AMERSFOORTSCH DAGBLAD DE EEMLANDER" BUITENLAND. VOËÏBKLSGHOhNEN FEUILLETON. 22e Jaargang No. 186 AMRKMEITSP8US PRUS OER ADIEIïBII&SLiKS PHILIPS LAMPEN P. IVHEROP Langestr. 90 „L'HSRONDELLE" Slobkousen BROEKEÜ KOOG en LAAG SLUIIEKO WOLLEN SJAALS en MUISEH JOH. VAN DIJK DE MILLIONAIRE imart 1 2.10. tdess tranco per pest f 1~. per wmét (met eratb #errekcrmg au». ff 1 005. DlRECTEUR-UfTGEYER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING H*. 47910. TEL INT. 513. Donderdag 3 Januari 1924 bcwTjsnnnamcT. dke regd meer 0.25. diensUtnbH* dingen et» LJ cidi dit; bei ds-adrce ten tien toot de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidedige bepalingen voor het adrcrtecren ^.coe circulaire, bevattend# de voorwaarden, wordt op aaavraag toegezonden. A I6| 8 LAMGESTRAAT AMERSFOORT 6.26 5.00 sioeious- 1.26 - 3.2 llstmisn. ),50 6.75 50 6.90 i 50 ft 25 Handschoenen COALNETTEN VOETBALLEN KRH I WGESI KAVr 110 OB EEN LICHTE AARDSCHOK. Trier, 2 Jan. (W. B.) In den nacht van 31 December op I Januari, tegen kwart voor 3 uur, is hier een lichte aardschok waargenomen, die eenigé seconden duurde. Men vermoedt, dat men hier te doen had met uitloopers van een verder verwijderde aardbeving. De aardbeving is ook in het Ruwer-dal waargenomen. FRANKRIJK. REORGANISATIE VAN HET LEGER. Naar d.d. gisteren draadloos uit Parijs wordt bericht, is met ingang van 1 Januari de reorga nisatie van het Franscne leger in werking ge treden. Door deze reorganisatie worden tien di visies cn 39 infanterieregimenten afgeschaft, terwijl nieuwe ttfnkafdeelingen, artillerie- cn militaire luchtvaartafdeelingcn in het leven wor den geroepen. DE MANIFESTATIE DER POLITIE. Een agent veroordeeld. P a r ij s, 2 Jan. (B. T. A.). De correctioneel e rechtbank veroordeelde den agent Lebas, die dezer dagen bij de mohifestatie van politie agenten werd georresteord. tot vier maanden gevangenisstraf. Hij werd beschuldigd een ambtenaar in de uitoefening van zijn openbare functie tc hebben belcmmeid. HET HOOGE WATER. Het wassen der Sein?. P a r ij s2 Jan. (B. T. A.). Het wassen van de Seine neemt een onrustbarende wending. De hydromotrische dienst van de prefectuur van politie deelt mede, dat de Seine bij den Pont d' Austcrlitz Zaterdag of Zondog wel tot 7 M. 10 zou kunnen stijgen. Thans is de hoogte 6 M. 45. Talvan huizen en enkele straten in de gemeen ten in dc omstreken van Parijs zijn onderge- loopcn. HET HOOGE WATER. D.d. heden wordt ons uit Parijs gemeld Het Seine-water is thans doorgedrongen in het hartje van Parijs. Het tramverkeer op de Quai d'Orsay is gestaakt, daar de rails onder water staan. Het regende heden in Parijs, waar door de Seine nog meer stijgt. ENGELAND. DE POLITIEKE CRISIS. De bijeenkomst van het parlement. Londen, 2 Jan. (N. T. A. Draadloos). Baldwin is vandaag te Londen teruggekeerd. Men verwacht dat morgen een kabinetszitting zal plaats hebben, waarin de verschillende vruagstukken, verband houdend met dc bijeen komst van het parlement de volgende week, zul- Ien worden behandeld. Do vrees der conservatieven voor de Arbeiderspartij. Londen, 2 Jan. (R.) De actie van het be stuur van dc conservatieve verecniging in do City van Londen voor samenwerking van libe ralen en conservatieven tegen Labour worden voortgezet. De commissie uit do verecniging heeft een mededeeling uitgegeven, waarin wordt geconstateerd, dat dc vorming van een Labour- regeering strijdt met den volkswil. Het zou schadelijk blijken, indien de regeering in moei lijken tijden oon onervarenen moest worden over gelaten. De mededeeling vraagt een conserva tive regeering, gesteund door de liberalen of omgekeerd. De houding der conservatieve bluden. Londen, 2 Jan. (N. T. A. Draadloos). De bladen melden, dnt de premier vandaag heeft geantwoord op den brief van het bestuur der conservatieve verecniging van de City van Lon den, waarin wordt voorgesteld zich tot Asquith tc wenden tot het verkrijgen van samenwerking tusschcn liberalen cn conservatieven. Vernomen wordt, dat de premier tc kennen gaf dat liij zijn collega's terzake zou raadplegen. De Evening Standard verneemt van officieclo zijde, dat de premier geen enkele toenadering heelt gezocht tot den leider der liberalen. Het denkbeeld, dat de conservatieve partij den steun der liberalen zoekt, vindt weinig steun in de con servatieve pers. De Morning Post dringt er vandaag op aan, dat de conservatieven trouw zullen blijven aan hun leiders en hun beginselen en hun onafhan kelijkheid zullen bewaren. De Times heeft zich reeds verklaard tegen het vormen van een combinatie, die ten doel hoeft da arbeiders van hun kansen om een kabinet to fonaeeren, tc berooven. Dc Daily Telegraph bewaart ter zake het stil zwijgen. De Daily Express keurt een stap af, waar tegen, zoo zegt het blad, onder dc groote mas sa der conservatieven sterk verzet bestaat, even als onder dc liberalen cn die de positie der ar beiders zou versterken. Dc Evening Standard zegt, dat het onwaar schijnlijk is, dat het kabinet gunstig op het voorstel zal beslissen en wijst erop dat de brief der Londenschc conservatieven reeds veertien dagen geleden werd verzonden, waarna Asquith zijn rede hield, waarin hij zcide, dat hij geen vinger zou uitsteken om de conservatieven aan het bewind tc houden. De Daily Mail en de Evening News bepleiten echter krachtig een fusie („fusion") tusschcn de conservatieven en liberalen en beweren, dat dit denkbeeld vele aanhangers heeft. PROEFNEMING MET EEN DUIKBOOT. Een draadloos telegram meldt, dat dc K 20, op óén na dc grootste duikboot van de Britschc vloot, uit Portsmouth is vertrokken voor een kruistocht in dc Middellundschc cn de Roodc Zee. Deze tocht, -de langste, dien een Britschc duikboot sedert den oorlog heeft ondernomen, heeft het karakter van een proefneming. Dc K- klasse werd gedurende den oorlog ontworpen. De K 2(5 heeft een watcrverplaatsing van 2140 ton, voert drie kanonnen mee en ontwikkelt aan dc oppervlakte een snelheid van 26 knoopen. ITALIË. EEN AARDSCHOK Het B. T.. A. meldt uit AnconaGisteren ochtend om 10 uur is er een herige golvende aardschok waargenomen, die 10 seconden duur de. Er is geen vernieling van cenig belang aan gericht. De schok werd in de ge'hecle kuststreek gevoeld en in het binnenland in alle piaatsen van de streek van Macerata. Een huis is ingestort, zonder dat daarbij slachtoffers zijn gevallen. OOSTENRIJK. DE RECONSTRUCTIE-MAATREGELEN. Twee. rapporten Van mr. Zimmerman. Wecnen, 2 Jan. (V D.) Dc commissaris- generaal van deq Volkenbond, mr. Zimmerman, publiceert gelijktijdig het tiende en het elfde verslag over de snne-eringsactic in Oostenrijk. De beide rapporten loopen over het tijdvak van 15 September tot 75 November. In het tiende rapport bespreekt de commis- saris-gcneraal in het bijzonder de gcldvcrhoit- dingon en de mogelijkheid von een toeneming dor landbouwproductie. Dc positie van de Oostcnrijksche Nationale Bonk wordt zeer gunstig genoemd. Uit het buitonland zijn on langs groote kapitalen naar Oostenrijk geko men, wat natuurlijk de oprichting van vele ondernemingen tengevolge heeft gehad. Wat do kwestie van den landbouw betreft, dc ex perts zijn vun mecning, dot dc bebouwde op pervlakte in Oostenrijk nog met ongeveer 300.000 H.A. uitgebreid cn dot du opbrengst per H.A. verbeterd kon worden. Per joar zou dan een hoogerc opbrengst kunnen worden verkregen van drie millioen goudkronen. wat een vermindering van den levensmiddeleninvoer met ongeveer 1,6 zou tengevolge hebben. Door toeneming der productie en beperking der veeziekten zou men een belangrijken stop kunnen doen naar een gunstige handelsbalans. Ook dc sterke opleving von het Donnuverkeor kon voor do Oostcnrijksche betalingsbalans aanzienlijke resultaten opleveren. In het elfde rapport publiceert mr. Zimmer man een overzicht von de resultaten van de groote Volkcnbondslcening, die de Oostenrijk- sche regeering een netto-opbrengst van 587.02T.0Ö0 goudkronen heeft opgeleverd Aangezien Zwitserland een crediet van 20 mil lioen en Spanje van 26 millioen heeft toege staan, is het totaal bedrag der leening gestegen tot ongeveer 631 millioen goudkronen. Dc rentevoet zal gemiddeld 7.75 bedragen, dc bankkosten 4.5. In zijn bespreking von het joar 1924 wijst mr. Zimmerman er met nadruk op, dot du voorstellen der regcering zich binnen de gren zen van het saneeringsplan bewegen. Als de ontvangsten grooter zullen zijn don dc bcgioo- ting 7923 aanwijst, zal men een sinp dichter zijn gekomen bij het doel. Wordt dit echter niet bereikt, dun zol het noodig zijn nieuw# bronnen aan te boren of nieuwe hervormings- maatregclcn te treffen, die verdere bcsporing ten gevolge zullen hebben. Dc bedrogen, die de begrooting overschrij den, zijn voor de pensioenen met 365 milliard cn voor het leger met 50 milliard. Dc hoo gerc uitgaven voor het leger zullen verdere besparingen noodzakelijk maken. Daartegen over staat, dat verschillende uitgaven kleiner zijn don dc bcgroote bedrogen. Door de Süd- bnhnovereenkomst werd een belastingverlaging von ongeveer 200 milliard verkregen. De com missaris-generaal wijst dan op het belang von de andere wijzfc van be'asting-innen door den Bond, de landen en de gemeenten. De commissaris-generaal zegt ten slotte, dat de medewerking van de regeering van dien aard is, dat vol vertrouwen de toekomst on der de oogen kan worden gezien. Slechts be staat nog aarzeling over het tempo van het benmbtenontslag. Doch ook hierin komt, als dc voorteekenen bij de spoorwegen hem niet bedriegen, verandering in gunstigen zin. ROEMENIE. P'. COMMUNISTISCHE BEDRIJVIGHEID. De Roemeenscho politic is, naar uit Boekarest aan de Tel. wordt bericht, in een plaats in d« Dobroedzjo een communistisch complot op hei spoor gekomen. Er werden huiszoekingen ver richt in de woningen van twee communistische leiders, waarbij wapenen en ontplofbare stoffen werden gevonden. Ook werd een aantal brieven in beslag genomen, waaruit bleek, dat de Roc- meenschc communisten in verbinding staan met Bulgaarsche communisten. Tol van personen zijn gearresteerd. ALBANIË. DE VERKIEZINGEN. Naar uit Berlijn wordt bericht, verkreeg bij de jongste verkiezingen in Albanië do jegens Italic vriendschappelijk getemde oppositie-partij von de 120 mandaten er 71. vv.. w- POLEN. DE VERHOUDING TOT DE KLEINE ENTENTE. Warschau, 2 Jon. (P. T. A.) Met betrek king tot de talrijke geruchten over een aan staande conferentie van de Kleine Entente, die in Januari te Belgrado zou plaats hebben, heelt een gezaghebbend politiek persoon aan het te- DUITSCHLAND. DE BEZETTING VAN HET ROERGEBIED. Meer vrijheid van beweging. Wiesbaden, 2 Jan. (W. B.) De geallieer de commissie voor het Rijnland heeft een ver ordening uitgevaardigd, volgens welke onder ge geven omstandigheden ingezetenen van het be zette gebied zich vrij in het bezette gebied en tusschen bezet en onbezet gebied mogen bewe gen. Inwoners van het bezette gebied, die bezoek willen ontvangen uit het vrije Duitschland, kun nen namens de bezoekers bij den afgevaardigde van de commissie in hun district verlof voor het bezoek aanvragen. Herlering von het spoorweg verkeer. Karlsruhe, 2 Jan. (W.-B.). Op 3 Januari wordt het personenverkeer tusschen Mannheim en Luchrigshafcn, alsmede Rheinheim, Germers- heim, Maxau en Maximiliansou, in beperkte mate hervat. Tegelijkertijd wordt ook het transport van goederenzendingen, niet echter het vracht en ijl stuk goederenverkeer, op genoemde stations hervat. De spoorwegarbeiders in dienst van dc regie. P a r ij s, 2 Jan. (N. T. A. Dcaadloos). Het aantal spoorwegarbeiders, dat 31 December voor de Fran6ch-Belgische regie aan het werk was, bedroeg in totaal 56.361. Grützner teekent appèl aan tegen zijn vonnis. Berlijn, 2 Jan. (W. B.) Volgens het Ber liner Tageblatt heeft de regeeringspresident Grützner, die bij het proces tegen de Schirpo te Dusseldorp tot 20 jaar tuchthuisstraf is veroor deeld, aan den Franschen krijgsraad het navol- de telegram gericht: „Teeken appèl aan tegen mijn op 27 Decem ber gewezen vonnis, met name wegens schen ding van de overeenkomst van Dusseldorp, daar ik als landspolitie-autoriteit van het regeerings- district Dusseldorp op 30 September tegen de separatisten als I>uitschc hoog- en landverraders uitsluitend krachtens de Duitsche wet opgetre den ben." DE ECONOMISCHE CRISIS. Het rijksindexcijfer. B e r I ij n, 2 Jan. (W. B.) Het rijksindexcijfer voor de kosten van het levensonderhoud be droeg op 29 Dec. het 1147-milliardvoud van het vrcdescijfer, d. i. in vergelijking met dc vorige week een daling van 0.3 Lager vischprijzen. Keulen, 2 Jan. (W.-B.). Op de plaatse lijke rischmarkt liepen heden de prijzen aan zienlijk terug. Het aanbod wes grooter dan de vraag. UIT DEN BEIERSCHEN LANDDAG. De Beiersche regeering heeft in den Beicr- schen Landdag een wetsontwerp ingediend, strekkende tot vermindering van het aantal af gevaardigden van 158 tot 714. Naar dc bladen verder uit Münchcn vernemen, heeft de Beier sche regcering aan den Landdag een plan voor gelegd inzake een wijziging in het kiesrecht voor den Landdag. EEN LOONCONFLICT IN DE BERIJNSCHE METAALINDUSTRIE. Een dreigende steking. D.d. 2 Jan. wordt uit Berlijn aan de N. R. Ct. gemeld: Het verbond van de Berlijnsche metaalindus- trieelen heeft besloten de Ioonen met ongeveer 74 pet. te verlagen. Het gevolg van dit besluit is een dreigende staking in de geheele Berlijnsche metaalindustrie. Den 27en December zijn nog onderhandelin gen tusschen beide partijen gevoerd. Resultaat leverden deze besprekingen echter niet op. De vertegenwoordigers van de arbeiders eischten zelfs loonsverhooging, daar het leven nog veel duurder dan voor den oorlog is. De patroons wilden de loonen verlagen en verklaarden, dat de ongunstige economische toestanden zulks noodzakelijk maken. Bij een verlaging van 14 pet zouden de loonen voor dc arbeiders van de eerste categorie, die thans gemiddeld 50 pen ning per uur verdienen, tot 43 penning worden verlaagd. De loonen van de arbeiders der ove rige categorieën zouden met eenzelfde percen tage worden verlaagd. Vanochtend hebben de patroons het nieuwe loonstelsel reeds toegepast. De vakvereenigingen hebben daarop het lijdelijk verzet afgekondigd. Alle arbeiders verschenen in de fabrieken cn werkplaatsen, doch weigerden te werken. In ver schillende ondernemingen zijn daarop alle ar beiders ontslagen. Het rijksdeportement van den arbeid heeft reeds zijn bemiddeling aangeboden. Dezer dagen zullen besprekingen op dit departement wor den gevoerd met vertegenwoordigers der pa troons en arbeiders. Ontslagen wegens lijdelijk verzet. B e r 1 ij n2 Jan. (W. B.) Naar de Vonvfirts meldt, zijn tot dusver in 20 fabrieken dc arbei ders wegens lijdelijk verzet uitgesloten. Bij dc A. E. G., Börsig, Bergmann en de fabrieken van de combinatie-Siemcns ligt het werk geheel of gedeeltelijk stil. DE RELATIES MET RUSLAND. Berlijn, 5 Jan. (N. T. A. Draadloos). De Russische gezantschopsraad te Berlijn Bre- dowslci, vertrekt dezer dagen naar Moskou, om met de bevoegde Russische autoriteiten enkele kwesties te bespreken, die betrekking hebben op de werkzaamheden der Russisch-Duitsche com missie, die een omvangrijk handelsverdrag voor bereidt. VERBOD VAN DE JÜDISCHE ECHO. Berlijn, 2 Jan. (N. T. A. Draadloos). Uil Münohen wordt aan de Berliner Lokal Anzeige» gemeld, dat dc Beiersche commissaris-generaal het tijdschrift „Das Jüdische Echo" heeft ver boden, omdat dit in een artikel had geprotes teerd te-gen de uitzettingen. HET PROCES-H1TLER C.S. Uit Berlijn wordt bericht, dat het proces te gen Ludendorf, Hitier cn hun aanhangers ver moedelijk pos tegen einde Januari zal beginnen. EEN THÜRINGSCH MINISTER AANGEHOUDEN. Vcrvolsching in geschrifte. Weimar, 2 Jan. (W. B.) De naar Weimar gezonden commissie der rijksregeering heeft in het departement van binncnlandsche zaken vastgesteld, dat tot 22 Dec. 7923 onafgebro ken nieuwe ambtenaren zijn aangesteld. Men is daarbij op het spoor gekomen van vervolschin- gen in de oanstellingsbricven, waarbij dc da tums zoodanig werden gewijzigd, dat de indruk moest ontstaan, alsof de betrokken personen reeds in September of October waren aange steld. Naar aanleiding hiervan zijn de Thüring- schc minister van binnenlandsche zaken Her mann en dc Assessor Kunzc in hechtenis geno men. De betrokken ambtenaren zijn leden der soc.-dem. partij. De rijksregeering zal de door haar aan te nemen houding pas vaststellen, wanneer het Thüringsche staatsministeric haar oordeel om trent deze aangelegenheid heeft uitgesproken, HEVIGE SNEEUWVAL. Ernstige verkeersstoringen Hi rschberg (Silezië), 2 Jan. (W.-B.). Zondagmiddag werden bij de Schneekoppe drie toeristen door een sneeuwstorm overvallen. Een hunner vond daarbij den dood. Op Nieuwjaarsdag viel opnieuw een groote hoeveelheid sneeuw, waardoor o. a. in het Reu zengebergte uïtgc-breide storingen in het verkeer ontstonden. De sneeuwval van de laatste dagen heeft in het Beiersche bergland heel wat ongevallen tengevolge gehad, waaronder enkele met doo- delijken afloop. Het sneeuwen heeft thans op gehouden. EEN SPOORWEGONGELUK. M a i n z, 2 Jan. (W. B.) Vanochtend is de sneltrein uit Wiesbaden op ccn trein uit Bingen gereden. Voor zoover tot dusver bekend is, zijn er 20 gekwetsten. Het ongeluk moet te wijten zijn von het weigeren van een sein tengevolge van sneeuw en vorst. sing liep, met het gevolg, dat de boegspriet George Drummond raakte en hem overboord wierp, tegelijk met de stukgeslagen ver- schnasing, den spriet en het daaraan be vestigde touwwerk. Het heelo incident was in vijf seconden afgespeeld het breken van den boegspriet werd een seconde na het afgaan van het seinschot gehoord. „Mijn God! George ligt over boord!" riep Newton van de brug der Gloriana. Vóór hij naar het dek had kunnen snellen en bevel kon geven, een sloep neer te laten, doorsneed een gil de lucht en klonk de stem eener vrouw: „Mijn lieveling mijn lieveling! Ver moord hij wordt vermoord!" Zij stond aan dc verschansing van het jacht, de handen krampachtig omhoog gp- heyen haar hoed was door de een of andere oorzaak afgegleden, waarbij het haar was losgeraakt, zoodat het wanordelijk en in heerlijke overeenstemming met haar pose langs haar schouders afhing, want Gwen had een onfeilbaar instinct inzake tableaux. „I-lij wordt vermoord vermoord!" gilde ze nog eens, cn enkelen, die haar niet ken den, verwachtten elk oogenblik, dat zij over boord zou springen. Sutton Cleveland lachte. Valencia stond op het achterdek. Met geen enkelen blik nam zij notitie van dc vrouw, die daar zoo gilde. Onafgebroken staarde zii naar het kielwater van den kotter, die het onheil had teweeggebracht en nu bezig was te laveeren. Strak hield zij haar oogen gevestigd op de draaikolk, waarin het zog der beide jachten samenstroomde. Daar zag zij, op hetzelfde oogenblik, dat de sloep der Gloriana in het water neerplaste. zijn hoofd te voorschijn komen. Het was on gedekt, zijn pet dreef rond, een paar meter van hem verwijderd. Hij zwom er heen, greep dc pet, sloeg het water er af en zette haar op zijn hoofd. Daarna zwom hij eenigc slagen naar de sloep, die hem reeds bijna bereikt had; doch geen enkel oogenblik ver loor hij de Blessed Ramozel uit het oog, die eèn honderd yard van hem af trachtte onder den wind te komen. „Gauw vervaard is hij niet, de vent," lachte Lord Balïyseedy. „Zijn hoofd is hij ten minsto nog niet kwijt," beweerde meneer Mertouu. ..Neen. en zijn pet evenmin," antwoordde Balïyseedy. Valencia viel uit in een luiden lach, bijna te uitbundig. Norah eveneens. Intusschen draaide de sloep bij, zoodat George zich aan den achtersteven kon ophij- schen. Zonder dc hulp van zijn vriend slin gerde hij zijn eene been over den rand van het bootje, en stond een seconde later over eind in de schuit, als een sneeuwpop, die wegsmolt onder de stralen van een bran dende zon. Dc eerste juichkreet, die van het dek der Gloriana klonk, was van Bsllyseedy, en werd van boot tot boot., zelfs van den oever met luid gejuich beantwoord. George stak even ten dank zijn liand omhootg en vroeg toen: „Wat duivel, waar breng je me heen?" „Wel, natuurlijk naar dc Gloriana," ant woordde Newton. „Loop rond met je Gloriana! Breng mij naar mijn eigen boot. Zie je dan niet, vent, dat de groote kotter mij gelegenheid geeft, mijn tijd in te halen? Zijn bramzeil is ge streken." „Als de wind naar den schoener mannen," beval Newton. „De race begint pas." Do matrozen wierpen zich met zooveel ijver op de riemen dat de eigenaar van den schoener binnen anderhalve minuut weer op zijn eigen dek stond en zijn bevelen kon geven. De beide kotters, die de Blessed Da- mozel dc poets hadden gebakken, waren in middels uit hun koers geschoten. De groote kotter had hot. verstandig geoordeeld, zijn bramzeil tc strijken, omdat zijn eigenaar dacht verplicht te zijn opnieuw to starten, wijl hij de lijn drie seconden te vroeg ge passeerd was. Vóór hij tot hot besef kwam, dat het een wedstrijd gold, vloog de schoe ner allo anderen reeds een kwartmijl voor uit. Zoo gebeurde het, dat de Blessed Damo- zel één en drie kwart minuut van haar tijil tei*ugwon en ten slotte een der heerlijkste overwinningen behaalde, al6 het snelste Engelsche jacht. In den namiddag liet George, na droge klecren te hebben aangetrokken, zich aan boord van de Gloriana roeien, waar hij de gelukwenschen van zijn vrienden in ont vangst nam. Zonder veel moeite legde hij hun uit, hoe het alleen dc schok van do botsing was geweest, die hem op het dek had geworpen, waarna hij onder de ver schansing door overboord was geschoten, eer hij den tijd had. zich ergens aan vast te grijpen. Door niemand werd in zijn bijzijn ook maar dc geringste zinspeling gemaakt op den nonsens, dien Miss Gardew in het volle publiek had uitgegild, toen de golven zich bpven zijn hoofd hadden gesloten. Daarmee wil overigens niet gezegd zijn, dat ook de noodige commentaren op haar wanhoops kreten achterwege bleven. Integendeel, er werd onder dc gasten verschrikkelijk veel over het incident gebabbeld, zoodia ze in groepjes bijeen stonden. - - Wordt vervolgd,7 floot F. FRANKFORT MOORE. Uit het Enselsch door F. J. VAN DER MOLEN. 45 Prachtig kwam daar weei de groote kottor over de golven gesneld. Vlak bij den stoomer gekomen, wierp zij het roer om, en zwenkte als op een spil den nieuwen koers uit, als een sneeuwjacht langs den boeg van de Gloriana stuivend. Het eerste seinschot klonk, en de stoomer zette zich geruischloos, met vrij wat meer kalmte dan de zeilers, in beweging, om zijn plaats aan den start in te nemen. Inmiddels had weer de groote kotter in een grooten boog een zwenking gemaakt, ten einde te loevert den start te nemen. Pijlsnel naderde ook de jol, toen eensklaps een geluid vernomen werd, als werd een steng te straf gespannen. De jol voerde een groot nieuw bramzeil, dat zich prachtig hield. Maar toen de bries aan wakkerde en er ten slotte een harde wind stond, zagen verscheiden oogen in spanning naar om- hor g. „Zjj moeten hun bramzeil reven", merkte de schipper van de Gloriana op, en nauwelijks had hij 't gezegxl, of aan boord van de jol klonk een commando en sprongen drie manschappen in het want. De man aan het roer haalde oen paar stieken op doch het volgende oogenblik krsnkto het houtwerk en stortte de steng naar omlaag, terwijl het zeil als een aangeschoten zeemeeuw in den wind bleef flapperen op den versplinter den stomp. „Een kans te meer voor den schoener," zei Newton, en hij had gelijk, al had hij het niet behooren te zeggen. De jol was thans buiten mededinging, en de andere booten, na haar plaats te hebben ingenomen, sttuurden op de startlijn af. Het scheen, alsof de groote kotter de leiding zou nemen; dech dc sterke bries deed vreezen, dat hii tc vroeg aan de lijn zou zijn. Dc schoener maakte te lijwaart een prachtigun gang, terwijl van de drie overige booten twee te loevert waren cn de derde aanmer kelijk dichter bij den start, maar met langza- men gang. Allen schenen samen tc zullen komen op een punt tusschen de boot van den starter en de boei, en reeds kon binnen drie-kwart minuut het schot worden ver wacht. Drummond, die zelf zijn boot bestuurde, had zijn aandacht te wijden zoowel aan den grooten kotter, als aan zijn eigen schoener. Hij zag wel, dat het eerste vaartuig te ver vooruitgeschoten was, en moest dus opletten, of het niet plotseling vlak voor zijn boeg laveeren ging. Vijf seconden voor het sein schot haalde hij zijn schooten aan en dacht juist af te houden, toen de kotter het roer aan Ui diaaide en over den startlijn boog op het oogenblik, dat het schot klonk. George wist zoo te manoeuvreeren, dat zijn boegspriet vrij bleef van des kotters zeil- boom; doch de boegspriet van een anderen kotter, die onmiddellijk achter hem was, kwam in botsing met zijn achtersteven, waardoor zijn boeg met geweld op zij ge drongen werd. Hij sloeg het roer om, zoodat het water tc lijwaart over zijn verschansing stroomde, toen de derde kotter, die van den tegengestelden kant naderde en zonder het ongeval de Blessed Damozel uit haar kiel water zou zijn gebleven, op haar verschan-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1