AMERSFOöRTSGH DAGBLAD F. H. LOMANS, Utrechtschestraat 15, BALANS-UITVERKOOP. HOCKEY STICKS vanaf 15.- „DE EEMLANDER" £1 BUITENLAND. AMNHMENTSPRUS (mcti t ria tiem üineo AiïiLn^roünsèün uaudlau a.s. Woensdag begint onze jaarlijksche duitschland. JOH. VAN DIJK ,,L' HIRONDELLE" AMERSFOORT S'oblousen SLOBKOUS- 880EKEK HOOG en LAAG SlUlfEHQ WOLLEN SJAALS en M'JISEH belg1e. frankrijk. engeland. turkije. vereenigde staten. FEUILLETON. DE IVELLLIONAIRS pgf post t 1-% pc (mcf gTJlt» *erTek«rt«g dm^n eo Liefdadigheids tdve ten tien roo* de hellt ,o»......sc-Hrsssw- ïSt3SB W»u«ns p'aalsgebrek inlln onzs Electrlschs- en Gasiampsn, gro te en kleine Schemerlampen Terjierrd^n de wa-rde worden Vei kocht Artikels i baten de opruiming 10'/» korting. Slecbts 10 dagen. DE SCHADELOOSSTELLING. De commissie van deskundigen. Londen, 7 Jan. (R.) Naar ReuteT verneemt zal de eeiste commissie van deskundigen, die voor de Duilsche financiën, de vo'gende week Maandag te Parijs bijeenkomen, de tweede, voor de Diritsche activa in het buitenland, een week later. Po i ij s, 7 Jan. (B. T. A.) De Amerikannsche deskundigen, die deel zullen nemen aan de werkzaamheden der door de C. v. H. aangewe zen commissies, zijn aangekomen. (Volgens Ha- vas zijn het de experts Dawes en Young.) DE BEZETTING VAN HET ROERGEBIED. Het Kohlensyndikat. Essen, 7 Jan. (W. B.) Het voortbestaan van het Kohlensyndikat is in een nieuwen vorm verzekerd onder den naam „Verdeclings- en Verkoopsvereeniging voor de Ruhrkolen", Thans zal binnenkort de zetel der organisotie weer van Hamburg naar Essen worden verplaatst. Geen terugtrekking der Britsche troepen. Londen, 7 Jan. (R.) Er is van gezagheb bende zijde een tegenspraak uitgegeven van het bericht, dat de tegenwoordige Britsche regee ring voornemens zou zijn de Britsche troepen uit Keulen teiug te trekken en ook de Britsche vertegenwoordigers uit de commissie van her stel en uit den gezanten raad terug te roepen. De douanetarieven. Keulen, 7 Jan. (W. B.) De Köln. Ztg. ver leemt uit Dusseldorp, dat volgens mededeeling van de Micum van 8 Jan. af bij het vervoer van goederen, waarvoor douanerechten verschul digd zijn, uit het onbezette naar het bezette gebied, niet meer zooals tot nu toe 25 van de in het intergeallieerde tarief van 1 December 1923 aangegeven bedrogen, maar het volle be drag zal moeten worden betaald. Een geheime organisatie ontdekt. Coblen;z, 7 Jan. (Havas). De Fransche overheid in het Rijnland heeft een geheime or ganisatie, Treuhand geheeten, ontdekt, die een anti-separatistische strekking heeft, een anti- Fransche propaganda onder dc Duitsche bevol king en een anti-militairistische onder de Fran sche troepen organiseert en daden van geweld uitlokt. De leden ontvingen hun opdrachten uit Heidelberg van dezelfde leiding als de oude organisatie Pfalzcentralc, welker ontbinding de geallieerden tot tweemaal toe door middel van den gezantemead gevraag^ hebben en welker verdwijnen de Duitsche regeering na daartoe de noodige maatregelen gestornen te hebben ver zekerd had. EEN VÖLKISCH JBLOC IN BEIEREN. München, 7 Jan. (W.-B.). Vertegenwoor digers van alle „Völkische" verbonden en groe pen in Beieren hebben zich op een congres te Bamberg aaneengesloten tot een Völkisch bloc, dat aan de aanstaande verkiezingen zal deel nemen. Het congres heeft een telegram gezon den aan Ludendorff. HET SAKSI55CHE KABINET. Dresden, 7 Jan. (W. B.) De democratische afgevaardigde en oud-minister Reinhold is tot Saksisch minister van financiën benoemd. De definitieve ministerslijst zal morgen worden ge publiceerd. EEN DIES IRAE VOOR DE DUITSCKE SOCIAAI .-DEMOCRATIE. Te Lubeckeen nederlaag. Uit Berlijn wordt d.d. gisteren aan het Hbl. gemeld De dag van gisteren was voor de soc. democratie over het algemeen niet zeer aan genaam. Te Lübeck is de strijd tusschen de burger lijke partijen en de langzaam in radicaal vaar water gekomen soc.-democratie bij een door de soc.-dem. uitgelokt referendum met een schitterende overwinning der burgerlijken over de vereenigde soc.-dem. en communisten ge ëindigd. Een groote meerderheid, nl. 42.734 te gen 30.193 stemmen, heeft zich vóór de bur gerlijke partijen verklaard. Ingevolge dezen uit slag zal de senaat de tegenwoordige ,,Bürger- schaft" met haar soc.-dem. communistische meerderheid ontbinden. In Seksen scheuring in de partij. Nog minder prettig was het resultaat van de zitting van den partijdag <jer Saksische soc.- democratie, dat heeft geleid tot een weliswaar nog niet officieel voltrokken maar feitelijk reeds tot stand gekomen scheuring in de Sak* sische soc.-democratie. Nadat de partijdag de motie had aangeno men, waarin wantrouwen werd uitgesproken in do meerderheid der soc.-dem. landdagfractie wegens haar deelneming aan de vorming van het kabinet Held en het onverwijld aftreden van den minister-president werd geëischt, yer- klearde de leider van do meerderheid der frac tie, Wirth, dat zijn aanhangers bereid waren voor hun optreden de volle verantwoordelijk heid te aanvaarden en de beslissing over te loten aan den op 30 Maart te houden Rijks- partijdag. Daarop nam de' Saksische partijddag een nieuwe motie aan, waarin werd verklaard, dat de soc.-dem. partij in Saksen niet deelneemt aan het kabinet Held en niet verantwoordelijk is voor het totstandkomen van deze coalitie- regeering. Held treedt niet of. Blijkens een heden gepubliceerde officieoio mededeeling is minister-pres:dent Held niet be reid te voldoen aan den cisch van den partij dag, dat hij zal aftreden. Ingevolge de grond wet heeft de Landdag te beslissen over het al of niet aanblijven van een minister-president. De minister-president is door den Landdag ge kozen en beeedigd, dientengevolge heeft hij ingevolge de grondwet ook bepaalde plichten, welke door een partijbesluit niet buiten wer king kunnen worden gesteld. Geen uitsluiting der 25 voorstan ders der groote coalitie. Berlijn. 7 Jan. (W. B.) De „Vorwiirts" verklaart, dat op den Saksischen soc.-dem. par tijdag geen voorstel-Lupinski is ingediend, waarin de uitsluiting der rechtschc oppositie wordt geëischt en dat volgens de bladen zou zijn aangenomen. HET EINDE VAN 'T CONFLICT IN DE METAALINDUSTRIE. Spoedige werkhervatting. B e r lij n, 7 Jan. (W. B.) De aigemeene ver gadering van den bond van Berlijnsche metanl- industrieelen heeft de met het personeel geslo ten overeenkomst goedgekeurd. Het werk zal thans overal spoedig worden hervat. Wolff meldt nader, dat de toeslag voor over werk pas van kracht wordt me het elfde werk uur. Het loon bedraagt in de verschillende klassen 38—48 pfennig peT uur. De toestand in de Rijnlandsche metaalindustrie nog ernstig. De toestand in de Rijnlandsche metaa'indus- trie wordt blijkens een radiogram uit Dussel dorp steeds dreigender. Er zijn thans reeds 50.0C0 arbeiders uigesloten. De communisten propageeren een aigemeene stoking. SNEEUW EN IJS. Veel ongerief. Wolff meldt d.d. gisteren, dat volgens de Hamburger Nochrichten de ijsgang op de bene- BALLEN PiETTEN SHIRTS BB lANOESTKAAT HA BB I6| 8 L A W GESTRA AT fi.25 - 5.00 4 25 - 8.2 llstmen. >.50 6.'5 4 50 i?.90 4 50 8.2"» Handschosnen den-Elbe telkens dreigender vormen aanneemt. De geheele rivier is bedekt met drijvende ijs- schotsen. In de vaargeul van het Kaiser Wil helm-kanaal wordt de vaart nog door een groote sleepboot open gehouden. Hevige koude en verkeersstrem ming in Opper-Silczië. Beuthen,7 Jan. (W. B.) Op den sterken sneeuwval der vorige week, die het verkeer in Opper-Silczië vrijwel stop zette, 'is thons een buitengewoon hevige koude gevolgd, die het sneeuw tot ijs maakte en waardoor het verkeer zoowel in het Duitsche als Poolsche industrie gebied van Opper-Silezië opnieuw stop zette. HET PROCES DER GEDEPORTEERDEN. P a r ijs7 Jan. (B. T. A.). Heden is voor de gemengde internationale rechtbank alhier het proces begonnenVon de Belgische gedeporteer den tegen Duitschland, onder voorzktrschap van professor Moriond, hoogleeraor in het recht te Gcnève. De advocaat der Belgische eischers, Pircnne, zeide, dat de zhak niet van poh'tieken, maar von juridischen oard was. Wij vragen, zeide hij, enkel een principieele uitspraak. De gedeporteerden beschouwen zich als solidair met alle arbeiders. Vervolgens gaf Pirenne een uitvoerige uiteenzetting van de kwestie der de portatie. MILLERAND'S NIEUWJAARSREDE. Geen mceningsverschil tus schen Poincaré en den presi dent der republiek. Parijs, 7 Jan. (Havas). De buitenlandsche pers heeft de rede, door Miilerand gehouden ter gelegenheid der ontvangst van het corps diplo matique op I Januari j.l., op verschillende wijze uitgelegd. Na een onderzoek in de betrokken kringen is Havas in staat te verzekeren, dat de Quai d'Orsoy en het Elysée in gemeenschappe lijk overleg het onderwerp de- traditioneele toe- soraak hebben vastgesteldPoincaré had ken nis gekregen van de toespraak, vóór zij werd uit gesproken Hieruit blijkt het tendentieuze ka rakter der commentaren, waarin gewezen werd op meeningsverrch'l over de buitenlandsche politiek tusschen Miilerand en Poincaré. DE DALING VAN DE FRANC. P a r ij s, 7 J a n. (B. T. A.) Bij de voortzetting van de besprekingen over de maatregelen tot onderdrukking van de speculatie in buitenland sche wissels, heeft minister Lasteyrie perschil- lcnde personen uit dc finencicele wereld ontvan gen, o.a. den president van de Kamer van Koop handel te Lyon. DE FINANCIEELE STEUN AAN ROEMENIE. Havas is gemachtigd de door de Engelsche pers aan de Fransche rcgcering toegedicht^ plannen, als zou Frankrijk van Roemenië econo mische voorrechten, met name op pctrolcum- gebied, cischen in ruil voor zijn finoncieelen steun, tegen te spreken. Frankrijk zou zelfs bij wijze van represaille het crediet van honderd millioen aan Roemenie uitgesteld hebben we gens weigering van Boekarest om op do Fran sche aanspraken in te gaan. In werkelijkheid werd de goedkeuring van het crediet aon Roe menië door de senaatscommissie voor de finan ciën aangehouden wegens klachten over do niet- nakoming door Roemenië van zekere financieel© verplichtingen. Aangezien Roemenië eigener beweging begonnen is te dien aanzien voldoo- ning te geven, zal Frankrijk aan de Senaats commissie vragen het crediet aon te nemen, HET HOOGE WATER. De val van de Seine. Draadloos wordt uit Parijs gemeld, dat de Seine sedert Zondag 13 c.M. is gezakt. DE POLITIEKE CRISIS. Een gematigd Labour-pro- grommu Londen, 7 Jan. (N. T. A. Draadloos). Ramsay MacDonald, dc leider van de arbeiders partij, heeft heden voortdurend met de voor naamste leden van zijn partij beraadslaagd. Morgen zal er een partijvergadcring plaats heb ben, waarin het bureau van dc club.in het par lement gekozen zal worden. MacDonald zal na tuurlijk als voorzitter worden herkozen, met Clynes en Thomas als plaatsvervangende voor zitters. 's Avonds zal er een groote bijeen komst plaats hebben in Albert Hall, waarin, naar men verwacht, MucDonald do eerste ofii- cieele aanwijzingen zal geven omtrent, het pro gramma, dat de arbeiderspartij bereid is uit te voeren, nadat zij aan het bewind zal zijn geko men. In de kringen van dc arbeiderspartij wordt gezegd, .dat MacDonald zelf geheel voor ge matigdheid in zijn politiek is on dat hij daarin door de andere leiders ën door de gróóte Meer derheid van de arbeiderspartij gesteund wordt, hoewol men niet ontkent, dut er in de partij een vleugel van extremisten bestaat, dié een radi caler houding eischt. Dc overtuiging stijgi in arbeiderskringen, dat een gematigd programma de hulp der l'bc-ralen aon de partij zal kunnen verzekeren. Deze meening is onder woorden gebracht in een redevoering, die Philip Snowden te Whitley heeft gehouden. Hij zeide, dot, als de arbeiderspartij de regeering aanvaardt, zij door door nog niet de macht heeft, zoodat zij stem men van andere partijen noodig heeft om haar maatregelen er dóór te krijgen. Een overeen komst of afspraak met de liberale partij zal niet worden gemaakt, maar de arbeiderspartij zal met maatregelen komen, waarvoor een meerder heid in het Lagerhuis is te vinden. De hoop, dat d> liberalen zullen medewerken, wordt versterkt door een uiting van Lloyd George in de New Castle Cronicle en andere bladen, waarin hij zegt, dat, als de arbeiderspartij kloek en zonder norzelen haar kans waarneemt, hij Lloyd George in ernst gelooft, dat de liberalen in het Lagerhuis hoor zullen helpen. Hij voegt er aan toe, dot omtrent zulke gewichtige vraag stukken als de buitenlandsche toestand, dc won'ngnocd en het gebruikmaken van staats- credM tot verschaffing van productieven arbeid asn dc werkloozen er in hoofdtaak overeenstem ming tusschen beide partijen bestaat Ten aan zien van deze vraagstukken zijn zeker de libe ralen bereid evenver te gaan als dc arbeider»» partij, en vele dor conservatieven met een bree- den blik denken er evenzoo over. Do aanstaande verkiezing voor dc City. Blijkens een draadloos Engelsch bericht heeft het bestuur dor liberale partij besloten een can- didaat te stellen voor dc tusschcntijdschc ver kiezing voor de City van Londen, noodig ge worden door de benoeming tot „peer" van Sir Frcderik Banbury, een der beide conservatievo leden voor de City, die bij de twee laatste aige meene verkiezingen zonder tegencandidaat ge kozen werden. Dc City heeft tal van jaren con- sertovieve leden afgevaardigd. STAKING VAN DUITSCHE ZEELIEDEN. Hun eischcn ingewilligd. Huil, 7 Jan. (R.). De bemanningen van zeven Duitsche stoomschepen, in de haven alhier zijn in staking gegaan. Zij vragen den Britschen loonstandaard en hebben voor hun octie den steun van den Engelsehen zeelieden- cn stokers- vakbond. De Duitsche gezagvoerder is voor de octie gezwicht en heeft den zeelieden uitbetaald wat zij volgens dien Engelschen loonsstandaord te weinig hadden ontvangen, gerekend von den tijd, dat zij zich in Duitschland verbonden had- de» HEVIGE BRAND TE LONDEN. Een enorme schade. Londen, 7 Jon. (R.). De grootste brand sedert vijftig jaar in het havengebied heeft van daag gewoed te Poplar, waar een gToot pakhuis met rubber, thee cn andere brandbare goederen in vlommen is opgegaan. De 70 brandspuiten bepaalden er zich in hoofdzaak toe to beletten, dat de brand oversloeg naar de belendende op slagplaatsen van hout, petroleum enz. De ge smolten rubber, db uit het brandende gebouw stroomde, versperde dc spoorwegrails en in dc nauwe straten stond weldra renige decimeters smerig lauw water. Dc brand heeft geen slacht offers geëischt, maar de schade, die nog niet berekend is, moet enorm zijn UIT ENGELSCH INDIK. Delhi,. 7 Jnn. (R.). Er zijn 64 Akalis aan gehouden bij den gouden tempel te Gujronwala wegens het niet gevolg geven ann het bevel van de regeering, waarbij de Sikh's tempelcommis sie ontbonden is. Dc politie heeft rijf uur ge wacht met de arrestatio, teneinde de godsdienst plechtigheid niet te storen. De Akalis nemen een tartende houdingaan. In de stad is het even wel kalm gebleven. EEN AANSLAG OP MOESTAF A KEMAL. Dc president ongedeerd, zijn vrouw gekwetst. De Mof in meldt uit Smyrna, dat een onbe kende zich meldde aan de villa van Moestofn Kcma] onder het voorwendsel, dat hij een drin genden brief moest overhandigen. Hij wierp daarop een granaat, die de vrouw van den president kwetste. Moestafa zolf bleef echter ongedeerd. De dader wist te ontkomen. DE KWESTIE DER ERKENNING VAN RUSLAND. Washington, 7 Jan. (R.) In don Senaat is beraadslaagd over de erkenning von de sovjet- regeering. Lodge verdedigde de politiek der niet- erkenning op grond van het feit, daf do sovjet- regcering slechts dc uitvoerster was van de be velen der communistische partij. Borah pleitte op welsprekende wijze voor er kenning. Hij stelde de vraag of thans niet het tijdstip was gekomen om te overwegen of Rus land niet reeds voldeed aan de voorwaarden, daarvoor door president Coolidge gesteld in zijn boodschap tot het congres. Erkenning zou meende Borah verbetering brengen in de toestanden overal ter wereld. Alle troost uit imenschen is kortstondig en IJdel, maar de innerliijke troost, die uit de waar heid voortkomt, is zjilig en waarachtig. Th. a Kcmpis. GOOt F. FRANKFURT MOORE. Uit het Engelsch door F. J. VAN DER MOLEN. „Ik behoef niets te gebruiken", had zij ge zegd. ^Mïjn zenuwen zijn even sterk als die ven jou. öa alsjeblieft heen." Maar hij hield aan; en toen werd het haar Ineens duidelijk, dat zij hem haatte, zooals zij George liefhad. Het scheen haar toe zoo vreemd onlogisch was zij geworden dat de liefde voor George Drummond een fcoat tegen Sutton Cleveland had verwekt. Toen hij was blijven aanhouden, was zij lusteloos in dezelfde stemming, waarin zij haar verloving had aanvaard met hem mee gegaan in de kajuit, en had een half glas Bene dictijner gedronken. Den ganschen nacht en den daarop volgenden dag hoorde zij een stem, die haar zei, dat ze een zottin was, en haar hoonend vroeg, waar nu toch haar gezond verstand en haar nuchter oordeel waren gebleven. Vruchteloos trachtte zij die spotstem tot zwijgen te brengen. Uren aan een lag zij wakend er naar te luisteren; onder de godsdienstoefening, die zij des Zondagsoch tends was gaan bijwonen, bleef de stem haar in de ooren klinken, en toen het Maandag werd, was het haar, alsof de stem een stuk van haar leven was geworden. Zij gevoelde, dat haar niets restte, dan in gelatenheid te berusten, gelijk een blindgewordene berust in zijn nood lot, het zonder morren aanvaardend als een der voorwaarden van zijn bestaan. Hoe sarrend ook die stem in haar ooren mocht klinken, hoe dwaas ook de daad mocht zijn, waartoe zij zich had laten vervoeren in haar pogen, meestc-r te blijven van haar eigen hart, in stede van er door overheerscht te worden, haar restte niets dan stille berusting in de toekomst, die zij zelve gewild had. Zij was geheel vrij ge weest, en uit eigen vrijen wil had ze zich de kluisters aangelegd, waarvan bevrijding onmoge lijk was; hoe eerder zij in haar slavernij be rustte, des te beter voor haarzelf. Een moment viel haar in, dat zij welbe schouwd toch niet oan handen en voeten ge bonden was. Kon ze niet naar Sutton Cleveland gaan en hem ronduit zeggen, dat ze hem haatte en George Drummond liefhad, en dat ze daarom van haar woord ontslagen wenschtc te worden? Gedurende luttele minuten deed die gedachte haar hart feller slaan; maar daarna zag zij de onmogelijkheid in, te handelen volgens haar in geving. Hoe zou zij haar vader onder de oogen durven komen en hem vertellen, dat zij in deze drie dagen van inzicht veranderd was, en de hei lige belofte, die zij hem en Cleveland gegeven had, wenschte te verbreken. Want voor haar gevoel v/as de verloving even heilig als het huwelijk zelf. Het woord van een vrouw, die zich verbindt, met een man te zullen huwen, legde in haar oogen een band aan, die nimmer kon worden verbroken, tenzij om hoogst ge wichtige redenen in geen geval op grond van iets zoo nietigs, als zij zou kunnen aan voeren. Neen, zij was met Sutton Cleveland voor vast verbonden. Zij was met hem verloofd en zou hem huwen, welke de gevolgen ook mochten zijn. Zoo was haar overtuiging na het vertrek van Gwen Cardew; zoo was nog haar meening, toen zij na den lunch met Norah onder de ve randa gezeten, bericht ontving, dat meneer George Drummond zich liet aandienen en haar een oogenblik wenschte te spreken. Het was haar wonderlijk kalm om het hart, toen ze liet antwoorden, dat zij thuis was en dat meneer Drummond maar in de kleine salon moest worden gelaten. Zij begreep, dat dit on derhoud een der onvermijdelijke gevolgen was van haar dwaasheid, meester te willen zijn van haar hart. Het boek, waarin zij had zitten lezen, wierp zij op een stoel, en met een glimlach, die haar heel natuurlijk afging, zei ze tot Norah: „Drummond komt mij storen, voor ik het hoofdstuk ten einde heb gekregen." „Zoo", zei Norah. „Maai niets belet je, een nieuw hoofdstuk in je roman te beginnen, als je onderhoud met Drummond geëindigd is." Een oogenblik zag Valencia haar onderzoe kend aande uitdrukking op Noroh's gelaat was echter te onschuldig, dan dat achter haar woor den iets dubbelzinnigs kon worden gezocht „Ik heb je brief ontvangen", begon George, nadat zij hem had venvelkcmd. „Ik hoep ach, ik behoef ni t te zeggen, dat ik hoop, u geen verdriet te hebben gedaan", antwoordde zij. „Want het zal u toch wel ge speten hebbenmaar wat men vandaag verdrie- lig vindt, kan morgen of over een jaar wel heel anders schijnen, niet waar Ik heb u verteld, welke ervaringen ik daaromtrent had." „Je hebt mij verteld, dat je elke ingeving van je hart wantrouwde Je meende stellig overtuigd te zijn, dat ik nog steeds hield van het meisje, dat mij bedrogen heeft." „O, laat ons over die verschrikkelijke geschie denis niet weer beginnen", riep ze. „Heb mede» lijden met mij." „Wat meen je daarmee, Valencia mede lijden met je Een poos staarde ze hem zwijgend aan. Eerst d-cht ze hem met een koel redeneerend woord af te schepen een mooi praatje, waarmee hij weggezonden kon worden Een jokkentje zou zij kunnen bedenken, om van hem af te zijn maar de machten, die zij had opgeroepen om haar bij te staan, toen zij Sutton Cleveland's huwelijksvcorstel aannam, lieten haar nu ten eenenmale in den steek. In plaats van met hem te praten en hem duidelijk te maken, dat zij goed had gedaan met zich te laten leiden door haar vaders wijzen raad in plaats van hem te verzekeren, dat hij Dolores nog steeds boven alles liefhad, en dat zij Cleveland haar woord had gegeven, omdat zij het vreeselijk zou ge vonden hebben, hem te mocten.suggereeren, van haar en niet van Dolores te houden in plaats van met een enkel woord liierop in te gaan, zag ze hem in de oogen en zei „Je moet medelijden met mij hebben, omdat ik zco dwaas ben geweest o, zoo ontzettend dwaas I want nu weet ik, dat ik van jou houd, enkel van jou." Zim armen hadden haar omvangen, nog eer zij d'e woorden hed uitgesproken. Hij hield hoor omsloten en kuste haar en gunde- haar geen tijd, zijn omhelzing af te wcTen slechts een enkele zwakke pro ging tot verzet had zij gedaan bij den plotsetingen overgang uit de bittere droefheid harer gedachten tot het bedwelmend genot zijner liefkoozingen, Geruim en tijd verliep, eer hij haar weer had losgelaten en met den trhmvfan- telijken lach van den waren minnaar voor haai stond. Met een brandenden gloed op de wangen, die te voren koud en bleek waren geweest, zag zij hem aan, zooals ze hem straks had aangezien. Eensklaps sloeg zij de honden voor haar gloeiend gelaat en viel snikkende in een stoel. „Mijn engel mijn liefste I Waarom huil je riep hij, op zijn knieën vallend en haar handen omgrijpend. „O, mijn lieveling, zeg toch iets", ging hij voort, toen zij niet ophield met snikken. Plotseling rukte ze haar handen uit de zijne en sprong op. „Ga heen", zei ze. „Ga heen. Je hodt geen recht mij te zoenen. Zou je mij gezoend hebben, als ik een getrouwde vrouw was geweest En ik ben nu zoo goed als getrouwd. O, ik heb dwaas gedaanmaar meen niet, dat ik terug deins voor de boete, die een vrouw wordt opge legd, wanneer zij een dwaasheid heeft begaan. Neen, ga weg, cn als je nog een greintje mee gevoel hebt, kom dan nooit meer onder mijn oogen „Valencia, kind, wees niet dol f riep George. „Je vertelt mij, dat je van mij houdt zooals ik van jou, cn don zeg je, dot ik moet heengaan Dacht je heusch, dat ik je nu ver laten zou en je voor de rest von jc leven on gelukkig zou loten?" „Je moet je moet", smeekte ze. „Heb ik niet gezegd, dat ik mijn woord aan een onder gegeven heb Ik mag niet naar je luisteren. Hod ik je hier vandaag maar niet gezien. Wat deed je ook hier te komen 1" ^JVoidt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1