48 3 DE EEMLANDER" BUITENLAND. IJstrüien. ELEÖTRISGHE KACHELS F.H.Lomans Sporiiorlops f 13: 0 WEIGERT US ELKKS HU FEUILLETON. AMMKMOTSPHIS r 1 PRUS m ABVEXTENTICN Z „L'HSRONDELLE" Slobkousen SLOBKOUS- BROEKEN KOOG en UIIG SlülïEüO WOLLEN SJAALS cn MUTSEN Handschoenen medmLLES 1923 WINTER 1924 WOLLEN PANTOFFELS JOH. VAN DIJK DE MILLIONAIRS 4ó.»rgan* No. ISfc 1 CjQ5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Woensdag 2 Januari I924 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. FOSTAEKENINO M*. 4T9IO. TEL IKT 619. va» I 4 I tabcfcip vao tem bcwijsnamraet. elke re*tl neef 0.2J. d.enrtaalb» dtneen n UelcUdiehelda-adve teiHêD roo» de helft der prijs. Voor handel en bedrijl bestaan «er voordeeligo bepalhseen too* het edverteeren beu* circn'atre. bevallende de voooraardcn «nedt op aaavnug toerzonden. j DU1TSCHLAND. MARX EN STRESEMANN AAN 'T WOORD. P e r ij s, 1 Jan, (N. T. A. Draadloos). In een boodschap, ^richt tot de Duitsche bevolking van het bezette en het onbezette gebied, geeft rijkskanselier Manc uiting aan den wensch, dat het nieinve jaar weldra een vreedzame oplps- sing der hangende kwesties met zich moge bren gen. Voorts vraagt hij het Duitsche volk edel: moedig de opofferingen te aanvaarden, die noodznke'iik zijn voor den vrede, de eenheid cn de vrijheid van het vaderland. In een artikel in de Zeit, waarin de minister Van buitenlandsche zaken, dr. Stresemann, zich tot de lezers wendt, geeft deze een pessimistisch beeld van den toestand. Hij verklaart daarin, dat Duitschland momenteel niet bij machte is de leveringen aan het buitenland uit te voeren. DE SCHADELOOSSTELLING. Een verklaring van den Belgischen koning. Brussel, T Jan. (B. T. A.) Bij een in het koninklijk paleis gehouden receptie zeide dc ko ning in irM op een toespraak van den pre sident der Kamer, dat de regeling van het scha- vargoedingsvrongstuk onontbeerlijk was voor het herstel van België's economisch evenwicht. wettigheid van de schadevergoedingen was door Duitschland zelf en door de geheele wereld erkend. To >rd op een toespraak van den president van den Senaat zeide de koning, dat de houding van België werd voorgeschreven door zijn politieken en geografiscnen toestand en er oo berekend was de vriendschapsbanden ill stand te houden. DE ECONOMISCHE CRISIS. Show over den toestand. B e r 1 ij n 31 Dcc. (N. T. A. Draadloos). De Engelsche arbeidersleider Shaw weerlegt in de Star in een verslag over een reis naai Duitschland de kranteberichten over den z.g. welstand in Duitschland Shaw zegt, dat onder de oppervlakte ontbering, honger en werkloos heid knagen aan het leven der Duitsche natie. DE BEZETTING VAN HET ROERGEBIED. Een overeenkomst met de Micum. Wolff meldt uit Keulen, dat het Rijnland- sche bruinkolensyndicaat op 29 Dec. een over eenkomst heeft gesloten met de Micum inzake de levering van herstelkolen en de betaling der kolenbelasting. Als schadevergoeding moeten de eerste drie maanden 90.0C0 ton briketten per maand cn van de vierde maand af 70.000 ton briketten kosteloos worden geleverd. Voor den tijd van het begin der Roerbezetting of moet een aanzienlijk bedrag aan kolenbelasting worden betaald. In de toekomst is de kolenbelasting vastge steld op 6.50 Fransche francs per ton briketten en 1.50 frs. per ton ruwe kolen. Overigens is, na waarborging der schadevergoedingsleverin- gen, de overige productie voor den verkoop vrij gegeven. Het terugtrekken van troepen uit het Roergebied Londen, T Jan. (N. T. A. Draadloos). Het Fransche departement van buitenlandsche zaken maakt bekend, dat in de maand December drie .Fransche regimenten uit het Roergebied zijn teruggetrokken, met het oog op de uitvoering ■yan de politiek der „onzichtbare bezetting." De uitspraak in het sabotogc- proces. Wolff' meldt *at Aken, dat de Belgische krijgsraad1 in het sabotageproces één der be klaagden tot levenslangen dwangarbeid, één tot 15 jaar dwangarbeid en één tot een jaar ge vangenisstraf veroordeelde. Een groot aantal beklaagden werden bij verstek veroordeeld, waarondér vijf ter dood. Een beklaagde werd vrijgesproken. EEN SPOORWEGONGELUK. Volgens een bericht uh Frankfort, aldus een Bcrlijnsch radiogram, 15 de D.-trein uit Neder land naar Bazel Zondagavond bij Fulda op een aldaar stilsteanden goederentrein gcloopen, waarbij een remmer van den goederentrein ge dood, de machinist en dc stoker van den D-trein zwaar gewond en vier passagiers van den D- trein licht gewond werden, terwijl de matcrieelo schade aanzienlijk is. FRANKRIJK. De leeningsovcreenkomsten met dc kleine Entente. Londen, 31 Dec. (R.) Dc Britsche regee ring stelt een onderzoek in bij de regeeringen van de kleine Entente om na te gaan in hoe verre de verplichtingen van Polen, Zuid-Slavië cn Roemenië als opvolgingsstaten invloed on dergaan van de jongste leeningsovercenkomsten van die landen met dc Fransche regeering. Dc opvolger van generaal Buat. P a r ij s, 1 Jan. (N. T. A. Draadloos). Gene raal Debeney, chef van de krijgsschool, zal generaal Buat als chef van den generalen staf opvolgen. DE DIXMUDE. De begrafenis van den com mandant. Draadloos wordt uit Parijs gemeld, dat het ministerie van Marine officieel het verlies van de Dixmude heeft bekend gemaakt. Het lijk van den commandant du Plessis de Granedan zal door den kruiser Straatsburg naar Napels worden overgebracht. Palermo, I Jan. (B. T. A.). Do begrafenis van den commandant van het luchtschip Dix- mude heeft met grootc praal plaats gehad. De gouverneur van Palermo, sprekend uit naam der Italiaansche regeeiing, hield een gevoelvolle rede. Het stoffelijk overschot werd daarna naar Napels overgebracht. Overblijfselen gevonden. Rome, 31 Dec. (B. T. A.) Naar de Tribuna uit Selaccia verneemt, zijn daar aan de kust half verbrande overblijfselen gevonden, naar men vrmoedt van de Dixmude. Deskundigen zijn bezig dc ovrbliifselen nauwgezet te onderzoeken. EEN TREINBOTSING. Veertig lichtgewonden. P a r ij s1 Jan. (B. T. A.) De Motin meldt, dot de sneltrein uit Brussel gisteravond op 1 K M. afstands van het Noorderstation op eer. lokaaltrein is ingereden. Veertig personen wer den licht gewond. HET HOOGE WATER. Een passngierstrein in een ravijn gestort. Draadloos d.cL 1 Jan. uit Londen Door de overstrooming van dc Seine is op het traject Viriel—Rufflieux over een afstand van 100 meter de spoorlijn verzakt. Een passagiers- trein uit Rufflieux viel in een 50 meter diep ravijn terzijde van den spoorweg. De -machinist en d„' stoker werden gedood, terwijl vele passa gio is werden gewond. Door hevige stormen in de Riviera is de tele grafische verbinding met Italië verstoord. ENGELAND. DE POLITIEKE TOESTAND. De a.s. parlcmentsopcning. Londen, 1 Jan. (N. T. A. Draadloos). Er wordt veel bedrijvigheid aan den dag gelegd door allé politieke partijen met het oog op de eerste zitting van het nieuwe parlement op 14 Januari a.s. Men verwacht, dat de premier Bald win heden of morgen te Londen zal terugkee- ren. Andere leden van het kabinet zullen even eens vóór Donderdag a.s. terugkeeren. Donder dag zal er n.l. een ministerraad worden gehou den. Volgen de Daily Telegraph zullen er twee of drie kabinetszittingen noodig zijn om het programma, dat in de troonrede zal worden ontvouwd, te bespreken cn op te stellen. Tot dusver heeft het kabinet zich slechts vcorloopig bezig gehouden met den toestond, die door de algemeene verkiezingen is ontstaan. Er heerscht echter in conservatieve kringen ongetwijfeld sterk de meening, dat het de plicht van ds re- gcering is voor het parlement te komen met een program, dat er op berekend is den steun I6| 8 LANGESTRAAT AMERSFOORT 6.25 5.00 4 25 - 3.2 9.50 6." 4 50 0.90 4.50 3.25 Ütrechtsciiestraat 15 Teler. 483 Willem Groenhuizen JUWELIER, ïangestr. 43. o «•"•a. t'oslr. 73*421 Xleuvrslo Hleurc» - Groote keuse EtlXGESJKAAr lift BEL DAN CF» OIEDOETZ JN PLICHT. van alle gematigden buiten de rangen van de partij te krijgen. Hieruit volgt, dat de regeoring afstand moet doen van de proteciie-politieV. Inderdaad wordt verwar U, dot -hiertoe zal wor den besloten door het kabinet, act, zooals gis ter avond in welingelichte kringen werd ver klaard, de beslissing van het land ten aanzien van dit punt zal aanvaarden. Ramsay MacDonald heeft besloten geen ver dere politieke redevoeringen te houden vóór zijn terugkeer naar Londen op Donderdag a.s, De nationale rand van de Independent Labour Party zal Maandag a.s. des nomiddags bijeen komen om den politieken toestand te bespre ken. Voorts zal dc vclger.de week een voltal lige vergadering van de parlementaire Labou: Party worden gehouden. Zullen liberalen en conservatieven zich met elkaar verstoon? Londen, I Jan. (N. T. A. Draadloos). Veel belang wordt alhier gehecht door zekere bla den aan het schrijven, hetwelk naar gemeld wordt docr de conservatieve vereeniging van de stad Londen, d. i. het financieele en com- mercicele hart van de stad, aan den premier Baldwin is gericht. Verklaard wordt, dat in dit schrijven formeel werd voorgesteld, dat Baldwin bij Asquith, den liberalen leider, stoppen zal doen ter verkrijging van den steun dor liberalen voor een conservatieve regeering, of eventueel voor het aanbieden van den steun der conser vatieven aan een liberale regeering. De mee ning herleeft, dat in de eerste plaats aan Asquith moet wórden gevraagd de conserva tieve regeoring te steunen, wanneer deze toe zegt. dat geen wetten zullen worden ingediend, die den liberalen onaangenaam zjjn en dot de nationale uitgaven verminderd zuilen worden. Anderzijds wordt in de kringen der liberalen met nadruk verklaard,, dat van conservatieve zijde op gccnerlei wijze reeds stoppen bij hen zijn gedaan. Opnieuw wordt verzekerd, dat de liberale partij het denkbeeld van een coalitie met de conservatieven of dat van het deelne men in een conservatieve regeoring niet in overweging zal nemen, ofschoon, zoools wordt toegegeven, conservatieven steun voor een liberale regeoring natuurlijk n'-.t onwelkom zou zijn. Een verklaring van Brucc. Londen, 31 Dec. (N. T. A. Draadlops.) Bruce, de Australische premier, die nog altijd te Londen vertoeft, verklaarde vandaag aan een te zijner eere gegeven lunch, met betrekking tot den invloed van de nedcrloog der regeer in j: op de besluiten der jongste rijksconferentie, het volgende „Ik heb hooren opperen, dat, indien de Britsche regeering mocht beslissen dc besluiten der rijksconferentie niet uit te voeren, dit gelijk zou staan met woordbreuk. Deze mea ning onderschrijf ik niet. Dat landen zouden worden gebonden door iets, dat wordt gedooh door hun vertegenwoordigers in deze conferen tie. zoolang 'het niet is bevestigd door hun on derscheidene regeeringen en door hun onder scheidene parlementen, is ondemocratisch cn in strijd met dc beginselen, waarop de tegenwoor dige betrekkingen binnen de grenzen van het rijk rusten cn is ook in strijd met den heelen geest van de rijksconferentie en de economische conferentie". Hij geloofde dat elke rogeering, die in Enge land aan het bewind zou komen, nauwgezet ol ie zou onderzoeken, dat ter conferentie was cel aan, de gronden zou nagaan, waarop de conferentie haar beslissingen had genomen cn alles zou doen. dat in haar vermogen log om aan de conclusies der conferentie uitvoering tv> gjven. De nieuwe Ameriknanschc gerent aangekomen. New-York, 31 Dec. (N. T. A. Draadloos). Frank B. Kellog, dc nieuwbenoemde ,g*ezant der Ver. St. ie Londen, is daar ter stede aange komen. LLOYD GEORGE. Londen, 3l Dcc. (N. T. A. Draadloos.) Lloyd George is te Londen teruggekeerd; hij is volkomen hersteld. HANDELSVOORUITZICHTEN. Reuter seint uit Londen: In de meeste ioonoangevende industricelc kringen in Engeland verwacht men voor het nieuwe jaar een verbetering van den afzet. De president van een groote scheepsbouwfir- ma te Cammel Laird houdt het voor waarschijn lijk, dat er in dc eerstvolgende zes maanden meer werkgelegenheid zal komen, doch op zijn minst genomen zal de toestand onveranderd blij ven. Niemand, zoo zegt hij, kan echter verte) len, wat er daarna zal gebeuren. ENGELSCHE BLIKINDUSTRJE. Fusie. Londen, I Jan. (R.) Uit Swansea wordt ge meld, dat een fusie is tot stand gekomen in dc blikindustrie, vertegenwoordigende naar schat ting de helft der geheele industrie. Een centraal verkoopkantoor zal worden ingesteld. Een nieu we maatschappij zal worden opgericht, die den omzet van 250 fabrieken zal behandelen. DE DUNLOP RUBBER-MAATSCHAPPIJ. De cnderzoekingscommissie van de Dunlop Rubber-Maatschappij heeft, blijkens een draad loos bericht uit Londen, een verslag aan aan deelhouders uitgebracht, waarin gezegd wordt, dot zaken van het grootste belang op het spel staan. Volgens advies van de commissie, is een aanklacht ingediend tegen den voorzitter der maatschappij Sir Arthur Ducross en tegen som mige tegenwoordige cn vroegere leden van den raad van £>estuur. Aan aandeelhouders wordt in overweging gegeven voor het oogenblik geen publicatie van het verslag te vragen. DE PR ESTATES VAN DE DRAADLOOZE. Dc „British Broadcosting Company" deelt mede, dat dc Engelsche draadloos-telefonische transmissie in Mcsopotamic hoorbaar is geweest. Eveneens wordt gemeld, dat het draadloos grammo van de Londcnsche „broadcasting"- stations wederom in Zuid-Afrika, thans te Camps Boy. gehoord kon worden. Do dansmuziek was op i5 yards (ca. 20 M.) van den „loudspeaker* duidelijk hoorbour. pclukwcnsch vun den koning aan den lord-mayor van Londen. In zijn antwoord op het gelukwenschtclcgram van den lord-mayor van Londen oan den ko ning, ter gelegenheid van de wisseling des jaars, brengt de koning hem dank voor dc daaruit blijkende toewijding cn goeden wil en voegt hieraan toe „Dc ben voJ vertrouwen, dat roet hulp van God de Britsche gehechtheid aan dc groote traditie de moeilijkheden zal overwinnen, waarvoor wij thans nog geplaatst zijn aan het einde van óc decade, die, hoewel gedenkwaar dig door roemrijke prestaties, gekenmerkt wordt door veel beproevingen en lijden." ONDERSCHEIDINGEN. Onder degenen, aan wie de koning ter gele genheid van het nieuwe jaar onderscheidingen heeft toegekend, zijn volgens een draadloos N. A.-bericht de volgende personen lord Inch- cope, die benoemd is tot burggraaf; on Sir Fre derick Barbury, Sir Charles Darling cn Sir Her bert Jcsscl, die benoemd zijn tot baron. 1923 een bizonder gezond jaar voor Groot-Brittannië. Londen, T Jan. (N. 1A. Draadloos). Uit dc thans beschikbare cijfers over het jaai 1923 blijkt, dot dit jaar het meest gezonde js geweest, dat Groot-Brittannië ooit heeft gekend De week- cn kwartaalcijfers toonen reeds vol doende aan, dat het goboortecijfer over hot al- gclöopen jaar h t laagste zal blijken to zijn. ooit opgetcckend, roet uitzondering dan van dv oorlogsjaren, maar ook het sterftecijfer is het laagste, ooit geregistreerd. Dc besprekingen tusschen dc Anglikaansche cn R.-K. Kerk. Rome, 31 Dec. (N. T. A.) Hot vatikaan ontkent iets of te weten van dc gemelde be sprekingen tusschen den aartsbisschop van Can terbury cn kardinaal Mercier met het oog op «en vereeniging van de Anglikaanschc cn R.-K. kerk. HORATIO BOTTOMLEY. Londen, T Jon. (N. T. A. Draadloos). Bij het officicele onderzoek naar een verstand houding tusschen dc gevangenen cn zekere cipiers van dc Wormwoodscrubbs-gcvongenis evertuigdo Horatio Bottpmlev de autoriteiten ervan, dat hij pogingen hod gedaan de publi catie van zijn schrifturen te voorkomen. Hij zal daarom de gebruikelijke verzachting bij h*t ondergaan van zijn straf als besvijs van goed gedrag niet verliezen. HET INDISCH NATIONAAL CONGRES. Cocoi.nada, 31 Dec. (R.) Het Indisch Nationaal Congres heeft gisteren besloten h l voorstel oanganndo het nationool statuut, welk voorste! ten doel heeft dc vorming van een bond van Aziatische volken voor de emancipatie van Azië, naar een commissie tc verwijzen. Het con gres verwierp het voorstel der Bengaalsche Homo Rulers betreffende een accoord tusschen Hindoes en Moslem. Conconoda, 1 Jan. (R.) Het Indisch Na tionaal Congres nam een resolutie aan, waarin het principe van de „non-cooperotion" beves tigd wordt, doch aan de leden wordt toegestaan zitting te hebben in de Wetgevende Vorgader ring. BOTSINGEN TUSSCHEN HINDOES EN MOHAMMEDANEN TE CALCUTTA. Londen, I Jan. (N. T. A. Draadloos). Uit Calcutta wordt gemeld, dat het daar tot nood lottige botsingen is gekomen tusschen Moham medanen en Hindoes, nadat er een dood varken in een der moskee's werd gevonden. Er is oen doodc gevallen, terwijl verschillende personen zwaar gewond werden. ITALIË. DE ARRESTATIE VAN COMMUNISTEN. Bologno, 3T Dcc. (P>. T. A.) Vijftien d r gisteren gearresteerde communisten zijn weer vrijgelaten. ÖOO! F. FRANKFURT MOORE. Uit het Engelsch door F. J. VAN DER MOLEN. 11 HOOFDSTUK XXB. Het was de langverbeide <feg der regatta. In afwachting van den komenden kampstrijd kruis ten de jachten, de racezeilen geheschen, her en der. Te locvert stoven twee groote kotters, de schooten aangehaald, over de watervlakte; de jcl van Majoor Garthome vloog met gevulde zeilen voor den wind uit, terwijl de schoener von George Drummond een kleinen kotter, dit het met hem aonlei, ver achter zich liet. Indien de jury de Blessed Damozel niet meer dan twee minuten voorgift kon toestaan op den grooten racckotter, die, cmdat dear een heel voornaam personago aait boord was, in menig oog als de favoriet werd beschouwd, dan zou voor George Drummond de kans om te win nen niet bijster groot zijn. Daarover was de pu blieke opinie het vrijwel eens. Maar George was een meester in het starten en bovendien konden er zich allerlei verrassingen voordoen in verband met de flinke bries, die de top masten reeds deed buigen en dc staggen span de, tot ze trilden en zoemden als telegraafdra den. Mocht er ergens aan een der booten een stuk ondeugdelijk hout zijn, den was dit de bries, die het zou kunnen uitwijzen. Daarover liep de meening der deskundigen weinig uiteen, en wie niet deskundig was, beweerde het na tuurlijk met even innige overtuiging'. In Engeland besmeurt de laster met zekeren wellust den naam van millionoir. Hij mag zich eenigszins milder uiten, wonneer deze zijn eigen boot bestuurt of op wedrennen zijn eigen paard rijdt, in allen gevalle kan de millionair, die in het bezit is van ccn eigen stoomjacht, op een olgemeene verachting aanspraak maken. Na tuurlijk niet zoo in het cog loopend, dat het hem moeite zou moeten kosten, zooveel gasten aan boord van zijn schip te krijgen, als hij slechts bergen kan. Ook niet in zoo erge mate, dat hij tevergcefsch zou moeten pogen, jaar op joar voor een aanzienlijk bedrag te mogen in- teekenen op lijsten ten behoeve van armhui zen, schouwburgen, pas opgerichte ol reeds lang bestaande clubs, politieke vereenigingen (met secretarissen), o neen, in een zco alge- ir.eene verguizing, van te zijn docdverk!aaro zelfs door inzamelaars met inteckenlijsten, mag zich geen enkele millionair verheugen. Niette min wordt zijn noem, indien hij eigenaar is van een stoomjacht, dat ongeëvenaard vlug loopt, met weerzin en hoonenden spot genoemd. George Drummond, die een Engelschman v.'ös, al was hij dan slechts de zoon van een eenvoudigen provincialen kruidenier kende zijn wereld te goed, om zijn geld in stoom om te zetten. Van Isaac P. Newton, een Amerikaan, kon echter kwalijk worden verwacht, dat hij hoo- gere aspiraties bezat dan de eigenaar te zijn van het mooiste stoomjacht, dat ooit van stapel geloopen was. Enkele vrienden, die het wel met hem meenden, hadden hem weliswaar gewaar schuwd, dat een stoomjacht het meest impo pulaire vervoermiddel ter zee was maar om zijn lippen had teen die eigenaardige rustige glimlach gespeeld, dien hij indertijd geweigerd had te willen verkoopen voor duizend dollars, door een landgenoot vc,n hem er voor gebo den, hij had geglimlacht cn beweerd, dat hij zich tot dusver niet te beklagen had over eenige aarzeling van de zijde der Engelsche dames en heeren, om aan boerd van zijn impopulait jacht thee en cake cn champagne cn brandy-soda te komen gebruiken, zelfs wanneer zij verplicht waren te luisteren naar de woorden van een amateur-dominee, die von de brug- een preek tot hem richtte. Cp den dog der regatta was een uitgelezen gezelschap door hem geïnviteerd, cn geen en kele weigering had hij ontvangen. In allen ernst had hij nog overwogen, of een muziekkorps niet een welkome afleiding voor zijn gasten zou zijn doch Angela, die een levendig belang in New ton's plannen stelde uitgenomen alleen de rc-ligieuse had haar hoofdje geschud, toen hij er tegenover haar van gewaagdeterwijl George Drummond zelfs zeer besiist zijn afkeuring over het optreden van een dergelijk amusement te kennen gaf. Hij meende, dat, wie anders ook onder dc bekoring der muziek zou kunnen ko men, in dit geval den metsten ijver aan den dag zou leggen, te ontsnappen aan den invloed van een element, dat niet kor. nalaten, een vage her innering aan de Theems op een Bank Holiday op te roepen. Zoo was dus deze welgemeende wensch van Newton, om ten minste één der schoone kunsten ten behoeve zijr.er gasten in zijn dienst te stellen, niet bestemd om verwe zenlijkt te wordan. Geen enkel lid van den staf, die hem met wijzen raad ter zijde stond, durfde het echter te wagen, zijn hospitaliteit ecnigszins te begren zen omtrent den lunch gaven ze hem de vrije hand, zoodat hij zijn plichten als gastheer op de meest onbekrompen wijze kon opvatten. De licatessen van het seizoen Ei wat, niemand ziet daar naar om: het zijn de delicatessen van de andere seizoenen, die op den rechten prijs wor den gesteld. En dit werd ten volle begrepen door Newton cn zijn steward. Teen -dus zijn gasten een blik konden sle6n op het menu, moesten zij erkennen, dat, in spijt van wat de wereld ervan mocht zeggen, het nog zoc kwaad niet was, millionair te zijn in het bizonder ook voor de vrienden van den millionair. Het publiek echter, dat aan den wal stond en het voorrecht niet had tot de vrienden von Newton te behooren, sloeg de handen van er gernis in elkaar, toen het vernam, hoe alle oor den van Europa hadden moeten medewerken, om de gasten van de Gloriana op de schitterend ste wijze te onthalen, en vond de heele zeak zoo smakeloos mogelijk opgezet. Het maakte glos sen op Newton en zijn vrienden, doch bleef in zijn satirische opmerkingen niot consequent. Want terwijl sommigen dien armen Newton be klaagden, omdat hij klaarblijkelijk het slachtoffer werd van een bende aan lager wal geraakte aristociaten, waren er anderen, die diep mede lijden hadden met die arme aristocraten, wier behoeftige omstandigheden er toe geleid had den, zich te leerièn voor de vulgaire slemperijen van een ingebeelden parvcncu. De drie Bostonners, die zich te Nizza ophiel den, waren nog het hardst in hun oordeel over Newtoneen echten Amerikaan noemden ze hern. Inmiddels vervulde Newton zijn rol <.an gast heer met zijn gewone beminnelijke bescheiden heid. Jtdst 'streek de Blessed Damozel langs den echterstcven van de Gloriana, en Newton, die niet ver van het stuurrad stond, wuifde met een luid „Good luck l" zijn vriend toe, die zelf zijn boot bestuurde. „Wensch hem ook evon succes, Miss Valen cia", verzocht Newton, toen George opzag; doel» Valencia zweeg. Een paar seconden verliepen, eer zij haar hand ophief en werktuigelijk dm wensch uitte, waarom Newton haar had aange zocht. Newton, die de laatste veertien dogon getuige was geweest, hoe goed om het niet sterker uit te drukken Miss Mertoim George gezind was, begreep niets van de koelheid, die ze nu toonde. Hij vreesde haar eigenliefde te hebben gekwetst door de vrijmoedigheid, waarmee hij bij haar had aangedrongen. Dat was het nu juist, waarover hij zich zoo dikwijls onbehaog- lijk gevoelde telkens weer waande hij do lie den, met wie hij tegenwoordig zoo druk om ging, in hun waardigheid gekrenkt te hebben Ofschoon, tot nu toe had hij de jonge dames niet zoo bizonder pretentieus kunnen vinden integendeel, meermalen hadden ze bij cenig bui tengewoon blijk van beleefdheid zijnerzijds zich aangenaam verrast getoond. Gelukkig gaf luj met geen enkel woord of gebaar uiting- van zijn teleurstelling over Miss Mertoun's houding, want plotseling trok het zijn aandacht, hoe zij met strakken blik bleof staren naar den schoener, die zonder een rimpel in zijn zeilen het stoomjacht was voorbijgeschoten, en werd het hem duidelijk, dat haar onverschillig heid van zoo even in ruime mate was vergoed geworden. T/ordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1