listen, FHWIUF LE8P0LG DE EEMLANDER BUITENLAND. FEUILLETON. UBNKMEITSNIIS PRUS Kil ABtERIENTlEN ln! „L'HIRONDELLË" Slobkousen SL08K9US- SR8EKEN HOOG en IAAG SLUITEND WOLLEN SJAALS en MilISEil Electra Technisch Bureau 't LAANTJE 3 DE MILLIONAIRS 22e Jaargang No. 157 Ma Uia t 1p*f wek (met eratfe «ereekeratji 0J7* itxoederlgkc n—muj AMERSFOORTSCH DAGBLAD Vrijdag 4 Januari 024 99 II f <105. OIRECTEUR-UTTGEVtR. J. TALKMOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POVTIiaENINa M*. 47»tO. TTL 1WT 8». DUITSCHLAND. STRESEMANN NAAR BERLIJN TERUG. Stresemann, de Duitsche minister van buiten- landsche raken, vertrekt heden blijkens een Duitscn radiogram uit Lugano, waar hij met vacantie vertoefde Zondag wordt hij te Berlijn terug /envacht DE BEZETTING VAN HET ROERGEBIED Een afzonderlijk Belgisch ant woord op het Duitsche memo randum. Brussel, 3 Jan. (V D.) De Etoile Beige meldt, dat de Belgische regecring de volgendo week afzonderlijk een antwoord ral sturen op dc jongste- nota dei Duitsche regiering be treffende de bezette gebieden. De geruchten over een verschil van mecning tusschen Frank rijk en België over den tekst van het antwoord zijn absoluut uit de lucht gegrepen. Het Frensche antwoord. P a r ij s, 8 J a n. (B. T. A.) Poincaré hrcft hedenmorgen definitief den tekst van het Fransche ontwerp-antwoord op het Duitsche memorandum van 2 December goedgekeurd. De document zed nog heden naar Brussel worden verronden om aan Jaspar te worden medegedeeld. Havas verneemt nog, dat het Frensche antwoord alle vragen, door de Duit sche regeering gesteld, dc revue laat passee- Ten en de punten zal opnoemen, waarop aan da Duitsche regeering reeds bevrediging is gegeven met de wcdcrindienststelling van de ambtenaren is een begin gemaakt, het onder zoek naar hun bizonderen toestond wordt voortgezetde spoorwegarbeiders zijn in grooten getale weer in dienst getreden; de belemmeringen van het verkeer der inwoners zijn opgeheven. De plaatselijke autoriteiten zullen verdere maatregelen nemen, al naar ge lang door den toestand in de bezette gebieden gerechtvaardigd zal blijken. Er is alle aanlei ding om te gelooven, dat de opheffing van de licensies voor den uitvoer en invoer, waarop Berlijn aandringt, niet zal worden toegestaan. Zeven Fransche regimenten uit het Roergebied teruggetrokken. Dusseldorp, 3 Jan. (B. T. A.). De her groepeering van de Fransche troepen in Roer en Rijnland wordt voortgezet. Sinds 28 Decem ber tot heden zijn er 7 regimenten infanterie tut het bezette gebied teruggetrokken. Deze bewe ging zal geleidelijk worden voortgezet volgens aanwijzingen van generaal Degoutte. Wijziging der bepalingen in zake de inbeslagnemingen. Dusseldorp, 3 J a n. (B. T. A.). Een be sluit van generaal Degoutte wijzigt de bepalin gen nopens het inbcslagnemen van de indus- trieele bedrijven, noodig ter verzekering van de schadevergoedingen. De verkeersfaciliteitcn. Essen, 3 Jan. (W.-B.). Het bericht, dat de Rijnlandcommissie het verkeer tusschen het be zette en het onbezette gebied heeft vrijgegeven, geldt niet voor het nieuwbezette gebied, v/aar de bperkende bepalingen blijven bestaan. Wel kan een spoedige verzachting dezer bepalingen wor den verwacht Productiecijfers. In het Roergebied bedroeg de productie in de week van 17 tot 23 December blijkens een Fransch radiogram I.T79.270 ton, d. i. 71.2 van de normale productie. DR. DIESTEL. f Hamburg, 3 Jan. (W.-B.). Heden over leed na korte ongesteldheid tengevolge van een beroerte de eerste burgemeester van Hamburg, tevens president van den Senaat, dr. Arnold Diestel, op 67-jarigen leeftijd. HET CONFLICT IN DE METAAL-INDUSTRIE. De toestand te Berlijn. B e r lij n, 3 Jan. (N. T. A. Draadloos). In dè Berlijnsche metaal-industrie is het wegens loonsverlagingen tot partiecle stakingen geko men. In enkele fabrieken hebben wegens lijdelijk verzet arbeiders-uitsluitingen plaats gevonden. Men vreest, dat, mochten de aangeknoopte on derhandelingen mislukken, een om zich heen grijpen dezer beweging niet achterwege kon blijven. Uit Berlijn wordt d.d. gisteren nog aan t HbJ. gemeld: De onderhandelingen tot bijlegging van het conflict in de Berlijnsche metealindustrie zijn hedenmiddag mislukt Op het oogenblik zijn van dc 420 metaal bedrijven er 70 a 80 met co. 50.000 arbeiders tengevolge van de uitsluiting volkomen stop gezet, terwijl dc arbeiders in de andere lijdelijk verzet plegen, zoodat feitelijk de gansche in dustrie met ca. 250.000 arbeiders stilligt. Ook oncenigheid in de Rijnsch- Westfoolschc metaalindustrie. Nader meldt dc correspondent d.d. gisteren uit Dusseldorp aan het Hbl.: Tusschen de werkgevers en orbeiders in de Rijnsch-Westfaalschc metaalindustrie zijn heden opnieuw geschillen ontstaan, welke naar het zich laat aanzien grooten omvang zullen aan nemen. Op grond der Berlijnsche overeenkomst tus schen den werkgeversDond der NAV. groep en de tot de arbeidsgemeenschap behoorendc me taalbewerkersbonden zou bij de hervatting van het werk op 2 Januari onmiddellijk de ticn- urige arbeidsdag worden ingevoerd. Een ge deelte der arbeiders heelt zich hiermee ver- eenigd, een ander gedeelte, met name do naar links georiënteerden, hebben in ccnige bedrij ven hoofdzakelijk in het district Dusseldorp na afloop van den achturigen werktijd de fabrie ken zonder voorafgaande besprekingen met dc chefs eigenmachtig verlaten. De directies heb ben daarop het gansche personeel op staanden voet ontslagen en de bedrijven gesloten. Zij motivecren hun houding met de verklaring, dat door het optreden der arbeiders de handhoving /an een geordend bedrijf alsmede elke econo mische arbeid onmogelijk is. Van de zijde der vakvereenigingen wordt als tegenmaatregel met de algemeene staking ge dreigd. Intusschcn bestaat onder de meerder heid der arbeiders, die veel van de radicale ter reur tc lijden hebben, daartoe weinig neiging. Tc Dusseldorp zijn ca. 90 van alle metaal bedrijven, waaronder de Phönix, de Mannes- manröhrenwerke, de Rheinische Metallwaren u. Maschinenfabrik e.a., nadat pas gisteren de ar beid na een rustpoos van vele maanden was hei-vat, opnieuw stopgezet DE RIJN WAST ONRUSTBAREND. Keulen, 3 Jan. (W.-B). Tengevolge van den sedert hedenmiddag vallenden regen en den dooi in het stroomgebied van den Rijn, met name in de streek van de Moezel en in Zwitserland, wast het water in den Rijn op onrustbarende manier. FRANKRIJK. DE DIXMUDE. Volgens Havas is het wrak van de Dixmude gevonden ten Zuiden van San Marco. Verder wordt bericht, dat een Fronsche torpedoboot- joger met den Siciliannschen visscher aan boord, die het 'ijl; van den commandant van de Dixmude had gevonden, eerst de uiterste pun ten hod vastgesteld, waartusschcn het wrak vermoedelijk te vinden moest zijn. Men heeft in volle zee bij Anpedovo nog twee lijken opgc- vischt Een te Marseille opgevangen draadloos be richt meldt, dat men het wrak ontdekt heeft met een kabelballon. De stukken liggen verspreid binnen een cirkel met een straal van een halve mijl, waarvan het middenpunt 3 mijlen ten Z. van kaap San Marco is gelegen. Het wrak ligt op een diepte van ongeveer 50 Meter. Het Fransche ministerie van marine had gis teravond om half 8 nog geen bevestiging ont vangen van het vinden van het wrok van de Dixmude of van de lijken van twee leden van de bemanning. Het B. T. A. meldt nog, dat een benzine reservoir is gevonden. Het telegram meldt ech ter niet waar; volgens een draadloos telegram uit Berlijn zou het in dc zee zijn geweest bij Bizerta en waren er met potlood geschreven mededeclingen aan bevestigd. I6| 8 LANGESTRAAT AMERSFOORT G.25 5.0Ö 4 25 - 3.2 9.50 C.T5 4.50 6.90 4.50 8.25 Handschosnsn ütrechtschestraat 15 Telef. 483. HET HOOGE WATER. Een ernstige toestand tc Parijs. D.d. heden bericht men ons uit Parijs: De Seine blijft wassen. Donderdagavond bezweken de te Alfortville opgerichte hulpdijkcn. Het water overstroomde St. Pierre, waardoor 3000 personen door het water van de stad zijn ge scheiden. Brandweer cn motrozen vcrleenen hulp. De stations Austcrlitz en Inva lides gesloten. P a r ij s, 3 Jan. (N. T. A. Draadloos). De stations Austerlitz en Invalides zijn heden voor het verkeer gesloten. Verwacht wordt, dat de stand van het water binnen twee dagen één meter lager za! zijn dan in 19T0, toen dc stond 8,40 M. was. De Loire is bij Nevers iets gezakt De Rhóne daarentegen bedreigt het district Valence, ter wijl ook dc Garonne nog steeds wassende is. ENGELAND. DE POLITIEKE CRISIS. De 0.S. bijeenkomst van het parlement Londen, 3 Jon. (R.) Het kabinet kwam vandaag bijeen tot het behandelen von 's ko- nings rede, die ter gelbgenheid van de bijeen komst van het nieuwe parlement zal worden uitgesproken en buitengemeen belangrijke vraagstukken van polleek vervat houdt. Alge meen gelooft men, dot de kwestie vah een sa mengaan tusschen de liberalen en conservatie ven van de baan is en dat het parlement zo! bijeenkomen zonder verdere gebeurtenissen in dezo richting. Geen samenwerking tusschen liberalen cn conservatieven. Londen, 2 Jon. (N. T. A. Draadloos). Uit den toestand van het oogenblik blijkt, dat de conservatieve partij voornemens is haar eigen weg te gaan, zonder rekening te houden met de liberalen. Men verneemt n.k, dat Baldwin op den brief van do conservatieve verec-niging in de City van Londen om samenwerking met Asquith te zoeken ongunstig heeft beschikt. Baldwin uit de meening, dot zulk een samen werking buitengewoon moeilijk, zoo niet onmo gelijk, is gemaakt door de uitloting van Asquith in de National Liberal Club, dat hij geen vinger zal uitsteken om de conservatieven aan het roe- te houden. Baldwin zeide onder deze omstan digheden niet bereid te zijn .den eersten stap tot samenwerking te doen. Dit weigerend ant woord van den premier, alsmede de weinig gun stige opvatting van het meerendeel van de con- seivatievc bladen en de besliste weigering door de liberale pers wordt in politieke kringen be schouwd te beteekenen, dat er niets verder te verwachten is, althans voorloopig, inzake over eenkomsten tusschen conservatieven en libe ralen. Het bezoek vun den prins van Wales aan Zuid-Afrika. Londen, 3 Jan. (N. T. A. Draadloos). De datum van het vertrek van den prins van Wales naar Zuid-Afrika is voorloopig op 2 Mei vast gesteld. De prins, die per stoomboot cn niet met een oorlogsschip zal reizen, zal ongeveer twee maanden wegblijven. DENEMARKEN. EEN DAGBLADJUBILEUM. Het bekende Kopenhoogsche blad Bcrlingske Tidcnde bestond gisteren 175 jaar. Het werd in 1749 als weekblad opgericht en later in een dagblad veronderd. EEN RUSSISCHE PRINSES GEARRES. TEERD. Kopenhagen, 3 Jon. (V. D.) Dc Rossi sche prinses Olgn Koslovski is hier ter stede gearrestceid wegens diefstal met braak. De prinses is de dochter van den door dc bolsjewisten verwoorden generaal Koslovski. De weduwe en de dochter weken uit nuar Dene marken. Een joar geleden stierf de weduwe. D' dochter leefde in een der eerste hotels en wos gast in voorname kringen, dc hulp van hoog en loog. Voortvarend optre- Gisteren is zij gearresteerd onder verdenking van diefstal van juwcclcn ten nadcelc von haar laatste gastvrouw. Zij wordt verdacht van ver scheiden hoteldicfstellcn. Het door haar gesto- Icne moet vele duizenden kronen waarde be dragen, Zij is dertig joar oud. STRENGE VORST. Moeilijkheden voor 't scheep vaartverkeer. Kopenhagen, 3 Jan. (W, B.) De moei lijkheden tengevolge van de vorst cn het ijs nemen ernstiger vormen non. Op vele punten aon de kust zitten kleine schepen in het ijs vast In de haven alhier kunnen vrachtschepen nop slrchts met behulp van ijsbrekers in- en uitloo- pen. Ook in volle zee begint de ijsvorming. Men venvacht, indien do vorst aanhoudt, ernstige moeilijkheden voor de schecpvaort. SPANJE. Cutalannschc separatisten vrijgelaten. Barcelona, 3 Jan». (B. T. A.) De Cata- loniërs, die op beschuldiging von separatisme gevangen waren gezet, zijn in vrijheid gesteld ITALIË. EEN BOTSING. Het B. T. A. meldt d.d. gisteren: Wegens dc in arbeiderskringen loopende ge ruchten over een verschil van meening tusschen Giuletti, den voorzitter van den zeeliedenbond cn d'Annunzio, over dc toepassing van de loons- overeenkomst, die onlangs werd goedgekeurd door de regeering, maar niet door Giuletti, hod deze een vergadering van leden van den bond bijeengeroepen. De tegenstanders kwamen in giooten getale op en lieten een motie aanne men, waarbij Giuletti werd afgezet. Daarna had een botsing plaats tusschen voor- en tegen standers, waarbij 16 personen werden gewond. DE AARDSCHOKKEN. Het B. T. A. meldt uit Ancona d.d. 3 Januari: Na den eersten schok van de aardbeving, die gisterochtend gevoeld werd, zijn nog 15 schok ken van verschillende krocht gevoeld in de streek van Pesaro. Bij Mondoleo, Marotta en San Costagno is schade aangericht. Er zijn ook eenige gewonden. De overheid neemt mautrege- !en om de bevolking onder dak te brengen, die ondanks den sneeuwval niet in de woningen kan terugkecren. POLEN. ZWARE SNEEUWVAL. Verkecrsongerief. Door den zworen sneeuwval is het verkeer op sommige Poolschc spoorwegen geheel ge stremd. Op dc andere lijnen ondervindt het groote vertraging. 4 ve**U L» Inbeffip wn bewijsnummer, elke refd meer 0.23, dienrUaob m dingen en Ucldadlijheids-adTe.tenticn voor de helft der prtj* Voor handel en bcdrijt bcstjan zeer voordecJige bcpallnccn toot het tdverieercn kcun drce'aire, bevattende de voorwaarden wordt aan waag toegezonden. - 41»* I BULGARIJE. DE GESPANNEN VERHOUDING TOT ZUID-SLA VIE Dc Zuid-Slavische gerant »c Sofia teruggeroepen. Uit Athene wordt bericht d.d. gisteren, dat de Zuid-Slavische gezant te Sofia is terug p roepen in verband mot den gespannen toestand tusschen beide landen. Hij zal niet op zijn pc. i tarugkceren, tenzij Bulgarije volledige voldoe ning geeft. Uit Belgrado wordt gemeld, dnt de terugge roepen gezant gisterennamiddag advies heit uitgebracht over den toestand in Bulgarije. Uit Athene wordt nader bericht, dat een eska der Servische vliegtuigen gisteren over Berk< - vitsa vloog en verscheidene andere Bulgaars*! grensplaatsen. Levendige troepenbeweging n von Zuid»Slnvië worden tevens gemeld in «V richting van Pen nik, d«; Bvdgnnrschc kolen veld ;n. GRIEKENLAND. DE GRIEKSCHE CRISIS. Vcnizelos teruggekeerd. Athene, 4 Jan. (V. D.). Vcnizelos is hec' in Athene teruggekeerd, na een afwezigheid v a drie jaren. Gisteravond is kolonel Piastiras, die met een torpedojager Vcnizelos tegemoet vo aan boord van het stoomschip Andros gestai Plnstiros verwelkomde Vcnizelos op hartcÜi wijze. De torpedojager Tcncdos loste 21 saluv- schot -n. De muziek speelde het Grieksche voir lied. Hedenmorgen om 2 uur meerde dc Andi in de haven van Kerntsin Per auto ro Venizelos begeleid door een militaire ecrcworV in een half uur naar Athene. Venizelos h<- t zijn intrek genomen ten huize von een schee eigenaar. Eenigo vertrouwde vrienden wav i duur aanwezig, toen Vcnizelos orriveerde. Men verwacht hedenmiddag, als.de terugkeer en h< verblijf von Vcnizelos bekend zullen zijn, e groote demonstratie. Vcnizelos wordt bcschou" I als de ecnigc machthebber van Griekenland. Ii\ heeft den vollcdigcn steun van leger cn vlooi Wat voor Griekenland bovendien van groot 1* - lang is, is dat hij het vertrouwen heeft van de groote mogendheden. Plastiras krijgt pensioen. Athene, 3 Jon. (B. T. A.). Er is een be sluit openbaar gemankt, waarbij kolonel Plaste ros op zijn verzoek op pensioen wordt gesteld. EGYPTE. Het graf vnn Toetonkomen. Luxor, 4 Jan. (N. T. A. Druadloos). Bij het openen van de tweede kamer van het ko ningsgraf vond Ho word Carter een mooi ver sierde derde kamer. JAPAN. DE KABINETSCRISIS. Tokio, 3 Jan. (R.). Burggraaf Kijoeror hc den prins-regent meegedeeld, dat hij niet in st. l is een ministerie tc vormen. De mislukking v.. i zijn pogingen is klaarblijkelijk daaraan tc wi: ten, dat Kijoera er niet in geslaagd is zich ti. i steun te verzekeren van de partijen in beid huizen von den londdug. Tokio, 3 Jan. (R.). No een noder verxo von den regent is Kijoera op zijn besluit terug gekomen cn zal hij alsnog een kabinet vomica VEREEN It DE STATEN. DUITSCHE KLEURSTOFPATENTEN. Wilmington (Delaware), 3 J a n. (R 11 federale distfictshof heeft den verkoop van 57C t Duitsche kleurstofpntenten aan de Chemie. >1 Foundation, die gesticht is uit de onder seques ter staande bezittingen van buitenlanders tijder v den oorlog, gehandhaafd. De tegenwoordig regecring had dien verkoop als ongrondwetti niet willen laten doorgaan. Er zal hooger bero worden aongeteekend bij het Opperste Gerecht*. hot. ERNSTIGE ONTPLOFFING. Verscheidene dooden cn pc- wonden. Door een ontploffing van kuf in een graon- mooldcrij te Pekin nobij Peoria (Illinois) is, nn. Reuter d.d. cisteren seint, een brand ontstaan. door F. FRANKFORT MOORE. Uit het Engelsch door F. J. VAN DER MOLEN. 46 Algemeen scheen de meening boven te drijven, dat George Drummond, nu hij de aanleiding tot het uiten van zulke harts tochtelijke taal was geworden, moeilijk ont komen kon aan de verplichting. Gwen Car- dew ten huwelijk te vragen. Van zijn kant zou hot een nobele daad zijn, terwijl hij bovendien nog niet slecht af was, beweerde men. Zelfa onder hen, die Gwen door en door kenden, waren er. die een aanzoek zijnerzijds onvermijdelijk achtten. Enkelen schudden het hoofd en verklaar den, dat zij het arme meisje beklaagden; dat waren degenen die Gwen niet goed kenden. Ook Angela Brown had er haar eigen meening over, toen ze het geval met Norah Mae Dermot hesp rak. „Zou je denken," voeg Norha haar, „dat een man met zooveel tegenwoordigheid van geest als Drummond een vrouw zal nemen, die zoo gauw de kluts kwijt raakt als Gwen Cardew? Ik geloof er niets van, al daalde er ook een engel van den hemel af om het mij te bezweren." „Mijn beste Norah," antwoordde Angela, „de engelen, die zoo iets kwamen verkon digen, zouden uit de diepte zijn opgestegen, en niet van omhoog zijn neergedaald. En wisten ze er iets van af, en ik igeloof stellig, dat de engelen, die in menschelijke aangelegenheden belang stellen, van het slag zijn, dat soms van omlaag in plaats van omhoog te voorscijn komt, dan zouden ze te vertellen, dat wat Gwen aangaat, zij het bewijs leverde, haar vijf zinnen verwonder lijk goed bij elkaar te kunnen houden. Je moet het gezien hebben, hoe ze zich een haarspeld uitrukte op 't oogenblik. dat ze begon te gille. Ik zag het haar juist doen en toen nog een speld op den koop toe en zoo kwam het, dat heur haar losraakte en naar beneden viel, alsof ze voor een fotograaf poseerde. ..Maar. Angela! Wat zeg je!riep Norah uit, cn haar violette oogen sperden zich ver der dan ooit open. ..Zij doet die soort van dingen bewonde renswaardig goed, dat moet gezegd worden, maar toch nooit goed genoeg nooit goed genoeg om de mensc'nen bij den neus te nemen, die zij meent te kunnen foppen Haar doen en laten heeft juist hetzelfde effect als dat van een actrice op het too- ne€] evenveel, maar ook geen haarbreed meer: en we weten toch allen wel, dat een man, die inderdaad een man is, nooit een meisje zal vragen, omdat hij bekoord wordt door haar acteeren. Neen, mijn beste, George Drummond zal haar niet vragen. Dat zij zich vandaag zoo belachelijk aanstelde, is nog geen reden voor hem. haar tc veroor loven. hem morcen een belachelijk figuur te laten maken. Als Drummond zich ooit laat vangen en omdat hij een man is. denk ik, dat het vroeg of laat gebeuren zal dan zal het zijn door een betere actrice dan Gwen Cardew er een is." Norah zweeg; zii meende in tegenwoordig heid van zooveel wijsheid niet beter te kun nen doen. HOOFDSTUK XXII. Zaterdag was de dag van de regatta geweest. Den avond van den volgenden dag verzamelden zich de gedelegeerden van de bemanningen der aanwezige jachten in grooten getale aon boord van de Gloriana, ten einde de godsdienstoefe ning bij te wonen, die I A Glenmirk beloofd had daar te zullen houder Op zooveel toe hoorders was Lord Glenmirk echter niet voor bereid, zoodat hij wel eenjgszins tegen de plech tigheid zou hebben opgezien, indien niet Newton hem moed had ingesproken „Dc zal u er wel door helpen V had Newton gezegd. Ik blijf naast u stoan, en wie maar een enkel onvertogen woord laat vallen, krijgt straks geen druppel over zijn lippen." Daar inderdaad geen enkel onvertogen woord gehoord werd, mag gerust worden aangenomen, dot de straf, waarmee de eigenaar van het jacht had gedreigd, aan niemand behoefde te worden opgelegd. Zoodra Lord Glenmirk zich niet Newton had verwijderd en weer aon wal was gestopt, werden er onder het scheepsvolk enkele lichte verve'r- schingen rondgediend. Maandags morgens legde Gwendolen Cardew een bezoek af aan de Villa Valencia en infor meerde naar Miss Mertoun. De huisknecht lichtte haar in, dat Miss Mertoun zich in den tuin ophield, en vroeg, of hij haar zou laten zeggen, dot Miss Cardew er was Maar Miss Cardew zei, dat zij Miss Mertoun zelf liever zou gaan zoeken. In een lief prieeltje van slingerplanten in vollen heerlijken bloei vond zij haar, eerrbreed- geranden zonnehoed op het hoofd, Gwen be sloot onmiddellijk, zich zoo spoedig mogelijk ook zoo een aan te schaffen. Aan een tuintafel sorteerde Valencia verschillende soorten van bolplanten, die de tuinman haar voor haar tuin in Brackenshire had gegeven, en scheen ccnigs- zins onaangenoom verrast door de komst vnn haar bezoekster. „Ik had mama beloofd, je op te zoeken in plaats van te schrijven," haastte Gwen zich te zeggen, zoodra zij Valencia gegroet had. „Mama was het adres vergeten van dien man, die een ponyrijtuig te koop had, en meende, dat het juist iets voor haar zou zijn. Zij wil er graug zoo spoedig mogelijk werk van maken. Weet je soms het adres nog Valencia herinnerde het zich nog, en Icon bo vendien bescheid geven op tol van vragen om trent het rijtuig, welke Gwen meende noodza kelijk beantwoord te moeten hebben om op het punt van den oankoop tot een besluit te komen. Toen ze de zaak T d afgehandeld, gevoelde ze zich verplicht, ht gesprek op onderwerpen van lichteren oord te leiden dat het verge zicht uit het raam van het y j1 over de zee zoo mooi was, dat een witte clematis het verre won van een blauwe, en dan Zoterdog welk een heerlijk dagje het Zoterdag was geweest I Hoe schitterend meneer Newton zijn gasten toch onthaald had Hoe afgunstig de menschcn waren, die niet van de partij hedden kunnen zijn, en hoe ze rondgestrooid hadden, dut New ton's vader als houthakker den kost hod moeten verdienen in de Vereenigde Staten, en zijn moe der als fabrieksmeid. „Is er iets idioters denkboar dan zoo'n laster praat vroeg Gwen, en Valencia was het met haor eens, er bijvoegend» dat Newton's positie er in 't minst niet door geschokt werd, zelfs al was het waar, wat de afgunstige wereld be weerde. Toen het gesprek hierover uitgeput was en de millionair als sociale macht even was aange»- roerd, sloeg Miss Cardew haar oogen neer en draaide met een bijna beklagenswaardige gnu- cherie aon hoar handschoenen. Daarna zei z met zachte stem, nu cn don afgebroken niet een lichten snik „Ik vrees, dot je dat jullie allemoaJ op het jacht mij Zaterdag voor een verschrik kelijk groote gans hielden." „Waarom zouden we je voor een gans hou den, groot of klein vroeg Valencio. „Waarom Moor je weet toch, wat ik ge gild heb," antwoordde Gwen. „O, ik weet hel wel, ik was een gans, een malle gons! mar- wat kon ik er aan doen Er ziin oogenblik - ken „Zoo is het," viel Valencio vrooüjk in. „Waar om zouden wij er dus verder over praten." „Ja, waarom eigenlijk. Het kan mij ook geen zier schelen, wat men er van zegt. Ze mogen onze namen gerust somen noemen, Drum- niond's en den mijnen het zal geen von ons beiden deren." Valencia zweeg. Zij scheen met hoor zwijgen te kennon te willen geven, dot het onderwerp hoor verder niet interesseerde. „O, had ik toch maar een temperament zoo- als andere meisjes, die verbergen kunnen wat in haar hart omgaat, als ze tenminste een hort bezitten, wnor ik wel eens oan twijfel," begon Gwendolen weer. „Ik vraog mij meermalen of. waarom ik in godsnaam zoo geheel anders van natuur ben dan andere meisjes. Ik denk, dat het komt, omdat mijn moeders grootvader met oer. Hongaarschc getrouwd geweest is. Hoe het oo' zij, mijn natuur kon ik niet veranderenik moet blijven, die ik ben. Ik kan mijn gevoelens niet beheerschen, maar sta machteloos onder hun bon els een kurk op de golven als een veer in den wind." Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1