andriesstraat 10. Caféhouder. P. f. GEBRS. v. PRAAG, Grossiers in Binnen- en Bui- tenlandsche Groenten cn p. I. x Fruit. Tel. 455. R. v. WIJK, Kuiper en Vatenhandel, Bloemendalschestraat 12. P f. J. KOELE, Mr. Schoenmaker. Kruiskamp 62. P. L J. FRANK, VlceschhouweHj. Kampstraat 25. Tel. 352. P. f. G. FLOOR, Mr. Bakker, Soesterweg 270. p. f. S. J. ENGEL, Gerard Doustraat 1. Handel in Kruidenierswaren en Comestibles. A. J. BOODE, Sigarenmagazijn. Zuidsingel 61. p. f. J. E. DONATE ZOMEN, Bloemend, straat 17. p. f. D. PRINS Jr., Elcctr. Brood-, Beschuit- en Kleingoedbakkerij. p. I. Hof 26 C. DE JAGER, Specialiteit in Hccren Mode'-artikelen, p. i. W. WILLING Jr. MAISON SIMONS, Arnhcmschestraat 12b. Tel. 469. p. f. R. KORSTANJE, R ij wi el verlui u rdcr, L. Nicasiusdwarsstraat 11. h. g. H. ZEEDIJK, Schoenmagazijn. Arnhemschestraat 10. p. f. P-f- Hoogeweg 88 Telefoon 206. p. i. M. A. v. BEMMEL, Bloemisterij „Flora", Vlasakkerwég 10. Tel. 210. p. f. 8 cent Sigaar OodesTrclscIi model KLEINE ANNONCES vraag en aanbod, dienstpersoneel, Huizen te huur, of te koop kamers aangeboden of gevraagd in het SUCCES VERZEKERD. Een onzer adverteerders ontving dezer dagen 56 brie ven op zijn annonce. 8 cent Sigaar Ouderwelscli model Koopt Uw WILD en GEVO- GELTE voor de a.s. Feestda gen bij G. Drieënhuizen, POELIER, KROMMESTRAAT 9. Het oudste en soliedste adres. Telefoon 750. S cent Sigaar Ouderwetscli model De verkoop is uitsSuitend a contant Aan elk verzoek om een artikel nat de éta lage wordt door ons onmiddellijk voldaan De Magazijnen znllen van 12 tot l'/s nnr GESLOTEN zijn PH. J. DU CHATTEL, Kruidenierswaren. Utreclitschestr. 42. Tel. 82. p. f.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 8