ST. EMILION 1. A. SCHOTERMAH 4 Zn., ütr.str. 17 Tel. 145 FIRMA L. VfkM ACHTERBERGH Dr. Hommers Haematogen BINNENLAND. Per flesch f 1.60, per anker f 65.- Laatste week der laagste ANTHRACIET PRIJZEN. BRANDSTOFFENEOTAGAZIJNEN KOESTEEG 5-7 Versterkend, Bloedvormend, Wekt den eetlnst op. jina verliet, zijn vier revolverschoten op hem ge lost Hij werd nie< getroffen. De dader werd aangehouden. Weenen, 2 7 Juni. (W. B.). Naar het cor respondentiebureau te Agrom meldt, is de aanslag op Pasitsj gepleegd door een bankbe diende. De motieven voor zijn daad zijn tot dusver met bekend. Belgrado, 27 Juni (B. T. A.). Bij zijn ver hoor verklaarde de aanvaller van Pasitsj, dat hij hem wilde dooden als protest tegen zijn poli tiek van concessies aan de pertij-Raditsj. Hij toont niet den minsten spijt TURKIJE. DE CONFERENTIE VAN LAUSANNE De Turken handhaven hun standpunt inzake de coupon- kwestie. Angora, 27 Juni. (R.) De raad van com missarissen heeft heden over de conferentie van Lausanne beraadslaogd en Ismet pasja order gegeven het Turksche standpunt te handhaven. Volgens de Turksche bladen heeft Ismet in structie gekregen Lavxsanne te verlaten, indien er geen voldoening wordt bereikt ten opzichte van den Turkschen eisch, dat de betaling van de interest op de Turksche sohuld in papieren francs zal geschieden. VEREENIGDE STATEN. HET DRANKVERBOD. Nieuwe verscherpte maat regelen te verwachten. Washington, 27 Juni. (R.). Naar wordt gemeld, heeft een conferentie plaats gehad tus- schen ambtenaren van het departement van de schotkist en dat van het drankverbod, waarin men hot eens geworden is over een nieuwe rege ling van het verbod, krachtens welke het brengen van sterken drank binnen de Amerikaansche wa teren na een bepaalden datum van dc volgende maand verboden zal zijn op straffe van het in- beslegnemen van het schip en dc arrestatie van den kapitein. De buitenlandsche regeeringen zijn ervan in kennis gesteld. Dronk op een Jopansch voortuig in beslag genomen. Honolocloe, 27 Juni. (R.) De Ameri kaansche douanebeambten hebben 292 vaten alchohol op de Korea Maru in beslag genomen, het eerste Japansche schip, dat, sedert het drankverbod ven kracht weTd, is aangekomen. NEW 70RK DOOR EEN ORKAAN GE TEISTERD. Dooden en gewonden, veel schade. New York, 27 Juni. (R.) De hevige hitte golf, die meer don een week heeft geduurd, is gisteravond door een storm, die de hevigheid van een orkaan had en ten gevolge waarvan vier personen werden gedood en een groot aantal gewond. Tol van huizen liepen schade op, terwijl auto's omver geworpen werden. Een hondertal boomen werden ontworteld. De open bare parken en wegen in de voorsteden zijn door de omgevallen boomen en telefoonpalen ge blokkeerd. De politie en brandweer bewaken verschillende punten der stad ten eindo eleo trische schokken door de verwarde massa dra den te voorkomen. CANADA. HEVIGE STORMEN. Evenals in Amerika heeft ook in Canada een geduchte storm gewoed, die vooral Ontario heeft geteisterd cn slachtoffers heeft gemaakt. De materieel© schade loopt in de millioenen dollars. tijd van hef personeel beneden den officiers- rans van 4 tot 8 per mille, wordt verwor pen met 48—16 srtemmon. Het amendement-K. ter Laan betreffende berpensionneering van bij rescrvepersonecl geplaatste geponsionneérdén, wordt verwor pen met 5122 stemmen. I-Iet amendement-K. ter Laan bedoelende het tijdens de mobilisatie dienende perso neel onder do pensioenwet to doen vallen, wordt verworpen met 5S1? stemmen, even als het amendement ter Hall met dezelfde strekking. Do stemming oovor het wetsontwerp wordt uitgesteld tot na de pauze. IiHet amendemcnt-Tilanus op de pensi oenwet betreffende reserve-adjudanten en onderofficieren, met dezelfde strekking als vorig amendement, wordt verworpen met 3933 stemmen. Het wetsontwerp wordt daarna aangeno men z.h.s. Bij het initiatief ontwerp Bakker N o r t (overdracht pensioen van pensioen gerechtigden weduwe na overlijden op on- lingde heer W interma ns zijn amende menten. waardoor achterstelling van met kinderen gezegende gezinnen wordt opge heven. Dc heer Beumer verklaart zich tegen iet voorstel, daar de Kamer reeds een be slissing nam. Hij noemt het beginsel onjuist en nieuw. De heer Snoek Henkem an s is tegen de amendementen-Wintermans daar het weezenpensioen wordt benadeeld. Mevr. Bakke rN o rt verdedigt het ont werp; zij acht de ameiidementen-Wintetr- mans noodlottig voor het voorstel. Minister Dp Geer zegt. dat aanneming van de amendementen beteekent verdubbe- lig van het weezenpensioen. Het eerste. amendementrWintermans, ook een gunstpensiocn, wanneer het een ge zin met kinderen betreft, wordt verworpen met 4436 stemmen. Het tweede idem. inzake regeling bij K. B. met 4336 stemmen. Hot. derde amendement, de zuster behoeft niet ongehuwd te ziin, wordt verworpen me 4337 stemmen. Het vierde amendement, een gunstpensi- oen op verzoek van den ambtenaar, idem met 4636 stemmen. 1-Iet vijfde amendement, het pensioen van de zuster hoogstens gelijk aan hot weduwe- pensioen. iaem met 48—34 stemmen. Het. wetsontwerp wordt aangenomen met 4438 stemmen. Mevr. Ba k k e rN o r 1 wordt aangewe zen het ontwerp in de Eerste Kamer le ver- dediKen. -ifMV ORIGINEELE zeer aan te bevelen [Bordeaux, gówas 1917 leen bovoegdheid aan de regeering en daarna kan zij de zaak verder voorbereiden. Spr. is bereid eenige stellige limieten te stellen in het ontwerp. Er is hier geen sprake van steun aan de Hanzebanken, moor wel aan credietwaardige personen. Dezelfde politiek is al eerder ge volgd. De credieten dienen alleen ter voort zetting van het bedrijf en de Hanzebanken hebben daarmede niets te maken. De memoriepost kon niet meer in een be drog worden omgezet, omdat die post alleen geldt om de evetueele verliezen te dekken. De door de A. C. B. te verstrekken millioenen zul len niet hooger zijn den 4 millioen, waarvan de Stoot hoogstens 2 millioen risico kan loo- pen. De Nederlondsche Bank heeft zich berefd verklaard 50 pCt. Stoatsgarontie in plaats van 100 pCt. te nemen. Het risico voor den Staat is dus zeer gering. Een verlies van eenige be- teekenis kan niet geleden worden. Als alles verloren ging, zou het hoogstens twee ton be dragen. Spr. overweegt thans nog eenige wij zigingen. De vergadering wordt te 7.15 verdaagd tot heden 1 uur. Berichte*. bevat De Staatscourant van 27 Juni de volgende Kon. Besluiten: op verzoek eervol ontslagen met dank dr. J. J. A. A. Frontzen als hoogleeraar aan de Rijles Universiteit te Utrecht; benoemd tot rechter in de Rechtbank te Rot terdam, mr. dr. J. Wijnveldt, thans substituut officier van Justitie aldaar tot rechter-plaatsvcrvanger, aan de Recht bank te Amsterdam Mr. A. M. baron van Tuyl van Serooskerken, te Hilversum, Mr. J. Verdam, edvocaat en procureur te Amsterdam, Mr. W. A. Ubbens, idem; benoemd tot raadsheer in den Hoogen Raad trag rur Geschichte Nassau's im driessigjëhri- gen Kriege". Als uitgever voor Nederland treedt op de N. V. Noord-Nederlandsche Boekhandel, te Leeuwarden en Groningen. De hulde der Zeeuwen. Het Provinciaal Comité in Zeeland deelt mede, dat het de Koningin onmogelijk is aan het verlangen van het Zecuwsche volk te vol doen, de huldebetooging te Middelburg in ont vangst te nemen. Evenwel zal H. M. zeer gevoelig zijn, zoo de Zeeuwen deel zullen nemen aan de groot- sche huldebetooging te Amsterdam, welke op 6 September op den Dam vóór het Koninklijk Paleis zal plaats hebben. Handelsverdrag tusschen Nederlond en T sjecho-Slovakije. Verschenen is het eindverslag der commissie van rapporteurs in zake het wetsontwerp tot goedkeuring van het op 20 Januari 1923 te 's-Gravenhage tusschen Nederland en Tsjecho- Slovakije gesloten handelsverdrag met daarbij bchoorend protocol met bijlagen en voorbehoud de bevoegdheid tot het bekrachtigen van wijzi gingen, welke overeenkomstig paragraaf 9, lid 3, van 't protocol eventueel in de bepalingen daar van mochten worden aangebracht. De Commissie vraagt waarom de regecring, na aanvankelijk van den uitvoer van groenten naar Tsjecho-Slovakije een contingent van 10.000 ton te hebben verlangd, van dien eisch is teTug gekomen, toen de Tsjecho-Slovaaksche onderhandelaars niet bereid bleken op bevredi gende wijze rekening te houden met eventueelen groei van onzen afzet naar hun land. Naar aanleiding van de mededeeling, dat m 1922 naar Tsjecho-Slovakije uitgevoerd werd 115.200 K.G. groenten, merkt ze op, dat dit cijfer uitsluitend betrekking heeft op het onder deel „versche groenten" terwijl uit die gegevens blijkt, dat de uitvoer noor Tsjecho-Slovakije van -3 CD O *J1 3 CJ1 a tfi Kameroverzicht EERSTE KAMER. Vergadering van Woensdag. Zonder discussie of stemming worden aan genomen wijziging Pensioenwet 1922 en wets- ivoorstel-Duys tot aanvulling Invaliditeitswet Bij het ontwerp tot toetreding tot eenige artikelen van het Verdrag van Versailles, wijst de heer A n e m a erop, dat ondanks het on aangename dat dit ontwerp aankleedt, toch niet gewenscht is dit ontwerp te vertrappen, daar wij dan in isolement worden geplaatst. Minister van Karnebeek kan ten op zichte van de algemeene conventie den heer Anema gerust stellen, dnnr deze aan nadere herziening kan worden onderworpen en Neder lond vrij is te dezen aanzien. Het ontwerp wordt aangenomen zon der hoofdelijke stemming. Aan de orde is de Jachtwet. De heer Van Basten Batenburg heeft er bezwaai te gen, dat de grondgebruiker wel hazen moor geen konijnen mog neerleggen. De heer d'Au Male van Hordenbroek meent dat het ontwerp het doel voorbij streeft en te veel 'schade brengt aan de huur- ders van kleine zandplaatjes. De heer W e s t e r d ij k verdedigt het ont- j werp dat het landbouwbelang dient. De heer V e r h e ij e n noemt het ontwerp tirannie en dicatuur der agrariërs. Gelijkstel ling van den fazant met een konijn is een we tenschappelijke ketterij. Spr. acht het ontwerp niet aannemelijk. Minister R u ij s wijst op de moeilijkheid van de oplossing dezer quaestie. Het landbouwbe lang gaat boven het jachtbelang, hier mag van een geslaagd compromis sproko zijn. De Minister somt voorts dc voordeden, zoowel voor den landbouw als voor de jacht op. Het ontwerp geeft de bevoegdheid voor sommige streken de fazant als wild te be schouwen. Spr. zal dit dan ook bevorderen. Het ontwerp mag niet worden verworpen op grond van het feit dat, niet alles is verkregen. Het ontwerp wordt aangenomen met 19 tegen 15 stemmen. Dc vergadering wordt verdaagd tot Donder dag 2 uur. 't TWEEDE KAMER. Bij de stemming over do amendementen op de Pensioenwet voor reservepersoneel wordt aangenomen met 3332 stemmen het amendement-Tilanus, betreffende een af zonderlijke pensioenregeling voor Landweer- Districtcammandanten en vier Commandan ten Landweer- Bataljons. Het amendement-K. ter Laan. betreffende •verhooging der vergoeding van den dienst Het wetsontwerp inzake de onvereenig1- baarheid van het kamerlidmaatschap en an dere ambten wordt z.h.s aangenomen; even eens het wetsontwerp inzake de pensioenen der landmacht. Bij het wetsontwerp tot steun van H a n z e-C re die tb a n k c n oordeelt de heer v. d. Waerden de memorie van antwoord slordig en onvolledig. De reer Duys vraagt of dc strafrechter i zich nniet met de zaak moest bemoeien daar tot den laatsten dag enorme bedragen gedeponeerd zijn. Maar de spaarder wordt niet geholpen, wèl de aandeelhouders. Mej. Van Dorp is tegen het ontwerp en acht de concentratie van deze banken absoluut noodzakelijk. De heer Van Rijckevor s s e 1 verde digt het ontwerp. Spreker geeft drie redenen op voor do zeer bijzondere omstandigheden, die de steun wettigen. De provincie Noord-Brabant is hoofdzakelijk door de debacle getroffen; het is moeilijk voor debiteuren elders crediet te krijgen, te moeilijker omdat het middenstandscredieten betreft. Spreker be pleit het vaststellen van een garantiebedrag en toezegging van de benoeming van een Commissie va Toezicht. De heer Marchant (V. D.) acht het moge lijk dat dc tusschenkomst van don Staat ter voorkoming van schade gerechtvaardigd is. Spr. oordeelt deze instellingen een broei- kastproduct der Kath. sociale beweging en een brekend gezwel van secretarisme. Dit is een poging om verliezen af te wentelen, via het premier risque, op de belastingbe talers. Spr. adviseert tot al gemeen en talers. Spr. adviseert tot algemeenon steun aan crcditbanken. Wanneer het per centage van het premie risque en een limiet biji.i de steun niet wordt medegedeeld, is het ontwerp onaannemelijk. Spr. is vóór steunverleening, op voor waarde dat in de begrootingspost concreet vastgelegd, dat het eene tijdelijke afloo- pende garantie betreft aan den Nederland- sche Bank voor credietwaardige midden- standsbedrijven diet niet anders kunnen geholpen worden en anders moeten staken. Sur. vraagt vaststelling in een limiet en onpartijdige deskundige controle. De heer Van Gijn (Lib.) ernstige bewza» ren; hij zal misschien voorstemmen bij eene wijziging in De GeestMarchant aange gaan. De heer Stulemeyer (R.-K.) verdedigt dit ontwerp, dat in het algemeen belang is en niet specifief Roomsch. De heer Schokking (C.-H.) vraagt als nog eenige informaties of er wel noodzaak is dat de regeering ingrijpt, wanneer het geldt alleen het dragen van het gewone bank-risico Spr. wenscht in elk geval ook 'n limiet voor het risico van den Staat. De heer Co lijn (A.-R.) spreekt ook een scherp oordeel uit over het wanbeleid van de bankdirectie. Het lijkt hem beter te letten op de credietwaardigheid in plaats van op doop briefje of kerkelijke attestatie. Spr. ziet ter dege een algemeen belang in deze steunver leening, maar wenscht ook een bedrag te noe men in dit ontwerp. Tegen de oprichting van het Centraal Hanzc-Instituut heeft spr. ernstig bezwaar, omdat dit niet zoo veilig kan zijn als een instituut, dat geheel buiten den kring staat van de betrokenen. De minister van Financiën, de heer D e Geer, herinnert aan verschillende credieten, die al zijn verleend en het vertrouwen, dat hem daarbij is gegeven. Van een paniek-stemming is thans geen sprake; de indiening moest heel vlug gaan, maar dot zegt niet, dat de regeering overijld handelde. Deze memoriepost geeft al der Nederlanden Mr. Dr. J. van Gelein Vitringa, thans raadsheer in het Gerechtshof te 's Gra- venhege; benoemd bij het Departement van Justitie tot hoofdcommies, met ingang van T Mei 1923, F. Slot, J. H. Swenne, C, L. E. Molier, thans allen commies bij dat Departement; tot commies met ingang von 1 Jan. T923 D. H. van Arkel, met ingang van I April 1923 D. C. Roth, met ingang van 1 Mei 1923, J. P. Swe- rus, thans allen adjunct-commies bij dat Depar tement; met ingang van 1 Juli 1923, H. J. de Boer, met ingang van 1 Dec. 1923 Mej. G. E. Corporaal, thans beiden klerk bij dat Departement. benoemde bij het reserve-personeel der land macht, bij het vrijwillig landstormkorps motor- dienst, tot reserve-kapitein voor speciale diensten de heer A. Ruijs aan den reserve eerste luitenant E. A. van Trigt, van het 4de regiment Infanterie^ ter zeke van ongeschiktheid voor de verdere waarne ming van den militoiren dienst wegens lichaams gebreken een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend aan den gepensionneerden officieT van ge zondheid 1ste klasse J. A. Smits, vergunning verleend tot het dragen van de Servische Roode Kruismedaille aan de reserve eerste luitenants W. H. van der Kamp, G. M. W.itkamp en J. J. Rinkes, on derscheidenlijk van het 8ste, van het 15de cn van het 19d eregiment infanterie, op het daar toe door hen gedaan verzoek, een eervol ont slag als zoodanig uit den militairen dienst ver leend. Alom verkrijgbaar a I 2.50 per tl. DE KONINKLIJKE FAMILIE IN ENGELAND. Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en Prin ses Juliana arriveerden gistermorgen tc Graves- end. Vandaar vertrokken zij per extra-trein naar Londen. Zij werden welkom geheeten door Koning George en Koningin Mary. Gedurende vijftien minuten onderhielden de Hooge perso nen zich met elkaar in de Koninklijke wacht kamer. Daarna zette de trein de reis noar Ambleside voort. Men seint ons uit Londen Koningin Wilhelmina is per spccialcn trein te Windermere aangekomen, vanwaar zij per auto naar Ambleside is vertroken. De reis van Hare Majesteit wordt begunstigd door schitte rend weer. HET REGEERINGSJUBILEUM DER KONINGIN. Een gedenkboek uit Diez. In het herdenkingsjaar van de 25-jarige re geering van H. M. Koningin Wilhelmina, ver schijnt van den burgemeester van Diez, den heer Robert Heck, een werk over Sophie Hed- wig von Nassau-Diez, de weduwe van Emst Casimir, de stamvrouw© van ons koningshuis, getiteld „Die Regentschoft der Griifin Sophie Herwig von Nassau-Diez. 1632—1642. Ein Bei peulvruchten, die onder een afzonderlijk num mer worden vermeld, van veel grooter betecke- nis is dan die van versche groenten. De Com missie verzoekt verder omtrent enkele verstrekte cijfers nadere ophelderingen. Indische begrooting 1918. Ingediend is een wetsontwerp tot vaststelling van het slot der rekening van uitgaven en ont vangsten van Nederlondsch-Indië over het dienstjaar 1918. De uitgaven zijn geweest 512,572,915.563'», de ontvangsten 399,723,526.1334 en het na- deelig slot der rekening bedraagt derhalve 112,849,389.13. Bij vergelijking van de werkelijke uitgaven en ontvangsten met de raming blijktdat de uit gaven in Nederland 5,221,347.99 en die in Nederlandsch-Indië 2,102,246.82 minder heb ben bedragen dan was geraamd, terwijl de ont vangsten in Nederland f 8,197,005.75 minder en in Nederlandsch-Indië 21,844,265.88 meer dan de raming hebben opgebracht. De Eerste Kamerverkiezingen. Naar men aan de Msb. mededeelt heeft de ■heer Mr. A. J. M. Smits lid van de Eerste Ka mer voor Noord-Brabant, aan de Statenfractie in dat gewest bericht gezonden, dat hij, in verband met de veranderde wijze van samenstelling van die Kamer, voor een eventueel hernieirwd man daat niet meer in aanmerking wenscht te komen Uitbreiding van de geemente Dokkum. Ingediend is een wetsontwerp tot uitbreiding van de gemeente Dokkum met deelen van de gemeenten Dantumadeel, Oostdongeradeel en Westdongeradeel. DE ROTTERDAMSCHE BURGEMEESTERS VACATURE. De N. R. Ct. medt In verband met de geruchten betreffende de vervulling van de burgemeestersvacature kan thans alleen dit met zekerheid worden gemeld, dat mr. J. Limburg, oud-lid der Tweede Ka mer en lid van Gedeputeerde Staten (om van andere belangrijke functies te zwijgen), zich nog beraadt over de aanvaarding van het hoo ge ambt, waarover ook reeds geruimen tijd ge leden besprekingen met hem hebben plaats gehad Drankbestrijding. Op het 17e Intern. Anti-A!c. Congres, dat van 20—24 Augustus a.s. te Kopenhagen wordt gehouden, zal onze Regeering zich doen vertegenwoordigen door de heeren Mgr. Dr. Alph. Ariëns te Maarssen, P. van der Meulen en Prof. Dr. J. R. Slotemakcr de Bruine, beiden te Utrecht. De heer cn mevr. Jhr. A. P. C. van Karnebeek. Op 3 Juli a.s. hopen de Minister van Staat jhr. mr. A. P. C. van Kamebeek en zijn echtge- noote hun gouden huwelijksfeest te vieren. Begrafenis A. K. A. Gijsberri Hodenpijl Gister vond op Oud Eik en Duinen de teraar debestelling plaats van het stoffelijk overschot van den gep. kolonel-titulair van het N.-L leger A K. A. Gijsbcrti Hodenpijl. OndeT de talrijke aanwezigen werden o.a. opgemerkt luit.-gen. Forbes Wels, chef van den Generalen Staf, met zijn adjudant kapitein Zee man, kolonel van den Gen. Staf Fortanier, kol. Cazaux van Staphorst, gep. luit.-generaal F. de Bas, directeur van het Krijgsgeschiedkundig ar chief, gep. luit.-kol. von Ginkeln, referendaris bij het dep. van Koloniën, schout bij nacht Her man, kopt. Baron Snouckaert van Schauburg, kapt. van Romondt, het gehecle personeel van het Krijgsgeschiedkundig archief, e.o. De oudste zoon van den overledene sprak eerst een rede uit, waarin hij luit.-generaal de Bas, den vroegeren chef van zijn vader, dankte voor zijn belangstelling. Generaal de Bas ant woordde daarop met eenige welmecnende woor den. Ten slotte sprak de neef van den overlede ne, kopt. Gijsberti Hodenpijl de achtergebleve nen hartelijk toe en dankte de aanwezigen voor de betoonde belangstelling bij de ziekte en het overlijden von den ontslapene. Tegenstrijdige beslissing inzake de forensen belasting. Volgens art. 244 a sub. 3 der Gemeentewet zijn zij belastingplichtig als forens, „die zonder in die gemeente tijdens het belastingjaar hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van dat jaar over een voste inrichting, zooals een kontoor, winkel of werkplaats tot persoonlijke uitoefening van een betrekking, of er meer dan 90 dagen van dat jaar aanwe zig zijn, hetzij tot uitoefening van een beroep of bedrijf in zoodanige inrichting, hetzij tot vervulling van een betrekking." Te dien aanzien beslisten Gedeputeerde Sta ten van Noord Brabant d.d. 28 Februari j.l. dat de woorden „tijdens het belastingjaar" in den aanhef van het artikel moeten geacht wor den de bet eekenis te hebben van „gedurende het geheele jaar". Zij handhaafden mitsdien den aanslag von iemand, die te 's Hertogen bosch was aangeslagen als forens, terwijl hij te Vucht woonde, doch in den loop van het belastingjaar naar den Bosch wos verhuisd. Een tegenstrijdige beslissing namen Gede puteerde Staten van Friesland d.d. 14 Juni j.l. Zij vernietigden den aanslag van iemand, die in de gemeente U. als forens was aangeslagen, vermits hij in den loop van het belastingjaar zijn hoofdverblijf van de gemeente L. waar hij op 1 Mei woonde, naar eerstgenoemde gemeen te had overgebracht. Dit college geeft der halve aan de woorden „tijdens het belasting jaar" een andere beteekenis, dan de heeren Gedeputeerde Staten van Noord Brabant. DE HAAGSCHE RAADSVERKIEZINGEN. De voorloopige uitslag ven deze" gisteren ge* houden verkiezingen is els volgt: Totaal aantal kiezers 191,496. In kieskring I (aantal kiezers 61,879) werden uitgebracht 50,759 geldige stemmen (van on waarde 4178), verdeeld als volgt: R.-K. Staatspartij 11,750 stemmen; Christ.- hist. en antir. groep 171; geheelonthouderslijst 182; R.-K. Staatspartij Loosduinen 275; Mid- denstandsvereeniging 654; Amusementspartij 643; neutrale middenstandsgroep 526; Liberale Partij, Volkswelvaart en Bezuiniging 184; S. D. A. P. bijlijst 188; S. D. A.. P. hoofdlijst 21,824; Antirev. Partij 4628; Democratische Partij 446; Vrijzinnig-Democr. Bond 795; lijst Papa Carree 254; Staatk. Gereform. Partij 125; Hervormde Geref. Staatspartij 1517; Vrijheidsbond 2534; Communistische Partij 1377; Christ.-Hist. Unia 2687. In kieskring II (aantal kiezers 61,204) werden uitgebracht 49,477 geldige stemmen (van on waarde 3506), verdeeld als volgt: R.-K. Staatspartij 12,927; christ.-hist en anti rev. groep 7247; geheelonthouderslijst 114; R.-K. Staatspartij Loosduinen 1437; midden- standsvereeniging 874; Amusementspartij 608; neutrale middenstandsgroep 407; Liberale Partij, Volkswelvaart en bezuiniging 485; S. D. A. P. bijlijst 174; S. D. A. P. hoofdlijst 13,803; Anti rev. Partij 4205; Democratische Partij 528; Vrij zinnig-Democr. Bond 1601; lijst Papa Carree 224; Staatk. Gereform. Partij 99; Hervormde Gereform. Staatspartij 1333; Vrijheidsbond 4851; Communistische Partij 1103; Christ.-Hist. Unie 3991. In kieskring Dl (aantal kiezers 68,413) wer den uitgebracht 51,355 geldige stemmen (van onwaarde 2470), verdeeld als volgt: R.-K. Staatspartij 7625; christ.-hist. en anti-rev. groep 354; geheelonthouderslijst 47; R.-K. Staats partij Loosduinen 313; middenstandskiesvereeni- ging 759; Amusementspartij 554; neutrale mid denstandsgroep 214; Liberale partij. Volkswel vaart en Bezuiniging 1113; S. D. A. P. bijlijst 97; S. D. A. P. hoofdlijst 8867; anti-rev. partij 7324; democr. partij 731; Vrijz.-dem. Bond 2936; lijst Papa Carree 144; Staatk. Geref. Partij 268; Herv. Geref. Staatspartij 865; Vrij heidsbond 11,981; Communistische partij 491; Christ.-Hist. Unie 4082. Uitgebrachte geldige stemmen:: In kieskring I 50,759, in II 49,477 en in ÜI 51,355, totaal 151.591; kiesdeeler 3368. Vergeleken bij 1919 gaan, volgens een door de Haagsche editie der Nieuwe Rotterdam- sche Courant gemaakte voorloopige en onder voorbehoud gedane rekening, vooruit: de chris- telijk-historischen (van 2 op 4 zetels) en de roomsch-katholieken (van 9 op 10 zetels). Do sociaal-democraten, die 14 zetels hebben, blij- i ven vrijwel op dezelfde sterkte. De Vrijheidsbond gaat vermoedelijk van 8 j op 6 zetels terug; de anti-revolutionairen van j 6 op 5 zetels. De communisten zijn getierceerd; j zij telden tot dusver 3 raadsleden en zullen er voortaan slechts I bezitten. De combinatie van belangengroepen der vrijzinnige dwergpartijtjes haalt 2 zetels; als deze rekening goed is, ko men in de plaats van de heeren Bouwmeester en Maartens, die zich niet weer beschikbaar hebben gesteld, de heeren Mullens (de bekende bioscoopexploitant) en Von Bommel (een mid denstander) in den raad. De vrijzinnig-democra ten, die één zetel innamen, hebben kans er één bij te winnen. De Hervormde Gereformeerde Staatspartij doet hoor intrede in den Raad. Vermoedelijk zullen voor den Vrijheidsbond zitting nemen de heeren Droogleever Fortuyn, De Meester, Van Sondick, Van der Meulen en Van der Bilt, terwijl in dat geval het lot zal uit maken, of de heer Joëls don wel mej. Blaauw den heer Droogleever Fortuyn, die tweemaal ge kozen is, zal vervangen. Nader meldt het blod als definitieve uitslag: 10 katholieken, 13 sociaal-democraten (deze partij verliest 1 zetel), 5 anti-revolutionairen (de heer Vink is niet herkozen), 4 christelijk-histo- rischen, 6 Vrijheidsbonders, 2 vrijzinnig-demo craten (de heeren Marchant en Josephus Jitta). 1 communist, 1 middenstander, 1 amusements man, tenzij nadere telling mocht uitwijzen, dat de lijst, waarop de naam van den heer Viruly

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1923 | | pagina 2